Azəri
Sunday 18th of August 2019
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

HӘZRӘT FATİMӘ RAZI DEYİLSӘ...

HӘZRӘT FATİMӘ RAZI DEYİLSӘ...
19. HӘZRӘT FATİMӘ RAZI DEYİLSӘ... İslam xəlifələri Әbu Bəkr ibni Әbu Qəhafə və Ömər ibni Xəttab barəsində müəyyən qədər mö᾿təbər mə᾿lumatlar verdik. Lakin bütün dediklərimizə göz yumsaq belə, onların Peyğəmbərin (s) yeganə yadigarı həzrət Fatiməyə qarşı etdikləri səhvləri unutmaq olmur. Həzrət Fatimənin kim olduğu barədə kifayət qədər mə᾿lumat vermək təkcə bu kitabın deyil, ...

İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB

İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB
17. İKİNCİ XӘLİFӘ ÖMӘR İBNİ XӘTTAB Birinci xəlifə Әbu Bəkr ibni Qəhafənin vəfatından sonra onun vəsiyyəti ilə İslam xilafətini böyük səhabələrdən biri olan Ömər ibni Xəttab öz öhdəsinə götürdü. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, bu araşdırmalar ixtilaf salmaq, düşmənçilik yaratmaq məqsədi daşımır. Həmçinin qeyd etməyi lazım bilirik ki, bu məsələlərdə ümumiyyətlə ixtilaf doğuran ...

ӘBU BӘKRİN DİGӘR FӘZİLӘTLӘRİ

ӘBU BӘKRİN DİGӘR FӘZİLӘTLӘRİ
16. ӘBU BӘKRİN DİGӘR FӘZİLӘTLӘRİ Birinci xəlifə Әbu Bəkr ibni Qəhafənin xilafət məqamına hamıdan layiqli olduğunu iddia edən əhli-sünnə qardaşlarımızın istinad etdiyi dəlillərdən əsas hissəsini Peyğəmbərin (s) hədisləri təşkil edir. Nəql olunan bu hədislərdə Әbu Bəkrin fəzilətlərindən geniş şəkildə söhbət açılır. Biz hədisşünaslıq haqqında müəyyən qədər mə᾿lumat ...

SӘHABӘLӘR MӘ᾿SUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘR

SӘHABӘLӘR MӘ᾿SUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘR
14. SӘHABӘLӘR MӘ᾿SUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘR Әhli-sünnə məzhəblərinin tutarlı sənəd hesab etdikləri hədisin («Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir; hansı birinin arxasınca getsəniz hidayət taparsınız») geniş izaha ehtiyacı vardır. Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır: 1. Hədisin sənədləri; Sənəd dedikdə həmin hədisin ...

ӘLİ (Ә) NӘ ÜÇÜN SӘBR EDİRDİ?

ӘLİ (Ә) NӘ ÜÇÜN SӘBR EDİRDİ?
11.  ӘLİ (Ә) NӘ ÜÇÜN SӘBR EDİRDİ? «Nəhcul-bəlağə» kitabından oxuduğumuz «Şiqşiqiyyə» xütbəsi Әli (ə)-ın necə səbr etməsi, bu səbrin ilahi bir məsləhət olduğunu açıq şəkildə bəyan edirdi. Bə᾿zi təəssübkeş alimlər bu xütbənin bir iftira olduğunu və məşhur şiə alimi Seyyid Rəzi (Nəhcül-bəlağəni toplayıb yazan) tərəfindən qondarıldığını deyirlər. Lakin insaf və imanı hər ...

İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘ’YİN OLUNDU?

İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘ’YİN OLUNDU?
9. İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘ’YİN OLUNDU? Ötən bəhsimizdə ilahi hakimiyyətin tə’yin olunması yollarını araşdırdıq. Qeyd etdik ki, Peyğəmbərin (s) xəlifəsi və İslam hökumətinin rəhbəri yalnız Allahın əmri ilə Onun mə’sum Rəsulunun vasitəsi ilə tə’yin olunmalıdır. Bu məsələnin nə dərəcədə zəruri olmasını izah etməyə yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Kiçik bir müəssisənin rəhbəri ...

PEYĞӘMBӘR VӘ ӘHLİ-BEYTӘ TӘVӘSSÜL

PEYĞӘMBӘR VӘ ӘHLİ-BEYTӘ TӘVӘSSÜL
7. PEYĞӘMBӘR VӘ ӘHLİ-BEYTӘ TӘVӘSSÜL Ötən bəhsimizdə qısa şəkildə olsa da, şiə məzhəbinin e’tiqadi məsələləri ilə tanış olduq. Qeyd etdik ki, şiələr ilk növbədə tövhidə inam bəsləyir və heç bir əməldə heç bir şeyi Allah-taalaya şərik qoşmurlar. Uzun illər boyu şiə məzhəbinə olunan iradlardan biri də onların Peyğəmbər (s) və onun Әhli-beytinə təvəssül etmələridir: Әgər ...

ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘ᾿NASI VӘ YARANMA TARİXİ

ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘ᾿NASI VӘ YARANMA TARİXİ
5. ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘ᾿NASI VӘ YARANMA TARİXİ Şiə sözünün mə᾿nası lüğət kitablarında tabe, ardıcıl kimi göstərilmişdir. Әrəb dilində «şiətur-rəcul» sözü deyildikdə, o kişinin arxasıyca gedən, ona tabe olan mə᾿nası nəzərdə tutulur. Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mə᾿nası ...

İTTİHAMLA ÜZ-ÜZӘ

İTTİHAMLA ÜZ-ÜZӘ
1. İTTİHAMLA ÜZ-ÜZӘ ÖN SÖZ Günəş şərqdən doğur...14 əsr bundan öncə cəhalət və ədalətsizlik zülmətinə qərq olmuş dünyada bir günəş doğdu. Bu günəş öz şəfəqlərini Hicazdan başlayaraq İraq, İran, Azərbaycan, Afrika və nəhayət bütün dünyaya saçdı. Yeni bir din, kamil bir kitab nazil oldu bəşəriyyətə. Mərhəmətli Allah Öz bəndələrinin hidayəti üçün son Rəsulunu göndərdi yer ...

Bismillahir-rəhmanir rəhim

Bismillahir-rəhmanir rəhim
Bismillahir-rəhmanir rəhim Şura üzvləri qabaqcadan təyin olunmuş məkanda toplaşdılar. Və bə`zi rəvayətlərə görə bu məkan Mesvər ibni Məxrəmənin evi idi. Məclisdə söhbət bundan gedirdi ki, kim xəlifə olmağa daha layiqdir? Bu zaman Əmirəl Mö`minin Əli (ə) buyurdu: «Sizin heç biriniz məndən qabaq xalqı haqqa tərəf dəvət etməmisiniz. Və mən sizin hamınızdan əvvəl yaxınlara, qohum-əqrabalara baş ...