Azəri
Sunday 1st of August 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır:

Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır:
Hər hansı bir hədis araşdırılarkən ilk növbədə aşağıdakı iki məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır: 1. Hədisin sənədləri; Sənəd dedikdə həmin hədisin raviləri yə᾿ni, hədisi nəql edən şəxslər nəzərdə tutulur. Silsiləvari olaraq, hədisi nəql edən şəxslər arasında ən azı bir nəfər yalançı və e᾿timadsız şəxs olarsa, həmin hədis sənəd e᾿tibarı ilə zəif sayılır və ona istinad ...

Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri

Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri
Əgər Allahın zikri və yada salınması insanın ruh və canı ilə qarışarsa, ardınca misilsiz təsirlər qoyar. Zakir insanlar bu dünya həyatından daha çox bəhrə apararlar. Bu faydalarla biz də tanış olaq:1. İlahi əmrlərə sadiqdirlər. Zakir insanın bu həyatdakı ilk bəhrəsi odur ki, halal və harama riyaət edər və İlahi əmrlərə qarşı həmişə mütidir. Zikr insanın imanını gücləndirdiyi ...

Ədalət

Ədalət
Ədalət   Bildiyiniz kimi «Ədalət» Allahın sifətlərindən biri olduğu halda, Əhli-beyt (ə) məktəbi tərəfindən dinin əsasları olan (Üsuliddinin) ikinci əsası kimi sayılmışdır. Yə'ni bu məsələ Allahın birliyi, Nübüvvət və s.. əsasların kənarında yerləşdirilmişdir.Görəsən bunun səbəbi nədir?Cavab: Əhli-sünnətin kəlami firqələrindən sayılan «Əş'əri»-lərin əqidəsinə görə, insan ...

FӘLSӘFI BӘDBINLIK

FӘLSӘFI BӘDBINLIK
FӘLSӘFI BӘDBINLIK «Şərlər məsələsinin» digər tə`sirlərindən biri də fəlsəfi bədbinlikdir. Bədbin filosoflar adətən materialistlərdən çıxır. Materializm və bədbinlik arasında bir növ inkaredilməz əlaqə və bağlılıq var. Nə üçün? Cavab aydındır, çünki materializm şərlər məsələsinin həllində acizdir. Ilahi fəlsəfəyə əsasən, vücud xeyirlə bərabərdir, şər nisbidir və hər bir şərin ...

ŞIӘLIKDӘ FIQH ÜSLUBU

ŞIӘLIKDӘ FIQH ÜSLUBU
ŞIӘLIKDӘ FIQH ÜSLUBU Şiəliyin fiqh və ictihadı da onun kəlam və fəlsəfəsi kimi müstəqil şəkildə irəliləyib. Şiə fiqhində şəriət hökmlərinin zati xeyir və ziyanlara tabeliyi prinsipi və əql ilə şəriətin uyğunluğu qaydası təsdiq edildi və əqlin ictihaddakı haqqı qorundu. Amma rə`y və qiyas, hədis əhli və sünnilər arasındakından da çox məzəmmət edildi. Hədis əhli və sünnilər qiyası – ...

İMAMƏT (2)

İMAMƏT (2)
İMAMƏT (2) Müsəlmanların imam və başçısı, Rəsuli-əkrəmin (s) canişini kimi xalqın dini və dünyəvi işlərinin idarə olunmasını öz öhdəsinə götürmək istərkən gərək bir sıra imtiyazlara malik olsun. Günah, xəta və səhvdən uzaq olsun ki, ictimaiyyəti səadətə doğru yönəldə bilsin və xalqa rəhbərlik etməyə haqqı olsun. Çünki özü təmiz olmayan şəxs xalqı doğru yola yönəldə ...

Xalis tövbə

Xalis tövbə
Sual : Xalis tövbə nədir və onun hansı faydaları vardır? Qısa cavab:Ətraflı cavab: Bu sualın cavabını "Təhrim" surəsinin 8-ci ayəsi ilə vermək olar. Allah-taala bu ayədə cəhənnəm atəşindən nicat tapmaq yolunu bizə göstərərək buyurur:«یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً»“Ey iman gətirənlər! ...

Aləmin əhvalını bilmək haqqındadır, beş babdan ibarətdir

Aləmin əhvalını bilmək haqqındadır, beş babdan ibarətdir
Aləmin əhvalını bilmək haqqındadır, beş babdan ibarətdir   Aləmin mənşəyi haqqındadır         Aləmin mənşəyi Tanrıdan başqa bütün digər varlıqlardan ibarət olub, dəyişməz bir həqiqəti (gerçəkliyi) vardır.         Sofistlər (Səfsətəçilər) deyirlər ki, aləm xəyali və boş mövhumatdan ibarət olub, həqiqəti yoxdur. Belə bir iddia nəhayət dərəcədə tərslikdir. Ona görə ki, ...

Nə üçün Quran ayə-ayə nazil olmuşdur? Hansı surələr bir dəfəyə və bir yerdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə nazil olmuşdur?

Nə üçün Quran ayə-ayə nazil olmuşdur? Hansı surələr bir dəfəyə və bir yerdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə nazil olmuşdur?
Quranın ayə-ayə nazil olmasının səbəbi nədir? Neçə surə ayrı-ayrılıqda nazil olmuşdur? Qısa cavab Quran iki cür: bir dəfəyə və tədrici (ayə-ayə və surə-surə) nazil olmuşdur. Tədrici nazil olma səbəbi ilə əlaqədar müxtəlif dəlillər qeyd olunmuşdur. O cümlədən: Bu iş Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in qəlbini möhkəmləndirirdi; Vəhyin davam etməsi və ayələrin tədrici nazil ...

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!
 GÜNAHKARLARLA YOLDAŞLIĞIN MƏZƏMMƏTİ HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR1. İmam Sadiq (ə) imam Baqirin (ə) dilindən belə nəql edir: “Atam Səccad (ə) mənə buyurdu: “Beş zümrə ilə yoldaş, həmsöhbət və dost olma.” Bu beş zümrənin kimlərdən ibarət olduğunu soruşdum. Atam buyurdu: “Yalançı ilə yoldaşlıqdan çəkin. O ilğım kimidir, uzağı yaxın, yaxını uzaq ...

INSANI VӘ ILAHI ӘDALӘT

INSANI VӘ ILAHI ӘDALӘT
INSANI VӘ ILAHI ӘDALӘT             Biz insanlar başqasına qarşı pis niyyətdə olmayan, onların hüquqlarını pozmayan, insanlar arasında heç bir ayrı-seçkilik salmayan, idarəçiliyi çərçivəsində tam bitərəfliklə davranaraq hamıya bir gözlə baxan, başqalarının münaqişə və ixtilaflarında məzlumun tərəfində olaraq zalımla düşmən olan şəxsi, bir növ kamal sahibi hesab edib ədalətli ...

Camaata xidmət (qulluq) etmək.

Camaata xidmət (qulluq) etmək.
Müstəhəb olan əməlləin dördüncü əsas hissəsi Allhın bəndələrinə xidmət etməkdən ibarətdir. Həqiqətən, Allahın bəndələrinə xidmət göstərib onlara qulluq etmək insanın imanının möhkəmlənməsində böyük rol oynayır və insanın təkamülə yetməsində mühüm amillərdən hesab olur. İnsan Allah bəndələrinin çətinliyə düşdüyü zaman gərək bacardığı qədər əlindən gələn köməkliyi ...

Xəlifəlik və xəlifələr

Xəlifəlik və xəlifələr
Xəlifəlik və xəlifələr   Mərvanilər,Həccac Kufədə, Vəlid İbn Əbdülməlik, Suleyman ibn Əbdülməlik, Ömər ibn Əbdüləziz, Yezid ibn Əbdülməlik, Hişam ibn Əbdülməlik, İkinci Vəlid.MƏRVANİLƏRMə’lum olduğu kimi, Müaviyənin ölümündən sonra Abdullah ibni Zübeyr Məkkəyə gedərək orada özünü xəlifə e’lan etdi. Abdullah Qüreyşdən, Ədnani tayfasından, yə’ni şimal ərəblərindən idi. ...

İmamət, yaxud canişinlik haqqında qısa məlumat

İmamət, yaxud canişinlik haqqında qısa məlumat
  Qeyd etmək lazımdır ki, imamətin tərifi ilə bağlı fikir ayrılığı var. Bir zümrə müsəlmanın (şiə və Əhli-beyt (ə) məktəbi ardıcıllarının) nəzərincə, imamət dinin əsası və etiqadın köklərindən olduğu halda, başqa bir zümrə (əhli-sünnə) onu fürui-din və əməli göstərişlərdən sayır.Məlum olduğu kimi, hər iki qrup məsələyə eyni gözlə ...

HАLАL RUZİ»

HАLАL RUZİ»
Duаsının qәbul оlmаsını istәyәn hаlаl vә pаk ruzi yеmәlidir“Аllаhın vеrdiyi hаlаl vә pаk ruzilәrdәn yеyin. İmаn gәtirdiyiniz Аllаhdаn qоrхun.” (“Mаidә” surәsi, аyә: 88.)Pеyğәmbәr (s) buyurur:“Duаsının qәbul оlmаsını istәyәn hаlаl vә pаk ruzi yеmәlidir.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 90, sәh. 373.)İmаm Әli (ә) buyurub:“Әgәr ruzi ...

Cəhənnəm və cənnət:Axirət Aləminin mərhələləri

 Cəhənnəm və cənnət:Axirət Aləminin mərhələləri
 Axirət aləminə aid olan bir sıra mövzulardan sonra onun mərhələləri haqda danışmaq münasib olardı:1- Ölüm:Ölüm ruhun təmamilə bədəndən ayrılmasına deyilir ki, hər bir insan müxtəlif xəstəliklər, hadisələr və s... səbəblərdən bu dünyadan köçəcək və dünyada etdiyi əməllərə görə Allah qarşısında hazır olacaqdır.Bir sıra rəvayətlərə əsasən ölüm, mö'min və yaxşı əməl sahibləri ...

Allaha yaxınlaşmaq haqqında mülahizələr

Allaha yaxınlaşmaq haqqında mülahizələr
Həqiqi kamilliyin müxtəlif mərhələləri vardır. Əgər ali mərtəbəyə çatmaq hamıya müəssər deyilsə, istənilən bir kəs aşağı mərtəbələrə nail ola bilərSual: Əgər insanın həqiqi məqsədi Allahla yaxınlıq məqamıdırsa, bu məqama çatmaqla insan ən böyük ləzzətə nail olursa, necə olur ki, fitrətən ləzzət və səadət axtarışında olan əksər insan bu ünvanı tapa ...

İBADƏTLƏRİN DAVAMLILIĞI

İBADƏTLƏRİN DAVAMLILIĞI
İBADƏTLƏRİN DAVAMLILIĞI Yolçu o deyil ki, qaçıb yorula, Haqq yolçu yol gedir asta, aramla. İbadətlə yanaşı bütün işlərdə ardıcıllıq və davamiyyət bəyənilmişdir. İslamın nəzərincə, davamlı kiçik ibadətlər davamsız böyük əməllərdən dəyərlidir. Qur’an deyir: “Allaha pərəstiş et, Ona ibadətdə səbirli ol!”  Allahın rəsulu (s) buyurur: “İbadətin bəlası ...

MƏSİHİ MƏZHƏBLƏRİ (1)

MƏSİHİ MƏZHƏBLƏRİ (1)
Məsihilik də sair məktəblər və dinlər kimi əqidə prinsipləri, nəzəri məsələlər barəsində olan çıxarışlar, təhlillər və dəyişikliklər nəticəsində, yaxud əməli üslubların ixtilafı nəticəsində müxtəlif firqə və məzhəblərə bölünmüşdür. Demək olar ki, heç bir din və məktəb bu din qədər firqələrə bölünməmişdir. Çünki məsihiyyət aləmində dini qayda-qanunlar, əqidə və ...

IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI

IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI
IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI Yaşadığımız dövr, dini və e`tiqadi baxımdan hamı üçün, xüsusilə gənc nəsl üçün iztirab, böhran və çaşqınlıq əsridir. Dövrü şərait bir sıra problemlər yaratmış, unudulmuş köhnə sualları bir daha ortaya atmışdır. Görəsən biz bu şəkk və tərəddüdlər burulğanından, şübhə və suallar hücumundan narahat olaraq təəssüflənməliyikmi? Mənim fikrimcə, bu barədə ...