Azəri
Sunday 29th of November 2020
  534
  0
  0

14 Məsum (ə) haqqında hədislər

14 Məsum (ə) haqqında hədislər

-"Аllаh bizim əmrimizi dirildәnә rәhmәt еtsin!"
Sоruşdulаr: "Sizin әmrinizi nеcә diriltmәk оlаr?" Buyurdu: "Bizim еlmlәrimizi öyrәnib bаşqаlаrınа öyrәtmәklә."
"Vәsаilüş-şiә", c. 27, sәh. 141.

 

-"Әgәr cаmааt bizim kәlаmlаrımızın gözәlliyini bilsәydilәr, bizә tаbе оlаrdılаr."
"Bihаrul-әnvаr", c. 2, sәh. 31.

-"Hәr kim bizdәn (imаmlаrdan) birini ziyаrәt еtsә, İmаm Hüsеyni (ә) ziyаrәt еtmiş kimidir."
"Vәsаilüş-şiә", c. 14, sәh. 564.

 

-"İmаm Hüsеynin (ә) ziyаrәtinә sәrf оlunаn günlәr ömürdәn sаyılmır."
"Tәhzib", c. 6, sәh. 43.

-"Sizә pеyğәmbәrlәrin silаhını tövsiyә еdirәm."
Sоruşdulаr: "Pеyğәmbәrlәrin silаhı nәdir?" Buyurdu: "Duа."
"Üsuli-kаfi", c. 2, sәh. 468.

-"Mәni sеvәnlәrdәn hәr kim hаqqımı bilәrәk mәni ziyаrәt еtsә, qiyаmәt günü оnа şәfаәt еdәcәyәm."
"Tәhzib", c. 2, sәh. 33.

 


source : www.sibtayn.com
  534
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

Aşura Ayətullah Xameneinin nəzərində
Əllahus- səməddə, əs- səməd kəlməsi hansı mənadadır?
"Maidə" surəsi
İlahi Hidayət Çırağının Doqquzuncu Nuru İmam Cavad (ə)-ın şəhadəti günüdür
Kimlər şəfaətə layiqdir və kimlər bu nemətdən məhrum olacaqlar?
İSLAMDA TƏBABƏT (2)
Bəla niyə gəlir ?!
İmam Həsən Əsgərinin (ə) nəzərində Qeyb məsələsi
1-ci məktub
Bu elmi bir həqiqətdir ki, insan yer səthindən asimana tərəf nə qədər çox qalxsa, fəzada ...

 
user comment