Azəri
Sunday 1st of August 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Fəlsəfə Avropada

Fəlsəfə Avropada
Fəlsəfi məsələlər çox qədimdən araşdırılsa da, müstəqil şəkildə olmamışdır. Fəlsəfi fikirləri bütün elmlərdən ayrı və müstəqil şəkildə öyrənməyi lazım bilən ilk şəxs tanınmış yunan filosofu Aristotel1 oldu. O, bu sahadə öz nəzəriyyələrini məqalə şəklində yazmağa başlamış, lakin bu elmə heç bir ad qoymamışdı. Sonralar Aristoteldən qalan əsərləri cəm edib ensiklopediya halına ...

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?
Dоğrudаnmı, qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?Niyyәt dеdikdә sәbәb, аgаhlıq vә mәqsәdә diqqәt nәzәrdә tutulur. Bunа görә dә niyyәt ibаdәtin ruhu sаyılır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: “Niyyәtsiz әmәl yохdur. (Yәni niyyәtsiz әmәl dәyәrsizdir)”[Üsuli-Kafi)] İnsаnın әmәl vә rәftаrlаrı yаlnız niyyәtә әsаslаndıqdа ...

Ali Məhəmməd" kəlməsi olmayan salavat hansı səbəblə naqis və qadağan olunmuşdur?

Ali Məhəmməd" kəlməsi olmayan salavat hansı səbəblə naqis və qadağan olunmuşdur?
Bəziləri belə deyir ki, əgər salavat deyərkən ali Məhəmməd kəlməsini bir nəfər deməsə günah etmiş olur. Bunu da bilirəm ki, Suyuti öz təfsirində Buxari, Müslim, Əbu Davud, Termizi, Nəsai, və İbn Macədən nəql edir ki, bir kişi Peyğəmbərə dedi: Sənə salam etməyi bilirik. Sənə salavat nə formadadır? Peyğəmbər (s) buyurdu: De, Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd kəma səlləytə əla ...

Məryəm surəsinin on yeddinci ayəsində "Ruhun (Cəbrail) təzahürünün" mənasını açıqlayın?

Məryəm surəsinin on yeddinci ayəsində "Ruhun (Cəbrail) təzahürünün" mənasını açıqlayın?
Məryəm surəsinin 17- ci ayəsinin: "... فأرسلنا الیها روحنا فتمثّل لها بشراً سوّیاً"Öz ruhumuzu (Cəbraili Məryəmin) yanına göndırdik. Ona (Məryəmə) kamil bir insan sifətində göründü" mənasını kamil şəkildə açıqlayın və ayədəki "təməssül" ("تمثل؛") sözünün hansı mənada işləndiyini izah edin. Qısa cavab "Təməssül" sözü lüğətdə "kiminsə önündə durmaq ...

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar
nsan həyatında bəzən elə şəraitlər yaranır ki, şeytan ondan silah kimi istifadə edir. İnsanın qatı düşməni hər an hazırlıqlıdır və öz nalayiq əməllərini hər an həyata keçirməyə cəhd edər. Ona görə də insan gərək hər an bu təhlükənin gələcəyini gözləsin. (Tebyan)Biz gərək şeytanın ən çox istifadə etdiyi zaman və məkanları tanıyaq ki, onunla mübarizə ...

XALQAQARŞI İNSAF

XALQAQARŞI İNSAF
XALQAQARŞI İNSAF Xalqa qarşı insaf dedikdə hər bir fərdin hüquqlarına yetərincə riayət etmək nəzərdə tutulur. Hakim xalqla iki baxımdan insaflı rəftar etməlidir: Şəxsi və dövləti məsələlərdə ,özü ilə rabitədə ,qohumlar ,dostlar və yaxınlarla rabitədə. İslam hökumətində ümumi mal bölüşdürülərkən müsəlmanları bir-birindən fərqləndirməmək ,hamıya eyni gözlə baxmaq hakim üçün insaf ...

NÜBUVVӘT VӘ IMAMӘTӘ IMAN

NÜBUVVӘT VӘ IMAMӘTӘ IMAN
NÜBUVVӘT VӘ IMAMӘTӘ IMAN Indi də məsələnin digər bir tərəfini araşdıraq. Görəsən təkallahlı və qiyamətə imanı olan və Allah yolunda iş görən qeyri-müsəlmanların vəziyyəti necə olacaq? Kitab əhli arasında elələri var ki, onlar nə Isanı və nə də Üzeyri Allahın oğlu hesab edir və nə də atəşpərəst və dualistdirlər. Onlar nə «Isa Allahın oğludur», nə «Üzeyr Allahın oğludur» və nə ...

Rizvan behiştinə sahib olmaq, onlar üçün mələyin şəfaət etməsi ilə necə uyğundur?

Rizvan behiştinə sahib olmaq, onlar üçün mələyin şəfaət etməsi ilə necə uyğundur?
Allah Taala kimlərdən razıdır? Hər kəsdən ki, Allah razıdır, behişt əhlidirmi? Əgər belədirsə, ənbiya surəsinin 28 ayəsi buyurduğu: "və onlar (mələklər) şəfaət etmirlər. O kəslər ki, Allah onlardan razıdır" müxalifət etmirmi? Başqa cür desək: Rizvan behiştinə sahib olmaq, onlar üçün mələyin şəfaət etməsi ilə necə uyğundur?Qısa cavabAllah iman və saleh əməl sahiblərindən razıdır, amma ...

Şeytan, ona itaət edənlərə hökm edir

Şeytan, ona itaət edənlərə hökm edir
ŞEYTANZehnlərdə belə bir təsəvvür yarana bilər ki, əgər zərdüştlikdə «əhrimən-yəzdan» ikiliyi fikri varsa, islamda da bir-birinə zidd qütblər olan «Allah və şeytan» əqidəsi vardır. Belə olan surətdə, zərdüşt dininin əhriməni ilə islamın şeytanı arasında nə fərq var?Zərdüşt dinində olan əhrimən düşüncəsi ilə islamdakı şeytan ...

TÖVHID VӘ TӘVӘSSÜLLӘR

TÖVHID VӘ TӘVӘSSÜLLӘR
TÖVHID VӘ TӘVӘSSÜLLӘR Dediklərimizdən ibadətdə tövhid barəsində ali və mühüm bir nöqtə əldə edilir. Allah övliyalarına təvəssül edərək onlardan şəfaət istəyəndə onun, Allahın vasitə etdiklərindən olmasına diqqət etmək lazımdır. Qur`ani-kərim belə buyurur: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ ...

DÜŞMƏNLƏRDƏN MÜDAFİƏ

DÜŞMƏNLƏRDƏN  MÜDAFİƏ
DÜŞMƏNLƏRDƏN  MÜDAFİƏ “Cihadə əduvviha” tə’birindən aydın olur ki, həzrət cihad dedikdə müdafiə savaşını nəzərdə tutmuşdur. Əhli-beyt (ə) rəvayətlərinə əsasən (eləcə də şiə fəqihləri icmasına görə),ibtidai cihad ,yə’ni müsəlmanların ilkin olaraq hücum çəkməsi yalnız mə’sum imamın hüzuru ilə mümkündür. Qeyb dövründə ibtidai cihada icazə verilmir. Aydın olur ki ,mə’sum ...

Quran və hədis baxımından “təvəlla” və “təbərra”nın fəlsəfəsi

Quran və hədis baxımından “təvəlla” və “təbərra”nın fəlsəfəsi
 Yaradılış sistemi cazibə (cəzbetmə) və dafiə (dəfetmə) əsasında qurulub. Varlıq aləmindəki mövcudlar onlara uyğun şeyləri cəzb edir, uyğun olmayanları isə dəf edir. Bu üzdən maddi dünyaya, təbiət aləminə hakim qanunlardan biri cazibə və dafiə qanunudur.İnsanlar da bu qanundan istisna deyil; onlara müvafiq həqiqətləri, işləri və əşyaları özünə çəkir, ...

Allahın zatına təvəssül üstündürmü

Allahın zatına təvəssül üstündürmü
Bu mövzuda söhbətimizi bitirməzdən öncə bu suala cavab vermək istərdik: Allahın zatına təvəssül etmək üstündür yaxud övliyaullahların? "أيَّهُمْ أقْرَب" ayəsindən Allah Taalaya olan təvəssülün öncə olduğu nəticəsinə gəlmək olar. Yəni imkan olduğu qədər yalnız Allahdan yardım istəmək lazımdır. Bu islamçı ariflərin sadiq qaldığı bir üsuldur. Lakin insanlar çox zaman həyat ...

Hәr növ riyа kiçik şirkdir. Bаşqаlаrının rаzılığı üçün iş görәn insаn оnlаrdаn mükаfаt gözlәmәlidir.

Hәr növ riyа kiçik şirkdir. Bаşqаlаrının rаzılığı üçün iş görәn insаn оnlаrdаn mükаfаt gözlәmәlidir.
-Hәr növ riyа kiçik şirkdir. Bаşqаlаrının rаzılığı üçün iş görәn insаn оnlаrdаn mükаfаt gözlәmәlidir. (Yә`ni bеlәsinin әli bоş qаlаsıdır.) Yаlnız Аllаhın rаzılığı üçün iş görәnlәr mükаfаtını Аllаhdаn аlаcаq.  Hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) buyuruğunа әsаsәn, Qiyаmәt günü riyаkаrlаrа dеyilәr ki, әmәlinizin mükаfаtını хоşunа gәlmәk istәdiklәrinizdәn ...

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz
İmam Həsən (ə) buyurur: “Nə zaman namaza dayanmaq istəsən yorğun, yuxulu və tələsərək dayanma. Əksinə, namazı hüzurla və vüqarla yerinə yetir”.İmam Əli (ə) namaz səcdəsini tələsik yerinə yetirən kişiyə buyurur: “Nə qədər vaxtdır ki, belə namaz qılırsan?”. Kişi cavab verir ki, filan qədər vaxtdır. Həzrət (ə) buyurur: “Sənin kimi insan Allah yanında qarğaya ...

ŞÜCAƏT HƏDƏFİ

ŞÜCAƏT HƏDƏFİ
İmam Əli (əleyhissalam) öz ordusu ilə Fəratın su yolunu düşmən əlindən alıb onu dost və düşmənin istifadəsi üçün azad etdikdən sonra bir müddət müharibəni dayandırdı.Bu dayanış ordu arasında bir zəmzəmənin yaranmasına səbəb oldu ki, niyə Əli (əleyhissalam) vuruş əmri vermir?Bu sualın cavabını İmamdan soruşduqda Həzrət belə cavab verdi: Bu barədə əsgərlərin ...

BURADA AYRI-SEÇKILIKDӘN YOX, FӘRQLILIKDӘN DANIŞMAQ LAZIMDIR!

BURADA AYRI-SEÇKILIKDӘN YOX, FӘRQLILIKDӘN DANIŞMAQ LAZIMDIR!
BURADA AYRI-SEÇKILIKDӘN YOX, FӘRQLILIKDӘN DANIŞMAQ LAZIMDIR! Yaradılışda olan şey ayrı-seçkilik deyil, fərqlilikdir. Ayrı-seçkilik bərabər şərait və yeksan haqlılıqda, şeylər arasında fərq qoyulması deməkdir. Amma fərqliliyin mə`nası, bərabər olmayan şəraitdə şeylər arasında fərq qoyulmasıdır. Başqa sözlə desək, ayrı-seçkilik bəxş edənin tərəfindən, fərq isə qəbul edənin ...

Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti

Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti
Qurani-Kərimdə riya sözü beş ayədə keçir. Bu ayələrdən ikisi Allah yolunda malını verənlərin özlərini nümayiş etdirdiyini bildirir və müsəlmanlara xəbərdarlıq edir. Digər ikisində isə namazlarını, başqa sözlə, ibadətlərini insanlara göstərməyi vər­dişə çevirənlərdən bəhs edilir və nümayiş məqsədi daşıyan bu xüsusiyyət pislənir. Sonuncu ...

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?
Möminin ən yaxşı sifətlərindən biri - Allah qorxusudur. Allah qorxusu bütün əxlaq fəzilətlərinin mənbəyi ola bilər. Həmçinin Allah qorxusunun olmaması insanı əxlaq rəzilliklərinə düçar edər. O bəndə ki, Məbdə və məada inam bəsləmir, Allahdan və axirət əzabından qorxmur, bütün İlahi əmrlərə qarşı çıxar və dünyaya bağlanar. Bütün insani ...

Quranda möminlərin sifətləri

Quranda möminlərin sifətləri
Qurani-Kərim ayələri baxışında müsəlman şəxsin xasiyyətləri:1-Onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzərlər. Furqan/63.2-Onlar qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Ali-İmran/134.3-Onlar boş şeylərdən üz çevirərlər. Muminun/34-Onlar ata-anaya of belə deməzlər. İsra/235-Onlar namazlarını xüşu içində və doğru qılarlar. Muminun/26-Onlar tənə edənlərin ...