ไทยแลนด์
Friday 23rd of March 2018
code: 80204

ประเภทของเตาฮีด

ประเภทของเตาฮีด

1. เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระเจ้า) ซาตียฺ หมายถึงสำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนหรือเป็นหุ้นส่วนของพระองค์

 

2. เตาฮีดซิฟาตียฺ หมายถึงคุณลักษณะของพระเจ้า เช่น ความรู้ อำนาจ ชีวิต และอื่น ๆ คือสิ่งเดียวกันกับซาต (อาตมันของพระองค์) อัล-กุรอาน กล่าวว่า จงกล่าวเถิด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ อัลลอฮฺ ทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ทรงอุบัติและไม่ทรงถูกอุบัติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ (อัล-กุรอานบทอัลอิคลาซ)

 

3. เตาฮีดอิบาดียฺ หมายถึง ไม่มีบุคคลคู่ควรต่อการเคารพภักดีนอกจากพระเจ้าองค์เดียว อัล-กุรอานกล่าวว่า และเรามิได้ส่งเราะซูลคนใดก่อนหน้าเจ้าลงมา นอกจากเราได้วะฮฺยูแก่เขาว่า “แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีข้า (อัล-กุรอาน บทอัลบิยาอฺ โองการที่ 25)

 

4. เตาฮีดอัฟอาล หมายถึงภารกิจทั้งหมดบนโลกนี้ดำเนินไปตามการอนุญาตของพระเจ้าทั้งสิ้น นั่นหมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดกระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำโดยพละการแต่อย่างใด ประเด็นนี้แบ่งออกเป็นสองลักษณะกล่าวคือ

 

ก. เตาฮีดคัลลากียะฮฺ หมายถึงภารกิจการสร้างสรรค์ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อัล-กุรอาน กล่าวว่า

 

โอ้ มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ที่มีต่อพวกเจ้ายังมีพระผู้สร้างอื่นใดที่จะประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดินนอกเหนือจากอัลลอฮฺอีกหรือ แน่นอนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ (อัล-กุรอาน บทฟาฏิร โองการที่ 3)

 

นั่นคืออัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไม่มีผู้ควรได้รับการเคารพภักดีอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างพวกเจ้าจงเคารพภักดีพระองค์เถิด และพระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษาในทุกสิ่งทุกอย่าง (อัล-กุรอาน บทอัล-อันอาม โองการที่ 102)

 

ข. เตาฮีดเราะบูบียะฮฺ หมายถึง การบริหารและการบริบาลโลกเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺ (ซบ.) แต่เพียงผู้เดียว ดังอัล-กุรอาน กล่าวว่า

 

จงกล่าวเถิด ฉันจะแสวงหาพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ทั้ง ๆ ที่พระองค์เป็นพระผู้อภิบาลของทุกสรรพสิ่ง (อัล-กุรอาน บทอัล-อันอาม โองการที่ 164)

 

จงกล่าวเถิด ใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพจากฟากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกเจ้า และใครเป็นเจ้าของ (สร้าง) หูและดวงตาทั้งหลายและใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังจากความตายและเป็นผู้ให้ตายหลังจากมีชีวิต และใครเป็นผู้บริหารกิจการ พวกเขาจะกล่าวเหมือนกันว่า อัลลอฮฺ ดังนั้น จงกล่าวเถิดพวกท่านยังจะไม่ยำเกรงหรือ (อัล-กุรอาน บทยุนุส โองการที่ 31)

คำอธิบายเกี่ยวคุณลักษณะของพระเจ้า

 

1. พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีหุ้นส่วน หรือร่วมปนกับสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ อัล-กุรอาน กล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงได้ยินทรงมองเห็น (อัล-กุรอาน บทอัชชูรอ โองการที่ 11)

 

2. พระเจ้าไม่มีความต้องการแต่สิ่งอื่นมีความต้องการไปยังพระองค์ อัล-กุรอาน กล่าวว่า โอ้ มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องพึ่งอัลลอฮฺ แต่อัลลอฮฺทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ (อัล-กุรอาน บทอัลฟาฏิร โองการที่ 15)

 

3. ไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าด้วยตาเนื้อธรรมดาได้ อัล-กุรอาน กล่าวว่า สายตาทั้งหลายมองไม่เห็นพระองค์ แต่พระองค์ทรงมองเห็นสายตาเหล่านั้น และพระองค์ก็คือผู้ทีรงปรานีผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วน (อัล-กุรอาน บทอันอาม โองการที่ 103)

 

4. พระเจ้าทรงล่วงรู้ถึงทุกสรรพสิ่ง อัล-กุรอาน กล่าวว่า อัลลอฮฺ ทรงให้เครื่องยังชีพอันกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง (อัล-กุรอาน บทอังกะบูต โองการที่ 62)

 

5. พระเจ้าทรงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง อัล-กุรอาน กล่าวว่า พระองค์ คือ ผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง (อัล-กุรอาน บทอัลมุลก์ โองการที่ 1)

 

6. พระเจ้าทรงอยู่ทุกที่ อัล-กุรอาน กล่าวว่า ทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ เพราะไม่ว่าสูเจ้าจะหันหน้าไปทางใด อัลลอฮฺทรงอยู่ที่นั่น แท้จริงอัลลอฮฺ คือผู้ทรงไพบูลย์ ผู้ทรงรอบรู้ (อัล-กุรอาน บทอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 115)

 

7. พระเจ้าทรงรอบรู้สิ่ที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของมนุษย์ อัล-กุรอาน กล่าวว่า แน่นอน เราได้บังเกิดมนุษย์มาและเรารู้ดียิ่งที่จิตใจของเขากระซิบกระซาบ (อัล-กุรอาน บทอัลกอฟ โองการที่ 16)

 

8. พระเจ้าทรงใกล้ชิดกับพวกเขายิ่งกว่าเส้นเลือดที่ลำคอ อัล-กุรอานกล่าวว่า และเราใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นเลือดชีวิตของเขาเสียอีก (อัล-กุรอาน บทอัลกอฟ โองการที่ 16)

 

9. พระเจ้าทรงยืนหยัดด้วยอาตมันของพระองค์ อัล-กุรอานกล่าวว่า อัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิต ทรงดำรง (ด้วยอาตมันของพระองค์ ส่วนสรรพสิ่งอื่นดำรงอยู่ด้วยพระองค์) อยู่นิจกาล (อัล-กุรอาน บทอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 255)

 

10. พระเจ้ามิทรงง่วงเหงาหาวนอน อัล-กุรอาน กล่าวว่า ความง่วง และการนอนหลับไม่ครอบงำพระองค์ (พระองค์มิทรงเผอเรอการบริบาลจักรวาลแม้เพียงเล็กน้อย) (อัล-กุรอาน บทอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 255)

 

11. พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล อัล-กุรอาน กล่าวว่า อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลของเจ้า ไม่มีผู้ใดคู่ควรแก่การเคารพภักดี นอกจากพระองค์ ผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเจ้าจงเคารพภักดีพระองค์ (อัล-กุรอาน บทอัลอันอาม โองการที่ 102)

 

12. พระเจ้าคือผู้ทรงกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่าง อัล-กุรอาน กล่าวว่า ทุกสรรพสิ่งในฟากฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า (อัล-กุรอาน บทอัลมาอิดะฮฺ โองการที่ 120)

 

13. การให้กการเลี้ยงดูสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ในอำนาจของพระองค์ อัล-กุรอานกล่าวว่า ความยิ่งใหญ่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธ์ของอัลลอฮฺเท่านั้น และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ (อัล-กุรอาน บทอัลญาซียะฮฺ โองการที่ 36)

 

14. ชีวิตและความตายอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า อัล-กุรอานกล่าวว่า อัลลอฮฺ ทรงให้ชีวิตและความตาย และอัลลอฮฺ ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน (อัล-กุรอาน บทอาลิอิมรอน โองการที่ 156)

 

15. โลกและจักรวาลต่างยอมจำนนต่อพระเจ้า อัล-กุรอานกล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินต่างนอบน้อมต่อพระองค์ทั้งด้วยความสมัครใจและฝืนใจ และพวกเขาจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ (อัล-กุรอาน บทอาลิอิมรอน โองการที่ 83)

 

16. พระเจ้าไม่มีหุ้นส่วนและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน อัล-กุรอาน กล่าวว่า จงกล่าวเถิด การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮ ไม่ทรงมีบุตรและไม่มีภาคีใด ๆ ร่วมกับพระองค์ในอำนาจ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ สำหรับพระองค์ให้พ้นจากความต่ำต้อย (อัล-กุรอาน บทอัลอิสรออฺ โองการที่ 111)

 

17. สรรพสิ่งทั้งหลายต้องการพระองค์ อัล-กุรอานกล่าวว่า สรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างขอพระองค์ทุก ๆ ขณะ (อัล-กุรอาน บทอัรเราะฮฺมาน โองการที่ 29)

 

18. เกียรติยศและความตกต่ำอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ อัล-กุรอาน กล่าว่า จงกล่าวเถิด โอ้ อัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งอำนาจทั้งปวง พระองค์ทรงประทานอำนาจแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงถอดถอนอำนาจจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงยังความต่ำต้อยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ความดีทั้งหลายนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

 

19. ปัจจัยยังชีพของทุกสรรพสิ่งมาจากพระองค์ทั้งสิ้น อัล-กุรอาน กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺ คือ ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพอันมากมากแก่ผู้ทรงพลัง ผู้ทรงมั่นคง (อัล-กุรอาน บทอัซซาริยาต โองการที่ 58)

 

และไม่มีสัตว์ตัวใดบนแผ่นดินเว้นเสียแต่ว่าเครื่องยังชีพของมันเป็นภาระของอัลลอฮ (อัล-กุรอาน บทฮูด โองการที่ 6)

 

แบบอย่างเตาฮีด

 

แบบอย่างของอัล-กุรอานนอกจากจะกำชับในความดีและห้ามปรามความชั่วแล้ว ยังแนะนำโครงการและแบบอย่างใหม่ ๆ อีกต่างหาก ภายใต้หัวข้อที่ว่า แบบอย่างในอัล-กุรอาน เช่น กล่าวว่า ภรรยาของฟาโรห์คือ แบบอย่างของผู้ศรัทธา เนื่องจากแม้ว่านางจะอยู่ท่ามกลางตัวการที่ทำให้หลงทาง แต่นางไม่เคยออกนอกแนวทางของนางเลย ตำแหน่งลาภยศและทรัพย์สินสฤงคารของฟาโรห์ ก้ไม่อาจหลอกลวงนางได้ ในทางกลับกันความศรัทธาของนางได้ทวีคูณเพิ่มขึ้น อัล-กุรอานกล่าวว่า

 

อัลลอฮฺ ทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ศรัทธา ได้แก่ภริยาของฟิรเอานฺเมื่อนางได้กล่าวว่า ข้าแต่พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ ณ ที่พระองค์ในสรวงสวรรค์ และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิรเอานฺ และการกระทำของเขา และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากหมู่ชนผู้อธรรม (อัล-กุรอาน บทอัตตะฮฺรีม โองการที่ 11)

 

ครั้นเมื่ออัล-กุรอาน ยกตัวอย่างของผู้ปฏิเสธผู้ดื้อรั้น ทรงยกตัวอย่างของภรรยานูฮฺ อัล-กุรอาน กล่าวว่า อัลลอฮฺทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ปฏิเสธได้แก่ภริยาของนูฮฺ และภริยาของลูฏ นางทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีในหมู่ปวงบ่าวของเรา แต่นางทั้งสองได้ทรยศต่อเขาทั้งสอง แน่นอน นางทั้งสองจะไม่รอดพ้นการลงโทษาของอัลลอฮฺแต่ประการใด (อัล-กุรอาน บทอัตตะฮฺรีม โองการที่ 10)

 

แม้ว่านางจะอยู่ร่วมชายคากับท่านศาสดานูฮฺ (อ.) บ้านแห่งวะฮฺยูแต่นางก็ยังคงสภาพการปฏิเสธไว้เช่นเดิม

 

อัล-กุรอาน กล่าวถึงเรื่องราวของศาสดาอิบรอฮีม (อ.) (อับราฮัม) ไว้ว่า ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้นำ (2/124) ตรงประเด็นนี้อัล-กุรอาน จะนำพาไปสู่ประวัติศาสตร์ และจำแนกรายละเอียดการงานของอิบรอฮีมให้ดูจนกระทั่งเห็นความเด่นชัดของท่านในด้านการยืนหยัดกับความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า

 

ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) ยอมจำนนต่อพระเจ้าในทุกกรณีและทุกสถานการณ์ อัล-กุรอานกล่าวว่า

 

และจงรำลึกถึงขณะที่พระเจ้าของอิบรอฮีมได้ทดสอบเขา ด้วยพระบัญชาบางประการแล้วเขาก็ได้สนองตามพระบัญชานั้นโดยครบถ้วน (อัล-กุรอาน บทอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 124)

 

1. หลังจากอิบรอฮีมได้รอคอยมานามประมาณ 100 ปี พระเจ้าทรงประทนบุตรชายแก่ท่านหลังจากนั้นทรงกำชับว่าจงนำบุตรชาย (อิสมาอีลไปเชือดพลี) ท่านได้นำอิสมาอีลบุตรไปเชือดตามบัญชาของพระเจ้าโดยไม่มีคำถามว่าทำไมหรือเพื่ออะไร ท่านยึดถือพระบัญชาพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญเหนือภาวะจิตใจและความรักที่มีต่อบุตรชาย ท่านได้นำบุตรนอนคว่าหน้าลงและเอามือจ่อไว้ที่ลำคอพร้อมที่จะเชือด ทันใดนั้นได้มีวะฮฺยูจากพระเจ้าลงมาพร้อมกำชับว่ายั้งมือไว้ก่อน คำสั่งของเราเพียงแค่ต้องการทดสอบเจ้าเท่านั้นเอง อัล-กุรอาน กล่าวว่า แน่นอน เจ้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามฝันแล้ว แท้จริงเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย (อัล-กุรอาน บทอัซซอฟาต โองการที่ 105) แน่นอน อิบรอฮีมประสบความสำเร็จต่อภาวะจิตที่ลุ่มหลงและผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนรัก

 

2. อิบรอฮีม (อ.) ได้ต่อสู้ด้วยสติปัญญาและเหตุผลจนกระทั่งสามารถเอาชนะศัตรูผู้ปฏิเสธในสมัยของตนได้อย่างราบคาบ อัล-กุรอาน กล่าวว่า เจ้าไม่เห็น (ไม่รู้) ผู้ (นัมรูด) ที่โต้แย้งอบรมฮีมในเรื่องพระผู้อภิบาลของเขาดอกหรือ เนื่องจากอัลลอฮฺได้ทรงประทานอำนาจแก่เขา เมื่ออิบรอฮีมกล่าวว่า พระผู้อภิบาลของฉันคือ ผู้ทรงให้เป็น และทรงให้ตาย เขากล่าวว่า ข้าก็ให้เป็นและให้ตายได้ อิบรอฮีมกล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงนำตะวันมาจากทิศตะวันออก (ถ้าเจ้าพูดจริงว่าเป็นผู้อภิบาลโลกนี้) ฉะนั้น จงนำมันมาจากทิศตะวันตก และผู้ปฏิเสธถูกทำงงงวย อัลลอฮฺมิทรงชี้นำผู้อธรรมทั้งหลาย (อัล-กุรอาน บทอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 258)

 

3. อิบรอฮีม เผชิญหน้ากับบรรดาผู้ตั้งภาคีเทียบเคียง และท่านได้ทำลายรูปปั้นบูชาเหล่านั้นจนกระทั่งพบธาตุแท้ของพวกเขา

 

4. อิบรอฮีม ตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติเนื่องจากความเคารพภักดีที่มีต่อพระเจ้าองค์เดียว อัล-กุรอาน กล่าวว่า พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์ ทรงรับการลุแก่โทษจากปวงบ่าวของพระองค์ และทรงรับบรรดาสิ่งที่เป็นทาน (เซาะดะเกาะฮฺ) แท้จริงอัลลอฮฺ คือ ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ (อัล-กุรอาน บทอัตเตาบะฮฺ โองการที่ 104)

 

5. อิบรอฮีม ได้พาครอบครัวและทารกน้อยของตนเผชิญกับความยากลำบาก เพื่อเป็นบทเรียนแก่ศาสนาและประชาชาติในต่อมา อัล-กุรอาน กล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา แท้จริง ข้าพระองค์ได้ให้ลูกหลานของข้าฯพำนักอยู่ ณ ที่ราบลุ่มนี้โดยไม่มีพืชผลใด ๆ ซึ่งอยู่ใกล้บ้านอันเป็นเขตหวงห้ามของพระองค์ โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา เพื่อให้พวกเขาดำรงนมาซ ขอพระองค์ทรงให้จิตใจจากปวงมนุษย์มุ่งไปยังพวกเขา และทรงประทานปัจจัยยังชีพที่เป็นพืชผลแก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขาจะขอบคุณ (อัล-กุรอาน บทอิบรอฮีม โองการที่ 37)

 

6. อิบรอฮีมถวายชีวิตของท่านเพื่อพระเจ้าครั้นเมื่อท่านถูกโยนเข้ากองไฟ อัล-กุรอาน กล่าวว่า เรา (อัลลอฮ์) กล่าวว่า โอ้ ไฟเอ๋ย จงเย็นลง และให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเถิด (อัล-กุรอาน บทอัมบิยาอฺ โองการที่ 69)

ขอขอบคุณเว็บไซต์อัลชีอะฮ์

 


source : alhassanain

latest article

  ...
  กุหลาบแรกแย้มที่ถูำกย่ำ
  การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
  ท่านหญิงอุมมุลบะนีน คือใคร?
  การประสูติของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ...
  แว่นส่องธรรม การมองด้วยตาทั้งสี่
  ...
  ...
  40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ...
  ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศอฮาบะฮฺ

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

اعمال ماه رجب

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

شهادت امام هادی علیه السلام بیت آیت الله ...

حکایت طلبه ای که به لوستر های حرم امیر ...

آیا تمام گناهان بخشیده می شود ؟

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

شب لیله الرغائب چه فضیلت و اعمالی دارد؟

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

راهکار امام صادق علیه السلام برای عاقبت بخیری

پر بازدید ترین مطالب روز

آيا فكر گناه كردن و دست به گناه نزدن، گناه ...

خاطره استاد انصاریان از ملاقاتش با قطب فرقه ...

حورالعین در برزخ یا قیامت؟

بهشتیان در قیامت نگران چه چیزی هستند؟

کرمانشاه مسجد آیت‌الله بروجردی دههٔ اوّل صفر ...

بهترین راهها برای نزدیک شدن به خدا و ارتباط با ...

عصبانیت شیطان از دعای فرج

كلیدی برای گشودن گنجینه ی بخشایش الهی!!

تعدد زوجات از نگاه قرآن (1)

جایگاه صبر و شکیبایی در روایات اسلامی-1