Azəri
Monday 23rd of April 2018
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun
Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ
 QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir! (Yunus surəsi- 57)Digər səmavi kitablardan fərqli olaraq Qurani-kərim bəşərin təhrifindən amandadır. Allah özü onu qoruyacağına vəd etmişdir. Allah, başdan-başa ...

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK
İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə ...

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI
 QIRX BEŞİNCİ HEKAYƏTHaqq ilƏ batilin fasilƏsiMöminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam) bir gün camaatın əxlaqi inkişafı və bu yoldakı irəliləyiş mərhələləri barədə söhbət etdiyi zaman buyurdu:Ehtiyatlı olun ki, başqasının arxasınca danışmayasınız (yəni nə qeybət edin, nə də eşidin).Haqq olmayan sözlər çoxdur ki, onların hamısı aradan getməlidir. İnsana qalacaq onun ...

QURANIN BUYURDUQLARI

QURANIN BUYURDUQLARI
 QURANIN BUYURDUQLARI"O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, ...

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar
Quran - ən pak kitabdır ki, aləmlərin ən pak qəlbinə nazil olmuşdur. Ən pak məxluq tərəfindən dildə tilavət edilmişdir. Ona görə də bu səma kitabını o kəslər oxuya bilər ki, həm zahiri və həm də batini paklığa malik olsunlar. (Tebyan)“Ona (həmin yazılmış lövhəyə cismanilik və günah tutqunluğundan) pak mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz; bu Qur’anın xətlərinə ...

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr
Quranı əzbərləmək istəyən hər bir şəxsə ilk tövsiyəmiz budur ki, bunu bir nüsxə Quran üzərindən etsin. Yəni, Quranı bir Quran kitabından əzbərləsin. Başqa nüsxərlərə müraciət etməsin. Çünki gözünüz həmin hərflərin yazılışına adət etdiyi üçün əzbərləmək də asan olar.Quran əzbərləyən zaman qidalarınıza diqqət etməlisiniz. ...

Duaların qəbul olunmasına, düşmənə qarşı müqavimətə yardım edən “Nəsr” surəsinin fəzilətləri

Duaların qəbul olunmasına, düşmənə qarşı müqavimətə yardım edən “Nəsr” surəsinin fəzilətləri
Nəsr” surəsi Quranın 110-cu surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 3 ayəsi vardır.İmam Cəfər Sadiq (ə) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Nəsr” surəsini vacib və ya müstəhəb namazlarında oxuyar, Allah ona bütün düşmənlərinə qarşı yardım edər və Qiyamət günü elə halda gələr ki, onunla danışan kitab olar. Allah bu kitabı qəbrinin daxilindən ...

QURAN OXUMAĞIN SAVABI

QURAN OXUMAĞIN SAVABI
Allahla danışmaq istəyən Quran oxusun1-"Qurandan bacardığınız qədər oxuyun." (Müzzəmmil surəsi-20-ci ayə)2-Quran oxumaq və ona əməl etmək, dərdlərə dərmandır.(hər bir dərdin özünə münasib nüsxəsi vardır. Bu nüsxə min dərdə dərmandır).3-Quran müəllimləri və gecələr oyaq qalanlar, mənim ümmətimin ən şərafətlisidirlər.4-Quran oxumaq mənim ümmətimin ən ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

Fələq" surəsi

Fələq" surəsi
əl-Fələq (Sübh) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!2.    Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;3.    Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) ...

"İxlas" surəsi

"İxlas" surəsi
112.əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);2.    Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona ...

Əbu-Ləhəb" surəsi

Əbu-Ləhəb" surəsi
...

"Nəsr" surəsi

"Nəsr" surəsi
.110.ən-Nəsr (Kömək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;    İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman    Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub ...

Kafirun" surəsi

Kafirun" surəsi
.109.əl-Kafirun (Kafirlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Sənə -bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək -deyən müşriklərə) de: “Ey kafirlər!2.    Mən sizin ibadət etdiklərinizə (bütlərə) ibadət etmərəm!3.    Siz də mənim ibadət etdiyimə ...

"Maun" surəsi

"Maun" surəsi
.107.əl-Maun (Zəkat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Dini (haqq-hesab gününü) yalan hesab edəni (Əbu Cəhli) gördünmü?2.    O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını verməz);3.    Və (xalqı) yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz (nə özü fəqiri yedirdər, nə də ...

Qurəyş" surəsi

Qurəyş" surəsi
.106.əl-Qürəyş (Qüreyş) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,2.    Onlara qış və yay səfərinin müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə ...

"Kövsər" surəsi

"Kövsər" surəsi
.108.əl-Kovsər (Kövsər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki Kövsər irmağını və ya bol nemət, yaxud Quran, peyğəmbərlik) bəxş etdik!2.    Ona görə də (bu nemətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban ...

"Təkasur" surəsi

"Təkasur" surəsi
.102.ət-Təkasur (Çoxluqla öyünmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqrəba çoxluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki,2.    Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların da ...

Huməzə" surəsi

Huməzə" surəsi
.104.əl-Huməzə (Qeybətçi) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 9 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Dalda) qeybət edib (üzdə) tənə vuran hər kəsin vay halına!2.    O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar (çoxaldar).3.    Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.4.    Xeyr! (Heç də onun ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

مرگ و عالم آخرت

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آیه وفا (میلاد حضرت عباس علیه السلام)

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

رمز موفقيت ابن ‏سينا

تنها گناه نابخشودنی

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

اهمیت و ارزش و فضیلت های ماه شعبان

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

پر بازدید ترین مطالب روز

با این کلید، ثروتمند شوید!!

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

روش امام زین العابدین(ع) در تربیت روحی

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

عشق امام سجاد (ع) به عبادت

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟