Turkish
Wednesday 22nd of November 2017
Makaleler

İmam Muhammed Bakır (as)’dan Bir Mucize

İmam Muhammed Bakır (a.s)’ın özel ashabından olan Ebu Besir şöyle diyor:İmam Bakır (a.s)’a dedim ki: “Siz Peygamber (s.a.a)’in varisleri misiniz?”İmam (a.s): “Evet.”Dedim ki: “Peygamber (s.a.a), bütün peygamberlerin ilimlerinin varisi miydi?İmam (a.s): “Evet, onların bütün ilimlerinin varisiydi.”Dedim ki: “Siz de Peygamber (s.a.a)’in ...

İmam Bâkırın (a.s) İmamet Dönemi -1

mam Bâkır"ın (a.s) 19 yıllık imamet dönemi (h:95-114) şöyle özetlenebilir:Babası -İmam Seccad (a.s)- ömrünün son anlarında onu kendi yerine ve Şia"nın önderliğine tayin eder ve bunu, diğer evlatları ve akrabaları huzurunda gerçekleştirir. Rivayetlerin dilinde ilim veya Resulullah"ın (s.a.a) silahını ihtiva eden bir sandığı ona göstererek buyurur: "Ey Mu-hammed, bu ...

İmam Muhammed Bakır (as)

İmam Muhammed Bakır (as)’ın   Kısaca BiyografisiAdı: Muhammed (a.s).Meşhur lakabı: Bakır (ilmi yaran ve açıklayan).Baba ve anne adı: Ali (Zeyn’ul-Abidin -a.s-), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı).Doğum yeri ve yılı: Hicretin 57. yılı, Recep ayının evveli veya Sefer ayının üçünde Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi.İmamet müddeti: On dokuz ...

İslâm Açısından Mead

Semavî dinler arasında meada en çok önem veren ve bu konuyu en geniş perspektiften ele alan İslâm dinidir. Öyle ki, çok az bir mevzu bu kadar önemle üzerinde vurgu yapılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de mead ve ölümden sonraki hayatla ilgili binden fazla ayet var.  Ama diğer taraftan Kur'ân'da birey ve toplumla ilgili hüküm ve kanunlar, yani "ahkam ayetleri" diye ...

Evlilik ve Aile Yapıları

. Evliliğin TanımıEvlilik (marriage) sözcüğü için farklı tanımlar yapılmıştır. Burada onlardan bir kaçına değineceğiz:a) “Evlilik, sosyal açıdan cinsel bağ unvanı ile resmi olarak tanınmış ve iki yetişkin bireyin beğendiği şey olarak tanımlanabilir.” (Anthony Giddens, 1374: 185)b) “Evlilik, sosyal açıdan bir birim olarak tanınmış ve bazen yasal olarak ...

Dahvu’l-Arz Gününün Amel ve İbadetleri

Dahvu’l-Arz (Arapça: دحو الأرض), bazı rivayetlere göre yeryüzünün (yerkürenin) yayılıp döşendiği gündür. Zilkade Ayının 25. Günü olan Dahvu’l-Arz günü, dini açıdan faziletli ve önemli günlerden sayılmaktadır. Bugünde dua, zikir ve oruç gibi bazı ibadetlerin yapılmasına vurgu yapılarak tekit ...

Kazımeyn ''İmam Cevad’ın'' Şehadet Yıldönümü Öncesinde Siyahlara Büründü

    Önceki gün, yurt içinden ve yurtdışından gelen binlerce Ehlibeyt (a.s) aşığı, İmam Kazım (a.s) ve İmam Cevad’ın (a.s) mübarek türbelerinde toplanarak, bu iki hidayet önderinin çekmiş olduğu musibetleri anarak gözyaşı döktüler.Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Irak’ın Kazımeyn şehrinde, İmam Cevad’ın (a.s) şehadet ...

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1

 büyük insan?n ismi “Muhammed”, me?hur künyeleri “Eba Cafer-i Sani”, “?bn-i R?za” ve me?hur lakaplar? ise “Cevad”’d?r.Mübarek ?mürleri yirmi be? y?ld?r.[1] Ehl-i Beyt içerisinde Hz. Fat?ma’dan hariç, b?yle k?sa ?mürlü ba?ka kimse yoktur. O büyük insan?n do?umu, Hicri yüz doksan be?,[2] Recep ay?n?n onu, cuma gecesi, ...

İMAM CEVAD (A.S) VE GAYB MESELESİ

Gaybı İnkar Etmeyle Onu Mutlak Olarak Kabul Etme Arasında Orta Yol     Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamamen reddetmektedirler; fakat diğer bazıları da birinci grubun aksine ister zaruret durumunda ve ister zaruret durumu dışında her türlü meseleyi gaypla yorumlamaktadırlar.     Birinci grup şöyle diyor: Biz resulullah"ın (s.a.a) gaybla ...

İmam Cevad (as.)ın Hayatı-1

 İmam Cevad (a.s.)"ın yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emandâ olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar hakkındaki haberlerin yayılmasına engel oluyorlardı, buna ek olarak da İmam Cevad (a.s.)"ın ömrü de fazla sürmediğinden onunla ilgili göz doldurucu haber ve bilgiler elde ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar

1) Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhemnâ lenekûnenne min-el hâsirîn.   Dua olarak okunduğunda söylenebilecek olan Türkçe meali:"Rabbimiz! Biz kendi kendimize, kendi nefsimize zulmettik (günah işledik). Sen bizi bağışlamaz, yarlıgamaz, suçlarımızı örtüp silmez isen, hüsrâna düşenlerde oluruz ...

Siyonist İsrail'e ait göç verileri yayınlandı

Siyonist İsrail'e ait bir istatistik kurumu 2015 yılına ait göç verilerini yayınladı.Göç verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 16 bin 700 kişi yurt dışına çıktı ve bunların sadece 8 bin 500'ü bir yıl sonra geri döndü.Gidenlerin çoğu ailelerini de yanında götürdü.2015'te yurt dışına çıkanların yaş ortalaması 27,6. Yüzde 53`ü de ...

Kıyamet Büyüktür

Kıyametten bir haber işitiyoruz ve bunu basit görüyoruz. Oysa dünya âlemi bize nazaran çok büyük ve önemli olmasına rağmen Allah-u Teâlâ Kur"ân-ı Kerim"de onu oyun olarak addediyor. Buna karşılık kıyamet için "büyük bir olay" tabirini kullanıyor.[1] Evet, kıyamet çok büyüktür. O, öyle bir gündür ki önceki ve sonraki ...

Kur'an'ın Teslis İnancına Karşı Çıkışı(1)

Kur'an, teslis inancını çürütürken iki yöntemi kullanır. Birincisi, genel yöntem. Bu çerçevede yüce Allah'ın oğul edinmesinin imkansızlığı vurgulanır. Oğul olduğu iddia edilenin Hz. İsa veya bir başkası olması önemli değildir. İkincisi, özel yöntem. Bu çerçevede Meryem oğlu İsa'nın oğul ilah olmadığı,aksine yaratılmış bir kul olduğu ...

Kur’an insanı korur(1.Bölüm)

Çünkü bireylerin, halkların ve medeniyetlerin hem ilerleme ve olgunluk etkenlerinin ve hem de yaşadıkları sorunlar ve helaket etkenlerinin tümü Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. İşte bunları uygulayan ve Kur’an’a saygıyı gözeten kimse, kendini helak olmaktan korur.İmam Ali b. Ebutalib (a.s), bu hususta şöyle buyurmaktadır:“Bilin ki şu Kur’an, ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

ALLAH'I ZİKRETMEK

Allah'ı zikretmek manevî hareketin ve Allah'a yakınlığa doğru seyr ve sülûk etmenin başlangıç noktası sayılabilir. Sülûk eden bir insan zikir vasıtasıyla tedricen madde ufuğundan daha yukarılara çıkar, sefa ve nuraniyet âlemine ayak basar ve Allahu Teâlâ'ya yakınlık makamına ulaşıncaya dek tedricen mükemmelleşir. Allah'ı anmak ibadetlerin ruhu ve onların ...

Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek

Kuran ayetlerinde, Allah'ın sıfatlarının bir kısmı şu şekilde haber verilmektedir:Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun ...

Kur'an-ı Kerim

Kur’an (Arapça: القرآن‎, İngilizce: Quran) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم) Müslümanların semavi kitabı olup onların inancına göre lafızlarının aynısı Vahiy Meleği Cebrail’in aracılığıyla Allah Teâlâ tarafından Levhi Mahfuz’dan 23 yıl boyunca Peygamberin kalbi ve diline nazil olmuş ve Peygamberin doğrudan ve sürekli ...