Azəri
Sunday 26th of September 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

İmamət

İmamət
Dini əqidələrimizin əsaslarından biri də «İmamət» mövzusudur.İslam peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləm xalq üçün ilahi peyğəmbər olmaqla yanaşı, müsəlman ümməti üçün dahi rəhbər də sayılırdı.Amma bütün ilahi peyğəmbərlər bir gün dünya ilə vidalaşdığı kimi, İslam peyğəmbəri də 63 il yaşayaraq 23 il peyğəmbərlikdən sonra vəfat etdi.Hər bir ağıl ...

ALLAHI TANIMAQ

ALLAHI TANIMAQ
 İmam Əli (əleyhissalam) öz xilafəti dövründə camaata bu müraciətlə çox buyururdu:“Hələ aranızdan getməmişdənqabaq məsələlərinizi məndən soruşun.” Bir gün güclü cəsur, eləcə də dildən iti adam olan Zi”ləb Yəməni öz dostlarına belə dedi:Əbu Talibin oğlu artıq təhlükəli uçurumun zirvəsində durmuşdur. Bu gün ondan edəcəyim ...

ŞӘRLӘR - ӘDALӘT PRINSIPI BAXIMINDAN

ŞӘRLӘR - ӘDALӘT PRINSIPI BAXIMINDAN
Beləliklə, «dualizm» iradı, varlığın iki mənşə və kökə malik olma xülyası aradan gedir. Çünki, söhbətimizdə sübut etdik ki, aləmdə iki cür mənşənin olmasını tələb edən iki cür varlıq yoxdur.Amma bundan əvvəl dediyimiz kimi, şərlərin yoxluq olmaları məsələsi, təkcə, ilahi ədalət məsələsinin həll edilməsi üçün kifayət etmir. Bu ilkin mərhələdir və hal-hazırda həmin bəhsdən əldə ...

BRAHMAN AYİNİ (1)

BRAHMAN AYİNİ (1)
BRAHMAN AYİNİ (1) VEDA AYİNİNDƏKİ DƏYİŞİKLİKLƏR Miladdan əvvəl 8-9-cu əsrlərdə brahmanlar (veda ayininin ruhaniləri) veda ayinində çox dərin dəyişikliklər etdilər. Bu dəyişikliklər əsasən həmin ayinin iki əsas aspektində baş vermişdi: Birincisi ideologiya sahəsində idi, bu ayinin ardıcılları özlərini xilas etmək və tanrılarının güclənməsi üçün çoxsaylı allahlara sitayişdən, onların ...

Müharibələrin başlanması

Müharibələrin başlanması
Müharibələrin başlanması   Peyğəmbər (s)-ın Əqəbədə Mədinə əhalisi ilə bağladığı ikinci sazişdən sonra Qüreyşlə müsəlmanlar arasında münaqişə baş verəcəyi təsəvvür edilirdi.Onun Yəsribə gəlişindən bir il keçmişdi ki, bu münaqişələr başlandı. Məkkədən gəlmiş mühacirlər Mədinə əhalisinin onlara göstərdiyi qonaqpərvərliyə baxmayaraq həmişəlik olaraq orada qala bilməzdilər. ...

DÜNYANIN QURULUŞU ONUN ZATIDIRMI?

DÜNYANIN QURULUŞU ONUN ZATIDIRMI?
DÜNYANIN QURULUŞU ONUN ZATIDIRMI? Indi cavabın əsas hissəsinə daxil olacağıq. Mühüm məsələ bizim dünyanın quruluşunu tanımağımızdır. Görəsən dünyanın quruluşu şərti bir quruluşdur, yoxsa zati? Bu baxımdan xilqət və yaradılışın mə`nası nədir? Görəsən onun mə`nası budurmu ki, Allah, aralarında heç bir gerçək və zati əlaqə və bağlılıq olmayan şeylər və hadisələr toplumu yaradır, onları ...

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ
Sui-zənn və bədbinliyin ictimai zərərləri və mənfi təsirləri olduqca çoxdur:1. Sui-zənn, bədbinlik və bədgümanlıq ictimai reallıqları dərk etməyə mane olur. Bu xislətə düçar olan və hamıya bədbinliklə baxanlar hadisələrin və ictimai səhnələrdəki fəaliyyətlərin səbəblərini ayırd edə bilməyib, çoxlu səhvlərə yol verir, öz aləmində hər şeyi həqiqətə zidd ...

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?

Qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?
Dоğrudаnmı, qiyаmәtdә әmәllәr niyyәt әsаsındа ölçülür?Niyyәt dеdikdә sәbәb, аgаhlıq vә mәqsәdә diqqәt nәzәrdә tutulur. Bunа görә dә niyyәt ibаdәtin ruhu sаyılır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: “Niyyәtsiz әmәl yохdur. (Yәni niyyәtsiz әmәl dәyәrsizdir)”[Üsuli-Kafi)] İnsаnın әmәl vә rәftаrlаrı yаlnız niyyәtә әsаslаndıqdа ...

Allah Təala tövbəkarların halına sevinir

Allah Təala tövbəkarların halına sevinir
Tövbə - əxlaqın ən mühüm mövzularından olub, ardınca misilsiz sayda xeyir və mənfəətlər gətirər. İnsanı əvvəl olduğu haldan daha yüksəkdə qərar verər. Allah Təala Quranda buyurur: “Bəndələrindən tövbələri qəbul edən, günahlardan keçən və etdiklərinizi bilən Odur”. (“Şura” 25). Allah təvvabinləri sevər. Allah Təbarəkə və Təala ...

ŞӘFАӘTİN MӘNАSI

ŞӘFАӘTİN MӘNАSI
  Hәrfi mәnа еtibаrı ilә әrәb dilinә mәхsus “شفع” kökündәn törәmiş, “Şәfаәt” sözü dilimizә “cüt” sözü ilә tәrcümә еdilir. Bir tеrmin kimi isә şәfаәtçi еhtirаmının, оnun tәsir qüvvәsinin şәfаәt оlunаcаq nöqsаnlı vаsitә ilә birgәlәşmәsinә vә nәticәdә hәmin nöqsаnlı vаsitәnin şәfаәtçi vаsitәsi ilә tәkmillәşmәsinә dеyilir. Bеlә оlаn hаldа ...

TÖVRAT

TÖVRAT
  Tövrat, yaxud Əhdi-ətiq yəhudi qövmünün tarixini, məzhəbi nəğmələrini və hökmlərini əhatə edən nəzm və nəsr məcmuəsindən ibarətdir. Əhdi-ətiq bir neçə bölmədən ibarətdir ki, həzrət Musaya vəhy şəkilində nazil olan Tövrat yalnız onun bir qismini təşkil edir. Buna görə də Tövratın Əhdi-ətiqin hamısına aid edilməsi qələbə yönündən və Tövratın sair Bəni-İsrail peyğəmbərlərinə ...

Günahkar gənc

Günahkar gənc
Molla Fəthullah Kaşani “Mənhəcus-sadiqin” təfsirində və Ayətullah Kəlbasi “Ənisül-ləyl” kitabında nəql edir:Malik Dinarın dövründə günahkar bir cavan dünyasını dəyişdiyi vaxt camaat onun cənazəsini gətirib bir zibilliyə atdı. Həmin gecə Malik Dinara yuxuda buyuruldu: “Bizim bəndəmizin bədəninə qüsl ver, onu kəfənə bürü və salehlərin ...

ALLAHIN HAQQI

ALLAHIN HAQQI
  فأَمَّا حَقُّ اللهِ الأَكْبَرُفَإنَّكَ تَعْبُدُهُ لا تُشْرِكُ بهِ شَيْئاً،فَإذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بإخلاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكفِيَكَأَمْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِوَيَحْفَظَ لَكَمَا تُحِبُّ مِنْهَما. «Sənin boynundakı bütün hüquqların ...

İMАM HÜSЕYNİN (Ә) QİYАMINА АNАLİTİK BİR BАХIŞ

İMАM HÜSЕYNİN (Ә) QİYАMINА АNАLİTİK BİR BАХIŞ
İMАM HÜSЕYNİN (Ә) QİYАMINА АNАLİTİK BİR BАХIŞ ӘMR BЕ MӘRUF VӘ NӘHY ӘZ MÜNKӘRİN NÖVLӘRİ Dеdiyimiz kimi, әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr iki hissәyә bölünür: Nәzәri vә әmәli. Bunlаrın hәr birisi özü-özlüyündә müstәqim vә qеyri-müstәqim hissәyә аyrılır.     Siz qеyri-müstәqim yоllа әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr еtmәk istәsәniz, ilk mәrhәlәdә sаlеh, ...

XÜLASӘ

XÜLASӘ
XÜLASӘ Bu fəsldə, uzun və bəlkə də yorucu olan söhbətimizdən, ayrı-seçkilik və fərqlərə tutulan iradlara verilən cavabların xülasəsi belə oldu: 1. Varlıq aləmi bir sıra zati və dəyişməz qanunauyğunluqlarla idarə edilir və ona əsasən hər bir şey və hadisə müəyyən məqam, mərtəbə və mövqeyə malikdir və onun dəyişməsi mümkün deyil. 2. Varlığın müxtəlif məqam və dərəcələrinin ...

Cəhənnəm və cənnət

 Cəhənnəm və cənnət
 «Məad» axirət aləminə inanıb bu dünyadan sonra ayrı bir aləmin varlığına e'tiqad bəsləməkdən ibarətdir.   Üsuliddinin beşinci və sonuncu əsası «Məad»-dır. «Məad», ərəb sözü olub qayıdış mə'nasını daşıyır. Amma dini termin baxımından məadın mə'nasında belə deyirlir: «Məad» axirət aləminə inanıb bu dünyadan sonra ayrı bir aləmin varlığına e'tiqad bəsləməkdən ibarətdir. Bu ...

Kovsər hovuzu nədir?

Kovsər hovuzu nədir?
Kovsər hovuzu nədir? Qısa cavab "Kövsər" çoxlu xeyir mənasındadır. Onun üçün çoxlu dəlil və faktlar qeyd etmək olar. Məsələn: Kövsər arxı və hovuzu, şəfaət, nübüvvət, hikmət, elm, çoxlu nəsl, çoxlu zürriyyə və sair. Kövsərin iki mənası var, biri dünyaya aid (Fatimeyi- Zəhra (s), o biri isə axirətə (kövsər hovuzu)- na aiddir. Kövsər hovuzu, Behiştdə ləzzətli bir suyun mənbəyidir ki, çox ...

BİR NEÇƏ XATIRLATMA

BİR NEÇƏ XATIRLATMA
BİR NEÇƏ XATIRLATMA 1. Öncə dedik ki, büluğ həddi vəzifəlilik şərtidir. Lakin bu o demək deyil ki, yetkinlik yaşına çatmayan kəslər tamamilə azad buraxılsın. Qur’an da bə’zən yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə müraciət edir: İcazəsiz otağa daxil olmasınlar. Ata-ana və başqaları istirahət edərkən giriş üçün onlardan icazə alsınlar.  Həzrət Loğman övladına belə göstəriş verir: ...

EKSPERİMENTAL TƏCRÜBƏYƏ MATERİALİST BİR NƏZƏR

EKSPERİMENTAL TƏCRÜBƏYƏ MATERİALİST BİR NƏZƏR
  Qeyd etdiyimiz ifratçı məntiq və fəlsəfə cərəyanlarının hətta maddi fəlsəfə sahələrindəki nüfuzu belə, zəifləməyə başlamışdır. Yeni maddi fəlsəfə məktəblərinin özləri də (əsas etibarı ilə dialektik materialistlər) bu qəbildən olan təmayülləri rədd edirlər. Beləliklə də çağdaş maddi fəlsəfə hiss və təcrübənin hüdudlarını (hər bir alim öz təhqiqatını bundan başlayır) ...

QӘZA-QӘDӘR VӘ CӘBR MӘSӘLӘSI

QӘZA-QӘDӘR VӘ CӘBR MӘSӘLӘSI
QӘZA-QӘDӘR VӘ CӘBR MӘSӘLӘSI Ilahi təqdir dünyanın qanun və sünnəyə malik olması mə`nasında olduğu üçün, qəza-qədərdə e`tiqad baxımından yaranan cəbr məsələsi də həll olur. Biz «Insan və tale» kitabında bu barədə geniş söhbət etmişik və bu barədə ətraflı mə`lumat əldə etmək istəyənlər həmin kitaba müraciət etsinlər. Həmin məsələ barədə burada da xülasə şəkildə söhbət etmək ...