فارسی
جمعه 22 فروردين 1399 - الجمعة 16 شعبان 1441

فنای ذاتی

و در فنای ذاتی می فرمايند :

به حقيقت موجوديت و هويت و ذات و انانيت خود را به هيچ وجه در ميان مبين و در اين مسئله برترين توضيح و بهترين شرح فرمايش وجود مقدس حضرت سيدالشهدا عليه السلام است كه به صورت دعای عرفه در كتب ادعيه ثبت شده است و در اين نوشتار لازم است به قسمتی از آن اشاره رود .

إلهی أنَا الْفَقيرُ فی غِنایَ فَكَيْفَ لا أكُونُ فَقيراً فی فَقْری .

بار خدايا ، در عين توانگری تهيدستم ، پس چگونه در تهيدستی تهيدست نباشم .

پروردگارا ! در عين بی نيازيم سخت نيازمندم ، چگونه در نيازمنديم نيازمند و ندار نباشم و ای اله من در عين دانائيم نادانم ، چگونه در نادانيم نادان نباشم ؟

معبود من رفت و آمد تدبيرت و تيزنوردی تقديراتت ، بندگان عارفت را از اطمينان به بخشش و نااميدی از تو در وقت بلا باز داشته .

الهی ! از من همان كه می سزد به فرومايگيم و از تو همان می سزد به كرمت ، اله من تو خود را به مهربانی و لطف به من وصف كرده ای پيش از پيدايش ناتوانی من ، پس آيا دريغ داری آن دو را از من پس از پيدايش ناتوانيم ؟

معبود من ! چنانچه از من زيبايی هايی نمايان شود ، بدون شك از فضل توست و نسبت به آن بر من منت داری و چنانچه زشتی هايی نمايان گردد ، با من به عدلت معامله كن كه تو را بر من حجت و دليل تمام است .

معبود من ! چگونه مرا وامی گذاری و حال آن كه عهده دار من شده ای و چگونه مظلوم شوم و حال آن كه تو يار منی و چگونه وسيله گيری كنم به سويت با آنچه محال است كه آن به تو برسد ، يا چگونه از حالم به حضرت تو شكايت كنم و حال اين كه بر تو پوشيده نيست ، يا چگونه با گفتارم از حالم ترجمه كنم و حال آن كه از توست آشكارا به تو ، يا چگونه آرزوهايم را نوميد كنی و حال آن كه حاجت خواهانه بر تو وارد شده ، يا چگونه احوال مرا نيك گردانی و حال آن كه آن ها با تو قائم و سرپاست ؟

معبود من ! چه اندازه به من لطف داری با وجودی كه جهلم بزرگ است و با وجود زشتی كردارم چقدر به من رحم كنی .

معشوق من ! چقدر تو به من نزديكی و چقدر از تو دورم ، آه چقدر به من مهربانی ، با اين همه آن كه مرا از تو بازداشته چيست ؟ !

اله من ! از رفت و آمد آثار و جابجايی تغييرات احوال دانستم كه خواسته تو از من اين است كه خود را در همه چيز به من بشناسانی[356] تا نسبت به تو در چيزی بی معرفت نباشم .

مولای من ! هر زمان فرومايگيم لالم كرد ، كرمت مرا به سخن آورد و هرگاه صفاتم آزمندم كرد ، منت هايت اميدوارم نمود .

معبود من ! كسی كه زيبايی هايش زشتی است چگونه زشتی هايش زشت نباشد و كسی كه حقايقش ادعا است چگونه ادعاهايش ادعا نباشد[357] .

پروردگارا ! قانون نافذ و مشيت چيره ات برای صاحب سخنی سخن نگذاشته و برای صاحب حالی حال باقی نگذارده .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز