Turkish
Tuesday 19th of February 2019
Soru ve cevap
ارسال پرسش جدید

Nur ayetinin nitelikleri nelerdir?

Nur ayetinin nitelikleri nelerdir?
Nur ayetinin özellikleri nelerdir? Bu ayeti kerime belli ve has sayıda okunursa çok bereketli olduğunu söylüyorlar. Acaba söylenen bu sözler doğru mudur? Kısa Cevap Kuran amel kitabıdır. Kuranı okumak tefekkür ve iman için bir başlangıçtır. Bu da yine muhtevasına amel etmek için bir vesiledir. Büyük mükâfatların bütünü buradan ve bu şartlarla tahakkuk bulur. Tüm surelerin okumasında hem dünyevi hem uhrevi ...

Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler?

Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler?
Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler? Kısa Cevap Meleklerin Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bildiği hususunda bir takım ihtimaller beyan edilmiştir: Lavh-i Mahfuz kanalıyla Âdem’in zürriyetinin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağı ve kan akıtacağı öğrenilmiştir. İlahi haberler yoluyla ...

Kuranı kerim mucize olduğunun boyutları nelerdir? Ve neden nehcü'l-balaga mucize değildir?

Kuranı kerim mucize olduğunun boyutları nelerdir? Ve neden nehcü'l-balaga mucize değildir?
Eskiden günümüz dünyasına kadar birçok değerli kitap telif edilmiş, Kuranı kerim hangi boyutlara sahiptir ki mucizedir ama örneğin Nehcü'l-balaga mucize değildir? Kısa Cevap Kuranı kerim bazı özellik ve niteliklere haizdir ki diğer kitaplar bu özellik ve niteliklere sahip değildir. Eğer Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere sahip olmuş olsaydı oda mucize olacaktı. Ancak Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere ...

İlahi vahiyde lafızların yeri nedir?

İlahi vahiyde lafızların yeri nedir?
Kur’an’ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur’an’ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Kısa Cevap Her şeyin lâfzî varlık, yazımsal varlık, zihnî varlık ve dışsal varlığı olmak üzere dört varlık türü vardır. Vahiy de bu dört varlık türüne sahiptir. Örneğin, Kur’an’ın dışsal varlığı hakkında şöyle ...

Gök ve yerin yaratılışının öncelikli kılınması hakkındaki Bakara suresinin 29. ayeti ile Naziat suresinin 30. ayeti arasında bir çelişki var mıdır?

Gök ve yerin yaratılışının öncelikli kılınması hakkındaki Bakara suresinin 29. ayeti ile Naziat suresinin 30. ayeti arasında bir çelişki var mıdır?
Göklerin yaratılması mı önce vuku bulmuştur yoksa yerin yaratılması mı? Hangisi daha önce yaratılmıştır? “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara, 29). “Ardından yeri düzenleyip döşedi.” (Naziat, 30). Yukarıdaki ayetlerde gördüğünüz gibi Allah bir yerde ilkönce yerin yaratıldığını, ...

Kur’an’da güneşin doğuş ve batışından ne kastedilmektedir?

Kur’an’da güneşin doğuş ve batışından ne kastedilmektedir?
Kur’an-ı Kerim bize güneşin balçıklı bir su gözenesinde battığını öğretmektedir: “Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik.” (Kehf, 86). “Güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk ...

(Kur’an’da belirtilen) Şeytanların taşlanması ne anlama gelmektedir?

(Kur’an’da belirtilen) Şeytanların taşlanması ne anlama gelmektedir?
Kur’an-ı Kerim yıldızların yaratılmasının nedenini belirterek bilgilerimizi artırmakta ve şöyle buyurmaktadır: “Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.” (Mülk, 5). “Biz, en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen ...

Yerin küresel oluşu hakkında Kur’an’ın görüşü nedir?

Yerin küresel oluşu hakkında Kur’an’ın görüşü nedir?
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.” “Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?” Allah yerin bir halı gibi düzgün olduğunu bildirmektedir. Bu ayetler yerin küresel olmadığına delalet etmiyor mu? Kısa Cevap Yüce Allah Kur’an’da yeri insan yaşamı için hazır ve elverişli bir mekân olarak tanıtmaktadır. Ama ...

Allah’ın ilmi meteoroloji ve sonografi gibi günümüz ilimleriyle çelişir mi?

Allah’ın ilmi meteoroloji ve sonografi gibi günümüz ilimleriyle çelişir mi?
Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman, 34). “Sonra bu az suyu “alaka” hâline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da ...

ilim ve bilginin önemliliğine değinen ayetleri açıklar mısınız?

ilim ve bilginin önemliliğine değinen ayetleri açıklar mısınız?
İlim ve bilgi konusuna değinen ayetleri açıklamanızı rica ederim. Kısa Cevap Kuranı kerim saadet ve kemale hidayet ve kılavuzluk yapan bir kitaptır. Hidayet etme konusu da akıl ve ilim yoluyla ancak mümkündür. Bunun dışında hidayetin gerçekleşmesi imkânsızdır. Bu nedenle ilim ve bilgi kuran nezdinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu önemlilik o denlidir ki kuranı kerimin bir çok ayetlerinin ilim ve bilginin değerine ...

İmam Ca'fer Sadık'a göre Kur'an karisinin özellikleri

İmam Ca'fer Sadık'a göre Kur'an karisinin özellikleri
İmam Cafer Sadık'a göre Kur'an Karisinin özellikleri Kısa Cevap İmam Cafer Sadık (a.s) Kur'an karisi için bir takım özellikler ve vasıflar zikretmiştir. Bu cümleden şu vasıfları zikredilebilir: Ehl-i Beyt'in velayetini bilmesi, Kur'an'ı doğru okuması, Kur'an'ı okurken ondan etkilenmesi, abdestli olması, doğru bir kimse olması ve yağcılıktan uzak durması, Kur'an'a karşı tevazu ve huşu göstermesi, ilim öğrenmek ...

Allah’ın Günleri 1000 Yıla mı Yoksa 50000 Yıla mı Denk Düşmektedir?

Allah’ın Günleri 1000 Yıla mı Yoksa 50000 Yıla mı Denk Düşmektedir?
Allah’ın günleri 1000 yıla mı yoksa 50000 yıla mı denk düşmektedir?Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir. (Hac, 47) Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir. (Secde, 5) Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. (Mearic, 4)Netice olarak bunların hangisi ...

Kur’an’da semanın manası ve ondaki muhtemel ve zahiri çelişkilerin çözümü nedir?

Kur’an’da semanın manası ve ondaki muhtemel ve zahiri çelişkilerin çözümü nedir?
Kur’an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. (Lokman, 10) O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. (Bakara, 22) Gök açılır ve kapı kapı olur. ...

Kur'an-i Kerim "Açık kitap nazil ettik. Bu ayetteki açık kelimesinden maksat nedir?

Kur'an-i Kerim "Açık kitap nazil ettik. Bu ayetteki açık kelimesinden maksat nedir?
Allah Maide suresinin 15 ayetinde "açık bir kitap indirdik" diye buyurmaktadır. Acaba açık olmayan kitapta var mı? Niçin kitabı indirdikten sonra kitabı indirdik diye buyurur. Acaba bu apaçık olan bir şeyi açıklamakta ne yarar vardır? Kısa Cevap Açık (mübin) Kur'an'ın bir sıfatıdır. Kur'an'ı bu şekilde vasıflandırmakla onu halka daha fazla tanıtmayı hedef almaktadır. Onun diğer semavi olan ve olmayan kitaplara ...

Melekler her yıl kadir gecesinde amel defterlerimizi İmam Mehdi’nin (a.s) huzuruna takdim ediyorlar mı? İmam (a.s) onları imzalıyor mu?

Melekler her yıl kadir gecesinde amel defterlerimizi İmam Mehdi’nin (a.s) huzuruna takdim ediyorlar mı? İmam (a.s) onları imzalıyor mu?
Kadir gecelerinde minberlerde ve medyada yıllık işlerin takdir edilmesinden bahsedilmektedir; o gece de meleklerin amel defterlerini İmam Mehdi’ye (a.s) takdim ettikleri, O’nun da onları imzaladığı söylenir. Bu hususta birkaç nokta vardır: 1- Tevhid meselesinden, kulların takdiri yalnızca Allah’ın elinde olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bazı kitaplarda yazılanlardan ve konuşmalardan, Allah’ın alemin idaresini Masum ...

Esma-i Hüsna’dan olan ‘Ya Cabbar’ın manası nedir?

Esma-i Hüsna’dan olan ‘Ya Cabbar’ın manası nedir?
Esma-i Hüsna’dan olan ‘Ya Cabbar’ın manasını söyler misiniz? Kısa Cevap Cabbar kelimesi Allah-u Teala’nın mübarek isimlerinden biri olup Kur’an’da da geçmiştir.[1] Cebr maddesinden olan bu sözcük bazen kahreden manasına gelir, bazende telafi etmek, ıslah etmek manasına. Mecma-ul Bahreyn, Cabbar’ın manası hakkında şöyle yazar: ‘Cabbar, saltanat ve hükümetinde çok azim olan kimsedir. Bu sıfat sadece ...

Kur’an’ın hangi ayetinde Peygamber’in (s.a.a) teheccüt namazının hükmü açıklanmıştır?

Kur’an’ın hangi ayetinde Peygamber’in (s.a.a) teheccüt namazının hükmü açıklanmıştır?
Kur’an’ın hangi suresinden Peygamber’le ilgili (s.a.a) teheccüt namazının hükmü açıklanmıştır? Kısa Cevap Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. Ayrıntılı Cevap Peygamber’in geceleri tehccüt için kalkması hakkındaki emir Kur’an’ın birkaç yerinde gelmiştir. Bunlardan biri el-Muzemmil suresidir. Bu surede Peygamber’e hitap ederek şöyle buyuruyor: “Gecenin az bir ...

Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?

Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?
Hangi sure Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak bilinmektedir? Kısa Cevap Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. Ayrıntılı Cevap El-Facr suresi Hz. İmam Hüseyin (a.s)’in suresi olarak meşhurdur.[1] İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “El-Facr suresini her farz ve mustahap namazlarınızda okuyun. Bu sure İmam Hüseyin’in suresidir. Kim bu sureyi okursa kıyamette Hz. İmam ...

Kur’an’da hayat ve ölüm kelimeleri kaç defa geçmiştir?

Kur’an’da hayat ve ölüm kelimeleri kaç defa geçmiştir?
Kur’an’da hayat ve mevt kaç defa yer almıştır? Kısa Cevap  “Hayat” yaşayış anlamındadır ve mevt de onun karşıt anlamıdır. Hayat ve mevt her ikisi de Allah’ın yaratıklarındandır. Kur’an şöyle buyuruyor: “Hanginizin daha iyi davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, üstündür ve çok bağışlayandır.”[1] “Hay” kökünden türemiş bir çok sözcük Kur’an’da gelmiştir. ...

Kur’an’ın bakışında iblis ile şeytanın farkı nedir?

Kur’an’ın bakışında iblis ile şeytanın farkı nedir?
Kur’an’da iblis ile şeytanın farkı nedir? Kısa Cevap Kur’an-ı Kerim ayetleri esasınca, İblis çok ibadet etme neticesinde melekler arasına giren cinlerden biridir. Ama Âdem’in yaratılışından sonra Yüce Allah’ın emrine karşı gelmesi ve Âdem’e secde etmemesi nedeniyle ilahî dergâhtan kovulmuştur. Ama şeytan ise insanlardan yahut cinlerden veyahut hayvanlardan olan her isyancı ve aksi varlığa denir. İblis’i ...