Azəri
Tuesday 9th of March 2021
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Ruh oxşayan hədislər

Ruh oxşayan hədislər
Peyğəmbər (s) buyurub: «Hеç bir pеyğәmbәr mәnim qәdәr ümmәtindәn әziyyәt görmәyib.»İmam Əli(ə)  : «Hikmәt vә еlm möminin itirdiyi şеydir. Оnа görә münаfiqdәn оlsа dа оnu öyrәnin.»Peyğəmbər (s) buyurub : «Аlimin bir sааt еlmә sәrf еtdiyi vахtı аbidin yеtmiş il ibаdәtindәn üstündür.»İmаm Hәsәn (ә) ...

HƏZRƏT ƏLİ ƏKBƏRİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ

HƏZRƏT ƏLİ ƏKBƏRİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ
Bəzi tarixçilərin qeydlərinə əsasən, həzrət Əli Əkbər 33-cü hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 11-ci günü (18 may) dünyaya göz açmışdır. Onun atası şəhidlər sərvəri imam Hüseyn (ə), anası isə Əbu Mürrət ibn Ürvət ibn Məsud Səqəfinin qızı Leyladır və imam Hüseynin (ə) böyük oğludur. Bu haqqda imam Zeynəlabidindən (ə) belə nəql ...

İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası

İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası
İmam Hüseynİmam Hüseynin dünyaya gəlməsi.Fatimə əleyhəs-səlam: «Hüseyni (ə) dünyaya gətirdikdən sonra Allahın Peyğəmbəri(s) yanıma gəldi. Uşağı sarı parçaya bükülmüş halda o Həzrətə verdim. Peyğəmbər sarı parçanı açıb kənara atdı və ağ parça götürüb Hüseyni ona bükdü. Sonra buyurdu:«Tut ey Fatimə, o, imam və imam oğludur! O onun nəslindən dünyaya gələcək doqquz imamın atasıdır ...

ÖMӘR İBNİ XӘTTABIN E᾿TİRAFI

 ÖMӘR İBNİ XӘTTABIN E᾿TİRAFI
  Qeyd olunduğu kimi hər hansı bir şəxsin başqalarına nisbətən üstünlüyü yalnız onun iman və elmi ilə bağlıdır. İkinci xəlifə Ömər ibni Xəttabın iman və e᾿tiqadı barəsində söhbət açan tarixi sənədlərə baxarkən mə᾿lum oldu ki, onun başqaları ilə müqayisədə elə də yüksək bir üstünlüyü yoxdur. İndi isə ikinci xəlifənin elmi keyfiyyətlərini araşdıraraq, onun bu ...

İlahi Peyğəmbərlər (ə.s) İmam Hüseynə (ə.s) göz yaşı töküblərmi?

İlahi Peyğəmbərlər (ə.s) İmam Hüseynə (ə.s) göz yaşı töküblərmi?
İlahi Peyğəmbərlərdən bir neçəsinin İmam Huseyn (ə) hadisəsindən xəbərdar olub qəmlənib ağlamaları hadisəsi:1-Nəql edilir ki, Həzrət Musa (ə) Kərbəla torpağına çatan zaman ayağında olan nəleyinin bağı qopur və ayağına tikan batıb, qanadır. Musa (ə) buyurur: “Allahım, Məgər mən hansı günah etmişəm ki, bu cür cəzaya düçar oldum?”. Xitab gəlir: ...

MƏHDİ (Ə)-IN HƏYATININ VİLADƏTDƏN ATASININ ŞƏHADƏTİNƏ QƏDƏRKİ DÖVRÜ

MƏHDİ (Ə)-IN HƏYATININ VİLADƏTDƏN ATASININ ŞƏHADƏTİNƏ QƏDƏRKİ DÖVRÜ
İKİNCİ BÖLMƏ MƏHDİ (Ə)-IN HƏYATININ   VİLADƏTDƏN ATASININ  ŞƏHADƏTİNƏ QƏDƏRKİ DÖVRÜ İmam Məhdi (ə)-ın həyatının bu dövründə çox mühüm incəliklər vardır ki, onlardan bə`zilərini aşağıda qeyd edirik: İmam Məhdi (ə)-ın şiələrə tanıtdırılması 12-ci imamın təvəllüdü gizli şəkildə baş verdiyi üçün şiələrin Allah təalanın son höccətini tanımaqda səhvə və ...

ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSI

ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSI
ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSIHəzrət Əli (əleyhissalam)-ın anası Fatimə Əsəd qızının Talib, Əqil, Cəfər və Əli (əleyhissalam) adlı dörd oğlu var idi ki, hər birinin digəri ilə aralarındakı fərqdə on il fasilə var idi. Əbu Talibin ikinci oğlu Əqil gözəl fikirli, hazır cavab və şücaətli idi. Siffeyn müharibəsində Əli (əleyhissalam)-ın döyüşçülərindən hesab ...

İBADƏT

İBADƏT
Namaz mövzusuna başlamazdan öncə ibadət, bəndəlik və onun müxtəlif fəlsəfə və mə’naları barəsində söhbət edəcəyik. Çünki ibadət namazın ruhudur. NƏ ÜÇÜN İBADƏT? İbadət dedikdə Allah qarşısında kiçiklik və təvazökarlığın ən üstün forması anlaşılır. Aləmin yaranışı və peyğəmbərlərin be’sətinin ibadət üçün olması ibadətin əhəmiyyətini lazımınca göstərir. Allah-təala ...

MÜHARIBƏDƏN QAÇMAQ

MÜHARIBƏDƏN QAÇMAQ
M?H?BB?T İKSİRİMüharibƏdƏn qaÇmaqİYİRMİ DOQQUZUNCU HEKAYƏTMüharibƏdƏn qaÇmaqArtıq Siffeyn müharibəsinin alovları şölələnmişdi. Bu müharibənin başlan-ğıcında ya Ləylətül-Həririn bərk soyuq bir gecəsində Əli (əleyhissalam) öz köməkçilərinə şur-əngiz bir xütbə buyurdu. Bu xütbədə müharibə qanunları səfərbərlik və ruhiyyə ...

Mutəffifin" surəsi

Mutəffifin" surəsi
.83.əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!2.    O kəslər ki, özləri insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar,3.    Onlar üçün ...

YA HÜSEYN

YA HÜSEYN
 İslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn cənablarını özünə vəsiy təyin edib ...

İMAM MƏHDİ (Ə) BİR NƏZƏRDƏ

İMAM MƏHDİ (Ə) BİR NƏZƏRDƏ
BİRİNCİ BÖLMƏ İMAM MƏHDİ (Ə) BİR NƏZƏRDƏ Şiələrin axırıncı imamı və Peyğəmbəri Əkrəmin (s) son canişini 255-ci hicri qəməri ili (868-ci miladi) şə`ban ayının 15, cümə günü sübh çağı İraqın Samirra şəhərində dünyaya gəlmişdir. Onun atası şiələrin 11-ci imamı olan həzrəti İmam Həsən Əskəri (ə), anası isə layiqli və əməli saleh qadın olan Nərgiz xatundur ki, onun hansı ...

İMAM HÜSEYN (Ə)

İMAM HÜSEYN (Ə)
 İslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn cənablarını özünə vəsiy təyin edib ...

İMAMLA GÖRÜŞ

İMAMLA GÖRÜŞ
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ İMAMLA GÖRÜŞ Qeybət dövrünün açınacaqlı hadisə və çətinliklərindən biri də şiələrin öz mövlalarından uzaq olması, o misilsiz Yusif cəmallı şəxsiyyətin görüşündən məhrum qalmalarıdır. Qeybət dövranının başlanmasından e`tibarən zühurun intizarını çəkənlər daim fəzilətin uca sərvqamətli şəxsiyyətinin tamaşasından məhrum olduqlarından həsrətdə yanır, fəraq ...

MӘSUMLАRIN TÖVSİYӘLӘRİ

MӘSUMLАRIN TÖVSİYӘLӘRİ
Pәrvәrdigаrа, gözümü Sәnin sәхаvәt vә kәrәminә dikib, hәmişә еhsаnını gözlәyirәm. Mәni оddа yаndırmа, Sәnsәn ümid yеrim."Mәsumlаr öz yахınlаrınа tövsiyә еtmişlәr ki, хаlqı Аllаhın rәhmәtindәn mәyus еtmәsinlәr. Hәzrәt Әli (ә) оğlu imаm Hәsәnә (ә) vәsiyyәtindә buyurur: “Еy оğlum, günаhkаrın ümidini qırmа. Оlsun ki, ...

VƏHHABİLİK (2)

VƏHHABİLİK (2)
ƏQİDƏLƏR (1)  1. Vəhhabiliyin əsas e᾿tiqadi üsulları hansılardır? 2. Şəfaət barəsində vəhhabilərin nəzəri nədir?     Əslində İbni Teymiyyənin əqidəsi olan vəhhabi əndişəsi əsasən tövhidlə şirkin arasında müəyyən bir sərhəd tə᾿yin etməklə əlaqədardır. İbni Teymiyyə və onun ardıcıllarının fikrincə, müsəlmanların arasında çoxlu şirk növləri, xüsusilə ibadətdə olan şirk ...

İSMAİLİYYƏNİN İMAMƏTƏ OLAN BAXIŞI

İSMAİLİYYƏNİN İMAMƏTƏ OLAN BAXIŞI
İmamət məsələsi İsmailiyyə e᾿tiqadının əsas hissəsini təşkil edir. Onlar əqidə əsaslarına dair yazılmış kitablarında imamət mövzusuna xüsusi fəsl ayıraraq bu barədə geniş izahlar vermişlər. İmamət məsələsi geniş mövzulardan biri olmaqla yanaşı, digər məzhəb və firqələrdən fərqli olaraq, İsmailiyyənin ən şübhəli və əsraramiz əqidə əsasını təşkil edir. İsmailiyyə məzhəbinin ...

Şiə və şiəlik sözü lüğət və terminologiyada hansı mə᾿naları daşıyır?

 Şiə və şiəlik sözü lüğət və terminologiyada hansı mə᾿naları daşıyır?
 Şiəlik hansı məzhəbə deyilir? ŞİƏLİYİN TƏ᾿RİFİKitabın otuz dərsdən ibarət olan birinci cildində əhli-sünnə və xəvaric məktəbləri ilə tanış olduq. Lakin islam ümməti arasında «şiəlik» adlı özünəməxsus əqidə və ideologiyaya malik olan başqa bir cərəyan da vardır. Şiəlik öz üsul və əqidəvi əsasları ilə yanaşı, bütün məktəblərdən fərqli olan kəlami və fəlsəfi baxışlara da ...

Şəvval ayının 3-cü günü

Şəvval ayının 3-cü günü
Mütəvəkkil Abbasinin qətlə yetrilməsiHicri təqvimi ilə 247-ci il, şəvval ayının 3-cü günü lənətlik Mütəvəkkil Abbasi övladının göstərişi ilə qətlə yetirildi. Onun xəlifəlik dövrü on dörd il, iki ay oldu. (Tozihil-məqasid: s. 26 – Tətümmətül-müntəha: s. 322)O, hicri təqvimi ilə 232-ci ildə Vasiqdən sonra xəlifə olmuşdu. Onun xəlifəlyi ...

VALİDEYNƏ İTAƏT

VALİDEYNƏ İTAƏT
 “Rəbibn yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi (onlara yaxşı gözlə baxıb gözəl davranmağı) buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında (yaşayıb) qocalığın ən düşkün çağına yetərsə, onlara: “Uf!” belə demə, üst-lərinə qışqırıb acı söz söyləmə. Onlarla xoş danış. Onların hər ikisinə acıyaraq mərhəmət qanadının altına alıb “Ey Rəbbim! ...