http://www.erfan.ir/bengali/55119.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55122.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55125.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55128.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55130.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55132.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55133.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55168.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55195.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55196.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55251.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55257.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55260.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55302.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55303.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55380.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55408.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55409.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55410.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55412.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55470.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55477.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55478.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55491.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55492.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55526.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55527.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55529.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55531.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55533.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55574.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55577.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55578.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55610.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55612.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55613.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55660.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55661.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55662.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55722.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55725.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55726.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55727.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55730.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55786.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55788.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55790.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55833.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55834.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55835.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55861.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55862.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55863.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55897.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55901.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55902.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55959.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55960.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55961.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55962.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55982.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55983.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55984.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55989.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55990.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/55991.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56020.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56021.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56054.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56055.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56130.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56131.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56185.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56212.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56213.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56249.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56250.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56251.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56252.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56253.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56254.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56255.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56486.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56487.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56580.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56581.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56582.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56583.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56584.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56585.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56606.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56607.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56652.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56661.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56662.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56663.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56664.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56665.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56666.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56667.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56668.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56744.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56797.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56799.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56800.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56801.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56807.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56831.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56861.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56903.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56982.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56986.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/56987.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57097.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57133.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57134.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57135.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57136.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57219.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57340.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57341.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57413.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57414.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57548.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57549.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57550.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57551.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57552.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57595.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57596.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57634.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57642.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57697.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57698.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57724.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57740.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57741.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57792.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57793.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57958.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/57961.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58383.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58384.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58476.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58500.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58501.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58502.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58536.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58537.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/58665.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/59154.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/59158.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/66688.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/66865.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/66866.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67019.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67127.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67260.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67261.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67739.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67740.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67741.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67900.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67901.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/67902.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68106.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68107.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68108.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68183.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68184.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68185.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68718.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68719.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68720.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68721.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68722.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68876.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68877.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68878.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68879.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/68880.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69049.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69050.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69051.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69053.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69054.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69086.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69499.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69512.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69513.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69514.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69586.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69587.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69648.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69649.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69699.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69714.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69752.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69754.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69780.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69826.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69827.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69849.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69850.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69851.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69860.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69864.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69865.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69876.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69877.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69895.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69896.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69899.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69905.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69914.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69915.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69932.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69933.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69961.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/69962.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70011.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70012.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70062.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70063.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70070.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70071.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70079.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70080.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70099.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70100.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70132.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70135.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70162.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70198.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70199.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70200.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70234.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70235.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70272.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70273.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70275.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70277.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70302.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70303.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70356.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70360.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70364.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70365.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70381.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70382.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70398.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70399.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70417.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70467.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70468.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70472.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70474.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70494.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70495.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70496.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70522.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70523.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70524.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70526.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70565.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70568.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70647.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70648.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/70873.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71070.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71107.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71346.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71479.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71480.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71481.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71500.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71535.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71536.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71571.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71572.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71597.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71600.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71638.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71639.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71685.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71686.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71687.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71768.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71769.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71807.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71808.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71818.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71819.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71844.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71845.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71900.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71901.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71927.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71928.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71960.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/71961.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72045.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72046.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72047.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72048.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72071.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72072.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72100.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72102.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72141.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72143.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72206.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72207.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72226.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72227.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72248.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72249.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72310.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72318.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72351.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72352.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72355.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72382.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72418.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72444.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72445.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72446.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72447.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72498.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72499.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72500.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72501.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72517.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72519.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72566.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72567.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72572.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72573.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72604.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72605.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72639.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72640.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72665.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72666.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72673.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72674.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72734.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72735.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72746.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72747.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72867.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72868.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72905.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72906.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72919.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/72920.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73006.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73014.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73027.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73028.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73031.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73032.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73053.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73054.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73067.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73068.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73146.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73147.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73177.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73178.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73473.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73474.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73475.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73490.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73491.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73539.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73540.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/73558.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75756.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75757.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75758.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75813.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75814.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75857.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75858.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75948.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75949.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75966.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/75967.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76101.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76166.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76234.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76464.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76465.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76466.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76548.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76621.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76687.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76688.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76741.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76742.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76787.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76788.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76838.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76839.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76883.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76884.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76929.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76930.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76983.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/76984.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77034.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77085.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77086.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77139.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77140.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77192.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77193.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77250.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77251.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77299.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77300.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77334.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77335.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77348.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77349.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77407.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77408.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77501.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77502.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77562.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77563.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77622.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77680.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77733.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77828.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77871.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77887.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77888.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77950.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77951.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/77952.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78008.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78009.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78059.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78098.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78112.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78113.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78164.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78213.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78214.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78249.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78250.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78304.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78305.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78358.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78359.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78360.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78428.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78429.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78490.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78491.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78556.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78557.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78558.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78559.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78560.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78667.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78668.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78779.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78789.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78790.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78791.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78792.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78793.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78916.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78917.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78993.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/78994.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79079.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79080.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79319.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79320.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79373.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79374.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79511.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79512.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79513.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79551.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79552.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79553.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/02/56030_429143_m.jpg সমাপনী বিবৃতিতে প্রশ্নবিদ্ধ মক্কা সম্মেলন http://www.erfan.ir/bengali/79554.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58613_429143_m.jpg লিবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র দিচ্ছে তুরস্ক’ http://www.erfan.ir/bengali/79555.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58614_Thumb_44577_images.jpg কাবুলে হিমবাহ: নিহত ১৮৭ নিখোঁজ বহু চলছে তল্লাশি http://www.erfan.ir/bengali/79556.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58615_429143_m.jpg “Taliban” Əfqanıstan hökuməti ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib http://www.erfan.ir/bengali/79557.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58616_429143_m.jpg İŞİD-ə qarşı yeni ordu quruldu http://www.erfan.ir/bengali/79558.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58617_429143_m.jpg Neuseeland entsendet 143 Soldaten in den Irak http://www.erfan.ir/bengali/79559.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58618_429143_m.jpg Ägyptische und libysche Luftschläge töten 50 Terroristen http://www.erfan.ir/bengali/79560.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58619_429143_m.jpg 20 Pesan Penting Ayatullah Sistani kepada Mujahidin Islam http://www.erfan.ir/bengali/79561.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58620_429143_m.jpg Hari Kematian ISIS di Suriah Semakin Dekat http://www.erfan.ir/bengali/79562.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58621_437667_m.jpg Apabila ada sebagian hukum Islam yang nampaknya bertentangan serta kontradiktif dengan argumentasi akal kita, sementara untuk mendapatkan jawabannya kita telah melakukan jalan yang sesuai, tetapi tetap tidak sampai kepada jawaban yang diharapkan. Dalam ha http://www.erfan.ir/bengali/79563.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58622_429143_m.jpg Apakah manusia dalam perbuatannya memiliki pilihan? Bila benar, sejauh manakah batas pilihannya tersebut? http://www.erfan.ir/bengali/79564.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58704_429143_m.jpg Al-Wefaq pénalité et de la vie plainte mort et l'emprisonnement 10 bahreïnies http://www.erfan.ir/bengali/79565.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58706_429143_m.jpg Tribunaux militaires égyptiens jugent 271 membres de FM http://www.erfan.ir/bengali/79566.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58709_429143_m.jpg LE NOUVEAU SUPRÉMATISME JUIF http://www.erfan.ir/bengali/79567.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58714_429143_m.jpg تکریت کی آزادی کے لیے وسیع آپریشن شروع http://www.erfan.ir/bengali/79568.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58717_31879.jpg ہندوستان میں کتابوں کی عالمی نمائشگاہ میں اہل بیت(ع) عالمی اسمبلی کی شرکت http://www.erfan.ir/bengali/79569.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58720_451588.jpg آٹھ سالہ مقدس دفاع کے شہداء کی یاد کو باقی رکھنا ضروری ہے http://www.erfan.ir/bengali/79570.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58725_444_3_444304.jpg عراقی فوج اور سید الشھدا(ع) رضاکار فورس کا صوبہ الدور میں داخلہ/ داعش کے خلاف عظیم فوجی کاروائی شروع http://www.erfan.ir/bengali/79571.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58726_429143_m.jpg تہران، دہشت گرد عبد السلام ریگی کی شناخت کا جائزہ لیا جا رہا ہے http://www.erfan.ir/bengali/79572.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58730_429143_m.jpg افریقا میں حزب اللہ کے پرچموں سے خوف، امریکہ نے شیعہ گروپ پہ پابندی عائد کر دی http://www.erfan.ir/bengali/79573.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58738_images1.gif قرآن مجید مین کتاب مبین اور رطب و یابس (خشک وتر) کا مراد کیا هے؟ http://www.erfan.ir/bengali/79574.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58742_Thumb_40462_00015.jpg یه جو کها جاتا هے که خداوند متعال آسمانوں اور زمین کا نور هے ،کیا اس نور سے مراد محسوس نور هے ؟ اگرمحسوس نور نهیں هے ، تو کس معنی میں هے؟ http://www.erfan.ir/bengali/79575.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58746_Thumb_44323_labibla.jpg کن دلائل سے معلوم هوسکتا هے که سوره الرحمن کی آیت نمبر ٢٦ سے مراد انس و جن هے اور یا جنات زمین پر زندگی کر تے هیں اور یا. . . اس قسم کے دوسرے مسائل ، اور کن قرائن کے پیش نظر قرآن مجید کی آیات سے اس سلسله میں استفاده کیا جاسکتا هے؟ http://www.erfan.ir/bengali/79576.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58747_Thumb_47366_ramazan.jpg قرآن مجید میں حوادث کے جزئیات کیوں ذکر هوئے هیں اور پیغمبر اسلام صلی علیه و آله وسلم کی داستان کی نسبت حضرت موسی (ع) کی داستان کی طرف کیوں زیاده توجه دی گئی هے ؟ http://www.erfan.ir/bengali/79577.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58804_429143_m.jpg Saudi Arabia Destroys Holy Prophet's House, Reconstructs Ibn Saud Palace http://www.erfan.ir/bengali/79578.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58818_429143_m.jpg ISIS Has Taken Hostage 450 Iraqi Shia Turkmens http://www.erfan.ir/bengali/79579.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58820_429143_m.jpg Shia cable operator martyred in terrorist attack in Karachi, Pakistan http://www.erfan.ir/bengali/79580.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58824_35431.jpg Martyrdom Commemoration of Sayyidah Al-Zahra (SA) to hold in Zaria, Nigeria http://www.erfan.ir/bengali/79581.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58829_447011_m.jpg Imam Ali’s (AS) Status in Sunni Sources Discussed in Ethiopia http://www.erfan.ir/bengali/79582.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58845_527215.jpg 18 British Teenage Girls Joined ISIS in 2014 http://www.erfan.ir/bengali/79583.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58854_35431.jpg Muslims defy terrorist attacks, celebrate Prophet’s birthday in Potiskum http://www.erfan.ir/bengali/79584.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58857_429143_m.jpg Egypt; a Land of Lovers of Ahul Bait (AS) http://www.erfan.ir/bengali/79585.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58866_31879.jpg Imam Ali’s Rules in Fighting Enemies http://www.erfan.ir/bengali/79586.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/58867_429143_m.jpg Saving Human Life http://www.erfan.ir/bengali/79587.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59390_429143_m.jpg আইএসআইএল’র নতুন ভিডিও: ৪ সুন্নিকে হত্যা করছে জল্লাদরা http://www.erfan.ir/bengali/79590.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59622_429143_m.jpg প্রাচীন অ্যাসিরীয় সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংস করছে আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79591.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59623_Thumb_44577_images.jpg ভারতের আন্তর্জাতিক বইমেলাতে মাজমা’র অংশগ্রহণ http://www.erfan.ir/bengali/79592.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59790_429143_m.jpg সুসংবাদের প্রতীক্ষায় অপহৃত হাজারাদের পরিবারগুলো http://www.erfan.ir/bengali/79593.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59791_429143_m.jpg মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদ ছড়াচ্ছে সৌদি আরব: জার্মান ডেপুটি স্পিকার http://www.erfan.ir/bengali/79594.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59792_429143_m.jpg আইএসআইএল-কে হটিয়ে বিমানবন্দর দখলে নিল ইরাকি বাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/79596.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59794_kk.jpg মিয়ানমারে মুসলমানদের ওপর চলছে নীরব নির্যাতন ও গণহত্যা http://www.erfan.ir/bengali/79597.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59795_429143_m.jpg ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক: মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে ভারত http://www.erfan.ir/bengali/79598.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59858_429143_m.jpg সিরিয় শহরের দখল নিতে লড়াই; সন্ত্রাসীসহ নিহত ৪০ http://www.erfan.ir/bengali/79599.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79600.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59859_429143_m.jpg সিউলে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওপর ব্লেড হামলা http://www.erfan.ir/bengali/79601.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59941_429143_m.jpg আফগানিস্তানে তালেবান-পুলিশ লড়াই; নিহত ১৪ http://www.erfan.ir/bengali/79602.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79603.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59942_429143_m.jpg মৃত্যুদণ্ডের হার বৃদ্ধি পেয়েছে সৌদি আরবে : এ্যামনেস্টি http://www.erfan.ir/bengali/79607.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60020_429143_m.jpg লাহোরের ২ গির্জায় ধারাবাহিক বোমা হামলা: নিহত ১৫, আহত ৭৮ http://www.erfan.ir/bengali/79608.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60021_Thumb_44577_images.jpg বিশ্বে আমেরিকাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র শত্রু: ভেনিজুয়েলা http://www.erfan.ir/bengali/79609.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60022_429143_m.jpg পশ্চিমবঙ্গে প্রবীণ খ্রিস্টান সিস্টারকে গণধর্ষণ, কাল কোলকাতায় বিক্ষোভ http://www.erfan.ir/bengali/79610.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60023_429143_m.jpg তিকরিতের উদ্দেশ্যে মোকতাদা আল-সদরের স্পেশাল ফোর্স প্রেরণ http://www.erfan.ir/bengali/79611.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60081_429143_m.jpg ইরাকে মার্কিন সেনা অভিযানই আইএসআইএল সৃষ্টি করেছে' http://www.erfan.ir/bengali/79612.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60082_Thumb_41044_mo.jpg শিয়া অধ্যুষিত ‘বাশির’ গ্রাম পূনর্দখল এখন সময়ের ব্যাপার http://www.erfan.ir/bengali/79615.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60085_429143_m.jpg রাশিয়ায় ক্যান্সারের ওষুধ রফতানি করবে ইরান http://www.erfan.ir/bengali/79617.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60087_527215.jpg আইএসআইএলে যোগদানের পূর্বে ব্রিটিশ যুবতি আটক http://www.erfan.ir/bengali/79618.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60088_429143_m.jpg বাগদাদে আইএসআইএলের দুধর্র্ষ সন্ত্রাসী গ্রুপ আটক http://www.erfan.ir/bengali/79624.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60094_31879.jpg ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতার হজ্ববাণী-২০১০ http://www.erfan.ir/bengali/79625.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60095_429143_m.jpg পবিত্র গাদীর দিবসের মুস্তাহাব আমলসমূহ http://www.erfan.ir/bengali/79626.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63216_429143_m.jpg সম্ভাব্য পরমাণু চুক্তি: ইরানে হামলার হুমকি দিল ইসরাইল http://www.erfan.ir/bengali/79627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63217_Thumb_44577_images.jpg ইরানের সঙ্গে চূড়ান্ত পরমাণু চুক্তির বিষয়ে ঐকমত্য http://www.erfan.ir/bengali/79628.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63218_429143_m.jpg বুড়িগঙ্গা ও মেঘনায় ট্রলার ডুবি: ১৩ লাশ উদ্ধার http://www.erfan.ir/bengali/79629.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63219_429143_m.jpg ইয়েমেনে হামলা বন্ধের প্রস্তাব রাশিয়ার http://www.erfan.ir/bengali/79630.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63277_429143_m.jpg 'ইরান ইসরাইল বিরোধী বলেই ক্ষুব্ধ সৌদি-রাজ' http://www.erfan.ir/bengali/79631.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63278_429143_m.jpg ইয়েমেনে সৌদি হামলায় একই পরিবারের ৮ জন শহীদ http://www.erfan.ir/bengali/79632.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63279_Thumb_38370_zzann.jpg পাশ্চাত্যে ইসলাম অবমাননার পর কুরআনের কপি বিক্রি বেড়ে যায় http://www.erfan.ir/bengali/79633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63280_images.gif সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে প্রথম হার্বাল কুরআন প্রদর্শনী http://www.erfan.ir/bengali/79634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63425_429143_m.jpg ইয়েমেন থেকে উদ্ধার ৩০৪, দেশে পৌঁছালো ১১ জন http://www.erfan.ir/bengali/79635.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63426_429143_m.jpg আগ্রাসীদের গোরস্তানে পরিণত হবে ইয়েমেন’ http://www.erfan.ir/bengali/79636.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63427_429143_m.jpg আবনা : ইয়েমেন আগ্রাসীদের গোরস্তানের পরিণত হবে। ইয়েমেনের হুথি আনসারুল্লাহ আন্দোলন এ কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। http://www.erfan.ir/bengali/79637.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63428_429143_m.jpg বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার জবাবে আশ শাবাবের শিবিরে কেনিয়ার বিমান হামলা http://www.erfan.ir/bengali/79638.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63529_429143_m.jpg সৌদি ঘাঁটি দখল করল ইয়েমেনিরা, নিহত হচ্ছে রাজসেনারা http://www.erfan.ir/bengali/79640.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63532_429143_m.jpg সৌদি আরব ইয়েমেনে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে: আনসারুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/79641.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63533_Thumb_43380_00016.jpg ইয়েমেনে বিমান হামলা: ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা http://www.erfan.ir/bengali/79644.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63686_429143_m.jpg অপহৃত স্কুলছাত্রীদের ফিরে পাওয়ার বিষয় প্রতিশ্রুতি দিলেন না বুহারি http://www.erfan.ir/bengali/79646.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63688_429143_m.jpg পবিত্র কারবালা শহরে আল্লামা বাহরুল উলুমের জানাযা সম্পন্ন (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/79647.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63750_JADID.jpg ইয়ামানের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে হযরত উস্তাদ হুসাইন আনসারিয়ান http://www.erfan.ir/bengali/79648.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63831_429143_m.jpg আনসারুল্লাহ’র ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা; ইয়েমেনের নিন্দা http://www.erfan.ir/bengali/79651.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63834_Thumb_38220_q.jpg অবরোধ না তুললে কোনো পরমাণু চুক্তি নয়: রুহানি http://www.erfan.ir/bengali/79652.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63964_451588.jpg আত্মরক্ষার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে ইরান: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/79653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63965_429143_m.jpg মক্কা ও মদিনা সৌদিদের সম্পত্তি নয় : আয়াতুল্লাহ তেহরানী http://www.erfan.ir/bengali/79654.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63966_Thumb_44872_ziarat.JPG সৌদি ওয়াহাবিদের হাতেই বিপন্ন মক্কা ও মদিনা' http://www.erfan.ir/bengali/79655.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63967_527215.jpg আফগানিস্তানে ‘ইসলামে নারীর অধিকার’ শীর্ষক প্রতিযোগিতা http://www.erfan.ir/bengali/79656.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63968_429143_m.jpg 'আমেরিকাই ইয়েমেনে আগ্রাসন চালাচ্ছে সৌদিদের মাধ্যমে' http://www.erfan.ir/bengali/79657.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63969_429143_m.jpg সাদ্দামের গোয়েন্দা কর্মকর্তাই গড়েছেন আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79658.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63970_Thumb_44880_187569.jpg অর্থসহ মাহে রমজানের ৩০ রোজার দোয়া http://www.erfan.ir/bengali/79660.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63972_429143_m.jpg শিয়া-সুন্নি বিরোধ কেন? শিয়ারা কি আসলেই প্রকৃত মুসলিম? http://www.erfan.ir/bengali/79661.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64045_429143_m.jpg আল আনবার প্রদেশে ৬,০০০ লোককে হত্যা করেছে আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79662.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64046_images1.gif অ্যারিজোয়ানায় কুরআন অবমাননার নিন্দায় বিভিন্ন ধর্মের নেতারা http://www.erfan.ir/bengali/79665.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64049_Thumb_37862_www.al-shia.org.jpg ইয়েমেনে সৌদি হামলায় নিহত ২৪; ‘ফেলা হচ্ছে নিষিদ্ধ অস্ত্র’ http://www.erfan.ir/bengali/79666.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64050_429143_m.jpg হামলা বন্ধের জাতিসংঘ আহ্বানকে ছুঁড়ে ফেলল সৌদি আরব http://www.erfan.ir/bengali/79667.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64051_kk.jpg 'অটিস্টিক শিশু সমস্যা নয়, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী ফলপ্রসূ চিকিৎসা' http://www.erfan.ir/bengali/79669.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64053_31879.jpg আব্বাসীয় খলিফার নির্দেশে ইমাম হাদি(আ.)কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় http://www.erfan.ir/bengali/79670.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64054_429143_m.jpg সমাজবিমুখ ইবাদত আর ইবাদতবিমুখ সমাজমুখিতা উভয়ই নিন্দনীয় http://www.erfan.ir/bengali/79671.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64055_31879.jpg বিশ্বনবী (সা.)’র শ্রেষ্ঠত্ব ও জন্মলগ্নের অলৌকিক নানা ঘটনা http://www.erfan.ir/bengali/79672.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64056_437667_m.jpg আমি যা কিছু পেয়েছি কুরআন থেকেই পেয়েছি: জাপানি নও-মুসলিম নারী http://www.erfan.ir/bengali/79673.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64057_Thumb_40704_CAX2DTEACA02BIU.jpg পবিত্র কুরআনের সুরা আনআ'মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বা বৈশিষ্ট্য http://www.erfan.ir/bengali/79674.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64058_Thumb_43313_baqi1.jpg কেন ইসলাম ইমাম জা'ফর আস সাদিক (আ.)'র কাছে চিরঋণী? http://www.erfan.ir/bengali/79676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64060_437667_m.jpg ইমাম হাদি (আঃ)এর শাহাদাৎ বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/79678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64062_31879.jpg ইমাম মোহাম্মাদ বাকের (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/79679.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64265_429143_m.jpg নেপালে ভূমিকম্পে নিহত ৩২১৮, কাঠমান্ডু যেন ‘তাঁবুর শহর’ http://www.erfan.ir/bengali/79680.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64266_Thumb_38220_q.jpg ইয়েমেনে ভাড়াটে পাইলটরা সৌদিকে গাধা বানিয়েছে' http://www.erfan.ir/bengali/79681.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64431_429143_m.jpg ইয়েমেনের জনগণের সমর্থনে লন্ডনে প্রতিবাদ সমাবেশ http://www.erfan.ir/bengali/79682.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64432_429143_m.jpg করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিয়া শিক্ষকের শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/79683.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64433_451588.jpg নিউ ইয়র্ক ও লোজানে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নেই : সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/79684.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64434_527215.jpg লম্বা স্কার্ট পরায় স্কুল ছাত্রী বহিষ্কার : ব্যাপক প্রতিক্রিয়া http://www.erfan.ir/bengali/79685.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64534_437667_m.jpg শিশু ইমাম জাওয়াদ (আ.)'র অলৌকিক জ্ঞান http://www.erfan.ir/bengali/79686.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64535_429143_m.jpg সৌদি ড্রোন আটক করল হুথি যোদ্ধারা http://www.erfan.ir/bengali/79687.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64536_429143_m.jpg বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলোর আচরণে হুজ্জাতুল ইসলাম রাজাভী’র ক্ষোভ প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/79689.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64646_429143_m.jpg ইয়েমেনে গুচ্ছবোমা ব্যবহার করছে সৌদি আরব: এইচআরডাব্লিউ http://www.erfan.ir/bengali/79690.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64647_437667_m.jpg হযরত আলী (আ.) এর পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মোবারকবাদ http://www.erfan.ir/bengali/79691.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64648_429143_m.jpg নেপালে ভূমিকম্পের ৭ দিন পর শতবর্ষী বৃদ্ধ জীবিত উদ্ধার http://www.erfan.ir/bengali/79692.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64649_429143_m.jpg সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে তিউনিশিয়ায় হাজারো মানুষের বিক্ষোভ http://www.erfan.ir/bengali/79694.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64778_429143_m.jpg সিরিয়ায় তুর্কি ও ইসরাইলি কর্মকর্তাসহ বহু সন্ত্রাসী নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79695.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64854_451588.jpg হুমকির মুখে আলোচনা করবে না ইরান: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/79696.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64855_429143_m.jpg ইয়েমেনে লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়েছে সৌদি আরব: হিজবুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/79697.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64856_429143_m.jpg ইসরাইলি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি সুদান সেনাবাহিনীর http://www.erfan.ir/bengali/79698.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64857_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg আজ হস্তী বাহিনী ধ্বংসের ও প্রথম মসজিদ নির্মাণের বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/79699.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64917_429143_m.jpg পাল্টা হামলায় ক্ষতি বাড়ছে সৌদির; ৫ দিনের যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব http://www.erfan.ir/bengali/79700.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64918_429143_m.jpg এবার জাহাজে করে ইয়েমেনে ত্রাণ পাঠাচ্ছে ইরান http://www.erfan.ir/bengali/79701.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64985_429143_m.jpg সৈন্যদের অতর্কিত হামলায় ৩০ আইএসআইএল সন্ত্রাসী নিহত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/79702.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64986_429143_m.jpg নরওয়ে-ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূতসহ নিহত ৬ http://www.erfan.ir/bengali/79703.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65057_429143_m.jpg সৌদি আগ্রাসনের জবাব দেয়ার অধিকার আছে ইয়েমেনের’ http://www.erfan.ir/bengali/79704.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65058_429143_m.jpg তিন বাঙালি কন্যার ব্রিটেন জয় http://www.erfan.ir/bengali/79705.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65110_429143_m.jpg সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করল হিজবুল্লাহ ও সিরিয় সেনারা http://www.erfan.ir/bengali/79706.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65111_Thumb_45365_180.jpg নিউ ইয়র্কের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ http://www.erfan.ir/bengali/79707.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65184_429143_m.jpg পূর্ণ শক্তি নিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র মহড়ায় নামছে ইরান http://www.erfan.ir/bengali/79708.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65185_Thumb_45365_180.jpg 'ইসরাইল নয়, ইরানকে প্রধান শত্রু ভাবছে আরব সরকারগুলো' http://www.erfan.ir/bengali/79709.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65253_429143_m.jpg আমাকে অচেনা একদল লোক তুলে নিয়েছিল: সালাহ উদ্দিন http://www.erfan.ir/bengali/79711.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65267_437667_m.jpg শিশু ইমাম জাওয়াদ (আ.)'র অলৌকিক জ্ঞানের একটি ঘটনা http://www.erfan.ir/bengali/79712.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65268_429143_m.jpg ‘লাদেন নিহত হন নি, ২০০১ সালে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়’ http://www.erfan.ir/bengali/79713.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65381_429143_m.jpg ইসলামের কথিত রক্ষকরাই মুসলমানদের হত্যা করছে: কেরমানি http://www.erfan.ir/bengali/79714.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65382_451588.jpg মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার আহবান ইরানের সর্বোচ্চ নেতার http://www.erfan.ir/bengali/79716.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65391_437667_m.jpg বিশ্বনবী (সা.)'র দেখানো সৌভাগ্যের সিঁড়ি (প্রথম থেকে বিশতম পর্ব ) http://www.erfan.ir/bengali/79717.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65522_429143_m.jpg মুরসির রায়ের পরই সিনাইয়ে ৩ বিচারককে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/79718.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65523_429143_m.jpg ওবামার হুমকি উপেক্ষা: প্রতিনিধি পরিষদে সামরিক বিল পাস http://www.erfan.ir/bengali/79719.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65545_429143_m.jpg রামাদি শহর পুরোপুরি দখলে নিয়েছে আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79720.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65546_527215.jpg ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মনিকা http://www.erfan.ir/bengali/79721.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65622_429143_m.jpg চীন নয়, ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে হবে: আচার্য ধর্মেন্দ্র http://www.erfan.ir/bengali/79722.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65623_Thumb_37257_0002.jpg ফেতনা ও বিভেদ থেকে মানবজাতির মুক্তির প্রধান উপায় হল ‘কুরআন’ : তাজিকিস্তানী ক্বারী http://www.erfan.ir/bengali/79723.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65688_429143_m.jpg বিশ্বের সর্ববৃহত কুরআনিক আয়োজনের অবকাশে তাকফিরিদের অপরাধকর্মের উপর চিত্র প্রদর্শনী http://www.erfan.ir/bengali/79724.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65748_451588.jpg যেকোনো অপতৎপরতার জবাব হবে ভয়াবহ: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/79725.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65832_429143_m.jpg আনসারুল্লাহ'র দখলে সৌদি আরবের আল-তুয়াল মালভূমি http://www.erfan.ir/bengali/79726.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65833_429143_m.jpg ইয়েমেনি যোদ্ধাদের হামলায় ২৬ সৌদি সৈন্য হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/79727.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65844_429143_m.jpg ইরানের ত্রাণবাহী জাহাজ জিবুতিতে, বিমান নামবে আজ http://www.erfan.ir/bengali/79728.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65845_429143_m.jpg কাতারের শ্রম সংস্কারের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা চমক: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল http://www.erfan.ir/bengali/79729.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65911_429143_m.jpg আইএসআইএল'র বিরুদ্ধে জেগে ওঠার এখনই সময়' http://www.erfan.ir/bengali/79730.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65912_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg ‘জার্মান প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে আইএসআইএল’ http://www.erfan.ir/bengali/79731.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65951_527215.jpg মুসলিম রোগী দেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন মার্কিন ডাক্তার! http://www.erfan.ir/bengali/79732.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65952_429143_m.jpg বাগদাদ রক্ষায় ৬০ হাজার ইরাকি শিয়া যোদ্ধা http://www.erfan.ir/bengali/79733.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65993_429143_m.jpg ইরানের ৩২তম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতা (১) http://www.erfan.ir/bengali/79734.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65994_Thumb_37257_0002.jpg অমুসলিম দেশের প্রতিদ্বন্দীরা ওয়াকফ, এবতেদা ও মাখরাজের বিষয়ে দূর্বল http://www.erfan.ir/bengali/79735.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66065_429143_m.jpg ইসরাইলকে দিয়ে ইয়েমেনে ২ নিউট্রন বোমা মেরেছে সৌদি' http://www.erfan.ir/bengali/79736.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66066_429143_m.jpg ইরানি ত্রাণবাহী জাহাজের পিছু নিল বিদেশী রণতরী http://www.erfan.ir/bengali/79737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66102_429143_m.jpg মার্কিন সৃষ্ট আইএসআইএল’র বিরুদ্ধে লড়ছে হিজবুল্লাহ' http://www.erfan.ir/bengali/79738.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66103_429143_m.jpg করাচিতে তালেবান হামলা ; ৪৭ ব্যক্তির শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/79739.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66148_429143_m.jpg ইসরাইলকে রক্ষার শেষ দেয়াল আইএসআইএল' http://www.erfan.ir/bengali/79740.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66149_429143_m.jpg সৌদি আরবে শিয়া মসজিদে বিস্ফোরণ : ৩ ব্যক্তির শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/79741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66217_429143_m.jpg আরসালে আইএসআইএল বিরোধী লড়াইয়ে প্রস্তুত হিজবুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/79742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66218_Thumb_45365_180.jpg রামাদির গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পুনর্দখল করল ইরাকি বাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/79743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66275_429143_m.jpg ইসরাইলের নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইএসআইএল' http://www.erfan.ir/bengali/79744.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66276_429143_m.jpg উগ্র যৌনাচারে’ অস্বীকৃতি, নারীকে পুড়িয়ে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/79745.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66352_31879.jpg ১৫ই শাবান শেষ ত্রাণকর্তা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)'র পবিত্র জন্মদিন http://www.erfan.ir/bengali/79746.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66353_Thumb_37257_0002.jpg আল-কুরআনের মু’জিযা: একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা http://www.erfan.ir/bengali/79747.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66374_446876_m.jpg যথাযোগ্য মর্যাদায় শবে বরাত ও ইমাম মাহদি (আ.) এর জন্মদিবস পালিত http://www.erfan.ir/bengali/79749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66413_429143_m.jpg ১০ আফগান তালেবানকে গলা কেটে হত্যা করল আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79750.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66414_429143_m.jpg নাইজেরিয়ায় জঙ্গি হামলায় নিহত ২৯ http://www.erfan.ir/bengali/79751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66476_451588.jpg আমেরিকাই বিশ্বের সবচেয়ে বড় শয়তান’ http://www.erfan.ir/bengali/79752.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66477_429143_m.jpg ভারতে জঙ্গি হামলায় ২০ সেনাসদস্য নিহত, আহত ১২ http://www.erfan.ir/bengali/79753.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66530_429143_m.jpg আন-নুসরা জঙ্গি গোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণে নিল হিজবুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/79754.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66531_429143_m.jpg হামাস সন্ত্রাসী সংগঠন নয়: মিশরের আদালত http://www.erfan.ir/bengali/79755.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66588_429143_m.jpg সৌদিতে স্কাডসহ ১৪ ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল ইয়েমেনিরা http://www.erfan.ir/bengali/79756.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66589_Thumb_44577_images.jpg পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সেনাদের হামলা: গ্রেফতার ৮ http://www.erfan.ir/bengali/79757.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66657_429143_m.jpg আগ্রাসন অব্যাহত; সৌদি ঘাঁটিতে ইয়েমেনিদের রকেট হামলা http://www.erfan.ir/bengali/79758.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66658_429143_m.jpg পাকিস্তানের কুয়েত্তা শহরে সন্ত্রাসী হামলা, ৫ শিয়ার শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/79759.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66659_Thumb_45365_180.jpg নেপাল: ভূমিকম্প শুধু নেয়নি, দিয়েও গেছে কিছু http://www.erfan.ir/bengali/79760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66660_429143_m.jpg মরিসাসের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট আমিনা http://www.erfan.ir/bengali/79761.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66751_429143_m.jpg তাকফিরি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিজয় চলছে: সাইয়্যেদ নাসরুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/79762.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66752_429143_m.jpg রমজানে ব্যাংক লেনদেন আড়াইটা পর্যন্ত http://www.erfan.ir/bengali/79763.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66753_429143_m.jpg তিনদিনের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে রাফাহ ক্রসিং http://www.erfan.ir/bengali/79764.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66754_Thumb_44872_ziarat.JPG দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে ফ্রান্সের ৩০ লাখ শিশু : জাতিসংঘ http://www.erfan.ir/bengali/79765.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66863_429143_m.jpg ভয়-ভীতির যুগ শেষ হয়ে গেছে: আয়াতুল্লাহ খাতামি http://www.erfan.ir/bengali/79766.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66864_429143_m.jpg সবচেয়ে বেশি শিশুশ্রমিক ভারতে http://www.erfan.ir/bengali/79767.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66911_429143_m.jpg ত্রাণ দরকার ৪ লাখের বেশি রোহিঙ্গা মুসলমানের http://www.erfan.ir/bengali/79768.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66962_429143_m.jpg ইয়েমেনে বিয়ের অনুষ্ঠানে সৌদি হামলা; কনেসহ নিহত ৭ http://www.erfan.ir/bengali/79769.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67033_429143_m.jpg মিয়ানমারে ৪ লাখ মানুষের ত্রাণ প্রয়োজন : জাতিসংঘ http://www.erfan.ir/bengali/79770.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67086_429143_m.jpg শাইখ আলী সালমানের ৪ বছরের কারাদণ্ড http://www.erfan.ir/bengali/79771.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67158_Thumb_44303_ramazan.jpg ইরানে পবিত্র মাহে রমজান শুরু আজ http://www.erfan.ir/bengali/79772.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67190_429143_m.jpg আমেরিকায় বর্ণবাদী হামলায় কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79773.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67260_429143_m.jpg ২২ ঘণ্টা রোজা (!) যে দেশে http://www.erfan.ir/bengali/79774.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67311_429143_m.jpg ফুলছড়িতে নদী ভাঙনে ৩শ' পরিবার গৃহহীন http://www.erfan.ir/bengali/79775.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67368_463414_m.jpg সানয়া’তে মসজিদের সামনে বিস্ফোরণ ; হতাহত ২১ http://www.erfan.ir/bengali/79776.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67369_429143_m.jpg সৌদি আরবের সেনা ঘাঁটি দখল করল ইয়েমেন http://www.erfan.ir/bengali/79777.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67441_451588.jpg স্বচ্ছ চুক্তি চাই যা ইরানের স্বার্থ রক্ষা করবে: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/79778.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67442_429143_m.jpg খাঁচায় পুরে পানিতে ডুবিয়ে মানুষ মারল আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79779.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67510_Thumb_44303_ramazan.jpg রমজান ও আলী (আ.)'র শাহাদত সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.)'র প্রাণস্পর্শী ভাষণ http://www.erfan.ir/bengali/79780.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67511_Thumb_47366_ramazan.jpg খোদাপ্রেমিক বলেই দামী পাথর ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন মহিলা! http://www.erfan.ir/bengali/79781.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67657_451588.jpg 'সর্বোচ্চ নেতার চিঠি ঘোর অমানিশার মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মতো' http://www.erfan.ir/bengali/79782.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67658_Thumb_37257_0002.jpg সুরা আনআ'ম:“পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়” http://www.erfan.ir/bengali/79783.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67714_Thumb_44303_ramazan.jpg রমজান: খোদা-প্রেমের অসীম সাগর (১২) http://www.erfan.ir/bengali/79784.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67715_Thumb_40704_CAX2DTEACA02BIU.jpg রমজান: খোদা-প্রেমের অসীম সাগর -১১ http://www.erfan.ir/bengali/79785.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67764_Thumb_40704_CAX2DTEACA02BIU.jpg রমজান: খোদা-প্রেমের অসীম সাগর-১০ http://www.erfan.ir/bengali/79786.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67765_Thumb_44303_ramazan.jpg রমজান: খোদা-প্রেমের অসীম সাগর-৯ http://www.erfan.ir/bengali/79787.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67815_429143_m.jpg কায়রোর বিভিন্ন মসজিদ থেকে ইবনে তাইমিয়া ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের বই জব্দ http://www.erfan.ir/bengali/79788.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67816_429143_m.jpg মিয়ানমার আমাদের বন্ধু নয়- শক্র: তাদের মোকাবেলা করতে হবে' http://www.erfan.ir/bengali/79789.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67884_Thumb_44303_ramazan.jpg রমজান: খোদা-প্রেমের অসীম সাগর-৮ http://www.erfan.ir/bengali/79790.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67885_429143_m.jpg ইয়েমেনে ৮ নারীসহ ২৮ জনকে হত্যা করল আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79791.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67962_429143_m.jpg ঐক্যের জন্য কুয়েতে এক মসজিদে শিয়া-সুন্নির নামাজ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/79792.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67963_Thumb_37257_0002.jpg ঐক্যের জন্য কুয়েতে এক মসজিদে শিয়া-সুন্নির নামাজ http://www.erfan.ir/bengali/79793.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68016_429143_m.jpg পালমিরা’য় ২৫ সৈন্যকে জনসমক্ষে হত্যা করল সন্ত্রাসীরা http://www.erfan.ir/bengali/79794.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68017_31879.jpg মুয়াবিয়ার সঙ্গে হাসান (আ)'র যুদ্ধ-বিরতির রহস্য http://www.erfan.ir/bengali/79795.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68018_untitled.png রমজান: খোদা-প্রেমের অসীম সাগর-১৮ http://www.erfan.ir/bengali/79796.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68019_429143_m.jpg ইরান এবার চালু করল 'গাদির-২' রাডার ব্যবস্থা http://www.erfan.ir/bengali/79797.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68137_447755.jpg কাবার প্রভুর শপথ, আমি সফল!: হযরত আলী (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/79798.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68138_429143_m.jpg শিকাগোতে গুলিতে নিহত ৭ http://www.erfan.ir/bengali/79800.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68201_447755.jpg রমজান: খোদা-প্রেমের অসীম সাগর-২০ http://www.erfan.ir/bengali/79801.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68296_429143_m.jpg এবার প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় হল সাইবার হামলা http://www.erfan.ir/bengali/79802.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68297_429143_m.jpg ৪০ হাজার সেনা ছাঁটাই করবে আমেরিকা http://www.erfan.ir/bengali/79803.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68298_429143_m.jpg হামাসের ২০০ সদস্যকে আটক করল ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ http://www.erfan.ir/bengali/79804.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68299_Thumb_44303_ramazan.jpg রহমতের উৎসব-১১ http://www.erfan.ir/bengali/79805.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68404_429143_m.jpg আল কুদস উদ্ধারে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : সেমিনারে বক্তারা http://www.erfan.ir/bengali/79806.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68405_429143_m.jpg কুদস দিবসে কোটি জনতার ফরিয়াদ: ‘ইসরাইল ধ্বংস হোক’ http://www.erfan.ir/bengali/79807.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68492_451588.jpg আমেরিকা হচ্ছে বলদর্পিতার মূর্ত প্রতীক: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/79808.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68493_429143_m.jpg পাক-আফগান আইএসআইএল প্রধান নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79809.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68494_429143_m.jpg চাদে বোমা হামলা: নিহত ১০ http://www.erfan.ir/bengali/79810.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68573_429143_m.jpg শিশু রাজন হত্যা: আসামি মুহিত ৫ দিনের রিমান্ডে http://www.erfan.ir/bengali/79811.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68574_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg হাজীদের জন্য চালু হচ্ছে ইলেকট্রনিক ই-ব্রেসলেট http://www.erfan.ir/bengali/79812.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68575_429143_m.jpg ইরাকে ঈদের নামাজ নিষিদ্ধ করল আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/79813.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68672_429143_m.jpg চূড়ান্ত পরমাণু চুক্তি হয়েছে: ভালো বললেন ইরানি কর্মকর্তা http://www.erfan.ir/bengali/79814.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68673_429143_m.jpg রাজন হত্যার আসামি কামরুল জেদ্দায় আটক, দোষ স্বীকার http://www.erfan.ir/bengali/79815.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68759_429143_m.jpg 'আগ্রাসন থামাও, নইলে সৌদি তেল-গ্যাস ক্ষেত্রে হামলা হবে' http://www.erfan.ir/bengali/79816.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68760_429143_m.jpg পিটিয়ে শিশু হত্যা : আটক আবলুছও রিমান্ডে http://www.erfan.ir/bengali/79817.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68829_0000034.jpg শ্রোতাদের পাঠানো পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছাবার্তা http://www.erfan.ir/bengali/79818.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68830_0000034.jpg সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে ঈদ উদ্যাপন http://www.erfan.ir/bengali/79819.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68831_429143_m.jpg রাজন হত্যার ঘটনায় আলীকেও ধরিয়ে দিল জনতা http://www.erfan.ir/bengali/79820.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69052_429143_m.jpg ক্যামেরুনে বোকো হারামের বর্বরোচিত হামলায় ২৩ জন নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79821.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69053_429143_m.jpg আইএসআইএল জঙ্গিবাদ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে তুরস্ক http://www.erfan.ir/bengali/79822.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69059_429143_m.jpg সামিউল হত্যাকাণ্ড: ভিডিওচিত্র ধারণকারীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি http://www.erfan.ir/bengali/79823.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69060_429143_m.jpg শিশুদেরকে মানুষের গলা কাটা শেখাচ্ছে আইএস http://www.erfan.ir/bengali/79824.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69061_429143_m.jpg মার্কিন ২ সামরিক কেন্দ্রে গুলি: ৪ মেরিনসহ ৫ নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79826.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69198_images.gif ১৩৭০ বছর আগের কোরআনের সন্ধান http://www.erfan.ir/bengali/79827.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69249_429143_m.jpg ‘মার্কিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার লক্ষ্য হতে পেরে গর্বিত হিজবুল্লাহ’ http://www.erfan.ir/bengali/79828.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69250_Thumb_43313_baqi1.jpg জান্নাতুল বাকিতে ওয়াহাবি দখলদারদের বর্বরতা ইহুদিবাদী চরিত্রের প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/79829.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69294_429143_m.jpg কক্সবাজারে পাহাড় ধসে মা-মেয়ে নিহত: জীবিত উদ্ধার ১, নিখোঁজ ৩ http://www.erfan.ir/bengali/79830.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69295_429143_m.jpg সোমালিয়ায় আল-শাবাবের হামলা : নিহত ১০ http://www.erfan.ir/bengali/79831.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69341_429143_m.jpg ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম আর নেই http://www.erfan.ir/bengali/79832.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69342_429143_m.jpg সিরিয়ায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আরেক ব্রিটিশ সন্ত্রাসী নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79833.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69393_429143_m.jpg ৩ বছর আগে মোল্লা ওমর মারা গেছেন! http://www.erfan.ir/bengali/79834.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69394_429143_m.jpg আইএসআইএল বিরোধী লড়াইয়ে নামল ৬,০০০ সুন্নি যোদ্ধা http://www.erfan.ir/bengali/79835.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69435_429143_m.jpg ‘আইএসআইএল’এর কবল থেকে মুক্ত হল আনবার প্রদেশের একটি অঞ্চল’ http://www.erfan.ir/bengali/79836.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69437_429143_m.jpg মোল্লা ওমরের মৃত্যুর খবর নাকচ তালেবানের http://www.erfan.ir/bengali/79837.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69513_429143_m.jpg মুম্বাই হামলার আসামি ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি কার্যকর http://www.erfan.ir/bengali/79838.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69514_429143_m.jpg তুরস্কে সন্দেহভাজন পিকেকের হামলায় পুলিশ-পথচারী নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79839.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69571_429143_m.jpg রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে পাহাড় ধসে নিহত ৭ http://www.erfan.ir/bengali/79840.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69572_429143_m.jpg ফিলিস্তিনি শিশু পুড়িয়ে হত্যা ইসরাইলের সন্ত্রাসী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ: ইরান http://www.erfan.ir/bengali/79841.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69621_429143_m.jpg 'ইয়েমনের শত্রু যত শক্তিশালীই হোক তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী' http://www.erfan.ir/bengali/79842.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69622_429143_m.jpg নাইজেরিয়ায় বোকো হারামের হামলায় নিহত ১৩ http://www.erfan.ir/bengali/79843.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69683_429143_m.jpg সিরিয়ার কুনাইতারাহ প্রদেশে সন্ত্রসীদের কাছ থেকে ইসরাইলি অস্ত্র উদ্ধার (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/79844.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69684_429143_m.jpg এবার সুটকেস থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার ঢাকায় http://www.erfan.ir/bengali/79845.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69802_429143_m.jpg সৌদিতে মসজিদে বোমা হামলা ; নিহত ১৭, আহত ৩০ http://www.erfan.ir/bengali/79846.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69803_429143_m.jpg পরমাণু সমঝোতার পক্ষে ভোট দেব: মার্কিন সিনেটর http://www.erfan.ir/bengali/79847.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69858_429143_m.jpg ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব আর বিচারহীনতার জন্য শিশুহত্যা বেড়েছে' http://www.erfan.ir/bengali/79848.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69859_429143_m.jpg ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন ইতালির এক নাগরিক http://www.erfan.ir/bengali/79849.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69910_429143_m.jpg ইয়েমেনি হামলায় ৩০ সন্ত্রাসী, ১ সৌদি ট্যাংক ও ৭ গাড়ি নির্মূল http://www.erfan.ir/bengali/79850.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69911_429143_m.jpg দুই ফিলিস্তিনি রক্ষা করলেন ইসরাইলি পুলিশ কর্মকর্তাকে http://www.erfan.ir/bengali/79851.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69996_429143_m.jpg যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন: ভারতীয় কূটনীতিককে পাকিস্তানে তলব http://www.erfan.ir/bengali/79852.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69997_429143_m.jpg মিসরে তাপদাহে ২১ জনের মৃত্যু http://www.erfan.ir/bengali/79853.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70064_429143_m.jpg ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল সুইজার‍ল্যান্ড http://www.erfan.ir/bengali/79854.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70065_kk.jpg নয়া তালেবান নেতার প্রতি আলকায়দা প্রধানের আনুগত্য ঘোষণা http://www.erfan.ir/bengali/79855.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70152_445883.jpg ইমাম মাহদি (আ.)'র পুনরাবির্ভাব-যুগের সার্বিক চিত্র ও পটভূমি http://www.erfan.ir/bengali/79856.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70153_000705.JPG হযরত মাসুমা (সা. আ.) 'র পবিত্র জন্মবার্ষিকী-২০১৫ http://www.erfan.ir/bengali/79857.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70154_kk.jpg ৪১৮ যাত্রী নিয়ে প্রথম হজ্ব ফ্লাইট শুরু http://www.erfan.ir/bengali/79858.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70235_429143_m.jpg এবার লাদেনপুত্র হামজার অডিও বার্তা http://www.erfan.ir/bengali/79859.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70236_429143_m.jpg ৪ বছরের শিশুকে তলোয়ার দিয়ে, ‘এটা তোমার মাকে হত্যার জন্য’ http://www.erfan.ir/bengali/79860.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70237_429143_m.jpg তুরস্ক থেকে আমেরিকাও সরিয়ে নেবে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র http://www.erfan.ir/bengali/79861.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70360_429143_m.jpg ইয়েমেনে সৌদি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলা আবার শুরু: আজ নিহত ১৮ http://www.erfan.ir/bengali/79862.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70361_429143_m.jpg সিরিয়ায় স্থল-অভিযান চালাতে পারে ইসরাইল http://www.erfan.ir/bengali/79863.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70362_429143_m.jpg মিশরে 'সেনা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা': ২৬ অফিসারের কারাদণ্ড http://www.erfan.ir/bengali/79864.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70412_429143_m.jpg বোকো হারামের আকস্মিক হামলায় নিহত ১৫০ http://www.erfan.ir/bengali/79865.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70413_429143_m.jpg দখল হয়ে গেল আমিরাতের সামরিক যান; ২টি ধ্বংস http://www.erfan.ir/bengali/79866.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70414_429143_m.jpg জাপানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা নজরদারি! http://www.erfan.ir/bengali/79867.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70604_429143_m.jpg মাজমা’র সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশনের সমাপনী বিবৃতি http://www.erfan.ir/bengali/79868.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70605_429143_m.jpg সৌদি ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো ইয়েমেন http://www.erfan.ir/bengali/79869.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70606_429143_m.jpg যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক নিহত, বর্ষপূর্তিতে পুনরাবৃত্তি http://www.erfan.ir/bengali/79870.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70607_429143_m.jpg হুথি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাল ইয়েমেনের ১৬টি রাজনৈতিক দল http://www.erfan.ir/bengali/79871.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70667_429143_m.jpg ইয়েমেনে গণবিক্ষোভ; কঠোর জবাব দিতে প্রস্তুত আনসারুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/79872.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70668_kk.jpg শিশুদের রান্না করে খাওয়ানো হল তাদের মায়েদেরকে’ http://www.erfan.ir/bengali/79873.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70688_433991_m.jpg ইমাম রেজা (আ.)'র কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা http://www.erfan.ir/bengali/79874.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70689_429143_m.jpg ইমাম রেজা (আ.)'র মাজার জিয়ারতকারী বেহেশতবাসী হবে: হাদিস http://www.erfan.ir/bengali/79875.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70690_429143_m.jpg ভারতে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে যুবককে নগ্ন করে মারধর http://www.erfan.ir/bengali/79876.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70691_437667_m.jpg "মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)’ চলচ্চিত্র নিয়ে বিদ্বেষী তৎপরতার নেপথ্যে http://www.erfan.ir/bengali/79877.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70770_429143_m.jpg নওগাঁ সীমান্তে বিএসএফের নির্যাতনে বাংলাদেশির মৃত্যু http://www.erfan.ir/bengali/79878.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70771_kk.jpg নাইজেরিয়ায় শিশু আত্মঘাতী হামলায় নিহত ৮ http://www.erfan.ir/bengali/79879.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70854_kk.jpg গাদ্দাফির আদেশেই হত্যা করা হয় ইমাম মুসা সাদ’রকে http://www.erfan.ir/bengali/79880.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70855_429143_m.jpg ফিলিস্তিনি নারীদের প্রতিরোধে হটে গেল ইসরাইলি সেনা http://www.erfan.ir/bengali/79881.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70859_429143_m.jpg এবার চার সন্তান নিয়ে সিরিয়ার পথে ব্রিটিশ যুবতি http://www.erfan.ir/bengali/79882.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70860_kk.jpg এবার আরব আমিরাতের গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করল ইয়েমেনের বাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/79883.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70901_429143_m.jpg তালেবান কমান্ডারের বাড়িতে বিস্ফোরণ: ৪ সদস্য নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79884.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70902_429143_m.jpg তুরস্কে ছুরিকাঘাতে বাংলাদেশি খুন http://www.erfan.ir/bengali/79885.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70945_429143_m.jpg নিজের ছেলেটার কথা মনে পড়ল, খালে নেমে গেলাম’ http://www.erfan.ir/bengali/79886.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/79887.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70986_429143_m.jpg আমি একটা নীল নয়না চাই! http://www.erfan.ir/bengali/79888.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70987_429143_m.jpg পালমিরা মুক্তির চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে সিরিয় বাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/79889.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71041_429143_m.jpg ইয়েমেনে রকেট হামলায় সৌদি জোটের ১০৩ সেনা নিহত http://www.erfan.ir/bengali/79890.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71042_429143_m.jpg আবারো অনশনে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অবৈতনিক মাদ্রাসা শিক্ষকরা http://www.erfan.ir/bengali/79892.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71109_527215.jpg লন্ডনে হিজাব পরায় আক্রমণের শিকার মুসলিম তরুণী http://www.erfan.ir/bengali/79893.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71159_429143_m.jpg মক্কায় ক্রেন ভেঙে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০৭ http://www.erfan.ir/bengali/79894.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71160_527215.jpg মদ বিতরণে রাজী না হওয়ায় চাকরি হারালেন নও মুসলিম মহিলা বিমান ক্রু http://www.erfan.ir/bengali/79895.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71212_451588.jpg মক্কায় দুর্ঘটনায় ৫ ইরানি নিহত; সর্বোচ্চ নেতার শোক http://www.erfan.ir/bengali/79896.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71213_429143_m.jpg সৌদির বর্বরতা থামছেই না:গতকালের হামলায় ইয়েমেনে নিহত ১৩ জন http://www.erfan.ir/bengali/79897.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71303_31879.jpg শিশু হজরত ইমাম জাওয়াদ (আ.)'র অলৌকিক জ্ঞানের একটি ঘটনা http://www.erfan.ir/bengali/79898.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71304_429143_m.jpg ইয়েমেনে সৌদি জোটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/79899.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71305_437667_m.jpg ‘মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)’ মুভি দেখা যাবে বাংলাদেশের সিনেমা হলে!! http://www.erfan.ir/bengali/79900.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71356_429143_m.jpg সেনা নিহতের কথা স্বীকার করল সৌদি আরব http://www.erfan.ir/bengali/79901.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71357_429143_m.jpg ইরানের সমরশক্তি http://www.erfan.ir/bengali/79902.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71358_kk.jpg নতুন অফার মুসলিম বিদ্বেষী সেই মার্কিন ব্যবসায়ীর http://www.erfan.ir/bengali/79903.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71428_429143_m.jpg হাঙ্গেরিতে অভিবাসীদের বেধড়ক পিটুনি: ‘মর্মাহত’ জাতিসংঘ http://www.erfan.ir/bengali/79904.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71429_429143_m.jpg सऊदी बम्बारी में यमनी टीवी चैनल का कैमरामैन हताहत http://www.erfan.ir/bengali/79905.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71895_444_3_444304.jpg Gedicht: Das Geschehen von Aschura, ist auch heute sehr nah! http://www.erfan.ir/bengali/79906.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71896_429143_m.jpg Protest einer Antikriegsgruppe gegen Luftangriff Amerikas auf ein Krankenhaus http://www.erfan.ir/bengali/79907.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71897_447235.jpg Große internationale Qadir-Konferenz in Gelsenkirchen veranstaltet http://www.erfan.ir/bengali/79908.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72667_429143_m.jpg ইয়েমেনের ১ প্রদেশে আনসারুল্লাহর বিজয়: হটল সৌদি সেনারা http://www.erfan.ir/bengali/79909.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72668_429143_m.jpg সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে শোক মজলিশগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে মাজমার কিছু পরামর্শ http://www.erfan.ir/bengali/79910.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72669_429143_m.jpg তুরস্কে ভয়াবহ বিস্ফোরণে হতাহত ২৭২ (সচিত্র) http://www.erfan.ir/bengali/79911.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72670_kk.jpg এবার দিল্লিতে মুসলিম এমপির শরীরে কালি মাখাল শিবসেনার সদস্যরা http://www.erfan.ir/bengali/79912.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72671_429143_m.jpg সিরিয়ায় এবার কিউবান সেনা http://www.erfan.ir/bengali/79913.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74502_451588.jpg সন্ত্রাসী হামলাগুলোর নেপথ্য নায়ক কেন ইসরাইল? http://www.erfan.ir/bengali/79914.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74503_454369.jpg হুসাইনি দালান ইমামবাড়িতে বিস্ফোরণের নিন্দায় চট্টগ্রামে মানববন্ধন http://www.erfan.ir/bengali/79915.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74504_458339.jpg অস্ট্রেলিয়ায় শোক মজলিশের আয়োজন http://www.erfan.ir/bengali/79916.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74505_429143_m.jpg হুসাইনি দালানে বোমা হামলার নিন্দায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত http://www.erfan.ir/bengali/79917.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74506_429143_m.jpg হুসাইনি দালানে বিস্ফোরণের নিন্দায় আয়াতুল্লাহ শাহরুখি http://www.erfan.ir/bengali/79918.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74507_454967_m.jpg খুলনায় আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতানীর মানববন্ধন http://www.erfan.ir/bengali/79919.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74508_429143_m.jpg খুলনায় ইমাম হোসাইন (আঃ)’র পবিত্র আশুরা পালিত http://www.erfan.ir/bengali/79920.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74509_429143_m.jpg তুজ খোরমাতো’তে পৌঁছেছে ইরাকের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্যরা (সচিত্র) http://www.erfan.ir/bengali/79922.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74511_429143_m.jpg মিয়ানমারে ইমাম হুসাইন (আ.) এর আযাদারি (সচিত্র) http://www.erfan.ir/bengali/79924.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74594_437667_m.jpg হুদায়বিয়ার সন্ধি: ইসলামের মহাবিজয় ও শান্তিকামীতার সাক্ষ্য http://www.erfan.ir/bengali/79925.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74595_468808_m.jpg হযরত ইমাম মুসা কাযিম (আ.)'র জন্মবার্ষিকী ২০১৫ http://www.erfan.ir/bengali/79926.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74596_444_3_444304.jpg হুসাইনের প্রতি মু'মিনের ভালবাসার উত্তাপ কখনও কমবে না: মহানবী (সা) http://www.erfan.ir/bengali/79927.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74597_429143_m.jpg কারবালা বিপ্লবের সংরক্ষক হযরত ইমাম সাজ্জাদের (আ) শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/79929.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74599_images.gif কেন শিয়াদের মাজহাব সুন্নিদের চেয়ে ভিন্ন? এটা কী ঐক্যের অন্তরায়? http://www.erfan.ir/bengali/79931.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74601_455426.jpg দেখেছো দুনিয়ায় সম্পদ পুঞ্জীভূত করে কিছুই অর্জন করতে পারোনি?" http://www.erfan.ir/bengali/79932.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74602_429143_m.jpg মহানবীর (সা) দৃষ্টিতে কেন হুসাইন (আ) উম্মতের নাজাতের তরী ? http://www.erfan.ir/bengali/79933.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74603_images.gif 'খ্রিস্টানরা চির-বিলুপ্ত হতো মুহাম্মাদের (সা.) সঙ্গে মুবাহিলা হলে ' http://www.erfan.ir/bengali/79934.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74604_468808_m.jpg হযরত ইমাম হাদি (আ.) ছিলেন একজন পরিপূর্ণতম মানুষ http://www.erfan.ir/bengali/79935.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74605_437667_m.jpg ইমাম বাক্বির (আ.): ইসলামের অনন্য মহামানব http://www.erfan.ir/bengali/79937.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74681_455426.jpg কারবালায় ৬০টি দেশের যায়েরদের উপস্থিতি http://www.erfan.ir/bengali/79945.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74689_429143_m.jpg কঠোর ভাষায় দারুল আফতা’র বিবৃতিত ; ‘সৌদি মুফতিরা বিভ্রান্ত’ http://www.erfan.ir/bengali/79946.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74690_455426.jpg ইমাম হোসাইন (আ .) http://www.erfan.ir/bengali/79947.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74771_429143_m.jpg মুজাহিদ-সালাউদ্দিনের আবেদন নাকচ, রাতেই ফাঁসি কার্যকর http://www.erfan.ir/bengali/79948.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74772_429143_m.jpg যুদ্ধের কারণে আমেরিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে: মার্কিন বিশ্লেষক http://www.erfan.ir/bengali/79949.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74773_429143_m.jpg উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে সৌদি আরব http://www.erfan.ir/bengali/79952.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74776_Thumb_43313_baqi1.jpg ইমাম সাদিক (আ.)'র অলৌকিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুন্নি মনীষীদের উক্তি http://www.erfan.ir/bengali/79953.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74777_468808_m.jpg ইমাম মাহদী (আ.)'র পিতা ইমাম হাসান আসকারি (আ.)'র জন্ম-বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/79954.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74778_3026.jpg খলিফা মামুনের বিষে শহীদ হন ইমাম রেযা (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/79955.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74779_455426.jpg মহানবী(স.)'র ওফাত ও ইমাম হাসান(আ.)'র শাহাদাতবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/79956.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74780_455426.jpg কেন আশুরার সংস্কৃতি ও হুসাইনি চেতনা সব যুগেই জালিমদের জন্য আতঙ্ক? http://www.erfan.ir/bengali/79957.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74781_468808_m.jpg হযরত ইমাম মুসা কাযিম (আ.)'র জন্মবার্ষিকী ২০১৪ইং http://www.erfan.ir/bengali/79959.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74796_429143_m.jpg ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে দায়েশ: জুমআর খতিব http://www.erfan.ir/bengali/79960.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74797_kk.jpg প্যারিস হামলার প্রধান সন্দেহভাজন নিহত! http://www.erfan.ir/bengali/79961.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74798_527215.jpg পার্টি গার্ল থেকে আত্মঘাতী বোমারু http://www.erfan.ir/bengali/79962.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74871_429143_m.jpg বেলজিয়ামে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে আটক ১৬; সর্বোচ্চ সতর্কতা http://www.erfan.ir/bengali/79963.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74872_458339.jpg হযরত জয়নাব (সা.আ.) এর শুভ জন্মবার্ষিকী২০১৫ইং http://www.erfan.ir/bengali/79964.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74902_455426.jpg ইমাম হোসাইন (আ.)এর চেহলাম http://www.erfan.ir/bengali/79965.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74946_429143_m.jpg ২ সন্ত্রাসী চক্রের হামলার পরিকল্পনা বানচাল করল ইরান http://www.erfan.ir/bengali/79966.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74947_444_3_444304.jpg চিরভাস্বর কারবালার মহাবিপ্লব (এক) http://www.erfan.ir/bengali/79967.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74948_1751502_444.jpg ইমাম হুসাইন (আ.) উত্তম আদর্শের প্রতীক http://www.erfan.ir/bengali/79968.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75018_454370.jpg বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শোক মজলিশ http://www.erfan.ir/bengali/79969.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75019_images.gif পবিত্র কুরআনের সুরাগুলোর অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য http://www.erfan.ir/bengali/79970.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75020_images.gif পবিত্র কুরআনের সুরা ফাতিহার নানা দিক ও বৈশিষ্ট্য http://www.erfan.ir/bengali/79971.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75103_429143_m.jpg তুর্কি দূতাবাসে ডিম ও কাগজের বিমান নিক্ষেপ http://www.erfan.ir/bengali/79972.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75104_455426.jpg জিয়ারতে আশুরার বাংলা অনুবাদ ও অডিও http://www.erfan.ir/bengali/79973.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75105_455426.jpg কারবালার পথে… http://www.erfan.ir/bengali/79974.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75304_437667_m.jpg হযরত যায়নাব (সা. আ.)-এর মাজারে চল্লিশার অনুষ্ঠান http://www.erfan.ir/bengali/79975.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75305_moharam01@rwcards.jpg কোটি মানুষের অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধায় শহীদ-সম্রাটের চল্লিশা পালন http://www.erfan.ir/bengali/79976.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75369_429143_m.jpg ইয়েমেন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে সৌদি আরবের ‘আর-রাবুয়া’ শহর (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/79977.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75370_Thumb_44224_muhammad.jpg মহানবীর (স.) ওফাত ও ইমাম হাসান (আ.)’র শাহাদাত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/79978.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75371_Thumb_43313_baqi1.jpg ইমাম রেজা (আ)’র শোকাবহ শাহাদত http://www.erfan.ir/bengali/79979.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75438_3007.jpg মামুন ইমাম রেজা(আ)কে শহীদ করলেও আসল মৃত্যু ঘটেছিল নিজেরই http://www.erfan.ir/bengali/79980.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75439_455426.jpg খুলনায় ইমাম হোসাইন (আঃ)’র পবিত্র চেহলাম পালিত http://www.erfan.ir/bengali/79981.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75440_444_3_444304.jpg কারবালায় ২ কোটি ৭০ লাখ লোকের সমাগম http://www.erfan.ir/bengali/79982.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75524_429143_m.jpg কাবুলের স্পেন দূতাবাসে হামলা http://www.erfan.ir/bengali/79983.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75525_429143_m.jpg ভারতে দুর্ভিক্ষ, ঘাস খাচ্ছে মানুষ! http://www.erfan.ir/bengali/79984.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75578_429143_m.jpg পাকিস্তানের একটি কাপড়ের হাটে বোমা বিস্ফোরণ: নিহত ১৫, আহত ৫০ জন http://www.erfan.ir/bengali/79985.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75579_429143_m.jpg নাইজেরিয়ায় আযাদারীর কাফেলায় আত্মঘাতী হামলা ; ২১ ব্যক্তির শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/79987.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75632_kk.jpg 'কবে এ দুনিয়া হতে যাবার আগেরে কাবাতে লুটাবো শির' http://www.erfan.ir/bengali/79988.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75687_429143_m.jpg নাইজেরিয়ায় শিয়া মুসলিম হত্যাকাণ্ড: সন্দেহের তীর ইসরাইল ও আমেরিকার দিকে http://www.erfan.ir/bengali/79989.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75688_429143_m.jpg 'সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটে নাম দেখে বিস্মিত পাকিস্তান' http://www.erfan.ir/bengali/79990.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75740_images.gif বিশ্বনবী (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী: সুরা আ'রাফ http://www.erfan.ir/bengali/79991.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75741_429143_m.jpg দায়েশের তথ্যকেন্দ্রে হামলা চালাতে আমেরিকার অস্বীকৃতি’ http://www.erfan.ir/bengali/79992.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75788_31879.jpg ইমাম হাসান আসকারী (আ.) এর জন্ম বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/79993.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75789_437667_m.jpg ইমাম হাসান আসকারী (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/79994.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75847_429143_m.jpg আয়াতুল্লাহ জাকজাকি বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ করলেন ছেলে http://www.erfan.ir/bengali/79995.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75848_429143_m.jpg নৌবাহিনীর মসজিদে ককটেল বিস্ফোরণ ; আটক ২ http://www.erfan.ir/bengali/79996.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75849_437667_m.jpg ইমাম হাসান আসকারী (আ.) এর শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/79997.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75850_468808_m.jpg ইমাম হাসান আসকারী (আ) http://www.erfan.ir/bengali/79998.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75913_429143_m.jpg সিরিয়ায় ইসরাইলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ কমান্ডার শহীদ http://www.erfan.ir/bengali/79999.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75914_429143_m.jpg ইয়েমেনি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত: ১৮০ ভাড়াটে সেনা নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80000.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75915_429143_m.jpg আইএসআইএল ডেরায় রওনা দেওয়ার মুখেই ধরা পড়ল পুণের কিশোরী http://www.erfan.ir/bengali/80001.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75916_429143_m.jpg যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম হেনস্তা একমাসে বেড়েছে তিনগুণ http://www.erfan.ir/bengali/80002.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75981_429143_m.jpg বিহারে মদের দোকানে বিক্রয় হবে দুধ http://www.erfan.ir/bengali/80003.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75982_429143_m.jpg ইরানের শহরে শহরে ‘মহানুভবতার দেয়াল’ http://www.erfan.ir/bengali/80004.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75983_429143_m.jpg ইরাকি বেসামরিক নাগরিকদের রামাদি শহর ছাড়ার নির্দেশ http://www.erfan.ir/bengali/80005.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75984_429143_m.jpg ইথিওপিয়ায় পুলিশের গুলিতে ৭৫ জনের মৃত্যু http://www.erfan.ir/bengali/80006.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76041_451588.jpg ‘ইসলামের শান্তিকামী চেহারা তুলে ধরেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা’ http://www.erfan.ir/bengali/80007.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76042_468808_m.jpg কারবালার বলিষ্ঠ কন্ঠ http://www.erfan.ir/bengali/80008.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76099_451588.jpg ‘ইরানের সর্বোচ্চ নেতা পশ্চিমা যুবসমাজকে প্রস্তুত হতে বলছেন’ http://www.erfan.ir/bengali/80009.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76100_429143_m.jpg শিশু নীরব হত্যা মামলার প্রধান আসামির জামিন http://www.erfan.ir/bengali/80010.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76147_429143_m.jpg যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি আরব ‘মতভেদ’ http://www.erfan.ir/bengali/80011.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76148_429143_m.jpg স্পেনে চার লাখ ইউরো জিতল নৌকায় ভেসে আসা শরণার্থী! http://www.erfan.ir/bengali/80012.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76199_451588.jpg আত্মোৎসর্গকারী সেনা পরিবারের সঙ্গে বড়দিনে সর্বোচ্চ নেতার সাক্ষাৎ http://www.erfan.ir/bengali/80013.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76200_451588.jpg ‘সর্বোচ্চ নেতার চিঠি পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তুলেছে’ http://www.erfan.ir/bengali/80014.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76253_468808_m.jpg বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর শুভ জন্ম http://www.erfan.ir/bengali/80015.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76254_437667_m.jpg ইমাম জা’ফর সাদিক(আ.): ইসলামের অনন্য নক্ষত্র http://www.erfan.ir/bengali/80016.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76297_468808_m.jpg সত্যের প্রথম প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/80017.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76298_437667_m.jpg বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও মহামানব http://www.erfan.ir/bengali/80018.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76348_429143_m.jpg তিনটি দেশ নিয়ে ফেডারেশন গড়ে তোলার আহ্বান ভারতীয় মন্ত্রীর http://www.erfan.ir/bengali/80019.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76349_429143_m.jpg রেকর্ড বাজেট ঘাটতির মুখে সৌদি আরব http://www.erfan.ir/bengali/80020.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76395_429143_m.jpg হিজবুল্লাহর পাল্টা হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কিত ইসরাইল http://www.erfan.ir/bengali/80021.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76396_527215.jpg মসুলে ৮৭৩ জন নারীকে হত্যা করেছে আইএসআইএল http://www.erfan.ir/bengali/80022.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76397_429143_m.jpg আল্লামা যাকযাকির মুক্তির দাবীতে নাইজেরিয়ায় বিক্ষোভ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80023.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76398_429143_m.jpg যাকযাকির বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অভিযোগ আনল নাইজেরিয়া আদালত http://www.erfan.ir/bengali/80024.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76470_437667_m.jpg বিশ্বনবী (সা)'র আত্মা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে কোমল ও উদার http://www.erfan.ir/bengali/80025.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76471_429143_m.jpg শেখ নিমরের মৃত্যদণ্ড কার্যকর http://www.erfan.ir/bengali/80026.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76472_429143_m.jpg যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ! http://www.erfan.ir/bengali/80028.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76546_429143_m.jpg খোদায়ী প্রতিশোধের হাত থেকে সৌদি সরকার রক্ষা পাবে না’ http://www.erfan.ir/bengali/80029.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76547_429143_m.jpg শাহাদাতের আগে মাকে লেখা শেইখ নিমরের মর্মস্পর্শী চিঠি http://www.erfan.ir/bengali/80030.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76548_429143_m.jpg নিমরের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে সৌদিতে বিক্ষোভ; শোক ঘোষণা http://www.erfan.ir/bengali/80031.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76549_468808_m.jpg আধুনিক সভ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শের তাৎপর্য http://www.erfan.ir/bengali/80032.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76614_429143_m.jpg সৌদি আরবে আরো ৩ শিয়ার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর http://www.erfan.ir/bengali/80033.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76615_429143_m.jpg প্রচণ্ড ঝাকুনিতে প্রকম্পিত বাংলাদেশ ; মাত্রা ৬.৭ http://www.erfan.ir/bengali/80034.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76616_444_3_444304.jpg আমাকে এ নারীর হাত হতে মুক্তি দাও!: দিশাহারা ইবনে জিয়াদ http://www.erfan.ir/bengali/80035.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76617_images.gif বিশ্বনবী (সা.)'র বংশধর হতে ১২ জন প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হবেন http://www.erfan.ir/bengali/80036.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76663_429143_m.jpg ইরানের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদের সৌদি সিদ্ধান্ত ছিল ভুল : ওমানের রাষ্ট্রদূত http://www.erfan.ir/bengali/80037.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76664_429143_m.jpg সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর জন্মদাতা সৌদি আরব : নাসরুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80038.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76751_429143_m.jpg আত-তাওয়াল’ শহরের প্রবেশ মুখে ইয়েমেনি সেনারা http://www.erfan.ir/bengali/80039.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76752_429143_m.jpg সম্পর্ক ছিন্ন করলো কুয়েতও http://www.erfan.ir/bengali/80040.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76840_429143_m.jpg ইয়েমেনে দৃষ্টিহীন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র সৌদি হামলা (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80041.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76841_429143_m.jpg নিমরেরসহ ৪৭ শিরোশ্ছেদ সৌদির দায়েশি রূপের প্রকাশ:ফিস্ক http://www.erfan.ir/bengali/80042.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76915_429143_m.jpg জনসম্মুখে মাকে হত্যা করলো আইএসআইএল সন্ত্রাসী http://www.erfan.ir/bengali/80043.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76916_429143_m.jpg বাব এল মান্দেবে’র দ্বার গোড়ায় আনসারুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80044.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77003_3026.jpg ইমাম রেযা (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80045.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77004_437667_m.jpg একটি আধ্যাত্মিক আহবান http://www.erfan.ir/bengali/80046.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77085_429143_m.jpg সানায় সৌদির বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ http://www.erfan.ir/bengali/80047.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77086_429143_m.jpg আখেরি মোনাজাতে বিশ্ব শান্তি ও মুসলিম ঐক্য কামনা http://www.erfan.ir/bengali/80048.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77162_429143_m.jpg দায়েশের হাতে সিরিয়ান আহলে সুন্নাত পুরুষদের মৃত্যুদন্ড http://www.erfan.ir/bengali/80049.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77163_429143_m.jpg অমুসলিমদের জন্য খুলে দেওয়া হল ফ্রান্সের শত শত মসজিদের দরজা (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80050.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77245_429143_m.jpg অবরুদ্ধ মাদাইয়াতে খাদ্য সংকটের আসল কাহিনী ফাঁস http://www.erfan.ir/bengali/80051.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77246_429143_m.jpg বাহরাইনকে ধ্বংসের হাত থেকে শেইখ ঈসা কাসেম বাঁচিয়েছেন : হিজবুল্লাহর ডেপ্যুটি প্রধান http://www.erfan.ir/bengali/80052.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77316_429143_m.jpg জাতিসংঘের কর্মীদের বহিস্কারের সিদ্ধান্ত ইয়েমেনের পদত্যাগকৃত সরকারের http://www.erfan.ir/bengali/80053.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77317_527215.jpg সেই মুসলিম নারী কেন ট্রাম্পের সমাবেশে গিয়েছিলেন? http://www.erfan.ir/bengali/80054.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77386_429143_m.jpg পাকিস্তানে টিকা কেন্দ্রের কাছে বিস্ফোরণ, নিহত ১৪ http://www.erfan.ir/bengali/80055.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77387_429143_m.jpg ব্রিটেনে রমজান মাসে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আয়োজন http://www.erfan.ir/bengali/80056.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77447_429143_m.jpg খুতবা নিয়ন্ত্রণে খতিব কাউন্সিল গঠন হচ্ছে http://www.erfan.ir/bengali/80057.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77448_429143_m.jpg জাকার্তায় সন্ত্রাসী হামলা: নিহত ১৭ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80058.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77535_429143_m.jpg গণশোক’ ঘোষণা করলো আইএসআইএল প্রধান http://www.erfan.ir/bengali/80059.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77536_429143_m.jpg এবার আয়লানকে নিয়ে শার্লি এবদুর ব্যঙ্গ http://www.erfan.ir/bengali/80060.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77609_429143_m.jpg ইয়েমেনে আরব আমিরাত ও ব্রিটেনের দুই অফিসার নিহত, সৌদিতে ৬ সেনা http://www.erfan.ir/bengali/80061.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77610_429143_m.jpg ক্যামেরুনের উত্তরাঞ্চলে একটি মসজিদে বোমা হামলা : নিহত ১৩ http://www.erfan.ir/bengali/80063.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77685_468808_m.jpg নবীবংশের এগারতম নক্ষত্র ইমাম আসকারী (আ.)-প্রথম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80064.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77759_437667_m.jpg নবীবংশের এগারতম নক্ষত্র ইমাম হাসান আসকারী (আ)-শেষ অংশ http://www.erfan.ir/bengali/80066.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77923_451588.jpg রুহানির চিঠির জবাবে সর্বোচ্চ নেতা: ‘পশ্চিমারা সন্দেহজনক’ http://www.erfan.ir/bengali/80067.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77924_429143_m.jpg মোদিকে হত্যার হুমকি আইএসআইএলের http://www.erfan.ir/bengali/80068.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77991_429143_m.jpg ভারতে আইএসের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা, আটক ৪ http://www.erfan.ir/bengali/80069.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77992_429143_m.jpg কেনিয়ায় খ্রিস্টানদের রক্ষাকারী একজন মুসলিম মারা গেছেন http://www.erfan.ir/bengali/80071.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78057_429143_m.jpg ‘ঈদে মিলাদুন্নবীকে হারাম ঘোষণার অধিকার সৌদি মুফতির নেই’ http://www.erfan.ir/bengali/80072.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78109_429143_m.jpg ঈশ্বরকে এবার ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে কার্টুন এঁকেছে শার্লি এবদো http://www.erfan.ir/bengali/80073.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78110_429143_m.jpg ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল জিবুতি http://www.erfan.ir/bengali/80074.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78177_429143_m.jpg বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, স্পিকারকে হুমকি দিয়েছে দায়েশ http://www.erfan.ir/bengali/80075.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78178_429143_m.jpg শাইখ নিমর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোলকাতায় বিক্ষোভ সভা http://www.erfan.ir/bengali/80076.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78238_429143_m.jpg মদপানে শীর্ষে সৌদি আরব, ধূমপানে দৈনিক ব্যয় ৫ কোটি রিয়াল http://www.erfan.ir/bengali/80077.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78239_429143_m.jpg সৌদি আরবে গণতন্ত্র চেয়েছিলেন শাইখ নিমর http://www.erfan.ir/bengali/80078.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78325_429143_m.jpg হোমসের আয-যাহরা এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80079.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78326_429143_m.jpg হামলার আশঙ্কা, পাকিস্তানের পাঞ্জাবে সব স্কুল বন্ধ http://www.erfan.ir/bengali/80080.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78418_447011_m.jpg হযরত আলী (আ.)-এর খেলাফত ও তার প্রশাসনিক পদ্ধতি http://www.erfan.ir/bengali/80081.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80082.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78466_429143_m.jpg এডেনে মনসুর হাদীর কর্মস্থলে দায়েশের আত্মঘাতী হামলা (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80084.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78540_429143_m.jpg সৌদি আরবে ইমাম রেজা (আ.) মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80085.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78541_468808_m.jpg খিলাফত একটি ইলাহী পদ http://www.erfan.ir/bengali/80086.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78599_429143_m.jpg ১০ হাজার শরণার্থী শিশু ইউরোপ থেকে গায়েব! http://www.erfan.ir/bengali/80088.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78662_429143_m.jpg সৌদি আরবে ‘সন্ত্রাসী’ সন্দেহে ৯ মার্কিন নাগরিক আটক http://www.erfan.ir/bengali/80089.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78663_429143_m.jpg দামেস্কের যায়নাবিয়া অঞ্চলে বিস্ফোরণ ; ১৫৫ জন হতাহত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80090.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78730_Thumb_40071_a-(8).jpg নাহজুল বালাগায় ‘ইবাদত ও আধ্যাত্মিক পরিক্রমণ’ http://www.erfan.ir/bengali/80091.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78731_447011_m.jpg ন্যায় নিষ্ঠার প্রতীক হযরত আলী (কা.) http://www.erfan.ir/bengali/80092.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78786_429143_m.jpg সৌদিতে মসজিদে হামলায় শহীদদের জানাযা সম্পন্ন (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80093.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78787_429143_m.jpg খারেজিদের চেয়ে জঘন্য কাজ করে চলেছে দায়েশ : আয়াতুল্লাহ মাকারেম http://www.erfan.ir/bengali/80094.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78863_451588.jpg নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে হবে: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80095.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78864_429143_m.jpg ঢাকায় ইসলামি বিপ্লবের ৩৭তম বিজয় বার্ষিকী উদযাপিত হবে http://www.erfan.ir/bengali/80096.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78865_527215.jpg ব্রিটেনে মাত্র ৭ বছর বয়সে কোরানের হাফেজ! http://www.erfan.ir/bengali/80097.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78941_429143_m.jpg 'বিশ্বে নানা অশান্তি ছড়াচ্ছে মার্কিন-ইসরাইলি-সৌদি চক্র' http://www.erfan.ir/bengali/80098.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78942_429143_m.jpg মুক্ত হল শিয়া অধ্যুষিত নাবাল ও আয-যাহরা শহর http://www.erfan.ir/bengali/80099.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78943_429143_m.jpg সিরিয়ায় সৌদি সেনা পাঠানো হবে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল: রাশিয়া http://www.erfan.ir/bengali/80100.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79031_429143_m.jpg সুইডেনে শরণার্থীর ওপর শতাধিক মুখোশধারীর হামলা http://www.erfan.ir/bengali/80101.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79032_429143_m.jpg ‘গায়েব ১০ হাজার শরণার্থী শিশুর অনেকেই পতিতাবৃত্তির খপ্পরে পড়েছে’ http://www.erfan.ir/bengali/80102.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79033_429143_m.jpg লেবাননে হস্তক্ষেপ করছে না ইরান: হিজবুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80103.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79108_429143_m.jpg তালেবান সদস্য এক কুরআন প্রশিক্ষককে আটক করেছে পাক পুলিশ http://www.erfan.ir/bengali/80104.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79109_429143_m.jpg ‘মার্কিন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে রুশ জেনারেলদের’ http://www.erfan.ir/bengali/80105.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79110_429143_m.jpg মার্কিন বাজারে প্রবেশ করল ইরানি কার্পেটের প্রথম চালান http://www.erfan.ir/bengali/80106.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79196_429143_m.jpg বুলগেরিয়ায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দুই শরণার্থী নারীর মৃত্যু http://www.erfan.ir/bengali/80107.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79197_429143_m.jpg স্পিকারের সঙ্গে ইরানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ http://www.erfan.ir/bengali/80108.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79198_527215.jpg ব্রিটেনে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়াল http://www.erfan.ir/bengali/80109.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79325_429143_m.jpg বিপ্লব বার্ষিকী: রাস্তায় নেমেছে ইরানের কোটি জনতা http://www.erfan.ir/bengali/80110.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79326_429143_m.jpg ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের উদ্যোগে ইসলামি বিপ্লবের ৩৭তম বিজয় বার্ষিকী পালিত http://www.erfan.ir/bengali/80112.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79438_437667_m.jpg মহৎ গুণাবলির আকর হযরত যয়নাব (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80113.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79512_429143_m.jpg শিয়া মাযহাবের শত্রুরা কেন আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় না? http://www.erfan.ir/bengali/80114.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79513_429143_m.jpg খুলনায় ইসলামি বিপ্লবের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন http://www.erfan.ir/bengali/80115.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79514_429143_m.jpg বন্ধ হচ্ছে ১২০ বছরের পুরোনো দি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকা http://www.erfan.ir/bengali/80116.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79589_429143_m.jpg সন্ত্রাসীদের হাতে পৌঁছানোর আগে ইসরাইলি অস্ত্রের চালান আটক (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80117.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79590_429143_m.jpg নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব, নিহত ৩০ http://www.erfan.ir/bengali/80118.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79664_429143_m.jpg ইসলাম বিতর্ক বইয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত: প্রকাশকসহ তিনজনের রিমান্ড http://www.erfan.ir/bengali/80119.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79665_429143_m.jpg সৌদি শহর দখল করেছে ইয়েমেনের বাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/80120.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79816_429143_m.jpg ভয়াবহ বিস্ফোরণে তুরস্কের রাজধানী প্রকম্পিত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80121.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79817_429143_m.jpg শত্রুরা ইরানের নির্বাচনি ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চায়: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80122.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79818_429143_m.jpg বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করলেন মক্কার ইমাম ড. শায়েখ ফাতহি!!! http://www.erfan.ir/bengali/80123.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79877_429143_m.jpg সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে জনগণের গভীর সম্পর্কে ফাটল ধরানো যাবে না’ http://www.erfan.ir/bengali/80124.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79878_527215.jpg দৃষ্টিহীনদের জন্য স্মার্ট কন্ট্রোলার চশমা বানালো ক্ষুদে বিজ্ঞানী সাকিব http://www.erfan.ir/bengali/80125.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79879_429143_m.jpg ইরফান ও তাসাউফ http://www.erfan.ir/bengali/80126.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79935_429143_m.jpg সুফীবাদ প্রসঙ্গে http://www.erfan.ir/bengali/80127.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79936_Thumb_44577_images.jpg নাহজুল বালাগায় স্রষ্টাতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা http://www.erfan.ir/bengali/80128.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80002_Thumb_42794_0002.jpg নারীকুল শিরোমনী হযরত ফাতেমার (সা.আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80129.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80003_7.jpg নবী-নন্দিনী ফাতেমা (সাঃ) : মানবজাতির গৌরব http://www.erfan.ir/bengali/80130.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80075_35431.jpg শ্রেষ্ঠ নারী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (সা. আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80131.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80076_7.jpg যে আলো কখনও নেভে না http://www.erfan.ir/bengali/80132.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80159_35431.jpg বেহেশতের নারীদের নেত্রী হযরত ফাতিমা (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80133.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80160_7.jpg ফেরেশতারা হযরত ফাতেমাকে সাহায্য করতেন http://www.erfan.ir/bengali/80134.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80243_429143_m.jpg চার বিস্ফোরণে প্রকম্পিত রাসুলে’র (স.) দৌহিত্রের মাজারের কাছের এলাকা http://www.erfan.ir/bengali/80135.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80244_429143_m.jpg শিয়া অধ্যুষিত হোমস শহরে জোড়া বোমা বিস্ফোরণ : ৬০ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80136.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80352_429143_m.jpg দিল্লিতেও ছড়িয়ে পড়েছে হরিয়ানার জাঠ বিক্ষোভ: সহিংসতায় নিহত ১০, পানির জন্য হাহাকার, স্কুল বন্ধের নির্দেশ http://www.erfan.ir/bengali/80137.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80353_429143_m.jpg সৌদি জোটে আল-কায়েদা! http://www.erfan.ir/bengali/80138.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80392_7.jpg হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (সা.আ.) তসবিহ http://www.erfan.ir/bengali/80139.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80393_35431.jpg হযরত ফাতেমা (সা.আ.) এর ফজিলত ও মর্যাদা http://www.erfan.ir/bengali/80140.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80485_7.jpg হযরত ফাতেমার (সা.আ.) শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/80141.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80486_7.jpg হযরত ফাতেমা (সা.আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80144.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80538_468808_m.jpg হযরত ফাতেমার চরিত্র ও কর্ম-পদ্ধতি http://www.erfan.ir/bengali/80145.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80539_35431.jpg হযরত ফাতেমার দানশীলতা ও বদান্যতা http://www.erfan.ir/bengali/80147.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80610_35431.jpg ফাতেমা (সা.) এর বিভিন্ন দোয়াঃ http://www.erfan.ir/bengali/80148.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80658_429143_m.jpg ‘সিরিয়ায় গোলাবর্ষণ করে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করল তুরস্ক’ http://www.erfan.ir/bengali/80149.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80659_429143_m.jpg কেবল ইরানেই রয়েছে খাঁটি জনপ্রতিনিধিত্ব-ভিত্তিক ইসলামী শাসন' http://www.erfan.ir/bengali/80150.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80717_527215.jpg মুসলিম হলেন ব্রিটেনের সাবেক বিশ্বসুন্দরী http://www.erfan.ir/bengali/80151.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80718_429143_m.jpg ‘গরু জবাই বন্ধের দাবিদাররা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেউ না’ http://www.erfan.ir/bengali/80152.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80760_429143_m.jpg ক্যামেরুনে আত্মঘাতী বোমায় নিহত ২৪ http://www.erfan.ir/bengali/80153.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80761_429143_m.jpg বোমা হামলায় নিহত ৭০: এ বর্বরতার শেষ কোথায়? http://www.erfan.ir/bengali/80154.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80809_3007.jpg চিরনিদ্রায় শায়িত আয়াতুল্লাহ তাবাসি ; জানাজা আজ http://www.erfan.ir/bengali/80155.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80810_448337.jpg কুয়েত্তায় ইমাম মাহদি (আ.) পরিচিতি বিষয়ক কোর্স http://www.erfan.ir/bengali/80156.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80852_429143_m.jpg অবশেষে তালেবানের ওপর প্রভাবের কথা স্বীকার করল পাকিস্তান http://www.erfan.ir/bengali/80157.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80853_527215.jpg পারলে আমার মুখোমুখি হন: ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ সুজানার http://www.erfan.ir/bengali/80158.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80899_429143_m.jpg বিশ্বশক্তি চায় খণ্ড খণ্ড সিরিয়া http://www.erfan.ir/bengali/80159.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80900_468808_m.jpg খেলাফত তথা রাসূল (সা.)-এর উত্তরাধিকারী http://www.erfan.ir/bengali/80160.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80970_429143_m.jpg ইয়েমেনে সৌদি সেনা কমান্ডার কাহিফসহ নিহত ৬ http://www.erfan.ir/bengali/80161.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80971_429143_m.jpg ফাদাক সম্পর্কে “প্রথম খলিফার বিচারের” মানবিক ও ফেক্‌হী পর্যালোচনা http://www.erfan.ir/bengali/80164.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81089_429143_m.jpg ইরাকে দায়েশের 'প্রধান রাসায়নিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ' আটক http://www.erfan.ir/bengali/80165.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81090_527215.jpg পাবলিক প্লেসে নেকাব নিষিদ্ধ করবে মিশর http://www.erfan.ir/bengali/80166.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81163_468808_m.jpg হযরত ফাতেমার স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব http://www.erfan.ir/bengali/80167.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81164_429143_m.jpg হযরত ফাতেমার প্রতি নবী (সা.)-এর স্নেহ ও ভালবাসা http://www.erfan.ir/bengali/80168.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81349_429143_m.jpg ঝিনাইদহে সন্ত্রাসীদের হামলায় শিয়া চিকিৎসকের শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/80169.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81350_451588.jpg ইরানের বিরুদ্ধে ভয়ানক চক্রান্ত করছে পাশ্চাত্য : আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী http://www.erfan.ir/bengali/80170.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81351_451588.jpg সর্বোচ্চ নেতার উপস্থিতিতে হযরত ফাতেমা (আ.)-এর শোক মজলিশ অনুষ্ঠিত http://www.erfan.ir/bengali/80171.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81437_429143_m.jpg নিজামীর মৃত্যু পরোয়ানা কেন্দ্রীয় কারাগারে http://www.erfan.ir/bengali/80172.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81438_429143_m.jpg ইয়েমেনের মার্কেটে সৌদির বর্বর হামলা: নিহত ১০৭ http://www.erfan.ir/bengali/80173.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81439_429143_m.jpg আনকারায় আবারো ভয়াবহ বিস্ফোরণ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80174.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81440_Thumb_37427_s6.jpg বার্লিনে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ: নিহত ১ http://www.erfan.ir/bengali/80175.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81441_429143_m.jpg আবনা ডেস্ক : জার্মানির রাজধানী বার্লিনে মঙ্গলবার সকালে এক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে গাড়ির চালক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা শার্লোটেনবার্গে ঘুরছিল গাড়িটি। এটি যখন স http://www.erfan.ir/bengali/80176.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81551_429143_m.jpg ওয়াহাবিদের বাধায় মাঝ পথে শেষ হল ফাতেমা (আ.)’র জন্মবার্ষিকীর মাহফিল http://www.erfan.ir/bengali/80177.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81552_429143_m.jpg ইয়েমেনে হামলায় লাভবান হয়নি সৌদি আরব : আনসারুল্লাহ প্রধান http://www.erfan.ir/bengali/80178.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81631_429143_m.jpg গতবছরে ১৮৮৩ জনকে আটক করেছে বাহরাইন সরকার http://www.erfan.ir/bengali/80179.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81632_463414_m.jpg দেওবন্দকে ‘সন্ত্রাসীদের কারখানা’ বললেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80180.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81633_429143_m.jpg নগরনো-কারাবাখে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল বাকু http://www.erfan.ir/bengali/80181.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81759_429143_m.jpg হিজবুল্লাহর আধ্যাত্মিক পিতা ছিলেন আয়াতুল্লাহ বাহজাত : নাসরুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80182.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81760_429143_m.jpg বাঁশখালীতে পুলিশের গুলিতে নিহত ৫: গুলিবিদ্ধ ৬০ জনেরও বেশি http://www.erfan.ir/bengali/80183.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81761_429143_m.jpg নিজের জীবন দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাঁচালেন ইরানি শিক্ষক http://www.erfan.ir/bengali/80184.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81858_7.jpg হযরত ফাতেমা (আ.)’র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা http://www.erfan.ir/bengali/80185.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81859_429143_m.jpg চাইলে আরও প্রাণহানি ঘটাতে পারতাম: আবদেসালাম http://www.erfan.ir/bengali/80186.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81860_429143_m.jpg নাইজারে বোকো হারাম জঙ্গিদের হামলায় ৬ সেনা নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80187.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82052_Thumb_38220_q.jpg আমেরিকা পরমাণু সমঝোতা লঙ্ঘন করেছে: আয়াতুল্লাহ কাশানি http://www.erfan.ir/bengali/80188.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82053_429143_m.jpg সিরিয়ায় দায়েশের রাসায়নিক হামলায় নিহত ২৩ http://www.erfan.ir/bengali/80189.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82054_429143_m.jpg তিউনিশিয়ার আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় মাজমা’র অংশগ্রহণ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80190.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82055_Thumb_40071_a-(8).jpg ইস্তাম্বুলে ২৩টি গাড়ীতে আগুন (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80191.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82196_429143_m.jpg শিয়া মাযহাব গ্রহণ করলেন ব্রাদারহুডের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80192.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82197_429143_m.jpg খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী’র দরগায় মোদির পক্ষে চাদর চড়ালেন নাকভি http://www.erfan.ir/bengali/80193.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82198_429143_m.jpg গাড়ি চালালে নারীরা শয়তানের খপ্পরে পড়ে!: সৌদি মুফতি http://www.erfan.ir/bengali/80194.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82199_429143_m.jpg নিজেকে নবী দাবি করায় আসাদকে খুন করেছি http://www.erfan.ir/bengali/80195.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82287_429143_m.jpg কুয়েতে শিয়া মসজিদে হামলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ http://www.erfan.ir/bengali/80196.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82288_429143_m.jpg আফগানিস্তানে আত্মঘাতী হামলা ৫০ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80197.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82289_429143_m.jpg বাংলাদেশি যুবকের ওপর চড়াও ট্রাম্প-সমর্থক http://www.erfan.ir/bengali/80198.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82290_429143_m.jpg দ. সুদানে কন্টেইনারে শ্বাসরোধ করে ৬০ জনকে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/80199.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82439_429143_m.jpg সফল হয়েছি বলবো না, তবে নতুন ধারা চালু করেছি http://www.erfan.ir/bengali/80202.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82442_Thumb_37427_s6.jpg রজব মাসের তাৎপর্য ও বিশেষ দোয়া http://www.erfan.ir/bengali/80203.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82543_527215.jpg সৌদি আরবে ধর্মীয় পুলিশের লাগাম ধরতে নতুন আইন http://www.erfan.ir/bengali/80204.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82544_429143_m.jpg বোকো হারাম আত্মঘাতী হামলাকারী হিসেবে শিশুদের ব্যবহার বাড়িয়েছে http://www.erfan.ir/bengali/80205.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82545_437667_m.jpg इमाम अली नक़ी (अ.स.) के करामात http://www.erfan.ir/bengali/80206.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82646_429143_m.jpg প্যারিস হামলাকারীর ফ্ল্যাটে জার্মান পরমাণু কেন্দ্রের তথ্য! http://www.erfan.ir/bengali/80207.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82647_429143_m.jpg '৯/১১ ঘটায় ইসরাইল, সেই ১৫ সৌদি ছিল সিআইএ’র চর' http://www.erfan.ir/bengali/80208.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82648_527215.jpg বেঁচে আছে নাইজেরিয়ার অপহৃত কিশোরিরা (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80209.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82649_429143_m.jpg কোরআনে কারিম তেলাওয়াতের আদব http://www.erfan.ir/bengali/80210.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82650_kk.jpg মসজিদে নববীর ইমাম শায়খ আইয়ুব আর নেই http://www.erfan.ir/bengali/80211.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82651_Thumb_44577_images.jpg কোরআনে কারিম মুখস্থের শর্তে বিয়ে http://www.erfan.ir/bengali/80212.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82720_429143_m.jpg দায়েশ সন্ত্রাসীদের মায়েদের দুঃখগাঁথা নিয়ে নাটক http://www.erfan.ir/bengali/80213.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82721_527215.jpg শেইখ যাকযাকির মুক্তির দাবীতে নাইজেরিয়ার কানো শহরে সমাবেশ http://www.erfan.ir/bengali/80214.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82722_468808_m.jpg ইমাম জাওয়াদ (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80215.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82723_31879.jpg ইমাম জাওয়াদ (আ) http://www.erfan.ir/bengali/80216.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82724_429143_m.jpg কোরআন শরীফ অনুবাদের ইতিহাস http://www.erfan.ir/bengali/80217.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82731_kk.jpg কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ছ্বাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগের মুনাফিক্ব্ http://www.erfan.ir/bengali/80218.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82732_images.gif আবতার কে বা কা’রা? http://www.erfan.ir/bengali/80219.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82851_429143_m.jpg মার্কিন বলদর্পিতা রুখতে উন্নয়ন ও সমর-শক্তি বৃদ্ধির বিকল্প নেই' http://www.erfan.ir/bengali/80220.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82852_527215.jpg ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া কোনো শিক্ষা পূর্ণাঙ্গতা পায় না: প্রধানমন্ত্রী http://www.erfan.ir/bengali/80221.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82853_429143_m.jpg ৩০ ভাগ কমে গেছে আইএসআইএল'র আয়-লোকবল http://www.erfan.ir/bengali/80222.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82854_480285_m.gif তওবার জন্য কী হুজুর ডাকা জরুরি? http://www.erfan.ir/bengali/80223.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82855_429143_m.jpg দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ চরিত্রবান স্ত্রী http://www.erfan.ir/bengali/80225.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82857_463414_m.jpg মসজিদ নির্মাণের হার বেড়েছে আমেরিকায় http://www.erfan.ir/bengali/80226.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82943_447011_m.jpg `নাহজুল বালাগাহ্’ : এক বিস্ময়কর গ্রন্থ http://www.erfan.ir/bengali/80227.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82944_448593.jpg আলী (আঃ) এর দৃষ্টিতে এই বিশ্বপ্রকৃতি http://www.erfan.ir/bengali/80228.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83035_429143_m.jpg যুগের ইমাম সংক্রান্ত হাদীসের ওপর একটি পর্যালোচনা http://www.erfan.ir/bengali/80230.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83083_429143_m.jpg বাগদাদে ইমামবাড়িতে আত্মঘাতী হামলা ; ৩৪ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80231.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83084_429143_m.jpg ইমাম আলী (আ.) এর শুভ জন্মবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80232.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83232_429143_m.jpg দামেস্কের যায়নাবিয়া’তে গাড়ী বোমা বিস্ফোরণ ; হতাহত ৫৫ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80234.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83315_451588.jpg প্রতারণা করে প্রশ্ন তুলেছে আমরা কেন সন্দিহান: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80235.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83316_429143_m.jpg মুফতি হান্নানসহ ৩ জঙ্গির ফাঁসি বহাল রেখে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/80236.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83373_429143_m.jpg কাউকে সম্পদ লুটের সুযোগ দেবে না ইরান: আয়াতুল্লাহ খাতামি http://www.erfan.ir/bengali/80237.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83374_429143_m.jpg আল-আহসায় বিস্ফোরণ ও গোলাগুলি : আইএসআইএলের দায় স্বীকার http://www.erfan.ir/bengali/80238.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83450_429143_m.jpg কারামুক্ত হলেন জামিয়াতুল আমাল আল-ইসলামি’র চেয়ারম্যান http://www.erfan.ir/bengali/80239.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83451_Thumb_40064_a-(1).jpg মোকতাদা সদরের সমর্থকদের দখলে ইরাকের পার্লামেন্ট (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80240.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83486_31879.jpg কোরআন মজীদ: একমাত্র অবিকৃত ঐশী কিতাব http://www.erfan.ir/bengali/80242.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83593_468808_m.jpg ইবনে যিয়াদের প্রাসাদে যয়নাব (সা.আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80243.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83594_444_3_444304.jpg সূরা আন'আম;(৩৮তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80245.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83650_Thumb_44224_muhammad.jpg আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) - ১ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80246.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83729_429143_m.jpg ইয়েমেনে সৌদি হামলার নেপথ্যে ইসরাইল : আনসারুল্লাহ প্রধান http://www.erfan.ir/bengali/80247.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83730_429143_m.jpg আইএসআইএল সন্ত্রাসী সন্দেহে সিঙ্গাপুরে ৮ বাংলাদেশী আটক http://www.erfan.ir/bengali/80248.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83812_429143_m.jpg পাকিস্তানে কিশোরীকে পুড়িয়ে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/80249.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83813_429143_m.jpg সিরিয়ায় জুন্দুল আকসা তাকফিরি গ্রুপের নেতা নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80251.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83911_468808_m.jpg ‘ইমাম হুসাইন (আ.)’র বিপ্লবই ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেছে’ http://www.erfan.ir/bengali/80252.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83912_455426.jpg আল্লাহর ওলীদের জন্য শোক পালনের দর্শন http://www.erfan.ir/bengali/80253.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84011_437667_m.jpg ইমাম সাজ্জাদ(আঃ) http://www.erfan.ir/bengali/80254.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84012_show.php.jpg ইমাম জয়নুল আবেদিন (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80255.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84013_437667_m.jpg কারবালার মহাবীর হযরত আবুল ফজল আব্বাস (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80256.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84098_437667_m.jpg কারবালা ও ইমাম হোসাইন (আ.)-২য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80257.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84099_468808_m.jpg কারবালা ও ইমাম হোসাইন (আ.)- ১ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80258.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84100_429143_m.jpg ইমাম হোসেনের (আ.) আন্দোলনের তাৎপর্য http://www.erfan.ir/bengali/80259.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84219_429143_m.jpg ইসরাইলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ কমান্ডারের শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/80260.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84220_429143_m.jpg সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্তি পেলেন ইউসুফ রেজা গিলানি’র ছেলে (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80261.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84221_429143_m.jpg মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ শিয়া-সুন্নির যুদ্ধ নয় : নাসরুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80262.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84318_429143_m.jpg তালেবান জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলায় তিন পুলিশ নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80263.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84319_429143_m.jpg রাশিয়াকে আইএসআইএলের গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছে তালেবান! http://www.erfan.ir/bengali/80264.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84320_451588.jpg গোঁড়ামি ও উগ্রতা পরিহার করতে বললেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80265.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84321_429143_m.jpg নাকাবা দিবস উপলক্ষে গাজা উপত্যকায় বিক্ষোভ-সমাবেশ http://www.erfan.ir/bengali/80266.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84385_437667_m.jpg ইমাম মাহদী (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80267.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84386_02.jpg হযরত আলী আকবর (আ.) এর জন্মবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80269.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84525_429143_m.jpg পিএমএফে’র আলেমদের সাথে মাজমা’র মহাসচিবের সাক্ষাত http://www.erfan.ir/bengali/80270.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84526_429143_m.jpg বাগদাদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ; ১৮৭ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80271.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84527_kk.jpg শিয়া হত্যার প্রতিবাদে অনশনে বসেছেন আল্লামা জাফারি (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80272.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84528_429143_m.jpg শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ ভূমিধসে ৪ শতাধিক মৃত্যুর আশঙ্কা http://www.erfan.ir/bengali/80273.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84529_429143_m.jpg ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সৌদি আরবকে http://www.erfan.ir/bengali/80274.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84723_429143_m.jpg ভারতের বিধানসভা নির্বাচন http://www.erfan.ir/bengali/80275.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84724_429143_m.jpg সিরিয়ায় এক গণকবরেই হাজার হাজার মৃতদেহ http://www.erfan.ir/bengali/80276.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84725_429143_m.jpg কাজের চাপে ডায়াপার পরতে হচ্ছে কর্মীদের http://www.erfan.ir/bengali/80278.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84727_437667_m.jpg ১৫ই শাবান: শেকল ভাঙার মহানায়কের জন্মদিন http://www.erfan.ir/bengali/80281.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84730_446876_m.jpg কুরআন ওইমামত সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80282.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84731_445883.jpg ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব কালের সার্বিক চিত্র http://www.erfan.ir/bengali/80283.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84732_461114_m.jpg ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর ‘আবির্ভাব-পূর্ব ফিতনা’ http://www.erfan.ir/bengali/80284.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84733_kk.jpg ইমাম মাহদী (আ.)এর আগমন একটি অকাট্য বিষয় http://www.erfan.ir/bengali/80285.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84734_437667_m.jpg আহলে সুন্নাতের বর্ণিত হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহ্দী (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80286.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84842_429143_m.jpg भारत को दाइश की धमकी, धमकी का क्या है रहस्य? http://www.erfan.ir/bengali/80287.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84843_429143_m.jpg ट्यूनीशिया, चरपंथियों ने क़िबला ही बदल दिया http://www.erfan.ir/bengali/80288.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84897_429143_m.jpg পাকিস্তান আল-কায়েদা প্রধান নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80289.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84898_show.php.jpg পরীক্ষার খাতায় মায়ের গল্প লিখে বিখ্যাত হলো বালক http://www.erfan.ir/bengali/80290.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84968_462217.jpg ইমাম মাহদি (আ.) সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ মুতাওয়াতির : আয়াতুল্লাহ মাকারেম http://www.erfan.ir/bengali/80291.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84969_429143_m.jpg কাশ্মিরের শ্রীনগরে জোড়া হামলায় নিহত ৩ http://www.erfan.ir/bengali/80292.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85057_429143_m.jpg কাশ্মিরে জইশের শীর্ষ নেতাসহ নিহত ২ http://www.erfan.ir/bengali/80293.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85059_Thumb_38220_q.jpg লিবিয়া উপকূলে ৮৫০ অভিবাসীকে উদ্ধার http://www.erfan.ir/bengali/80294.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85110_Thumb_38220_q.jpg এবার তুরস্ক থেকে রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠাল ঢাকা http://www.erfan.ir/bengali/80295.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85111_429143_m.jpg পোপের সঙ্গে আল আজহার ইমামের ঐতিহাসিক সংলাপ http://www.erfan.ir/bengali/80296.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85171_527215.jpg ঈশ্বর ও আল্লাহ’র নামে শপথ নিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা http://www.erfan.ir/bengali/80297.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85172_Thumb_40064_a-(1).jpg মুসলমান হলেন ক্যামেরুনের এক খ্রিষ্টান যুবতি http://www.erfan.ir/bengali/80298.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85231_429143_m.jpg লিবিয়া উপকূলে নৌডুবিতে ‘৭০০ শরণার্থী নিহত’ http://www.erfan.ir/bengali/80299.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85232_429143_m.jpg এবার ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রাম্পের সমাবেশে সংঘর্ষ http://www.erfan.ir/bengali/80300.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85276_429143_m.jpg মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল-কুদ্‌সকে কেন পরে পরিবর্তন করা হলো http://www.erfan.ir/bengali/80301.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85277_464826_m.jpg আল কুরআনের দৃষ্টিতে মানব জীবনের সাফল্য http://www.erfan.ir/bengali/80302.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85387_429143_m.jpg স্কুলের ফি মওকুফে আইএসআইএল'র হুমকি! http://www.erfan.ir/bengali/80303.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85388_429143_m.jpg সিরিয়ায় বিমান হামলায় বহু সন্ত্রাসী নিহত; তুরস্কের বাহুল্য হৈচৈ http://www.erfan.ir/bengali/80304.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85455_527215.jpg তিন তালাক’র অবসান চান ভারতের মুসলিম নারীরা http://www.erfan.ir/bengali/80305.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85456_429143_m.jpg তখন আমাদের কাছে কালাশনিকভ রাইফেলও ছিল না’ http://www.erfan.ir/bengali/80306.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85520_527215.jpg কর্মক্ষেত্রে হেডস্কার্ফ নিষিদ্ধের পক্ষে ইইউ’র আদালত http://www.erfan.ir/bengali/80307.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85521_444_3_444304.jpg ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব http://www.erfan.ir/bengali/80308.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85615_402263.jpg ঢাকায় ইমাম খোমেনি (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80309.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85616_429143_m.jpg 'ইসলামে চাপানো মার্কিন ময়লা দূর করেন ইমাম খোমেনী (র)' http://www.erfan.ir/bengali/80310.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85617_429143_m.jpg ২০তম দিনে গড়িয়েছে পাকিস্তানি আলেমদের অনশন http://www.erfan.ir/bengali/80313.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85882_11c8c695d78460beb12dea3462e.png তারাবীর নামায http://www.erfan.ir/bengali/80315.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85884_464826_m.jpg মাহে রমজান আসন্ন : সালাতে তারাবী না তাহাজ্জুদ ? http://www.erfan.ir/bengali/80317.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85974_464826_m.jpg রোজার ফিতরা: একটি গবেষণা ধর্মী আলোচনা http://www.erfan.ir/bengali/80318.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86082_429143_m.jpg বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদিবাদীদের স্বার্থরক্ষায় ইয়েমেনে সৌদি হামলা’ http://www.erfan.ir/bengali/80319.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86083_444_3_444304.jpg কারবালায় বোমা বিস্ফোরণ; দায়েশের দায় স্বীকার http://www.erfan.ir/bengali/80320.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86084_429143_m.jpg সৌদির কর প্রস্তাবে প্রবাসীদের মাথায় হাত http://www.erfan.ir/bengali/80321.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86163_527215.jpg এবার ভারতীয় স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের স্কার্ফ নিষিদ্ধ http://www.erfan.ir/bengali/80323.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86165_5499.jpg মার্কিন নারীর ইসলাম গ্রহণ http://www.erfan.ir/bengali/80324.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86287_429143_m.jpg ফ্লোরিডায় গোলাগুলি; ৫০ জন নিহত, আহত ৫৩ http://www.erfan.ir/bengali/80325.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86288_429143_m.jpg শোকানুষ্ঠানে মাতম করছেন মোহাম্মাদ আলী ক্লে http://www.erfan.ir/bengali/80326.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86289_527215.jpg স্কুলের সময় মুসলিম শিক্ষার্থীদের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ http://www.erfan.ir/bengali/80327.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86401_429143_m.jpg রাকায় আবু বকর আল-বাগদাদি নিহত! http://www.erfan.ir/bengali/80328.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86402_464826_m.jpg চাঁদপুরে কুরআন পোড়ানোর অভিযোগে যুবককে গণধোলাই http://www.erfan.ir/bengali/80329.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86403_Thumb_37427_s6.jpg ফ্লোরিডায় আহতদের রক্ত দিলেন মুসলিম নারী http://www.erfan.ir/bengali/80330.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86466_429143_m.jpg রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় নাচ-গান নিষিদ্ধ গাম্বিয়ায় http://www.erfan.ir/bengali/80331.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86718_429143_m.jpg মাগফিরাতের প্রথম জুমায় বায়তুল মোকাররমে ৪৫ হাজার মুসল্লি http://www.erfan.ir/bengali/80332.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86719_429143_m.jpg মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ইরান http://www.erfan.ir/bengali/80333.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86720_kk.jpg পিপাসায় সাহারা মরুভূমিতে ৩৪ অভিবাসীর মৃত্যু http://www.erfan.ir/bengali/80334.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86804_429143_m.jpg ৪৭২ কন্যার গর্বিত পিতা যিনি http://www.erfan.ir/bengali/80335.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86805_429143_m.jpg পাক্ষিক ফজরের নতুন সংখ্যা প্রকাশিত http://www.erfan.ir/bengali/80336.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86806_Thumb_40071_a-(8).jpg ৩৩তম দিনে গড়িয়েছে আল্লামা জাফারি'র অনশন http://www.erfan.ir/bengali/80337.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86807_429143_m.jpg ইমাম সাদিক (আ.) মসজিদ পুনরায় উদ্বোধন করলেন কুয়েতের আমির (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80338.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86808_429143_m.jpg অরল্যান্ডো হত্যাযজ্ঞ: কে এই ওমর মতিন, কী ছিল হত্যার মোটিভ? http://www.erfan.ir/bengali/80339.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86873_437667_m.jpg বিভিন্ন ফিকাহর দৃষ্টিতে রোযা http://www.erfan.ir/bengali/80340.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86874_31879.jpg ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়াকে কখনও স্বীকৃতি দেননি http://www.erfan.ir/bengali/80341.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86875_468808_m.jpg এক নজরে ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত http://www.erfan.ir/bengali/80342.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87058_429143_m.jpg শীর্ষ শিয়া আলেমের নাগরিকত্ব কেড়ে নিল বাহরাইন সরকার http://www.erfan.ir/bengali/80343.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87059_429143_m.jpg পাকিস্তানে কালাশ কিশোরীর ধর্মান্তর নিয়ে সংঘর্ষ http://www.erfan.ir/bengali/80344.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87149_429143_m.jpg বাহরাইন সরকারকে অবশ্যই বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে: জাতিসংঘ http://www.erfan.ir/bengali/80345.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87150_Thumb_40072_a-(9).jpg রোহিঙ্গা’ বলা যাবে না রাখাইন মুসলিমদের http://www.erfan.ir/bengali/80347.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87330_429143_m.jpg তেহরানে তাকফিরি সন্ত্রাসী আটক ; গাড়িবোমা উদ্ধার (ভিডিও) http://www.erfan.ir/bengali/80348.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87331_Thumb_38220_q.jpg মাগফিরাত দশকের শেষ জুমার নামাজ আদায় http://www.erfan.ir/bengali/80349.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87453_464826_m.jpg শবে কদরের তাৎপর্য ও আমল http://www.erfan.ir/bengali/80350.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87454_447011_m.jpg অসাধারণ মানুষ ইমাম আলী (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80353.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87474_31879.jpg জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে কোনটি উত্তম ? http://www.erfan.ir/bengali/80354.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87475_468808_m.jpg নাহজুল বালাগায় খিলাফত ও আহলে বাইত http://www.erfan.ir/bengali/80355.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87581_429143_m.jpg ব্রেক্সিটের পর ব্রিটেনে মাথাচাড়া দিয়েছে মুসলিমবিদ্বেষ http://www.erfan.ir/bengali/80356.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87582_429143_m.jpg শিকাগোতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ৭ http://www.erfan.ir/bengali/80357.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87583_92ba2d81973a3077fa3800f958dce7ab.jpg হযরত আলীর (আ.) জ্ঞান ও বিচক্ষণতা http://www.erfan.ir/bengali/80358.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87707_429143_m.jpg ইস্তাম্বুলে আতাতুর্ক বিমানবন্দরে গুলি-বিস্ফোরণ : ৮৮ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80360.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87810_451588.jpg ইয়েমেন ইস্যুতে জাতিসংঘ সৌদিকে অন্ধ সমর্থন দিচ্ছে: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80361.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87811_kk.jpg হজ নিয়ে ব্যবসা বন্ধের দাবি http://www.erfan.ir/bengali/80362.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87812_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg যুক্তরাজ্যে ভয়ানকভাবে বাড়ছে মুসলিম-বিদ্বেষ http://www.erfan.ir/bengali/80363.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87867_429143_m.jpg বিশ্ব কুদস দিবস পালন: ইহুদিবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান http://www.erfan.ir/bengali/80364.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87868_429143_m.jpg দায়েশের মত গোষ্ঠীগুলোর ধর্ম ও মানবীয় প্রকৃতি নেই: আলআজহারের প্রধান http://www.erfan.ir/bengali/80365.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87944_429143_m.jpg নামাজ না পড়ে খুন, তারা কেমন মুসলমান http://www.erfan.ir/bengali/80366.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87945_429143_m.jpg গুলশানের অভিযান: ৫ জন নিহত, ১২ জন উদ্ধার http://www.erfan.ir/bengali/80367.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87946_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আল-কুদস দিবস পালিত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80368.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88035_429143_m.jpg শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে নাইজেরিয়ার ‘সুকুতু’ ও ‘কাদুনা’ শহরে কুদস র‌্যালি http://www.erfan.ir/bengali/80369.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88036_untitled.png হযরত আলী (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80370.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88116_Thumb_41314_q-(28).jpg একমাত্র অবিকৃত ঐশী গ্রন্থ : আল কোরআন http://www.erfan.ir/bengali/80371.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88117_429143_m.jpg সূরা আ'রাফ;(২৬তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80372.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88118_Thumb_41311_q-(24)..jpg সূরা আ'রাফ;(২৫তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80374.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88199_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg ফিলিস্তিন ও যায়নবাদ প্রসঙ্গ : একটি ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচন http://www.erfan.ir/bengali/80375.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88329_429143_m.jpg টেক্সাসে মসজিদে চিকিৎসককে কুপিয়ে-গুলি করে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/80376.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88330_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বন্ধ করে দেয়া হল বাকু’র হযরত যায়নাব মসজিদ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80377.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88331_429143_m.jpg সন্ত্রাসবাদী হামলায় উস্কানির জন্য আমাকে দায়ী করা সম্ভব নয়! : ডা. জাকির নায়েক http://www.erfan.ir/bengali/80381.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88413_429143_m.jpg সৌদি আরবে হামলার ঘটনায় ১২ পাকিস্তানিসহ গ্রেফতার ১৯ http://www.erfan.ir/bengali/80382.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88414_429143_m.jpg খুতবায় নজরদারীর সিদ্ধান্ত, মসজিদের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ: চরমোনাই পীর http://www.erfan.ir/bengali/80383.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88524_429143_m.jpg আইএসআইএল’র সদস্যরা ‘জাহান্নামের কুকুর’ http://www.erfan.ir/bengali/80384.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88525_429143_m.jpg পিস টিভি বন্ধে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি: বাংলাদেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া http://www.erfan.ir/bengali/80385.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88526_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg আবিরের লাশ নেয়নি পরিবার http://www.erfan.ir/bengali/80386.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88527_429143_m.jpg সৌদি আরবে বেতন না পেয়ে ৫০ শ্রমিকের মানবেতর জীবন যাপন http://www.erfan.ir/bengali/80387.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88645_429143_m.jpg ন্যাটোর বিবৃতির জবাবে যা বলল ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় http://www.erfan.ir/bengali/80388.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88646_Thumb_40071_a-(8).jpg ১৯৪৫ সালে নয়, ১৯৭১ সালে মারা যান হিটলার! http://www.erfan.ir/bengali/80389.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88647_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের বন্দুক কেড়ে হাজতির গুলি, নিহত ৩ http://www.erfan.ir/bengali/80390.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88648_429143_m.jpg অশান্ত কাশ্মীর, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৫ http://www.erfan.ir/bengali/80391.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88774_429143_m.jpg মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক http://www.erfan.ir/bengali/80393.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88776_Thumb_40071_a-(8).jpg পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে ‘উলুল আমর’ http://www.erfan.ir/bengali/80394.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88777_437667_m.jpg আহলে বাইত http://www.erfan.ir/bengali/80395.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88898_429143_m.jpg তাবলিগে আসা বিদেশি মুসল্লিদের নজরে রাখুন http://www.erfan.ir/bengali/80396.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88899_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ফ্রান্সে জনতার ওপর ট্রাক নিয়ে হামলা: নিহত ৮০ http://www.erfan.ir/bengali/80397.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88900_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg প্যারিস হামলার সন্দেহভাজনকে ফ্রান্সে হস্তান্তর করেছে বেলজিয়াম http://www.erfan.ir/bengali/80398.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88901_429143_m.jpg টাইমস অব ইন্ডিয়া: গুলশান হামলার মূল পরিকল্পনাকারী এখন ভারতে http://www.erfan.ir/bengali/80399.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89009_446876_m.jpg ইমাম মাহদী(আ.) কি মুসলমানদের খারাপ কাজ দেখে কষ্ট পান?! http://www.erfan.ir/bengali/80400.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89010_437667_m.jpg ইমাম মাহদী (আ. ফা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (১) http://www.erfan.ir/bengali/80401.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89011_31879.jpg শেইখ মুফিদ (রহ.)-এর ভুল ফতওয়া এবং ইমামে যামানা (আ. ফা.)-এর সহযোগিতা http://www.erfan.ir/bengali/80402.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89012_461114_m.jpg ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল কিছু বিষয় http://www.erfan.ir/bengali/80403.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89013_Thumb_40071_a-(8).jpg নাহজুল বালাগার বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক আলোচনা http://www.erfan.ir/bengali/80404.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89173_480285_m.gif ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রভাবে মুসলমান হন মার্কিন নারী ববি ইভান্স http://www.erfan.ir/bengali/80405.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89174_Thumb_38220_q.jpg কাশ্মীর উত্তেজনায় নিহত ৪৫, আহত ৩০০০ http://www.erfan.ir/bengali/80406.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89275_429143_m.jpg সৌদি মদদপুষ্ট পক্ষ ইয়েমেনের শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা দিচ্ছে: হুথি প্রধান http://www.erfan.ir/bengali/80407.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89276_Thumb_43380_00016.jpg ফিলিস্তিনিদের খাবার পানিতে বিষ মেশাও: ইহুদিবাদী পুরোহিত পরিষদ http://www.erfan.ir/bengali/80408.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89337_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg টঙ্গীতে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার, জেএমবি নেতাসহ আটক ৪ http://www.erfan.ir/bengali/80409.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89338_429143_m.jpg ১২ বছরের অসুস্থ ফিলিস্তিনি শিশুকে জবাই করেছে আসাদ-বিরোধীরা http://www.erfan.ir/bengali/80410.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89391_429143_m.jpg দায়েশ ও ইসরাইলের সেবার জন্য এরদোগানকে ক্ষমা চাইতে হবে: খাতামি http://www.erfan.ir/bengali/80411.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89392_Thumb_40071_a-(8).jpg বাংলাদেশে জঙ্গি হামলায় ইসরায়েলি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ http://www.erfan.ir/bengali/80412.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89483_429143_m.jpg এবার আইএসআইএল পরিচয়ে মসজিদের ইমামকে হত্যার হুমকি http://www.erfan.ir/bengali/80413.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89484_429143_m.jpg মার্কিন নেভি বাহিনীও চোর! http://www.erfan.ir/bengali/80414.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89550_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg কাবুলে শিয়াদের বিক্ষোভ সমাবেশে আত্মঘাতী হামলা; হতাহত ৩০০ (ছবি ১৮+) http://www.erfan.ir/bengali/80415.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89551_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg রমজান মাসে বিশ্বজুড়ে আইএসের ৩৯৩ হামলা http://www.erfan.ir/bengali/80416.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89596_429143_m.jpg সমগ্র শিরকের বিরুদ্ধে সমগ্র ঈমানের জয়' http://www.erfan.ir/bengali/80417.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89597_Thumb_40071_a-(8).jpg জার্মানিতে শপিং মলে গুলি: বহু হতাহতের আশঙ্কা http://www.erfan.ir/bengali/80418.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89631_429143_m.jpg কল্যাণপুরে পুলিশ ও জঙ্গিদের মধ্যে গোলাগুলি http://www.erfan.ir/bengali/80419.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89632_527215.jpg বোরকা পরে পালাচ্ছে আইএস যোদ্ধারা http://www.erfan.ir/bengali/80420.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89737_429143_m.jpg দারুল ইহসান বন্ধ ঘোষণা http://www.erfan.ir/bengali/80421.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89738_429143_m.jpg দ্য সানের কলামের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ মুসলিম নারী সাংবাদিকের http://www.erfan.ir/bengali/80423.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89857_429143_m.jpg সূরা আ'রাফ;(২৮তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80425.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89880_429143_m.jpg ঈসা কাসেমের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে নিজের কবর খুঁড়েছে আলে খলিফা http://www.erfan.ir/bengali/80426.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89881_429143_m.jpg আলকায়েদা ছাড়ল নুসরা ফ্রন্ট/আল-জুলানির প্রথম ভিডিও বার্তা http://www.erfan.ir/bengali/80427.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89936_429143_m.jpg তোমার মা, তুমিই পোড়াও’ http://www.erfan.ir/bengali/80428.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89937_429143_m.jpg নাম বদলে নুসরা ফ্রন্টের সন্ত্রাসী চরিত্র পাল্টাবে না: ইরান http://www.erfan.ir/bengali/80429.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90011_451588.jpg আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় বসা বিষপানের সমতুল্য’ http://www.erfan.ir/bengali/80430.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90012_429143_m.jpg কাশ্মীরে বাড়ানো হল বন্ধ, ক্ষোভের মুখে মেহবুবা http://www.erfan.ir/bengali/80431.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90074_99c7e711467ebb10e340b18f587.jpg ইমাম জাফর সাদেক (আ) : জ্ঞান ও নীতির ঝাণ্ডাবাহী http://www.erfan.ir/bengali/80432.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90075_31879.jpg ইমাম জাফর সাদেক (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80433.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90128_429143_m.jpg শাইখ নেমেরে’র ভাতিজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে http://www.erfan.ir/bengali/80434.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90129_429143_m.jpg বিমানের প্রথম হজ ফ্লাইট ৪ আগস্ট http://www.erfan.ir/bengali/80436.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90230_Thumb_40539_00024564.jpg সৌদির পথে প্রথম হজ ফ্লাইট http://www.erfan.ir/bengali/80437.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90231_429143_m.jpg আয়াতুল্লাহ সিস্তানির পক্ষ থেকে সুন্নি শরণার্থীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80439.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90282_429143_m.jpg গ্রিসের শরণার্থী কেন্দ্রে মুসলিমদের খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা! http://www.erfan.ir/bengali/80440.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90325_429143_m.jpg ইসরায়েলি কারাগারে অনশনে শত শত ফিলিস্তিনি http://www.erfan.ir/bengali/80441.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90326_Thumb_38220_q.jpg অবশেষে গ্রিসের রাজধানীতে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি http://www.erfan.ir/bengali/80442.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90382_429143_m.jpg অধিকাংশ গো-রক্ষাকারী সমাজের শত্রু: মোদী http://www.erfan.ir/bengali/80443.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90383_429143_m.jpg অর্থ সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে মধ‌্যপ্রাচ‌্যের বেশ কয়েকটি দেশ’ http://www.erfan.ir/bengali/80444.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90431_Thumb_38220_q.jpg পাকিস্তানে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন পাক সেনাপ্রধান http://www.erfan.ir/bengali/80445.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90432_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg সিরিয়ায় দুই সপ্তাহে ২,০০০ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে: রুশ গণমাধ্যম http://www.erfan.ir/bengali/80446.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90474_429143_m.jpg শেইখ যাকযাকি’র মুক্তির দাবীতে কানো শহরের শিয়াদের বিক্ষোভ-সমাবেশ http://www.erfan.ir/bengali/80447.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90475_429143_m.jpg পাকিস্তানে মার্কিন গুপ্তচর আটক http://www.erfan.ir/bengali/80448.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90538_429143_m.jpg শিকাগোতে কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর হত্যার আগের ভিডিও প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/80449.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90539_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg সন্ত্রাসবাদ রুখতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রান্সের খ্রিস্টান-মুসলিম http://www.erfan.ir/bengali/80451.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90654_437667_m.jpg মানব জীবনে নেতার গুরুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/80452.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90655_8227.JPG দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের দৃষ্টিতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস (৪র্থ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80453.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90724_429143_m.jpg ইয়েমেনি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নাজরানের পশ্চিম এলাকার টিলাগুলো http://www.erfan.ir/bengali/80454.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90725_429143_m.jpg নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ইমামকে গুলি করে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/80455.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90769_527215.jpg অপহৃত ছাত্রীদের নতুন ভিডিও ​প্রকাশ বোকো হারামের http://www.erfan.ir/bengali/80456.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90770_429143_m.jpg আজান নয়, মসজিদ থেকে ভেসে আসল গান! http://www.erfan.ir/bengali/80457.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90826_429143_m.jpg তৃতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে আটক শাহরুখ খান, ক্ষোভ, দুঃখ প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/80458.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90827_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বাগদাদে দায়েশ কমান্ডার আটক http://www.erfan.ir/bengali/80459.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90871_429143_m.jpg কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত ৫ http://www.erfan.ir/bengali/80460.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90872_429143_m.jpg হত্যার অভিযোগ অস্বীকার মোরেলের http://www.erfan.ir/bengali/80461.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90919_429143_m.jpg ডাক্তার ঐশীর ল্যাপটপে ২৭ নারী জঙ্গির তালিকা http://www.erfan.ir/bengali/80462.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90920_Thumb_40071_a-(8).jpg বুরকিনি নিয়ে ফ্রান্সে সংঘর্ষ, অন্তঃসত্ত্বা সহ আহত ৫ http://www.erfan.ir/bengali/80463.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90965_429143_m.jpg ধন্যবাদ জানিয়ে পোপের প্রতি আয়াতুল্লাহ মাকারেমের চিঠি http://www.erfan.ir/bengali/80464.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90966_429143_m.jpg গরু নিয়ে ফেরার সময় বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/80465.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91031_429143_m.jpg তুরস্কে বিয়ের অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ : ১৪৪ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80466.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91032_429143_m.jpg ছেলে শহীদ হওয়ায় আমরা খুশি: বুরহান ওয়ানির মা-বাবা http://www.erfan.ir/bengali/80467.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91114_429143_m.jpg মিথ্যা অভিযোগে হেরাতে শিয়া আলেম আটক http://www.erfan.ir/bengali/80468.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91115_429143_m.jpg চায়ের দোকানের আড্ডাতেই হিজবুত তাহরীরের বিস্তার! http://www.erfan.ir/bengali/80469.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91168_429143_m.jpg জেএমবির নারী শাখার প্রশিক্ষক আটক http://www.erfan.ir/bengali/80470.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91169_429143_m.jpg সিরিয়ায় ঢুকল তুরস্কের স্পেশাল ফোর্স http://www.erfan.ir/bengali/80471.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91256_429143_m.jpg ফারাক্কার পানিতে ডুবল কুষ্টিয়ার ৩০ গ্রাম http://www.erfan.ir/bengali/80472.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91257_429143_m.jpg ফরিদপুরে আনসারউল্লাহ্ বাংলা টিমের ৪ সদস্য আটক http://www.erfan.ir/bengali/80473.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91353_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg কারবালায় বোমা বিস্ফোরণ : ১৮ ইরাকির শাহাদাত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80474.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91354_429143_m.jpg পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব আজ বিধানসভায় http://www.erfan.ir/bengali/80475.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91429_429143_m.jpg লিবীয় উপকূল থেকে সাড়ে ৬ হাজার অভিবাসী উদ্ধার http://www.erfan.ir/bengali/80476.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91430_429143_m.jpg ব্রাসেলস পুলিশ ভবনে বোমা বিস্ফোরণ http://www.erfan.ir/bengali/80477.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91431_Thumb_38220_q.jpg ২ শতাব্দি পর এথেন্সে প্রথম অনুমোদিত মসজিদ http://www.erfan.ir/bengali/80478.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91497_429143_m.jpg নাজরান ও আসীরে কঠিন পরাজয়ের মুখোমুখি সৌদি বাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/80479.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91498_527215.jpg প্রাণভিক্ষার আলোচনা করতে ছেলেকে চাই' http://www.erfan.ir/bengali/80480.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91499_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg নিহত আদনানি গুলশান হামলারও পরিকল্পনাকারী: পেন্টাগন http://www.erfan.ir/bengali/80482.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91566_468808_m.jpg ইমাম হযরত জাওয়াদ (আ) এর শাহাদাতবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80483.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91667_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো ইয়েমেন http://www.erfan.ir/bengali/80484.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91668_429143_m.jpg ইয়েমেন আগ্রাসনে সৌদিকে সাহায্য করছে যুক্তরাষ্ট্র : আল-হুথি http://www.erfan.ir/bengali/80485.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91669_429143_m.jpg ইয়েমেনে ৩ পরিবারের ১৬ সদস্যের প্রাণহানী http://www.erfan.ir/bengali/80486.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91781_451588.jpg হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল-উজমা খামেনেয়ী'র হজবাণী-২০১৬ http://www.erfan.ir/bengali/80487.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91782_429143_m.jpg অনুমতি ছাড়া জাকির নায়েকের সংস্থা বিদেশি অর্থ নিতে পারবে না http://www.erfan.ir/bengali/80488.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91783_Thumb_42654_dad16c9117cef5a.jpg নতুন একটি ধর্মের প্রচলন ঘটাচ্ছে সালাফি’রা : আল-আযহারের মুফতি http://www.erfan.ir/bengali/80489.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91936_99c7e711467ebb10e340b18f587.jpg ইমাম মোহাম্মাদ বাকের (আঃ) http://www.erfan.ir/bengali/80490.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91937_437667_m.jpg ইমাম মুহাম্মদ বাকের (আ.) এর শাহাদাত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80491.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91938_468808_m.jpg ইমাম মোহাম্মাদ বাকের (আ) এর শাহাদাৎ বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80492.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91939_31879.jpg নবী বংশের পঞ্চম ইমাম মোহাম্মাদ বাকের (আ) এর শাহাদাৎ বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80493.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92040_31879.jpg হযরত আলীর (আ.) খেলাফতের অকাট্য প্রমাণসসমূহ http://www.erfan.ir/bengali/80494.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92041_429143_m.jpg বেঁচে যাওয়া মার্কিনীর বর্ণনায় মিনা ট্রাজেডি http://www.erfan.ir/bengali/80495.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92042_qurban_02.jpg শোলাকিয়ায় ঈদ জামাতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা http://www.erfan.ir/bengali/80496.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92207_qurban_02.jpg রাত পোহালেই পবিত্র ঈদুল আজহা http://www.erfan.ir/bengali/80497.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92209_429143_m.jpg ৯/১১ এ নিহত বাংলাদেশিদের নিউ ইয়র্কে স্মরণ http://www.erfan.ir/bengali/80498.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92210_429143_m.jpg বাহরাইন ও সৌদি সরকারের নৃশংসতার প্রতিবাদে সারা ইরানে গণ-বিক্ষোভ http://www.erfan.ir/bengali/80499.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92211_qurban_02.jpg সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল আজহা http://www.erfan.ir/bengali/80500.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92212_429143_m.jpg হজের খুতবা : সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম নেই http://www.erfan.ir/bengali/80501.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92447_429143_m.jpg বাগদাদে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে নিহত ১০ http://www.erfan.ir/bengali/80502.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92448_429143_m.jpg নিউইয়র্কে বাংলাদেশি নারীর হত্যাকারী গ্রেফতার http://www.erfan.ir/bengali/80503.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92449_429143_m.jpg মীর কাসেমের ফাঁসি কার্যকর http://www.erfan.ir/bengali/80504.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92450_Thumb_38220_q.jpg আয়াতুল্লাহ বাহজাতের সহধর্মিণীর ইন্তিকাল http://www.erfan.ir/bengali/80505.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92451_429143_m.jpg মসুলে বোমা বিস্ফোরণ : ২৮ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80506.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92485_446_9_446908.jpg ইমাম হাদী (আ.) এর জন্ম বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80507.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92486_429143_m.jpg গরুর মাংস খেয়েছি, আবার খাব; কোথাও লেখা নাই গরু খাওয়া যাবে না : মমতা http://www.erfan.ir/bengali/80508.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92487_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা তিউনিশিয় যুবকের (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80509.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92488_527215.jpg নিউ ইয়র্কে এবার ছুরিকাঘাতে বাংলাদেশি নারী খুন http://www.erfan.ir/bengali/80510.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92663_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ইয়েমেনে যা ঘটছে তা তিন শতাব্দির সৌদি অপরাধেরই চিত্র http://www.erfan.ir/bengali/80511.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92664_429143_m.jpg পাকিস্তানে জুমার নামাজে আত্মঘাতী হামলা, নিহত ২৩ http://www.erfan.ir/bengali/80512.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92665_429143_m.jpg ফ্লোরিডায় মসজিদে আগুন, ইহুদি গ্রেফতার http://www.erfan.ir/bengali/80514.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92667_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ইরাকের কারকুক শহরে ৫ দায়েশ সন্ত্রাসী নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80515.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92668_429143_m.jpg ইতালিতে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৬৭ http://www.erfan.ir/bengali/80516.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92669_429143_m.jpg যুক্তরাষ্ট্রের আলবামায় গর্ভবতী নারীসহ ৫ জনকে হত্যা http://www.erfan.ir/bengali/80517.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92726_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ভারতীয় কাশ্মীর জুড়ে কারফিউ: ইন্টারনেট বন্ধ http://www.erfan.ir/bengali/80518.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92727_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg অপহৃত নরওয়েজিয়ানকে মুক্তি দিল আবু সাইয়াফ http://www.erfan.ir/bengali/80519.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92810_31879.jpg গাদিরে খুম http://www.erfan.ir/bengali/80520.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92858_447858_m.jpg সূর্যের প্রত্যাবর্তন http://www.erfan.ir/bengali/80521.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92859_447235.jpg হযরত আলী (আ.)-এর গুণাবলী http://www.erfan.ir/bengali/80522.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92949_429143_m.jpg দক্ষিণ আলেপ্পোর উপকণ্ঠে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল সিরিয় বাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/80523.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92950_429143_m.jpg গ্রিসে শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ আগুন http://www.erfan.ir/bengali/80524.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95494_146809_3L20vte3.jpg হেদায়াতের আকাশে অনন্য নক্ষত্র ইমাম হাদী (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80525.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95522_429143_m.jpg ইয়েমেনে সৌদি বিমান হামলা : ১৮ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80526.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95523_429143_m.jpg বার্লিনে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের জন্য যৌথ কমপ্লেক্স নির্মিত হচ্ছে (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80527.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95625_mobahel_6_.jpg মুবাহেলা http://www.erfan.ir/bengali/80528.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95672_429143_m.jpg কলকাতায় ছয় জঙ্গি গ্রেফতার ; ৩ জন বাংলাদেশি http://www.erfan.ir/bengali/80529.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95673_429143_m.jpg ক্যালিফোর্নিয়ায় বাংলাদেশি খুন http://www.erfan.ir/bengali/80530.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95818_429143_m.jpg নাইজেরিয়ায় বিমান হামলায় বোকো হারাম নেতা আহত http://www.erfan.ir/bengali/80531.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95819_429143_m.jpg ৮ হাজার কিলোমিটার সাইকেলে চালিয়ে মক্কায় চীনের এক মুসলিম http://www.erfan.ir/bengali/80532.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/95908_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg ইসরাইল বিরোধী গণজাগরণ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গিকার ফিলিস্তিনিদের http://www.erfan.ir/bengali/80533.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/95909_429143_m.jpg সার্ক শীর্ষ সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ: বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া http://www.erfan.ir/bengali/80534.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96162_f79b4043128ba80af27b596e7526821e.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী-২য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80535.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96163_f1a2da9155ad9f79b7e04ab400e07b34.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী- ৩য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80537.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96255_444_3_444304.jpg আয়াতুল্লাহ মাকারেম ও আয়াতুল্লাহ নূরী হামেদানী’র কার্যালয়ে আযদারী (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80538.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96362_429143_m.jpg কাবুলে শোক মজলিশে রক্তক্ষয়ী হামলা; ৫৫ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80539.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96363_429143_m.jpg রাজধানী ঢাকায় মহররমের শোক মিছিল (সচিত্র) http://www.erfan.ir/bengali/80540.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96364_527215.jpg হিজাব পরায় লন্ডনের রাস্তায় অপদস্ত মুসলিম যুবতী http://www.erfan.ir/bengali/80541.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96365_429143_m.jpg সানয়ায় কুলখানি’র অনুষ্ঠানে বিমান হামলা ; ৬৫০ জন হতাহত (আপডেট) http://www.erfan.ir/bengali/80544.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96466_429143_m.jpg রতিরোধ শক্তির সাফল্যের নানা দিক তুলে ধরেছেন হিজবুল্লাহ মহাসচিব http://www.erfan.ir/bengali/80546.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96468_429143_m.jpg কারবালায় আশুরার শোকানুষ্ঠানে ৪৫ লাখ লোক সমাগম http://www.erfan.ir/bengali/80547.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96469_444_3_444304.jpg খুলনায় ইমাম হোসাইনে’র শাহাদাতের স্মরণে শোকানুষ্ঠান http://www.erfan.ir/bengali/80548.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96470_455426.jpg যশোরে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে শোক র‌্যালী http://www.erfan.ir/bengali/80550.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96641_1171006511341231764318617783381702614561.jpg কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা : একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত (২য় অংশ) http://www.erfan.ir/bengali/80551.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96642_12621911221615921202356511824519819177103166.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী-৭ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80552.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80553.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80554.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80555.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80556.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80557.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80558.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80559.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80560.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80561.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80562.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80563.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80564.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80565.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80567.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80568.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80569.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80570.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80571.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80572.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80573.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80574.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80575.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80576.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80577.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80578.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80579.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80580.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80581.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80582.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80583.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80584.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97232_83566.jpg শহীদদের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)'র জন্মদিন http://www.erfan.ir/bengali/80585.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97233_444_3_444304.jpg হাসনাইন (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন) (আ.) এর প্রতি ভালবাসা http://www.erfan.ir/bengali/80586.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97234_444_3_444304.jpg হোসাইনী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য http://www.erfan.ir/bengali/80587.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97300_429143_m.jpg ইরাকের সামারায় সন্ত্রাসী হামলায় ১০ ইরানি নিহত, আহত ৬১ http://www.erfan.ir/bengali/80589.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97302_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ইসরাইলি-মার্কিনি অস্ত্র উদ্ধার করেছে সিরিয়ার সেনারা http://www.erfan.ir/bengali/80590.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97413_500x312_1442820302912683.jpg এম ডব্লিউ এমে’র উপপ্রধানকে গ্রেপ্তার http://www.erfan.ir/bengali/80591.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97416_429143_m.jpg করাচিতে শিয়া মুসলিমের শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/80592.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97417_429143_m.jpg মসুল অভিযানে ৬২ দায়েশ সন্ত্রাসী নিহত: ভয়াবহ লড়াই চলছে http://www.erfan.ir/bengali/80597.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97644_429143_m.jpg ইরানে শাখা খুলবে অস্ট্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ব্যাংক' http://www.erfan.ir/bengali/80598.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97645_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ফাওয়া শহরকে লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ ; ২ কিশোরের শাহাদত http://www.erfan.ir/bengali/80599.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97646_429143_m.jpg আমেরিকায় দুই দিনে গুলিতে নিহত ২৭, আহত ৮১ http://www.erfan.ir/bengali/80602.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97650_429143_m.jpg মহানবী (স.) এর কোন কোন সাহাবী কারবালার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন? http://www.erfan.ir/bengali/80603.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97651_429143_m.jpg জয়নাব (সা.) ও সাজ্জাদ (আ.)'র অনন্য বীরত্বে ইয়াজিদের আতঙ্ক http://www.erfan.ir/bengali/80604.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97754_1414356734_1441460_207449649437654_1343879529_n_105748324012.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী (৫ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97755_husain_02.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী-১৩তম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80606.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97756_13.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী-১১তম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80607.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97757_arbaein_03.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী-৮ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80608.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97839_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ইয়েমেনিদের দখলে সৌদি সেনা ঘাঁটি (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80609.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97840_444_3_444304.jpg হুসাইন (আ.)’র কর্তিত মাথার কুরআন পাঠ ও ঘাতকদের খোদায়ি শাস্তি http://www.erfan.ir/bengali/80614.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97957_arbaein_03.jpg কারবালার চেতনা কি বিলুপ্তির পথে? http://www.erfan.ir/bengali/80615.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97958_535ed90b2ca106f886c93910f9429ab5.jpg কারবালা ট্রাজেডির মাধ্যমেই ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয় http://www.erfan.ir/bengali/80616.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80617.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98063_429143_m.jpg কারবালায় বিস্ফোরণ ; ৮ ব্যক্তির শাহাদত http://www.erfan.ir/bengali/80618.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80622.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98384_imagesCAHOYOW4.jpg রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত-পূর্ব জীবন http://www.erfan.ir/bengali/80623.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98385_imagesCANCR8D3.jpg চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ বা শাক্কুল ক্বামার http://www.erfan.ir/bengali/80624.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98571_3007.jpg নবীবংশের অষ্টম নক্ষত্র ইমাম রেযার (আ.) জন্ম বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80626.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98574_437667_m.jpg নবীবংশের অষ্টম নক্ষত্র ইমাম রেযার (আ) শাহাদত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/80627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98648_451588.jpg আয়াতুল্লাহ শাহরুখির ইন্তিকালে সর্বোচ্চ নেতার শোকবার্তা http://www.erfan.ir/bengali/80628.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98649_429143_m.jpg আয়াতুল্লাহ শাহরুখির দাফন সম্পন্ন http://www.erfan.ir/bengali/80629.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98706_500x312_1442820302912683.jpg চলে গেলেন আয়াতুল্লাহ শাহরুখি http://www.erfan.ir/bengali/80630.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80631.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98737_500x312_1442820302912683.jpg রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ বাতিল মালয়েশিয়ার http://www.erfan.ir/bengali/80632.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98738_429143_m.jpg আয়াতুল্লাহ শাহরুখি স্মরণে স্মরণসভা http://www.erfan.ir/bengali/80633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98739_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg মসুলে ইরাকি সেনাবাহিনীর হামলায় ১২৬ দায়েশ জঙ্গি নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98848_500x312_1442820302912683.jpg আয়াতুল্লাহ শাহরোখী স্মরণে খুলনায় আলোচনা সভা http://www.erfan.ir/bengali/80635.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98849_500x312_1442820302912683.jpg মোহাম্মাদপুর শিয়া মসজিদে আয়াতুল্লাহ শাহরুখির স্মরণে শোক মজলিশ http://www.erfan.ir/bengali/80636.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98892_429143_m.jpg মিয়ানমারের গণহত্যা বিশ্ব বসে বসে দেখতে পারে না : নাজিব রাজাক http://www.erfan.ir/bengali/80637.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98893_429143_m.jpg ফিদেল ক্যাস্ত্রোর শেষ বিদায় আজ http://www.erfan.ir/bengali/80639.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98957_1_b24d597a-e2de-48db-a957-cfb7d6be6b30.jpg ইমাম হাসান আসকারী (আ) এর শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/80641.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99049_500x312_1442820302912683.jpg কার্যকর হয়নি শেইখ যাকযাকি’র মুক্তির রায় http://www.erfan.ir/bengali/80642.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99050_429143_m.jpg রাখাইনে হত্যা ধর্ষণ তাণ্ডব http://www.erfan.ir/bengali/80645.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99143_09.jpg পবিত্র কোরআনের সঙ্গে আহলে বাইতের সম্পর্ক http://www.erfan.ir/bengali/80646.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99144_429143_m.jpg মদিনা সনদ; মানবজাতির আদর্শ সংবিধান’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন http://www.erfan.ir/bengali/80647.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99232_429143_m.jpg সূরা আল আনফাল; (৬ষ্ঠ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80648.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99233_500x312_1442820302912683.jpg সূরা আল আনফাল; (৫ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80649.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99234_456051.jpg ইমাম হোসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাথা কোথায় দাফন করা হয়? http://www.erfan.ir/bengali/80650.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99300_429143_m.jpg হাসান শাহাতা হত্যার প্রধান আসামীর ১৪ বছর জেল http://www.erfan.ir/bengali/80651.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99301_429143_m.jpg আত্মসমর্পণের নির্দেশ মোশাররফকে http://www.erfan.ir/bengali/80652.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99302_429143_m.jpg মিসরে বোমা বিস্ফোরণে ছয় পুলিশ সদস্য নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99427_500x312_1442820302912683.jpg হোসাইনি দালানে আয়াতুল্লাহ শাহরুখির স্মরণে শোক মজলিশ http://www.erfan.ir/bengali/80657.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99516_5.jpg বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.): ইসলামী ঐক্যের মূল অক্ষ http://www.erfan.ir/bengali/80658.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99517_-5_1_~1.JPG মিরাজ ও বিজ্ঞান http://www.erfan.ir/bengali/80659.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99610_437667_m.jpg আল কুরআনে বিশ্বনবীর (সাঃ) প্রশংসা http://www.erfan.ir/bengali/80662.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99613_429143_m.jpg বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) http://www.erfan.ir/bengali/80663.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99760_584f654f1effe.jpg ইসলাম বিদ্বেষীরা শিয়া-সুন্নি বিভেদকে কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী হচ্ছে: অধ্যাপক ত্বাকি http://www.erfan.ir/bengali/80664.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99761_429143_m.jpg ইসরাইল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম চলবে: আয়াতুল্লাহ কাশানি http://www.erfan.ir/bengali/80665.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99762_437667_m.jpg মহান বিজয় দিবস আজ http://www.erfan.ir/bengali/80666.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99763_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ইরান, রাশিয়া, সিরিয়া ও হিজবুল্লাহ জোটবদ্ধ হওয়ায় আলেপ্পো মুক্ত হয়েছে: জেনারেল সাফাভি http://www.erfan.ir/bengali/80667.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99764_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ফাওয়া ও কিফরিয়া’র উদ্দেশ্যে ২৯টি বাস ও এ্যাম্বুলেন্স প্রেরণ http://www.erfan.ir/bengali/80668.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99765_468808_m.jpg ঈদে মিলাদুন্নাবি (স.) উপলক্ষে ইস্তাম্বুলে মাহফিল http://www.erfan.ir/bengali/80669.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99766_429143_m.jpg সৌদি-ব্রিটেন গলায় গলায় ভাবের রহস্য পরিষ্কার: ইরান http://www.erfan.ir/bengali/80670.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99767_445883.jpg মাদাগাস্কারে মিলাদুন্নাবি (স.) উপলক্ষে মাহফিল http://www.erfan.ir/bengali/80671.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99768_31879.jpg পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) http://www.erfan.ir/bengali/80672.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99877_451588.jpg মিয়ানমার থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত আজ মুসলমানেরা হত্যাকাণ্ডের শিকার: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80673.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99878_121-1.jpeg ঢাকায় ঈদে মিলাদুন্নাবি (স.) পালিত http://www.erfan.ir/bengali/80674.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99960_429143_m.jpg খুলনায় ইসলামী ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা http://www.erfan.ir/bengali/80675.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99961_500x312_1442820302912683.jpg লন্ডনে মুসলিমদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ http://www.erfan.ir/bengali/80676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100015_429143_m.jpg সুইজারল্যান্ডে ইসলামি কেন্দ্রে গুলি ; আহত ৩ http://www.erfan.ir/bengali/80677.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100016_429143_m.jpg আঙ্কারায় রুশ রাষ্ট্রদূত হত্যা: আটক ৬ http://www.erfan.ir/bengali/80678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100067_429143_m.jpg সন্দেহভাজন নারী সাংবাদিক আটক http://www.erfan.ir/bengali/80679.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100068_527215.jpg রাস্তায় টেনে খোলা হল তরুণীর হিজাব http://www.erfan.ir/bengali/80682.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100212_429143_m.jpg রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইন্দোনেশিয়া কি সফল হবে http://www.erfan.ir/bengali/80683.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100213_429143_m.jpg জার্মানিতে ট্রাক-হামলাকারীকে ধরিয়ে দিতে এক লাখ ইউরো পুরস্কার ঘোষণা http://www.erfan.ir/bengali/80684.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100281_121-1.jpeg আদাবুস সুলূক (আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার নিয়মাবলী)-৩য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80685.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100282_121-1.jpeg আদাবুস সুলূক (আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার নিয়মাবলী)-২য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80686.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100327_adbus_sulok.jpg আদাবুস সুলূক (আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার নিয়মাবলী)-১ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80687.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100328_576d939b05d35.jpg তাসাউফ : মুসলিম উম্মাহর সেতুবন্ধন http://www.erfan.ir/bengali/80688.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100407_121-1.jpeg ফিলিপাইন দুই ব্যক্তির শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/80689.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100408_429143_m.jpg দায়েশের প্রতি নিন্দা জানানো মুসলমানদের প্রাত্যহিক কর্তব্য ; নাসরুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80690.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100481_121-1.jpeg মানুষ ও তার সৃষ্টিরহস্য (আত্মপরিচিত) http://www.erfan.ir/bengali/80691.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100482_429143_m.jpg মুসলিম-দর্শনে অনাদিত্ব বিষয়ক বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা http://www.erfan.ir/bengali/80692.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100579_429143_m.jpg মসুলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ: নিহত প্রায় ৯৭ দায়েশ সন্ত্রাসী http://www.erfan.ir/bengali/80693.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100580_429143_m.jpg সৈয়দ মাকসুদ আলী’র ইন্তিকালে মাজমা’র শোক প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/80694.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100637_ahle_bayet_s_1.jpeg আহলে বাইতের ভালোবাসায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.) http://www.erfan.ir/bengali/80695.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100638_5807d6d106c7a.jpg আল্লাহ সর্বশক্তিমান http://www.erfan.ir/bengali/80696.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100704_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg রিয়াদের স্বীকারোক্তি: সন্ত্রাসীদের পক্ষে লড়ছে ২,০০০ সৌদি নাগরিক http://www.erfan.ir/bengali/80697.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100705_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকার অপছায়া কি ক্রমেই সরে যাচ্ছে? http://www.erfan.ir/bengali/80698.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100755_429143_m.jpg ধর্মের দর্শন: ধর্ম কি আফিম? জেনে নিন ইসলামী দৃষ্টিকোণ http://www.erfan.ir/bengali/80699.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100756_500x312_1442820302912683.jpg ইসলামী দর্শন http://www.erfan.ir/bengali/80700.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100802_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg তুরস্কের নাইট ক্লাবে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত ৩৫ http://www.erfan.ir/bengali/80701.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100803_3026.jpg রেজা (আ.) এর মাজারে কানাডীয় যুবকের ইসলাম গ্রহণ http://www.erfan.ir/bengali/80702.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100855_456051.jpg কারবালা অভিমুখে শোক মিছিল শান্তি ও মুক্তির প্রতীক' http://www.erfan.ir/bengali/80703.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100856_500x312_1442820302912683.jpg সূরা আল আনফাল;(১৬তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80706.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100953_451588.jpg সিরিয়ায় না ঠেকালে ইরানে মোকাবেলা করতে হতো: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80707.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100954_121-1.jpeg লন্ডনে আলে সৌদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমাবেশ http://www.erfan.ir/bengali/80708.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101049_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg বন্দুকযুদ্ধে’ জঙ্গিনেতা মারজান নিহত: মনিরুল http://www.erfan.ir/bengali/80709.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101050_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg ইয়াউ ভাষায় অনূদিত কুরআন শরিফের মোড়ক উন্মোচন http://www.erfan.ir/bengali/80713.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101175_429143_m.jpg সিরিয়ার এজাজ শহরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ : হতাহত ১১০ (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80714.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101176_500x312_1442820302912683.jpg শ্বাসরুদ্ধকর ১৭ ঘণ্টার অভিযান http://www.erfan.ir/bengali/80715.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101253_54e9e0e5691b8.jpg দর্শনের যে কথা জানা হয়নি http://www.erfan.ir/bengali/80717.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101255_bichar_babosta_1.jpg কোরআনে ইসলামী বিচারব্যবস্থা http://www.erfan.ir/bengali/80718.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101333_0003611.jpg ফাতিমা মাসুমা (সা.)’র মাজার জিয়ারতকারী বেহেশতবাসী হবেন: হাদিস http://www.erfan.ir/bengali/80719.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101334_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা ৬৫০০০ http://www.erfan.ir/bengali/80720.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101335_429143_m.jpg ইয়েমেনে সৌদি আরবের বহু ভাড়াটে সেনা নিহত http://www.erfan.ir/bengali/80721.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101409_429143_m.jpg সুইজারল্যান্ডে ছেলেদের সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের সাঁতার বাধ্যতামুলক http://www.erfan.ir/bengali/80723.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101485_Thumb_45365_180.jpg কোরআন এবং বিজ্ঞান http://www.erfan.ir/bengali/80724.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101486_1484154560_wo16_-1.jpg কোরআন মজীদ কি অনাদি, নাকি সৃষ্ট? http://www.erfan.ir/bengali/80726.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101549_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ফায়ারিং স্কোয়াডে ৩ বাহরাইনি’র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80727.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101550_429143_m.jpg এ সপ্তাহেও জুমআর নামায পড়া হলো না দিরাজের জনগণের http://www.erfan.ir/bengali/80728.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101551_429143_m.jpg বিশ্ব ইজতেমায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৮ http://www.erfan.ir/bengali/80733.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101682_1484503465_moses-red-sea.jpg হযরত মুসা (আ.)'র মু'জিজার কাছে ফেরাউনের জাদুকরদের পরাজয় http://www.erfan.ir/bengali/80734.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101751_429143_m.jpg কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে রাতভর বন্দুকযুদ্ধ: নিহত ৩ http://www.erfan.ir/bengali/80735.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101752_429143_m.jpg ৩ বাহরাইনি যুবকের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে সৌদিতে বিক্ষোভ http://www.erfan.ir/bengali/80736.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101826_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg তুরস্কে নাইটক্লাবে হামলার প্রধান সন্দেহভাজনসহ আটক ৫ http://www.erfan.ir/bengali/80737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101827_429143_m.jpg ফেসবুককে নাম-পরিচয় দিলেন, বাকি থাকল কী? http://www.erfan.ir/bengali/80738.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101890_52ffd33b160ee.jpg আল কোরআনের অলৌকিকতা (৭ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80739.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101891_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg ইসলাম মানুষকে সব ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকতে বলে http://www.erfan.ir/bengali/80740.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101962_429143_m.jpg পারাচিনারে বোমা হামলা ৭০ জন হতাহত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101963_451588.jpg খাঁটি ইসলামের সঙ্গে কুফরি শক্তির অসম লড়াই চলছে, সবার দায়িত্ব আছে: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102018_938731_447462.jpg নারীর অধিকার রক্ষায় পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা http://www.erfan.ir/bengali/80743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102019_631646_460567.jpg পবিত্র কুরআন জ্ঞান ও সচেতনতা দান করে http://www.erfan.ir/bengali/80744.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102107_57572bc22f6a5.jpg বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-কুরআন http://www.erfan.ir/bengali/80745.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102108_1449642611_017a78a37eeca6112812186a79c53d3d.png পবিত্র কোরআন বিকৃতি থেকে মুক্ত http://www.erfan.ir/bengali/80746.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102169_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ফুয়াহ সিটিতে ৩ বছরের শিশুর মর্মান্তিত শাহাদাত (ছবি ১৮+) http://www.erfan.ir/bengali/80747.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102170_429143_m.jpg বিবিসির টুইটার হ্যাক, ‘ট্রাম্পকে গুলি’র খবর http://www.erfan.ir/bengali/80748.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102254_454967_m.jpg আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমায় ক্রন্দনের ভূমিকা http://www.erfan.ir/bengali/80749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102255_121-1.jpeg ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সঙ্গী-সাথিদের বিশেষত্ব http://www.erfan.ir/bengali/80750.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102256_500x312_1442820302912683.jpg সূরা আত তাওবা;(৪র্থ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102304_429143_m.jpg নিম্নমানের’ পাঠদানের অভিযোগে অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা http://www.erfan.ir/bengali/80752.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102305_429143_m.jpg অনতি বিলম্বে শেইখ যাকযাকির মুক্তির দাবী এ্যামনেস্টির http://www.erfan.ir/bengali/80753.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102393_500x312_1442820302912683.jpg আল কোরআনের অলৌকিকতা (৩য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80754.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102394_121-1.jpeg বিস্ময়কর কুরআন:গ্যারি মিলার-পর্ব-৪ (ভ্রুণবিদ্যা) http://www.erfan.ir/bengali/80755.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102395_464826_m.jpg মহান আল্লাহর মহাসৃষ্টি পানি ও এর বার্তা http://www.erfan.ir/bengali/80757.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102463_189_318.jpg ইয়াযিদের দরবারে বন্দীনি হযরত যয়নাব (সা.আ.) http://www.erfan.ir/bengali/80759.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102581_429143_m.jpg সংশয়, সমন্বয়হীনতা আর স্ববিরোধের বেড়াজালে ট্রাম্পের ‘মুসলিম নিষেধাজ্ঞা’ http://www.erfan.ir/bengali/80760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102584_429143_m.jpg নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভরত ইয়েমেনিদের জামাতে নামায আদায় (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80761.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102587_429143_m.jpg ক্যান্সার দিবস : যে লক্ষণগুলো গুরুত্ব দেবেন http://www.erfan.ir/bengali/80762.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102697_429143_m.jpg সিঙ্গাপুরে সৌদি কূটনীতিককে বেত্রাঘাতের সাজা http://www.erfan.ir/bengali/80763.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80765.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102779_641Hadis H040.jpg বিস্ময়কর কুরআন : গ্যারি মিলার- পর্ব ২ http://www.erfan.ir/bengali/80766.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102780_641Hadis H030.jpg কোরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান http://www.erfan.ir/bengali/80767.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102781_641Hadis H048.jpg বিস্ময়কর কুরআন : গ্যারি মিলার- পর্ব-১ http://www.erfan.ir/bengali/80768.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102828_429143_m.jpg রিয়াদের উদ্দেশ্যে ইয়েমেনের ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ http://www.erfan.ir/bengali/80769.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102829_402263.jpg ইরানের ইসলামি বিপ্লবের দিনগুলি (১-৪ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80770.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80777.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103115_429143_m.jpg ইসলাম বিরোধীদের প্রতি আস্থাশীল হওয়াটা বিরাট ভুল : সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80778.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103116_429143_m.jpg ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ গেল ২৫ জনের http://www.erfan.ir/bengali/80779.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80780.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103201_429143_m.jpg ‘হাদীসে বিদআ’এর ওপর একটি পর্যালোচনা http://www.erfan.ir/bengali/80783.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80784.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80785.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80787.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80788.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103345_57b9265f93662.jpg কুর’আনে প্রযুক্তি [পর্ব-০1] :: দুধ উৎপাদনের বিষ্ময়কর প্রযুক্তি http://www.erfan.ir/bengali/80789.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103346_57c9e430f1684.jpg কুরআনে প্রযুক্তি [পর্ব-০2] :: উর্দ্ধআকাশে অক্সিজেনের দুষ্প্রাপ্যতা, বক্ষ সংর্কীনতা http://www.erfan.ir/bengali/80790.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103433_429143_m.jpg যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী চেহারার মুখোশ খুলে দিয়েছে ট্রাম্প : নাসরুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80791.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103434_500x312_1442820302912683.jpg হযরত আলী (আ)’র পুত্রের মাজারে চীনা যুবকের ইসলাম গ্রহণ http://www.erfan.ir/bengali/80792.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80793.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103513_406490_448117.jpg আম্বিয়া প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান শীর্ষক সম্মেলন http://www.erfan.ir/bengali/80794.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103548_406490_448117.jpg তেহরানে অনুষ্ঠিত হবে ফিলিস্তিন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন http://www.erfan.ir/bengali/80795.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103549_406490_448117.jpg দুর্ভিক্ষে পড়েছে দক্ষিণ সুদানের কোনো কোনো অঞ্চল http://www.erfan.ir/bengali/80798.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103646_406490_448117.jpg পাকিস্তানেও লেগেছে একুশের উত্তাপ http://www.erfan.ir/bengali/80799.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103647_406490_448117.jpg আহত এক ফিলিস্তিনিকে হত্যাকারী ইসরায়েলি সেনার ১৮ মাস জেল http://www.erfan.ir/bengali/80800.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103648_406490_448117.jpg বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ স্কুলশিক্ষককে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে বাধা http://www.erfan.ir/bengali/80801.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103738_121-1.jpeg সমাজ কল্যাণে আল-কুরআনের ভূমিকা http://www.erfan.ir/bengali/80804.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80805.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80806.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103846_527215.jpg ৮ দিনের মাথায় ট্রাম্প প্রশাসন থেকে বাংলাদেশী-বংশোদ্ভূত রুমানার পদত্যাগ http://www.erfan.ir/bengali/80809.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103944_429143_m.jpg ৬ শিশুকে আটক করেছে বাহরাইন সরকার http://www.erfan.ir/bengali/80810.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80811.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103945_429143_m.jpg লন্ডনে ছুরিকাঘাতে শিয়া যুবক নিহত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80812.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80813.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80814.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80815.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80816.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80817.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104055_429143_m.jpg নাইজেরিয়ার শিয়াদের উপর সেনাবাহিনীর হামলা (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80818.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80820.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80822.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104147_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg দুই শতাধিক ধর্ষণ করেছি’ http://www.erfan.ir/bengali/80823.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104165_451588.jpg ইরানের রাষ্ট্রীয় শক্তি দেখে শত্রুরা হতাশ: সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80824.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80825.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80826.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80827.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80828.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80829.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80830.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104205_429143_m.jpg ইসরায়েলের পার্লামেন্টে আজান নিষিদ্ধের আইন পাস http://www.erfan.ir/bengali/80831.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104206_527215.jpg শক্তিশালী ইরানকে ভয় পায় আমেরিকা’ http://www.erfan.ir/bengali/80833.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80834.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80835.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104247_121-1.jpeg গীবত একটি মারাত্মক ব্যাধি http://www.erfan.ir/bengali/80837.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80838.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80839.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80840.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80841.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80842.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80843.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80844.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80845.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80847.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80848.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104374_1882366481805013723510010915896124130816.jpg রজব মাসের তাৎপর্য ও আমলসমূহ http://www.erfan.ir/bengali/80849.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80850.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80851.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104470_429143_m.jpg শেইখ দাক্কাকের নাগরিকত্ব বাতিল ও ১০ বছরের কারাদণ্ড http://www.erfan.ir/bengali/80852.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80853.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80854.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80855.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80856.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104517_121-1.jpeg মিথ্যা কথা বলা http://www.erfan.ir/bengali/80857.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104518_866cb6fc64fc35bb374bfd0cde5.jpg জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব-কর্তব্য (২য় অংশ) http://www.erfan.ir/bengali/80858.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104519_429143_m.jpg জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব-কর্তব্য (১ম অংশ) http://www.erfan.ir/bengali/80859.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104520_429143_m.jpg মার্কিন মিত্ররাই সিরিয়ায় সন্ত্রাসীদের রাসায়নিক অস্ত্র দিয়েছে: আয়াতুল্লাহ কাশানি http://www.erfan.ir/bengali/80860.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80862.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104636_emam_ali_001.jpg আলী (আ) এর দৃষ্টিতে একটি আদর্শ সমাজের মৌলিক উপাদান http://www.erfan.ir/bengali/80863.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104637_emam_ali-a.png নাহজুল বালাগায় : ইবাদাত http://www.erfan.ir/bengali/80864.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104638_emam-ali-23-n.jpg নাহজুল বালাগায় : হযরত আলী (আ.) এর দৃষ্টিতে বন্ধুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/80865.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104639_en5735.jpg নাহজুল বালাগায়: মানব সৃষ্টি http://www.erfan.ir/bengali/80866.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80867.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80868.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80869.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80870.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80871.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80872.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80873.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80874.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80875.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104784_429143_m.jpg বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী http://www.erfan.ir/bengali/80876.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80877.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80878.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104818_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg আলেপ্পোতে শিয়াদের বাসের বহরে হামলা; ৭০ জন হতাহত http://www.erfan.ir/bengali/80879.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80880.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80881.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104819_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বরুসিয়ার বাসে হামলার পেছনে জঙ্গিরা নয়? http://www.erfan.ir/bengali/80882.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104820_429143_m.jpg মামলা করছেন ডা. ডাও http://www.erfan.ir/bengali/80885.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80887.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80888.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104905_500x312_1442820302912683.jpg সূরা আত তাওবা; (১৩তম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/80889.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105001_429143_m.jpg লাহোরে ইমাম আলী (আ.) শীর্ষক সেমিনার http://www.erfan.ir/bengali/80890.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105002_527215.jpg ধরা পড়ল আইএসআইএলে প্রশিক্ষিত মেডিকেল শিক্ষার্থী http://www.erfan.ir/bengali/80899.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105212_429143_m.jpg শেইখ যাকযাকির সমর্থকদের মিছিলে পুলিশী হামলা http://www.erfan.ir/bengali/80900.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105263_429143_m.jpg আমরা পথের ফকির অই গেছি’ http://www.erfan.ir/bengali/80901.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105264_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বৃটেনে বোরকা নিষিদ্ধের প্রতিশ্রুতি ইউকিপ দলের http://www.erfan.ir/bengali/80905.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80906.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80907.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80908.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105544_429143_m.jpg ইমাম হুসাইন (আ.) এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সৈয়দপুরে মাহফিল http://www.erfan.ir/bengali/80909.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80910.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80911.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105599_429143_m.jpg সৌদি আরবে অস্ত্র রফতানি বৃদ্ধির চেষ্টায় তুরস্ক http://www.erfan.ir/bengali/80912.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105600_429143_m.jpg দানবীর হাজি মুহাম্মদ মহসিনের অতুলনীয় অবদান http://www.erfan.ir/bengali/80913.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80914.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105665_429143_m.jpg ভারতে হিন্দু মেয়ের সাথে মুসলিম যুবকের প্রেমের বলি প্রবীণ মুসলিম http://www.erfan.ir/bengali/80915.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80916.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80917.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80919.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80923.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80924.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105839_429143_m.jpg নাইরেজিয়ায় অপহৃত ছাত্রীদের মধ্যে ৮২ জনকে মুক্তি দিয়েছে বোকো হারাম http://www.erfan.ir/bengali/80925.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105840_02.jpg হজরত আলী আকবর (আ.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি http://www.erfan.ir/bengali/80932.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106008_429143_m.jpg ভবিষ্যত যুদ্ধে ইসরাইলের কোনো অংশ হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র থেকে রক্ষা পাবে না’ http://www.erfan.ir/bengali/80933.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106009_527215.jpg আবারো শিয়া গ্রামে সৌদি হামলা: ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ভিডিও প্রকাশ http://www.erfan.ir/bengali/80934.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80935.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80936.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106108_446876_m.jpg ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসে ১৫ই শাবান উপলক্ষে বিশেষ মাহফিল http://www.erfan.ir/bengali/80938.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106161_1397683714_y2h4akd.jpg সূরা আত তাওবা; (২৩তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80939.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106162_1397686918_s82r8pb.jpg সূরা আত তাওবা; (২৪তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80940.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106163_04.png সূরা আত তাওবা; (২৫তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/80941.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80942.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80943.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106220_52ffd33b160ee.jpg ‘মুসলিম বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন’ শীর্ষক সভা http://www.erfan.ir/bengali/80945.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106328_429143_m.jpg যশোরে “সোনালী আলোর অপেক্ষায়” শীর্ষক আলোচনা সভা http://www.erfan.ir/bengali/80946.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80947.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106329_500x312_1442820302912683.jpg রোমে ইমাম মাহদি (আ.) এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা (ছবি http://www.erfan.ir/bengali/80948.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80950.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80951.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80955.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106427_429143_m.jpg ইসলাম এবং আধ্যাত্মিকতা http://www.erfan.ir/bengali/80956.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106428_500x312_1442820302912683.jpg জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে পাঁচটি বক্তৃতা http://www.erfan.ir/bengali/80957.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80958.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80959.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80960.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106547_451588.jpg নির্বাচনে বিপুল ভোটার উপস্থিতি: ইরানি জাতির প্রশংসা করলেন সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80961.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106578_455426.jpg যিয়ারতে আশুরার গুরুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/80962.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106579_121-1.jpeg রমজানে দোয়া ও মোনাজাত http://www.erfan.ir/bengali/80963.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106723_04.png আয়াতুল্লাহ ঈসা কাসেম গৃহবন্দী http://www.erfan.ir/bengali/80964.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106724_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে যুবকের শাহাদত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80965.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106761_55c50eb6c2409.jpg রমজানের ত্রিশ রোজার দোয়া http://www.erfan.ir/bengali/80966.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106762_54e9e0e5691b8.jpg আমীরুল মু’মিনীন হযরত আলী (আ.) এর মুনাজাত http://www.erfan.ir/bengali/80969.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108298_429143_m.jpg সেদিন শুধুমাত্র ইরান ও সিরিয়া সাহায্য করেছিল: হিজবুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/80970.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80973.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108416_451588.jpg মুসলিম বিশ্বের দুর্দশা ও বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/80974.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108417_429143_m.jpg আইএস–নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আরেক বাংলাদেশির মৃত্যু http://www.erfan.ir/bengali/80977.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108520_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বাদদাদের শিয়া অধ্যুষিত এলাকায় বিস্ফোরণ; ৫৮ জন হতাহত (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80978.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80979.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80980.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80981.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108624_6255940_539.jpg গাজা উপত্যকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ইরানি ইফতার http://www.erfan.ir/bengali/80982.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108692_451588.jpg ইসলামী বিপ্লব ইরানকে আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতা দান করেছে’ http://www.erfan.ir/bengali/80983.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80984.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80985.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80986.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108775_0ed9a2d2e14c21805e1e67b8b0f5564a.jpg সালাতে তারাবী না তাহাজ্জুদ ? http://www.erfan.ir/bengali/80987.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108776_1_23001_aspx.jpg রমজানের ফজিলত ও গুরুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/80988.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108777_04.jpg রমযান ও ইফতার প্রসঙ্গ http://www.erfan.ir/bengali/80989.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108937_451588.jpg ইরানি জনগণের ইচ্ছাশক্তির তুলনায় সন্ত্রাসীদের শক্তি অতি নগণ্য’ http://www.erfan.ir/bengali/80990.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/80991.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108938_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ইরানি পার্লামেন্ট সন্ত্রাসী হামলা (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/80997.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109182_429143_m.jpg ইমাম খোমেনি (রহ.) এর মাজারে আত্মঘাতী হামলা http://www.erfan.ir/bengali/80998.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109183_429143_m.jpg গরুর মলমূত্রে ওষুধ-প্রসাধন http://www.erfan.ir/bengali/80999.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109184_429143_m.jpg মুসলিমদের সঙ্গে কারাগারে রোজা রাখছেন হিন্দুরাও http://www.erfan.ir/bengali/81000.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81001.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81002.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81003.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81005.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109332_506141_7SLoSbw41.jpg মহিমান্বিত রজনী: লাইলাতুল ক্বাদর http://www.erfan.ir/bengali/81006.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109333_10.jpg ১৯ রমজান হযরত আলী (আ.) শত্রু কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হন http://www.erfan.ir/bengali/81007.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81009.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81011.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109502_a1hz_1313870124_1284-11.jpg হযরত আলী (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী প্রদত্ত ভাষণ http://www.erfan.ir/bengali/81012.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109503_8816412136154602362501026361819541199147.jpg হযরত আলীর বীরত্ব ও সাহসিকতা http://www.erfan.ir/bengali/81013.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109504_4731419_664.jpg হযরত আলীর (আ.) মর্যাদা ও গুনাবলী http://www.erfan.ir/bengali/81014.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109505_4731403_866.jpg নাহজুল বালাগায় ‘যুহ্দ’ http://www.erfan.ir/bengali/81015.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109655_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সম্পর্কে বিশ্ব গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া http://www.erfan.ir/bengali/81016.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109656_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg সিরিয়ায় দায়েশ অবস্থানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান http://www.erfan.ir/bengali/81017.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109716_938731_447462.jpg উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81018.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109717_56561f4bcf8c4.jpg অবিকৃত গ্রন্থ আল-কোরআন http://www.erfan.ir/bengali/81019.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109741_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বিমান হামলায় আল-বাগদাদি নিহত : রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় http://www.erfan.ir/bengali/81020.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81021.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81022.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109819_121-1.jpeg সূরা ইউনুস;(৩য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81023.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81026.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109926_4788775_681.jpg সূরা ইউনুস;(১৮তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81027.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81028.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109971_0104d4c63c26a5c3a7c56cc0eac.jpg সূরা ইউনুস;(১৬তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81030.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81031.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110138_121-1.jpeg ইমামত নবুওয়াতের নির্বাহী ক্ষমতার ধারাবাহিকতা http://www.erfan.ir/bengali/81032.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110139_0000030.jpg বিভিন্ন ফিকাহর দৃষ্টিতে যাকাতুল ফিতর http://www.erfan.ir/bengali/81033.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110220_121-1.jpeg শিয়াদের উপর হামলার প্রতিবাদে অনশনে পারাচিনারে হাজার হাজার শিয়া http://www.erfan.ir/bengali/81034.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81035.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110283_464826_m.jpg সূরা ইউনুস;(৮ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81037.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110285_images4.jpg সূরা ইউনুস;(৯ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81038.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81039.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110352_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg গোমাংস বহনের অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা: বিজেপি নেতা গ্রেফতার http://www.erfan.ir/bengali/81040.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110353_464826_m.jpg সূরা ইউনুস;(১১তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81041.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110445_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ক্যামেরুনে মসজিদে আত্মঘাতী হামলা ; নিহত ৩ http://www.erfan.ir/bengali/81042.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81043.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81044.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110446_121-1.jpeg সূরা ইউনুস;(১৪তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81045.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110447_500x312_1442820302912683.jpg ইসরাইল : পৈশাচিকতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি http://www.erfan.ir/bengali/81046.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110448_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg ইহুদী জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস http://www.erfan.ir/bengali/81047.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110490_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg বাহরাইনে আবারো জুমআর নামাযে বাধা http://www.erfan.ir/bengali/81048.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81049.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81050.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81051.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110567_hazrat_hamza.jpg হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/81052.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110568_quran_02.jpg কোরআনের মুহকাম বা সুস্পষ্ট ও মুতাশাবিহ্ বা রূপক আয়াতের পার্থক্য http://www.erfan.ir/bengali/81053.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110569_555.jpg নবী রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা http://www.erfan.ir/bengali/81054.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110643_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg মসুলে চূড়ান্ত বিজয়ের ঘোষণা ইরাকি প্রধানমন্ত্রীর http://www.erfan.ir/bengali/81056.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81057.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110674_429143_m.jpg আয়াতুল্লাহ সিস্তানি’র জিহাদের আহবানে সাড়া মসুলে বিজয়ের নেপথ্যে কারণ http://www.erfan.ir/bengali/81058.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81059.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81060.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81061.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110838_82c08c5c1dc9b318c0f90625939d1a4b.jpg জয় মাতা কি' না বলায় মসজিদের ইমামকে নির্যাতন http://www.erfan.ir/bengali/81062.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110839_daa47d3e039e03ded3a79cd48355d27a.jpg ইসলামি স্কুলগুলোর বাজেট বন্ধ করে দেবে ডেনমার্ক http://www.erfan.ir/bengali/81063.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81064.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81065.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110840_1-20.jpeg সূরা হুদ;(৪র্থ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81066.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110841_52ffd33b160ee.jpg সূরা হুদ;(২য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81067.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110842_54db445a71cf9.jpg সূরা হুদ;(৩য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81068.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81069.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81070.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110927_861392214974911808812225174153242166199204.jpg সূরা হুদ;(১ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81072.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110928_52ffd33b160ee.jpg সূরা ইউনুস;(১৭তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81074.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81077.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111136_thm_6.jpg ইমাম জাফর সাদিক (আ.) এর শাহাদত ও এর পরবর্তী ঘটনাবলি http://www.erfan.ir/bengali/81078.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111137_mam hsn.jpg ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর দৃষ্টিতে মধ্যপন্থা ও অপচয়! http://www.erfan.ir/bengali/81079.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81080.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81081.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111289_masome(1).jpg হযরত মাসুমা (সা) http://www.erfan.ir/bengali/81083.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81084.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81085.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81086.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111460_6067c568152453e3e9700abe8db19155.jpg সৌদি আরবের নয়া দাবি প্রত্যাখ্যান করল কাতার http://www.erfan.ir/bengali/81087.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111461_381629346838aecfe092dfcc5239c7d4.jpg অতর্কিত বোকো হারাম হামলায় নিহত অর্ধশতাধিক http://www.erfan.ir/bengali/81088.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81089.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81090.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81095.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81096.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81097.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111857_866cb6fc64fc35bb374bfd0cde5.jpg ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র রজব মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত http://www.erfan.ir/bengali/81099.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81100.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81101.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111912_A12393.JPG রজব মাসের গুরুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/81102.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111913_A13038.JPG বিভিন্ন ফিকাহর দৃষ্টিতে খুমস http://www.erfan.ir/bengali/81103.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81104.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81109.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112187_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg স্বাগতম হে মাহে রমযান http://www.erfan.ir/bengali/81110.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112188_0376cf5600482ad472acae2f4cbd07dc.jpg হজ্ব http://www.erfan.ir/bengali/81111.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112189_1397683714_y2h4akd.jpg যাকাত http://www.erfan.ir/bengali/81113.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112190_205710888661126229217155171103155163215246.jpg নামাজ : আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়-২য় কিস্তি http://www.erfan.ir/bengali/81114.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81115.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81116.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112285_27fdae6028ed7cb7c997f861f07aad36.jpg মার্কিন হামলায় মোবিলাইজেশন ফোর্সের ৪০ জনের শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/81117.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81118.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81119.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112286_88ae19fe9d178a63d59c8d23d8116d08.jpg ২৮০ জন শরণার্থীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ, নিহত ৫৬ http://www.erfan.ir/bengali/81120.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112287_jakat.jpg ইসলাম জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত http://www.erfan.ir/bengali/81121.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112288_ibadat_1.jpg আহকাম বা বিধিবিধান জানার পথ http://www.erfan.ir/bengali/81122.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81123.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81124.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81125.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81126.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81127.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81128.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81129.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81130.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81131.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81132.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81133.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81134.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81139.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81140.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81141.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81142.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81143.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112863_f5942896adc32154da5250b9a68cf857.jpg সিরিয়া- লেবানন অভিন্ন সীমান্তে তাকফিরি সন্ত্রাসীগোষ্ঠী দায়েশ ঘেরাও হয়ে পড়েছে’ http://www.erfan.ir/bengali/81144.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112906_A11674.JPG ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী http://www.erfan.ir/bengali/81145.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112907_a11960.JPG তাওহীদের অর্থ ও প্রকারভেদ http://www.erfan.ir/bengali/81148.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113064_a1cc1139307f83436ef60b14cfad170d.jpg আফগানিস্তানে শিয়া মসজিদে হামলার নিন্দায় মাজমার বিবৃতি http://www.erfan.ir/bengali/81150.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81151.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113154_ece633509965bd2e169d35b9fd13f9f5.jpg সূরা হুদ;(২০তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81152.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113214_ghorban2-300x191.jpg কোরবানির ইতিহাস http://www.erfan.ir/bengali/81154.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113302_xghorban1_jpg_pagespeed_ic_xoQaC1t9nL.jpg আরাফাতের দিনের ফজিলত http://www.erfan.ir/bengali/81155.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113303_dowa.jpg নয়ই জিলহজ্ব বা পবিত্র আরাফাহ দিবস http://www.erfan.ir/bengali/81156.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113304_quran_02.jpg সূরা হুদ;(২৩তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81157.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113305_jakat.jpg সূরা হুদ;(২২তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81158.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113402_Qur2.jpg আখেরাতের ওপর বিশ্বাস http://www.erfan.ir/bengali/81159.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113403_shalat5.jpg পবিত্র কোরআনের আলোকে কিয়ামত http://www.erfan.ir/bengali/81160.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113404_insan-kamil1.jpg পুনরুত্থান দিবস http://www.erfan.ir/bengali/81161.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81162.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81163.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81164.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113474_A13038.JPG শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস (পর্ব-৫) : কিয়ামত বা মাআদ http://www.erfan.ir/bengali/81165.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113590_timthumbfffff.jpg ইমাম হাদি (আ:) http://www.erfan.ir/bengali/81171.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113902_E_Kazema-11-300x221.jpg ইসলামের অন্যতম কাণ্ডারি মজলুম ইমাম কাযিম (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81173.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113904_mousa-kazem3.jpg খলীফা হারুনের সাথে ইমাম মূসা কাযেমের (আ.) জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ও কথোপকথন http://www.erfan.ir/bengali/81174.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113932_77e13ad6ad9edbf6ed374ad36cbbe117.jpg মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইরানের আহ্বান http://www.erfan.ir/bengali/81175.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113933_72fd0007a42b5454b58a488ceb266f00.jpg মিয়ানমার ফুটসাল দলের ইরানি কোচের পদত্যাগ http://www.erfan.ir/bengali/81176.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113934_c3d6e9c492bd71445e2074c2c4f6a076.jpg হিজবুল্লাহকে নিয়ে আতংকে তেল আবিব : লেবাননে ইসরাইলি আগ্রাসনের সম্ভাবনা' http://www.erfan.ir/bengali/81177.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114020_qiyamat_3.jpg দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের দৃষ্টিতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস (৩য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81178.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114021_porokalin_jiboner_proman.jpg প্রকৃতি ও মানুষের সত্তায় পরকালীন জীবনের প্রমাণ http://www.erfan.ir/bengali/81179.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81183.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114140_Ya-li1.jpg পবিত্র ঈদে গাদীর http://www.erfan.ir/bengali/81184.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114141_namazin-manalari.jpg হযরত আলীর (আ.) অভিষেক http://www.erfan.ir/bengali/81186.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114176_A12393.JPG তাওহীদ http://www.erfan.ir/bengali/81187.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81188.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114177_المرجعية, البديلة ,والمواجهة.JPG তাওহীদের মর্মবাণী (শেষ কিস্তি) http://www.erfan.ir/bengali/81189.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81190.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81193.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114346_ALAMDARE_KARBALA.jpg 'মহররমের দর্শন' http://www.erfan.ir/bengali/81194.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114416_untitled.jpg মহররমের চাঁদ দেখা গেছে http://www.erfan.ir/bengali/81195.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114417_82eada1d4c87db42c76226682a3e8687.jpg রাখাইনে ফের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ’ http://www.erfan.ir/bengali/81196.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114418_3f35f741d2836a10bef6453f137d41a2.jpg নারীদের বোকা বলে নিষিদ্ধ হলেন সৌদি ইমাম http://www.erfan.ir/bengali/81198.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114512_15221717281382131091721441632221062437193234.jpg কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা : একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত (১ম অংশ) http://www.erfan.ir/bengali/81203.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114633_IMG11445202.jpg ইমাম হোসাইন (আ.)'র কয়েকটি অমর বাণী http://www.erfan.ir/bengali/81204.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114634_imam_hussain_01.jpg ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মহান শাহাদাতের লক্ষ্য http://www.erfan.ir/bengali/81205.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114635_f79b4043128ba80af27b596e7526821e.jpg হযরত ইমাম হোসেনের (আ.) আন্দোলনের তাৎপর্য http://www.erfan.ir/bengali/81208.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81209.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81210.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81214.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81216.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81219.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/114957_untitled.png ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) : মহান এক শিক্ষক http://www.erfan.ir/bengali/81220.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/114958_tragedy_of_karbala_www_shiapics_ir_20130104_1659346083.jpg ইসলামের উজ্জলতম নক্ষত্র: ইমাম সাজ্জাদ (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81221.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115159_5.jpg ইমাম হোসাইন (আ.) -এর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য http://www.erfan.ir/bengali/81226.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115164_13.jpg ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাত http://www.erfan.ir/bengali/81227.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81228.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81229.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81230.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81231.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81232.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81233.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81234.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81235.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81236.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81237.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115474_ya-hussain-wallpapers-2012.jpg জিয়ারতে আশুরার ফজিলত http://www.erfan.ir/bengali/81243.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81244.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115668_6c5a25a05dc625b11bae2c6a0fdd6972.jpg সোমালিয়ায় নিহতের সংখ্যা বেড়েছে ২৩১ http://www.erfan.ir/bengali/81245.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81246.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81247.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115729_cb76eee422de0b6b08652e364cbd1967.jpg ১৫ শাবান: শেকল ভাঙার মহানায়কের জন্মদিন http://www.erfan.ir/bengali/81249.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81250.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81251.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115919_d24e49494b0d779a5f6baa70a1a664e6.jpg মানবজাতির অনন্য গৌরব ইমাম হুসাইন (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81252.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81253.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115920_c8cbd2b1a287d889b10605ebc24c5a03.jpg কেমন ছিলেন সর্বকালের সেরা মহামানবী? http://www.erfan.ir/bengali/81255.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81256.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81257.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/116061_thm_201imam_baqir_alhassanain.com_015.jpg ইমাম বাকের (আ) এর জন্মবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/81258.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/116062_thm_88imam_bagher_5.jpg ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/81259.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81260.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/116100_a13418.JPG সূরা ইউসুফ; (৬ষ্ঠ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81263.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/116232_axlaq-1-1.jpg দুই হাতে ভর দিয়ে কারবালার পথে পঙ্গু শিশু (ছবি) http://www.erfan.ir/bengali/81264.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81265.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81266.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81267.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81268.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81269.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81271.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116407_Ahlul Bayt (la Gente de la Casa del Profeta) en el Corán.jpg সৌভাগ্যের পরশমণি -২ http://www.erfan.ir/bengali/81272.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81275.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116487_aea8d3372c8092b85f46b5e92c886b34.jpg ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের ৬ মাস পূর্বের অবস্থা http://www.erfan.ir/bengali/81276.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116488_imamzaman (18).jpg ইমাম মাহদি (আ.) এর জন্মের অলৌকিক ঘটনা http://www.erfan.ir/bengali/81277.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116490_imamzaman (18).jpg বিশেষ দৃষ্টিকোণে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আর্বিভাব http://www.erfan.ir/bengali/81279.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81281.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81282.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81284.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116520_1.jpg ইমাম হুসাইনের (আ.) প্রতি মানবজাতির ভালবাসার দর্শন http://www.erfan.ir/bengali/81285.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116521_8aba40ad6834013a2aada55d155d6041.jpg কারবালায় পবিত্র চেহলামের পদযাত্রায় বিশ্বের মুসলমানরা http://www.erfan.ir/bengali/81286.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81287.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116581_moharam_17.jpg মহররমের শোক পালনের সংস্কৃতি http://www.erfan.ir/bengali/81288.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116582_moharam_13.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কতিপয় খুতবা ও বাণী http://www.erfan.ir/bengali/81289.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116583_moharam_11.jpg ইমাম হোসাইন (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81290.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81291.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81292.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81296.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116741_02.jpg হুসাইনকে (আ.) দমন করা ওয়াজিব: দরবারি আলেমের ফতোয়া http://www.erfan.ir/bengali/81306.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116873_0ec4d10b1fdc5132812352cd637.jpg মহানবীর ওফাত দিবস এবং ইমাম হাসান (আ) এর শাহাদাত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/81307.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116874_01.jpg হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি দূরুদ পড়ার গুরুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/81311.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81312.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/117058_0bd7e23e201c2ee2807101639af94784.jpg মানবজাতির মুক্তি ও সর্বোত্তম উন্নয়নের দিশারী বিশ্বনবী (সা)' http://www.erfan.ir/bengali/81313.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81316.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81317.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81318.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81319.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81320.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/117196_3e31bfb7c0e3f02d334ebe3ab7ef1108.jpg বুকামালে ফ্রন্ট লাইনে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল সুলায়মানি: নাসরুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/81321.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81322.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81333.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81336.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/117487_21.jpg পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন http://www.erfan.ir/bengali/81337.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117524_23.jpg মহানবীর (সা.) আহলে বাইতের শিক্ষা (২য় কিস্তি) : কবর যিয়ারত http://www.erfan.ir/bengali/81338.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81339.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117567_1-20.jpeg পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজের দোয়া বা তা‘কীবাত http://www.erfan.ir/bengali/81340.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117568_54e9e0e5691b8.jpg মানব ও সমাজসেবায় ইসলামের প্রেরণা http://www.erfan.ir/bengali/81341.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117613_500x312_1442820302912683.jpg আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব http://www.erfan.ir/bengali/81342.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117614_429143_m.jpg অপবাদ : যা ব্যক্তিত্ব বিনাশ করে http://www.erfan.ir/bengali/81345.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81346.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81347.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81348.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81349.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81350.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117944_580a7aa578d47.jpg আল কোরআনের দৃষ্টিতে মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য http://www.erfan.ir/bengali/81351.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117945_56561f4bcf8c4.jpg আল্লাহর ওপর নির্ভরতা http://www.erfan.ir/bengali/81352.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/117946_11299.jpg ধৈর্য ও সহনশীলতা http://www.erfan.ir/bengali/81353.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81354.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118062_a11993.JPG দৃষ্টি সংযত করার ২০ টি উপায় http://www.erfan.ir/bengali/81355.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118063_A11597.jpg শ্রমের মর্যাদা http://www.erfan.ir/bengali/81356.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118064_A12739.JPG ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে হিংসার ধ্বংসাত্মক প্রভাব http://www.erfan.ir/bengali/81357.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81358.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118068_a11993.JPG আল কুরআনের আলোকে মানুষ-১ম কিস্তি http://www.erfan.ir/bengali/81359.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118069_A11597.jpg নাহজুল বালাগায় ‘তাকওয়া’ http://www.erfan.ir/bengali/81366.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81367.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81368.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81369.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118246_429143_m.jpg আল কোরআনের অলৌকিকতা (১ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81370.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118247_500x312_1442820302912683.jpg কোরানের দৃষ্টিতে আশাবাদ http://www.erfan.ir/bengali/81371.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81372.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118403_4b8acdf7f3826f25b22638c283abf13e.jpg সানয়ায় বোমা বর্ষণ অব্যাহত থাকলে রিয়াদ ও আবুধাবি সুরক্ষিত থাকবে না http://www.erfan.ir/bengali/81378.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118715_8fa9a6fd06faf6fd7687d6d9d4f754fc.jpg গুয়েতেমালার সিদ্ধান্ত বেআইনি ও লজ্জাজনক: ফিলিস্তিন http://www.erfan.ir/bengali/81379.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118716_f0d60d52dae15720a5e310d57eacf9ef.jpg দেশ ছাড়তে গিয়ে বিমানবন্দরে ব্লগার গ্রেফতার http://www.erfan.ir/bengali/81380.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81381.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81382.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81383.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81384.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81385.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81386.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81387.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81388.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81389.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81390.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119183_1-20.jpeg সূরা ইউসুফ; (১৪তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81391.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81392.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119184_57f2bda036d63.jpg কারবালা থেকে পশ্চিম তীর-জাগো হুসাইনি সেনা http://www.erfan.ir/bengali/81393.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81394.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119185_581a4b6805fd6.jpg সূরা ইউসুফ; (১৬তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81395.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81396.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81397.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81398.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81399.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119270_20.jpg কারবালার কালজয়ী মহাবিপ্লব-(ছয়) http://www.erfan.ir/bengali/81400.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119271_02.jpg কারবালার কালজয়ী মহাবিপ্লব-(শেষ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81403.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119383_429143_m.jpg সূরা ইউসুফ; (১৯তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81404.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119384_866cb6fc64fc35bb374bfd0cde5.jpg সূরা ইউসুফ; (২০তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81405.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81406.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81407.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119464_2017-01-18_14-19-24-300x300.png সূরা ইউসুফ; (২২তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81408.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119465_2017-01-24_02-56-14-300x169.png অস্থায়ী বিবাহ প্রসঙ্গে http://www.erfan.ir/bengali/81409.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119466_quran_history_01-min.jpg সূরা ইউসুফ; (২৩তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81410.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81411.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81412.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81413.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81415.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81416.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81417.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81418.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81419.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81423.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119743_الإمامة ,هي ,ولاية أمور, المسلمين.JPG মহানবী (সাঃ)-এর আহলে বাইতকে ভালবাসা ফরজ http://www.erfan.ir/bengali/81424.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119744_a13308.JPG সুন্নাত না ইতরাত http://www.erfan.ir/bengali/81425.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119779_fc1c866d8e161c1a59a51b251921a513.jpg উলিল আমর http://www.erfan.ir/bengali/81426.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119780_fc1c866d8e161c1a59a51b251921a513.jpg সূরা ইউসুফ; (২৯তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81431.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120001_490defeddd9c3de8c02f7d3b95027154.jpg মিয়ানমারে ভেঙ্গে দেয়া হল শতবর্ষী মসজিদ http://www.erfan.ir/bengali/81432.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120002_e7bcf076ecfcb87de5ccffc3cf849e4c.jpg সৌদি নেতারা হতভম্ব হবে: আনসারুল্লাহর হুঁশিয়ারি http://www.erfan.ir/bengali/81433.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120111_04.png ধর্মে কোন জোর-জুলুম নেই http://www.erfan.ir/bengali/81434.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120112_d35d7e410a83b00ff05b2c611830608b.jpg আরবরা যখন দায়েশকে সুন্নি সংগঠন বলে প্রচার করছিল ইরান তখন আমাদের পাশে ছিল http://www.erfan.ir/bengali/81435.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81436.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120225_a3d40ba26df3877f0c5be5e9638de0cf.jpg আয়াতুল্লাহ ঈসা কাসিমের নাগরিকত্ব বাতিলের অনুমোদন করল আদালত http://www.erfan.ir/bengali/81437.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120226_814cb019cd905d830a7f64136b9704e0.jpg ফিলিস্তিনে ট্রাম্প ও পেন্সের প্রতীকী বিচার সম্পন্ন http://www.erfan.ir/bengali/81440.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120443_d6de0dd179c9a0b7461ee320fddc11e6.jpg আয়াতুল্লাহ ঈসা কাসেম হাসপাতালে http://www.erfan.ir/bengali/81455.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120684_13q2.JPG কোরআনের আলো অনির্বাণ http://www.erfan.ir/bengali/81458.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81460.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81463.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120823_464826_m.jpg আল কোরআনের অলৌকিকতা (৬ষ্ঠ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81464.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81465.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81466.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81467.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81468.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81469.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81471.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81472.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120966_a11115.JPG সূরা ইউসুফ; (৩০তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81473.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120967_A11260.JPG সূরা ইউসুফ; (৩১তম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81474.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120968_A12038.JPG দরিদ্রতার চেয়ে মৃত্যু ভাল http://www.erfan.ir/bengali/81475.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120969_A12025.JPG সূরা রা’দ; (১ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81476.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120970_a11993.JPG সূরা রা’দ; (২য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81482.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/121143_A12674.JPG আল কোরআনের অলৌকিকতা (৫ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81492.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81493.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81494.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81495.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81496.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81497.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81498.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81499.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81500.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81511.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121879_56afc50923084.jpg পবিত্র রমযান আত্মশুদ্ধির মাস http://www.erfan.ir/bengali/81513.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122010_28.jfif হযরত ফাতেমা (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/81519.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122097_47.jfif শ্রেষ্ঠ নারী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (সা. আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81523.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122219_namaz_1.jpg ছ্বালাত্ পাঁচ ওয়াক্তের দলীল কী? http://www.erfan.ir/bengali/81524.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122250_1-20.jpeg আত্মগঠনের মাস : রমযান http://www.erfan.ir/bengali/81526.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122252_57d1caa503f01.jpg দোয়া কবুলের মাস http://www.erfan.ir/bengali/81527.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122253_57f2bda036d63.jpg যে কারণে রোযা ফরজ হলো http://www.erfan.ir/bengali/81529.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122333_55cb9dec7457d.jpg ইফতার ও সেহরীর সময়সীমা http://www.erfan.ir/bengali/81530.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122334_56afc50923084.jpg রহমত মাগফেরাত আর নাজাতের মাস : রমজান http://www.erfan.ir/bengali/81542.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122740_228552_117.jpg জ্ঞানের বিকাশদানকারীঃ ইমাম মোহাম্মাদ বাকের (আ) http://www.erfan.ir/bengali/81546.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81547.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122903_125793.jpg কুরআনের দৃষ্টিতে নবী-রাসূলগণ http://www.erfan.ir/bengali/81548.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81549.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81553.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81554.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81555.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81556.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81560.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81561.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123044_2 - Copy 1.jpg কারবালার বীর নারী হযরত যায়নাব (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81563.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123046_سسس.jfif ইমাম হোসাইনের এই আশুরা বিপ্লবে নারীদের ভূমিকা http://www.erfan.ir/bengali/81564.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123047_اس-ام-اس-وفات-حضرت-زینب.jpg যয়নাব (আ.) এর কন্ঠস্বর এখনো অনুরণিত http://www.erfan.ir/bengali/81565.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81566.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81567.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81568.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123099_4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e_843.jpg ইরানে ইমাম রেজার (আ) মাজারে মুসলমান হলেন হাঙ্গেরিয় নারী http://www.erfan.ir/bengali/81569.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81570.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81571.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81572.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123133_406490_448117.jpg খুলনা, যশোর ও নড়াইলে ফাতেমা (আ.)-এর জন্মবার্ষিকী পালিত http://www.erfan.ir/bengali/81586.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123467_imam_kazem_2.jpg ইমাম মূসা কাযিম (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/81588.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123469_matn-shahadat-imam-musa-kazim-sabzpendar.com-4.jpg আশুরার ঘটনাবলীঃ তাবু লুট ও অগ্নিসংযোগ http://www.erfan.ir/bengali/81589.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123470_mosa-kazem-2.jpg আশুরার ঘটনাবলীঃ যুদ্ধের ময়দানে শহীদগণের নেতা ইমাম হোসাইন (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81592.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81593.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81594.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81595.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81596.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81597.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123751_1_hazrate-abbas7.jpg ইমাম হোসাইন (আ.)'র চেহলাম http://www.erfan.ir/bengali/81607.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123850_2.jfif ইয়াযীদের দরবারে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81609.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123925_20110705175428887_sajad-06.jpg ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/81611.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123965_3a5be370a9b090ab9a3f5f8aa843ceb9.jpg পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে কি শাফাআত বৈধ? http://www.erfan.ir/bengali/81612.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124064_Thumb_37862_www.al-shia.org.jpg আল্লাহ্‌ কেন শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন? http://www.erfan.ir/bengali/81613.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124065_Thumb_37427_s6.jpg কা’বা ঘর কেন্দ্রিক ইবাদাতের বিধান কি প্রতিমা পূজার সাথে তুলনীয় ? http://www.erfan.ir/bengali/81614.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124084_ramadhan_03.jpg কেন শিয়ারা অধিকাংশ মুসলমানের মতাদর্শের অনুসরণ করে না ? http://www.erfan.ir/bengali/81615.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124085_ramadham_007.jpg আবু হানিফার সাথে ইমাম সাদিকের মুনাযিরা http://www.erfan.ir/bengali/81618.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124218_x4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e_518.jpg.pagespeed.ic.fyl7Cw3u5V.jpg সালেহ সামাদের হত্যার জবাব দেওয়া হবে: আনসারুল্লাহ মহাসচিব http://www.erfan.ir/bengali/81619.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81626.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124546_x139780e384aa885d4318799402df2a38.jpg.pagespeed.ic.0R6LtTXSWt.jpg ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুগে সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধ http://www.erfan.ir/bengali/81634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124547_x32f7900b999a53eb3951a05e7160dfdb.jpg.pagespeed.ic.rmRUT7vYEq.jpg ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বিশ্বজনীন শাসনের একটি চিত্র http://www.erfan.ir/bengali/81638.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81646.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124842_0cab61d407e729c6e4b9087b89595dc3.jpg সুন্নি মাজহাবের সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অবমাননা হারাম: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা http://www.erfan.ir/bengali/81647.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124843_7a068925db8c3add16e752c357fbda33.jpg কারবালায় ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কতজন সাথি শহীদ হন http://www.erfan.ir/bengali/81648.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124844_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg মহান আল্লাহ কেন সকল নবীকে এক বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে প্রেরণ করেছেন ? http://www.erfan.ir/bengali/81649.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81650.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81651.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81652.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81653.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81654.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81655.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81656.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81657.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81658.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81659.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81660.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124951_0cab61d407e729c6e4b9087b89595dc3.jpg ৭৩টি ফের্কার একটিমাত্র ফের্কাই কি জান্নাতি হবে? http://www.erfan.ir/bengali/81661.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124952_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg হিন্দুর তৈরি খাবার খাওয়া যাবে কি-না? http://www.erfan.ir/bengali/81662.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81663.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81664.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81665.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124998_Thumb_44577_images.jpg জুমার নামাজ ও জামাতের নামাজে মহিলারা কেন অংশগ্রহণ করতে পারবে না? http://www.erfan.ir/bengali/81666.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81667.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81668.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124999_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif হযরত আলীর নামের শেষে (আ.) ব্যবহার প্রসঙ্গে http://www.erfan.ir/bengali/81682.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81683.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81684.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81685.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81688.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125635_pourquoi_les_chiites_ne_font_pas_les_tarawihs_en_congregation.gif পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81690.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81691.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81696.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125895_emam-hasan-photo-1-350x247.jpeg ইমাম হাসান (আ.)-এর জন্মদিন http://www.erfan.ir/bengali/81697.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125896_farhangnews_258522-652214-1497073584.jpg হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)এর শাহাদাতবার্ষিকী http://www.erfan.ir/bengali/81698.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81699.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81700.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81709.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126215_ali_06.jpg হযরত আলী (আ.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলো http://www.erfan.ir/bengali/81712.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126257_57572bc22f6a5.jpg ইসরাইল একটি ক্যান্সার, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হলে ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার সম্ভব’ http://www.erfan.ir/bengali/81713.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126258_1.jpg ইসরাইল-বিরোধী সংগ্রাম জোরদারের শপথে দৃপ্ত হল বিশ্ব কুদস দিবস http://www.erfan.ir/bengali/81714.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81715.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81716.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81717.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81718.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81719.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126429_insan-kamil1.jpg পাদ্রি থেকে মুসলমান: সামি ফার্নান্ডেজ http://www.erfan.ir/bengali/81720.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126430_ISLAM 2.jpg অষ্ট্রেলিয়ান নও-মুসলিম সুসান কারল্যান্ড http://www.erfan.ir/bengali/81721.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126431_tavasol.jpg জাপানি নও-মুসলিম মাসায়ো ইয়ামাগুচি http://www.erfan.ir/bengali/81725.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81727.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81730.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126576_ISLAM 1.jpg চিলির নও-মুসলিম খলিল সাহওয়ারি http://www.erfan.ir/bengali/81731.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126577_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif ড্যানিশ নও-মুসলিম আনা লিন্ডা নুর http://www.erfan.ir/bengali/81732.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126628_quran_02.jpg ব্রিটিশ নও মুসলিম ক্যাট স্টিভেন্স বা ইউসুফ ইসলাম http://www.erfan.ir/bengali/81733.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126629_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif অষ্ট্রেলিয়ার নও মুসলিম মিসেস নার্গিস বালদাচিন http://www.erfan.ir/bengali/81734.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126679_la_procedure_de_circumambulation.gif दलील व बुरहान के साथ मज़हब का इंतेख़ाब करना चाहिये http://www.erfan.ir/bengali/81735.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126680_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif बिदअत क्या है? http://www.erfan.ir/bengali/81736.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126724_baqi_07.jpg জান্নাতুল বাকি ধ্বংসের নেপথ্যে ওয়াহাবি মতবাদ http://www.erfan.ir/bengali/81737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126725_baqi_06.jpg ইসলামের পবিত্র ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো ধ্বংস : সভ্যতার অবমাননা http://www.erfan.ir/bengali/81738.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126726_baqi_05.jpg বাস্তবতার দর্পনে ওহাবি মতবাদ (১-১০) http://www.erfan.ir/bengali/81739.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126760_islam2.jpg মার্কিন নও মুসলিম ববি ইভান্স http://www.erfan.ir/bengali/81740.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126761_islam2.jpg মার্কিন নও মুসলিম শ্যান ক্রিস্টোফার স্টোন (২) http://www.erfan.ir/bengali/81741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126805_138232111115157171142195227225561861557317596.jpg মার্কিন নও মুসলিম শ্যান ক্রিস্টোফার স্টোন (১) http://www.erfan.ir/bengali/81742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126806_17815720423510261852171192001282337692218.jpg আফ্রিকান নও মুসলিম রুজে বুনগুস http://www.erfan.ir/bengali/81743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126875_allah.jpg ব্রিটিশ নও মুসলিম আইভান রাইডলি http://www.erfan.ir/bengali/81744.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126876_insan-kamil1.jpg নও মুসলিম আব্দুল্লাহ আরমাদা http://www.erfan.ir/bengali/81745.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126943_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif মার্কিন নও মুসলিম সায়িদ মুহাম্মাদ বা স্কট লাইঞ্চ http://www.erfan.ir/bengali/81746.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126944_shia_siffat.jpg মার্কিন নও মুসলিম অভিনেত্রী প্যারিস হিলটন http://www.erfan.ir/bengali/81747.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126989_1478466054_581f92e9391dd.jpg মার্কিন নও মুসলিম আমিনা অ্যাসিলিমি http://www.erfan.ir/bengali/81748.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126990_insan-kamil1.jpg মার্কিন নও মুসলিম ডায়ানা ট্রেভান গোসো http://www.erfan.ir/bengali/81749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126991_17815720423510261852171192001282337692218.jpg মার্কিন নও মুসলিম অ্যারেন সেলার্স http://www.erfan.ir/bengali/81750.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127091_Thumb_44577_images.jpg নও মুসলিম গ্যারি মিলার http://www.erfan.ir/bengali/81751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127092_insan-kamil1.jpg নও মুসলিম ইউসুফ আবদুল্লাহ http://www.erfan.ir/bengali/81752.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127093_resol_08.jpg মার্কিন নও মুসলিম অধ্যাপক স্টিভেন ক্রাউস http://www.erfan.ir/bengali/81753.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127121_17815720423510261852171192001282337692218.jpg ফ্রান্সের নও মুসলিম ক্লেয়ার জোবার্ট http://www.erfan.ir/bengali/81754.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127122_ISLAM 2.jpg ফরাসি নও মুসলিম লায়লা হোসাইন http://www.erfan.ir/bengali/81755.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127211_alzonobat_alkebirat_02.jpg ফ্রান্সের নও মুসলিম: সঙ্গীত-শিল্পী দিয়ামস http://www.erfan.ir/bengali/81756.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127212_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif মাইকেল জ্যাকসনের আইনজীবী মার্ক শেফার-এর ইসলাম-গ্রহণের কাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/81757.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127259_0cab61d407e729c6e4b9087b89595dc3.jpg মার্কিন নও মুসলিম যায়েদ শাকের http://www.erfan.ir/bengali/81758.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127260_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg দক্ষিণ আফ্রিকার নও মুসলিম ক্রিকেটার পার্নেল http://www.erfan.ir/bengali/81760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127357_cdc679bebbe282e170ab6fe0dca8445e_874.jpg সত্যের দিশা পেলো যে তৃষা http://www.erfan.ir/bengali/81761.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81762.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127358_quelles_sont_les_conditions_pour_les_choses_sur_lesquelles_la_zakat_s_applique.jpg ‘ডায়ানা বিটি’-র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী http://www.erfan.ir/bengali/81764.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127387_Thumb_44577_images.jpg মহান আল্লাহর অস্তিত্ব http://www.erfan.ir/bengali/81765.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127388_tavasol.jpg খোদার অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ http://www.erfan.ir/bengali/81772.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127690_kifeh.jpg খোদা পরিচিতি কী এবং এতে পৌঁছার সরল ও সহজ পথ কী? http://www.erfan.ir/bengali/81774.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127692_allah.jpg নাহ্জুল বালাগ্বায় আল্লাহর পরিচয় http://www.erfan.ir/bengali/81775.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127897_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী http://www.erfan.ir/bengali/81776.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127898_kalima_4.jpg আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ http://www.erfan.ir/bengali/81777.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127899_kalima_4.jpg আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় http://www.erfan.ir/bengali/81778.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127971_tawhid_1.jpg দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের দৃষ্টিতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস (১ম পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81788.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81801.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128638_55cb9dec7457d.jpg ইমামত http://www.erfan.ir/bengali/81802.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81803.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128720_kalima_4.jpg বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে ইমামের নিষ্পাপতা http://www.erfan.ir/bengali/81804.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81805.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81807.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81811.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128824_138232111115157171142195227225561861557317596.jpg হযরত আলী ও ইমামত http://www.erfan.ir/bengali/81814.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128935_ahle_bait_2.jpg নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ http://www.erfan.ir/bengali/81815.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129064_emam-javad1388-Copy-Copy.jpg ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-জাওয়াদ আত-তাকী http://www.erfan.ir/bengali/81816.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129065_emam-javad-105-1400.jpg ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্ম http://www.erfan.ir/bengali/81817.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129066_emam-javad-84-1400.jpg ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর কিছু মূল্যবান বাণী http://www.erfan.ir/bengali/81818.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129067_emam-javad7-310x205.jpg ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর কিছু মোজেযাহ http://www.erfan.ir/bengali/81819.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81820.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81821.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81822.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81828.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129433_13q2.JPG গিবনের চোখে কুরআন, বিশ্বনবী, আলী ও হুসাইন (আ) এবং ইহুদি-নৃশংসতা http://www.erfan.ir/bengali/81831.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129512_cdc679bebbe282e170ab6fe0dca8445e_874.jpg ইসলামে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গুরুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/81832.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129513_1478466054_581f92e9391dd.jpg কোরবানির তাৎপর্য ও শিক্ষা http://www.erfan.ir/bengali/81835.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129591_139506171318396588591734.jpg পাথরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আপেল বের করেন ইমাম বাক্বির (আ) http://www.erfan.ir/bengali/81836.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81844.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81847.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129845_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg নাহজুল বালাগায় পরাপ্রাকৃতিক (আধ্যাত্মিক-অজড়) বিষয়াদির ক্ষেত্রে দার্শনিক অনুধাবন ও উপলব্ধিসমূহের মূল্য http://www.erfan.ir/bengali/81848.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129846_1484503465_moses-red-sea.jpg নাহজুল বালাগায় মোনাফিকের বর্ণনা http://www.erfan.ir/bengali/81849.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129861_17621515814572559420297105199514721014684.jpg নাহজুল বালাগা অবলম্বনে পরহেজগার ব্যক্তির গুণাবলী http://www.erfan.ir/bengali/81855.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/130125_1005133_231.jpg হযরত আলী (আ.)-এর পথনির্দেশনা http://www.erfan.ir/bengali/81859.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81868.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130429_mohammad_3.jpg খলিফাতুর রাসূলের প্রয়োজনীয়তা ও তার নিয়োগ প্রণালী http://www.erfan.ir/bengali/81869.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130430_138232111115157171142195227225561861557317596.jpg নাহজুল বালাঘায় আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার http://www.erfan.ir/bengali/81872.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130525_Mobahele-News.jpg মুবাহালা http://www.erfan.ir/bengali/81873.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/81874.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130554_Islam_2.jpg ইসলামী সন্ত্রাস : বাস্তবতা না কল্পকথা? http://www.erfan.ir/bengali/81875.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130598_1-171.jpg ধর্মকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ হয়েছে http://www.erfan.ir/bengali/81876.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130599_imamat - Copy 1.gif কবরের উপর সৌধ নির্মাণ http://www.erfan.ir/bengali/81877.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130613_1-171.jpg ওযূতে পা মাসেহ্ নাকি ধৌত করতে হবে? http://www.erfan.ir/bengali/81879.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130696_57572bc22f6a5.jpg ইসলামের সর্বজনীন ঐক্যচিন্তা http://www.erfan.ir/bengali/81880.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130697_islam_siyasa.jpg ধর্ম ও রাজনীতি http://www.erfan.ir/bengali/81889.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131056_Emam_Hosein_1.jpg মাসুম গণ (আ.) -এর বানীতে ইমাম হোসাইন (আ.) http://www.erfan.ir/bengali/81891.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131145_muharram-2.jpg আশুরা আন্দোলনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক http://www.erfan.ir/bengali/81910.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131704_95479.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কতিপয় খুতবা,স্লোগান ও কথোপকথন (মদীনা থেকে কারবালা পর্যন্ত)-১ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81911.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131753_1444896411_img_1944-copy.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কতিপয় খুতবা,স্লোগান ও কথোপকথন (মদীনা থেকে কারবালা পর্যন্ত)-২য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81912.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131754_1444886202_ef0efdf295c76790fb5d732911a3b163_l.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর রক্তরঞ্জিত শাহাদাত : প্রেক্ষিত,উদ্দেশ্য ও প্রভাব (শেষ অংশ) http://www.erfan.ir/bengali/81913.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131755_1009789061-talab-ir.jpg ইমাম হুসাইন (আ.)-এর রক্তরঞ্জিত শাহাদাত : প্রেক্ষিত,উদ্দেশ্য ও প্রভাব (১ম অংশ) http://www.erfan.ir/bengali/81916.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/131841_c117827dcb434d781be62e3d9512c6d2_XL.jpg ইমাম হোসাইন (আঃ)'র সেই কালজয়ী সিদ্ধান্ত http://www.erfan.ir/bengali/81918.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/131911_4.jpg ইতিহাসের পাতায় : সাতই মহররম http://www.erfan.ir/bengali/81919.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/131912_Imam-Hussein.jpg ইতিহাসের পাতায়: ছয়ই মহররম http://www.erfan.ir/bengali/81928.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132183_11254.jpg বিচারবুদ্ধি ও ইসলাম http://www.erfan.ir/bengali/81929.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132184_11253.jpg জীবন জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধানে জ্ঞানতত্ত্বের পথনির্দেশ http://www.erfan.ir/bengali/81930.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132201_09.jpg কোরআনের দৃষ্টিতে : আহলে নাজাত্ কা’রা? http://www.erfan.ir/bengali/81931.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132202_52ffd33b160ee.jpg ইসলাম এবং বিশ্বজনীন শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন http://www.erfan.ir/bengali/81932.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132296_574debdd0f2ff.jpg ইসলাম অস্ত্রের জোরে প্রসার লাভ করেনি http://www.erfan.ir/bengali/81933.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132297_570d530787bd9.jpg ইসলাম- সহনশীলতার ধর্ম http://www.erfan.ir/bengali/81935.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132318_1-171.jpg শীয়া মাযহাবের উপদলসমূহ http://www.erfan.ir/bengali/81939.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132406_a11953.JPG বাতিল ওহাবী মতবাদ এবং তার স্বরূপ। http://www.erfan.ir/bengali/81940.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132407_a11845.JPG শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ৬ষ্ঠ পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81941.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132479_Thumb_37423_s2.jpg গীবত http://www.erfan.ir/bengali/81942.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132480_Thumb_37427_s6.jpg শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ৫ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81943.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132483_57572bc22f6a5.jpg শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ৪র্থ পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81946.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132572_6.jpg কারবালা যুদ্ধের নায়কদের করুণ পরিণতি http://www.erfan.ir/bengali/81949.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132687_A11268.JPG শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ৩য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81951.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132689_a11953.JPG শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ২য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81952.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132690_A12424.JPG শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ১ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81955.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132830_chalis_hadees_walidein.jpg শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে পার্থক্য http://www.erfan.ir/bengali/81956.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132831_berguru-sufi.jpg ইমামীয়া জাফরী মাজহাব-শেষ পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81957.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132832_baraat.jpg ইমামীয়া জাফরী মাজহাব-পর্ব-৩ http://www.erfan.ir/bengali/81958.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132842_hadis_01.jpg ইমামীয়া জাফরী মাজহাব-পর্ব-২ http://www.erfan.ir/bengali/81959.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132843_eb1e31de8f3afe411a847f54383f0e88.jpg মহানবী (সা.) এর আহলে বাইতের (আ.) নিকট তাশাইয়্যূর অর্থ http://www.erfan.ir/bengali/81960.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132934_4f341e6f836dbff7fdd4ee0ea0530d5d.jpg আল মুরাজায়াত (পত্রালাপ) http://www.erfan.ir/bengali/81962.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132936_121-1.jpeg ইসলামে নেতার গুরুত্ব http://www.erfan.ir/bengali/81963.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132945_1397650853_014.jpg রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ততা প্রসঙ্গে http://www.erfan.ir/bengali/81964.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132946_571645942a3e6dd089c4b0eedee364f0.jpg রাজনীতি কি ধর্ম থেকে আলাদা http://www.erfan.ir/bengali/81974.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133177_insan-kamil1.jpg প্রসঙ্গ : ‘ইলমে গ্বায়েব http://www.erfan.ir/bengali/81975.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133178_islam_is_best.jpg পরিবর্তনশীল জীবন এবং ইসলামী আইন http://www.erfan.ir/bengali/81976.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133179_islam.jpg সর্বশেষ ধর্মীয় ঐক্য (শেষ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/81977.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133189_torbat.jpg মহান আল্লাহর পথে দান http://www.erfan.ir/bengali/81978.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133190_tohid.jpg সর্বশেষ ধর্মীয় ঐক্য -১ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81979.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133264_5472027310713947402251772112423564242240.jpg ইহুদিবাদী স্বভাবের ওয়াহাবিরা মক্কা-মদিনায় নবী-পরিবারের মাজারগুলো ধ্বংস করে http://www.erfan.ir/bengali/81980.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133265_c097ffd3f9851dc361a557e0e929b2c9.jpg ইসলামী নয়, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিদর্শনগুলো রক্ষা করছে ওয়াহাবিরা http://www.erfan.ir/bengali/81981.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133266_9654291221491011813521994484521109140135.jpg ঈদুল ফিতর: ইসলামী ঐক্য ও সহমর্মিতার উতসব http://www.erfan.ir/bengali/81982.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133274_df51e57c9f6fd53888e090c03efefa73.jpg ইসলামী ঐক্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য http://www.erfan.ir/bengali/81983.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133275_13q2.JPG কোরবানির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস http://www.erfan.ir/bengali/81994.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133528_580a7aa578d47.jpg কোরবানি ঈদ সুস্থ থাকতে করণীয় http://www.erfan.ir/bengali/81995.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133529_584f654f1effe.jpg আল্লাহর প্রতি ইমান http://www.erfan.ir/bengali/81996.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133530_5646b3e53bc13.jpg নৈতিকতা, ধর্ম ও জীবন- ১১ পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81997.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133605_insan-kamil.jpg নৈতিকতা,ধর্ম ও জীবন ১০ পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/81998.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133606_Imamat.jpg বাক-স্বাধীনতার নামে ইসলাম-অবমাননা http://www.erfan.ir/bengali/81999.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82000.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82001.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82002.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82003.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82015.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133990_tavasol.jpg নৈতিকতা, ধর্ম ও জীবন: ৬ পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/82016.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133991_torbat.jpg বাস্তবতার দর্পনে ওহাবি মতবাদ (৩১-৩৫) http://www.erfan.ir/bengali/82017.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134021_torbat.jpg বাস্তবতার দর্পনে ওহাবি মতবাদ (২১-৩০) http://www.erfan.ir/bengali/82018.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134022_tohid.jpg বাস্তবতার দর্পনে ওহাবি মতবাদ (১১ - ২০) http://www.erfan.ir/bengali/82021.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134098_56561f4bcf8c4.jpg পশ্চিমা গণমাধ্যমের ইসলাম বিদ্বেষ http://www.erfan.ir/bengali/82022.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134099_11299.jpg ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ http://www.erfan.ir/bengali/82027.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134265_0376cf5600482ad472acae2f4cbd07dc.jpg রসিকতার ইসলামী সীমারেখা http://www.erfan.ir/bengali/82028.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134266_80181ac77684d869acd740184b381218.jpg নৈতিকতা, ধর্ম ও জীবন: ৫ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/82029.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134330_1453365264_s8hwgvjql9e.jpg নৈতিকতা, ধর্ম ও জীবন: ৪র্থ পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/82030.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82031.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134351_1471589864_57b61aaa3590b.jpg আহ্‌মদিয়া http://www.erfan.ir/bengali/82032.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134352_1458801577_maxresdefault.jpg কাদিয়ানী মতবাদ এবং খতমে নবুওয়াত http://www.erfan.ir/bengali/82033.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134353_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg লিও টলস্টয়ের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম http://www.erfan.ir/bengali/82034.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134451_chalis_hadees_walidein.jpg ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় http://www.erfan.ir/bengali/82035.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134452_berguru-sufi.jpg ধর্ম ও গণমাধ্যম http://www.erfan.ir/bengali/82036.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134453_baraat.jpg ইহুদি ধর্ম http://www.erfan.ir/bengali/82037.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134549_31879.jpg এক ইসলামের মধ্যে কেন এত মাযহাব? http://www.erfan.ir/bengali/82038.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134550_A11268.JPG মানবতার ধর্ম ইসলাম http://www.erfan.ir/bengali/82039.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134551_2461522231545122012617625011812612177148118221.jpg নৈতিকতা, ধর্ম ও জীবন: ১ম পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/82040.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134596_429143_m.jpg নৈতিকতা,ধর্ম ও জীবন: ২য় পর্ব http://www.erfan.ir/bengali/82041.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134597_437667_m.jpg কাযা ও কাদর http://www.erfan.ir/bengali/82042.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134598_A11268.JPG সুখ এবং দুঃখ এ দুটোই আল্লাহর পরীক্ষা http://www.erfan.ir/bengali/82043.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134714_1397121795_35796_mosque01.jpg বিচারবুদ্ধির আলোকে জাবর্ ও এখতিয়ার http://www.erfan.ir/bengali/82045.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134716_1397041999_ww.jpg অদৃষ্টবাদ: বিশ্বাস বনাম আচরণ http://www.erfan.ir/bengali/82046.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134717_1397692545_1kk6r1a.jpg লাইলাতুল মিরাজ http://www.erfan.ir/bengali/82047.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134736_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg আল্লাহ জীবিকা দানকারী http://www.erfan.ir/bengali/82048.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134737_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg মানুষ তার কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন না পরাধীন http://www.erfan.ir/bengali/82049.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134738_0376cf5600482ad472acae2f4cbd07dc.jpg ভাগ্যে বিশ্বাস http://www.erfan.ir/bengali/82050.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134739_464826_m.png বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবস্তুগত অস্তিত্ব http://www.erfan.ir/bengali/82051.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82052.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82053.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82054.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82055.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82056.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82057.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134837_1-171.jpg মৃত্যু http://www.erfan.ir/bengali/82058.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134838_1478466054_581f92e9391dd.jpg নবী ও রাসূলের প্রয়োজনীয়তা http://www.erfan.ir/bengali/82059.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134839_torbat.jpg শাফায়াত http://www.erfan.ir/bengali/82060.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134840_tohid.jpg বারজাখের জীবন http://www.erfan.ir/bengali/82067.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82068.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82069.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82070.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135289_Tips-for-New-Muslims-on-How-to-Read-the-Quran-03_570f28698f5a3.jpg মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব-২য় অংশ http://www.erfan.ir/bengali/82071.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82072.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135296_Tips-for-New-Muslims-on-How-to-Read-the-Quran-03_570f28698f5a3.jpg ইসলামের দৃষ্টিতে কর্ম ও শ্রম (৪র্থ পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/82073.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135297_kalima_4.jpg ইসলামের দৃষ্টিতে কর্ম ও শ্রম (৩য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/82074.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135380_hadiths_d_ahlul_bayt_a_propos_de_la_priere.gif ইসলামের দৃষ্টিতে কর্ম ও শ্রম (২য় পর্ব) http://www.erfan.ir/bengali/82075.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82076.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135397_torbat.jpg ধর্ম বিশ্বাস প্রশান্তির প্রধান উৎস http://www.erfan.ir/bengali/82077.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135398_tohid.jpg সূরা তওবার ৪৩ নং আয়াত ও মহানবী (সা.)-এর নিস্পাপত্ব প্রসঙ্গ http://www.erfan.ir/bengali/82078.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135482_1461769038_imam-zamanin-e-qeybi-dovrunde-oxunmasi-tovsiye-edilen-dua.jpg শাফায়াতের প্রতি বিশ্বাস কি শিরক? http://www.erfan.ir/bengali/82079.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135483_1478466054_581f92e9391dd.jpg সংগীত ও বাদ্য (الموسيقى و الغناء) http://www.erfan.ir/bengali/82080.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135484_1478505010_1445252338_monji__www_shiapics_ir_20120202_1726838395-1.jpg আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ কি অদৃশ্যের জ্ঞান (ইলমে গায়েব) রাখেন ? http://www.erfan.ir/bengali/82081.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/135529_2347187125126131104170112713614920116217826.jpg নবী (সা.) কিভাবে উম্মী ছিলেন বা কেন নবীকে ‘উম্মী নবী’বলা হয়? http://www.erfan.ir/bengali/82089.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82100.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82104.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82105.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82107.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82108.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82109.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82110.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82111.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82112.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82113.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82114.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82115.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82116.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136193_36.jpg বেহেশতের নারীদের নেত্রী- সব যুগের সেরা মানবী হযরত ফাতিমা-(আ) http://www.erfan.ir/bengali/82117.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82118.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136212_18.jpg ঢাকায় ফাতেমা (সা. আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী পালিত http://www.erfan.ir/bengali/82119.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82120.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82121.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82122.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82123.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82124.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82125.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82126.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82127.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82128.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82129.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82130.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82131.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82132.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82134.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82135.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82136.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82137.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82138.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82139.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82140.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136557_1397686918_s82r8pb.jpg সাদ্দামের কবরে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ; সৌদি পত্রপত্রিকায় তোলপাড় http://www.erfan.ir/bengali/82141.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82142.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82143.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82144.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82146.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82147.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82148.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82149.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136681_49.jpg হযরত আলী (আ.) এর ব্যথিত হৃদয় http://www.erfan.ir/bengali/82150.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82151.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82152.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82153.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136693_45.jpg হযরত ফাতেমার প্রতি নবী (সা.)-এর মহব্বত ও ভালবাসা http://www.erfan.ir/bengali/82154.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82155.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82156.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82157.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82158.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82160.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82161.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82162.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82163.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82164.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82165.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82166.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82167.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82168.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82169.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82170.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82171.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82172.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82173.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82174.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82175.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82176.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82177.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82178.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82179.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82180.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82181.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82182.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82183.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82184.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82185.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82186.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82187.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82188.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82189.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82190.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82191.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82192.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82193.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82194.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82195.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82196.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82197.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82198.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82199.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82200.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82201.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82202.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82203.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82205.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82206.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82207.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82208.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82209.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82210.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82211.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82212.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82214.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82215.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82216.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82217.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82218.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82220.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82221.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82222.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82223.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82225.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82226.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82227.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82228.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82229.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82230.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82231.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82232.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82233.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82234.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82235.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82236.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82237.htmlhttp://www.erfan.ir/bengali/82238.html