فارسی
پنجشنبه 14 فروردين 1399 - الخميس 8 شعبان 1441

انسان در اين حالت خود را به طرزی به خدا تسليم می نمايد ، مثل اين كه تخته ای سنگ مرمر در مقابل سنگ تراش ، بی اختيار است و در همان حال از خدای خود رحمت و ترحم را طلب می نمايد .

كپلر و دعا

كپلر سخت معتقد به دعا بود در حدی كه در كتاب « هيئت در مكتب اسلام » مناجات زير از او نقل شده .

من قبل از ترك كردن اين ميز كه تمام تجسسات خود را در روی آن نموده ام تنها كاری كه مانده و بايد انجام دهم اين است كه چشم ها و دست های خود را به سمت آسمان بلند كرده و با خلوصی هر چه تمامتر ، سپاس خويش را به درگاه خالق اين كواكب درخشان تقديم نمايم .

ای خداوندی كه با اين تجليات جهان تاب ، تمام صحنه طبيعت را منور ساخته ای و افكار ما را با نور ابدی و وجود سرمدی خود سير می دهی .

ای مولد و آفريننده من ، من تو را سپاس می گزارم و اگر اتفاقاً اين بنده ناچيز ، چيزی گفته باشم كه در خور مقام تو نباشد مرا آگاه ساز تا آن را محو نمايم .

آوه ! ! اگر چنين است ، مرا به رحمانيت و رحيميت خود ببخش و بر اين بنده منت گذار ، تا كاری كه انجام داده ام هرگز موجب كبر و خودپسندی من نگردد ، بلكه فقط در راه كمك به شناسايی عظمت تو و راه رستگاری بكار رود .

گلن كلارك و دعا

گلن كلارك ـ كه از دانشمندان غرب و باصطلاح مؤسس گروه نيايش گر و پيشوای اردوگاه « بسيج دعا » است ـ چنين می گويد :

امروز در آمريكا بزرگ ترين احتياج ما به دعا است ، ارتش عظيم ، مردمان گوشه نشين ، پيرمردانی كه فكر می كنند زندگيشان به سر رسيده ، بيماران بستری كه در پی فرصتی هستند تا زندگيشان ارزش و مفهومی پيدا كند ، اين ها همه بزرگ ترين منابع دست نخورده بشريت هستند ، اگر شما آدمی منزوی هستيد ، آيا در بزرگ ترين جهاد روحانی كه تاكنون در دنيا آغاز شده با ما تشريك مساعی نمی كنيد ؟

در خلوت خانه سفينه فضايی توسط سرنشينان آپولوی 8 دعايی صورت گرفت كه گواه زنده ای بر نيازمندی بشر به نيايش با اوست ، آنان گفتند :

ای خدای بزرگ ! به ما بينش عطا كن تا بتوانيم اسم تو را در جهان ببينيم و علاقه به تو را با وجود خطاهای بشری درك كنيم ، ای خدای بزرگ ! به ما ايمانی عطا كن تا با وجود نادانی و ضعف خود به نيكی متكی باشيم .

به ما دانشی عطا كن ، تا بتوانيم وجودت را درك كنيم و شكرگزارت باشيم و به ما نشان ده كه برای گسترش صلح جهانی چه وظايفی را بايد انجام دهيم .

در هر صورت دعا امری است ضروری و فطری و مسئله ای است كه خداوند به آن دستور داده و جزء حتمی اخلاق انبيای الهی قلمداد شده و با اين كه خدای بزرگ به تمام خواسته های محتاجان آگاه است ولی انسان با دعا شايستگی گرفتن عطای حق را پيدا می كند .

دعا خواستن است و خواستن اگر حقيقت داشته باشد ، انسان با كمال شوق دنبال تحقق دادن آن حركت می كند ، دعا به اين نيست كه كسی فقط بگويد ، بلكه دعا مجموعه ای از خواستن و دنبال كردن و تحقق دادن و حفظ كردن است .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز