فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

بافت يك جامعه جدای از مشكلات و گرفتاری ها و سختی ها و رنج ها و مصائب نيست كه حل قسمت عمده ای از اين مشكلات با انفاق و صدقه و زكات است و اگر اهل اسلام بخواهند ، نسبت به مصائب و دردهای مسلمانان بی تفاوت باشند ، بار سنگين مصائب ضربه های جبران ناپذير به مردم وارد می كند و بدون شك گناه فروريختن بنای يك خانواده و دست و پا زدن در رنج و مشكل عده ای ضعيف ، به گردن كسانی است كه توان علاج داشتند و به معالجه برنخاستند ! !

حكمت خدا چنين اقتضا كرده كه مردم از لحاظ درجه با هم دگرگون باشند . مثلاً در ثروت و فقر مختلف اند و بايد جمعی در سايه جمعی دگر نان بخورند و برای آنان كار كنند .

بر مبنای يك چنين نظام اجتماعی است كه كارها صورت گرفته ، جنبش ها رو به تزايد می نهد و برای به دست آوردن تكامل و راحتی رقابت ها صورت می گيرد .

شرط اين تزايد و تكامل اين است كه مردمان از بخل و امساك بپرهيزند ، چه بخلی كه در سرشت آدميان نهفته ، از اين تفاوتی كه در ميان استعداد و يافته های آنان است ، يك نوع بيماری حادی به وجود می آورد كه ثروتمندان در اشتغال به ثروت و اندوخته های خود غافل از حال مستمندان می شوند .

ثروت و بخل در قرآن

در آيات شريفه سوره تكاثر می خوانيم :

كثرت مال و خويشاوند شما را سخت به غفلت فرو برد ، تا جايی كه به بازديد گورها رفتيد ، آه ، چه فكر باطلی و شما به زودی به آن پی خواهيد برد ، راستی اگر به طور يقين می دانستيد ، دوزخ را به عيان مشاهده می كرديد و سپس به ديده قطع آن را می نگريستيد ، آن گاه از نعمت های خدا بر شما سؤال می شود ! !

فقير از مشاهده ثروت كلان به دست ثروتمندان بخيل ، چنان در سينه خود احساس تنگی می كند كه برای نجات از آن به جستجوی راهی می پردازد .

اما چون اين راه را نيافت ، درد در سينه اش می پيچد و روزی بر اثر انفجار اين عقده ، آتشی بر جان ثروتمند خواهد افروخت .

اين بيماری در بعضی از ملت ها سبب شد كه عده ای ندای الغای مالكيت فردی ساز كنند و در نتيجه رشته اجتماع گسيخت و تعادلش را از دست داد و كار به الحاد و انكار اديان نيز كشانده شد و در اين راه ميليون ها نفوس بشر در خون خود غلتيدند ! !

تمام اين ها جز سستی در ادای حقوق مستمندان و سودجويی از آنان در راه تأمين منافع شخصی سبب ديگری نداشت .

اسلام در اولين مراحل دعوت خود ، برای آن كه دل ها بهتر آمادگی درك قوانينش را پيدا كنند ، زيان تضييع حقوق مستمندان را سنجيد ، چنان كه زيان الغای مالكيت فردی را نيز محاسبه نمود .

آن گاه مالكيت فردی را تثبيت نموده و در حالی كه اين ناموس جهان را به مجرای طبيعی خود باقی گذاشت راه هايی هم برای پيش گيری از مفاسد بحران اقتصادی پيشنهاد كرد .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز