Turkish
Wednesday 20th of September 2017
Makaleler

TATHİR AYETİ

  "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizen her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler." (Ahzab, 33). tathir ayeti     Şüphesiz ki Allah"ın tertemiz kıldığı ve her türlü pisliği giderdiği şahıslardan maksat, beş zat yani "Al-i Abâ"dır. Bu da bu beş zatın mahlukatın en üstünü ve yeryüzündeki tüm insanların faziletlisi ...

Kurban Bayramı

Kurban bayramı (Arapça: عید الاضحی), Müslümanların büyük bayramlarından biridir. Nakledilen hadislere göre Allah, Hz. İsmail’in (a.s) bugün Hz. İbrahim (a.s) tarafından kurban edilme emrini vermiştir. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i kurbanlığa götürmüş, ancak Hz. Cebrail (a.s) bir koçla nazil olmuş ve o koç Hz. İsmail yerine kurban edilmiştir. ...

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

 Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kur'an-ı Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hıristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ...

İmam Hüseyin'in Arefe duası

İmam Hüseyin’in arefe duası (Arapça: دعاء العرفة), Şiaların üçüncü imamı olan İmam Hüseyin’in Kurban bayramı arifesinde, Arafat sahrasında okuduğu bir duadır. Şialar bu duayı arefe günü Arafat’ta okumakta ve yine çeşitli ülkelerdeki Şialar cami ve mescitlerde veya evlerde okumaktadırlar. Arefe duası, inançsal ve irfani öğretileri ...

İMAM MUHAMMED BAKIR (as)’IN VELADETİ

Şiaların beşinci İmamı ve Hz. Resulullah efendimizin torunlarından İmam Muhammed Bakır (as)  hicretin 57. yılı,  Sefer ayının üçünde Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi. Babası 4. İmam Ali (Zeyn’ul-Abidin -a.s-), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı)'dır. Bu bakımdan İmam Muhammed Bakır (as) hem baba tarafından ve hem de anne tarafından  İmam Ali ve Hz. ...

Hz. Muhammed Bâkır’ın (as) Hayâtı

İmâm Muhammed Bâkır da Medîne’de dünyâya geldi. Babası İmâm Seccâd’ın (a.s)[1] vefâtı ile birlikte vasiyeti üzere Ümmet-i Muhammed’e İmâm olmuşlar, ümmeti zâhiren ve bâtınen, hakka ve güzele irşât eylemişlerdir.Temiz, mutahhar ve yüce mertebelere sâhip ataları gibi, bir çok keşf-i kerâmeti bulunan ...

İmam Muhammed Bakır (as)’dan Bir Mucize

İmam Muhammed Bakır (a.s)’ın özel ashabından olan Ebu Besir şöyle diyor:İmam Bakır (a.s)’a dedim ki: “Siz Peygamber (s.a.a)’in varisleri misiniz?”İmam (a.s): “Evet.”Dedim ki: “Peygamber (s.a.a), bütün peygamberlerin ilimlerinin varisi miydi?İmam (a.s): “Evet, onların bütün ilimlerinin varisiydi.”Dedim ki: “Siz de Peygamber (s.a.a)’in ...

İmam Bâkırın (a.s) İmamet Dönemi -1

mam Bâkır"ın (a.s) 19 yıllık imamet dönemi (h:95-114) şöyle özetlenebilir:Babası -İmam Seccad (a.s)- ömrünün son anlarında onu kendi yerine ve Şia"nın önderliğine tayin eder ve bunu, diğer evlatları ve akrabaları huzurunda gerçekleştirir. Rivayetlerin dilinde ilim veya Resulullah"ın (s.a.a) silahını ihtiva eden bir sandığı ona göstererek buyurur: "Ey Mu-hammed, bu ...

İmam Muhammed Bakır (as)

İmam Muhammed Bakır (as)’ın   Kısaca BiyografisiAdı: Muhammed (a.s).Meşhur lakabı: Bakır (ilmi yaran ve açıklayan).Baba ve anne adı: Ali (Zeyn’ul-Abidin -a.s-), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı).Doğum yeri ve yılı: Hicretin 57. yılı, Recep ayının evveli veya Sefer ayının üçünde Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi.İmamet müddeti: On dokuz ...

İslâm Açısından Mead

Semavî dinler arasında meada en çok önem veren ve bu konuyu en geniş perspektiften ele alan İslâm dinidir. Öyle ki, çok az bir mevzu bu kadar önemle üzerinde vurgu yapılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de mead ve ölümden sonraki hayatla ilgili binden fazla ayet var.  Ama diğer taraftan Kur'ân'da birey ve toplumla ilgili hüküm ve kanunlar, yani "ahkam ayetleri" diye ...

Evlilik ve Aile Yapıları

. Evliliğin TanımıEvlilik (marriage) sözcüğü için farklı tanımlar yapılmıştır. Burada onlardan bir kaçına değineceğiz:a) “Evlilik, sosyal açıdan cinsel bağ unvanı ile resmi olarak tanınmış ve iki yetişkin bireyin beğendiği şey olarak tanımlanabilir.” (Anthony Giddens, 1374: 185)b) “Evlilik, sosyal açıdan bir birim olarak tanınmış ve bazen yasal olarak ...

Dahvu’l-Arz Gününün Amel ve İbadetleri

Dahvu’l-Arz (Arapça: دحو الأرض), bazı rivayetlere göre yeryüzünün (yerkürenin) yayılıp döşendiği gündür. Zilkade Ayının 25. Günü olan Dahvu’l-Arz günü, dini açıdan faziletli ve önemli günlerden sayılmaktadır. Bugünde dua, zikir ve oruç gibi bazı ibadetlerin yapılmasına vurgu yapılarak tekit ...

Kazımeyn ''İmam Cevad’ın'' Şehadet Yıldönümü Öncesinde Siyahlara Büründü

    Önceki gün, yurt içinden ve yurtdışından gelen binlerce Ehlibeyt (a.s) aşığı, İmam Kazım (a.s) ve İmam Cevad’ın (a.s) mübarek türbelerinde toplanarak, bu iki hidayet önderinin çekmiş olduğu musibetleri anarak gözyaşı döktüler.Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Irak’ın Kazımeyn şehrinde, İmam Cevad’ın (a.s) şehadet ...

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1

 büyük insan?n ismi “Muhammed”, me?hur künyeleri “Eba Cafer-i Sani”, “?bn-i R?za” ve me?hur lakaplar? ise “Cevad”’d?r.Mübarek ?mürleri yirmi be? y?ld?r.[1] Ehl-i Beyt içerisinde Hz. Fat?ma’dan hariç, b?yle k?sa ?mürlü ba?ka kimse yoktur. O büyük insan?n do?umu, Hicri yüz doksan be?,[2] Recep ay?n?n onu, cuma gecesi, ...

İMAM CEVAD (A.S) VE GAYB MESELESİ

Gaybı İnkar Etmeyle Onu Mutlak Olarak Kabul Etme Arasında Orta Yol     Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamamen reddetmektedirler; fakat diğer bazıları da birinci grubun aksine ister zaruret durumunda ve ister zaruret durumu dışında her türlü meseleyi gaypla yorumlamaktadırlar.     Birinci grup şöyle diyor: Biz resulullah"ın (s.a.a) gaybla ...

İmam Cevad (as.)ın Hayatı-1

 İmam Cevad (a.s.)"ın yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emandâ olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar hakkındaki haberlerin yayılmasına engel oluyorlardı, buna ek olarak da İmam Cevad (a.s.)"ın ömrü de fazla sürmediğinden onunla ilgili göz doldurucu haber ve bilgiler elde ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar

1) Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhemnâ lenekûnenne min-el hâsirîn.   Dua olarak okunduğunda söylenebilecek olan Türkçe meali:"Rabbimiz! Biz kendi kendimize, kendi nefsimize zulmettik (günah işledik). Sen bizi bağışlamaz, yarlıgamaz, suçlarımızı örtüp silmez isen, hüsrâna düşenlerde oluruz ...

Siyonist İsrail'e ait göç verileri yayınlandı

Siyonist İsrail'e ait bir istatistik kurumu 2015 yılına ait göç verilerini yayınladı.Göç verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 16 bin 700 kişi yurt dışına çıktı ve bunların sadece 8 bin 500'ü bir yıl sonra geri döndü.Gidenlerin çoğu ailelerini de yanında götürdü.2015'te yurt dışına çıkanların yaş ortalaması 27,6. Yüzde 53`ü de ...

Kıyamet Büyüktür

Kıyametten bir haber işitiyoruz ve bunu basit görüyoruz. Oysa dünya âlemi bize nazaran çok büyük ve önemli olmasına rağmen Allah-u Teâlâ Kur"ân-ı Kerim"de onu oyun olarak addediyor. Buna karşılık kıyamet için "büyük bir olay" tabirini kullanıyor.[1] Evet, kıyamet çok büyüktür. O, öyle bir gündür ki önceki ve sonraki ...