Azəri
Saturday 30th of May 2020
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Qəsəs" surəsi

Qəsəs" surəsi
əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim!2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir!3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik.4.    ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?
“Lənət” sözü lüğətdə “qovulmaq və uzaqlaşdırmaq” mənasını daşıyır. “Allah Şeytana lənət etsin” və yaxud “Allah fılankəsə lənət etsin!” – ibarələrinin mənası budur ki, Allah-Taala onları Öz rəhmət və mərhəmət civarından uzaqlaşdıraraq əzaba düçar etsin, Öz qəzəbini onlara şamil etsin! Lüğət alimi Rağib ...

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Qur’anın, aşkar və aydınlıq gətirən ...

"Bələd" surəsi

"Bələd" surəsi
.90.əl-Bələd (Şəhər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə)-2.    Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;3.    And içirəm ataya və onun övladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,4.    Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! ...

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış
Allah Quranda buyurur: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ“O (Allah) sizə ölmüş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini... (yeməyi) qəti haram etmişdir.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 173; “Maidə” surəsi, ayə:  3; “Ənam” surəsi, ayə: 145; “Nəhl” surəsi, ayə: 115)Qan ...

"Nəml" surəsi

"Nəml" surəsi
ən-Nəml (Qarışqalar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin! Bu, Quranın və (haqqı batildən ayıran) açıq-aydın bir Kitabın ayələridir!2.    Möminlərə (doğru yol göstərən) rəhbər və (Cənnətlə) müjdədir.3.    O kəslər ki, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılır, zəkat verir və axirətə ...

Əbu-Ləhəb" surəsi

Əbu-Ləhəb" surəsi
...

Qədr" surəsi

Qədr" surəsi
əl-Qədr (Qədr gecəsi) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsi (lövhi-məhfuzdan dünya səmasına) nazil etdik!2.    (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Qədr gecəsi nədir?!3.    Qədr gecəsi (savab cəhətdən) min aydan daha xeyirlidir! (O, rəvayətə görə, ...

"Bəyyinə" surəsi

"Bəyyinə" surəsi
əl-Bəyyinə (Açıq-aydın dəlil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Kitab əhlindən (yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən) kafir olanlar və müşriklər özlərinə açıq-aşkar bir dəlil gəlməyənə qədər (dinlərindən) ayrılan deyildilər.2.    (Bu açıq-aşkar dəlil isə) pak səhifələri onlara oxuyan, Allah ...

"Saffat" surəsi

"Saffat" surəsi
əs-Saffat (Səf-səf duranlar)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 182 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (Rəbbinə ibadət üçün səmada) səf-səf duranlara (mələklərə);2.    (Buludları) qovduqca qovanlara (yaxud şeytanların pis əməllərinə mane olanlara, insanlara günah işlər görməyi qadağan edənlərə)3.    Və Quran ...

“Fələq” və “Nas” surəsini fəziləti

“Fələq” və “Nas” surəsini fəziləti
(Muəvvəzətəyn)1-İmam Baqir (ə) buyurdu : Hər kəs Vətr namazında "Qul əuzu birəbbil fələq" və "Qul əuzu birəbinnas" (muəvvəzətəyn) surələrini "Qul huvəllahu əhəd" surəsi ilə oxusa, o şəxsə belə xitab olunar. Ey Allahın bəndəsi sənə muştuluq veririk Allah sənin vətr namazını qəbul etdi.2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə yazılıb ki hər kəs "Qul əuzu birəbbil fələq" və "Qul əuzu ...

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun
Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

"Muddəssir" surəsi

"Muddəssir" surəsi
l-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!2.    Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!3.    Öz Rəbbini uca tut!4.    Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)5.    (Əzaba ...

Muminun" surəsi

Muminun" surəsi
əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında ...

"Furqan" surəsi

"Furqan" surəsi
əl-Furqan (Fərqləndirmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 77 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Aləmləri (insanları və cinləri Allahın əzabı ilə) qorxutmaq üçün (haqqı batildən ayıran) Quranı Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil edən Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur! (Ucalardan ucadır; əzəli və əbədidir, xeyir-bərəkəti bol və ...

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi?

Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi?
Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsində zahiri dünyəvi məhəbbətlər məzəmmət edilərək, maddi və pis işlər hesab edilmişdir. Bu ayədə də belə zahirlər bəyan edilmişdir ki, bunlara qadınlar, övladlar, qızıl, gümüş, seçkin atlar və əkin yerləri aiddir. Buradan belə sual meydana çıxır ki, qadınlar da kişilərin maddi və çirkin işləri üçün olmuş və ...

"İnfitar" surəsi

"İnfitar" surəsi
əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan ...

"Mutəffifin" surəsi

"Mutəffifin" surəsi
əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!2.    O kəslər ki, özləri insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar,3.    Onlar üçün ölçdükdə ...

"Ənam" surəsi

"Ənam" surəsi
.6.əl-Ənam (Davar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd (şükür və tərif) olsun! (Bu qüdrəti gördükdən) sonra kafir olanlar yenə (bütləri) öz Rəbbinə tay tuturlar.2.    Sizi palçıqdan yaradan, sonra da (sizin ...