فارسی
سه شنبه 02 بهمن 1397 - الثلاثاء 16 جمادى الاول 1440

نهج البلاغه ( ترجمه استاد حسين انصاريان )

خطبه ها

( خطبه 1 ) خطبه در ابتداى آفرينش آسمان و زمين و آدم

( خطبه 2 ) خطبه پس از بازگشت از صفّين

( خطبه 3 ) خطبه معروف به شِقشِقيّه

( خطبه 4 ) خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبير

( خطبه 5 ) خطبه بعد از وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفيان

( خطبه 6 ) خطبه هنگامى كه از او خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند

( خطبه 7 ) خطبه مريدان شيطان را مذمت مىنمايد

( خطبه 8 ) خطبه براى برگرداندن زبير به بيعت

( خطبه 9 ) خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل

( خطبه 10 ) خطبه در تحريك شيطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخيم آن

( خطبه 11 ) خطبه وقتی که در نبرد جمل پرچم را بهدست فرزندش محمّد حنفيه داد

( خطبه 12 ) خطبه وقتى كه در نبرد جمل پيروز شد

( خطبه 13 ) خطبه در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل

( خطبه 14 ) خطبه در همين موضوع (بصره و مردم آن)

( خطبه 15 ) خطبه در رابطه با برگرداندن املاك بيت المال

( خطبه 16 ) خطبه هنگامى كه در مدينه با او بيعت شد

( خطبه 17 ) خطبه درباره كسىكه در ميان مردم عهدهدار منصب قضاوت شود

( خطبه 18 ) خطبه در نكوهش اختلاف علما در فتاوى

( خطبه 19 ) خطبه به اشعث بن قيس

( خطبه 20 ) خطبه در بيدارى از غفلت و توجه به حضرت حق

( خطبه 21 ) خطبه در توجه به قيامت

( خطبه 22 ) خطبه هنگامى كه خبر بيعت شكنان جمل به حضرتش رسيد

( خطبه 23 ) خطبه در دلدارى به تهيدستان و تأديب ثروتمندان

( خطبه 24 ) خطبه در جنگ با مخالفان

( خطبه 25 ) خطبه وقتى به او خبر رسيد كه ارتش معاويه به شهرها دستاندازى كرده اند

( خطبه 26 ) خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود

( خطبه 27 ) خطبه در نكوهش اصحاب از نرفتن به جهاد

( خطبه 28 ) خطبه در بىوفايى دنيا و توجه به آخرت

( خطبه 29 ) خطبه پس از برنامه حكمين و تاخت و تاز ضحّاك بن قيس

( خطبه 30 ) خطبه درباره قتل عثمان

( خطبه 31 ) خطبه قبل از جنگ جمل

( خطبه 32 ) خطبه در نكوهش زمان خود

( خطبه 33 ) خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره

( خطبه 34 ) خطبه در تحريك مردم براى جنگ با شاميان

( خطبه 35 ) خطبه بعد از جريان حكميت

( خطبه 36 ) خطبه در ترساندن اهل نهروان

( خطبه 37 ) خطبه در ذكر فضائل خود

( خطبه 38 ) خطبه در تعريف شبهه

( خطبه 39 ) خطبه در نكوهش ياران، و دعوت به جهاد

( خطبه 40 ) خطبه زمانى كه شنيد خوارج نهروان مىگويند: لا حُكْمُ اِلاّ لِلّه

( خطبه 41 ) خطبه در تحذير از مكر و حيله

( خطبه 42 ) خطبه در نكوهش آرزوى دراز و پيروزى از هواى نفس

( خطبه 43 ) خطبه پس از آنكه جرير بن عبداللّه بَجَلى را براى بيعت گرفتن از معاويه فرستاد

( خطبه 44 ) خطبه وقتى كه مصلقه بن هُبَيره شيبانى به سوى معاويه فرار كرد

( خطبه 45 ) خطبه در روز فطر در نكوهش دنيا

( خطبه 46 ) خطبه وقتى كه براى حركت به شام تصميم گرفت

( خطبه 47 ) خطبه درباره كوفه

( خطبه 48 ) خطبه زمان رفتن به سوى شام

( خطبه 49 ) خطبه در توحيد الهى

( خطبه 50 ) خطبه در بيان فتنه

( خطبه 51 ) خطبه زمانى كه ارتش معاويه در جنگ صفين آب را بر ياران آنحضرت بست

( خطبه 52 ) خطبه در بىوفايى دنيا

( خطبه 53 ) خطبه در مسأله بيعت

( خطبه 54 ) خطبه وقتىكه به نظر يارانش در اجازه براى آغاز جنگ صفّين تأخير نمود

( خطبه 55 ) خطبه در مقايسه ياران پيامبر با ياران خود

( خطبه 56 ) خطبه در وصف معاويه

( خطبه 57 ) خطبه در خطاب به خوارج نهروان

( خطبه 58 ) خطبه زمانى كه عزم بر جنگ خوارج داشت

( خطبه 59 ) خطبه وقتى كه خوارج به قتل رسيدند

( خطبه 60 ) خطبه درباره خوارج

( خطبه 61 ) خطبه زمانى كه او را از ترور ترساندند

( خطبه 62 ) خطبه در نكوهش دنيا

( خطبه 63 ) خطبه در تشويق به عمل صالح

( خطبه 64 ) خطبه در توحيد الهى

( خطبه 65 ) خطبه در آداب جنگ

( خطبه 66 ) خطبه در حق انصار

( خطبه 67 ) خطبه وقتى كه امارت مصر را به محمد بن ابوبكر واگذاشت

( خطبه 68 ) خطبه در سرزنش اصحاب سست پيمان خود

( خطبه 69 ) خطبه سحرگاه روزى كه ضربت به فرق مباركش رسيد

( خطبه 70 ) خطبه در سرزنش اهل عراق

( خطبه 71 ) خطبه در آن درود فرستادن به پيامبر(صلى الله عليه وآله) را تعليم مىدهد

( خطبه 72 ) خطبه در بصره درباره مروان بن حَكَم

( خطبه 73 ) خطبه زمانى كه شوراى خلافت قصد بيعت با عثمان كرد

( خطبه 74 ) خطبه زمانى كه شنيد بنىاميّه او را متهم به قتل عثمان مىكنند

( خطبه 75 ) خطبه در تشويق به عمل صالح

( خطبه 76 ) خطبه هنگامىكه سعيد بن عاص حق او را بازداشت

( خطبه 77 ) خطبه از دعاهاى آنحضرت

( خطبه 78 ) خطبه وقتى كه قصد حركت به سوى خوارج نمود

( خطبه 79 ) خطبه پس از پايان جنگ جمل در مذمّت زنان

( خطبه 80 ) خطبه درباره زهد

( خطبه 81 ) خطبه در وصف دنيا

( خطبه 82 ) خطبه موسوم به «غرّاء» كه از خطبههاى اعجابانگيز اوست

( خطبه 83 ) خطبه درباره عمروعاص

( خطبه 84 ) خطبه در صفات خداوند

( خطبه 85 ) خطبه در توحيد الهى و سفارش به تقوا و مشورت

( خطبه 86 ) خطبه در وصف پرهيزكاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت

( خطبه 87 ) خطبه در بيان هلاكت مردم

( خطبه 88 ) خطبه در حال مردم پيش از بعثت و پس از آن

( خطبه 89 ) خطبه در توحيد الهى و پند و اندرز

( خطبه 90 ) خطبه معروف به خطبه اشباح

( خطبه 91 ) خطبه به هنگامى كه مردم پس از كشته شدن عثمان خواستند با او بيعت كنند

( خطبه 92 ) خطبه در بيان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنىاميه

( خطبه 93 ) خطبه در فضل رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و پند و اندرز

( خطبه 94 ) خطبه در حال مردم هنگام بعثت پيامبر(صلى الله عليه وآله)

( خطبه 95 ) خطبه درباره پيامبر(صلى الله عليه وآله)

( خطبه 96 ) خطبه در مقايسه ياران خود با ياران رسول خدا(صلى الله عليه وآله)

( خطبه 97 ) خطبه در ستم بنىاميّه

( خطبه 98 ) خطبه در گريز از دنيا

( خطبه 99 ) خطبه درباره پيامبر و خاندان او

( خطبه 100 ) خطبه مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار

( خطبه 101 ) خطبه در زمينه سختىها

( خطبه 102 ) خطبه در تشويق به زهد

( خطبه 103 ) خطبه درباره پيامبر و فضيلت خويش

( خطبه 104 ) خطبه در وصف پيامبر(صلى الله عليه وآله) و تهديد بنىاميّه و پند به مردم

( خطبه 105 ) خطبه در زمينه برترى اسلام، و توصيف پيامبر اكرم، آنگاه توبيخ اصحاب

( خطبه 106 ) خطبه در يكى از ايّام صفّين

( خطبه 107 ) خطبه در پيشگويى از حوادث آينده

( خطبه 108 ) خطبه درباره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قيامت

( خطبه 109 ) خطبه چيزى كه متوسلان به خداوند پاك و بزرگ به آن توسل جستند

( خطبه 110 ) خطبه در نكوهش دنيا

( خطبه 111 ) خطبه درباره ملكالموت و قبض روح مردم

( خطبه 112 ) خطبه در نكوهش دنيا

( خطبه 113 ) خطبه در پند و اندرز مردم

( خطبه 114 ) خطبه در طلب باران

( خطبه 115 ) خطبه در اندرز به ياران

( خطبه 116 ) خطبه در نكوهش كسانى كه به مال و جان بُخل مىورزند

( خطبه 117 ) خطبه درباره ياران شايسته خود

( خطبه 118 ) خطبه زمانىكه مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغيب فرمود

( خطبه 119 ) خطبه در فضيلت خود و موعظه ياران

( خطبه 120 ) خطبه بعد از ليلة الهرير

( خطبه 121 ) خطبه در خطاب به خوارج

( خطبه 122 ) خطبه هنگام نبرد صفين به يارانش فرمود

( خطبه 123 ) خطبه در فرار ياران

( خطبه 124 ) خطبه در ترغيب يارانش به جهاد

( خطبه 125 ) خطبه در رابطه با خوارج وقتى كه حكميت را انكار كردند

( خطبه 126 ) خطبه وقتى به او گفتند كه چرا در تقسيم بيتالمال ميان همه مساوات مىكند

( خطبه 127 ) خطبه باز هم به خوارج

( خطبه 128 ) خطبه از پيشامدها و فتنههاى بصره خبر مىدهد

( خطبه 129 ) خطبه درباره پيمانهها و ترازوها

( خطبه 130 ) خطبه به ابوذر(رحمه الله) هنگامىكه او را به ربذه تبعيد كردند

( خطبه 131 ) خطبه در فلسفه قبول حكومت و توصيف امام حق

( خطبه 132 ) خطبه در پند و اندرز و انديشيدن از مرگ

( خطبه 133 ) خطبه در عظمت خداوند، قرآن، پيامبر و در رابطه با دنيا

( خطبه 134 ) خطبه به عمر بن خطاب وقتى براى رفتن به جنگ با روميان با حضرت مشورت كرد

( خطبه 135 ) خطبه وقتى بين آنحضرت و عثمان مشاجرهاى درگرفت

( خطبه 136 ) خطبه درباره بيعت خود

( خطبه 137 ) خطبه درباره طلحه و زبير

( خطبه 138 ) خطبه در آن به فتنهها (و حكومت امام عصر(عليه السلام)) اشاره مىفرمايد

( خطبه 139 ) خطبه به هنگام شورا

( خطبه 140 ) خطبه در نهى از غيبت مردم

( خطبه 141 ) خطبه درباره نهى از غيبت

( خطبه 142 ) خطبه درباره نيكى به نااهل

( خطبه 143 ) خطبه در طلب ياران

( خطبه 144 ) خطبه در بعثت پيامبر و فضل اهلبيت

( خطبه 145 ) خطبه در فناى دنيا و نكوهش بدعت

( خطبه 146 ) خطبه بهعمربنخطاب وقتىكه براى رفتن به جنگ ايرانيان با حضرت مشورت كرد

( خطبه 147 ) خطبه در فلسفه بعثت، حوادث آينده و پند و اندرز

( خطبه 148 ) خطبه درباره اهل بصره

( خطبه 149 ) خطبه پيش از درگذشت از دنيا

( خطبه 150 ) خطبه در آن اشاره به فتنهها دارد

( خطبه 151 ) خطبه در تحذير از فتنهها

( خطبه 152 ) خطبه در صفات خداوند و پيشوايان دين

( خطبه 153 ) خطبه در فضائل اهل بيت

( خطبه 154 ) خطبه در آن شگفتيهاى آفرينش شبپره را بيان مىكند

( خطبه 155 ) خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پيشامدهاى سخت

( خطبه 156 ) خطبه در تشويق به پرهيزكارى

( خطبه 157 ) خطبه درباره پيامبر و قرآن، و دولت بنىاميّه

( خطبه 158 ) خطبه درباره خوشرفتارى خود با مردم

( خطبه 159 ) خطبه در توحيد الهى و شرح حال برخى از پيامبران

( خطبه 160 ) خطبه در وصف پيامبر و خاندان آن حضرت

( خطبه 161 ) خطبه در پاسخ يكى از يارانش كه پرسيد...

( خطبه 162 ) خطبه در توحيد الهى

( خطبه 163 ) خطبه به هنگامىكه نزد آنحضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شكايت كردند

( خطبه 164 ) خطبه در شگفتىهاى آفرينش طاووس

( خطبه 165 ) خطبه در امر به الفت، و وصف بنىاميّه و ياران خويش

( خطبه 166 ) خطبه در ابتداى حكومتش

( خطبه 167 ) خطبه پس از بيعت با حضرت

( خطبه 168 ) خطبه به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره

( خطبه 169 ) خطبه چون به بصره نزديك شد

( خطبه 170 ) خطبه به وقت تصميم رويارويى با لشگر معاويه در صفّين

( خطبه 171 ) خطبه در دفاع از حق خويش، و نكوهش اهل جمل

( خطبه 172 ) خطبه در اينكه چه كسى شايسته خلافت است، و سفارش به تقوا و گريز از دنيا

( خطبه 173 ) خطبه درباره طلحه بن عبيداللّه

( خطبه 174 ) خطبه در پند و اندرز، و بيان نزديكى خود به پيامبر(صلى الله عليه وآله)

( خطبه 175 ) خطبه در پند و اندرز و فضل قرآن و نهى از بدعت

( خطبه 176 ) خطبه در باره حكمين

( خطبه 177 ) خطبه در توحيد و تقواى الهى

( خطبه 178 ) خطبه در پاسخ ذِغلِب يَمانى در رؤيت خداوند

( خطبه 179 ) خطبه در نكوهش اصحابش

( خطبه 180 ) خطبه در حق كسانى كه قصد داشتند به خوارج ملحق شوند

( خطبه 181 ) خطبه در توحيد الهى و يادى از ياران شهيد خود در صفّين

( خطبه 182 ) خطبه در بيان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا

( خطبه 183 ) خطبه به برج بن مُسهِر طائى كه از خوارج بود

( خطبه 184 ) خطبه به همّام دربارة پرهيزكاران

( خطبه 185 ) خطبه درباره منافقين

( خطبه 186 ) خطبه در ستايش خدا و پيامبر و پند و اندرز

( خطبه 187 ) خطبه درباره بعثت پيامبر و گريز از دنيا

( خطبه 188 ) خطبه درباره اختصاص خود به پيامبر(صلى الله عليه وآله)

( خطبه 189 ) خطبه در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پيامبر(صلى الله عليه وآله)

( خطبه 190 ) خطبه در وصيّت به يارانش

( خطبه 191 ) خطبه درباره معاويه

( خطبه 192 ) خطبه در پايدارى در راه حق

( خطبه 193 ) خطبه هنگام دفن سرور زنان جهان حضرت فاطمه(عليها السلام)

( خطبه 194 ) خطبه در گريز از دنيا

( خطبه 195 ) خطبه ياران خود را در بسيارى از اوقات به آن پند مىداد

( خطبه 196 ) خطبه بعد از بيعت طلحه و زبير به آنها فرمود

( خطبه 197 ) خطبه شنيد عدهاىاز يارانش بهوقت نبرد صفّين بهاهلشام دشناممىدهند

( خطبه 198 ) خطبه در نبرد صفّين دربارهفرزند خود حسن(عليه السلام)

( خطبه 199 ) خطبه زمانىكه يارانش درباره حكميت با او دچار اختلاف شدند

( خطبه 200 ) خطبه زمانى كه در بصره به عيادت علاء بن زياد حارثى رفت

( خطبه 201 ) خطبه وقتى از او درباره احاديث دروغ و اخبار ضد و نقيض پرسيدند

( خطبه 202 ) خطبه در قدرت خداوند و خلقت زمين

( خطبه 203 ) خطبه در تحريك ياران خود به جهاد با شاميان

( خطبه 204 ) خطبه در تمجيد خداوند

( خطبه 205 ) خطبه در وصف پيامبر و عالمان، و اندرز مردم

( خطبه 206 ) خطبه از دعاهاى آنحضرت

( خطبه 207 ) خطبه در صفّين بيان فرمود

( خطبه 208 ) خطبه در شكايت از قريش

( خطبه 209 ) خطبه در جمل وقتى از كنار كشته طلحه و عبدالرّحمن بن عتّاب عبور كرد

( خطبه 210 ) خطبه در وصف سالكان

( خطبه 211 ) خطبه در ترغيب يارانش به جهاد

( خطبه 212 ) خطبه بعد از تلاوت آيه «الهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر»

( خطبه 213 ) خطبه به وقت تلاوت آيه «رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله»

( خطبه 214 ) خطبه به هنگام تلاوت آيه «يا ايها الانسان ما غرّك بربك الكريم»

( خطبه 215 ) خطبه در بيزارى از ظلم

( خطبه 216 ) خطبه در طلب فراوانى روزى

( خطبه 217 ) خطبه در گريز از دنيا

( خطبه 218 ) خطبه در وصف عاشقان خدا

( خطبه 219 ) خطبه درباره يكى از حاكمان

( خطبه 220 ) خطبه در توصيف بيعت مردم با آن جناب بر خلافت

( خطبه 221 ) خطبه درباره تقوا و كوشش در عمل

( خطبه 222 ) خطبه در ذىقار به وقت حركت به بصره

( خطبه 223 ) خطبه به عبدالله بن زمعه كه از شيعيان بود

( خطبه 224 ) خطبه در فضل اهلبيت و نكوهش زمانه خود

( خطبه 225 ) خطبه در بيان علت اختلاف ظاهر و باطن مردم

( خطبه 226 ) خطبه به وقت غسل و تجهيز رسول خدا(صلى الله عليه وآله)

( خطبه 227 ) خطبه در حمد و ستايش پيامبر و عجايب آفرينش

( خطبه 228 ) خطبه در توحيد حق

( خطبه 229 ) خطبه در بيان پيشامدهاى ناگوار

( خطبه 230 ) خطبه در سفارش به تقوا و ياد مرگ

( خطبه 231 ) خطبه درباره ايمان و هجرت

( خطبه 231 ) خطبه در ستايش الهى و سفارش به تقوا

( خطبه 232 ) خطبه باز هم در ستايش الهى و سفارش به تقوا

( خطبه 233 ) خطبه به نام قاصعه در مذمّت ابليس ملعون

( خطبه 234 ) خطبه به عبداللّه بن عباس در زمانى كه عثمان در محاصره بود

( خطبه 235 ) خطبه در بيان وضع خود پس از هجرت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ملحق شدن به آن حضرت

( خطبه 236 ) خطبه در تشويق به عمل

( خطبه 237 ) خطبه درباره حكمين و سرزنش اهل شام

( خطبه 238 ) خطبه در رابطه با فضائل آل محمّد(عليهم السلام)

( خطبه 239 ) در رابطه با فضائل آل محمد(ع)

نامه ها

( نامه 1 ) نامه نامه به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مى رفت  

( نامه 2 ) نامه به مردم كوفه پس از فتح بصره   

( نامه 3 ) نامه به شريح قاضى   

( نامه 4 ) نامه به بعضى از فرماندهان ارتش خود   

( نامه 5 ) نامه به اشعث بن قيس عامل آذربايجان   

( نامه 6 ) نامه به معاويه در لزوم بيعت با آن حضرت   

( نامه 7 ) نامه در پاسخ معاويه كه ردّ بيعت آن حضرت روا نيست   

( نامه 8 ) نامه به جرير به عبداللّه بَجَلى، وقتى او را نزد معاويه فرستاد   

( نامه 9 ) نامه به معاويه در فداكارى مسلمانان   

( نامه 10 ) نامه به معاويه كه آن حضرت را به جنگ فرا خوانده بود   

( نامه 11 ) نامه به هنگامى كه لشگرى را به سوى دشمن فرستاد   

( نامه 12 ) نامه به معقل بن قيس رياحى   

( نامه 13 ) نامه به دو نفر از اميرا ن لشگر   

( نامه 14 ) نامه به لشگر خود پيش از ديدار با دشمن در صفّين   

( نامه 15 ) نامه دعاى آن حضرت هنگام برخورد با دشمن در وقت جنگ   

( نامه 16 ) نامه به يارانش وقت جنگ   

( نامه 17 ) نامه در جواب به نامه معاويه   

( نامه 18 ) نامه به عبداللّه بن عباس فرماندارش در بصره   

( نامه 19 ) نامه به بعضى از كارگزارانش   

( نامه 20 ) نامه به زياد بن ابيه زمانى كه در حكومت بصره جانشين عبداللّه بن عباس بود   

( نامه 21 ) نامه باز به زياد بن ابيه   

( نامه 22 ) نامه به عبداللّه بن عباس   

( نامه 23 ) نامه پس از آنكه ابن ملجم وى را ضربت زد   

( نامه 24 ) نامه درباره مصرف اموالش پس از مرگ، كه بعد از برگشت از صفّين نوشت   

( نامه 25 ) نامه به كسى كه مأمور جمع آورى زكات از طرف حضرت مى شد   

( نامه 26 ) نامه به يكى از كارگزارانش زمانى كه او را براى جمع آورى زكات فرستاد   

( نامه 27 ) نامه به محمّد به ابوبكر(رضي الله عنه) وقتى او را به حكومت مصر گماشت   

( نامه 28 ) نامه در جواب معاويه، كه از بهترين نامه هاست   

( نامه 29 ) نامه به اهل بصره   

( نامه 30 ) نامه به معاويه در ترس از عاقبت وخيم او   

( نامه 31 ) نامه به حضرت مجتبى(عليه السلام) (يا محمّد حنفيّه)   

( نامه 32 ) نامه به معاويه كه ياران خود را گمراه كرده بود   

( نامه 33 ) نامه به قُثَم بن عباس فرماندارش در مكّه   

( نامه 34 ) نامه به محمد بن ابوبكر بعد از عزل او از حكومت مصر   

( نامه 35 ) نامه به عبداللّه بن عباس پس از شهادت محمّد بن ابوبكر در مصر   

( نامه 36 ) نامه به برادرش عقيل درباره لشگرى كه به سوى برخى دشمنان فرستاده بود   

( نامه 37 ) نامه به معاويه در رابطه با قتل عثمان   

( نامه 38 ) نامه به اهل مصر، زمانى كه مالك اشتر را زمامدار آنان نمود   

( نامه 39 ) نامه به عمرو بن عاص   

( نامه 40 ) نامه به يكى از كارگزارانش در نكوهش و تهديد او   

( نامه 41 ) نامه به يكى از كارگزارانش كه خيانت كرده بود   

( نامه 42 ) نامه به عمر بن ابى سَلَمه مخزومى، كارگزار حضرت در بحرين   

( نامه 43 ) نامه به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد   

( نامه 44 ) نامه به زياد بن ابيه درباره برادرخواندگى او با معاويه   

( نامه 45 ) نامه به عثمان بن حُنَيف انصارى، كارگزارش در بصره   

( نامه 46 ) نامه به يكى ازكارگزارانش در رفتار با مردم   

( نامه 47 ) نامه به حسن و حسين(عليهما السلام) وقتى كه ابن ملجم (لعنة اللّه عليه) به او ضربت زد   

( نامه 48 ) نامه به معاويه درباره حكميت   

( نامه 49 ) نامه به معاويه در تحذير از دنيا   

( نامه 50 ) نامه به اميران سپاه خود   

( نامه 51 ) نامه به مأموران ماليات   

( نامه 52 ) نامه به كارگزاران شهرها در رابطه با وضع نماز   

( نامه 53 ) نامه عهدنامه مكتوب براى مالك اشتر نخعى   

( نامه 54 ) نامه توسط عمران بن حُصَين خُزاعى به جانب طلحه و زبير   

( نامه 55 ) نامه به معاويه در تهديد او   

( نامه 56 ) نامه به شريح بن هانى   

( نامه 57 ) نامه به اهل كوفه، زمانى كه از مدينه عازم بصره بود   

( نامه 58 ) نامه به اهالى شهرها، كه در آن جريان صفّين را گزارش نموده   

( نامه 59 ) نامه به اسوَد بن قُطبه فرمانده سپاه حُلوان   

( نامه 60 ) نامه به كارگزارانى كه سپاهيان از منطقه مأموريت آنان مى گذشتند   

( نامه 61 ) نامه به كميل بن زياد نخعى، به وقتى كه عامل او در هيت بود   

( نامه 62 ) نامه به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد   

( نامه 63 ) نامه به ابوموسى اشعرى كه كارگزارش در كوفه بود   

( نامه 64 ) نامه در جواب نامه معاويه   

( نامه 65 ) نامه باز هم به معاويه   

( نامه 66 ) نامه به عبداللّه بن عباس   

( نامه 67 ) نامه به قُثَم بن عباس كه عامل حضرت در مكه بود   

( نامه 68 ) نامه به سلمان فارسى(رحمه الله) پيش از خلافت خود   

( نامه 69 ) نامه به حارث هَمْدانى در پند و اندرز   

( نامه 70 ) نامه به سهل بن حُنَيف انصارى كه كارگزار حضرت در مدينه بود   

( نامه 71 ) نامه به منذر بن جارود عبدى كه او را در بعضى نواحى به كار گمارد   

( نامه 72 ) نامه به عبداللّه بن عباس(رحمه الله)   

( نامه 73 ) نامه به معاويه و تحقير او   

( نامه 74 ) نامه عهدنامه اى كه ميان قبيله ربيعه و اهل يمن نگاشت   

( نامه 75 ) نامه در آغاز بيعتِ مردم با آن حضرت به خلافت   

( نامه 76 ) نامه به عبداللّه بن عباس، وقتى كه او را در بصره به جاى خود قرار داد   

( نامه 77 ) نامه باز هم به عبداللّه بن عباس، زمانى كه او را براى گفتگو با خوارج فرستاد   

( نامه 78 ) نامه در پاسخ نامه اى كه ابوموسى اشعرى از محل تحكيم فرستاده بود   

( نامه 79 ) نامه به سرداران لشگر به وقتى كه به خلافت رسيد   

عنوان

حكمتها و سخنان كوتاه

گزيده سخنان مشكل آن حضرت كه نياز به تفسير داردپر بازدید ترین مطالب سال

حکایت خدمت به پدر و مادر

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

عفو و گذشت پيامبر از دختر حاتم‏

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

یک آیه و این همه معجزه !!

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

پر بازدید ترین مطالب ماه

فضائل آیة الکرسی از زبان رسول اللّه

قاتل حضرت زهرا کیست؟

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

چرا سگ نجس است و نمی‌توان آن را درخانه نگه ...

عاملی برای جذب رحمت خداوند!

نحوه دعا کردن  

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

اسم اعظمی که خضر نبی به علی(ع) آموخت

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

پر بازدید ترین مطالب روز

سفری پرسود و استخاره بد!

گردنبند با برکت حضرت زهرا (س)

حضرت زهرا(س) زنی که بهشت مشتاق اوست

حکایتی از تقوای یک عالم

چرا به حضرت فاطمه (س) ام ابیها می گویند؟

فاطمیه اول و دوم؛ تهرانی ها میزبان سخنرانی ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چرا حضرت فاطمه (س) وصیت کردند که مخفیانه دفن ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

حجاب و پاكدامنى زن‏