ไทยแลนด์
Thursday 21st of September 2017
code: 80950
บุคลิกของผู้เรียน

อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า ผู้เรียนที่ดีควรจะมีบุคลิกและกิริยามารยาทดังต่อไปนี้

– ครูผู้สอนมีสิทธิเหนือผู้เรียน ผู้เรียนควรจะต้องให้เกียรติและให้ความเคารพครูในวาระต่างๆ

– ผู้เรียนควรตั้งใจฟังคำสอนของครู

– ผู้เรียนต้องไม่ขึ้นเสียงดังกว่าเสียงของครู

– ถ้ามีผู้ตั้งคำถามต่อครู ผู้เรียนไม่ควรชิงตอบก่อนครู

– ไม่ควรพูดคุยสนทนากับผู้อื่นต่อหน้าครู และควรให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากความรู้ของครูด้วย

– ไม่ควรพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีต่อหน้าครู

– เมื่อมีผู้พูดถึงครูในทางไม่ดี ผู้เรียนควรปกป้องเขา

– ควรปกปิดข้อบกพร่องและเปิดเผยคุณงามความดีของครู

– ไม่ควรข้องแวะกับผู้ที่เป็นศัตรูของครู และไม่ควรขัดแย้งกับมิตรสหายของครู

เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว เทวทูตของอัลลอฮฺจะให้การเป็นพยานว่าเขาเป็นผู้ให้ความสนใจต่อครู และได้แสวงหาความรู้เพื่ออัลลอฮฺ ไม่ใช่เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น
หน้าที่ของครูผู้สอน

– ต้องสำนึกไว้เสมอว่าการสอนความรู้และเปิดเผยความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮฺทรงมอบหมายให้แก่ครูในฐานะเป็นผู้คุ้มครองนักเรียน

– เมื่อครูสอนนักเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยไม่ได้ข่มขู่และใช้อารมณ์โกรธเรืองต่อนักเรียน อัลลอฮฺจะเพิ่มพูนความรู้ให้เขาด้วยความเมตตาของพระองค์

– ถ้าครูผลักไสผู้อื่นจากความรู้ของเขา และเมื่อมีผู้มาหาเขาเพื่อหาความรู้ แล้วเขากลับทำการข่มขู่และสร้างความรำคาญใจให้แก่พวกเขา อัลลอฮฺก็จะทรงนำแสงสว่างแห่งความรู้ไปจากเขา และจะทำให้เขาเป็นผู้ต่ำต้อยในสายตาของผู้อื่น

user comment
 

latest article

  ความจำเป็นในการเลี้ยงดูและการขัดเกลา ...
  ...
  “จงระมัดระวังการใช้ชีวิต”
  “หนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้าน”
  เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ...
  ความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า
  เตาฮีด เอกภาพแห่งอัลลอฮฺ ...
  ความสำคัญของนบูวัต
  เตาฮีด (เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า)
  อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ