ไทยแลนด์
Tuesday 19th of June 2018

ใครบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรัก

ใครบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรักใครบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรัก

      

ภาพลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ถ่ายทอดในอัลกุรอาน แตกต่างจากภาพลักษณ์ที่บางศาสนาได้แสดงไว้ ตามทัศนะของมวลมุสลิม การกระทำต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าโดยรวมแล้วชี้ให้เห็นถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ที่ประพฤติดีและรังเกียจต่อมนุษย์ที่ทำตัวไม่ดี อย่างน้อยมีประมาณ 40 โองการที่กล่าวถึงเรื่องนี้

ที่พระองค์ได้ฉายภาพของมนุษย์ที่ดีและเลวเอาไว้ วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือ เพื่อที่จะฉายภาพมนุษย์ที่อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรัก ตามที่กล่าวไว้ในโองการต่างๆ ของอัลกุรอาน

 

      

อัลกุรอานกล่าวว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงให้อภัยแก่บาปทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ให้อภัย อีกทั้งเมตตาเสมอ”

 

“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านจงเชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮ์และร่อซูล แต่หากพวกเจ้าผินหลังให้ แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงรักบรรดาผู้ปฏิเสธ”

 

 (บทอาลิอิมรอน โองการที่ 31-32)

 

     

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในสองโองการข้างต้น ก้าวแรกของการค้นหาความรักของพระผู้เป็นเจ้า คือการปฏิบัติตามแนวทางของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) นี่คือภาพที่สวยงามที่สุดที่ฉายให้เห็นถึงความรักระหว่างสองฝ่าย คือพระผู้สร้างและสิ่งที่ถูกสร้าง หากท่านรักอัลลอฮ์ (ซบ.) อัลกุรอานก็จะชี้นำท่านเพื่อท่านจะได้เตรียมพร้อมที่จะพบกับความรักของพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ชี้ให้เห็นว่า หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาศาสดา ท่านก็จะไม่ได้รับความรักจากพระองค์

 

     

สำหรับหัวข้อนี้ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อจะได้เข้าใจถึงเป้าหมายที่ถูกต้องของอัลกุรอาน และเพื่อจะได้ประจักษ์ถึงคุณสมบัติต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเราสามารถที่จะกล่าวถึงคุณสมบัติที่ชัดเจนที่สุดของมนุษย์ที่ดีจาก 5 โองการดังต่อไปนี้คือ

 

“และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮ์ และจงอย่านำตัวของพวกเจ้าสู่ความวิบัติ และจงทำดีเถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบผู้กระทำดีทั้งหลาย”

 

(บทอัลบะเกาะเราะฮ์ โองการที่ 195)

 

“คือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือดร้อน และบรรดาผู้ข่มโทสะและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่กระทำดีทั้งหลาย”

 

(บทอัลอาลิอิมรอน โองการที่ 134)

 

“แล้วอัลลอฮ์ก็ทรงประทานให้แก่พวกเขา ซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี้และผลตอบแทนที่ดีแห่งปรโลก และอัลลอฮ์ทรงรักผู้กระทำดีทั้งหลาย”

 

(บทอัลอาลิอิมรอน โองการที่ 148)

 

“แต่เนื่องจากการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขา เราจึงให้พวกเขาห่างไกลจากความกรุณาเมตตาของเรา และให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง พวกเขากระทำการบิดเบือนบรรดาถ้อยคำให้เฉออกจากตำแหน่งของมัน และลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้ และเจ้าก็ยังคงมองเห็นอยู่ในการคดโกงจากพวกเขา นอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้น จงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และเมินหน้าเสีย แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบผู้ทำดีทั้งหลาย”

 

(บทอัลมาอิดะฮ์ โองการที่ 13)

 

“ไม่มีบาปใดๆ แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย ในสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคเมื่อพวกเขามีความยำเกรงและศรัทธา และปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย แล้วก็มีความยำเกรงและศรัทธา แล้วก็มีความยำเกรงและกระทำดี และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระทำดีทั้งหลาย”

 

(บทอัลมาอิดะฮ์ โองการ 93)

 

      

ตามที่ได้กล่าวมา มนุษย์ที่ดีคือผู้ที่กระทำความดีต่อผู้อื่น การทำความดีสามารถทำได้หลายหนทาง เช่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การให้การสนับสนุนเด็กกำพร้าหรือแม้แต่การให้เกียรติแก่บิดามารดา นอกจากนี้โองการต่างๆ ยังได้กล่าวถึงมนุษย์ที่อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรักไว้ดังนี้

 

“มิใช่เช่นนั้น ผู้ใดที่รักษาสัญญาของเขาโดยครบถ้วน และยำเกรง (อัลลอฮ์) แล้ว แน่นอนอัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่มีความยำเกรง”

 

(บทอัลอาลิอิมรอน โองการที่ 76)

 

“นอกจากบรรดาผู้สักการะเจว็ด (มุชริกีน) ที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ แล้วพวกเขามิได้ผิดสัญญาแก่พวกเจ้าแต่อย่างใด และมิได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้า ดังนั้นจงให้สัญญาอย่างครบถ้วนแก่พวกเขาเมื่อถึงกำหนดเวลาของพวกเขาเถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่ยำเกรง”

 

(บทอัตเตาบะฮ์ โองการที่ 4)

 

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้ทีมีความยำเกรง”

 

(บทอัตเตาบะฮ์ โองการที่ 7)

 

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรม”

 

(บทอัลมาอิดะฮ์ โองการที่ 42)

 

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่บรรดาผู้ให้ความเที่ยงธรรม”

 

(บทอัลฮุจญ์รอต โองการที่ 9)

 

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้มีความยุติธรรม”

 

(บทอัลมุมตะฮินะฮ์ โองการที่ 8)

 

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์อย่างพร้อมเพรียงกัน ประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดมั่นแข็งแรง”

 

(บทศ็อฟ โองการที่ 4)

 

“และทรงรักบรรดาผู้ที่ทำตนให้สะอาด”

 

(บทอัลบะเกาะเราะฮ์ โองการที่ 222)

 

“และอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ”

 

(บทอัตเตาบะฮ์ โองการที่ 108)

 

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัว”

 

(บทอัลบะเกาะเราะฮ์ โองการที่ 222)

 

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู้มอบหมายกิจการยังพระองค์”

 

(บทอัลอาลิอิมรอน โองการที่ 159)

 

“และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่อดทน”

 

(บทอาลิอิมรอน โองการที่ 3)

 

 

แปล/เรียบเรียง : เชคมุฮัมมัดอะลี ประดับญาติ

ขอขอบคุณเว็บไซต์ซอฮิบซะมาน


source : alhassanain

latest article

      คุณค่าของการหลั่งน้ำตา
      อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ...
      อายุขัยที่แท้จริง
      ชีวประวัติพอสังเขป ...
      ...
      กุหลาบแรกแย้มที่ถูำกย่ำ
      การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
      ท่านหญิงอุมมุลบะนีน คือใคร?
      การประสูติของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ...
      แว่นส่องธรรม การมองด้วยตาทั้งสี่

user comment