Turkish
Saturday 1st of October 2022
0
نفر 0

Allah-u Teala’nın İsimleri

1. Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

2. Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsân eden.

3. Er-Rahîm: Âhirette, müminlere acıyan.

4. El-Melik: Yaratıcı, kâinatın sahibi.

5. El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak .

6. Es-Selam: Her tehlikeden selâmete çıkaran.

7. El-Mümin: İmân nûrunu veren.

8. El-Müheymin: Her seyi görüp gözeten.

9. El-Aziz: Mutlak gâlip, karşı gelinemez.

10. El-Cebbâr: Dilediğini yapan ve yaptıran.

11. El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

12. El-Halik: Yaratan, yoktan var eden.

13. El-Bari: Her şeyi kusûrsuz yaratan.

14. El-Musavvir: Varlıklara sûret eden. Onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

15. El-Gaffar: Günâhları mağfiret eden.

16. El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte.

17. El-Vehhâb: Karşılıksız ni’met veren.

18. Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren.

19. El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.

20. El-Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

21. El-Kâbid: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

22. El-Basit: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

23. El-Hafid: Kafir ve facirleri alçaltan.

24. Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

25. El-Mu’iz: Dilediğini aziz eden.

26. El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

27. Es-Semi: Mükemmel işiten.

28. El-Basir: Gizli açık, her şeyi iyi gören.

29. El-Hakem: Mutlak hakim, hakki batıldan ayıran.

30. El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31. El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

32. El-Habir: Her şeyden haberdar.

33. El-Halim: Cezada acele etmeyen, hilm sahibi.

34. El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

35. El-Gafûr: Affi, mağfireti bol.

36. Es-Sekûr: Az amele, çok sevap veren.

37. El-Alî: Yüceler yücesi.

38. El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

39. El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.

40. El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

41. El-Hasib: Kulların hesabini en iyi gören.

42. El-Celil: Celal ve azamet sahibi.

43. El-Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

44. Er-Rakîb: Her varlığı her an gözeten.

45. El-Mucib: Duaları kabul eden.

46. El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

47. El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan

48. El-Vedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49. El-Mecid: Zati şerefli, ni’meti, ihsani sonsuz.

50. El-Ba’is: Peygamber gönderen, mahşerde ölüleri dirilten.

51. El-Sehid: Her an her yerde hazır ve nazır.

52. El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53. El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren.

54. El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55. El-Metîn: Kuvvet ve kudret menbai.

56. El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

57.   El-Hamîd: Hamd ve senâya lâyık.

58. El-Muhsî: Varlıkların sayısını bilen.

59.El-Mübdi’: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60. El-Mu’îd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61. El-Muhyî: Mahluklara can veren.

62. El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.

63. El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.

64. El-Kayyûm: Zatı ile kâim, Mahlûkları varlıkta durduran.

65. El-Vâcid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

66. El-Mâcid: Keremi, ihsâni bol olan.

67. El-Vâhid: Zât, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortaği olmayan, tek olan.

68. Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69.El-Kâdir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

70. El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.

71. El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

72.El-Muahhir: Dilediklerini tehir eden.

73. El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

74. El-Âhir: Ebedî, varlığının sonu yok.

75. Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık.

76. El-Bâtin: Aklın tasavvurundan örtülü.

77.El-Valî: Bütün kâinatı idare eden.

78. El-Müteâlî: Son derece yüce.

79. El-Ber: İyilik ve ihsâni bol.

80. Et-Tevvâb: Tevbeleri kabûl eden.

81. El-Müntekim: Âsilere cezâ veren.

82. El-Afüvv: Affi çok, günahları yok eden.

83. Er-Raûf: Çok merhamet eden, sşefkatli.

84. Mâlik-ül Mülk: Mülkünde hâkim.

85. Zül-Celâli vel İkrâm: Celâl, azamet, şeref, kemâl ve ikrâm sahibi.

86. El-Muksit: Mazlûmların hakkını alıcı.

87. El-Câmi’: İki zıddı bir arada bulunduran.

88. El-Ganî: İhtiyâçsiz. Her şey Ona muhtaç.

89. El-Mugnî: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

90.El-Mâni’: Dilemediklerine mani olan.

91. Ed-Dâr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92. En-Nâfî’: Menfaat veren şeyleri yaratan.

93.En-Nûr: Zati açık ve âlemleri nûrlandıran.

94. El-Hâdî: Hidâyet veren.

95. El-Bedî’: Misâlsiz, örneksiz yaratan.

96. El-Bâkî: Varlığı ebedî olan.

97. El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.

98. Er-Resîd: İrsâda muhtaç olmayan.

99. Es-Sabûr: Cezâ vermede, acele etmez.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir?
Allah-u Teala’nın İsimleri
KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

 
user comment