Azəri
Thursday 26th of April 2018
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Nəfs dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı nəfs şər və mənfiliklərə meyillidir?

Nəfs dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı nəfs şər və mənfiliklərə meyillidir?
Bəzən nəfs dedikdə ruh nəzərdə tutulur. Ancaq əxlaqi bəhslərdə nəfs dedikdə onu kontrol etmək, nəfsin istəkləri və xahişləri şərh edilir. İnsan nəfsinin mərtəbələri vardır. Onun ən alçaq dərəcəsi - əmmarə nəfsdir. Bu nəfs insanın nöqsanlı hallarına və daxili ifrati meyllərinə aid edilir. Bu nəfsin şər və pisliklərə meyli vardır və insanı xeyir yolundan azdıra bilir.Nəfsin ikinci ...

İnsanın 3 əməl dəftəri

İnsanın 3 əməl dəftəri
mam Rza (ə) buyurur: “O zaman ki, Qiyamət günü olar, imanlı insan Allah dərgahında qərar tutar. Allah Özü onu hesaba çəkər. Əməllərini ona göstərər.O, ilk əməl dəftərinə nəzər salar ki, orada günahları qeydə alınmışdır və onu görən zaman rəngi dəyişər. Bədəninə titrətmə düşər.Sonra başqa əməl dəftərinə baxar ki, orada yaxşı əməlləri və ...

Siz yох оlmursunuz, әksinә bir еvdәn bаşqа bir еvә köçürsünüz

Siz yох оlmursunuz, әksinә bir еvdәn bаşqа bir еvә köçürsünüz
Siz yох оlmursunuz, әksinә bir еvdәn bаşqа bir еvә köçürsünüzİslаmın nәzәrindә insаn ruh vә bәdәndәn tәşkil оlunmuş bir mәхluqdur. Bәdәn özü mаddi birlәşmәlәrdәn ibаrәt оluduğu üçün оnа mаddәnin qаnunlаrı hаkimdir. Yәni hәcmi, kütlәsi vаrdır, yаşаyışı zаmаn vә mәkаn çәrçivәsindәdir, isti, sоyuq vә s. kimi ...

Vəhy məktəbində namaz

Vəhy məktəbində namaz
Namaz haqqında vəhy məktəbinin baxışlarına diqqət yetirək:Namaz peyğəmbərlərin ən mühüm tövsiyələrindən biri və ibadətin ən bariz nümunəsidir. Həzrət Loğman övladına deyir:“Oğulcan, namaz qıl.”Namaz unutqanlıq üçün dərman və Allahın zikri üçün vasitədir: “Məni düşünmək üçün namaz qıl.”Namaz Allahın ...

Namaz qılmaq və onu tərk etmək haqqında

Namaz qılmaq və onu tərk etmək haqqında
Nаmаz İslаm ümmәtinә vаcib еdilmiş ilk ilаhi vәzifәdir. İnsаn öz ömrünün sоn аnlаrınаdәk bu vәzifәni yеrinә yеtirmәyә bоrcludur. Nаmаz digәr vаcib göstәrişlәrdәn fәrqli оlаrаq әn çәtin mәqаmlаrdа bеlә öhdәdәn götürülmür. İstәr аyаq üstә, istәr оturаq, istәr uzаnmış vәziyyәtdә, istәr dil, istәr işаrәlәrlә ...

Zəkat

Zəkat
Qur`аni-mәcidin “Mаidә” surәsinin 12-ci аyәsindә zәkаt ödәmәk zәrurәtindәn dаnışılır vә bildirilir ki, günаhlаrın bаğışlаnmаsı, bеhiştә dахil оlmаq zәkаtdаn аsılıdır: “Әgәr nаmаzı bәrpа еtsәniz, zәkаt ödәsәniz, mәnim еlçilәrimә imаn gәtirsәniz, оnlаrа yаrdım göstәrsәniz, Аllаhа bоrc vеrsәniz sizinlәyәm, pis işlәrinizdәn ...

Günaha davam etmək

Günaha davam etmək
Öncә хаtırlаtdıq ki, mә`sumlаrdаn bаşqа hаmının günаhı vаr. Аmmа әmәllәrә digәr bir tәrәfdәn nәzәr sаldıqdа görürük ki, insаnlаr iki dәstәdir:Bә`zilәri günаhа yоl vеrdikdә pеşmаn оlur, gördüyü işdәn vicdаn әzаbı çәkir, hәttа özünә nifrәt еdir. Mәhz bu pеşmаnçılıq sәbәbindәn tövbә еdir vә qәrаrа ...

Oruc

Oruc
Hәzrәt Аdәmdәn (ә) hаzırkı dövrәdәk bütün pеyğәmbәrlәr vә ümmәtlәr аzcа fәrqlә оruc tutmаq göstәrişi аlmış vә bunа әmәl еtmişlәr. Qur`аni-kәrimdә dә оruc tutmаq әmr еdilir. Büluğ hәddinә çаtmış hәr bir insаnа оruc tutmаq vаcibdir. İnsаn şәrtlәr ödәndiyi hаldа оruc tutmаzsа günаhа bаtаr vә cәzаlаndırılаr. Оrucun kimә ...

Quranın ən çox ümidləndirən ayəsi hansıdır?

Quranın ən çox ümidləndirən ayəsi hansıdır?
Əbu Həmzə Somali nəql edir:Həzrət Əli ələyhis-salam, bir gün camaata tərəf dönüb buyurdu: Sizin nəzərinizcə Quranın ən ümidveririci ayəsi hansıdır? Bəziləri dedilər;إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ...

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
 Adı: ӘliLəqəbi: Səccad və Zeynül-abidinKünyəsi: Әbu MəhəmmədAtası: Həzrət Hüseyn (ə)Təvəllüd tarixi: Hicri 38-ci ilImamlıq müddəti: 35 ilÖmrü: 57 ilŞəhadəti: Hicri 95-ci ildə Hişam ibni Әbdülməlikin əmri ilə zəhərlənərək şəhid oldu.Məzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı.IMAM ZEYNÜL-ABIDIN ӘLEYHISSALAMTӘVӘLLÜDÜIran, ikinci xəlifə ...

İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış

İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış
 İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxışBismillahir-rəmanir-rəhimAllahın adı iləO həzrət hicri-qəməri təqviminin 38- ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Atası Hüseyn Əli (ə), anası isə İran şahı Yezdgirdin qızı Şəhrəbanudur. O Həzrət babası Əmirəlmöminin Əli (ə) - ın həyatının yalnız iki ilini dərk edə bildi. Bundan sonra isə, əmisi İmam ...

İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış

İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış
 İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxışBismillahir-rəmanir-rəhimAllahın adı iləO həzrət hicri-qəməri təqviminin 38- ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Atası Hüseyn Əli (ə), anası isə İran şahı Yezdgirdin qızı Şəhrəbanudur. O Həzrət babası Əmirəlmöminin Əli (ə) - ın həyatının yalnız iki ilini dərk edə bildi. Bundan sonra isə, əmisi İmam ...

YA HÜSEYN

YA HÜSEYN
 İMAM HÜSEYN (Ə)Allahın adı iləİslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn ...

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)
 KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)Tərəfdarların fərqiİmam Həsən əleyhissəlamla İmam Hüseyn əleyhissəlamın yaşadığı dövr arasındakı fərqdən əlavə, bu iki İmamın tərəfdarları arasındakı fərqi də nəzərə almaq lazımdır. İrəlidə qeyd etmişdik ki, İmam Həsən əleyhissəlamın ordusu bir şayiə eşitməklə bir-birinə dəydi və bə’ziləri İmamın çadırına ...

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)
 KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)Hicri tarixinin 61-ci ili Məhərrəm ayının 10-u bir neçə saat müddətində baş verən mübarizədə imam Hüseyn (ə) və onunla birgə olan kişilər və cavanlar şəhid edildilər. Qadınlar və imamın yetkin yaşa dolmayan övladları əsir edilərək Kufəyə, ordan da Şama yollandılar. Yalnız xəstə halda olan Əli ibni Hüseyn (ə)-ı ...

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)
 İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)İndi gəlin görək bu üç amildən hansı biri daha çox əhəmiyyət daşıyır?Şübhəsiz, Kufə camaatının dəvətini qəbul etmək amilinin özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. Çünki İmam Hüseyn (əleyhissəlam) Yezidin qanunsuz hakimiyyətinə etiraz edib İmamı rəhbər olmağa dəvət edən camaata öz hazırlığını ...

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (1)

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (1)
 İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (1)Müaviyənin dövründə qiyamın maneələriİmam Hüseyn əleyhissəlamın Müaviyə ilə mübarizələriAşura inqilabının səbəbləri və mahiyyətiXanım Zeynəb (səlamullahi əleyha) ibn Ziyad sarayındaİmam Səccad əleyhissəlamın Şam məscidində buyurduğu xütbəAşura inqilabının nəticələriİmam Hüseyn əleyhissəlamın həyatı barədə ...

HÜSEYN (Ə)-IN İRAQA TƏRƏF YOLLANMASI

HÜSEYN (Ə)-IN İRAQA TƏRƏF YOLLANMASI
 HÜSEYN (Ə)-IN İRAQA TƏRƏF YOLLANMASIMüslimin məktubu imam Hüseyn (ə)-a çatdıqdan sonra öz ailəsi, övladları və bir dəstə dostları ilə birgə İraqa tərəf yollandı. Digər tərəfdən isə Ubeydullah Yeziddən göstəriş aldıqdan sonra Kufəyə yollandı. Ubeydullah İraq camaatını, xüsusilə də Kufə əhalisini lap yaxşı tanıyırdı. Atası uzun illər boyu bu şəhərdə ...

İRAQLILARIN MƏKTUB YAZMASI

İRAQLILARIN MƏKTUB YAZMASI
 İRAQLILARIN MƏKTUB YAZMASINəhayət imam Hüseyn (ə)-a məktublar göndərildi. Məktub yazanlar islam ayinlərinin və şəriət hökmlərinin dəyişdirilməsinə təəssüf hissi keçirdiklərini qeyd etməklə yanaşı yazırdılar ki, biz Yezidi xəlifə saymırıq, yalnız səni imam olaraq qəbul edirik və Yezid tərəfindən Kufəyə hakim tə’yin olunmuş Nö’man ibni Bəşiri rəsmi ...

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
 Adı: Hüseyn (ə)Ləqəbi: Seyyidüş-şühədaKünyəsi: Әbu AbdullahAtası: Әli (ə)Anası: Fatimeyi-Zəhra (s)Babası: Peyğəmbər (s)Doğum ili: Hicri 4-cü ilImamlıq müddəti: 10 ilÖmrü: 57 ilŞəhidlik: Hicri 61-ci ildə Yezidin əmri ilə şəhid edildi.Məzarı: Kərbəla (Iraqda).TӘVӘLLÜDÜHəzrət Fatimənin ikinci övladı 4-cü hicri ilinin Şəban ayının 3-də ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

پر بازدید ترین مطالب ماه

آیه وفا (به مناسبت میلاد حضرت عباس علیه السلام)

رمز موفقيت ابن ‏سينا

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

با این کلید، ثروتمند شوید!!

تنها گناه نابخشودنی

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

پر بازدید ترین مطالب روز

شاه کلید آیت الله نخودکی به یک جوان!

راههای ارتباط با جوانان (به مناسبت میلاد حضرت ...

آیه ای که دزد را هم مومن می کند

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟