فارسی
سه شنبه 05 مهر 1401 - الثلاثاء 1 ربيع الاول 1444
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
0
نفر 0

چاپ مقالات کنگره ملی حماسه حسینی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی هفده مقاله از مجموعه مقالات کنگره ملی حماسه حسینی در ششصد و پنجاه دو صفحه به زیور طبع آراسته شد که در مراسم کنگره ملی حماسه حسینی رونمائی خواهد شد.
در اینجا فهرست، پیشگفتار و مقدمه مجموعه مقالات آورده می شود.

 

 

«فهرست مطالب»

پيشگفتار 19
مقدمه 23

تحليلي درباره اهداف قيام امام حسين
چكيده 27
مقدمه 29
يك. پيش فرض ها 30
1. اهداف كلّي امامت و خلافت الهي 30
2. علم ائمّه: به غيب 32
3. مانع نبودن علم غيب از انجام دادن تكاليف ظاهري 32
4. آگاهي امام حسين از شهادت خويش 35
دو. روش بحث در استخراج اهداف و تحليل آن ها 35
سه. ديدگاه ها درباره اهداف قيام امام حسين 36
1. نظريه شهادت طلبي 39
الف. شهادت تكليفي 39
ب. شهادت فِدْيه اي 41
ج. شهادت سياسي 43
د. شهادت اُسطوره اي 45
2. نظريه تشكيل حكومت 46
3. نظريه حفظ جان 54
4. نظريه جمع 54
الف. مرحله اي كردن قصد 55
ب. قصد مستقيم و غير مستقيم 55
ج. تشكيل حكومت، با علم به شهادت 56
د. جنبه ظاهري و باطني 57
چهار. اهداف چند لايه قيام امام حسين 59
لايه اوّل 59
لايه ديگر 66
كتابنــامه 70

تفکيک دو اسلام در نهضت حسيني
چکيده 75
طرح مسئله 77
سير تفكيك دو اسلام 79
تفکيک دو اسلام در نهضت حسيني 86
1. افشاي ماهيت معاويه پس از شهادت حُجر بن عَدي 86
2. افشاي ماهيت معاويه براي ايجاد سلطنت موروثي 90
3.دعوت به مبارزه با حکومت معاويه 92
4. نفي بيعت با يزيد 100
5. تبيين هدف از قيام 101
6. نامه شيعيان کوفه 102
7. نامه امام به سران و بزرگان بصره 103
8. اخلاق مداري مسلم در نهضت حسيني 104
9. اسلام امام حسين و اسلام عبدالله بن عمر 106
10. اخلاق مداري امام حسين در رويارويي با دشمن 110
11. اسلامِ مرزباني، روياروي اسلامِ مرزشکني 111
12. معيارهاي نبوي در تشخيص حکومت خودکامه و تکليف مسلماني 114
13. معيار قيام حسيني 115
نتيجه‌گيري 117
جمع‌بندي 117
كتابنــامه 119

ارزش‌هاي اخلاقي در نهضت حسيني
چکيده 129
مقدمه 131
معناي اخلاق و ارزش‌ها 133
ادب و احترام 134
1. ادب در سخن 135
2. عدم تجسس‌ 136
3. برخورد با کاروان اقتصادي 137
4. ادب حر 138
عاطفه و محبت 139
پرهيز از شروع جنگ 139
وفاداري 142
جوانمردي 143
تعامل با اصحاب 145
ايمان و صبر 148
اخلاق زنان 149
عفو و گذشت 150
توجه به حق مردم 150
اصرار براي هدايت 151
كتابنــامه 153

حسين بن علي و ستيز با استبداد و خودکامگي
چكيده 155
مقدمه 157
چيستي استبداد 159
مفهوم استبدادستيزي 161
جايگاه استبداد 162
پيشينه موضوع 163
جايگاه استبداد ستيزي در فرهنگ اسلامي 164
جايگاه استبداد ستيزي در حماسه حسيني 170
ابعاد استبداد قيام حسيني 180
نکات و اصول استبداد ستيزي حماسه حسيني 182
جمع بندي و نتيجه‌گيري 189
كتابنــامه 190

جايگاه عشق و عقل در شخصيت امام حسين‌
چکيده 191
مقدمه 193
1. مفهوم شناسي عقل و عشق 193
مفهوم شناسي عقل 193
مفهوم شناسي عشق 196
2. رابطه عقل و عشق 199
3. تفاوت شخصيتها 207
تحليل شخصيت و قيام امام حسين 212
1. عشق ورزي به خدا در شخصيت امام حسين 212
الف. عشق به عبادت 212
ب. جان‌فشاني و فناي در راه دوست 214
ج. سيدالشهدا بودن امام حسين 218
2. نمود عقول سهگانه در نهضت امام حسين 221
الف. جريان حيلت زبيري يا عقل حسابگر و بدلي 221
ب. جريان خيرخواه يا عقل متعارف 225
كتابنــامه 230

شيوه مواجهه شهيد مطهري با حادثه عاشورا
چکيده 235
1. ماهيت تفکر و شخصيت شهيد مطهري 238
2. جايگاه عاشورا در اسلام‌شناسي شهيد مطهري 240
3. استفاده از قيام عاشورا براي معرفي اسلام 244
الف. استفاده از عاشورا براي تفکيک حق از باطل، تقويت جبهه حق و ترسيم اسلام حقيقي: 244
ب. استفاده از عاشورا براي رفع انحرافات و تحريفات آن: 248
3. عبرت‌گيري از قيام عاشورا 256
كتابنــامه 259

رويكردي بر مردم‌شناسي عاشورا
چكيده 261
مقدمه 262
بيان مسئله 263
تاريخچه مطالعاتي 264
مدل تحليلي 266
روش تحقيق 270
يافته‌هاي تحقيق 270
مراسم عاشورا و (كاركردهاي مثبت) 280
آسيب‌هاي اجتماعي مراسم عاشورا (كاركردهاي منفي) 282
الف) برخي از آسيب‌هاي اجتماعي مراسم عاشورا 283
1. مراجعه نكردن مبلغان به قوم و طايفه شهر يا محله خود 283
2. عدم ارزيابي كمّي و كيفي برگزاري مراسم عاشورا 284
3. توزيع نشدن نقش و پايگاه براي همه گروه‌هاي سني 284
4. رها شدن فعاليت‌هاي مذهبي در طول سال 285
ب) گسيختگي بين وسيله و هدف 285
1. مناسك‌گرايي 286
2. نوآوري (بدعت‌گذاري) 287
3. واپس‌گرايي 287
نتيجه‌گيري 291
كتابنــامه 293

قشربندي ياران امام حسين
چكيده 299
تعريف قشربندي اجتماعي 301
قشربندي اجتماعي در اسلام 302
عرب شمالي (عرب مستعربه) 305
عرب جنوبي (قحطاني، يماني) 305
تعداد ياران امام حسين 307
ويژگي‌ها و موضع عقيدتي ياران امام 310
تعداد ياران امام از عرب شمالي 311
الف ـ بني‌هاشم 312
ب ـ ديگر شهداي عرب شمالي 314
ياران امام از عرب جنوبي (قحطاني) 319
صحابه پيـامبر9 326
دسته‌بندي ياران امام حسين به لحاظ سن 326
نتيجه بحث 328
كتابنــامه 330

فرصت طلبان آلوده دامن
چکيده 333
روان شناسي اجتماعي سپاه عبيدالله در کربلا 335
1. فرصت طلبان آلوده دامن، سربازان بي‌مواجب 336
2. ملازمات سيستم قبيله‌اي 338
3. ملازمات سيستم مالي 342
4. آگاهي‌ها و اطلاعات پيشين عبيدالله بن زياد 344
5. ايجاد موج و بهره‌گيري از آن 345
6. بهره گيري از سيستم ايجاد تفرقه 347
7. آگاهي عبيدالله از جريان خوارج 348
8. بهره گيري از اتهام حروريه 350
9. بهره گيري از نقطه ضعف افراد 352
10. ايجاد رعب و وحشت 353
11. بي اعتمادي به هم‌ديگر 354
نتيجه بحث 356
كتابنــامه 357

تحليل نقش زنان در حادثه عاشورا
چكيده 359
درآمدي بر تحليل نقش زنان در حادثه عاشورا 361
بخش يكم: مقدمات 362
بخش دوم: گزارش تاريخي 369
1. زينب 3 371
2. فاطمه بنت الحسين 371
2/1. وصي پدر 371
2/2. روايت غارت خيمه ها 372
2/3. نقل مشاجره حضرت زينب با يزيد 373
2/4. ايراد خطبه در كوفه 374
3. ام كلثوم، دختر امير المؤمنين 374
4. فاطمه بنت علي 374
5. نوار، همسر كعب بن جابر 375
6. طوعه 375
7. دلهم، همسر زهير 376
8. مادر عمرو بن جناده انصاري 377
9. پيرزني كه كودكان مسلم را پناه داد 377
10. ام وهب، همسر يا مادر عبد اللَّه بن عمير كلبي 379
11. زني از قبيله بكر بن وائل 379
12. عيوف، همسر خولي 380
13. ام البنين 380
14. رباب 381
15. عاتكه 381
16. مرجانه 382
17. ام كلثوم 382
18. همسر مالك بن نسير 383
19. زنان و دختران از خاندان معاويه 384
20. هند، همسر يزيد 386
21. سكينه 387
بخش سوم: تحليل 388
1. تحليل تاريخي 388
2. تحليل اجتماعي ـ سياسي 390
3. تحليل جنسيتي 390
كتابنــامه 392

زنان غيرهاشمي در نهضت حسيني
چكيده 395
مقدمه 397
الف. پيش از عاشورا 399
1. حمايت از قيام 399
2. تشويق و ترغيب مردان 401
ب. روز واقعه 403
ج. پس از واقعه 407
1. منسوبان به اهل بيت : 408
2. زنان قيام گر 411
زنان حلب 413
زنان بني اسد 414
زناني از خانواده دشمنان 414
نتيجه 418
كتابنــامه 419

کتاب «شهيد جاويد» در فراز و فرود انديشه‌ها
چکيده 421
مقدمه 423
طوفاني در راه 423
عنايت و شهيد جاويد 427
بازتاب‌هاي دروني 432
صورت‌بندي تازه شهيد جاويد 446
آيا «شهيد جاويد» تنها است؟ 452
داور کيست؟ تاريخ، کلام، يا فرهنگ؟ 454
كتابنــامه 460

بررسي کتاب روضة الشهدا اثر مرحوم ملا حسين کاشفي
چكيده 463
مقدمه 465
مذهب کاشفي 466
نقش کتاب روضة الشهدا در حادثه عاشورا 475
منابع تاريخي کاشفي 480
بررسي‌هاي تاريخي کاشفي 481
تعداد لشکريان عمر سعد و اصحاب امام حسين 481
داستان سر حبيب بن مظاهر 482
شهادت عمر بن علي 483
چگونگي حمل زنان کربلا به سوي شام 484
فرزندان امام عصر عجل الله تعالي فرجه 484
ابن‌ملجم و خوارج 485
اشتباهات تاريخي 485
عمر شريف امام سجاد پس از حادثه کربلا 485
کودک بودن امام سجاد در حادثه کربلا 486
اسماء بنت عميس و ولادت امام حسن 488
شهداي اهل بيت در مناطق مختلف 489
حضور شهربانو در کربلا! 490
امام علي و ابو مسلم خراساني 491
جنگ‌هاي حضرت عباس 491
نماز امام حسين7 492
مشهد نقطه 493
تعارض تاريخ و فقه 493
سخن آخر 495
كتابنــامه 498

تحريفات در گزارش‌هاي نهضت عاشورا
چکيده 501
مقدمه 503
بخش اول: قيام امام حسين7 در روايات ابن عساکر 509
موارد تحريف در تاريخ ابن عساکر 510
نقاط ضعف و قوت پردازش ابن عساکر به قيام حسين 520
بخش دوم: حسين بن حمدان الخصيبي و گزارش واقعه کربلا 523
تحريفات و داستان پردازي‌هاي حسين بن حمدان خصيبي 524
بخش سوم: ديدگاه شمس الدين ذهبي در مورد قيام امام حسين 531
تلاش ذهبي و ابن کثير براي تبرئه يزيد از قتل امام حسين 534
دلايل باطل بودن ادعاي ذهبي و ابن کثير 536
بخش چهارم: ديدگاه ابن کثير درباره قيام حسين 539
موارد تحريف قيام حسيني در البدايه و النهايه 540
جمع بندي و نتيجه 547
ارائه پيشنهادات کاربردي 549
كتابنــامه 551

تعبدي بودن عزاداري و گريه بر سيد الشهدا
چكيده 555
مقدمه 557
شرح حال مؤلف 558
کتاب إکسير السعادة في أسرار الشهاده 562
چاپ‌هاي کتاب اکسير السعادة في اسرار الشهادة 564
پاسخ به شبهات درباره شهادت امام حسين 565
گريه بر سيد الشهدا از هر عبادتي افضل است 567
حکمت برتري گريه بر همه عبادت‌ها 569
تشريع عزاي حسيني به عنوان عبادت 569
تحريفات عاشورا 570
تعبدي بودن گريه و عزاداري براي امام حسين 574
اول ما خلق الله... 575
کفر قاتلان امام حسين و أئمة 576
خداوند شهادت امام حسين را به پيامبران خبر داده است 576
معناي واعطشاه و واقلة ناصراه 577
مراد از آيه (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ) 577
اخبار انبياء بر شهادت امام حسين 578
خصايص سيد الشهدا 580
تظلم حضرت فاطمه 580
ثواب گريه بر سيد الشهدا و لعن بر قاتلان و ظالمان 581
كتابنــامه 584

حضرت سيدالشهداء7 و نماز
چكيده 587
حضرت سيدالشهداء7و نماز 589
نماز از نگاه امام حسين 597
تجلي نماز ظهر عاشورا در ادبيات فارسي 601
نماز خوف در هنگامه نبرد 608
پيشگويي شگفت‌انگيز رسول اكرم 611
عجين شدن نام امام حسين با نماز 612
كتابنــامه 613

نقش شعر در ماندگاري پيام عاشورا
چکيده 615
مقدمه 617
نقش شاعران ايراني در پويايي حماسه حسيني 617
الف. عاشورا در انديشه شاعران قبل از صفويه 620
ب. عاشورا در انديشه شاعران عصر صفوي و بعد آن 626
محتشم کاشاني 626
وحشي بافقي 627
عاشق اصفهاني 628
صباحي بيدگلي 628
خاقان 629
وصال شيرازي 630
سروش اصفهاني 633
وقار شيرازي 634
محمود خان صبا 634
حجة الاسلام نيّر 635
اديب الممالک فراهاني 636
علامه کمپاني 637
طوطي همداني 638
اهلي شيرازي 638
تأسي به محتشم 639
ناصرالدين شاه 642
ايرج ميرزا 643
عمان ساماني 644
جمع بندي و نتيجه 648
پيشنهادات کاربردي 649
كتابنــامه 650

 

 

=
پيشگفتار
نهضت حسيني رويدادي بي همتا در تاريخ بشريت است، همين يکتايي سبب شده است، عاشوراي سال 61 هجري پس از گذشت قرون متمادي هنوز هم شور انگيز، شعور آفرين، وحدت خيز،‌حماسه ساز و بر وجدان بشري تاثير گذار باشد. در طي اين ساليان دراز، بيان و بنان همه فرزانگان و فرهيختگاني که توان نوشتن و سخن راندن داشته‌اند هماره در کار بوده است تا اين رخداد بزرگ را نقل، تحقيق و تحليل نمايند، اما گويا هر روز که بر تاريخ بشر افزوده مي‌شود نياز به واکاوي آن بيشتر مي‌گردد. زيرا کنش‌هاي ذهن انسان‌هاي کنجکاو، وا گويه‌ها و بررسي‌هاي پژوهشگران و تاريخ نگاران را پيوسته به چالش مي‌خواند و پرسش‌ها و ابهاماتي را فرا روي آنان قرار مي‌دهد.
از اينروهم‌انديشي انديشمندان، و محققان عاشورا پژوه براي پاسخ  گويي به پرسش‌هاي آشکار و مقدرّي که دامنگير نسل معاصر گرديده است يک ضرورت به نظر مي‌آيد.
زيرا با وجود کوشش‌هاي گسترده‌اي که در کشف و تحليل کهن‌ترين اسناد به عمل آمده و ثابت شده است که تاريخ مکتوب نهضت حسيني تنها حدود نيم قرن پس از وقوع آن به دست مورخان امين و دقيقي چون ابي مخنف و هشام کلبي به قلم آمده است، آنهم با ضبط همه سلسله راوياني که بي واسطه يا با واسطه، در تماس نزديک با واقعه بوده‌اند، و با دقت و وسواس آن را ثبت و براي هميشه به يادگار گذارده‌اند، در روزگاران پسين کساني با انگيزه‌هاي گوناگون، غث و ثمين را به هم در آميخته‌اند و گاه قصه‌هايي را برساخته‌اند که بي‌ترديد روح صاحب شريعت و رهبر اين نهضت از آن بيزار است.
به هر حال تاريخ عاشورا و مقتل حضرت سيد الشهداء پس از حدود هشت قرن نزاهت از تحريفات پر شمار، به آميختگي‌ها و آشفتگي‌هايي دچار گرديده که مايه بروز بسياري از شبهات، سؤالات و ابهامات شده است.
البته بي همتايي خود واقعه، هميشه پرسش برانگيز بوده است و تعارض نماهايي که حاصل مقايسه ميان سيرت حضرت سيد الشهداء و ديگر امامان معصوم است را در ذهن محققان پديدار ساخته است.
همين تعارض نماها و يا شبهات بوده است که بزرگاني چون شيخ طوسي و سيد مرتضي رحمت ا... عليهما را به پاسخگويي وا داشته است با پرسش‌هايي چونان:
- چرا حسين7 با خانواده به سوي کوفه حرکت کرد در حالي که دشمنانش بر آن شهر مسلط و حاکم بودند؟
- چرا علي‌رغم آن که مردم خير خواه او را از رفتن به کوفه منع کردند، توصيه آنها را نپذيرفت؟
- چرا با وجود سابقه بي‌وفايي و عهد شکني کوفيان در زمانه پدر و برادرش، دوباره آنان را آزمود و دعوت ايشان را پذيرفت؟
- چرا با شنيدن خبر کشته شدن مسلم7 از ميانه راه بر نگشت؟
- چرا با سپاه کم به جنگ سپاه پر شمار يزيد رفت؟
- اگر مي‌دانست که کشته مي‌شود چرا زنان و کودکان و اهل خانواده را همراه خود برد؟
- چرا وقتي که ابن‌زياد در صورت تسليم شدن به او امان داد نپذيرفت، در حالي که برادرش با سپاه بيشتر صلح را پذيرفت؟
پرسش‌هايي که پاسخ‌هاي متعدد و مکرري به آن داده شده است. به خاطر پاسخ‌گويي به همين پرسش‌ها و تعارض‌ها بوده است که برخي از فرزانگان و انديش‌ورزان مسلمان در تبيين اهداف اين نهضت؛ فرضيه‌ها، نظريه‌ها و پاسخ‌هاي گوناگوني را مطرح کرده‌اند؛ نظريه‌هايي که هدف حرکت امام حسين7 ‌را در عناوين متنوعي مانند بيان احکام، امر به معروف و نهي از منکر، مبارزه با استبداد، تغيير و اصلاح قدرت، احياء و بازيابي ارزش‌ها، قابل تبيين و تحليل مي‌داند.
گر چه هر کدام از اين اهداف، استدلال خود را مي‌طلبد و همه پژوهشگراني که با نيت خدمت و دفاع از مظلوميت امام حسين7 قلم زده‌اند، پرتويي از آن را نمايان ساخته‌اند اما واقعيت شايد فراتر از همه اين‌ها باشد، و تمامي اين فرضيه‌ها و نظريه‌ها بخشي از آرمان‌هايي باشد که حضرت سيد الشهداء نه براي زمانه خود، بلکه براي تحقق درآينده تاريخ پي‌گيري مي‌کرده است.
به برکت همين استدلال‌ها و استنباط‌ها بوده است که نهضت‌هاي گوناگون با رويکردهاي مختلف از نهضت حسيني الهام گرفته است.
تاثير گذاري، شور انگيزي، معماوشي اين حماسه وحيد و جاويد تاريخ بشري، آئين‌ها و فرهنگ‌هايي را نيز آفريده است که خود پرسش‌ها و پاسخ‌هاي ديگري را بر آن افزوده که نياز به پژوهش را مضاعف گردانده است.
به هر حال کنگره حماسه حسيني نه تنها که ذکر ذاکران و ياد يادآوران نهضت عاشوراست، بلکه نگاهي نو به پرسش‌ها، چالش‌ها، و فرصت‌هاي برخاسته از آن براي زمانه ماست.
آنچه در اين مجموعه پديد آمده است، گزيده‌اي است از حدود دويست مقاله که در پاسخ به فراخوان کنگره ارسال شده است. طبيعي است که همه آنچه به دبيرخانه کنگره واصل گرديده، گرچه با انگيزه‌اي از عشق و دلبستگي به اهداف و آرمان‌هاي حسيني نگاشته شده است، اما همه آنها نمي‌توانسته با معيار‌هاي مصوب هيئت علمي و انتظارات مخاطبان کنگره تطبيق نمايد و از اين رو به همين مختصر بسنده شده است، هر چند بسياري از مقالاتي که کنار مانده نيز در سطوح ديگر قابل استفاده مي‌باشد، چنان که برخي از آنها در اختيار مطبوعات قرار گرفت تا متناسب با مخاطبان خود به نشر آنها مبادرت نمايند. 
در پايان از همه فرزانگاني که در اين جهاد علمي مشارکت کرده‌اند صميمانه سپاسگزاري و از کساني که مقاله آنها فرصت نشر نيافته است پوزش خواهي مي‌گردد که: العذر عند کرام الناس مقبول.
فرجام  سخن آن که اين حرکت علمي و ديني به برکت هدايت‌هاي دانشمند مکرم حضرت استاد حسين انصاريان و حمايت ‌هاي مؤسسه دارالعرفان الشيعي به ويژه مدير عامل گرامي آن حضرت آقاي آيت پيمان و عنايت‌هاي هيئت علمي کنگره، حضرات اساتيد آقايان علي اوسط ناطقي، مهدي مهريزي، قاسم جوادي، سيد حسن اسلامي، عليرضا واسعي و همت مدير محترم اجرايي کنگره جناب آقاي محمد حسين گردان و ويراستار و دانشور ارجمند جناب آقاي محمد بديعي و مصحّح گرامي جناب آقاي محسن فيض‌پور به سامان رسيده است که پاداش همگان را به ايزد منّان واگذار مي‌نماييم.

محمد جواد صاحبي
دبير علمي كنگره حماسه حسيني

 

 

=
مقدمه
کساني که سيد الشهداء و خاندان و يارانش را به سمت کربلا کشاندند و در آن نقطه محصور کردند، در اين پندار بودند که فرياد حق خواهي امام حسين7 را در همان جا خاموش خواهند کرد. طبق تحليل آنان، اين ماجرا دو پايان محتوم بيشتر نداشت، يا وي را تسليم و به بيعت با يزيد وادار خواهند ساخت، که در اين صورت خواسته آنان برآورده مي شود و اين فرياد حق طلبانه خاموش خواهد شد. يا آن که خون او را در آن برهوت خواهند ريخت، زمين خونش را فرو خواهد برد. خورشيد پيکرش را خواهد پوشانيد، تاريخ او را فراموش خواهد کرد، و گذر زمان جنايتشان را خواهد پوشاند. خطايشان آن بود که انتظار راه سومي نداشتند ؛ اين که با «ثار الله» روبرو هستند واين خون خدا، برآن زمين هرگز خشک نخواهد شد، برعکس هميشه خواهد جوشيد و نهال نوپاي اسلام را آبياري خواهد کرد و تا قيام قيامت، شعار «هيهات منا الذلة» را سر خواهد داد.
يزيديان با کشتن امام حسين7 و يارانش، نه تنها خود را رسواي هميشه تاريخ کردند، که شهيدي هميشه شاهد بر هر جنبش حق جويانه فراهم آوردند. زان پس در سراسر جهان اسلام نهضت هايي متعدد با نام سيد الشهداء7 و براي احياي آرمان وي پديدار شد وهمچنان پديدار مي شوند. در کنار اين نقش انقلابي که نهضت سيد الشهداء در تاريخ ايفا کرد، تأمل و نظرورزي درماهيت و هويت آن نهضت نيز بخشي از وجدان شيعي شده است. آثار متعدد اين عرصه براي فهم گوهر و پيامدهاي اين حرکت گوياي دغدغه مومناني است که همواره چشم به گذشته اي دارند که از نظر زماني به کوتاهي ده روز و ازنظر وجداني به گستردگي تاريخ است. اين گذشته، به واقع حاضر است و در وجدان شيعيان زندگي مي کند و معنا بخش زندگي آنان و هدايتگر آينده شان است.
گذر ايام و رخدادهاي تازه انديشه متفکران شيعي را صيقل مي دهد و چشم آنان را مي شويد تا با نگاهي تازه به قيام رهايي بخش عاشوراي ابا عبدالله الحسين7 بنگرند و ازآن وجود مقدس درس قرآن بياموزند و از «آتش او شعله ها» بر گيرند و زندگي خويش را روشن سازند.
مجموعه حاضر زاده چنين نياز و نگاهي است. مقالات هفده گانه فراهم آمده در اين مجموعه، هر يک به نحوي در پي کاويدن ابعاد قيام سالار آزادگان و معلم حريت است. نويسندگان اين مجموعه متأثراز فرهنگ شيعي، با نگاهي عالمانه کوشيده اند در حد توان خود «برگ سبزي» تقديم آن معلم شهادت و ياران صديقش کنند و با اين کار بخشي از وام خود را به تعليمات آن بزرگوار ادا کنند. نقطه مشترک همه اين مقالات الهام گيري از حرکت سيد الشهداء و وام داري نهضت حسيني است.اما اين همدلي مشترک و اين تعلق خاطر به آن سيد شهيدان، مايه آن نشده است که هر يک از زاويه اي خاص به آن عزيز و حرکتش بنگرد و در خور خويشتن، نه آن وجود مبارک، تحليلي ارائه کند. به همين سبب، مقالات پيش رو در عين وحدت انگيزه و آرمان، يعني دفاع از حقانيت حرکت عظيم حسيني و تلاش براي ترويج آن، داراي تفاوت هايي در فهم و ارائه مسائل و بيان ديدگاه ها هستند. اين تنوع، مايه برکت و رشد انديشه حسيني و نظر ورزي است.
اين جانب، به دليل تعلق خاطر هميشگي خود به آستان امام حسين7، کوشيده تا زمينه تأليف و نشر اين مجموعه ارزشمند را فراهم آورد و اثري شايسته تقديم به آن حضرت آماده نمايد. اينک که به لطف حق و همت محققاني که نامشان در اين مجموعه مي درخشد، اين اثر آماده شده است، آن را به کشتي بزرگ نجات و چراغ هدايت و همه دلبستگان آن عزيز تقديم مي کنم و اميدوارم که مقبول درگاه احديت واقع گردد.
درپايان از همه عزيزاني که به نحوي در توليد و نشر اين اثر دخيل بوده اند، سپاسگزاري کرده و آن را مرهون ياري حق و نفس قدسي سيد الشهداء مي دانم.
اذا عجز الانسان عن شکر منعم
فقال جزاک الله شکراً و قد کفي
خاك درگاه حرم حسين7
حسين انصاريان


منبع : روابط عمومی مرکز علمی دارالعرفان
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

مجاهده ، رنج كشيدن ، گرسنگى
شكل زمين و حكمت آن‏
سزاى توهین به بلال
هفهاف بن مهند راسبى
نفس و هفت مرحله آن
قدردانی استادانصاریان از خادمین سیدالشهدا علیه ...
عبرت آموزى امیر تیمور
حبیب ابن مظاهر و مسلم بن عوسجه
حبیب بن مظاهر اسدى
توبه ى دو برادر در آخرین ساعات عاشورا

بیشترین بازدید این مجموعه

لجام گسیختگى کودک
توجه به نعمت
پيروى از پيشواى ستمكار
فرق خوف و خشيت
انسان‏هاى پست‏تر از حيوان
ثبت نام در ديوان سعداء
آيت پيمان:نيارمند پاسخگويي علماي شيعه و صاحب ...
برنامه سخنرانی های استاد حسین انصاریان/ ششم ماه ...
نهى از سجود به غير خدا
شكل زمين و حكمت آن‏

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^