فارسی
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

اهمیت خوردن انار قبل از صبحانه روز جمعه

نحوه نمایش

مطلب قبلی رسیدگی به خانواده در روز جمعه
اهمیت علم آموزی در روز جمعه مطلب بعدی
[از جمله اعمال روز جمعه این است که] پیش از خوردن صبحانه انار و پیش از ظهر هفت برگ کاسنی بخورد.

از امام موسی بن جعفر(علیه‌السلام) روایت شده: هرکه در روز جمعه وقتی‌که ناشتاست یک انار بخورد تا چهل روز دل او را نورانی گرداند؛ و اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز و اگر سه انار تا صدوبیست روز، وسوسه شیطان را از او دور کند؛ و هرکس وسوسه شیطان از او دور شود نافرمانی خدا نکند و هرکه نافرمانی خدا نکند وارد بهشت شود.

شیخ طوسی در کتاب «مصباح» فرموده: در مورد خوردن انار در روز و شب جمعه فضیلت بسیار روایت شده.


- شستن سر با گل ختمی در روز جمعه
- ثواب صدقه در شب و روز جمعه
- رسیدگی به خانواده در روز جمعه
- اهمیت علم آموزی در روز جمعه
- اهمیت و ثواب غسل جمعه
- ثواب زیارت اهل قبور در روز جمعه
- آداب و ثواب گرفتن ناخن و موی پشت لب (نوک سبیل) در روز جمعه

مطلب قبلی رسیدگی به خانواده در روز جمعه
اهمیت علم آموزی در روز جمعه مطلب بعدی


گزارش خطا