Azəri
Wednesday 26th of April 2017
Məqalələr

İmam Musayi-Kazim (ə)-ın şəhadəti

İmam Kazim əleyhissəlamın həyatı barədə qısa məlumatO Həzrətin adı Musa, ləqəbi Kazim, anası Həmidə adlı çox fəzilətli bir qadın, atası isə altıncı İmam Həzrət Sadiq (əleyhissəlam) olmuşdur. İmam Kazim (əleyhissəlam) hicrətin yüz iyirmi səkkizinci ilində (Mədinənin yaxın kəndlərindən biri olan) Əbva adlı bir yerd dünyaya gəlmiş, hicrətin yüz səksən ...

Odun içində qala bilən İmam

İmam Musa Kazım (ə) 128-ci hicri-qəməri ilində Əbvada, Məkkə ilə Mədinə arasında olan məntəqədə dünyaya gəlmiş, 183-ci hicri-qəməri ilinin Rəcəb ayının 25-də 55 yaşında Bağdadda şəhid edilmişdir. 35 il imamətlik etmişdir. Həzrətin (ə) künyəsi Əbu İbrahim, Əbul-Həsən, Əbu Əli idi, Kazim adı ilə məşhur idi.İmam (ə) həyatı boyunca çox sayda möcüzələr və kəramətlər ...

İMAM KAZİM (Ə) VƏ ETİQADİ MƏSƏLƏLƏR

Birinci hicri-qəməri əsrinin sonlarında baş qaldıran və ondan sonra İslam cəmiyyətində fikri ixtilaf və çəkişmələrdə mühüm rol oynayan islami təriqətlərdən biri də “mötəzilə” təriqəti idi. Bu təriqətin bariz xüsusiyyəti dini məsələləri əqli yolla şərh vermək idi. Vasil ibn Əta və Əmr ibn Əbid bu təriqətin qabaqcıllarından idilər. Dini məsələləri əqli yolla ...

Qara simalı kəndli kişi İmam Kazimin (ə) nəyi idi?

 “Hər vaxt bir köməyə ehtiyacın olsa, mən sənə kömək edərəm”.İmam Kazim (ə) kəndli və qara simalı bir kişinin yanından keçirdi. İmam (ə) ona salam verdi və bir müddət onunla söhbət etdi.Ayrılarkən ona buyurdu: “Hər vaxt bir köməyə ehtiyacın olsa, mən sənə kömək edərəm”.İmamın (ə) səhabələri dedilər: “Ey Peyğəmbərin övladı! ...

İnsan dilinə nəzarət, sükutla hikmətə çata bilər

İmam Səccadın (ə) Hüquq Risaləsi Allahın, insanların, fərdin hüquqlarına, hətta namaz və oruc kimi ibadət haqlarına kompleks bir baxışdır. Risalədən aydın olur ki, insanın Allah qarşısında, cəmiyyət qarşısında, özü qarşısında məsuliyyətləri var. Namaz və oruc kimi ibadətlər bizim üzərimizdə olan şəriət məsuliyyətləridir. Bəzi insanlar namaz və oruc kimi ibadətlərin ...

Quranda şirk (Allaha şərik qoşmaq)

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Küfr (Allahın inkarı) şirkdən öndədir; çünki küfr yalnız Allaha, şirk isə Allahdan qeyrilərinə də aid edilir.”Ümumiyyətlə, Quran baxımından, şirki iki hissəyə bölmək olar: etiqadda şirk, əxlaqda şirk. Lakin incəliklərə varsaq, əxlaqi şirkin də etiqadi şirkdə sonuclandığını görəcəyik. Bu məsələ ilə əlaqədar Quran ...

İnsanın ən böyük eybi – özündə olan qəbahəti başqalarında tutmaq istəməkdir

Əmirəl-möminin (ə) insanın ən böyük eybi haqqında belə buyurur: “Ən böyük eyib odur ki, o eyib ki, sənin özündə də vardır, başqalarında eyib hesab edəsən”.İnsanların əksər hissəsi özlərində olan eybləri görmək istəmir və başqalarının eybini tutmağı sevirlər. Bəzən elə insanlara rast gəlirik ki, başqalarının şəxsiyyətinə dəyər vermirlər. ...

Allah insanı niyə yaratmışdır?

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Varlığımızın dəyəri behiştdən başqası deyildir. Ona görə də onu ondan azına satmayın. İbadət yaradılışın hədəfidir”. Allah Təala Öz lütfünə əsasən bəndələrin ibadət etməsi üçün bütün zəminələri hazır etmişdir. Çünki bu şərəfli varlığın yaradılmasındakı hədəf – ibadətdir. İbadət ...

Qəlbi qüvvətləndirmək yolları

  İnsan sağlamlıq durumu, maliyyə vəziyyətinin münasib olmasına baxmayaraq rahatlıq, asayiş hiss etmək üçün güclü qəlbə malik olmalıdır. İslam qəlb aramlığına çatmaq üçün qısa bir düstur verir: Allah zikri ilə qəlblərinizi möhkəmləndirin.Təbii ki, bu məqsədə çatmaq istəyən insan üçün suallar qarşıya çıxır. ...

Namaza daha çox diqqət etmək üçün nə etməli?

Namazın haqqı odur ki, biləsən namaz Allaha tərəf hərəkət etməkdir. Sən namaz qılan zaman Allahın qarşısında qərar tutursan. O zaman bu həqiqəti qəbul etsən, namaz qılan zaman özünü zəlil, dəyərsiz, müti və xoflu halda görərsən. Namaz – dinimizin ən üstün əməlidir. Əgər Allah tərəfindən qəbul olarsa, o biri ibadətlər də qəbul olar. Əgər qəbul olmazsa, o biri ...

Namaz haqqında bir neçə söz

 Bilin ki, qəlblər (möminlərin ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!Namaz həm insanın maddi həyatını zənginləşdirən, həm də axirət səadətini təmin edən bir ibadətdir. Yazımızın bu hissəsində namazın dünya və axirət faydalarından söz açmağı lazım bilirik.NAMAZ QƏLBİN TƏSKİNLİYİDİR  Namaz çox mahiyyətli bir ibadətdir. Belə ki, bu ibadət həm ...

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri

 “Həqiqətən, bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara yetişməz”.Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qurani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.Namaz qlmamaq insanın ...

Namaz "Nəhcül-Bəlağə"də (2)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Qurani-Kərimdə “...Namaz qıl. Həqiqətən, namaz (insanı) çirkin və pis əməllərdən çəkindirər...” (1) ayəsi başqa bir mənanı da çatdırmaqdadır. Belə ki, namaz insanı pis əməllərdən çəkindirdiyi kimi pis əməllər də insanı namnazdan yayındırır. Yəni ortada qarşılıqlı təsiredicilik var. İnsan elə bir məqama nail ola bilər ...

Namaz "Nəhcül-Bəlağə"də (3)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Qurani-Kərimin “Məaric” surəsində daim namaz qılanlardan söz açılır.(1) Namaz Allahın zikridir. Yəni Allahı yada salmaq vasitəsidir. Allahı daim zikr edən şəxs daim namaz qılanlara bənzəyir. Yəni insan eynilə namazdakı kimi Allahın hüzurunda olduğunu dərk etmiş olur. Deməli, söhbət gecə-gündüz namazla məşğul olmaqdan getmir. ...

Yalançı şiə

  Şiələrin bir qrupu uzaq yerdən İmam Rzanı (ə) ziyarət etmək məqsədi ilə Xorasana gəldi. Bu qrupdan olanlar şiə olduqları halda, günah da edirdilər. Onlar bir ay Xorasan şəhərində qaldılar; hər gün iki dəfə İmam Rzanın (ə) qapısını döydülər. Lakin qapıçı onların içəri girməsinə icazə vermirdi. Sonunda onlar qapıçı vasitəsi ilə İmam Rzaya (ə) xəbər ...

Şiəliyin Peyğəmbər (s) zamanında yaranması və sübutları

Əhli-sünnənin dörd məzhəbindən birincisi hicri 80-ci ildə dünyaya gəlib hicri 150-ci ildə vəfat etmiş və İmam Sadiqin (ə) şagirdi olmuş Əbu Hənifə Noman ibn Sabitin adı ilə bağlı olan “hənəfi” məzhəbidir.İkinci məzhəb hicri 93-cü ildə doğulan və 179-cu ildə vəfat edən Malik ibn Ənəsə mənsubdur.Üçüncü məzhəb hicri 150-ci ildə dünyaya gəlib ...

Səqələyn” hədisinə təhlili bir baxış

Bu hədisdə Quran və Əhli-beyt (ə) “səqələyn” adlandırıldığına görə bu hədisin adı “Səqələyn hədisi” kimi məşhurlaşmışdır. Sözügedən hədis bütün islami məzhəblərin alimlərinin nəzərində səhih və mötəbər hədislərdəndir. Şiələr həmin hədisi Peyğəmbərdən (s) sonra fasiləsiz olaraq Əmirəl-möminin Əlinin (ə) “imamət” və ...

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

 Sui-zənn və bədbinliyin ictimai zərərləri və mənfi təsirləri olduqca çoxdur:1. Sui-zənn, bədbinlik və bədgümanlıq ictimai reallıqları dərk etməyə mane olur. Bu xislətə düçar olan və hamıya bədbinliklə baxanlar hadisələrin və ictimai səhnələrdəki fəaliyyətlərin səbəblərini ayırd edə bilməyib, çoxlu səhvlərə yol verir, öz aləmində hər şeyi həqiqətə zidd ...

Yəhya ibn Əksəmlə mübahisə

İmam Cavad (əleyhissəlam) Məmunun dəvətini qəbul edib Bağdada gedir. Bir neçə gündən sonra Məmun onu öz sarayına dəvət edərək ona qızı Ümmul-Fəzllə evlənmək təklifini edir. İmam Cavad (əleyhissəlam) Məmunun bu təklifi qarşısında sükut edir. Məmun da sükutu razılıq əlaməti sayıb tədarük fikrinə düşür. O təntənəli şəkildə bir məclis qurmaq istəyirdi. ...

Ehram bağlamış şəxsin heyvan ovlamasının müxtəlif hallarının hökmü

(Yəhya ibn Əksəmin mübahisəsi sona çatır) və məclisdə gedən müzakirədən sonra camaat çıxıb gedir və təkcə xəlifənin yaxın qohum-əqrəbası qalır. Məmun İmam Cavad əleyhissəlama üzünü tutub deyir: “Başına dönüm yaxşı olar ki ehram bağlamış şəxsin heyvan ovlaması üçün qeyd etdiyiniz müxtəlif halların hökmlərini bəyan ...