در سینه ، هزار اشتیاق افتاده است

در دل ، غم سنگین فراق افتاده است

یک قصه ی عاشقانه در این صحرا

هفتاد و دو
بار  اتفاق افتاده است