Azəri
Wednesday 10th of August 2022
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

Böyük fəth – İspaniya

Böyük fəth – İspaniya
    Miladi VII əsrin sonunda ərəblər uzun müharibələrdən sonra bizanslıları Şimali Afrikadan sıxışdırıb çıxardılar. Vaxtilə Roma ilə Karfagen arasındakı qızğın döyüşlərin meydanı olmuş, dünyaya Yuqurta və Masinissa kimi məşhur sərkərdələr bəxş etmiş Afrika torpağı çətinliklə də olsa, müsəlmanların əlinə keçdi. Bundan sonra ərəblər İspaniyanı fəth etmək fikrinə düşdülər. ...

MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ QƏRAR QƏBUL ETMƏK

MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ QƏRAR QƏBUL ETMƏK
MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ QƏRAR QƏBUL ETMƏK Məs`uliyyətli şəxslərin qələbə çalması onların qərarlarında xülasə olunur. Əgər məs`ulun qərarı vaxtında və yerində olsa, işində müvəffəqiyyət qazanar və qələbə çalan hesab olunur. Amma yersiz və həqiqətdən uzaq olan bir qərar qəbul etsə, müvəffəq hesab olunmur. Bu hesaba görə hər bir məs`ulun hərəkətləri hər şeydən əvvəl aydın bir hədəf ...

İmam Mehdinin (ə) yolu və əsərləri «müşk sonluq»

İmam Mehdinin (ə) yolu və əsərləri «müşk sonluq»
İmam Mehdinin (ə) yolu və əsərləri haqqında bir çox mə’lumatlar əldə edilmişdir. Kitabın sonunda onlardan bə’zilərini xülasə şəkildə nəzərdən keçirmək yerinə düşər.   YOL İmam Mehdinin (ə) üslubu, rəftarı və əsərləri iki baxımdan araşdırıla bilər: kiçik qeyb dövründə və zühur dövranında. Bu səciyyələr bizim üçün yaxşı bir nümunə olduğundan onlardan bə’zilərini xatırlamaq ...

Mina qurbanı həzrət İsmayıl (ə)

Mina qurbanı həzrət İsmayıl (ə)
Mina qurbanı həzrət İsmayıl (ə) Dünya yarandığı ilk gündən yer üzü höccətsiz olmayıb. Allah-Taala bütün dövrlərdə, xalqı hidayət etmək üçün yer üzünə bir peyğəmbər seçib göndərib. Uly Tanrı yer üzündə ilk peyğəmbər olaraq Adəm (ə) yratdı. Adəm (ə) ruh verildiyi zaman söylədiyi ilk söz "Əl-həmdu-lillahi-rəbbil-aləmin"kəlməsi olub. Ruh Adəm (ə) burnundan daxul olub, beyninə və oradan ...

İslam peyğəmbəri niyə bir neçə qadınla evlənmişdir?

İslam peyğəmbəri niyə bir neçə qadınla evlənmişdir?
 İslam dini özünün cahanşümul keyfiyyətlərinə görə dünyada özünə xeyli dost qazandığı kimi, düşmənlər də qazanmışdır. İslamın 14 əsrlik tarixi boyunca dinimizin həm ideoloji əsaslarına, həm şəriət hökmlərinə, həm də məsumlarımızın həyat və fəaliyyətlərinə yersiz iradlar tutulmuş, həyasız töhmətlər və iftiralar atılmışdır. Bu çirkin iftiraların əksəriyyəti dinimizə qarşı ...

Kiçik qeyb dövründən qabaq Abbasilər zamanında ictimai-siyasi və ideoloji vəziyyət

Kiçik qeyb dövründən qabaq Abbasilər zamanında ictimai-siyasi və ideoloji vəziyyət
Kiçik qeyb dövrünün siyasi tarixini daha yaxşı bilmək, on ikinci imamın (ə) qeybə çəkilməsinin səbəblərini və şəraitini öyrənmək üçün həmin dövrün ictimai-siyasi ideoloji vəziyyətini araşdırmaq zəruridir. Abbasilər sülaləsinin xilafəti beş əsrdən uzun çəkdi (hicri 132-656; miladi 794-1258). Bu xilafət Əbül-Əbbas Səffahın hakimiyyətindən başladı və bu hakimiyyət Bağdadda tatarlar ...

АŞKАR QƏLƏBƏ VƏ YА HÜDEYBİYYƏ SÜLHÜ

АŞKАR QƏLƏBƏ VƏ YА HÜDEYBİYYƏ SÜLHÜ
  Xəndək sаvаşındаn, bəni Qurəyzə yəhudilərinin təslimindən sonrа аltıncı hicri ilində müsəlmаnlаrın qələbəsi ilə bir neçə mühаribə bаş verdi. Mühаribədə əldə olunаn qənimətlərlə yаnаşı İslаmın qüdrəti yаrımаdа əhаlisinin nəzərində dаhа dа ucаldı. Belə ki, bəzi qəbilələr müsəlmаn olmаğа, bəziləri isə İslаm hаkimiyyəti аltındа yаşаmаğа rаzılıq ...

OSMANA NƏSIHƏT

OSMANA NƏSIHƏT
 ƏLLİ ALTINCI HEKAYƏTOsmana nƏsihƏtOsmanın xilafət dövrü idi. Müsəlmanlardan bir qrupu İmam Əli (əleyhissalam)-ın yanına gələrək ondan Əliyə şikayət etdilər. Əli (əleyhissalam) -dan xahiş etdilər ki, Osmanla söhbət edib onu xətalarından çəkindirsin.İmam Əli (əleyhissalam) (bu siyasi məsələlərə laqeyd qalmadı). Onların istəyini nəzərə alıb Osmanın yanına gələrək ona ...

QEYB DÖVRÜNÜN TARIXI MƏNBƏLƏRI ILƏ TANIŞLIQ VƏ ONLARIN ARAŞDIRILMASI

QEYB DÖVRÜNÜN TARIXI MƏNBƏLƏRI ILƏ TANIŞLIQ VƏ ONLARIN ARAŞDIRILMASI
 BIRINCI FƏSILOn ikinci imamın qeybə çəkilmə hadisəsi e’tiqadi və tarixi baxımdan araşdırıla bilər. Hicri 4-cü əsrin ilk yarısından başlayaraq bir çox alimlər həzrətin qeybini yalnız e’tiqadi baxımdan araşdırmışlar. Hansı ki, bu hadisənin tarixi yönümləri də vardır. Belə görünür ki, qeyb hadisəsi ilə imamət inancı arasındakı sıx bağlılıq şiə kəlamı bəhsində daha geniş yer tutduğundan ...

Nə üçün İmam Həsən (ə) İmam Hüseyn (ə) kimi qiyam etmədi?

Nə üçün İmam Həsən (ə) İmam Hüseyn (ə) kimi qiyam etmədi?
Nə üçün, İmam Həsən (ə) Əməvi hakimiyyətinin əleyhinə qiyam etməyə malik olduğu bir zamanda qiyam etmədi və yalnız tək bir İmam qiyam etdi ki, o da İmam Hüseyn (ə) isi. O həzrətin buna dəlili nə idi? Qısa cavab Tarixdə baş vermiş hər bir hadisəni öz zamanına məxsus siyasi şərait və vəziyyətinə görə nəzərə almaq lazımdır. İmam Həsən (ə)- ın hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk işi, ...

Həzrəti Peyğəmbərin (s) izdivacları

Həzrəti Peyğəmbərin (s) izdivacları
Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbərin (s) izdivaclarının səbəb və şəraitini araşdırarkən, konkret olaraq 11 halın hər birini ayrı-ayrılıqda tədqiq etməliyik. Aşağıda Peyğəmbərin 11 xanımının hər biri barəsində qısa məlumat verilir.1. Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbər (s) 25 yaşına kimi subay olmuş, 25 yaşında ikən ilk dəfə ailə qurmuşdur. Onun ilk həyat yoldaşı Qureyş soyundan olan Xədicə binti ...

ŞƏR’İ ÖDƏNCLƏRİN TOPLANMASI, TƏHVİL VERİLMƏSİ VƏ PAYLAŞDIRILMASI

ŞƏR’İ ÖDƏNCLƏRİN TOPLANMASI, TƏHVİL VERİLMƏSİ VƏ PAYLAŞDIRILMASI
Bu qurum tə’sis olunduğu gündən onun vəkilləri xüms, zəkat və bu kimi başqa şər’i ödəncləri toplamağa başladılar. Müəlla ibn Kunəysin imam Sadiq (ə) tərəfindən Mədinədə vəkil tə’yin olunması bildirilir. Onun şiələrdən xüms-zəkat toplaması Abbasiləri qəzəbləndirdi və onu şəhadətə yetirdilər. Xəlifə Mənsur Müəllanı ittiham edirdi ki, o uyğun büdcəni hakimiyyətə qarşı qiyam ...

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)
 İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)Sionizm, ABŞ-ın siyasi həyatını demək olar ki, tamamilə əlinə keirdiyi n İsrailə axan kulli miqdarda vəsaitin xeyli hissəsi, hərbi yardım kredit və s. şəklində ABŞ hkməti tərəfindən verilir. Vəsaitin ox hissəsi hərbi xərclərə, ilk nvbədə silah alınmasına sərf olunur. ABŞ İsrailin təcavzkarlıq siyasətini həyata keirməsinə yalnız silah ...

VƏLİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK

VƏLİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK
VƏLİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK Əbdülməlik hicri tarixinin 86-cı ili Şəvval ayında dünyadan köçdü. Qeyd etdiyimiz kimi, Mərvan ibni Həkəm əvvəlcə Əbdülməliki, onun ardınca isə başqa oğlu Əbdüləzizi özündən sonra canişin tə’yin etmişdi. Əbdülməlik öz xilafəti dövründə Əbdüləzizi vəliəhdlikdən kənarlaşdırıb onun yerinə oğlu Vəlidi vəliəhd tə’yin etmək istəyirdi, ancaq Əbdüləziz bu ...

ƏMƏVİ HÖKMƏTİNİN TƏHLİLİ

ƏMƏVİ HÖKMƏTİNİN TƏHLİLİ
ƏMƏVİ HÖKMƏTİNİN TƏHLİLİ Gördüyünüz kimi, Üməyyə ibni Əbdüş-şəmsin nəvəsi Müaviyə ibni Əbu Süfyan hicrətin 41-ci ilində özünü müsəlmanların xəlifəsi adlandıraraq özündən sonra oğlu Yezidi vəliəhd tə’yin etdi. Yezidin ardınca isə 2-ci Müaviyə çox qısa müddətdə hakim oldu və o, öldükdən sonra Süfyani sülaləsinin xilafəti sona çatdı. Şam camaatı Mərvan ibni Həkəm ibni Əbul ...

Beynəlxalq Amnistiya Şeyx Əli Salmanın dərhal azad olunmasını tələb etdi

Beynəlxalq Amnistiya Şeyx Əli Salmanın dərhal azad olunmasını tələb etdi
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Beynəlxalq Amnistiya təşkilatı Şeyx Əli Salmanın mühakimə olunması prosesini ciddi şəkildə izlədiyini bildirərək onun dərhal azad edilməsini istəyib. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının Yaxın Şərq və Afrika məsələləri üzrə direktorunun müavini Səid Bumduhə bildirib: Biz illərlə öncədən Bəhreynin ...

Allah Peyğəmbərinin (s) kəlamlarından

Allah Peyğəmbərinin (s) kəlamlarından
Rəsuli-Əkrəmin (s) fərqli kəlamlarından◘Söhbətlərin bəzisi sehirli, şerlərin bəzisi hikmətamiz, bilik mənbələrinin bəzisi isə cəhalətdir. Mənim ümmətim mərhəmət olunan ümmətdir (yəni, Allahın onlar üzərində lütf və mərhəmət nəzəri var). Əhdə vəfa etmək imandandır. Xoşgümanlıq xoş bir ibadətdir.◘Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Allahın dini saf və asandır. ...

MАRАQLI GÖRÜŞ

MАRАQLI GÖRÜŞ
 1994-cü ilin yаzındа Аyәtullаh Şеyх Mәhәmmәd Fаzil Lәnkәrаni Аzәrbаycаndаn İrаnа qоnаq vә ziyаrәtçi kimi gәlmiş mәşhur ruhаni mәrhum Şеyх Mәhәmmәd İbrаhimi ilә görüşdü. Bu görüş bir nеçә cәhәtdәn çох mаrаqlı idi. Әvvәlа оnа görә ki, Аyәtullаh Fаzil Lәnkәrаni İslаm dünyаsının tаnınmış çöhrәlәrindәn оlduğu hаldа, Qum Еlmiyyә hövzәsinin rәisi, ...

HÖKUMƏT QAN TÖKMƏKLƏ DAVAM EDƏ BİLMƏZ!

HÖKUMƏT QAN TÖKMƏKLƏ DAVAM EDƏ BİLMƏZ!
HÖKUMƏT QAN TÖKMƏKLƏ DAVAM EDƏ BİLMƏZ! İslam, müasir şərq və qərb hökumətlərinin əksinə olaraq hökumətin daimi olmasını qan tökməkdə görmür və inanır ki, qan tökmək hökumətin əsaslarını lərzəyə salır, nəticədə hökumət başqalarının əlinə keçir. Bu nəzər İslam dininin, insanın “şərəfli olması” barəsində e`tiqadından söhbət açır. İslam, hər bir insan üçün elə bir hörmət ...

Orta Əsrlər şərqində elm akademiyaları

Orta Əsrlər şərqində elm akademiyaları
    Fəlsəfi məktəb adı ilə məşhur olan Akademiya Qədim Yunanıstanda (e.ə. VI əsr) Afinada Platon tərəfindən təşkil olunmuşdur. "Akademiya" sözü özü də qədim Yunanıstanın mifik qəhrəmanı Akademin adı ilə bağlıdır. Sonralar bu ad altında müxtəlif fəlsəfi məktəblər, cəmiyyətlər, ayrı-ayrı elmlərin fəaliyyətini istiqamətləndirən idarələr və s. nəzərdə tutulur. Hal-hazırda müxtəlif ...