Azəri
Tuesday 9th of August 2022
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Məad-Axirət aləmi

Məad-Axirət aləmi
Məad-Axirət aləmi   Yüzlərlə Quran ayəsi, minlərlə Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislər və İmamlardan buyurulan xəbərlər tam açıq-aydın məad (ölümdən sonrakı həyat) məsələsini vurğulayır. Bu etiqada görə Allah-Təala bütün bəndələrini ölümdən sonra müəyyən bir gündə yenidən dirildərək onların əməllərinin hesabına yetişəcək: yaxşı əməl sahiblərinə əbədi nemətlər ...

ӘMӘLIN CӘZASI

ӘMӘLIN CӘZASI
ӘMӘLIN CӘZASI Ilahi ədalət bəhsində barəsində danışılmalı olan məsələlərdən biri də axirətdə əməllərə cəza verilməsi məsələsidir. Məad, yaxşı və pis əməllərə baxılması, yaxşı və pis iş görmüş insanlara əməllərinə müvafiq olaraq cəza verilməsinin özü ilahi ədalətin təzahürlərindəndir. Adətən məadın isbat edilməsi üçün gətirilən dəlillərdən biri də «Allah adil və həkim ...

Haram yeməyin təsirləri

Haram yeməyin təsirləri
Haram yeməyin iki növ təsiri var: dünya və axirət təsirləri.a) Dünyəvi təsirlər1. Duaların qəbul olunmaması  Rəvayətlərdən məlum olur ki, haram yeyənin duaları qəbul olunmur. Qüdsi bir hədisdə deyilir: “Yalnız haram yeyənin duası mənim dərgahıma yetişməz.” Başqa bir hədisdə buyurulur: “Allah həzrət İsaya (ə) vəhy etdi ki, Bəni-İsrail zalımlarına de: “Bir ...

Tövbə haqqında

Tövbə haqqında
İnsanın dili və ya əməli üzündən başqasının zərəri ilə nəticələnən günahTövbə üç şəkildə həyata keçir:1. Keçmiş zamanla müqayisədə tövbə;2. İndiki zamanla müqayisədə tövbə;3. Gələcək zamanla müqayisədə tövbə;Keçmiş zamanla müqayisədə tövbəKeçmiş zamana nisbətdə tövbə iki qisimdir:1. Keçmişdə ...

Siratül-müstəqim nədir

Siratül-müstəqim nədir
Quran ayələrini araşdıran zaman Allaha ən yaxın yolun Siratül-müstəqim olduğunu görürük. Siratül-müstəqim nədir? Siratül-müstəqim - Allahpərəstlik, İlahi əmrlərə sadiq olmaqdır. “De: “Şübhəsiz, Rəbbim məni doğru yola - sabit (və bəşəriyyətin səadətini təmin edən) bir dinə və haqpərəst olan və əsla müşriklərdən olmamış İbrahimin ayininə hidayət edib””. (“Ənam” 161). Bəli, bu ...

Xums

Xums
«Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi gün - iki dəstənin bir-biri ilə qarşılaşdığı gün (Bədr günü) bəndəmizə nazil etdiyimizə iman gətirmisinizsə, bilin ki, həqiqətən əldə etdiyiniz mənfəətin beşdən biri Allah, Rəsulu. Onun yaxınları, yetimlər, miskinlər və yolda qalanlar üçündür. Allah hər şeyə qadirdir». (Ənfal surəsi 41-ci ayə).«Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi ...

Qadının ailə qurması və atanın icazəsi

Qadının ailə qurması və atanın icazəsi
Qadının ailə qurması və atanın icazəsi        Bəzi insanlar qızın ailə qurmasında atanın icazə verməsini qadın azadlığının məhdudiyyəti kimi qiymətləndirmişlər. Halbuki:      Birinci: Fəqihlər arasında bu sahədə fikir ayrılıqları mövcuddur. Belə ki, fəqihlərin bəzisi, xüsusilə də yeni fəqihlər nikahda atanın icazəsi və izninin lazım olmadığını bildirirlər.       İkinci: ...

YƏHUDİ AYİNLƏRİ VƏ İXTİLAFLARI

YƏHUDİ AYİNLƏRİ VƏ İXTİLAFLARI
Yəhudilər mütəmadi olaraq, öz dini qayda-qanunlarını müxtəlif ehtiyac və maraqlarına görə dəyişdirirdilər. Tövratda qurbanlıq mərasiminin yerinə yetirilməsi və hədiyyələrin təqdim olunması üslubu şərh olunur; Bəni-İsrail Fələstində yerləşib Yerusəlimdəki mə’bədi tikdikləri vaxtdan e’tibarən öz ibadi ayinlərini həyata keçirmək üçün xüsusi qayda-qanunlar düzəltmişdilər. Buna əsasən ...

Bəqərə surəsinin 228- ci ayəsində, kişinin qadından üstün olmasını deməsi, Allahın ədalətli olması ilə ziddiyyəti yoxdurmu?

Bəqərə surəsinin 228- ci ayəsində, kişinin qadından üstün olmasını deməsi, Allahın ədalətli olması ilə ziddiyyəti yoxdurmu?
Bəqərə surəsinin 228- ci ayəsində kişinin qadından üstün olması bildirilir. Bunun Allahın ədaləti ilə ziddiyyəti yoxdurmu? Qısa cavab Bu ayə təlaq verilmiş (boşanmış) qadınlar barəsində olan ayədir və rəci təlaqın hökmlərindən biri yəni iddə zamanında onların ərlərinin qayıtmasıdır. Ümumi bir qanuna yəni qadınların hüquq və vəzifələrinin bərabər olmasına işarədir. Quran ayələrinin ...

Yeddi xislət - Bəndəliyin yolu

Yeddi xislət - Bəndəliyin yolu
Еy Әhmәd! Bilirsәnmi bәndәm nә vахt аbid hеsаb оlunur?" Аllаh-taаlа Pеyğәmbәrә (s) buyurur:يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي مَتَى يَكُونُ [لِيَ‏] الْعَبْدُ عَابِداً قَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ سَبْعُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَ صَمْتٌ ...

Allah yanında əziz olanlara and içmək

Allah yanında əziz olanlara and içmək
 On ikinci fçsil Dünyanın hər yerində belə bir şey var: İnsanlar mühüm bir şeyin haqq olmasını çatdırmaq üçün and içir. Bu zaman yal­nız qədir-qiymətli şəxslərə və ya əşyalara and içilir. Hər ha­n­sı bir cəmiyyətdə bir şəxsə and içilirsə, bu onun o cə­miy­yət­də əziz və hörmətli olmasını göstərir. Dünya müsəlmanları da öz sözlərinin doğruluğuna təkid edər­kən, İslamın ...

BUDDİZM

BUDDİZM
  BUDDA On birinci dərsin girişində qeyd olunduğu kimi, hind-brahman cəmiyyətində brahmanların iki ideoloji-konseptual prinsipi tənqid və e`tirazla qarşılanırdı. İki prinsipdən biri karma və samsara, yaxud tənasüxdən ibarətdir ki, əhalinin ağrılı reaksiyasına səbəb olmuşdu. Bu əqidəyə görə, insanlar davamlı doğumlar və ölümlərdə əzab-əziyyətlərə, müsibətlərə dözməli idilər. Digəri isə ...

İSLAM ŞƏRİƏTİNDƏ SAĞLAMLIQ VƏ UZUN ÖMÜRLÜLÜK ELMİ VƏ TİBBİ SÜBUTLARLA

İSLAM ŞƏRİƏTİNDƏ SAĞLAMLIQ VƏ UZUN ÖMÜRLÜLÜK ELMİ VƏ TİBBİ SÜBUTLARLA
İSLAM ŞƏRİƏTİNDƏ SAĞLAMLIQ VƏ UZUN ÖMÜRLÜLÜK ELMİ VƏ TİBBİ SÜBUTLARLA QISA ÖMÜRLÜLÜYÜN AMİLLƏRİ 1. Qohumlarla əlaqəni kəsmək     2. Yalandan and içmək     3. Yalan danışmaq     4. Zina (bu haqda elmi bəhs bəyan edildi)      5. Müsəlmanların yolunu bağlamaq      6. Haqsız rəhbərlik etmək     İmam Səccad (ə) buyurub: «İnsanı məhv etməyə tələsən günahlar ...

Xəlifəlik və xəlifələr

Xəlifəlik və xəlifələr
Xəlifəlik və xəlifələr   Mərvanilər,Həccac Kufədə, Vəlid İbn Əbdülməlik, Suleyman ibn Əbdülməlik, Ömər ibn Əbdüləziz, Yezid ibn Əbdülməlik, Hişam ibn Əbdülməlik, İkinci Vəlid.MƏRVANİLƏRMə’lum olduğu kimi, Müaviyənin ölümündən sonra Abdullah ibni Zübeyr Məkkəyə gedərək orada özünü xəlifə e’lan etdi. Abdullah Qüreyşdən, Ədnani tayfasından, yə’ni şimal ərəblərindən idi. ...

Cəhənnəm və cənnət

Cəhənnəm və cənnət
Cəhənnəm və cənnət     Üsuliddinin beşinci və sonuncu əsası «Məad»-dır. «Məad», ərəb sözü olub qayıdış mə'nasını daşıyır. Amma dini termin baxımından məadın mə'nasında belə deyirlir:«Məad» axirət aləminə inanıb bu dünyadan sonra ayrı bir aləmin varlığına e'tiqad bəsləməkdən ibarətdir.Bu əqidəyə əsasən dünyadan getmiş hər bir insan Həzrət İsrafil əleyhissalamın ...

İSLAMDA CİHADIN SƏBƏBLƏRİ

İSLAMDA CİHADIN SƏBƏBLƏRİ
  İslamın müşriklər əleyhinə mübarizələri işğalçılıq, müstəmləkəçilik və iqtisadi mənbələrə yiyələnmək kimi maddi səbəblər üzündən deyildi. Bu barədə İslamın baxışları bütün məktəblərlə fərqlidir. İslam bayrağı altında aparılan müharibələrdə daha dərin və böyük hədəflər nəzərdə tutulurdu. Bu din öz zühurunun lap ilk çağlarından zülmkarların hökmranlığı üçün ...

Ədalət nədir?

Ədalət nədir?
  Alimlər ədalət anlayışına bu cür tərif vermişlər: ədalət hər şeydə ən əlverişli orta həddi gözləməkdir. Müəyyən bir məsələdə ifrata varmaq (yəni həddi aşmaq) və təfritə yol vermək (yəni lazım olan həddə çatmamış durmaq) ədaləti pozmaq deməkdir. Həm ifrat, həm də təfrit bəyənilməzdir. Dediklərimizi sadə misallarla sübuta yetirək: Məlumdur ki, insanda səxavət və əliaçıqlıq ...

Cəhənnəm və cənnət

 Cəhənnəm və cənnət
 «Məad» axirət aləminə inanıb bu dünyadan sonra ayrı bir aləmin varlığına e'tiqad bəsləməkdən ibarətdir.   Üsuliddinin beşinci və sonuncu əsası «Məad»-dır. «Məad», ərəb sözü olub qayıdış mə'nasını daşıyır. Amma dini termin baxımından məadın mə'nasında belə deyirlir: «Məad» axirət aləminə inanıb bu dünyadan sonra ayrı bir aləmin varlığına e'tiqad bəsləməkdən ibarətdir. Bu ...

IXTILAFLARIN BAŞLANĞICI

IXTILAFLARIN BAŞLANĞICI
IXTILAFLARIN BAŞLANĞICI Әdalət və cəbr-ixtiyar məsələlərinin kənarında, işlərin yaxşı və pisliyinin əqli olması, Allah-taalanın işlərinin müəyyən hədəf və məqsəd daşıması məsələsinin irəli sürülməsi kəlam məktəblərini bir-birindən tamamilə ayırdı. Mö`təzilə qətiyyətlə ədalət, əql, ixtiyar və hikmət (Allahın işlərinin hədəf və məqsəd daşıması) tərəfdarı oldu. Amma həmin ...

Özünəpərəstiş süqut amilidir

Özünəpərəstiş süqut amilidir
Şirk və gizli küfr Şeyx Ənsari namazdan aldığı ləzzətdən ehtiyat edirdi. Hansı ki, əksər abidlərin arzusu belə bir ləzzətə çatmaqdır. Əgər mərifət əhli ilə sadə abid arasında bir bu qədər fərq varsa, mərifətlə cəhalət arasındakı fərqdən danışmağa dəyməz. Şeyx ehtiyat edirdi ki, namazdan aldığı ləzzət onunla Allah arasında pərdə ola. Əgər doğrudan da həmin ləzzət insanın ...