فارسی
جمعه 06 اسفند 1395 - الجمعة 28 جمادى الاول 1438

6 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا - خیابان مفتح ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 28 - 7:30 شب

7 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا - خیابان مفتح ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 28 - 7:30 شب

8 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا - خیابان مفتح ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 28 - 7:30 شب
» تهرانپارس 154غربی(نوکار) - حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) - 9:15 شب

9 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا - خیابان مفتح ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 28 - 7:30 شب
» تهرانپارس 154غربی(نوکار) - حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) - 9:15 شب

10 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا - خیابان مفتح ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 28 - 7:30 شب
» تهرانپارس 154غربی(نوکار) - حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) - 9:15 شب

11 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا - خیابان مفتح ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 28 - 7:30 شب
» تهرانپارس 154غربی(نوکار) - حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) - 9:15 شب

12 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – خیابان قیام، حسینیه هدایت (ویژه برنامه) - 9:00 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا - خیابان مفتح ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 28 - 7:30 شب
» تهرانپارس 154غربی(نوکار) - حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) - 9:15 شب

13 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح