فارسی
شنبه 02 بهمن 1395 - السبت 23 ربيع الثاني 1438

13 بهمن 1395
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

14 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

15 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

16 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

17 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

18 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

19 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

20 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

21 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – حسینیه محبان ‌الزهراء(س) - خیابان وحدت اسلامی (شاپور)، خیابان پهلوان حسن (روبروی آگاهی)- 7:30 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

22 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – حسینیه محبان ‌الزهراء(س) - خیابان وحدت اسلامی (شاپور)، خیابان پهلوان حسن (روبروی آگاهی)- 7:30 صبح
» تهران – مسجد شهید بهشتی، نبرد شمالی، میدان نبرد - بعد از نماز مغرب و عشا

23 بهمن 1395
» تهران - مسجد رسول اکرم(ص)، خانی‌آباد - 6 صبح
» تهران – حسینیه محبان ‌الزهراء(س) - خیابان وحدت اسلامی (شاپور)، خیابان پهلوان حسن (روبروی آگاهی)- 7:30 صبح
» ساری - مصلی ساری - بعد از نماز مغرب و عشا

24 بهمن 1395
» ساری - مصلی ساری - بعد از نماز مغرب و عشا

25 بهمن 1395
» ساری - مصلی ساری - بعد از نماز مغرب و عشا

26 بهمن 1395
» ساری - مصلی ساری - بعد از نماز مغرب و عشا

4 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح

5 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا (حیدری) - بهارشیراز، خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار - 7:30 شب

6 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا (حیدری) - بهارشیراز، خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار - 7:30 شب

7 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا (حیدری) - بهارشیراز، خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار - 7:30 شب
» تهرانپارس - 9:15 شب

8 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا (حیدری) - بهارشیراز، خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار - 7:30 شب
» تهرانپارس - 9:15 شب

9 اسفند 1395
» تهران – مسجد محمدی (هیئت صاحب الزمان(عج)) - خیابان پیروزی، خیابان پرستار - 7 صبح
» تهران – حسینیه سید الشهدا (حیدری) - بهارشیراز، خیابان ورزنده، خیابان ملک الشعرای بهار - 7:30 شب
» تهرانپارس - 9:15 شب