Indonesian
Thursday 8th of December 2022
0
نفر 0

Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)

Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)

Al Husain bin Muhammad meriyatkan dari Ahmad bin Ishaq dari Sa'dan bin Muslim dari Muawiyah bin Umar yang berkata,"Saya bertanya kepada Imam Shadiq as mana yang lebih utama, seseorang yang mendengarkan perkataan anda dan menyampaikan kepada manusia atau ahli ibadah yang tidak melakukan itu?. Imam Shadiq as menjawab, "Seseorang yang menyampaikan perkataan kami sehingga membekas di dalam hati umat Syiah jauh lebih utama dari seribu ahli ibadah." (Al Kafi, jilid 1, hal. 33)

 

Abu Muhammad Ismail

Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)

Pendahuluan

Sunnah -yang di sisi muslim Syiah bermakna perkataan, perbuatan dan penetapan Maksumin as- adalah sumber rujukan kedua untuk mengenal dan mempelajari agama Islam setelah al-Qur'an.

Sunnah (sering juga disebut hadits) perannya sebagai penjelas dan pendamping al-Qur'an, sehingga menjadi sumber rujukan para fukaha dan ulama untuk menetapkan ahkam syar'i dan masalah-masalah fikih.

Nabi Saw dan para Aimmah as sangat menekankan dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mempelajari dan menghafal hadits-hadits yang dengan itu sunnah dapat terjaga dan tersampaikan kepada setiap generasi.

Berikut diantara hadits-hadits Maksumin as yang menekankan kepada kaum muslimin untuk mempelajari sunnah.

Mempelajari Hadits:

Jabir meriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq as yang bersabda, "Wahai Jabir, demi Allah satu hadits yang engkau pelajari dari seseorang yang terpercaya mengenai halal dan haram adalah lebih besar nilainya dari tempat dimana matahari terbit dan terbenam." (Bihar al Anwar, jilid 2, hal. 146).

Menghafal Hadits:

Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa dari ummatku yang menghafal 40 hadits yang bermanfaat baginya dalam urusan agama, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkannya pada hari kiamat sebagai faqih dan alim." (Bihar al Anwar, jilid 2, hal. 153).

Menyampaikan Hadits:

Al Husain bin Muhammad meriyatkan dari Ahmad bin Ishaq dari Sa'dan bin Muslim dari Muawiyah bin Umar yang berkata,"Saya bertanya kepada Imam Shadiq as mana yang lebih utama, seseorang yang mendengarkan perkataan anda dan menyampaikan kepada manusia atau ahli ibadah yang tidak melakukan itu?. Imam Shadiq as menjawab, "Seseorang yang menyampaikan perkataan kami sehingga membekas di dalam hati umat Syiah jauh lebih utama dari seribu ahli ibadah." (Al Kafi, jilid 1, hal. 33)

Membahas Hadits:

Rasulullah Saw bersabda, "Saling mengunjungilah, dan bahaslah hadits bersama-sama, sebab hadits itu membersihkan hati. Hati seperti pedang yang bisa berkarat, dan batu asahnya adalah hadits." (Al Kafi, jilid 1, hal. 41)

Seiring dengan terpisahnya jarak dengan para Maksumin as, maka untuk mengenal keshahihan dan kebenaran sebuah hadits, maka lahirlah ilmu hadits. Ilmu hadits adalah ilmu yang mempelajari mengenai keadaan hadits dan para perawi dari segi diterima tidaknya. Mengajarkan tentang solusi permasalahan yang didapatkan dalam memahami sebuah hadits dan cara menetapkan validitas hadits. Namun karena banyaknya cabang-cabang ilmu yang harus dipelajari dalam ilmu hadits maka ilmu hadits sering disebut juga Ulumul Hadits.

Sebagaimana yang ditulis Muhammad 'Ajjaj al Khatib dalam kitabnya 'Ulum al Hadits'1, ilmu-ilmu hadits memiliki enam cabang diantaranya:

1. Ilmu al jarhu wa ta'dil: ilmu yang mempelajari adanya pernyataan mengenai cacat/cela atau 'adalah/keadilan pada perawi.

2. Ilmu rijal al hadits: ilmu untuk mengetahui para perawi hadits dalam kapasitasnya sebagai perawi hadits.

3. Ilmu mukhtaliful hadits wa musyakilihi: ilmu yang membahas hadits-hadits yang tampak bertentangan kemudian menghilangkan pertentangannya atau mengkompromikannya serta membahas hadits-hadits yang sulit dipahami lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

4. Ilmu 'ilalil hadits: lmu yang membahas tentang penyakit-penyakit yang tidak nampak dalam suatu hadits, yang dapat menjatuhkan kualitas hadits tersebut.

5. Ilmu gharibil hadits: ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat yang sukar dalam hadits.

6. Ilmu nasikh al hadits wa mansukh: ilmu yang membahas hadits-hadits dari sisi mansukh (dihapus) dan hadits yang terakhir sebagai nasikh (yang menghapus).

Namun ulama-ulama lainnya mengenai cabang-cabang ulum al hadits memiliki pendapat yang sangat beragam. Jalaluddin Suyuti misalnya dalam Tadrib ar Rawi2 menyebutkan Hazami mengenal lebih dari seratus cabang ulum al hadits dan Ibn Shalah membaginya menjadi 65 cabang. Sementara Ibn Khaldun dalam kitab Tarikhnya3 menyebutkan 6 cabang ulum al hadits terdiri dari: Ilmu nasikh dan mansukh, ilmu ar rijal, ilmu istilah hadits, Ilmu matan hadits, ilmu syarat-syarat naql dan ilmu fiqhul hadits. Sedangkan Hafizh Naisyaburi dalam kitab Ma'rifat ulum al hadits4 menyebutkan 52 cabang ilmu hadits.

Dari berbagai pembagian yang beragam tersebut, ulum al hadits dapat dibagi dalam empat kelompok besar:

1. Ilmu tarikh hadits dan pengenalan terhadap matan hadits.

2. Ilmu musthalah al hadits.

3. Ilmu penilaian sanad dan rijal hadits.

4. Ilmu dirayah dan fiqh al hadits.

Kesemua pembagian cabang ulum al hadits terangkum dalam ke empat kelompok besar ini. Dalam tulisan ini, kita akan membahas kelompok yang pertama, mengenai tarikh (sejarah) hadits dan pengenalan terhadap kitab-kitab hadits khususnya yang masyhur dikalangan Syiah.

[bersambung]

Foot note:

1. Muhammad 'Ajjaj al Khatib, Ulum al Hadits, hal. 107

2. Jalaluddin Suyuti, Tadrib ar Rawi, hal. 3 dan 14.

3. Tarikh Ibnu Khaldun, hal. 796, 797.

4. Al Imam Naisyaburi, Ma'rifat ulum al hadits, hal. 256.

 


source : www.abna.ir
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Biografi Imam Muhammad bin Ali al Baqir As
MAKSUD DARI PENYAKSIAN KALBU ATAU MUKASYAFAH
Apa makna sungai-sungai dalam al-Quran?
Keutamaan Melaksanakan Sholat di Awal Waktu
Arti Fatimah bagi Putri Rasulullah
Rahasia Puasa
Doa Kaum Mukminin (Umat Nabi Musa as)
Meluruskan Pemahaman Mengenai Taqiyyah
13 Pertanyaan Sahabat yang direkam dalam Al-Qur’an
Dialog Fatimah as dengan Abu Bakar; Mengungkap kebohongan sebuah hadis politik

 
user comment