فارسی
جمعه 03 ارديبهشت 1400 - الجمعة 10 رمضان 1442
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

302
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند
تاریخ انتشار : 27 خرداد 1389 ساعت 08:00 صبح

دعا هنگام شنیدن صداى رعد

دعا هنگام شنيدن صداى رعد

امام عليه السلام ‌به‌ هنگام مشاهده ‌ى‌ ابر ‌و‌ برق ‌و‌ شنيدن صداى رعد خداوند ‌را‌ چنين ‌مى‌ خواند

―    (بار خداوندا اين ‌دو‌ آيت ‌از‌ آيات ‌تو‌ ‌و‌ ‌هر‌ ‌دو‌ ‌از‌ اعوان ‌و‌ خدمتگزاران تواند) (اللهم ‌ان‌ هذين آيتان ‌من‌ آياتك، ‌و‌ هذين عونان ‌من‌ اعوانك).
―    ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌به‌ ماموريت آنها اشاره كرده ‌مى‌ گويد: (آنها ‌در‌ مقام اطاعت ‌و‌ فرمانبريت، ‌به‌ رحمتى نافع ‌و‌ سودمند ‌يا‌ عقوبتى زيانبخش ‌مى‌ شتابند) (يبتدران طاعتك برحمه نافعه ‌او‌ نقمه ضاره).
―    حال ‌كه‌ آنها ‌سر‌ ‌به‌ فرمان تواند (به وسيله ‌ى‌ آنها باران عذاب ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ مبار) (فلا تمطرنا بهما مطر السوء).
―    (و ‌به‌ سبب آنان لباس محنت ‌و‌ بلا ‌بر‌ ‌ما‌ مپوشان) (و ‌لا‌ تلبسنا بهما لباس البلاء).

―    و ‌از‌ اين نظر ‌كه‌ ابرها ‌هم‌ داراى نفع ‌و‌ بركت ‌و‌ ‌هم‌ داراى زيان ‌و‌ مضرتند امام عليه السلام ‌از‌ خداوند چنين ‌مى‌ خواهد: (بار خداوندا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ منفعت ‌و‌ بركت اين ابرها ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ نازل فرما) (اللهم صل على محمد ‌و‌ آله، ‌و‌ انزل علينا نفع هذه السحائب ‌و‌ بركتها).
―    (آزار ‌و‌ زيان آنها ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ بازگردان) (و اصرف عنا اذاها ‌و‌ مضرتها).
―    (به هنگام روى آوردن آنها ‌ما‌ ‌را‌ گرفتار آفتى مفرما) (و ‌لا‌ تصبنا فيها بافه).
―    (و بلاء ‌و‌ زيانى ‌بر‌ معيشت ‌ما‌ گسيل مدار) (و ‌لا‌ ترسل على معايشنا عاهه).

―    اين ‌را‌ ‌مى‌ دانيم ‌كه‌ ممكن است اسباب بلا ‌و‌ عقوبت ‌بر‌ فرد ‌يا‌ جمعى آماده شده باشد ولى آنها ‌مى‌ توانند ‌به‌ وسيله ‌ى‌ دعا ‌و‌ استغفار ‌آن‌ ‌را‌ برطرف كنند ‌به‌ همين جهت چنين عرضه ‌مى‌ دارد: بار خداوندا اگر اين ابرها ‌را‌ ‌به‌ عنوان عقوبت برانگيخته اى، ‌و‌ براى انجام ماموريت سخط ‌و‌ غضبت گسيل داشته اى، ‌ما‌ ‌از‌ خشم ‌و‌ غضبت ‌به‌ خودت پناه ‌مى‌ بريم) (اللهم ‌و‌ ‌ان‌ كنت بعثتها نقمه، ‌و‌ ارسلتها سخطه فانا نستجيرك ‌من‌ غضبك).
―    (و ‌در‌ پيشگاه ‌تو‌ براى درخواست عفوت ‌به‌ زارى ‌مى‌ نشينيم) (و نبتهل اليك ‌فى‌ سوال عفوك).
―    ‌ما‌ ‌را‌ مورد لطف خود قرار ‌ده‌ (و خشم ‌و‌ غضب ‌را‌ ‌به‌ سوى مشركان متوجه ساز) (فمل بالغضب الى المشركين).
―    (و آسياى عقوبتت ‌را‌ ‌بر‌ ملحدان ‌به‌ چرخش درآور) (و ادر رحى نقمتك على الملحدين).

―    به دنبال ‌آن‌ ‌مى‌ خواهد ‌كه‌ ‌نه‌ تنها ابرها موجب بلا نشوند بلكه موجب آبيارى ‌و‌ آبادى سرزمينها گردند لذا ‌مى‌ گويد: (بار الها خشكى سرزمين ‌ما‌ ‌را‌ ‌با‌ سقايت ‌و‌ آبيارى خود برطرف ساز) (اللهم اذهب محل بلادنا بسقياك).
―    (وسوسه ‌ى‌ دلهاى ‌ما‌ ‌را‌ ‌با‌ فزونى روزيت بزداى) (و اخرج وحر صدورنا برزقك).
―    (ما ‌را‌ ‌از‌ خود ‌به‌ غير خود مشغول مدار) (و ‌لا‌ تشغلنا عنك بغيرك).
―    (ماده ‌و‌ اساس ‌بر‌ ‌و‌ احسانت ‌را‌ ‌از‌ همه ‌ى‌ ‌ما‌ قطع منما) (و ‌لا‌ تقطع عن كافتنا ماده برك).
―    (زيرا غنى كسى است ‌كه‌ ‌تو‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بى‌ نياز كنى ‌و‌ سالم كسى است ‌كه‌ ‌تو‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ بلا حفظ نمائى) (فان الغنى ‌من‌ اغنيت، ‌و‌ ‌ان‌ السالم ‌من‌ وقيت).

―    (چه اينكه هيچ ‌كس‌ ‌در‌ برابر ‌تو‌ قدرت دفاع ندارد ‌و‌ ‌از‌ سطوت ‌و‌ حشمت ‌تو‌ كسى امكان امتناع نمى يابد) (ما عند احد دونك دفاع، ‌و‌ ‌لا‌ باحد عن سطوتك امتناع).

―    (هر ‌چه‌ بخواهى ‌و‌ درباره ‌ى‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌كه‌ بخواهى حكم ‌مى‌ فرمائى) (تحكم بما شئت على ‌من‌ شئت).
―    (به آنچه اراده كنى ‌و‌ درباره ‌ى‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌كه‌ اراده كنى قضاوت ‌مى‌ فرمائى) (و تقضى بما اردت فيمن اردت).

―    (بنابراين حمد ‌و‌ ستايش مخصوص ‌تو‌ است ‌كه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ بلا نگهداشتى) (فلك الحمد على ‌ما‌ وقيتنا ‌من‌ البلاء).
―    (و شكر ‌و‌ سپاس ويژه ‌ى‌ ‌تو‌ است نسبت ‌به‌ نعمتهائى ‌كه‌ ‌به‌ ‌ما‌ عطا كردى) (و لك الشكر على ‌ما‌ خولتنا ‌من‌ النعماء).
―    (حمد ‌و‌ ستايشى ‌كه‌ ستايش ستايشگران ‌را‌ ‌در‌ ‌پى‌ آورد) (حمدا يخلف حمد الحامدين وراءه).
―    (حمد ‌و‌ ستايشى ‌كه‌ زمين ‌و‌ آسمانش ‌را‌ ‌پر‌ سازد) (حمدا يملا ارضه ‌و‌ سماءه).

―    (زيرا توئى ‌كه‌ نعمتهاى بزرگ ‌را‌ ‌مى‌ بخشى) (انك المنان بجسيم المنن).
―    (مواهب بزرگ ‌را‌ عنايت) (الوهاب لعظيم النعم).
―    (ستايش ‌كم‌ ‌را‌ قبول ‌مى‌ كنى) (القابل يسير الحمد).
―    (و سپاس اندك ‌را‌ شاكرى) (الشاكر قليل الشكر).
―    (محسن، خوشرفتار ‌و‌ صاحب نعمتى) (المحسن المجمل ذو الطول).
―    (معبودى ‌جز‌ ‌تو‌ نيست ‌و‌ بازگشت همه ‌به‌ سوى ‌تو‌ است) (لا اله الا انت، اليك المصير).

 • ولی الله
 • میزان
 • ترازو
 • سنجش در قیامت
 • قسط و عدل
 • 302
  0
  0% (نفر 0)
   
  نظر شما در مورد این مطلب ؟
   
  امتیاز شما به این مطلب ؟
  اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

  آخرین مطالب

  همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان سخنرانی استاد ...
  ارزش انسان مؤمن از فرشته مقرب بالاتر است
  روزگار بی‌خطر، پر از امنیت و عدالت خواهد آمد 
  فلسفه شرور، عذاب‌ها و مصائب دنیائی از دیدگاه قرآن کریم
  نگاهی به آسان‌گیری در دین از کلام استاد انصاریان
  گزارش تصویری از سخنرانی استاد انصاریان در فاطمیه دوم
  حذف زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) از دین مساوی با کفر است
  خداوند همه درها را به روی بندگان گناهکار خود نمی‌بندد
  مراسم عزاداری فاطمیه دوم با سخنرانی استاد انصاریان ...
  گزارش تصویری از دیدار جمعی از هنرمندان قم با استاد ...

  بیشترین بازدید این مجموعه

  آشنايي با مركز علمي تحقيقاتي درالعرفان الشيعي
  مطالب ناب استاد انصاریان در «سروش»، «ایتا»، «بله» و ...

   
  نظرات کاربر
  پر بازدید ترین مطالب سال
  پر بازدید ترین مطالب ماه
  پر بازدید ترین مطالب روز

  گزارش خطا