Biografi Imam Muhammad bin Ali al Baqir As


ویژگی های خودشناسان - جلسه دهم _ شب 11 رمضان - رمضان 1436 - حسینیه همدانی ها -  

Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib As (Bahasa Arab: محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبي طالب) yang terkenal dengan sebutan Imam Baqir As (57-114 H) merupakan imam Syiah yang kelima dan menjadi imam selama 19 tahun.

Masa keimamahan Imam Baqir As bertepatan dengan era kelemahan pemerintahan Bani Umayah dan perebutan kekuasaaan di antara mereka. Imam Baqir As Pada priode tersebut telahmembuat gerakan pengembangan ilmu yang sangat luas yang mencapai puncaknya pada periode keimamahan putranya Imam Shadiq As . Dikatakan bahwa Imam Baqir As sangat tinggi dalam sisi keilmuan, kezuhudan, keagungan dan keutamaan. Darinya telah banyak periwayatan yang dinukil dalam bidang ilmu agama seperti dalam ilmu fikih, tauhid, hadis dan sunah Nabi Saw, ilmu Al-Quran, sejarah, akhlak dan satra. Pada masa keimamahannya, telah diambil langkah-langkah penting dalam penyusunan pandangan-pandangan Syiah dalam berbagai bidang pengetahuan, seperti akhlak, fikih, kalam, tafsir, dan sebagainya.

Para ulama Ahlussunnah memberi kesaksian atas kemasyhuran ilmu dan agama Imam Baqir As. Ibnu Hajar Haitamiberkata, “Abu Ja’far Muhammad Baqir menyingkap khazanah ilmu yang terpendam, hakikat-hakikat hukum dan mutiara-mutiara kebijaksanaan. Ia menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Imam Baqir As telah sampai pada kedudukan para arif, dimana bahasa tidak mampu menjelaskan sifat-sifatnya. Ia pun mempunyai banyak memiliki kata-kata mutiara dalam hal suluk dan pengetahuan.”
Nasab, Julukan dan Gelar

Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan sebutan Imam Baqir As adalah Imam Kelima Syiah, putra Imam Sajjad As. Ibunya bernama Ummu Abdillah adalah putri dari Imam Hasan Al-Mujtaba As.

Imam Baqir As merupakan orang pertama dari Bani Hasyim yang lahir dari ayah dan ibu yang sama-sama berasal dari Bani Hasyim. Nasabnya dari dari kedua orang tua sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib As.

Di antara gelar Imam Baqir As yaitu Syakir, Hadi dan Baqir. Baqir merupakan gelarnya paling masyhur yang berarti “pembuka”. Ya’qubi menulis bahwa Imam Baqir As digelari dengan Baqir al-Ulum karena menjadi pembuka atau penyingkap khazanah ilmu pengetahuan.

Julukannya yang terkenal adalah Abu Ja’far. Dalam sumber-sumber riwayat, ia lebih dikenal dengan julukan Abu Ja’far awal.
Hari Lahir dan Wafat

Imam Baqir As lahir pada hari Jumat, satu Rajab tahun 57 H, di Madinah. Sebagian lagi menyebutkan hari lahirnya pada tanggal 3 Shafar tahun 57 H. Ia sempat hadir dalam peristiwa Karbala pada usianya yang masih kanak-kanak.
Penamaan

Bertahun-tahun sebelum kelahiran Imam Baqir As, Nabi Muhammad Saw telah menetapkan nama Muhammad dan gelar “Baqir” untuknya. Riwayat dari Jabir dan riwayat-riwayat lainnya menjadi bukti dari pemberian nama ini.
Syahadah

Imam Baqir As wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah tahun 114 H. Namun terdapat pendapat lain yang berbeda tentang tahun wafat dan kesyahidan Imam Baqir As.

Mengenai siapa orang yang telah membunuh Imam Baqir As, terdapat beberapa riwayat dan sejarah yang beragam. Sebagian sumber menyebutkan Hisyam bin Abdul Malik sebagai pembunuh Imam Baqir As. Sebagian lainnya menyebutkan Ibrahim bin Walid yang telah meracunnya. Riwayat lain mencatat Zaid bin Hasan sebagai pelaku pembunuhan, karena memiliki dendam lama terhadap Imam Baqir As. Yang jelas, wafat Imam Baqir As terjadi pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik. Hal ini karena Hisyam memerintah dari tahun 105 – 125 H dan Imam Baqir As wafat pada tahun 117 H.

Sekalipun terdapat riwayat yang berbeda-beda, namun tidak menutup kemungkinan semuanya adalah benar, karena bisa jadi pelaku pembunuhan terhadap Imam Baqir As tersebut tidak hanya seorang. Dalam hal ini, setiap riwayat hanya menyebutkan salah satu dari pelaku pembunuhan saja. Dengan memperhatikan adanya kebencian Hisyam terhadap Imam Baqir As dan permusuhan Bani Umayahterhadap keluarga Imam Ali bin Abi Thalib As, tidak diragukan lagi bahwa terdapat dugaan kuat Hisyam yang melakukan pembunuhan terhadap Imam Baqir As secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain.

Dalam melaksanakan rencana jahatnya tersebut Hisyam menggunakan kekuatan bawahannya yang dapat dipercaya. Hisyam menunjuk Ibrahim bin Walid yang masih bagian dari Bani Umayah dan memiliki permusuhan dengan Ahlulbait As. Ia memberikan perlengkapan kepada seseorang dari anggota rumah keluarga Imam Ali bin Abi Thalib As yang tidak memiliki hambatan dalam lingkungan kehidupan Imam Baqir As, juga tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Sehingga dengan perantaraannya ia berhasil melaksanakan rencana licik Hisyam dan membunuh Imam Baqir As.

Imam Baqir As dikuburkan di Baqi di samping kuburan ayahnya, Imam Sajjad As, dan kuburan paman dari ayahnya, Imam Hasan al-Mujtaba As.[13]
Istri dan Anak

Sumber riwayat menyebutkan Ummu Farwah sebagai istri Imam Baqir As. Ia adalah ibu dari Imam Shadiq As. Ummu Hakim putri Asid Tsaqafi juga disebut sebagai istri Imam Baqir As yang kemudian melahirkan dua putra Imam Baqir As. Imam juga memiliki istri lainnya dari hamba sahaya yang melahirkan tiga orang anak.

Keturunan Imam Baqir As berjumlah tujuh orang, yaitu lima laki-laki dan dua perempuan. dan mereka itu adalah:

    1. Ja’far
    2. Abdullah,Ummu Farwah binti Qasim bin Muhammad adalah ibu bagi kedua putra Imam diatas.
    3. Ibrahim
    4. Ubaidillah,Ummu Hakim binti Asid Tsaqafi adalah ibu dari kedua putra Imam diatas dan dari kedua putranya tidak memiliki keturunan.
    5. Ali
    6. Zainab,ibu keduanya adalah seorang wanita sahaya.
    7.Ummu Salamah, ibunya juga adalah seorang wanita sahaya.

 
Imamah

Imam Baqir As menjadi imam setelah ayahnya mati syahid. Ia menjadi pemimpin Syiah hingga wafat pada tahun 114 H (atau 117 H).
Dalil Keimamahan

Jabir bin Abdillah al-Ansharimeriwayatkan, “Dalam menjawab pertanyaan Jabir tentang para imam setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thlaib As, Nabi Muhammad Saw berkata, “Hasan dan Husainyang keduanya pemimpin para pemuda ahli surga, kemudian pemimpin para ahli ibadah di zamannya, yaitu Ali bin Husain, kemudian Baqir, yaitu Muhammad bin Ali, dimana engkau akan melihatnya wahai Jabir ….”

Imam Sajjad As juga sering memperhatikan putranya, Imam Baqir As, secara seksama. Ketika seorang anaknya bertanya mengenai rahasia tentang perhatian khusus Imam Sajjad Askepada Imam Baqir As, Imam Sajjad As menjawab, “Hal ini karena keimahaman akan berlanjut pada keturunannya hingga pada hari Al-Qaim melakukan revolusi dan memenuhi dunia dengan keadailan. Oleh karena itu, Baqir adalah Imam dan ayah dari para Imam.”

Syeikh Mufid menulis, “Imam Baqir As memiliki keunggulan di antara saudaranya dalam sisi keilmuan, kezuhudan, dan kemuliaan. Kedudukan dan kebesarannya lebih tinggi. Setiap orang memuji kebesarannya. Ia dihormati oleh masyarakat umum dan orang-orang khusus. Darinya terpancar ilmu-ilmu agama, sunah nabawi, ilmu Al-Quran, sejarah, akhlak dan sastra. Semua itu tidak nampak pada seorang pun dari keturunan Imam Hasan As dan Imam Husain As. Para sahabat Nabi Saw yang tersisa, para pembesar dari tabi’in dan ulama fikih kaum muslimin meriwayatkan darinya. Keutamaan dan kebesarannya sedemikian rupa hingga menjadi perumpamaan di kalangan ulama. Mengenai sifat-sifatnya, para ulama menulis buku dan membacakan syair-syair tentangnya.”
Para Penguasa Pada Masa Imam Baqir As

Masa keimamahan Imam Baqir As berbarengan dengan lima penguasa Bani Umayah: Walid bin Abdul Malik (86-96 H), Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H), Umar bin Abdul Aziz (99-101), Yazid bin Abdul Malik (101-105), Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H). Dari kelima penguasa Bani Umayah tersebut, Umar bin Abdul Azizterbilang bertindak menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Sementara para penguasa lainnya memerintah dengan kesewenang-wenangan dan bertindak zalim terhadap masyarakat, terutama kepada orang-orang Syiah. Di istana mereka sangat nampak kerusakan, kemungkaran, dendam dan pengkastaan manusia.
Kebangkitan Ilmu

Tahun 94 H hingga 114 H merupakan masa munculnya aliran-aliran fikih dan puncak periwayatan mengenai tafsir Al-Quran. Hal ini disebabkan lemahnya pemerintahan Bani Umayah dan pertengkaran di antara petinggi pemerintahan untuk memperoleh kekuasaaan. Ulama Ahlu Sunnah, seperti Syihab Zuhri, Makhuldan Hisyam bin Urwah, aktif dalam meriwayatkan hadis dan memberi fatwa. Sementara yang lainnya aktif dalam menyebarkan akidah dan pemikirannya masing-masing, seperti Khawarij, Murjiah, Kisaniyah dan Ghaliyan.

Pada masa tersebut, Imam Baqir As membuka sisi kelimuan cecara luas yang mencapai puncaknya pada masa putranya, Imam Shadiq As. Ia menjadi rujukan semua pembesar dan ulama Bani Hasyim dalam kelimuan, kezuhudan, keagungan dan keutaman. Riwayat dan hadisnya mengenai ilmu agama, sunah nabawi, ulumul quran, sejarah, akhlak dan sastra sedemikian rupa hingga pada saat itu tidak tersisa lagi pada seorang pun dari keturunan Imam Hasan As dan Imam Husain As.

Meskipun saat itu pemikiran Syiah masih terbatas pada masalah azan, taqiyah, shalat mayit dan sebagainya, namun dengan kehadiran Imam Baqir As terdapat langkah penting dalam perkara ini. Di kalangan Syiah muncul sebuah kondisi yang baik. Pada masa inilah Syiah mulai menyusun budayanya sendiri—melingkupi fikih, tafsir dan akhlak.

Imam Baqir As dengan dengan keras menolak argumentasi kelompok Ashhabul Qiyas. Ia pun dengan keras melawan argumentasi seluruh kelompok Islam yang menyimpang. Dengan cara gigih ini, Imam Baqir As berhasil membedakan keyakinan Ahlulbait yang benar dari pemikiran kelompok Islam lainnya pada berbagai bidang. Mengenai kelompok Khawarij, Imam Baqir As berkata, “Kaum Khawarij memahami zaman secara sempit karena kebodohannya. Agama yang lebih sederhana dan lebih luwes adalah milik orang-orang yang mengenalnya (zamannya).”

Kemasyhuran ilmu Imam Baqir As tidak hanya di wilayah Hijaz, namun juga tersebar hingga daerah Irak dan Khurasan. Seorang perawi mengatakan “Aku melihat penduduk Khurasan duduk mengelilinginya dan menanyakan berbagai masalah ilmu mereka kepadanya.”

Berikut ini peninggalan ilmu Imam Baqir As secara ringkas dalam berbagai bidang:
Tafsir

Imam Baqir as mengkhususkan sebagian waktunya untuk menjelaskan pembahasan tafsir. Ia mebuat majelis-majelis tafsir dan menjawab soal serta subhat-subhat para ulama dan masyarakat umum. Imam Baqir As menulis sebuah kitab tafsir Al-Quran yang disebutkan olehMuhammad bin Ishaq Nadim dalam kitabnya, Al-Fahrast.

Imam Baqir As menyebutkan bahwa makrifat dan pengetahuuan Al-Quran hanya terbatas pada Ahlulbait As. Hal ini karena Ahlulbait yang mampu membedakan ayat-ayat muhkamat,mutasyabihat, nasikh dan mansukh. Ilmu semacam ini tidak terdapat pada seorang pun selain Ahlulbait. Oleh karena itu, Imam Baqir As berkata, “Tidak ada satu pun seperti tafsir Al-Quran yang jauh dari akal masyarakat. Hal ini karena pada satu ayat yang perkataannya bersambung memiliki awal ayat yang berbicara satu masalah, sementara di akhir ayatnya mebicarakan masalah lain. Dan perkataan bersambung ini bisa dikembalkan kepada beberapa bentuk.”
Hadis

Secara khusus, Imam Baqir As memberikan perhatian penting terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Jabir bin Yazid Ja’fi meriwayatkan tujuh puluh ribu hadis Nabi Muhammad Saw melalui Imam Baqir As. Demikian juga Aban bin Taghlib dan seluruh murid Imam Baqir As meriwayatkan sejumlah besar hadis agung Rasulullah Saw ini dari Imam Baqir As.

Tidak cukup dengan menukil dan menyebarkan hadis saja, Imam Baqir AS pun menyuruh para sahabatnya untuk memberikan perhatian serius dalam memahami hadis dan mengetahui maknanya. Ia berkata, “Kenalilah derajat para Syiah kami dengan timbangan periwayatan mereka atas hadis-hadis Ahlulbait dan makrifat mereka atas hadis-hadis tersebut. Dan makrifat adalah pengetahuan atas riwayah dan diroyah hadis. Dengan diroyah dan pemahaman riwayah inilah seorang mukmin mencapai derajat iman paling tinggi.”
Kalam

Pada masa Imam Baqir As, dengan adanya kesempatan dan berkurangnya tekanan serta kontrol dari para penguasa, muncul kesempatan untuk menampakkan berbagai keyakinan dan pemikiran. Hal ini menyebabkan muncul dan tersebarnya pemikiran-pemikiran menyimpang di masyarakat. Kondisi seperti ini mendorong Imam Baqir As untuk menjelaskan akidah dan keyakinan yang murni dan benar, melawan akidah batil dan menjawab berbagai subhat. Imam Baqir As menjelaskan pemikiran-pemikiran kalamnya untuk menanggapi masalah ini. Diantara pembahasannya yaitu masalah ketidakmampuan akal manusia dalam memahami hakikat Allah Swt, keazalian wajibul wujud (Tuhan) dan kewajiban taat terhadap imam makshum.

Warisan Imam Baqir As lainnya adalah masalah fikihdan sejarah.
Diskusi dan Debat

Aktifitas ilmiah Imam Baqir As lainnya berupa diskusi dan debat yang dilakukan dengan berbagai kalangan dalma berbagai tema. Diantara debat dan diskusi yang dilakukannya antara lain:

    Debat dengan Uskup Nasrani
    Diskusi dengan Hasan Bashri
    Debat dengan Hisyam bin Abdul Malik
    Debat dengan Muhamad bin Munkadar
    Debat dengan Nafi’ bin Azraq
    Debat dengan Abdullah bin Mua’mmar Laitsi
    Diskusi dengan Qatadah bin Du’amah

Melawan Israiliyat

Diantara para kelompok yang pada masa itu berada di tengah-tengah masyarakat Islam dan memberikan pengaruh yang besar dan dalam pada budaya di masa itu adalah kaum Yahudi. yaitu sejumlah dari ulama Yahudi yang secara lahiriah telah masuk Islam dan sekelompok lain yang masih teguh pada agama aslinya pun tersebar di tengah-tengah masyarakat Islam dan Menjadi rujukan ilmu bagi orang-orang awam yang mudah tertipu. Perjuangan Imam Baqir As dan tindakannya dalam melawan kaum Yahudi dan ilham-ilham buruk mereka dalam budayaIslam, dan mendustakan hadis-hadis palsu dan buatan serta perlakuan buruk kaum Yahudi terhadap para nabi dan perkara-perkara yang menyebabkan ternodainya wajah asli para nabi Allah, dapat dilihat dengan baik.

Zurarah meriwayatkan, “Aku duduk di hadapan Imam Baqir As. Dalam posisi menghadapKabah, Imam berkata, “Memandang ke arah Kabah adalah ibadah.” Pada saat itu datang seorang bernama ‘Ashim bin Umar dan berkata, “Ka’b al-Ahbar berkata, ‘Setiap pagi Kabahmelakukan sujud kepada Baitul Maqdis.’ Imam Baqir As berkata, “Apa pendapatmu tentang perkataan Ka’b al-Ahbar ini?” Orang tersebut berkata, “Perkataan Ka’b al-Ahbar adalah benar.” Imam berkata, “Engkau dan Ka’b al-Ahbar telah berkata dusta.” Dalam keadaan marah Imam berkata, “Allah tidak menciptakan bangunan di atas bumi yang lebih dicintai daripada Kabah.
Para Sahabat dan Murid

Kondisi zaman pada masa Imam Baqir As dan Imam Shadiq As memberikan peluang bagi keduanya, dimana kondisi ini tidak terdapat pada masa imam-imam lainnya. Kondisi yang menguntungkan tersebut berupa kelemahan dan kepincangan pemerintahan Bani Umayah. Pada masa itu pemberontakan-pemberontkan politik dari dalam tidak memberi ruang gerak kepada para penguasa, sebagaimana para penguasa sebelumnya, untuk menekan Ahlulbait dan menucilkannya. Kondisi baik ini dimanfaatkan oleh Imam Baqir As dan Imam Shadiq As untuk memuat sebagian besar pemikiran fikih, tafsir dan akhlak dalam kitab-kitab fikih dan hadisnya.

Dalam situasi seperti ini, Muhammad bin Muslim mampu meriwayatkan tiga puluh ribu hadis dari Imam Baqir As. Sementara Jabir al-Ju’fi berhasil menghimpun tujuh puluh ribu hadis.

Menurut ulama Syiah, terdapat enam orang fukaha yang paling fakih di awal Islam yang merupakan para sahabat Imam Baqir As dan Imam Shadiq As. Mereka adalah Zurarah bin A’yan, Ma’ruf bin Kharbuz Makki, Abu Basir Asadi, Fadhil bin Yasar, Muhammad bin Muslim Thaifi dan Barid bin Muawiyah ‘Ajli.

Syeikh Thusi menyebutkan dalam kitab Rijal, bahwa para murid Imam Baqir As yang meriwayatkan hadis darinya sebanyak 462 orang laki-laki dan dua perempuan.

Dalam hal ketsiqahan dan kei’tibaran, sebagian para sahabat dan murid Imam Baqir As dipercaya baik oleh kalangan Ahlusunnah maupun Syiah Imamiyah. Sebagian lagi tidak dimasukkan dalam kitab-kitab rijal Ahlu Sunnah karena kecenderungan mereka yang kental terhadap Syiah, dan mereka hanya dipercaya oleh kalangan Syiah.

Akan tetapi, tidak boleh dipahami bahwa Imam Baqir As merasa nyaman dan aman dari pembatasan dan pelarangan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap Ahlulbait As. Bahkan tidak diragukan lagi bahwa perlakuan penguasa atas kehidupan Imam Baqir As adalah karena taqiyah. Hal ini karena dengan sistem pemerintahan zalim yang berkuasa atas masyarakat, dikesampingkannya taqiyah adalah untuk melakukan aktifitas ilmiah dan menyebarkan pengetahuan dasar agama.
Imam Baqir As Menurut Para Ulama

Ibnu Hajar Haitami menulis, “Abu Ja’far Muhammad Baqir As menyingkap khazanah ilmu yang terpendam, hakikat hukum, hikmah-hikmah dan kebijksanaan yang tidak tertutupi keculi oleh unsur-unsur tanpa bashirat atau buruknya niat. Dengan demikian, ia digelari dengan “Baqirul Ulum” atau pembuka dan penyingkap ilmu, penghimpun ilmu dan penegak panji ilmu. Ia menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Swt dan telah sampai pada kedudukan orang-orang arif, dimana bahasa tidak mampu melukiskan sifat-sifatnya. Ia memiliki banyak perkataan dalam bidang suluk dan pengetahuan.

Abdullah bin ‘Atha, seorang ulama besar zaman Imam Baqir As, berkata, “Aku tidak melihat ulama yang rendah di hadapan siapapun, kecuali ulama yang ada di hadapan Abu Ja’far (yakni Imam Baqir As).”

Dzahabi menulis tentang Imam Baqir As, “Ia adalah di antara orang yang terkumpul padanya ilmu, amal, kebesaran, kemuliaan, ketenangan dan terpercaya. Dan ia memiliki kelayakan untuk khilafah.”

سخنرانی های مرتبط
پربازدیدترین
ماه مبارک رمضان استاد حسین انصاریان حسین انصاریان ماه رمضان استاد انصاریان حسینیه همدانی ها حسینیه همدانیها