Azəri
Wednesday 14th of April 2021
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

İlk insanın yaranması və təkamül hipotezi

İlk insanın yaranması və təkamül hipotezi
  Yer kürəsində ilk insanın (ondan öncə də bitki və heyvanların) mənşəyi daim sual doğuran məsələlərdən olmuşdur. Müqəddəs kitabda (Tövrat) və Quranda bu haqda söhbət açılmış və (suallara) cavab verilmişdir. Dövrümüzdə bioloji elmlərin inkişafı, Jan Batist Lamark (1744-1829) və Çarlz Robert Darvinin (1809-1882) nəzəriyyələri bu bəhsi daha da rövnəqləndirdi. Belə ki, din alimləri və təcrübi ...

ŞİƏ MƏZHƏBİNİN BƏDAYA olan BAXIŞI

ŞİƏ MƏZHƏBİNİN BƏDAYA olan BAXIŞI
ŞİƏ MƏZHƏBİNİN BƏDAYA olan BAXIŞI Bəda dedikdə, şiə məzhəbinin davamçıları nəyinsə zahir olmasını və aşkara çıxmasını nəzərdə tuturlar. Yə᾽ni, bəşəriyyətə mə᾽lum olmayan şeyləri Allah-taala aşkara çıxararaq, onları bilmədiklərindən agah edir. Bədanın yaratmaq və xəlq etmək mə᾽nalarında işlənməsinin də hər iki ayə ilə əlaqəsi vardır. Çünki bir şeyi yaratmaq, sözün əsl ...

QUR᾽AN — QUR᾽AN VƏ HƏDİS BAXIMINDAN

QUR᾽AN — QUR᾽AN VƏ HƏDİS BAXIMINDAN
QUR᾽AN — QUR᾽AN VƏ HƏDİS BAXIMINDAN Söhbət Qur᾽anın fəzilətindən düşsə, yaxşı olar ki, bu barədə danışmaq istəyən şəxs özünü onun əzəməti qarşısında kiçik saysın, onun dərin mə᾽nalarını dərk etməkdə aciz olduğunu e᾽tiraf etsin. Bəlkə də belə bir səmimi e᾽tiraf Qur᾽an barəsində nə isə deməkdən daha münasib olardı?! İnsan müvəqqəti, (əql və qüdrət baxımından) məhdud ...

İMAM HÜSEYNİN (Ə) KƏLAMINDA ZÜHUR ƏLAMƏTLƏRİ-2

İMAM HÜSEYNİN (Ə) KƏLAMINDA ZÜHUR ƏLAMƏTLƏRİ-2
 İmam Mehdinin (ə) cahanşümul inqilabının bir sıra nişanələri vardır ki, onlar haqda məlumat əldə etmək mühüm təsirlərə malikdir. Məsum imamların (ə) rəvayətlərində zühur üçün bir sıra əlamətlər zikr edilmişdir ki, onlardan bəzisi adi və təbii, bəzisi isə qeyri-adi hadisələrdir. Şəhidlər sərvəri imam Hüseyn (ə) imam Mehdinin (ə) zühur əlamətləri ...

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI
 İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTIHicrətin iki yüz on səkkizinci ilində Məmun vəfat edir. Ondan sonra qardaşı Mötəsim xəlifə olur. O, İmam Cavadı (ə) öz nəzarəti altında saxlamaq məqsədi ilə hicrətin iki yüz iyirminci ilində o Həzrəti Mədinədən Bağdada gətizdirir. İmam (ə) Bağdada gəldikdən sonra Mötəsimin, oğrunun əlinin haradan kəsilməsi barədə təşkil etdiyi məclisdə ...

Ənam" surəsi

Ənam" surəsi
əl-Ənam (Davar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd (şükür və tərif) olsun! (Bu qüdrəti gördükdən) sonra kafir olanlar yenə (bütləri) öz Rəbbinə tay tuturlar. 2.    Sizi palçıqdan yaradan, sonra da (sizin üçün) bir əcəl (ölüm vaxtı) müəyyən edən Odur. (Allahın) yanında ...

Mutəffifin" surəsi

Mutəffifin" surəsi
.83.əl-Mutəffifin (Çəkidə və ölçüdə aldadanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!2.    O kəslər ki, özləri insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar,3.    Onlar üçün ...

Kamil arif Əllamə Qazi

Kamil arif Əllamə Qazi
 İKİNCİ FƏSİLKamil arif Əllamə QaziHəyatıAyətullah Behcətin mə`nəvi-əxlaqi şəxsiyyətinin formalaşmasında Əllamə Qazinin çox böyük rolu və tə`siri olmuşdur. Ustadın tələbəsinə etdiyi bu qəribə tə`sir mə`rifət əhlinə xasdır. Şiə aləminin fəxri, ibrətamiz həyat tərzi və Behcətin ustadı olan Ustad Qazinin şərhi-halını burada qeyd etməyi özümüzə borc bildik.Əllamə Seyyid Mirzə Əli Qazi ...

Dostluq haqqında qısa yazı

Dostluq haqqında qısa yazı
İslam dinində kafirlə dostluq məzəmmət olunduğu kimi, möminlə düşmənçilik də pislənilir.“Təvəlla və təbərra” dedikdə Allahın dostları ilə dost, düşmənləri ilə düşmən olmaq nəzərdə tutulur.İnsan ictimai varlıq olduğundan öz həmnövləri ilə ünsiyyətə, yodaşlığa məcburdur. Amma o, bir qurup insanlarla xüsusi münasibətdə olmağa ehtiyac duyur ...

Ramazan ayı haqqında hədislər

Ramazan ayı haqqında hədislər
Quran:«İnsanları hidayət etmək, aydın yolu göstərmək və haqqı batildən ayırmaq üçün Quranın nazil olduğu (bu həmin) Ramazan ayıdır. Beləliklə, kim bu ayı görərsə (əgər səfərdə olmasa) oruc tutmalıdır. Kim xəstə, ya səfərdə olarsa, gərək həmin günlərin sayı qədər başqa vaxtda oruc tutsun. Allah sizin üçün asanlıq istəyir, sizin üçün ...

Rüşvət

Rüşvət
    İslam dolğun bir din olduğundan insanların həm fərdi həm də ictimai həyatını əhatə edir. İctimai qaydaları təmin edə bilən yeganə din də məhz odur. Qurani-kərim Peyğəmbərlərin gəlişi və səmavi kitabıların hədəfini ictimai ədalətin icrası üçün olduqca səciyyəvi sayır:“And olsun ki, Biz Peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə (möcüzələrlə) göndərdik. Biz onlara ...

MÖCÜZƏ NƏDİR?

MÖCÜZƏ NƏDİR?
  Qurani-kәrim “Ayə”  “Bəyyinə” , “Bürһan” , “Sultan”  ifadәlәrini peyğәmbәrlәrin (ə) möcüzәlәri, misli görünmәmiş xariqüladә işlәri һaqqında işlәtmişdir. Quranda möcüzә sözündәn istifadә olunmasa da bu söz peyğәmbәrlәrin (ə) xariqüladә işlәri һaqqında әn geniş yayılmış ifadәdir. Möcüzәyə tәrif verәrkәn deyilir ki, möcüzә bir termin kimi peyğәmbәrliyin ...

İTTİHAMLA ÜZ-ÜZӘ

İTTİHAMLA ÜZ-ÜZӘ
1. İTTİHAMLA ÜZ-ÜZӘ ÖN SÖZ Günəş şərqdən doğur...14 əsr bundan öncə cəhalət və ədalətsizlik zülmətinə qərq olmuş dünyada bir günəş doğdu. Bu günəş öz şəfəqlərini Hicazdan başlayaraq İraq, İran, Azərbaycan, Afrika və nəhayət bütün dünyaya saçdı. Yeni bir din, kamil bir kitab nazil oldu bəşəriyyətə. Mərhəmətli Allah Öz bəndələrinin hidayəti üçün son Rəsulunu göndərdi yer ...

QEYBƏTİN NÖVLƏRİ

QEYBƏTİN NÖVLƏRİ
QEYBƏTİN NÖVLƏRİ Yuxarıda qeyd olunan məsələlərə diqqət yetirməklə İmam Məhdi (ə)-ın qeybəti lazım və zəruri bir məsələdir, lakin bizim din rəhbərlərimizin bütün tədbirləri və hərəkətləri camaatın iman və e`tiqad əsasalarının gücləndirilməsi istiqamətində olduğundan, sonuncu ilahi höccətin qeybəti müsəlmanların dindarlığına əvəz olunmaz zərbə vuracağından, qeybət dövranı çox ...

Allah təalanın məkrinin mənası nədir?

Allah təalanın məkrinin mənası nədir?
Al- İmran surəsinin 94- cü ailəsində buyurulur:” Yəhudilər Allaha hiylə etdilər Allah da onlaarın bu hiylələri qarşısında hiylə etdi və Allah hamıdan daha artıq hiylə edəndir.” Məgər bu ayədə Allah təala öz məkrindən fəxrlə danışmırmı? Məgər məkr bəyənilməyən sifətlərdən deyilmi? Qısa cavab Ərəb lüğətində “məkr” kimisə məqsədindən yayındırmaqdır. (istər ...

Həzrət Əbülfəzl Abbasa (ə) nəzir etmək

Həzrət Əbülfəzl Abbasa (ə) nəzir etmək
Höccətül-islam vəl-müslimin Hacı şeyx Abbas Şeyxür-rəis Kermani bir  məktubda yazıb:«Təxminən hicri qəməri ili ilə 1332-ci ildə öz atamın və möhtərəm ustadlarımın yanında dini elmləri oxuyan tələbə idim. İranın Kerman şəhərində təhsil almaqla məşğul idim. Birdən «sinəmin sağ tərəfində döş qəfəsimin altında» şiddətli ağrı hiss etdim. ...

İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”

İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”
Ravi[1] deyir: İmam Hüseynin(ə) yanında oturmuşduq. Bu zaman bir cavan ağlaya-ağlaya daxil oldu. İmam(ə) ona buyurdu: Niyə ağlayırsan? O, cavab verdi: Anam indicə vəfat etdi və vəsiyyət də etməmişdir. O, bir çox mal-dövləti barəsində heç bir iş görməyim.İmam Hüseyn(ə) buyurdu: Qalxın ayağa o qadının evinə gedək! Hamı İmam Hüseyn(ə) ilə birlikdə o qadın vəfat edən evə ...

Əllahus- səməddə, əs- səməd kəlməsi hansı mənadadır?

Əllahus- səməddə, əs- səməd kəlməsi hansı mənadadır?
Əllahus- səməddə, əs- səməd kəlməsi hansı mənadadır? Qısa cavab Lüğət kitabları, rəvayətlər təfsirçilərin kəlamlsrında "səməd" kəlməsi üçün, çoxlu mənalar qeyd olubdur. Ona görə də bu qısa məqalədə bir neçə nümunə hər üç dəstədən (lüğət, rəvayət və təfsir) açıqlayır.   A). Rağib müfrədatda deyir: Səməd ağa və böyük mənasındadır ki, iş görmək üçün ...

İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər

İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Ehtiyatın bir həddi vardır ki, onu aşdıqda qorxaqlığa çevrilər.”İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Müsibət görmüş adamın yanında şadlanmaq ədəbdən deyildir.”İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Şöhrət və rəyasət istəməkdən çəkin. Çünki bu ikisi insanı məhvə sürükləyir.”İmam Həsən ...

Peyğəmbərə (s) görə salamın əhəmiyyəti nədir?

Peyğəmbərə (s) görə salamın əhəmiyyəti nədir?
Nə üçün Peyğəmbər (s) birinci salam verərdi? Qısa cavab İnsan ictimai bir varlıqdır ki, digərlərinin dostluq və məhəbbətinə ehtiyacı vardır. Salam vermək iki insan arasında rabitənin başlanğıc mərhələsidir ki, müxtəlif məsajlara, o cümlədən dostluq, səmimiyyət, məhəbbət, təvazökarlıq, xeyir duası, qarşı tərəfə aramlıq vermək və s malikdir. Salam sözü çox gözəl və dərin ...