فارسی
يكشنبه 02 مهر 1396 - الاحد 3 محرم 1439

2 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران – حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) - تهران پارس-خیابان 154 غربی(نوکار)،بین عادل و زرین-ساعت 21

3 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران – حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) - تهران پارس-خیابان 154 غربی(نوکار)،بین عادل و زرین-ساعت 21

4 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران – حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) - تهران پارس-خیابان 154 غربی(نوکار)،بین عادل و زرین-ساعت 21

5 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران – حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) - تهران پارس-خیابان 154 غربی(نوکار)،بین عادل و زرین-ساعت 21

6 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران - مسجد حضرت امیر(ع) - امیرآباد شمالی (روبروی پمپ بنزین) - بعد از نماز مغرب و عشا
» تهران – حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) - تهران پارس-خیابان 154 غربی(نوکار)،بین عادل و زرین-ساعت 21

7 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران – حسینیه آیت الله علوی تهرانی - امیرآباد شمالی - ساعت 17
» تهران - مسجد حضرت امیر(ع) - امیرآباد شمالی (روبروی پمپ بنزین) - بعد از نماز مغرب و عشا
» تهران – حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) - تهران پارس-خیابان 154 غربی(نوکار)،بین عادل و زرین-ساعت 21

8 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران – حسینیه همدانی ها - خیابان ری، بعد از پل ری - قبل از اذان ظهر - مراسم تاسوعای حسینی
» تهران – حسینیه آیت الله علوی تهرانی - امیرآباد شمالی - ساعت 17
» تهران - مسجد حضرت امیر(ع) - امیرآباد شمالی (روبروی پمپ بنزین) - بعد از نماز مغرب و عشا
» تهران – حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) - تهران پارس-خیابان 154 غربی(نوکار)،بین عادل و زرین-ساعت 21

9 مهر 1396
» تهران - حسینیه هدایت - میدان قیام، کوچه رقیب دوست (کوچه باغ) - ساعت 7 الی 10:30 صبح
» تهران – حسینیه همدانی ها - خیابان ری، بعد از پل ری - قبل از اذان ظهر - مراسم عاشورای حسینی
» تهران – حسینیه آیت الله علوی تهرانی - امیرآباد شمالی - ساعت 17