Azəri
Saturday 6th of March 2021
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

İSLAM MƏDİNƏDƏ

İSLAM MƏDİNƏDƏ
İSLAM MƏDİNƏDƏ Qüreyş, xalqın islamı qəbul etməsinin qarşısını ciddi cəhdlə aldıqları və Məkkə əhalisi müsəlmanlara işgəncə verdikləri bir halda Məkkənin beş yüz kilometrliyində yerləşən Yəsrib şəhərində başqa hadisələr baş verməkdə idi. Orada müsəlmanların gələcəyini aydınlaşdıran və “də’vətin” Məkkədən köçərək o şəhərdə mərkəzləşməsinə səbəb olacaq hadislər ...

İSLАM АLƏMİNDƏ İLK SАZİŞ

İSLАM АLƏMİNDƏ İLK SАZİŞ
  Peyğəmbər (s) Yəsrib şəhərində bir müddət qаldıqdаn sonrа əhаlinin ictimаi vəziyyətini sаhmаnа sаlmаğı lаzım gördü. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bu şəhərdə bir çox ərəblər yаşаyırdı ki, onlаr dа öz növbəsində аyrı-аyrılıqdа qüdrətli olаn Ous və Xəzrəc qəbilələrinə bаğlı idilər. Ərəblərdən əlаvə şəhərin özündə və ətrаfındа yаşаyаn yəhudilər də ...

HÖKUMƏT QAN TÖKMƏKLƏ DAVAM EDƏ BİLMƏZ!

HÖKUMƏT QAN TÖKMƏKLƏ DAVAM EDƏ BİLMƏZ!
HÖKUMƏT QAN TÖKMƏKLƏ DAVAM EDƏ BİLMƏZ! İslam, müasir şərq və qərb hökumətlərinin əksinə olaraq hökumətin daimi olmasını qan tökməkdə görmür və inanır ki, qan tökmək hökumətin əsaslarını lərzəyə salır, nəticədə hökumət başqalarının əlinə keçir. Bu nəzər İslam dininin, insanın “şərəfli olması” barəsində e`tiqadından söhbət açır. İslam, hər bir insan üçün elə bir hörmət ...

HÖKUMƏT VƏ VİLAYƏT ƏTRAFINDA

HÖKUMƏT VƏ VİLAYƏT ƏTRAFINDA
HÖKUMƏT VƏ VİLAYƏT ƏTRAFINDA فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا “Misir hökumətinin başçılığında Malikin vəzifəsi bunlardan ibarətdir: Xərac cəm etmək, düşmənlərlə cihad etmək, oranın əhalisini ...

Səqifə damı altında “Səqifə” cərəyanı

Səqifə damı altında “Səqifə” cərəyanı
 Doğrusu, Allah Rəsulundan (s) sonra cəmiyyətin rəhbərliyi və Əbubəkrin xilafətə seçilməsi ilə əlaqədar baş verənlərin düzgün qavranılması, o zamankı Mədinədə mövcud qruplaşmaları nəzərə almadan mümkün deyil. Mühüm qruplardan biri “Ənsar” idi, hansı ki Məkkə fəthindən bu yana, Allah Rəsulu (s) vəfat edəndən sonra yaranacaq problemlər haqda ...

GƏNCLƏR VƏ ONLARIN SƏLAHIYYƏTLƏRI

GƏNCLƏR VƏ ONLARIN SƏLAHIYYƏTLƏRI
 GƏNCLƏR VƏ ONLARIN SƏLAHIYYƏTLƏRIHamıya bəllidir ki, dünyanın istimai-siyasi, dini və mədəni həyatında gənclər, xüsusilə də oğlanlar yaxından iştirak edirlər. Müasir gənc sadəliyi, fiziki kamilliyi, əxlaqi saflığı və mənəvi gözəlliyi özündə birləşdirməlidir. Mərd, igid, cəsur ədalətli olmalıdır.Bütün bu keyfiyyətləri özündə layiqincə birləşdirən və döyüş meydanlarının şirin və ...

ŞİMAL VƏ QƏRBDƏ İRƏLİLƏYİŞ

ŞİMAL VƏ QƏRBDƏ İRƏLİLƏYİŞ
ŞİMAL VƏ QƏRBDƏ İRƏLİLƏYİŞ Ötən fəsildə Qeyd etdiyimiz kimi, hicrətin səkkizinci ili baş vermiş Mu’tə müharibəsində müsəlmanlar məğlub oldular və peyğəmbərin əmisi oğlu Cə’fər ibni Əbi Talib bu döyüşdə şəhid edildi. Bu qüdrətli Rum imperiyası ilə baş verəcək müharibə üçün müqəddimə oldu. Peyğəmbər (s) həyatının son günlərində Usamə ibni Zeydin başçılığı ilə ...

QİBLƏNİN DƏYİŞİLMƏSİ

QİBLƏNİN DƏYİŞİLMƏSİ
Müsəlmanları birdəfəlik yəhudilərdən ayıran qiblənin dəyişilməsi hadisəsi oldu. Peyğəmbər (s)-ın Mədinəyə gəlişindən on yeddi ay keçirdi. Peyğəmbər (s) Əqsa məscidinə üz tutaraq namaz qıldığı halda yəhudilər deyərdilər: Məhəmməd (s)-ın qibləsi yoxdur, biz qibləni ona tanıtdırmışıq. Peyğəmbər (s) bu tə’nədən narahat idi və günlərin bir günündə bəni Səlmə məscidində ...

Qeyb dövrünün tarixi mənbələri ilə tanışlıq və onların araşdırılması

Qeyb dövrünün tarixi mənbələri ilə tanışlıq və onların araşdırılması
On ikinci imamın qeybə çəkilmə hadisəsi e’tiqadi və tarixi baxımdan araşdırıla bilər. Hicri 4-cü əsrin ilk yarısından başlayaraq bir çox alimlər həzrətin qeybini yalnız e’tiqadi baxımdan araşdırmışlar. Hansı ki, bu hadisənin tarixi yönümləri də vardır. Belə görünür ki, qeyb hadisəsi ilə imamət inancı arasındakı sıx bağlılıq şiə kəlamı bəhsində daha geniş yer tutduğundan hadisənin ...

MEHRİBAN VƏ BAĞIŞLAYAN ALLAHIN ADI İLƏ

MEHRİBAN VƏ BAĞIŞLAYAN ALLAHIN ADI İLƏ
MEHRİBAN VƏ BAĞIŞLAYAN ALLAHIN ADI İLƏ BİRİNCİ FƏSİL ƏRƏBİSTANIN COĞRAFİ MÖVQEYİ, İSLAMDAN ƏVVƏL İCTİMAİ VƏ SİYASİ DURUMU Ərəbistan və ya Ərəbistan yarmadasının qurluşu düzbucaqlı kvadrat şəklində olub cənub-qərbi Asiyanın ən ucqar nöqtəsində yerləşir. Şimalda 12-32 dərəcəli coğrafi en dairəsində, 35-600 şərqi uzunluq dairəsində Afrika ilə Asiya arasında yerləşir. Ölkənin ...

"Mən, Həzrət İbrahimin (ə) duasının nəticəsiyəm"

"Mən, Həzrət İbrahimin (ə) duasının nəticəsiyəm"
Həzrət Peyğəmbər (s) özü öz mübarək xüsusiyyətlərini bizə tanıtmış və bu haqda hədislərin vasitəsilə məlumatlar vermişdir.1. Allahın tərbiyə etdiyidir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:“Mən – Allahın tərbiyə etdiyi və Əli (ə) – mənim tərəfimdən tərbiyə edilmişdir”.2. İlahi rəhmətdir. Həzrət (s) buyurur: “Həqiqətən, mən – hidayət olunan ...

İSLAMIN ZÜHURU-2

İSLAMIN ZÜHURU-2
Məhəmməd (s) peyğəmbərliyə yetişməzdən bir az əvvəl əhalidən uzaq gəzərək yeganə Allaha ibadət edərdi. İldə bir ay Həra dağına çəkilərək ibadətlə məşğul olardı. Bu müddət ərzində onun yanına gələn ac-yalavacları yedirdərdi. İbadət müddəti başa çatdıqdan sonra Məkkəyə dönər, Kə’bə evini yeddi dəfə təvaf edib sonradan evə gedərdi. Həra dağına çəkildiyi illərdən birində ...

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ
Elm, iman və əməl sahibi olan ayətullahül-üzma Hacı Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani (Qafqazi) müasir dövrdə Qum elmi mərkəzində tanınmış böyük mərcəyi-təqlidlərdən biridir. O, 1310-cu ildə (şəmsi tarixi ilə) İranın müqəddəs Qum şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası mərhum ayətullah Fazil Lənkərani (Hacı Bəşir oğlu) Lənkəranın “Ərkivan” bölməsinin əhalisindən idi və Qum elmiyyə ...

Həzrəti Peyğəmbərin (s) izdivacları

Həzrəti Peyğəmbərin (s) izdivacları
Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbərin (s) izdivaclarının səbəb və şəraitini araşdırarkən, konkret olaraq 11 halın hər birini ayrı-ayrılıqda tədqiq etməliyik. Aşağıda Peyğəmbərin 11 xanımının hər biri barəsində qısa məlumat verilir.1. Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbər (s) 25 yaşına kimi subay olmuş, 25 yaşında ikən ilk dəfə ailə qurmuşdur. Onun ilk həyat yoldaşı Qureyş soyundan olan Xədicə binti ...

DÖVLƏTİN DAVAMLI OLMASI

DÖVLƏTİN DAVAMLI OLMASI
 Bütün peyğəmbərlərin (xüsusən, həzrət Məhəmməd (səlləllahu ələyhi və aleh)-in vəzifəsi cəmiyyətdə sülh və ədalətin bərqərar olunması olub. Bu əsasa görə İslam dini Qur`anın hökmü ilə həm hökuməti ədalətli olmağa də`vət edir, həm də insanları bir-birləri ilə ədalətlə rəftar etməyə çağırır. Qurani-Kərimdə buyurulur:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...

DÖVLƏTİN DAVAMLI OLMASI

DÖVLƏTİN DAVAMLI OLMASI
DÖVLƏTİN DAVAMLI OLMASI  Bütün peyğəmbərlərin (xüsusən, həzrət Məhəmməd (səlləllahu ələyhi və aleh)-in vəzifəsi cəmiyyətdə sülh və ədalətin bərqərar olunması olub. Bu əsasa görə İslam dini Qur`anın hökmü ilə həm hökuməti ədalətli olmağa də`vət edir, həm də insanları bir-birləri ilə ədalətlə rəftar etməyə çağırır. Qurani-Kərimdə buyurulur: يَا أَيُّهَا ...

Osmanlı dövlətində qeyri-müsəlmanlara qarşı münasibət

Osmanlı dövlətində qeyri-müsəlmanlara qarşı münasibət
    Osman Qazinin gərgin səyləri nəticəsində yaradılmış Osmanlı dövləti qısa müddət ərzində inkişaf edərək 3 qitəni öz kolgəsi altına almış və altı əsr boyunca şərəflə yaşamışdır. Əlbəttə, bu böyük dövlətin son dərəcə ehtişamlı və uzunömürlü olmasının çoxlu maddi və mənəvi səbəbləri vardır. Bunların ən mühümlərindən biri də, heç şübhəsiz, qeyri-müsəlman ...

Beynəlxalq Amnistiya Şeyx Əli Salmanın dərhal azad olunmasını tələb etdi

Beynəlxalq Amnistiya Şeyx Əli Salmanın dərhal azad olunmasını tələb etdi
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Beynəlxalq Amnistiya təşkilatı Şeyx Əli Salmanın mühakimə olunması prosesini ciddi şəkildə izlədiyini bildirərək onun dərhal azad edilməsini istəyib. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının Yaxın Şərq və Afrika məsələləri üzrə direktorunun müavini Səid Bumduhə bildirib: Biz illərlə öncədən Bəhreynin ...

ZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSI

ZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSI
 Allahın adı iləZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSIZiyarət- görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır.Ərəb dilində "zair"- ziyarət edən "məzur" ziyarət edilən deməkdir.Ziyarətin təsirləriZiyarət, sabit qanuna tabe olan mənəvi həqiqətlərdəndir. "Ölülərinizin ziyarətinə getmək ...

İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on nəfərə behişt müjdəsinin verilməsi”- rəvayəti səhihdirmi?

İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on nəfərə behişt müjdəsinin verilməsi”- rəvayəti səhihdirmi?
İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on nəfərə behişt müjdəsi verilibmi? Əgər elə rəvayət varsa səhihdirmi? Qısa cavab Əhli-sünnə rəvayətlərinin mənabelərində belə bir rəvayət vardır. O cümlədən, “onluq müjdəsi” və o rəvayətdə deyilir ki: “İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm)  səhabələrindən on ...