Turkish
Monday 25th of June 2018

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

 Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kur'an-ı Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hıristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ve istidlalde bulunmuş ve onları hak yola davet etmiştir.

    Ayrıca Kur'an-ı Kerim, bu taifeleri hakka davet ederken, hiç bir zaman onları Arap olarak muhatap almıyor. Nitekim müşrikler (putperestler) hakkında şöyle diyor:

  Eğer tövbe ederek, namaz kılıp zekat verirlerse sizin din kardeşlerinizdir.[1]

   Ehl-i kitap sayılan Yahudi, Hıristiyan ve Mecusiler hakkında şöyle buyuruyor:

  Ey kitap ehli, gelin, aramızda eşit olan tek söze! Ancak Allah'a kulluk edelim. O'na hiç bir şeyi eş ve ortak tutmayalım. Allah'ı bırakıp da bazılarımız, bazılarımızı Rab edinmeyelim.[2]

   Görüldüğü gibi asla: Ey Arap müşrikleri veya Arap soyundan olan ehl-i kitap diye hitap edilmiyor. Gerçi İslâm'ın halen Arap yarımadasından dışarıya yayılmadığı ilk dönemlerde tabii olarak Kur'an'ın bu genel hitapları, sadece Arap ümmetine sunuluyordu. Fakat İslâm'ın Arap yarımadasının dışına nüfuz ettiği hicretin 6. yılından itibaren, böyle bir ihtisası gerektirecek herhangi bir sebep artık kalmamıştı.

   Yukarıdaki değindiğimiz ayetlerden başka, umumi davet edici diğer bazı ayetler de vardır. Misal olarak şu ayeti kerime:

   De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve bana bu Kur'an, sizi ve bunun ulaştığı herkesi korkutmam için vahyedildi.[3]

Ve şu ayet-i kerime:

Kur'an evrende bulunan herkese bir hatırlatmadan başka bir şey değildir.[4]

Ve şu ayet-i kerime:

Şüphe yok ki, bu ayet en büyük ayetlerden biridir. Ve korkutucudur insanları.[5]

    Tarihi açıdan da Asr-ı Saadette putperest, Yahudi ve Hıristiyan gibi muhtelif dinlere mensup olanların ve ayrıca Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi gibi çeşitli ümmetlere mensup olanların Müslüman oldukları ispat olunmuştur.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] -Tevbe/11.

[2] -Al-i İmran/64.

[3] -En'am/19.

[4] - Sad/87.

[5] - Müdessir/35-36.

Ayrıntılar
    Gösterim: 194

latest article

      Namaz, Nimetin Şükrüdür
      Fitre Zekatı
      Fitre Zekâtı
      Fitre Zekatı
      Küresel Direniş Ordusu kuruluyor / Gayrimüslimler ve Arap olmayanlar da bu orduya katılmalı / ...
      Tüm İslam Alemi ve Müslümanların Ramazan Bayramı Mübarek Olsun
      Hz. ALİ (A.S)'DAN RİVAYET EDİLEN HADİSLER
      HZ.ALİ (A.S)
      Üçüncü şahadet: Eşhedü anne Aliyyen Veliyullah
      Riya; Küçük Şirk

user comment