فارسی
پنجشنبه 27 مهر 1396 - الخميس 28 محرم 1439
معارف اسلامی - - شهرری-آستان مقدس امامزاده ابوالحسن (ع)

جلسه اول چهارشنبه (19-7-1396)

جلسه دوم پنج شنبه (20-7-1396)

جلسه سوم جمعه (21-7-1396)

جلسه چهارم شنبه (22-7-1396)

جلسه پنجم یکشنبه (23-7-1396)

جلسه ششم دوشنبه (24-7-1396)

جلسه هفتم سه شنبه (25-7-1396)

جلسه هشتم چهارشنبه (26-7-1396)