از هرم عطش لبان گلها تشنه

از شرم فرات مانده اینجا تشنه

اینجا چه عجیب داستانی شده است

هفتاد و دو  زمزمند اما تشنه !