Azəri
Friday 17th of September 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Alimlərin İbn Teymiyyə ilə müxalifətçiliyi

Alimlərin İbn Teymiyyə ilə müxalifətçiliyi
Alimlərin İbn Teymiyyə ilə müxalifətçiliyi İbn Teymiyyə peyğəmbərlər və salehlərin qəbrini ziyarət məqsədilə səfərlərə çıxmağın düzgün olmadığını demişdir. Belə səfərləri günah hesab edir, bu səfərdə namazların tam surətdə (kamil) qılınmasına hökm verdiyinə görə Şafei alimləri onunla müxalifətə qalxmışdılar. Ibn Teymiyyə öz əqidəsinin sübutlu olduğunu göstərmək üçün belə ...

Namazdan əldə etdiyimiz nədir?

Namazdan əldə etdiyimiz nədir?
Namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə..., bu və oxşar məsələlər haqda hədislər.İslaminSesi.info - Zürarə İmam Baqirdən (ə) belə nəql edir: “Namaz qılanda hüzuri-qəlblə və diqqətlə qıl! Çünki sənin namazdan nəsibin – təkcə ona olan diqqətin qədərdir. Heç vaxt namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ...

ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN MÜAVIYƏ ILƏ OLAN MACƏRASI

ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN MÜAVIYƏ ILƏ OLAN MACƏRASI
ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN MÜAVIYƏ ILƏ OLAN MACƏRASI“Nəhcül bəlağə”-nin məktublar bölməsində təqribən on üç uzun məktub gəlibdir ki, bunlar Əli (əleyhissalam) tərəfindən Müaviyəyə göndərilmişdi. Bu məktubların çox hissəsi müharibə, beytül-mal və başqa siyasi əhəmiyyətli məsələlərə aiddir. Elə buna görə də dastan xarakteri ...

Kafirlə müşrikin fərqi nədir?

Kafirlə müşrikin fərqi nədir?
Küfr” sözünün lüğətdəki mənası – “örtmək”dir. Gecəni bəzən kafir adlandırırlar, çünki hər şeyi qaranlığa qərq edər. Tarlanı kafir adlandırırlar, çünki toxumları torpaqda gizlədir. Dinimizdə kafir sözü – neməti inkar edənlərə aid edilir. Yəni, kafir o kəsdir ki, Allahın vacib etdiklərini inkar edər. O cümlədən Allahın vahid olmasını, Peyğəmbərin (s) nübuvvətini və Peyğəmbərin ...

BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT

BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT
BİRİNCİ FƏSİL: İMAMƏT Peyğəmbəri Əkrəmin (s) vəfatından sonra yenicə qurulmuş İslam cəmiyyətində irəli çəkilən ən mühüm bəhslərdən biri də Peyğəmbəri Əkrəmin canişini və xilafət məsələsi idi. Peyğəmbərin bə`zi səhabələrinin rə`ylərinə əsasən, Əbu Bəkrin xilafətini qəbul etdilər, digər bir qrup isə inandı ki, Peyğəmbərin canişini elə o həzrətin tə`yin etməsi əsasında olub, ...

TӘKVINI VӘ ŞӘRTI ŞӘRTLӘR

TӘKVINI VӘ ŞӘRTI ŞӘRTLӘR
TӘKVINI VӘ ŞӘRTI ŞӘRTLӘR Insanlar adətən yaradılış, cəza, mükafat, xoşbəxtlik və bədbəxtliklər barəsindəki ilahi qanunları bəşəriyyətin ictimai qanunları ilə müqayisə edirlər. Halbuki bu işlər təkvini və həqiqi şəraitə tabedirlər. Amma ictimai qanun və şəraitlər şərti və e`tibari qanunlara tabedirlər. Ictimai qanunlar şərti şəraitlərə tabe ola bilərlər, amma yaradılış qanunları, o ...

CƏBRƏ MEYL EDƏNLƏRİN YARATDIĞI ŞÜBHƏLƏRİN DƏF EDİLMƏSİ

CƏBRƏ MEYL EDƏNLƏRİN YARATDIĞI ŞÜBHƏLƏRİN DƏF EDİLMƏSİ
  Cəbrə meyl edənlərin yaratdığı şübhələrin ən mühümləri aşağıdakılardır: 1.İnsanın iradəsi batini meyllərin həyəcanlanması və təhrik olunması sayəsində formalaşır. Nə bu meyllərin özü insanın ixtiyarındadır, nə də onun xarici amillər vasitəsilə təhrik edilməsi. Deməli, bu barədə ixtiyar və seçkiyə heç bir yer qalmır. Cavab bundan ibarətdir ki, meyllərin təhrik olunması iradə və ...

Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir

Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir
Şükrün mərhələsi vardır. Bəzən dillə olur və bəzən də əməllə. Həqiqi şükür odur ki, Allahın nemətlərini O, təyin etidyi yerdə xərcləyəsən. “Ey iman gətirənlər, ruziniz etdiyimiz pak şeylərdən yeyin (yer üzündə sizin üçün yaratdığımız və pak olan şeylərin hamısından bəhrələnin) və əgər yalnız Allaha ibadət edirsinizsə, Ona şükür edin (çünki şükürsüz ibadət kamil deyildir)”. ...

İMAMƏT (2)

İMAMƏT (2)
Müsəlmanların imam və başçısı, Rəsuli-əkrəmin (s) canişini kimi xalqın dini və dünyəvi işlərinin idarə olunmasını öz öhdəsinə götürmək istərkən gərək bir sıra imtiyazlara malik olsun. Günah, xəta və səhvdən uzaq olsun ki, ictimaiyyəti səadətə doğru yönəldə bilsin və xalqa rəhbərlik etməyə haqqı olsun. Çünki özü təmiz olmayan şəxs xalqı doğru yola yönəldə bilməz. İmam gərək ...

İman çeşməsi

İman çeşməsi
Dar menuy 5 bashe.   İman çeşməsi من صدقه لسانه زکي عمله. و من حسنت نيته زيد في رزقه، و من حسن برّه باخوانه و اهله مدّ في عمره. Hər kəsin dili düz olsa, əməli pak olar. Hər kəs xoşniyyət olsa, ruzisi çox olar. Hər kəs qardaş və xandanı ilə xoşrəftar olsa, ömrü uzun olar. Töhəful uqul, səh 410 (تحف العقول، ص 410) من کفّ ...

İslam Peyğəmbəri (s) Mədinəyə köçdükdən və o şəhər əhalisinin (onlara “ənsar” deyilirdi), xüsusilə, Məkkədən köçüb oraya gələn mühacirlərin misilsiz kömək və himayələrindən bəhrələndikdən sonra islam cəmiyyətinin əsasını qoyaraq onu idarə etməyə başladı.

İslam Peyğəmbəri (s) Mədinəyə köçdükdən və o şəhər əhalisinin (onlara “ənsar” deyilirdi), xüsusilə, Məkkədən köçüb oraya gələn mühacirlərin misilsiz kömək və himayələrindən bəhrələndikdən sonra islam cəmiyyətinin əsasını qoyaraq onu idarə etməyə başladı.
İslam Peyğəmbəri (s) Mədinəyə köçdükdən və o şəhər əhalisinin (onlara “ənsar” deyilirdi), xüsusilə, Məkkədən köçüb oraya gələn mühacirlərin misilsiz kömək və himayələrindən bəhrələndikdən sonra islam cəmiyyətinin əsasını qoyaraq onu idarə etməyə başladı. “Peyğəmbər məscidi” ilahi risalətin təbliğ olunduğu, ibadət və camaatın təlim-tərbiyə mərkəzi olmaqdan əlavə, ...

ƏSKİK SATMAQDAN UZAQLIQ VƏ NAMAZIN İLK VAXTDA QILINMASI

ƏSKİK SATMAQDAN UZAQLIQ VƏ NAMAZIN İLK VAXTDA QILINMASI
  Məqsədim diqqətinizi bu deyilənlərə yönəltməkdir: “Yediklərimiz o qədər ləzzətli idi ki, heç vaxt belə ləzzətlər dadmamışdıq. Nə qədər yeyirdiksədə, doymurduq. Növbənöv şirnilər, meyvələr, müxtəlif dadlı, cürbəcür yeməklər gətirirdilər. Bir saat ötəndən sonra qalxdıq ki, görək sonrası nə olacaq. Həmin şəxs bizi bağın kənarınadək müşayət etdi. Atam ondan soruşdu: “Siz ...

ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT
Aşura, Ərəbcə ‘aşara [on] və ya aşardan [onuncu] kəlməsindən törədilib. Qəməri ayların ilki olan Məhərrəm ayının 10-cu gününə verilən addır. Buxarinin tədqiqatında Həzrəti Aişə və Abdullah ibn Ömər rəvayətlərinin icmalından gəldiyimiz qənaətə görə, cahiliyyə dövrü Ərəbləri də aşuranı qeyd edərdilər. Bu onlara Həzrəti İbrahimdən qalan bir ənənə idi. Yenə cahiliyyə Ərəbləri ...

CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏK

CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏK
CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏKPeyğəmbər (s): Sizə cavanlarla xoş rəftar etməyi tövsiyə edirəm; çünki, onların qəlbləri çox yumuşaqdır. Həqiqətən Allah məni müjdə verən və xəbərdarlıq edən göndəribdir. Cavanlar mənimlə əhd bağladılar, qocalar isə müxalifət etdilər. (Sonra bu ayəni oxudu): "Onların ömrləri uzandı və qəlbləri bərkidi."  Bir cavan Peyğəmbərin (s) birinci ...

SİONİZM

SİONİZM
  Bu dərsdə bəhsimizin mövzusu dinlərin tanınması ilə əlaqədar əqidəvi və kəlami mətləblər olmasına baxmayaraq, yəhudilərin talehi sionizmin yaranması ilə sıx rabitədə olduğundan, sionistlərin öz siyasi hədəfləri istiqamətində yəhudilikdən və yəhudi tə’limlərindən geniş istifadə etdiklərindən, sionist protokolları vasitəsilə yəhudilər üçün yeni ideologiya nəzərdə tutduqlarından və ...

ÖLÜMDƏN SONRAKI HƏYAT

ÖLÜMDƏN SONRAKI HƏYAT
  İnsan, dünyasını dəyişdikdən sonra fasiləsiz olaraq axirət dünyasına qovuşur, yoxsa müəyyən mərhələ keçdikdən və qiyamət baş verdikdən sonra buna nail olur? (Sözsüz ki, qiyamətin nə vaxt baş verəcəyi yalnız Allaha məlumdur. Bu haqda hətta peyğəmbərlərin belə, məlumatı olmamışdır). Bu barədə nazil olmuş bir çox Quran ayələrindən, peyğəmbər və imamlardan nəql olunmuş mütəvatir ...

SABEİ DİNİ

SABEİ DİNİ
  MÜQƏDDİMƏ Sabei dini İraqın cənubunda[1] yaşayan, İranın qərbi Xuzistan məntəqəsində (Mişan səhrası və Karun haşiyəsində) azlıqda yaşayan bir ayinin ardıcıllarıdır ki, onların sayının təxminən 200 min nəfər olduğu deyilir. Xüsusi adət-ən’ənələrə malik olduğuna, fərdi və ictimai həyatlarında sair millətlər və qövmlərlə qarışmaqdan, öz əqidələrini aşkar etməkdən ...

Mәhrәm vә nаmәhrәmlik mәsәlәlәri

Mәhrәm vә nаmәhrәmlik mәsәlәlәri
İKİNCİ RİSАLӘ İKİNCİ RİSАLӘ MƏHRƏM VƏ NAMƏHRƏM Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə Həmd olsun müəyyən məsləhətlərə görə bə`zi qadınları bə`zi kişilərə məhrəm və onlarla izdivacı haram, bə`zi qadınları bə`zi kişilərə naməhrəm və onlarla izdivacı halal buyuran Allaha! Bir müddət idi ki, məhrəm və naməhrəm mövzusunda müxtəsər bir risalə yazmaq istəyirdim. Şükürlәr olsun ...

Vahabilərin nəzərincə ölüm nə deməkdir

Vahabilərin nəzərincə ölüm nə deməkdir
Ölüm haqqında müxtəlif versiyalar irəli sürülmüşdür. Biz isə burada vahabilərin bu barədə fikirlərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Ibn Qəyyim Covzidən belə nəql olunur: “İslam Peyğəmbəri (s) olmuş olsa da belə meyitə təvəssül etmək çirkdir. Ona görə ki, Quranın buyurduğuna əsasən meyit puç olmuş hesab olunur. "اِنَّكَ مَيِّتُ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" ...

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır
İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur. Deyerler.org: İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur. “Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar. Həmçinin öz zinət və ...