ไทยแลนด์
Monday 25th of June 2018

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)

 

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

 

นิยามของอัดลฺ(ความยุติธรรม)

 

ความหมาย "อัดลฺ"ทางด้านภาษา มีคำนิยาม ดังนี้

 

1- ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความยุติธรรม ซึ่งทัศนะนี้บางประเทศยึดหลักความยุติธรรมตามนิยามนี้ คือ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บางประเทศคนผิวดำกลับไม่มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนกับคนผิวขาว

นิยามนี้ บางครั้ง การปฏิบัติถูกต้องคือ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บางประเทศ ผิดพลาดตรงที่กำหนดสิทธิ โดยให้ความเท่าเทียมเฉพาะผิวสี

 

2- การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 

3- การให้สิทธิตามที่ควรได้รับ “อะฮ์ฏอกุลละซีฮักกินฮักกอฮุ”

اعطاءكل ذي حق حقه

เป็นนิยามที่ให้ความหมาย ลงลึกในรายละเอียดกว่านิยามทั้งสองข้างต้น เช่น บุตรคนโตกับบุตรคนเล็ก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน พ่อแม่จึงให้สิทธิตามความจำเป็นและความเหมาะสม เมื่อบุตรคนโตมีความจำเป็นต้องใช้มากกว่า จึงสมควรจะได้รับค่าใช้จ่ายมากกว่า ส่วนคนเล็กมีความจำเป็นน้อยกว่า เป็นที่เหมาะสมที่จะได้รับน้อยกว่า

 

จะเห็นได้ว่า นิยามนี้ให้สิทธิต่อบุคคลตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนั้น บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า ย่อมที่จะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าบุคคลที่มีความรู้และความสามารถน้อยกว่า ซึ่งทุกคนยอมรับในความยุติธรรมตามนิยามนี้

 

4- การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกต้องตามกาลเทศะ หรือ การวางของถูกที่ถูกต้องเหมาะสมตามที่ที่มันควรอยู่ ซึ่งนิยามนี้ ตรงกับคำว่า (ฮิกมะฮ์=วิทยปัญญา)

ฮิกมะฮ์ คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความมีเหตุมีผล ความถูกต้องที่สุดที่ควรจะเป็นไปตามนั้น

 

ความแตกต่างระหว่างนิยามที่สามกับนิยามที่สี่

 

-นิยามที่สาม ไม่มีเรื่องของฮิกมะฮ์(วิทยะปัญญา)

-นิยามที่สี่ {มีเรื่องของฮิกมะฮ์(วิทยะปัญญา)

 

สมมุติ : มีคนสองคนกระทำผิดเหมือนกัน หากพิจารณาจากตรรกะทั่วไป ตามสิทธิที่เขาทั้งสองควรจะได้รับ คือ การถูกลงโทษ ซึ่งการถูกลงโทษลักษณะนี้คือ นิยามที่สาม แต่ถ้าหากไม่มีการลงโทษ ด้วยเหตุผลที่สำคัญกว่าและเหมาะสมกว่าการลงโทษ เพราะบางกรณีการลงโทษอาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกอย่างมากมาย

 

ฉะนั้น เมื่อเกรงว่าจะส่งผลให้มีปัญหาตามมามากกว่า จึงเข้าประเด็น ต้องวางปัญหาของเขาให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยการไม่ลงโทษ ซึ่งการถูกลงโทษลักษณะนี้ คือ นิยามที่สี่ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมที่ลึกซึ้งกว่านิยามที่สาม

 

จะเห็นได้ว่า ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้านั้นส่วนมากอยู่ในนิยามที่สี่ เพราะมีเรื่องฮิกมะฮ์ ที่มีเหตุ มีผล และมีความเหมาะสมเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

 

ขอขอบคุณสถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี

latest article

      ...
      ...
      ...
      ...
      หมายเหตุการเข้ารับอิสลาม ...
      อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 15 ...
      อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 16 ...
      อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 18 ...
      เกร็ดสำคัญของดุอาอ์เญาชันกะบีร
      อรรถาธิบาย ดุอาอ์ประจำวันที่ 23 ...

user comment