فارسی
شنبه 27 دى 1399 - السبت 2 جمادى الثاني 1442

70
0
0%

چاپ مقالات کنگره ملی حماسه حسینی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی هفده مقاله از مجموعه مقالات کنگره ملی حماسه حسینی در ششصد و پنجاه دو صفحه به زیور طبع آراسته شد که در مراسم کنگره ملی حماسه حسینی رونمائی خواهد شد.
در اینجا فهرست، پیشگفتار و مقدمه مجموعه مقالات آورده می شود.

 

 

«فهرست مطالب»

*تحليلي درباره اهداف قيام امام حسين(استاد مهدی مهریزی)
چكيده
مقدمه
يك. پيش فرض ها
1. اهداف كلّي امامت و خلافت الهي
2. علم ائمّه: به غيب
3. مانع نبودن علم غيب از انجام دادن تكاليف ظاهري
4. آگاهي امام حسين از شهادت خويش
دو. روش بحث در استخراج اهداف و تحليل آن ها
سه. ديدگاه ها درباره اهداف قيام امام حسين
1. نظريه شهادت طلبي
الف. شهادت تكليفي
ب. شهادت فِدْيه اي
ج. شهادت سياسي
د. شهادت اُسطوره اي
2. نظريه تشكيل حكومت
3. نظريه حفظ جان
4. نظريه جمع
الف. مرحله اي كردن قصد
ب. قصد مستقيم و غير مستقيم
ج. تشكيل حكومت، با علم به شهادت
د. جنبه ظاهري و باطني
چهار. اهداف چند لايه قيام امام حسين
لايه اوّل
لايه ديگر
كتابنــامه

*تفکيک دو اسلام در نهضت حسيني(استاد مصطفی دلشاد تهرانی)
چکيده
طرح مسئله
سير تفكيك دو اسلام
تفکيک دو اسلام در نهضت حسيني
1. افشاي ماهيت معاويه پس از شهادت حُجر بن عَدي
2. افشاي ماهيت معاويه براي ايجاد سلطنت موروثي
3.دعوت به مبارزه با حکومت معاويه
4. نفي بيعت با يزيد
5. تبيين هدف از قيام
6. نامه شيعيان کوفه
7. نامه امام به سران و بزرگان بصره
8. اخلاق مداري مسلم در نهضت حسيني
9. اسلام امام حسين و اسلام عبدالله بن عمر
10. اخلاق مداري امام حسين در رويارويي با دشمن
11. اسلامِ مرزباني، روياروي اسلامِ مرزشکني
12. معيارهاي نبوي در تشخيص حکومت خودکامه و تکليف مسلماني
13. معيار قيام حسيني
نتيجه‌گيري
جمع‌بندي

كتابنــامه

*ارزش‌هاي اخلاقي در نهضت حسيني(استاد مصطفی صادقی)
چکيده
مقدمه
معناي اخلاق و ارزش‌ها
ادب و احترام
1. ادب در سخن
2. عدم تجسس‌
3. برخورد با کاروان اقتصادي
4. ادب حر
عاطفه و محبت
پرهيز از شروع جنگ
وفاداري
جوانمردي
تعامل با اصحاب
ايمان و صبر
اخلاق زنان
عفو و گذشت
توجه به حق مردم
اصرار براي هدايت
كتابنــامه

*حسين بن علي و ستيز با استبداد و خودکامگي(استاد سید محمد علی ایازی)
چكيده
مقدمه
چيستي استبداد
مفهوم استبدادستيزي
جايگاه استبداد
پيشينه موضوع
جايگاه استبداد ستيزي در فرهنگ اسلامي
جايگاه استبداد ستيزي در حماسه حسيني
ابعاد استبداد قيام حسيني
نکات و اصول استبداد ستيزي حماسه حسيني
جمع بندي و نتيجه‌گيري
كتابنــامه

*جايگاه عشق و عقل در شخصيت امام حسين‌(استاد قاسم ترخان)
چکيده
مقدمه
1. مفهوم شناسي عقل و عشق
مفهوم شناسي عقل
مفهوم شناسي عشق
2. رابطه عقل و عشق
3. تفاوت شخصيتها
تحليل شخصيت و قيام امام حسين
1. عشق ورزي به خدا در شخصيت امام حسين
الف. عشق به عبادت
ب. جان‌فشاني و فناي در راه دوست
ج. سيدالشهدا بودن امام حسين
2. نمود عقول سهگانه در نهضت امام حسين
الف. جريان حيلت زبيري يا عقل حسابگر و بدلي
ب. جريان خيرخواه يا عقل متعارف
كتابنــامه 230

*شيوه مواجهه شهيد مطهري با حادثه عاشورا(دکتر حسین سوزنچی)
چکيده
1. ماهيت تفکر و شخصيت شهيد مطهري
2. جايگاه عاشورا در اسلام‌شناسي شهيد مطهري
3. استفاده از قيام عاشورا براي معرفي اسلام
الف. استفاده از عاشورا براي تفکيک حق از باطل، تقويت جبهه حق و ترسيم اسلام حقيقي:
ب. استفاده از عاشورا براي رفع انحرافات و تحريفات آن:
3. عبرت‌گيري از قيام عاشورا
كتابنــامه

*رويكردي بر مردم‌شناسي عاشورا(استاد محمد باقر کوپائی)
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
تاريخچه مطالعاتي
مدل تحليلي
روش تحقيق
يافته‌هاي تحقيق
مراسم عاشورا و (كاركردهاي مثبت)
آسيب‌هاي اجتماعي مراسم عاشورا (كاركردهاي منفي)
الف) برخي از آسيب‌هاي اجتماعي مراسم عاشورا
1. مراجعه نكردن مبلغان به قوم و طايفه شهر يا محله خود
2. عدم ارزيابي كمّي و كيفي برگزاري مراسم عاشورا
3. توزيع نشدن نقش و پايگاه براي همه گروه‌هاي سني
4. رها شدن فعاليت‌هاي مذهبي در طول سال
ب) گسيختگي بين وسيله و هدف
1. مناسك‌گرايي
2. نوآوري (بدعت‌گذاري)
3. واپس‌گرايي
نتيجه‌گيري
كتابنــامه

*قشربندي ياران امام حسين(استاد سید محمود سامانی)
چكيده
تعريف قشربندي اجتماعي
قشربندي اجتماعي در اسلام
عرب شمالي (عرب مستعربه)
عرب جنوبي (قحطاني، يماني)
تعداد ياران امام حسين
ويژگي‌ها و موضع عقيدتي ياران امام
تعداد ياران امام از عرب شمالي
الف ـ بني‌هاشم
ب ـ ديگر شهداي عرب شمالي
ياران امام از عرب جنوبي (قحطاني)
صحابه پيـامبر
دسته‌بندي ياران امام حسين به لحاظ سن
نتيجه بحث
كتابنــامه

*فرصت طلبان آلوده دامن(استاد محمد علی سلطانی)
چکيده
روان شناسي اجتماعي سپاه عبيدالله در کربلا
1. فرصت طلبان آلوده دامن، سربازان بي‌مواجب
2. ملازمات سيستم قبيله‌اي
3. ملازمات سيستم مالي
4. آگاهي‌ها و اطلاعات پيشين عبيدالله بن زياد
5. ايجاد موج و بهره‌گيري از آن
6. بهره گيري از سيستم ايجاد تفرقه
7. آگاهي عبيدالله از جريان خوارج
8. بهره گيري از اتهام حروريه
9. بهره گيري از نقطه ضعف افراد
10. ايجاد رعب و وحشت
11. بي اعتمادي به هم‌ديگر
نتيجه بحث
كتابنــامه

*تحليل نقش زنان در حادثه عاشورا(استاد مهدی مهریزی)
چكيده
درآمدي بر تحليل نقش زنان در حادثه عاشورا
بخش يكم: مقدمات
بخش دوم: گزارش تاريخي
1. زينب
2. فاطمه بنت الحسين
2/1. وصي پدر
2/2. روايت غارت خيمه ها
2/3. نقل مشاجره حضرت زينب با يزيد
2/4. ايراد خطبه در كوفه
3. ام كلثوم، دختر امير المؤمنين
4. فاطمه بنت علي
5. نوار، همسر كعب بن جابر
6. طوعه
7. دلهم، همسر زهير
8. مادر عمرو بن جناده انصاري
9. پيرزني كه كودكان مسلم را پناه داد
10. ام وهب، همسر يا مادر عبد اللَّه بن عمير كلبي
11. زني از قبيله بكر بن وائل
12. عيوف، همسر خولي
13. ام البنين
14. رباب
15. عاتكه
16. مرجانه
17. ام كلثوم
18. همسر مالك بن نسير
19. زنان و دختران از خاندان معاويه
20. هند، همسر يزيد
21. سكينه
بخش سوم: تحليل
1. تحليل تاريخي
2. تحليل اجتماعي ـ سياسي
3. تحليل جنسيتي
كتابنــامه

*زنان غيرهاشمي در نهضت حسيني(استاد حمید رضا مطهری)
چكيده
مقدمه
الف. پيش از عاشورا
1. حمايت از قيام
2. تشويق و ترغيب مردان
ب. روز واقعه
ج. پس از واقعه
1. منسوبان به اهل بيت :
2. زنان قيام گر
زنان حلب
زنان بني اسد
زناني از خانواده دشمنان
نتيجه
كتابنــامه

*کتاب «شهيد جاويد» در فراز و فرود انديشه‌ها(دکتر سید حسن اسلامی اردکانی)
چکيده
مقدمه
طوفاني در راه
عنايت و شهيد جاويد
بازتاب‌هاي دروني
صورت‌بندي تازه شهيد جاويد
آيا «شهيد جاويد» تنها است؟
داور کيست؟ تاريخ، کلام، يا فرهنگ؟
كتابنــامه

*بررسي کتاب روضة الشهدا اثر مرحوم ملا حسين کاشفي(دکتر قاسم جوادی)
چكيده
مقدمه
مذهب کاشفي
نقش کتاب روضة الشهدا در حادثه عاشورا
منابع تاريخي کاشفي
بررسي‌هاي تاريخي کاشفي
تعداد لشکريان عمر سعد و اصحاب امام حسين
داستان سر حبيب بن مظاهر
شهادت عمر بن علي
چگونگي حمل زنان کربلا به سوي شام
فرزندان امام عصر عجل الله تعالي فرجه
ابن‌ملجم و خوارج
اشتباهات تاريخي
عمر شريف امام سجاد پس از حادثه کربلا
کودک بودن امام سجاد در حادثه کربلا
اسماء بنت عميس و ولادت امام حسن
شهداي اهل بيت در مناطق مختلف
حضور شهربانو در کربلا!
امام علي و ابو مسلم خراساني
جنگ‌هاي حضرت عباس
نماز امام حسين
مشهد نقطه 493
تعارض تاريخ و فقه
سخن آخر
كتابنــامه

*تحريفات در گزارش‌هاي نهضت عاشورا(استاد محمد حسین مردانی نوکنده)

مقدمه
بخش اول: قيام امام حسين(ع) در روايات ابن عساکر
موارد تحريف در تاريخ ابن عساکر
نقاط ضعف و قوت پردازش ابن عساکر به قيام حسين
بخش دوم: حسين بن حمدان الخصيبي و گزارش واقعه کربلا
تحريفات و داستان پردازي‌هاي حسين بن حمدان خصيبي
بخش سوم: ديدگاه شمس الدين ذهبي در مورد قيام امام حسين
تلاش ذهبي و ابن کثير براي تبرئه يزيد از قتل امام حسين
دلايل باطل بودن ادعاي ذهبي و ابن کثير
بخش چهارم: ديدگاه ابن کثير درباره قيام حسين
موارد تحريف قيام حسيني در البدايه و النهايه
جمع بندي و نتيجه
ارائه پيشنهادات کاربردي
كتابنــامه

*تعبدي بودن عزاداري و گريه بر سيد الشهدا(استاد علی اکبر زمانی نژاد)
چكيده
مقدمه
شرح حال مؤلف
کتاب إکسير السعادة في أسرار الشهاده
چاپ‌هاي کتاب اکسير السعادة في اسرار الشهادة
پاسخ به شبهات درباره شهادت امام حسين
گريه بر سيد الشهدا از هر عبادتي افضل است
حکمت برتري گريه بر همه عبادت‌ها
تشريع عزاي حسيني به عنوان عبادت
تحريفات عاشورا
تعبدي بودن گريه و عزاداري براي امام حسين
اول ما خلق الله...
کفر قاتلان امام حسين و أئمة
خداوند شهادت امام حسين را به پيامبران خبر داده است
معناي واعطشاه و واقلة ناصراه
مراد از آيه (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ)
اخبار انبياء بر شهادت امام حسين
خصايص سيد الشهدا
تظلم حضرت فاطمه
ثواب گريه بر سيد الشهدا و لعن بر قاتلان و ظالمان
كتابنــامه

*حضرت سيدالشهداء(ع) و نماز(استاد کامران شرفشاهی)
چكيده
حضرت سيدالشهداء(ع) و نماز
نماز از نگاه امام حسين
تجلي نماز ظهر عاشورا در ادبيات فارسي
نماز خوف در هنگامه نبرد
پيشگويي شگفت‌انگيز رسول اكرم
عجين شدن نام امام حسين با نماز
كتابنــامه

*نقش شعر در ماندگاري پيام عاشورا(سرکار خانم مهرنوش غلامی)
چکيده
مقدمه
نقش شاعران ايراني در پويايي حماسه حسيني
الف. عاشورا در انديشه شاعران قبل از صفويه
ب. عاشورا در انديشه شاعران عصر صفوي و بعد آن
محتشم کاشاني
وحشي بافقي
عاشق اصفهاني
صباحي بيدگلي
خاقان
وصال شيرازي
سروش اصفهاني
وقار شيرازي
محمود خان صبا
حجة الاسلام نيّر
اديب الممالک فراهاني
علامه کمپاني
طوطي همداني
اهلي شيرازي
تأسي به محتشم
ناصرالدين شاه
ايرج ميرزا
عمان ساماني
جمع بندي و نتيجه
پيشنهادات کاربردي
كتابنــامه


 

 

=
پيشگفتار
نهضت حسيني رويدادي بي همتا در تاريخ بشريت است، همين يکتايي سبب شده است، عاشوراي سال 61 هجري پس از گذشت قرون متمادي هنوز هم شور انگيز، شعور آفرين، وحدت خيز،‌حماسه ساز و بر وجدان بشري تاثير گذار باشد. در طي اين ساليان دراز، بيان و بنان همه فرزانگان و فرهيختگاني که توان نوشتن و سخن راندن داشته‌اند هماره در کار بوده است تا اين رخداد بزرگ را نقل، تحقيق و تحليل نمايند، اما گويا هر روز که بر تاريخ بشر افزوده مي‌شود نياز به واکاوي آن بيشتر مي‌گردد. زيرا کنش‌هاي ذهن انسان‌هاي کنجکاو، وا گويه‌ها و بررسي‌هاي پژوهشگران و تاريخ نگاران را پيوسته به چالش مي‌خواند و پرسش‌ها و ابهاماتي را فرا روي آنان قرار مي‌دهد.
از اينروهم‌انديشي انديشمندان، و محققان عاشورا پژوه براي پاسخ  گويي به پرسش‌هاي آشکار و مقدرّي که دامنگير نسل معاصر گرديده است يک ضرورت به نظر مي‌آيد.
زيرا با وجود کوشش‌هاي گسترده‌اي که در کشف و تحليل کهن‌ترين اسناد به عمل آمده و ثابت شده است که تاريخ مکتوب نهضت حسيني تنها حدود نيم قرن پس از وقوع آن به دست مورخان امين و دقيقي چون ابي مخنف و هشام کلبي به قلم آمده است، آنهم با ضبط همه سلسله راوياني که بي واسطه يا با واسطه، در تماس نزديک با واقعه بوده‌اند، و با دقت و وسواس آن را ثبت و براي هميشه به يادگار گذارده‌اند، در روزگاران پسين کساني با انگيزه‌هاي گوناگون، غث و ثمين را به هم در آميخته‌اند و گاه قصه‌هايي را برساخته‌اند که بي‌ترديد روح صاحب شريعت و رهبر اين نهضت از آن بيزار است.
به هر حال تاريخ عاشورا و مقتل حضرت سيد الشهداء پس از حدود هشت قرن نزاهت از تحريفات پر شمار، به آميختگي‌ها و آشفتگي‌هايي دچار گرديده که مايه بروز بسياري از شبهات، سؤالات و ابهامات شده است.
البته بي همتايي خود واقعه، هميشه پرسش برانگيز بوده است و تعارض نماهايي که حاصل مقايسه ميان سيرت حضرت سيد الشهداء و ديگر امامان معصوم است را در ذهن محققان پديدار ساخته است.
همين تعارض نماها و يا شبهات بوده است که بزرگاني چون شيخ طوسي و سيد مرتضي رحمت ا... عليهما را به پاسخگويي وا داشته است با پرسش‌هايي چونان:
- چرا حسين(ع) با خانواده به سوي کوفه حرکت کرد در حالي که دشمنانش بر آن شهر مسلط و حاکم بودند؟
- چرا علي‌رغم آن که مردم خير خواه او را از رفتن به کوفه منع کردند، توصيه آنها را نپذيرفت؟
- چرا با وجود سابقه بي‌وفايي و عهد شکني کوفيان در زمانه پدر و برادرش، دوباره آنان را آزمود و دعوت ايشان را پذيرفت؟
- چرا با شنيدن خبر کشته شدن مسلم(ع) از ميانه راه بر نگشت؟
- چرا با سپاه کم به جنگ سپاه پر شمار يزيد رفت؟
- اگر مي‌دانست که کشته مي‌شود چرا زنان و کودکان و اهل خانواده را همراه خود برد؟
- چرا وقتي که ابن‌زياد در صورت تسليم شدن به او امان داد نپذيرفت، در حالي که برادرش با سپاه بيشتر صلح را پذيرفت؟
پرسش‌هايي که پاسخ‌هاي متعدد و مکرري به آن داده شده است. به خاطر پاسخ‌گويي به همين پرسش‌ها و تعارض‌ها بوده است که برخي از فرزانگان و انديش‌ورزان مسلمان در تبيين اهداف اين نهضت؛ فرضيه‌ها، نظريه‌ها و پاسخ‌هاي گوناگوني را مطرح کرده‌اند؛ نظريه‌هايي که هدف حرکت امام حسين(ع) ‌را در عناوين متنوعي مانند بيان احکام، امر به معروف و نهي از منکر، مبارزه با استبداد، تغيير و اصلاح قدرت، احياء و بازيابي ارزش‌ها، قابل تبيين و تحليل مي‌داند.
گر چه هر کدام از اين اهداف، استدلال خود را مي‌طلبد و همه پژوهشگراني که با نيت خدمت و دفاع از مظلوميت امام حسين(ع) قلم زده‌اند، پرتويي از آن را نمايان ساخته‌اند اما واقعيت شايد فراتر از همه اين‌ها باشد، و تمامي اين فرضيه‌ها و نظريه‌ها بخشي از آرمان‌هايي باشد که حضرت سيد الشهداء نه براي زمانه خود، بلکه براي تحقق درآينده تاريخ پي‌گيري مي‌کرده است.
به برکت همين استدلال‌ها و استنباط‌ها بوده است که نهضت‌هاي گوناگون با رويکردهاي مختلف از نهضت حسيني الهام گرفته است.
تاثير گذاري، شور انگيزي، معماوشي اين حماسه وحيد و جاويد تاريخ بشري، آئين‌ها و فرهنگ‌هايي را نيز آفريده است که خود پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديگري را بر آن افزوده که نياز به پژوهش را مضاعف گردانده است.
به هر حال کنگره حماسه حسيني نه تنها که ذکر ذاکران و ياد يادآوران نهضت عاشوراست، بلکه نگاهي نو به پرسش‌ها، چالش‌ها، و فرصت‌هاي برخاسته از آن براي زمانه ماست.
آنچه در اين مجموعه پديد آمده است، گزيده‌اي است از حدود دويست مقاله که در پاسخ به فراخوان کنگره ارسال شده است. طبيعي است که همه آنچه به دبيرخانه کنگره واصل گرديده، گرچه با انگيزه‌اي از عشق و دلبستگي به اهداف و آرمان‌هاي حسيني نگاشته شده است، اما همه آنها نمي‌توانسته با معيار‌هاي مصوب هيئت علمي و انتظارات مخاطبان کنگره تطبيق نمايد و از اين رو به همين مختصر بسنده شده است، هر چند بسياري از مقالاتي که کنار مانده نيز در سطوح ديگر قابل استفاده مي‌باشد، چنان که برخي از آنها در اختيار مطبوعات قرار گرفت تا متناسب با مخاطبان خود به نشر آنها مبادرت نمايند.
در پايان از همه فرزانگاني که در اين جهاد علمي مشارکت کرده‌اند صميمانه سپاسگزاري و از کساني که مقاله آنها فرصت نشر نيافته است پوزش خواهي مي‌گردد که: العذر عند کرام الناس مقبول.
فرجام  سخن آن که اين حرکت علمي و ديني به برکت هدايت‌هاي دانشمند مکرم حضرت استاد حسين انصاريان و حمايت ‌هاي مؤسسه دارالعرفان الشيعي به ويژه مدير عامل گرامي آن حضرت آقاي آيت پيمان و عنايت‌هاي هيئت علمي کنگره، حضرات اساتيد آقايان علي اوسط ناطقي، مهدي مهريزي، قاسم جوادي، سيد حسن اسلامي، عليرضا واسعي و همت مدير محترم اجرايي کنگره جناب آقاي محمد حسين گردان و ويراستار و دانشور ارجمند جناب آقاي محمد بديعي و مصحّح گرامي جناب آقاي محسن فيض‌پور به سامان رسيده است که پاداش همگان را به ايزد منّان واگذار مي‌نماييم.

محمد جواد صاحبي
دبير علمي كنگره حماسه حسيني

 

 

=
مقدمه
کساني که سيد الشهداء و خاندان و يارانش را به سمت کربلا کشاندند و در آن نقطه محصور کردند، در اين پندار بودند که فرياد حق خواهي امام حسين(ع) را در همان جا خاموش خواهند کرد. طبق تحليل آنان، اين ماجرا دو پايان محتوم بيشتر نداشت، يا وي را تسليم و به بيعت با يزيد وادار خواهند ساخت، که در اين صورت خواسته آنان برآورده مي شود و اين فرياد حق طلبانه خاموش خواهد شد. يا آن که خون او را در آن برهوت خواهند ريخت، زمين خونش را فرو خواهد برد. خورشيد پيکرش را خواهد پوشانيد، تاريخ او را فراموش خواهد کرد، و گذر زمان جنايتشان را خواهد پوشاند. خطايشان آن بود که انتظار راه سومي نداشتند ؛ اين که با «ثار الله» روبرو هستند واين خون خدا، برآن زمين هرگز خشک نخواهد شد، برعکس هميشه خواهد جوشيد و نهال نوپاي اسلام را آبياري خواهد کرد و تا قيام قيامت، شعار «هيهات منا الذلة» را سر خواهد داد.
يزيديان با کشتن امام حسين(ع) و يارانش، نه تنها خود را رسواي هميشه تاريخ کردند، که شهيدي هميشه شاهد بر هر جنبش حق جويانه فراهم آوردند. زان پس در سراسر جهان اسلام نهضت هايي متعدد با نام سيد الشهداء(ع) و براي احياي آرمان وي پديدار شد وهمچنان پديدار مي شوند. در کنار اين نقش انقلابي که نهضت سيد الشهداء در تاريخ ايفا کرد، تأمل و نظرورزي درماهيت و هويت آن نهضت نيز بخشي از وجدان شيعي شده است. آثار متعدد اين عرصه براي فهم گوهر و پيامدهاي اين حرکت گوياي دغدغه مومناني است که همواره چشم به گذشته اي دارند که از نظر زماني به کوتاهي ده روز و ازنظر وجداني به گستردگي تاريخ است. اين گذشته، به واقع حاضر است و در وجدان شيعيان زندگي مي کند و معنا بخش زندگي آنان و هدايتگر آينده شان است.
گذر ايام و رخدادهاي تازه انديشه متفکران شيعي را صيقل مي دهد و چشم آنان را مي شويد تا با نگاهي تازه به قيام رهايي بخش عاشوراي ابا عبدالله الحسين(ع) بنگرند و ازآن وجود مقدس درس قرآن بياموزند و از «آتش او شعله ها» بر گيرند و زندگي خويش را روشن سازند.
مجموعه حاضر زاده چنين نياز و نگاهي است. مقالات هفده گانه فراهم آمده در اين مجموعه، هر يک به نحوي در پي کاويدن ابعاد قيام سالار آزادگان و معلم حريت است. نويسندگان اين مجموعه متأثراز فرهنگ شيعي، با نگاهي عالمانه کوشيده اند در حد توان خود «برگ سبزي» تقديم آن معلم شهادت و ياران صديقش کنند و با اين کار بخشي از وام خود را به تعليمات آن بزرگوار ادا کنند. نقطه مشترک همه اين مقالات الهام گيري از حرکت سيد الشهداء و وام داري نهضت حسيني است.اما اين همدلي مشترک و اين تعلق خاطر به آن سيد شهيدان، مايه آن نشده است که هر يک از زاويه اي خاص به آن عزيز و حرکتش بنگرد و در خور خويشتن، نه آن وجود مبارک، تحليلي ارائه کند. به همين سبب، مقالات پيش رو در عين وحدت انگيزه و آرمان، يعني دفاع از حقانيت حرکت عظيم حسيني و تلاش براي ترويج آن، داراي تفاوت هايي در فهم و ارائه مسائل و بيان ديدگاه ها هستند. اين تنوع، مايه برکت و رشد انديشه حسيني و نظر ورزي است.
اين جانب، به دليل تعلق خاطر هميشگي خود به آستان امام حسين(ع)، کوشيده تا زمينه تأليف و نشر اين مجموعه ارزشمند را فراهم آورد و اثري شايسته تقديم به آن حضرت آماده نمايد. اينک که به لطف حق و همت محققاني که نامشان در اين مجموعه مي درخشد، اين اثر آماده شده است، آن را به کشتي بزرگ نجات و چراغ هدايت و همه دلبستگان آن عزيز تقديم مي کنم و اميدوارم که مقبول درگاه احديت واقع گردد.
درپايان از همه عزيزاني که به نحوي در توليد و نشر اين اثر دخيل بوده اند، سپاسگزاري کرده و آن را مرهون ياري حق و نفس قدسي سيد الشهداء مي دانم.
اذا عجز الانسان عن شکر منعم
فقال جزاک الله شکراً و قد کفي
خاك درگاه حرم حسين(ع)
حسين انصاريان

 

 

 

70
0
0%
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...
شكر عبد ، كرم حق
ایمان، نخستین ویژگی اولیاءالله
مسجدی در اسپانیا به علت كثرت جمعیت در نمازهای جماعت ...
تخریب سازمان یافته قبور شیعیان قطر
نیایشی برای وداع با ماه رمضان‏
مراسم احیاء شب های قدر استاد حسین انصاریان اعلام شد
دعای اول
همایش نقش مرجعیت شیعه در هدایت نسل جوان
نفس و هفت مرحله آن

بیشترین بازدید این مجموعه

دوره سوم ( زِینَهٌ )
اسلام آیینى جهان شمول
گناه جهل و نادانى
ايمان قلب
منازل و درجات نيت
مراحل مختلف شكل‏گيرى انسان در رحم مادر دوران ماه هفتم
مراسم احیاء لیالی قدر توسط حضرت استاد حسین انصاریان
اسناد, متن و ترجمه خطبه فدکیه
جلسه صلح بين مسلمانان‏
گزارش تصویری / ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام ...

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا