Turkish
Thursday 18th of August 2022
Makaleler
ارسال پرسش جدید

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER
      HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER1- Hz. Ali’ye (a.s) VasiyetiYa Ali, Allah’ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah’ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah’ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen yakine ermenin alametidir. Çünkü rızık, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez.Allah-u Teâla, kendi hikmet ...

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?
  Soru:Değerli Hocam neden namz kılmamız gerektiğini açıklar mısınız? Teşekkür ederim.NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?     Cevap:Her insan, hayatın coşkun denizinde, özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, kendi deruni ıstırap ve kaygılarını yatıştırmak için sağlam bir manevi sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki bu sığınak Allah'ı anmaktan başka bir şey ...

Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları

Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları
Ehlibeyt İmamlarından İmam Muhammed Bakır (a.s), Müminlerin Emiri Hz. Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmiştir: “Ayete’l Kürsi nazil olduğunda Allah Resulü (s.a.a) buyurdular ki “Ayete’l Kürsi” Arşın hazinelerinden nazil oldu ve bu ayet nazil olduğunda dünyadaki tüm putlar yüz üstü yere çakıldı. Bunun üzerine İblis korkarak kavmine ...

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)
Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:1- İmam Sadık (a.s) buyurdu ki: "Halk imamlarını ...

RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)

RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)
Biz Hz. Fatıma (a.s)’ın şahsiyetini tanımak için Hz. Peygamber (s.a.a) ve On İki İmamların O’nun hakkındaki sözlerini gözden geçirmek zorundayız. Çünkü Hz. Peygamber kendi kızını, Hz. Ali kendi eşini, on iki İmamlar da kendi annelerini herkesten daha iyi tanımaktalar. Bu yüzden ilk önce O’nların, bizler için güzel örnek ve eğitici dersler ...

VARLIK GÜLÜ

VARLIK GÜLÜ
Recep'te dünyalar nûra büründüSedef yarılarak cevher göründü Varlık gülü açıp Hâtem'e güldüA'lâ'dan âleme Ali verildi Âlem gülistandır Ali gülüdürAli'siz yaşayan âlem ölüdür Âşık gönlümüze cânân Ali'dirRûhumuzda kopan tufân Ali'dir Ali ...

HZ.FATIMA(S.A)NIN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ

HZ.FATIMA(S.A)NIN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ
HZ.FATIMA(S.A)NIN AHLAKİ ÖZELLİKLERİZehra-yı Merziye (s.a) dirayet, hakikat ve marifet hususunda göklerdeki zühre yıldızı gibidir. O,kâmil insanın asıl kaynağıdır. Ve “küçücük yoksulâne evinde öyle insanlar yetiştirmiştir ki, nurları yerden göğe kadar, hatta melekler âleminden daha öte bir seviyede parlar.”[1]Hz. Fatımatüz-Zehra ...

Allah’a Yaklaşma ve Yakınlaşma Yolları

Allah’a Yaklaşma ve Yakınlaşma Yolları
 Allah’a yakınlaşma yolları insanların nefisleri sayısıncadır. Bu yüzden insanlardan her biri için bütün insanların sayısınca yollar vardır. Dolayısıyla bütün her şeyi kaplamış olan bu ilahi rahmetten mahrum kalan kimse zavallı kimsedir.Bütün bu yollardan en kolayı ve en faydalı sonuçlar veren yol ise Allah hakkında hüsn-ü zan içinde olmaktır. Zira ...

İmam Askeri'nin (a.s) Kerametleri

İmam Askeri'nin (a.s) Kerametleri
İmam Hasan Askeri'nin (a.s)kerametleri ve gayb âlemİ ile irtİbatıİmam Hasan Askerî de (a.s) değerli babaları gibi Allah Teala, melekler ve gayb âlemi ile özel bir irtibatta olup dünyevî ilimlerin ötesine ve imametin şanlarından olan velâyete sahip idi. Alimlerin kitap ve nakillerinde onun keramet ve gayb aleminden verdiği haberlere dair birçok rivayet zikredilmiştir. Onlardan da ...

HZ. FATIMA’NIN (A.S) ÇOCUK EĞİTİM YÖNTEMLERİ

HZ. FATIMA’NIN (A.S) ÇOCUK EĞİTİM YÖNTEMLERİ
     HZ. FATIMA’NIN (A.S) ÇOCUK EĞİTİM YÖNTEMLERİGünümüz dünyasında bütün eğitim merkezlerinin onca çabaya rağmen halâ çözemedikleri önemli konuların başında eğitim ve eğitim yöntemleri gelmektedir.Doğru bir eğitim nasıl olmalıdır?Eğitimde, eğitenle eğitilenin konumu nedir?Çocuk eğitiminin özel yöntemleri ...

Mahşerdeki Hesap 3

Mahşerdeki Hesap 3
AKKUNNASIN (KUL HAKKININ)  HESABI      Evet en zor verilecek hesap kul hakkının hesabıdır. Hz. Ali (a.s.) günahların kısımlarından bahsederken şöyle buyuruyor: "....Bağışlanmayan günah ise kulların birbirlerine yaptığı zulüm ve haksızlıktır...." sonra imam şöyle devam ediyor: "Allah-u Teala kendi izzet ve celaline and içerek şöyle buyurmuştur: "İzzet ve ...

İSLAM'DA SÜS VE GÜZELLİK

İSLAM'DA SÜS VE GÜZELLİK
     İSLAM'DA SÜS VE GÜZELLİKİnsan oğlu fıtri olarak süs ve süslenmeyi güzelliği sevmektedir. Güzel manzaraları, tabiatın güzelliklerini, güzel sözü, güzel sesi, güzel elbiseyi sevmekte ve onlardan hoşlanmaktadır. Gençlik çağında insanlar bu hissi daha çok hisseder ve daha kabarık olur.Yüce dinimiz İslam da insanın yaratılışında koyulan bu hisse diğer fıtri şeylerde olduğu gibi hiçbir zaman karşı ...

Aile Modelleri

Aile Modelleri
Aile kurumu tarih boyunca ve çeşitli kültürlerde farklı şekillerde tahakkuk bulmuş ve ayrıca muayyen bir ailenin, eşin ölümü veya talak ve bir bakıcıya dönüşme durumu veya hastalık ve organ eksikliği nedeniyle cinsel ilişkilerin sona ermesi gibi nedenler, aile sözcüğü hakkında kapsayıcı ve evrensel bir tanımın yapılmasını güçleştirmektedir ve bundan ...

İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİ

İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİ
İMAM MUSA KAZIM (a.s)’IN SİYASİ DÜŞÜNCESİSeyyid Muhammed Nazımzade Kumiİmam Musa Kazım (a.s)’ın siyasi düşüncesinin temelleri vahye ve dini hitabelere dayanıp sabır ve istikametin esasları üzerinde yükselir. İmam Musa Kazım (a.s) Abbasi zalim hükümdarlarına karşı mücadele ve Ehlibeyt’in haklılığının ispatı için büyük ceddi “Sana emredildiği gibi istikamet üzere ol” ayetini esas alarak, sabır ve ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
     İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatıİmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı.İmam Hüseyin (a.s) on yıl ...

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
  İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İmam Zeyn-ül Abidin (a.s)'dan Züht, Hikmet, Marufu Emretme, Münkerden Nehyetme ve Benzeri Konularda Nakledilen Hadisler öğüt İmam aleyhi's-selâm'ın her cuma günü ashap ve taraftarlarına yaptığı nasihatler: Ey insanlar! Allah'tan korkun ve bilin ki, O'na döneceksiniz ve o gün herkes, yaptığı her hayır ve kötü amelini hazır bir ...

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”
Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi ...

İmam Sadık"ın (a.s) İmameti Tebliğ Etmesi (2)

İmam Sadık"ın (a.s) İmameti Tebliğ Etmesi (2)
Bir başka hadis, Ebu's Sabah Kinani'den rivayet edilmiştir. İmam Sadık (a.s) bu hadiste kendini ve diğer Şia İmamlarını şöyle tanıtıyor:  "Bizlere itaat etmek yüce Allah tarafından farz kılınmıştır. Enfal da bizimdir, Safv-ul mal da..."[1]Safv-ul mal, tağutların kendilerine has kıldıkları ve ihtiyaç sahiplerini mahrum bıraktıkları mallardır. Müslüman savaşçıların zaferiyle ...

İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi

İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi
İmam Seccad (a.s)ve İbadetin Önemi Hz. Ali (a.s)’ın kızı Fatıma, bir gün İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s)’ın, çok ibadet etmesinden dolayı güçsüz ve zayıf bir duruma düşmüş mübarek bedenini görünce, hemen Cabir’in yanına gelerek şöyle dedi: “Ey Cabir! Ey Resulullah’ın sahabesi! Bizim sizin üzerinizde bir takım haklarımız vardır; onlardan biri şudur ki; eğer bizlerden birisinin çok ibadet etmekle ...

İmam Hasan Askeri’nin Kutlu Doğumu

İmam Hasan Askeri’nin Kutlu Doğumu
 Ebu Muhammed Hasan b. Ali (Arapça: الإمام الحسن العسكري عليه السلام), İsna Aşeri (On İki İmam) Şialarının 11. İmamıdır. Babası (İmam Hadi) ve kendisinin Asker’de (Samarra) zorla alıkonulmasından dolayı bu iki imam Askeri diye ünlü olmuşlardır. Samarra’daki zorunlu ikamet, bu iki imamın (a.s) tüm hareketlerinin hükümet güçleri tarafından ...