فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

و بدان كه در سجود چون ساير اوضاع صلاتی هيئتی و حالی و ذكری و سری است و اين امور برای افراد كامل طوری است و برای متوسطين ، هيئت آن ارائه خاكساری و ترك استكبار و خودبينی است و ارغام انف كه از مستحبات مؤكده ، بلكه ترك آن خلاف احتياط است ، اظهار كمال تخضع و تذلل و فروتنی است و نيز توجه به اصل خويش و يادآوری از نشئه خود است .

و رؤسای اعضای ظاهره كه محال ادراك و ظهور تحريك و قدرت است كه عبارت از همين صفت يا هشت عضو است ، بر زمين است و خارج شدن از خطيئه آدميه و چون تذكر اين معانی در قلب قوی شد ، كم كم قلب از آن منفعل شده ، حالی دست دهد كه آن حالت فرار از خود و ترك خودبينی است و نتيجه اين حالت حصول حالت انس است و دنباله آن خلوت تام حاصل شود و محبت كلی بيايد .


  • زنده كدام است بر هوشيار عاشق ديوانه سر مست سر كه بكشتن بنهی پيش دوست ای كه دلم بردی و جان سوختی شربت زهر ار تو دهی تلخ نيست بندی مهر تو نيابد خلاص درد نهانی دل تنگم بسوخت در دلم آرام تصور مكن دل چه محل دارد و دينار چيست سعدی اگر زخم خوری غم مدار فخر بود داغ خداوندگار

  • آن كه بميرد به سر كوی يار پند خردمند نيايد به كار به كه به گشتن بنهی در ديار در سر سودای تو شد روزگار كوه احد گر تو نهی نيست بار غرقه عشق تو نبيند كنار لاجرمم عشق بود آشكار وز مژده ام خواب توقع مدار مدعيم گر نكنم جان نثار فخر بود داغ خداوندگار فخر بود داغ خداوندگار

ساجدان عاشق

در ميان عباد عاشق حق ، افرادی را می يابيم كه از شدت عشق و معرفت ، دارای سجده هايی در شب و روز و پس از نمازهای يوميه بودند ، كه برای بعضی از ما شايد تاكنون اتفاق نيفتاده باشد ، برای نمونه به چند مورد از آن ها اشاره می رود تا تنبهی برای ما و تشويقی جهت عوض شدن وضع بندگی ما باشد .

اهل معرفت برای طول سجود اهميت سنگينی در باب سلوك قائلند چنانچه در احاديث بسياری نظر آن بزرگواران تاييد شده است .

عَن اَبِی بَصِير قَالَ لِی اَبُوعَبدَاللّه عليه السلام : عَلَيكُم بِطُولِ السُّجُودِ فَانَّ ذلِكَ مِنْ سُنَنِ الْأوَّابينَ[100] .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز