Azəri
Friday 15th of December 2017
Əhli beyt (ə)

QEYBƏTƏ QULAQ ASMAQ VƏ ONUN HÖKMÜ

İslam baxımından qeybəti dinləyən və ona qulaq asan qeybət edən şəxs kimi haram iş görür, günaha sahiblənir və qeybətin hökmünə şamil olunur. Fəqihlər və İslam alimləri şəri cəhətdən qeybətə qulaq asmağın da haramlığını deyirlər. Demək olar ki, bütün fəqihlər bu mövzuda həmfikirdirlər. Bununla bağlı bir çox rəvayətlər də nəql olunmuşdur. Onlardan bir ...

İKİNCİ HEKAYƏT

AdƏmin GünahI vƏ tÖvbƏsi![1]Allah yeri yaradaraq onu insanların sükunəti üçün hazır etdikdən sonra ilk növbədə Öz məxluqatı arasında Adəmi (yəni hazırkı nəslin ilk nümayəndəsini) xəlq edib seçdi. Ona behiştdə yer ayırdı, müxtəlif halal və ən ləzzətli xörəkləri onun ixtiyarında qoydu.[2] Bütün bunlarla yanaşı Allah, Adəmə ...

İMAMLIQ DÖVRÜNÜN BAŞLANMASI

 İMAMLIQ DÖVRÜNÜN BAŞLANMASIİslam ümmətinin on birinci məsum rəhbəri 28 yaşında ikən zalım Abbasi xəlifəsi Mötəmid tərəfindən zəhərlənib şəhid edildikdə, həzrət Məhdi (əc.) beş yaşlı bir uşaq idi[1]. Onun uşaq ikən imamlığa başlaması isә, ilahi möcüzəni və Allahın bütün məsum imamların vücudunda qoyduğu heyrətamiz qüdrəti nəzərə almaqla, ...

ƏLI-VƏSFDƏN ÜSTÜN INSAN

Allahın adı ilə "Əli vəsfə sığmaz, düşüncədən uca, kəlam cövhərindən dərin olan insan idi ki, qönçə kimi açdı, ali meyarlarla yaşadı və uca ruhla getdi. O özündə dağların mətanət və əzəmətini, suyun incəlik və zülallığını, ildırımın parıltısını, günəşin hərarətini, dənizlərin dərinliyini, meşələrin genişliyini,Ş ilahi Mələklərin ...

İmam Riza (ə) imamətin fəlsəfəsi haqqında nə buyurmuşdur?

İmam Riza (ə) Mərvdə olarkən cümə günü “Came” məscidində camaatın qarşısında bir sıra məsələlərə toxunur. O cümlədən, buyurur:“Şübhəsiz, İmamət peyğəmbərlərin məqamı və vəsilərin irsidir. İmamət Allahın nümayəndəliyi, Peyğəmbərin (s) xilafəti və canişinliyidir... İmam parlaq ay, işıqlı çıraq, şölələnən nur, zülmət və ...

Əmanətdarlıq

ƏmanətdarlıqQuran"(Elə bir elçi ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) etibarlı müvəkkildir."  HədisAllahın rəsulu (s): Agah olun! And olsun Allaha mən göydə və yerdə əminəm (əmanətdaram).  Əssirətünnəbiyyə, İbni Hişam: Hətta Peyğəmbərə vəhy nazil olandan qabaq belə, Qüreyş qəbiləsi ona "Əmin" deyərdilər.  Əssirrətün- ...

Səhmi-səlatilə Əbülfəzl üçün

Səhmi-səlatilə Əbülfəzli çünLəşgəri ədayə nəmayan olubHeydəri-Səftər kimi şəmşiriniVurdu qoşun əhli-hərasan olub***Ərşeyi-zin üstə tutubdur qərarBa vüqar qabizül-ərvah kimi zülfüqar,Səfləri ta ki elədi tarü-marAhü-zar etdilə çox ləşgəri bi nəngü-arSəxt olub ol qövmə o dəm karizarBa hezar zəhmət ediblər fərarTa ki qoşun əhlinə qalib ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salam

Həzrət Əbülfəzl Abbas (əleyhissalam)-ın cəddinin adı Əbu Talibdir. «Əbu Talib» əslində onu əsl adı deyil, bəlkə də ləqəbidir. Onun əsl adı barəsində tarixçilər arasında ixtilaf vardır. Məşhur budur ki, Əbu Talibin əsl adı «Əbdül Mənar»dır.Əbu Talibin  dörd oğlu olmuşdur. Onların adları: Talib, Əqil, Cəfər və Əli (əleyhissalam) olmuşdur. Onların hər ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

Adı Əbbasdı onun.... Əbbas kimi qardaşı olanın nə qəmi...!!!

Əlilnin qəzəb oğlu! Adıva qurban...

Ey hacət qapısı! Bir duan yetər...

Qapında kül olmaq nə şərəfdi ....

Həzrət Əbülfəzl Abbasa (ə) nəzir etmək

Bətnimdə «tumur» və ya «on iki barmaq» xəstəliyinin olması ehtimalı ilə həkimlər az bir gümanla zəmanət verməklə cərrahiyyə əməliyyatını başlamağı təklif edirdilər. Hərə bir nəzəriyyə verirdi, ağrının şiddəti və narahatçılıq o qədər çox idi ki, arzu edirdim ki, bir saatda olsa məni rahat buraxsınlar. O vaxtlar 24 yaşım olardı.Təhsilimi ...

151-ci xütbə

İmam Əli əleyhis-salamın (Həzrət Peyğəmbəri vəsf, ərəblərə nəsihət etdiyi və çətin hadisələrdən xəbər verdiyi) xütbələrindəndir.Allahdan şeytanı uzaqlaşdırdığı və saxladığı yerlərdə, (ibadət, bəndəlik vaxtı və şeytana tabeçiliyə mane olan layiqli işlərdə Allahdan uğur diləyirəm) onun yalanlarına və tələlərinə (nəfsi istəklərə və dünyanın xoş ...

Müqəddəs məkanlarımız təhlükədədir

Dünyanın hansı yerində olursa-olsun müharibə və insanların qətlini heç bir bəşər sevmir. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar çirkin siyasət uğrunda çirkin əməllərə əl atırlar. Görəsən müharibələrdə qətlə yetirilən körpələrin və günahsızların cavabını kim verəcək ?! Suriyada davam edən vətəndaş müharibəsi də bu günün bəşəriyyət ...

Ərbəin ziyarətinin qaydaları. İzləyin və paylaşın

Ərbəin ziyarəti İmam Hüseynin məzlumcasına Şəhid olmasının 40-cı günüdür. Bu günü xüsusi qaydada təziyə saxlamaq İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməd Mustəfanın (səlləllahu əleyhi və alih) Cabir ibn Əbdullah kimi böyük səhabələrindən qalma bir ...

İmam Baqir ələyhis-salamın elmi mübahisəsi

Abdullah ibn Nafe, Möminlərin Əmiri Həzrət Əliyə (ə.s) düşmən idi və "yer üzünün gedilə biləcək hər hansı bir nöqtəsində, Əlinin Nəhrəvanda Xaricilərlə müharibə edib onları öldürməkdə haqlı olduğunu sübut edəcək biri olduğunu bilsəm, mütləq onun yanına gedərəm"-deyirdi. Bir gün ona: "Bunu, Əlinin övladlarından biri sübut etsə necə ? ...

181- ci xütbə

İmam Əli əleyhis-salamın Nauf (ibn Fuzalə) Bikalidən nəql edilmiş xütbələrindəndir.[1] (Nauf) deyir:Əmirəl-möminin əleyhis-salam bu xütbəni bizə Kufədə (o Həzrətin bacısı Umm Haninin oğlu) Cə’də ibn Hübəyrə Məxzuminin dikəltdiyi daşın üzərində dayanaraq oxuyub. O Həzrətin əynində uzun yun paltar var idi. Qılıncının qayışı və ayaqqabısı xurma ağacının yarpaqlarından ...

191- ci xütbə

İmam Əli əleyhis-salamın (Müaviyənin fikirlərinin daha dolğun və tökdüyü tədbirlərin o Həzrətin tədbirlərindən daha yaxşı olmasını güman edən kəsin zənninin səhv olması barəsindəki) kəlamlarındandır.Allaha and olsun ki, Müaviyə məndən zirək deyil, əksinə, o, vəfasızlıq və xəyanət edib, günah və itaətsizliklə məşğuldur.[1] Əgər hiyləgərlik və vəfasızlıq ...

201- cixütbə

İmam Əli əleyhis-salamın, bir şəxs xalqın əlində olan və onların arasında yayılmış (bir-birinə zidd) uydurma hədislər və müxtəlif rəvayətlər barəsində sual edərkən buyurduğu kəlamlarındandır. İmam əleyhis-salam (onuncavabında) buyurdu:Həqiqətən xalqın əlində olan hədislər haqq və batil, doğru və yalan, nəsx (ləğv) edən və nəsx edilən, ümumi (hamıya şamil olan) və xüsusi ...

İmam Səccad ələyhis-salam

Ləqəbləri: Zeynül-Abidin, Səccad, Zeynüs-Salihin, Varisu elmin-nəbiyyin, Mütəhəccid, Zəkiyy, Əmin, Zahid, Abid, Ədl, Bəkka.Künyəsi: Əbu Muhəmməd.Atası: Peyğəmbərin (s) nəvəsi Hüseyn (əleyhissalam).Anası: Yəzdgirdin qızı Şəhrəbanu (Qadınlar şahı).Doğulduğu gün: 4 şəban.Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.Doğulduğu il: 36-cı hicri ili.Şəhid olduğu gün: 25 ...

İmam Səccad ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

İmam Səccad ələyhis-salama məxsus salavatı dinlə►(Bəqi məzarlığında dəfn olan İmamların) İmam Səccad ələyhis-salamın ziyarəti►Əli ibn Hüseyn ələyhis-salamın təvəllüdü, öndə İmamzaman (əc) olmaqla bütün həqiqət aşiqlərinə mübarək olsun!Səbr dəryası, gözəl İmam Zeynəlabidin ələyhis-salam! Nə xoşdu, sözlərin, duaların..İlahi, bizi ondan ...

Həzrət Əli Əkbərin (ə) səadətli təvəllüdü

Hicri təqvimi ilə 33-cü il, şəban ayının on birinci günü, həzrət Əli Əkbər dünyaya göz açdı. Onun atası həzrət Seyyidüş-şühəda (ə), anası, leyla binti Mərrə Səqəfi idi. (Əli Əkbər (ə), Müqərrəm: səh. 15)Onun künyəsi Əbulhəsən, ləqəbi Əkbər idi. Mötəbər rəvayətə əsasən, o cənab imam Hüseynin (ə) ən böyük ...