Azəri
Thursday 18th of January 2018
code: 81136

Kafirlə müşrikin fərqi nədir?

Küfr” sözünün lüğətdəki mənası – “örtmək”dir. Gecəni bəzən kafir adlandırırlar, çünki hər şeyi qaranlığa qərq edər. Tarlanı kafir adlandırırlar, çünki toxumları torpaqda gizlədir. Dinimizdə kafir sözü – neməti inkar edənlərə aid edilir. Yəni, kafir o kəsdir ki, Allahın vacib etdiklərini inkar edər. O cümlədən Allahın vahid olmasını, Peyğəmbərin (s) nübuvvətini və Peyğəmbərin (s) gətirdiklərini inkar edər. Kafir o kəsdir ki, dinin üsul və zərurətlərini inkar edər.

Quran ayələrinə nəzər salan zaman aydın şəkildə görmək olur ki, kafir o kəsdir ki, həm bilərəkdən və özünü elmli saymaqdan dinin vacibatlarını inkar edər, həm də nadanlığı üzündən bu işi görər. “Şübhəsiz, küfr edənlər (və öz küfrlərində israr edənlər) üçün onları qorxutmağınla qorxutmamağın birdir, iman gətirməyəcəklər”. (“Bəqərə” 6).

“Və ona (möcüzələrimizə) daxilən yəqinlikləri olsa da, zülm və təkəbbür üzündən inkar etdilər”. (“Nəml” 14).

İlahi əzab mövzusunda o kafirlər ki, cahillikləri üzündən kafir olublar, düşüncə məzlumlarının hökmündə gedir. Allahın ən ağır əzabları o kafirlərə şamil olur ki, bilərəkdən və elmlərinə görə vacibatları inkar ediblər. «Kafir olan və Bizim (tovhid və təkliyimiz barəsindəki əqli və nəqli) nişanələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar». (“Bəqərə” 39).

“Şirk” sözü – “şərik” mənasını verir. Yəni, insan elə əməl edə ki, həmin əməldə Allaha şərik qoşa. Ona görə də müşrik o kəsdir ki, Allaha şərik qoşar. Bu cür insan bağışlanılası deyildir, məgər o halda ki, dünyada ikən nəsuh tövbəsi etsin.

Şirkin növləri vardır ki, onlarla tanış olaq:

1. Xilqətdə şirk etmək. “(Müşriklər) cindən Allaha şəriklər qoşdular, halbuki onları Allah yaratmışdır”. (“Ənam” 100).

2. İlahların çox olması. “(Musa) dedi: «O sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir». Firon dedi: «Həqiqətən, sizə göndərilmiş olan bu peyğəmbər, şübhəsiz, divanədir (mən bir şey soruşuram, o isə başqa şeydən danışır)!». (“Şuəra” 26-27). Firon Allahın tək olduğunu eşidən zaman, Həzrət Musanı (ə) divanə adlandırır.

3. İbadətdə şirk. Allaha deyil, günəşə, Aya ibadət etmək. “Göyləri və yeri misilsiz və nümunəsiz yaradandır. Onun zövcəsi olmaya-olmaya övladı necə və haradan ola bilər? Hər şeyi O, yaratmışdır və O, hər şeyi biləndir”. (“Ənam” 101).

Müşriklər Allaha etiqad bəsləyirlər və deyirlər ki, bu dünyada olan hər şeyi Allah yaratmışdır. Ancaq Allaha şəriklər qoşmuşdular.

Beləliklə deyə bilərik ki, kafir o insana deyilir ki, bilir ki, bu aləm – Allahın xilqətidir. Ancaq inadı üzündən onu inkar edir və qəbul etmir. Ancaq müşrik bu dünyanın Allah tərəfindən xəlq olduğunu bilir və qəbul edir, ancaq ona şəriklər qoşur.

Hər bir belə zəlalətdən Uca Allaha pənah aparırıq.

user comment
 

latest article

  Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?
  Gözəl səbir nədir? Səbrin hansı 3 növü var?
  Yeddi xislət - Bəndəliyin yolu
  Quranda möminlərin sifətləri
  Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri
  Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar
  Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?
  Əxlaqı dəyişdirmək mümkündürmü?
  HАLАL RUZİ»
  Nəfsani istəklərdən ən rəzili – həsəd