Turkish
Sunday 4th of December 2022
0
نفر 0

Ehl-i Sünnet Kitaplarında Hz. Mehdi’nin Özellikleri

Ehl-i Sünnet Kitaplarında Hz. Mehdi’nin Özellikleri

 1- Müstedrek-i Hakim , c. 4 s.558.

   Ebu Said-el Hudri:

   Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’ten şöyle nakleder: “ Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacak, sonra benim soyumdan birisi zuhur edecek ve yeryüzünde yedi veya dokuz yıl hükümet edecek, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”

   Bu hadisi diğer birçok Ehl-i Sünnet kitapları da rivayet ederler. Örneğin: “ el-Müsned ” c. 3, s. 28 ve 70; Ebu Nuaym “ Erbain ” 2. hadis, “ Feraid-us Simtayn ”, “ Telhis-ul Müstedrek ” c. 4, s. 558 ve “ el-Havi li-l Fetava ” c. 2, s. 63.

  2- Müsned-i Ahmed : c. 3 s. 36.

  Ebu Said Hudri’den:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu:
“ Yeryüzü, zulüm ve haksızlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz. ” Sonra buyurdu ki: “ Benim itretimden (Ehl-i Beyt’imden) bir adam zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”

Bu hadisi diğer birçok Ehl-i Sünnet alimleri de kitaplarında rivayet ederler. Örneğin: el-Müstedrek, c. 4, s. 557.

  3- Müsned-i Ahmed , c. 3, s. 37:

  Ebu Said Hudri’den:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Sizlere Mehdi’yi müjdeliyorum. Halkın ihtilaf ve çekişme zamanında ümmetime gönderilecek ve yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Gökte ve yerde olanlar ondan razı olacaklar ve o, malları sahih olarak taksim edecektir. ” Adamın birisi: “Sahih olarak nasıl taksim edecek?” diye sordu. Buyurdu ki: “ Halkın arasında eşit olarak (dağıtacak). ” Sonra buyurdu ki: “O zamanda Allah, Muhammed ümmetinin kalbini zenginlikle dolduracaktır ve onun adaleti onların hepsini kapsayacaktır; hatta nida eden, “Mala ihtiyacı olan var mıdır?” diye nida edecek, bir kişiden başka hiçbir kimse kalkmayacaktır. Bunun üzerine ona git hazinedara Mehdi bana mal vermeni emrediyor de. Bunun üzerine hazinedar ona seç diyecek, adam onu kendi evine getirip açınca pişman olup ben Muhammed’in ümmetinin en ihtiraslısı mı oldum, yoksa onlara yeterli olan bana kifayet etmedi mi diyecek. Sonra şöyle buyurdu: “Bunun üzerine o malı geri getirecek, ancak ondan geri alınmayacak ve biz verdiğimiz bir şeyi geri almayız denilecektir.” Böylece yedi, sekiz veya dokuz sene devam edecektir, bundan sonra yaşantının bir hayrı yoktur. ”
ehl-i sünnet kitaplarında hz. mehdi’nin özellikleri

  4- Feraid-us Simtayn , c. 2, s. 334:

  Cabir b. Abdullah-ı Ensari’den:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun ismi benim ismimdir, künyesi de benim künyemdir, ahlak ve yaratılış olarak da insanların en çok bana benzeyenidir. O gaybete çekilecek ve o dönemde halk şaşkınlık içinde kalacak, ümmetler sapıklığa düşecektir. Sonra Mehdi, parlak bir yıldız gibi ortaya çıkacak, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”

  5- Usd-ul Gabe , c. 1, s. 259:

  Kays b. Cabir’in, dedesinden:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Benden sonra halifeler, halifelerden sonra da emirler gelecek, emirlerden sonra ise zorba hükümdarlar gelecek, sonra Ehl-i Beyt’imden (biri) çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracak. ”

  Bu hadisi diğer Ehl-i Sünnet kitapları da naklederler. Örneğin: “ el-Erbaine Hadisen fi Zikr-il Mehdi ” 37. hadis, “ Muntahabu Kenz-il Ummal ” c. 6, s. 30; “ el-Beyan fi Ahbar-ı Ahir-iz Zaman ” s. 98; “ Es Savaik ” s. 99; “ el-Havi li-l Fetava ” c. 2, s. 64; “ el-Cami’us Sağir ” c. 2, s. 33; “ el-Fusul-ül Mühimme ”, s. 280; “ el-İsabe ” c. 4, s. 31; “ Mecma-uz Zevaid ” c. 5, s. 190; “ el-Erbain ” s. 299; “ el-Kureb fi Mahabbat-il Arab ” s. 134; “ Nur-ul Absar ” s. 231; “ el-Feth-ul Kebir ” c. 2, s. 164.                
ehl-i sünnet kitaplarında hz. mehdi’nin özellikleri

  6- Yenabi-ul Mevedde , s. 445:

  Ali aleyhi’s-selâm ’dan:

 
“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Hüseyin’in evlatlarından biri ümmetimde kıyam etmedikçe dünya yok olmaz. O, yeryüzü zulümle dolduğu gibi, onu adaletle dolduracaktır. ”

Bunu diğer Ehl-i Sünnet kitapları da naklederler. Örneğin; “ Meveddet-ul Kurba ” s. 96.

  7- Mehdi aleyhi’s-selâm Cennet Ehlinin Efendilerindendir.

  Bu konuyla ilgili hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında da nakledilmiştir. Örneğin; “ Sünen-i İbn-i Mace ” c. 2, s. 519’da (Mısır bas.) şöyle geçer:

  Enes b. Malik’den:

  “Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “ Biz Abdulmuttalib oğulları cennet ehlinin efendileriyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. ”

  8- Mehdi aleyhi’s-selâm Cennet Ehlinin Tavusudur.

  Bu hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında da yer almıştır. Örneğin: “ el-Fusul-ul Muhimme ” s. 295’de (Necef bas.) İbn-i Şirveyh-i Deylemi’nin “ el-Firdevs ” adlı kitabının Elif ve Lam babında.

  İbn-i Abbas’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih buyurdu ki: “Mehdi, cennet ehlinin tavusudur.”

  9- Hz. Ali aleyhi’s-selâm ’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Mehdi biz Ehl-i Beyt’tendir, Allah onun halini bir gecede ıslah edecektir. ”

  10- Mehdi, Resulullah’ın Evlatlarındandır.

  Bu konuyla ilgili hadisler muhtelif Ehl-i Sünnet kitaplarında mevcuttur. Örneğin; el-Müsned ’e haşiye olarak basılan “ Muntahabu Kenz-ul Ummal ” c. 6, s. 30 (Mısır bas.).

Huzeyfe’den:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “ Mehdi benim evlatlarımdandır. Yüzü, inci gibi parlayan yıldıza benzer. ”

  11- Ümm-ü Seleme’den:

  Resulullah’tan: “ Mehdi benim itretimden ve Fatıma’nın evlatlarındandır. ” diye buyurduğunu duydum.

  Bu hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında mevcuttur. Örneğin: “ el-Müsned ”e haşiyesinde basılan “ Muntahabu Kenz-il Ummal ” c. 5, s. 96’da (Mısır bas.) İbn-i Asakir yoluyla Hüseyin’den rivayet olunmuştur ki Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih Fatıma salamullahi aleyha ’ya şöyle buyurdu: “ Sana müjde veriyorum ey Fatıma! Mehdi sendendir.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

İstatistikler Açısından Aşura Vakıası
Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)
Medine'de İslam Devleti
HZ.MEHDİ(A.S)
Her Derde Deva SALAVAT
HZ.ALİ (A.S)
Hz. Zeyneb'in Doğum Günü Tüm Müslümanlara Kutlu Olsun
İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER
İslamda İbadet ve Temizlik
VAHİY AYNASINDA NAMAZ

 
user comment