ไทยแลนด์
Saturday 8th of August 2020
  12
  0
  0

อีด อัฎฮา ตรุษใหญ่ของอิสลาม

ทำไมมุสลิมจึงฉลองวันอีด อัฎฮา? ในทุกวันที่ 10 ของเดือนซุลฮิจญะฮ์ ของทุกๆ ปีฮิจญเราะฮ์ศักราช ชาวมุสลิมทั่วโลกพากันเฉลิมฉลองในวันหยุดอีดิล-อัฎฮา เทศกาลแห่งการเชือดพลี ปีนี้ วันอีด อัฎฮาจะตรงกับวันที่พุธที่ 17 พฤศจิกายน
อีด อัฎฮา ตรุษใหญ่ของอิสลาม

ทำไมมุสลิมจึงฉลองวันอีด อัฎฮา?

 
ในทุกวันที่ 10 ของเดือนซุลฮิจญะฮ์ ของทุกๆ ปีฮิจญเราะฮ์ศักราช ชาวมุสลิมทั่วโลกพากันเฉลิมฉลองในวันหยุดอีดิล-อัฎฮา เทศกาลแห่งการเชือดพลี ปีนี้ วันอีด อัฎฮาจะตรงกับวันที่พุธที่ 17 พฤศจิกายน และบางแห่งจะฉลองกันเป็นเวลาสามวัน

 
อีด อัฎฮา เป็นเทศกาลเพื่อรำลึกถึงอะไร?

 
ระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ บรรดามุสลิมจะจดจำและรำลึกถึงการทดสอบและชัยชนะของศาสดาอิบรอฮีม(อ.) ดังที่ได้มีการบรรยายถึงท่านไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานว่า

 
“แท้จริง อิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศ เป็นผู้ภักดีต่ออัลลอฮ์ เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี เป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเขา และทรงชี้แนะทางแก่เขาสู่ทางที่เที่ยงตรง” (อัล-กุรอาน 16/120-121)

 
บททดสอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของศาสดาอิบรอฮีม(อ.) คือท่านต้องเผชิญกับพระบัญชาจากอัลลอฮ์ให้สังหารบุตรชายคนเดียวของท่าน เมื่อได้ยินพระบัญชานี้ ท่านเตรียมพร้อมที่จะยอมรับความประสงค์ของอัลลอฮ์ เมื่อท่านเตรียมพร้อมทุกอย่างที่จะทำตามนี้แล้ว อัลลอฮ์จึงทรงเปิดเผยแก่ท่านว่า “การพลี” ของท่านได้บรรลุความประสงค์แล้ว ท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความรักที่ท่านมีต่อพระผู้อภิบาลของท่านนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใด จนท่านสามารถถวายชีวิตของตัวเองหรือชีวิตของผู้เป็นที่รักของท่านได้เพื่อเป็นการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้า

 
ทำไมมุสลิมจึงเลือดสัตว์พลีในวันนี้?

 
ระหว่างการเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิล-อัฎฮานี้ มุสลิมจะจดจำและรำลึกถึงบททดสอบของศาสดาอิบรอฮีม(อ) โดยที่พวกเขาจะเชือดสัตว์ เช่น แกะ, อูฐ หรือแพะ การกระทำนี้มักจะถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอจากคนที่มิใช่มุสลิม

 
พระองค์อัลลอฮ์ทรงมอบอำนาจให้เราเหนือบรรดาสัตว์ต่างๆ และทรงอนุญาตให้เรารับประทานเนื้อสัตว์ได้ เพียงแต่เราต้องเอ่ยพระนามของพระองค์ขณะเชือดมัน มุสลิมเชือดสัตว์ด้วยวิธีเดียวกันนี้มาตลอดยุคสมัย ด้วยการเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ในขณะเชือด จะเป็นการเตือนใจเราว่าชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (อันจะล่วงเกินไม่ได้)

 
เนื้อสัตว์จากการเชือดพลีในวันอีด อัฎฮา ส่วนใหญ่จะถูกแจกจ่ายไปให้แก่ผู้อื่น หนึ่งในสามจะรับประทานกันในครอบครัวและเครือญาติ, อีกหนึ่งในสามจะถูกมอบให้แก่มิตรสหาย และอีกหนึ่งในสามจะถูกบริจาคให้แก่คนยากจน

 
การกระทำเช่นนี้เป็นการแสดงความหมายถึงเจตนารมณ์ของเราที่จะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเราหรือที่เราพึงพอใจ เพื่อทำตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ มันยังเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของเราที่จะมอบความโปรดปรานบางส่วนที่มีแก่เราออกไป เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและเพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ขัดสน เราสำนึกรู้ว่าความโปรดปรานทั้งหลายทั้งปวงล้วนมาจากอัลลอฮ์ และเราควรจะเปิดหัวใจของเราและแบ่งปันกับผู้อื่น

 
เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำความเข้าใจว่าในการเชือดพลีนี้ (อย่างที่มุสลิมปฏิบัติ) ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการชดเชยหรือไถ่ถอนบาปของเรา และไม่ได้หมายถึงเป็นการใช้เลือดเพื่อชำระล้างความบาปของเรา นี่คือเรื่องเข้าใจผิดของคนรุ่นก่อนๆ

 
“เนื้อของมันและเลือดของมันจะไม่ถึงอัลลอฮ์แต่อย่างใด แต่การยำเกรงของพวกเจ้าจะถึงพระองค์…” (อัล-กุรอาน 22/37)

 
การแสดงความหมายอยู่ในการกระทำ เจตนารมณ์ที่จะทำการพลีในชีวิตของเราเพื่อจะได้อยู่บนหนทางอันเที่ยงตรง พวกเราแต่ละคนทำการพลีเพียงน้อยนิด เราสละสิ่งที่เป็นความสุขหรือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา มุสลิมที่แท้จริง ผู้ซึ่งยอมมอบตนต่อพระผู้อภิบาลโดยสิ้นเชิง จำเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์อย่างครบถ้วนและโดยง่าย

 
ความเข้มแข็งของหัวใจ, ความบริสุทธิ์ในศรัทธา และความเชื่อฟังโดยเต็มใจนี้เองที่พระผู้อภิบาลของเราทรงประสงค์จากเรา

 
มุสลิมทำอะไรอีกบ้างเพื่อฉลองวันตรุษนี้?

 
เช้าวันอีด อัฎฮา มุสลิมทั่วโลกจะมาร่วมกันทำนมาซอีดในช่วงเช้าที่มัสญิดประจำชุมชน หลังจากนั้นจะไปเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องและมิตรสหาย และจะแลกเปลี่ยนคำทักทายและของขวัญกัน ในเวลานั้น สมาชิกบางคนของครอบครัวและไปเตรียมการเพื่อเชือดสัตว์ และเนื้อสัตว์นั้นจะถูกแจกจ่ายในช่วงวันหยุดเพื่อฉลองวันอีดนี้

  12
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    เทววิทยาอิสลาม บทที่ 1
    ริซกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ...
    อัลกุรอาน พระมหาคัมภีร์แห่งอิสลาม
    ...
    บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์
    ผู้ชนะที่แท้จริง
    สังเขปชีวประวัติอุมมุลบะนีน
    สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ...
    สวนฟะดักท่านหญิงฟาฏิมะฮ์
    9 ...

 
user comment