Azəri
Friday 17th of September 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Qeybətin gətirdiyi dünya və axirət bəlaları

Qeybətin gətirdiyi dünya və axirət bəlaları
Bəzi çirkin əməllərimiz insanlarla rabitəmizə mənfi təsir qoyar. Bu çirkin əməllərdən biri də qeybətdir. Qeybət elə bir şeydir ki, əgər həmin insan bu xəbəri eşitsə, xoş qarşılamaz. Yəni, sən kiminsə nöqsanını başqalarının yanında deyirsən. Bu nöqsan ola bilsin ki, əxlaq, rəftar və bədən eybləri olsun. Qeybət sırf dillə edilən bir əməl deyildir. Yazmaq və ya işarə etmək ...

MƏSİHİ FİRQƏLƏRİ (1)

MƏSİHİ FİRQƏLƏRİ (1)
Keçən iki dərsdə məsihiliyin ən əsas və məşhur məzhəbləri ilə tanış olduq. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bu dindən ayrılmış bir çox firqələr də vardır ki, onlar qeyd olunan məşhur məzhəblərdən ayrılmışlar. Bu və gələn dərsdə həmin firqələri araşdıracağıq. əlavə Diqqət yetirmək lazımdır ki, məsihilikdə başqa firqələr də vardır; irqi, qövmi və dil müxtəlifliyi əsasında ...

SƏBR VƏ DÖZÜM

SƏBR VƏ DÖZÜM
SƏBR VƏ DÖZÜMPeyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər Allah yolunda əziyyət çəkməyibdir.  Peyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər əziyyət çəkməyibdir.Peyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər Allah yolunda əziyyət görməyibdir və heç kəs mənim qədər Allah yolunda təhdid olunmayıbdır. Üç gecə- gündüz mən və Bilal (Həbəşi) canlı mövcudun yeməyini tapa bilmirdik. Təkcə o qədər var idi ki, əgər ...

Vahabilərin digər dəlili

Vahabilərin digər dəlili
 Vahabilərin Rəsulullahdan (s) nəql edərək onu əllərində bayraq tutub arxalandıqları hədislərdən biri də budur:"انّ الميِّت ليُعَذَّبَ ببُكاءِ الحَيِّ عليه... و مِثل أنَّ الميّتَ يُعذّبُ فِي قبره بالنِّياحة عليه..." “Ölülər dirilərin göz yaşından əzab çəkirlər... Eləcə də ağlayış demək onların əzab-əziyyət çəkməsinə ...

BӘDBӘXTLIKLӘR XOŞBӘXTLIKLӘRIN ANASIDIR

BӘDBӘXTLIKLӘR XOŞBӘXTLIKLӘRIN ANASIDIR
BӘDBӘXTLIKLӘR XOŞBӘXTLIKLӘRIN ANASIDIR Pisliklərin gözəllikləri cilvələndirmək və ali bir toplum yaratmaqda mühüm rol oynamalarından əlavə, yaxşı və pisliklər barəsindəki mühüm mətləblərdən biri də budur ki, bizim bədbəxtlik və pislik, kamal və xoşbəxtlik adlandırdığımız şeylər arasında səbəb-nəticə əlaqəsi vardır. Pisliklər yaxşılıqların anası və onların yaradıcısıdır. Bu, ...

Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?

Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?
İslam dinində məhəbbətin uca məqamı vardır və yaxşı olar ki, yaxşı insanların sevgisini ürəyimizə buraxaq.Çünki o şeyə ki, məhəbbət göstəririk, zaman keçdikcə ona yaxınlaşır və ülfət qururuq.Əlbəttə sevginin və məhəbbətin ən uca forması – İlahi məhəbbətdir. Allahla ülfət bağlamaqda elə ləzzətlər gizlənmişdir ki, heç bir şey onunla bərabər ola ...

Qiyamətdə ağlamayan göz

Qiyamətdə ağlamayan göz

Allahın Rəsulu (s) həzrəti Fatimə (s)-ya buyurub: «Hüseynin müsibətində ağlayan gözlərdən başqa bütün gözlər qiyamət günü ağlayacaq, (Hüseynə ağlayan şəxslər isə qiyamət günü behişt nemətlərindən bəhrələnərək) gülərüz və şad olacaqlar.»

QANUNUN ZӘIFLIYI

QANUNUN ZӘIFLIYI
QANUNUN ZӘIFLIYI Pul, tanış və gücün hər hansı bir cəmiyyətə tə`sir göstərə bilməsi, orada olan qanunun zəiflik və acizliyinin nişanəsidir. Qanun zəif olan cəmiyyətlərdə ədalətsizlik yaranır, güclülər ondan daha çox faydalana bilir və o, öz qüdrətini yalnız zəiflərə göstərir. Zəif qanun, zəif sinifləri tələyə daha yaxşı salır və cəza kürsüsündə oturdur. Amma o, güclüləri mühakimə ...

Həyatda olanlara təvəssül edib yardım diləmək

Həyatda olanlara təvəssül edib yardım diləmək
Həyatda olanlara təvəssül edib yardım diləmək Bu dünyada ömür sürənlərdən yardım diləyib kömək istəmək də olar. Bunu şirk hesab etmək olmaz. Bu, Quran dastanlarının düzgün bilib təsdiqlədiyi məsələlərdəndir. Məsələn, Yusif peyğəmbər zindanda olarkən öz zindan yoldaşına azad olan kimi onun vəziyyəti barədə zamanın padşahı ilə söhbət etməsini xahiş edir. [1] (اذكرني عند ربك) ...

2- ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ

2- ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ
ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ ƏN BÖYÜK MUZD (MÜKAFAT) AXTARIŞINDA Əgər insan öz ömrünün xeyrə və ya ziyana sərf olunduğunu bilmək istəsə, diqqət yetirməlidir ki, görəcəyi işdən qazancı nədir. Əgər bir əməlin nəticəsi yalnız dünya ləzzəti olacaqsa, bu iş zərərlidir. Çünki naqis və məhdud dünya ləzzəti xalis və qeyri-məhdud axirət ləzzəti ilə müqayisədə heç nədir. ...

«Mehriyyə» (nikah hədiyyəsi) və «nəfəqə» (ailənin yaşayış xərci)

«Mehriyyə» (nikah hədiyyəsi) və «nəfəqə» (ailənin yaşayış xərci)
«Mehriyyə» (nikah hədiyyəsi) və «nəfəqə» (ailənin yaşayış xərci)   Ailədaxili münasibətlərdə mövcud olan qədim ənənələrdən biri, evləndiyi zaman kişinin öz əmlakından gələcək həyat yoldaşına və ya qayınatasına bağışladığı «mehriyyə» adlı hədiyyə olmuşdur. Bundan əlavə, kişinin öhdəsinə düşən digər ən mühüm vəzifələrdən biri də ailənin yaşayış xərcini təmin etmək ...

Nikаhın tәrki Аllаhа qаrşı şübhәdir

Nikаhın tәrki Аllаhа qаrşı şübhәdir
Pеyğәmbәr (s) buyurub:“Hәr kәs kаsıblığа görә еvlәnmәsә, о Аllаhın qüdrәt vә ruzi vеrmәsinә şәkk еdir.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 172.) Pеyğәmbәr (s) digәr bir hәdisindә buyurub:“Еvlәn, çünki еvlәnmәkdә bәrәkәt vаr.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 162.)Pеyğәmbәr (s) buyurub:“İslаmdа Аllаh yаnındа nikаhdаn sеvimli vә әziz оcаq ...

Təfəkkür

Təfəkkür
 Quran "O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): "Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından (Özün) qoru!"  "Əgər Biz istəsəydik, onu (həmin ayələrlə) ucaldardıq. Lakin o, yerə (dünyaya) meyl edib nəfsinin istəklərinə uydu. O elə bir ...

Kim günah edir, amma cənnət arzusundadır ?

Kim günah edir, amma cənnət arzusundadır ?
Cin vurmuş adam necə olur?Peyğəmbər (s) bir yerdən keçirdi. Gördü ki, bir dəstə insan bir yerə toplaşıb. Soruşdu: Nə olub? Dedilər: Burada bir nəfər dəli olub, onu cin vurub. Buyurdu: Bu dəli deyil, xəstədir. İstəyirsinizmi ki, sizə həqiqi dəlinin kim olduğunu bildirim? Dedilər: Bəli, ey Allahın rəsulu! Həzrət (s) buyurdu: Həqiqi dəli o kəsdir ki:1. Təkəbbürlə yol gedir.2. Hamıya ...

İSLAM FƏLSƏFƏSİ

İSLAM FƏLSƏFƏSİ
İSLAM FƏLSƏFƏSİ İslam fəlsəfəsi mürəkkəb bir elm olaraq antologiya, qnoseologiya‒ idrak nəzəriyyələri‒ (Antologiya dinşünaslıq, teologiya, psixologiya və əsas bəhslərdən sayılan “vücud” və “mahiyyət” və bunların ətrafında gedən məsələlərlə bağlıdır.) kimi müxtəlif məsələlərdən bəhs edir. Bu məsələlər İslam aləmində çox mühüm və ...

SÜDƏMƏRLİK VAXTI

SÜDƏMƏRLİK VAXTI
SÜDƏMƏRLİK VAXTI Həzrət Peyğəmbərdən (s) ana südü haqda nəql olunub ki, körpə üçün ən yaxşı qida ana südüdür. («Bihar» 100-ci cild). Allah-taala körpənin doğumu ilə eyni vaxtda ana döşündə süd qərarlaşdırır. Əgər ana südünün əhəmiyyəti müxtəlif yönümlərdən bəşər bu gün aydın olmuşsa, əsrlərcə əvvəl ilahi vəhy və sirrin üstündən pərdəni götürmüşdür. Əlbəttə indi bu ...

Vahabi etiqadının yeni təhlili(6)

Vahabi etiqadının yeni təhlili(6)
Vahabi etiqadının yeni təhlili(6)   ALTINCI SÖHBƏT Övliyaların kəraməti Vahabilərin sünnü və şiə firqəsi ilə müxalif nəzəriyyələrindən biri də kəramət məsələsidir. Quran bu mövzunu açıq-aşkar söylədiyinə görə bütün islami firqələr Peyğəmbərin (s) möcüzə və kəramət xüsusiyyəti olduğunu deyirlər. Lakin onları kəramət sahibi kimi qəbul etməyən, imtiyaza malik olmadıqlarını deyən, ...

Vahabi etiqadının yeni təhlili(1)

Vahabi etiqadının yeni təhlili(1)
Vahabi etiqadının yeni təhlili(1) Bismillahir Rəhmanir Rəhim Müqəddimə On iki il bundan öncə “Vahabi etiqadının yeni təhlili” adlı kitab yazılmışdı. Bu günə qədər Qum Elmi Hövzəsi İslami Təbliğat Müəssisəsinin mərkəzi nəşriyyatı tərəfindən üç dəfə çap olunub yayımlanmışdır. Kitabın dördüncü çapı zamanı onun fəsilləri barəsində yeni fikirlər irəli sürüldü və ilahi yardımlar ...

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!
Əvvəlcə bu məsələ ilə bağlı bir iradı aradan qaldırmaq zəruri görünür. O da budur ki, “bədbinlik” hissi insanın ixtiyarından xaric olduğundan ondan çəkinmək mümkün deyildir. Məsələn, insan bir mənzərəni müşahidə etdikdə, yaxud bir söz eşitdikdə, yaxud bir məsələ və şəxsin mənfi tərəfi haqqında fikirləşdikdə, ixtiyarsız olaraq bədbinlik onun fikrinə ...

Namazın tərcüməsi

Namazın tərcüməsi
1.«Həmd» surəsinin tərcüməsi:«Bismillahir-rəhmanir-rəhim».Bismillah: – Başlayıram Allahın adı ilə ki, bütün kəmallara sahib olan və hər nöqsandan pakdır.Ərrəhman: – Rəhməti genişdir, sonsuzdur.Ərrəhim: – Rəhməti zati, əzəli və əbədidir.Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin: – Tə`rif, bütün yaranmışlara pərvəriş verən Allaha ...