http://www.erfan.ir/azari/12551.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12552.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12553.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12554.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12555.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12556.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12557.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12558.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12559.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12560.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12561.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12562.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12584.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12585.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12586.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12587.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12588.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12589.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12590.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12591.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12592.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12593.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12595.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12596.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12598.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12600.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12601.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12602.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12604.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12605.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12606.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12608.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12609.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12610.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12611.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12612.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12613.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12614.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12615.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12616.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12617.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12652.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12653.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12654.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12655.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12677.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12678.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12719.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12720.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12721.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12746.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12747.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12748.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12749.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/12750.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13070.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13071.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13072.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13073.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13074.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13075.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13076.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13077.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13078.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13149.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13150.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13151.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13152.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13153.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13154.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13155.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13156.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13157.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13238.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13240.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13242.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13243.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13244.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13245.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13246.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13247.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13248.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13250.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13338.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13339.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13340.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13341.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13342.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13343.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13344.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13346.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13431.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13432.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13434.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13436.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13437.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13438.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13440.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13441.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13442.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13443.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13444.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13445.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13446.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13447.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13543.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13544.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13545.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13546.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13547.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13548.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13550.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13552.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13553.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13555.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13556.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13557.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13636.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13637.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13638.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13639.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13640.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13641.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13642.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13643.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13644.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13645.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13646.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13647.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13648.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13649.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13650.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13651.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13652.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13744.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13745.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13746.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13747.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13748.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13749.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13751.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13752.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13753.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13754.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13755.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13757.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13758.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13759.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13760.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13761.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13762.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13763.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13764.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13844.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13845.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13846.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13847.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13848.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13849.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13850.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13851.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13852.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13853.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13854.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13855.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13856.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13939.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13940.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13941.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13942.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13943.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13944.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13945.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13946.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13948.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13950.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13951.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13952.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13954.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/13955.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14039.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14040.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14041.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14042.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14043.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14044.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14045.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14046.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14047.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14048.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14049.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14050.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14051.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14052.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14053.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14054.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14055.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14056.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14057.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14058.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14059.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14060.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14061.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14062.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14063.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14064.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14065.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14066.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14067.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14068.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14069.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14070.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14071.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14072.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14073.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14074.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14157.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14158.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14235.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14236.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14237.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14238.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14239.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14240.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14241.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14242.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14243.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14244.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14245.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14246.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14247.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14251.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14323.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14324.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14325.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14326.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14327.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14328.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14329.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14331.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14332.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14333.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14422.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14423.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14424.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14425.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14426.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14427.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14428.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14429.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14430.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14431.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14432.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14433.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14434.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14435.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14436.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14437.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14497.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14498.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14499.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14500.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14501.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14502.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14503.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14505.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14506.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14508.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14614.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14615.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14616.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14617.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/14618.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18428.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18429.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18430.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18431.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18432.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18433.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18434.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18435.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18436.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18437.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18438.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18439.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18441.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18442.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18443.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18447.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18448.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18502.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18504.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18508.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18510.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18511.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18512.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18513.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18514.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18515.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18516.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18517.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18518.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18519.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18520.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18521.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18522.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18523.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18524.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18526.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18527.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18584.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18585.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18586.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18587.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18588.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18589.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18590.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18591.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18595.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18596.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18598.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18605.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18607.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18657.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18658.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18659.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18660.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18661.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18662.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18663.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18667.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18673.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18675.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18677.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18678.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18729.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18730.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18733.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18735.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18736.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18739.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18746.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18748.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18759.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18764.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18765.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18766.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18802.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18803.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18805.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18806.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18808.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18809.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18811.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18813.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18817.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18818.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18819.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18820.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18821.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18825.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18829.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18830.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18903.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18904.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18905.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18906.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18907.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18911.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18913.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18914.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18916.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18917.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18918.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18920.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18921.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18922.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18923.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18925.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18930.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18932.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18933.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18934.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18952.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18953.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18954.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18955.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18956.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18957.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18958.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18959.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18960.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18961.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18962.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18963.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18964.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18965.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18966.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18967.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18968.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18969.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18971.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18973.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18974.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/18975.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19061.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19062.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19063.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19064.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19065.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19066.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19067.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19068.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19069.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19070.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19071.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19072.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19073.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19074.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19075.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19076.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19077.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19078.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19079.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19080.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19081.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19082.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19083.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19084.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19085.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19113.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19114.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19115.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19116.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19117.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19118.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19137.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19139.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19141.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19142.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19143.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19144.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19145.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19146.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19147.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19148.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19150.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19151.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19152.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19153.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19154.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19155.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19156.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19157.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19158.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19159.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19160.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19161.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19195.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19196.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19197.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19198.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19199.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19204.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19205.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19206.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19207.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19208.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19210.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19211.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19212.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19213.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19214.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19215.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19216.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19217.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19219.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19220.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19221.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19327.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19328.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19329.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19330.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19331.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19332.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19333.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19334.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19335.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19336.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19337.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19338.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19339.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19342.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19343.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19344.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19345.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19346.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19347.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19348.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19457.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19458.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19459.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19460.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19461.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19462.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19463.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19464.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19465.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19466.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19467.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19469.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19470.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19471.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19472.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19473.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19475.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19596.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19598.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19599.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19600.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19601.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19602.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19604.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19605.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19606.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19607.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19608.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19609.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19610.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19611.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19612.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19613.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19614.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19696.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19698.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19700.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19701.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19703.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19704.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19713.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19720.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19722.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19730.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19731.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19733.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19735.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19737.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19739.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19740.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19746.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19812.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19813.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19814.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19816.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19817.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19818.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19820.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19821.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19822.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19823.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19824.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19825.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19827.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19828.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19829.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19966.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19967.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19968.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19969.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19970.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19971.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19972.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19973.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19974.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19975.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/19976.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20163.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20164.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20165.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20166.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20167.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20168.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20169.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20170.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20171.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20172.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20173.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20174.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20294.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20295.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20296.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20307.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20308.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20405.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20406.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20407.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20414.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20415.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/20422.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21726.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21727.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21728.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21729.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21730.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21731.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21732.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21736.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21739.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21740.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21741.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21742.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21745.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21746.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21747.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21748.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21819.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21820.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21821.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21822.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21823.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21824.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21825.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21826.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21831.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21834.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21837.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21839.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21939.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21940.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21943.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21945.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21946.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21947.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21949.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21952.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21953.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/21954.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22037.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22038.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22041.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22042.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22044.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22047.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22048.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22049.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22051.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22052.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22125.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22126.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22127.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22128.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22129.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22130.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22131.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22132.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22133.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22135.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22136.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22137.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22189.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22190.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22191.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22192.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22193.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22194.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22198.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22335.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22336.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22339.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22436.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22437.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22438.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22439.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22440.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22441.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22442.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22443.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22444.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22445.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22606.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22607.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22608.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22609.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22611.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22612.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22613.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22614.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22615.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22617.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22618.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22619.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22620.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22622.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22623.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22624.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22625.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22626.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22708.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22709.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22710.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22711.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22712.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22713.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22714.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22719.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22720.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22721.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22722.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22723.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22724.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22725.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22805.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22806.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22807.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22808.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22809.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22810.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22811.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22812.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22813.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22814.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22815.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/22816.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23007.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23008.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23009.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23010.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23011.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23012.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23013.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23014.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23015.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23016.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23017.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23018.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23019.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23021.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23022.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23023.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23140.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23141.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23142.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23143.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23144.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23145.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23146.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23147.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23148.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23230.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23231.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23232.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23233.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23234.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23235.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23236.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23237.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23238.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23242.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23243.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23245.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23246.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23247.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23342.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23343.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23344.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23345.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23346.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23347.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23348.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23349.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23350.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23351.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23354.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23355.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23356.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23388.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23389.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23390.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23391.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23392.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23393.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23394.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23395.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23457.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23458.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23459.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23460.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23461.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23462.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23463.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23464.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23465.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23466.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23467.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23468.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23469.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23470.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23471.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23542.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23543.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23544.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23545.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23546.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23547.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23548.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23595.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23596.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23655.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23656.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23657.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23713.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23721.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23722.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23724.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23725.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23726.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23823.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23824.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23825.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23826.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23827.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23828.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23829.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23830.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23836.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23837.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23838.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23839.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23889.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23890.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23891.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23892.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23893.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23897.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23899.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23901.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23955.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23956.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23957.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23958.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23959.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23960.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23961.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/23963.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24045.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24046.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24047.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24692.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24693.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24694.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24695.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24696.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24697.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24698.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24699.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24700.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24701.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24702.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24704.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24705.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24706.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24707.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24708.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24709.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24710.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24711.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24712.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24825.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24826.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24827.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24828.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24829.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24830.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24831.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24832.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24833.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24834.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24835.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24836.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24837.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24838.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24839.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24840.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24841.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24842.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24843.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24844.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24845.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24846.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24847.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24906.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24907.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24908.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24909.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24910.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24911.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24912.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24913.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24914.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24915.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24916.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24917.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24918.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24919.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24920.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24921.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24922.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24923.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24924.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/24925.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25017.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25018.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25019.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25020.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25021.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25022.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25023.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25024.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25025.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25026.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25027.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25028.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25029.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25030.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25099.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25100.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25101.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25102.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25103.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25104.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25105.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25106.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25108.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25109.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25110.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25111.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25128.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25129.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25192.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25193.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25194.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25195.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25196.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25197.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25198.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25199.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25200.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25201.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25256.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25257.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25258.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25259.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25260.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25261.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25367.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25368.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25369.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25370.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25371.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25372.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25373.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25374.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25375.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25422.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25423.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25424.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25473.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/25474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26044.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26045.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26046.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26047.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26048.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26079.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26080.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26081.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26082.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26083.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26085.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26086.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26087.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26088.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26156.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26157.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26158.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26159.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26160.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26161.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26162.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26163.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26164.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26165.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26273.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26274.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26275.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26278.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26279.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26280.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26281.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26520.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26521.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26522.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26525.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26526.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26527.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26528.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26529.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26575.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26576.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26577.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26578.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26579.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26581.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26582.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26584.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26585.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26586.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26632.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26633.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26634.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26635.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26636.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26637.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26638.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26639.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26640.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26641.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26642.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26699.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26701.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26702.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26704.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26705.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26706.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26707.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26708.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26709.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26710.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26711.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26712.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26914.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26915.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26916.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26917.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26918.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26919.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26980.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26981.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26982.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26983.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26984.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26985.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26995.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/26996.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27053.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27054.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27055.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27056.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27057.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27059.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27060.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27061.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27062.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27065.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27066.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27127.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27128.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27129.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27131.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27132.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27133.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27134.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27135.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27136.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27139.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27140.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27141.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27142.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27143.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27144.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27145.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27146.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27147.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27250.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27251.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27252.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27253.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27254.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27255.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27256.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27258.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27259.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27260.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27388.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27390.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27391.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27392.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27393.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27394.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27395.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27456.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27458.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27581.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27582.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27583.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27625.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27627.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27734.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27735.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27737.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27738.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27739.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27740.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27741.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27809.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27810.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27811.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27812.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/27813.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28306.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28307.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28308.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28309.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28310.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28317.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28394.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28395.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28396.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28397.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28398.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28399.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28400.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28402.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28404.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/28408.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32234.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32235.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32236.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32237.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32426.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32427.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32428.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32429.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32430.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32431.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32432.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32433.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32434.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32480.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32481.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32482.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32483.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32484.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32485.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32486.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32487.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32489.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32550.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32551.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32552.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32553.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32555.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32556.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32610.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32611.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32612.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32613.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32615.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32616.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32618.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32714.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32719.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32822.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32823.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32824.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32825.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32826.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32828.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32829.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32830.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32831.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32832.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32833.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32835.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32926.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32927.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32928.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32929.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32930.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32931.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32934.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32935.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32936.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32937.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/32938.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33049.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33050.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33051.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33052.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33053.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33054.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33055.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33056.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33057.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33058.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33059.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33193.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33194.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33195.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33196.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33197.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33198.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33199.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33200.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33201.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33202.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33203.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33204.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33205.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33206.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33207.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33286.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33287.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33288.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33289.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33290.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33291.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33292.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33293.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33294.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33295.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33296.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33297.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33298.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33500.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33501.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33502.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33523.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33524.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33527.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33740.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33836.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33837.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33838.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33840.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33841.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33842.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33943.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33944.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33945.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33946.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33947.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33949.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33950.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/33951.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34002.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34003.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34004.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34005.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34006.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34007.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34008.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34009.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34010.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34011.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34012.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34013.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34035.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34099.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34100.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34101.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34102.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34103.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34104.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34105.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34106.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34179.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34180.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34181.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34182.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34183.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34184.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34185.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34186.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34188.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34311.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34312.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34313.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34314.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34315.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34316.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34598.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34599.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34600.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34601.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34604.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34605.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34606.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34607.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34608.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34703.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34704.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34705.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34706.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34707.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34708.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34709.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34710.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34711.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34712.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34713.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34714.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34719.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34720.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34721.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34722.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34723.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34780.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34781.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34783.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34875.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34876.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34877.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34878.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34879.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34880.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34881.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34882.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34883.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34987.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34988.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34989.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34990.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34991.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34992.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34993.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34994.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34995.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/34996.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35117.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35118.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35119.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35120.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35121.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35122.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35123.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35188.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35189.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35190.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35191.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35192.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35193.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35194.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35195.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35196.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35197.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35198.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35285.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35286.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35287.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35288.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35289.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35290.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35291.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35292.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35293.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35294.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35295.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35364.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35365.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35366.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35367.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35368.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35369.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35370.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35371.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35372.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35373.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35374.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35449.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35450.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35451.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35461.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35462.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35465.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35466.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35467.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35476.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35477.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35478.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35666.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35667.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35668.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35799.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35800.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35801.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35803.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35852.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35853.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35854.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35855.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35856.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35857.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35858.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35859.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35860.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35861.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35916.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35917.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35918.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35919.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35920.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35921.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35922.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35923.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35924.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35925.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/35999.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36000.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36001.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36004.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36005.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36006.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36007.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36008.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36009.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36010.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36011.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36012.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36013.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36014.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36015.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36069.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36070.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36071.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36072.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36073.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36074.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36075.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36076.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36077.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36078.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36079.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36176.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36177.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36178.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36179.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36180.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36365.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36366.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36367.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36368.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36369.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36370.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36371.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36372.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36373.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36374.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36375.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36376.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36377.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36415.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36416.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36417.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36418.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36420.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36518.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36519.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36520.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36521.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36522.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36523.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36524.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36525.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36598.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36599.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36600.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36601.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36602.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36604.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36605.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36607.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36608.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36657.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36658.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36659.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36660.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36661.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36662.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36665.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36666.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36710.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36711.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36712.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36713.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36714.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36760.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36761.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36762.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36763.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36764.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36765.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36766.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36891.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36892.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36893.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36894.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36895.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36896.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36897.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36899.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36900.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36901.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36974.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36975.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36976.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36977.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36978.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36979.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/36980.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37108.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37109.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37204.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37205.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37206.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37207.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37208.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37209.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37210.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37211.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37212.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37213.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37214.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37215.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37234.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37235.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37236.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37237.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37238.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37239.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37240.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37241.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37242.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37243.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37244.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37245.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37246.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37288.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37289.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37290.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37291.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37292.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37293.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37294.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37295.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37296.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37297.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37298.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37299.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37300.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37346.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37347.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37348.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37349.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37350.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37351.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37352.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37353.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37354.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37355.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37356.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37357.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37358.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37359.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37360.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37361.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37416.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37417.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37418.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37420.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37422.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37423.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37424.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37425.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37426.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37427.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37428.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37469.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37470.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37471.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37472.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37590.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37591.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37592.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37593.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37595.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37596.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37599.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37601.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37602.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37604.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37605.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37653.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37654.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37655.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37656.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37657.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37658.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37659.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37660.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37661.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37720.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37721.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37722.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37723.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37724.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37725.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37726.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37778.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37779.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37780.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37781.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37782.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37783.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37784.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37785.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37786.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37787.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37788.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37789.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37790.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37946.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37947.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37948.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37949.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37950.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37951.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37952.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37953.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37954.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/37955.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38045.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38046.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38047.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38048.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38050.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38130.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38131.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38204.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38205.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38206.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38207.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38208.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38209.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38210.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38211.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38212.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38213.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38214.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38215.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38216.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38334.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38335.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38336.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38338.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38341.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38342.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38361.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38362.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38363.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38364.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38365.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38366.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38433.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38434.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38435.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38436.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38437.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38438.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38439.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38440.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38487.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38488.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38489.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38491.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38494.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38496.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38497.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38498.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38499.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38500.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38540.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38541.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38542.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38543.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38544.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38545.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38546.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38547.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38548.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38549.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38550.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38703.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38704.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38705.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38706.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38707.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38708.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38710.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38844.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38846.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38907.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38909.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38910.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38911.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38912.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38914.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38977.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38978.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38979.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38980.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38981.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38982.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38983.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38984.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38985.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38986.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38987.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38988.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38989.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/38990.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39036.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39037.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39038.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39108.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39109.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39110.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39111.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39112.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39113.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39114.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39115.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39116.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39117.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39118.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39119.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39122.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39124.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39127.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39128.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39129.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39130.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39131.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39132.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39133.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39266.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39267.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39268.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39269.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39270.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39271.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39357.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39358.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39359.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39363.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39364.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39366.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39367.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39368.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39369.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39370.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39371.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39535.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39536.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39537.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39538.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39539.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39540.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39541.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39543.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39544.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39545.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39585.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39586.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39587.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39641.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39642.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39643.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39644.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39650.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39651.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39652.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39653.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39734.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39735.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39736.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39737.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39738.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39739.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39740.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39741.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39742.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39743.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39744.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39745.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39830.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39831.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39832.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39833.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39834.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39899.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39900.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39901.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39937.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39938.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39939.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39940.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39941.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39942.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39943.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39944.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/39945.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40011.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40012.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40013.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40014.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40015.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40017.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40018.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40019.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40020.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40060.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40061.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40062.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40063.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40064.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40065.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40066.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40067.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40068.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40119.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40120.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40122.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40123.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40124.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40125.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40126.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40127.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40128.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40169.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40236.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40237.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40238.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40239.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40240.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40241.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40242.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40243.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40264.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40265.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40266.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40267.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40268.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40269.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40320.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40321.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40322.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40323.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40473.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40480.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40534.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40535.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40536.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40537.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40539.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40540.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40598.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40599.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40600.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40601.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40602.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40604.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40841.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40842.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40843.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40844.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40846.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40883.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40884.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40885.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40921.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40922.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/40923.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41028.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41029.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41030.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41041.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41044.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41047.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41048.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41050.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41100.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41101.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41102.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41103.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41104.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41105.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41107.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41108.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41109.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41329.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41330.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41331.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41332.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41333.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41344.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41346.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41347.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41348.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41349.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41350.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41351.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41352.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41353.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41392.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41393.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41394.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41395.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41396.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41397.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41398.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41399.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41400.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41401.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41402.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41403.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41404.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41461.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41462.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41463.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41466.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41467.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41468.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41469.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41470.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41471.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41472.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41473.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41475.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41476.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41477.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41478.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41479.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41480.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41540.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41541.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41542.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41543.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41545.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41546.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41547.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41548.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41549.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41550.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41555.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41556.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41558.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41559.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41560.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41562.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41563.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41814.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41817.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41818.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41821.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41822.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41823.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41912.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41913.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41914.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41915.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41916.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41917.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41918.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/41919.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42106.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42107.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42108.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42110.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42111.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42112.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42113.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42114.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42115.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42116.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42117.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42118.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42226.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42227.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42228.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42229.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42230.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42231.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42263.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42264.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42420.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42422.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42424.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42425.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42489.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42490.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42491.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42492.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42493.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42494.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42495.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42496.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42497.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42498.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42599.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42600.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42601.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42602.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42603.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42604.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42606.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42607.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42608.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42609.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42610.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42611.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42669.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42670.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42671.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42672.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42675.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42676.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42677.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42678.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42679.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42680.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42681.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42919.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42920.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42921.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42922.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42923.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42924.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42925.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42926.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42927.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42928.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42929.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42930.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42931.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/42932.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43057.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43058.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43059.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43060.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43061.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43062.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43063.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43064.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43065.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43066.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43130.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43131.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43132.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43133.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43134.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43135.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43165.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43166.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43167.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43197.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43200.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43201.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43202.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43203.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43360.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43361.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43362.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43363.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43364.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43365.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43369.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43370.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43371.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43462.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43463.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43464.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43465.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43466.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43467.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43468.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43469.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43470.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43471.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43472.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43473.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43621.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43622.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43623.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43624.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43625.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43626.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43627.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43628.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43630.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43631.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43632.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43633.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43634.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43635.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43636.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43638.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43639.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43640.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43641.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43719.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43720.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43721.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43722.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43723.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43728.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43729.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43730.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43731.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43732.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43733.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43734.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43735.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43736.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43737.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/43738.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44139.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44140.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44141.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44142.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44143.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44144.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44145.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44147.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44148.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44149.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44150.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44241.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44242.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44243.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44244.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44245.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44246.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44247.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44248.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44249.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44250.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44251.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44252.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44253.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44254.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44255.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44256.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44257.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44258.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44314.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44316.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44317.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44318.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44319.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44320.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44321.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44322.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44390.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44391.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44392.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44393.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44394.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44395.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44397.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44398.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44399.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44400.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44401.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44402.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44403.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44404.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44405.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44406.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44407.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44408.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44409.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44410.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44465.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44526.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44527.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44528.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44529.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44530.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44531.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44532.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44625.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44626.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44628.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44630.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44652.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44653.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44654.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44655.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44656.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44657.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44658.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44659.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44660.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44697.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44698.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44699.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44792.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44793.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44794.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44795.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44796.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44797.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44798.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44799.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44800.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44801.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44802.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44819.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44822.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44839.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44860.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44872.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44873.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44874.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44875.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44876.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44878.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44879.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44880.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44881.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44884.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44885.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44949.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44950.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44951.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44952.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44953.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44956.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44957.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44958.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44960.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44962.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44963.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/44964.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45122.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45146.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45151.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45153.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45155.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45157.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45248.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45413.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45438.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45552.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45553.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45554.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45560.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45618.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45850.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45855.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/45856.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46002.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46003.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46004.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46005.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46006.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46007.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46008.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46029.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46122.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46282.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46285.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46287.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46289.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46290.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46291.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46469.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46484.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46545.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46546.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46585.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46586.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46587.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46588.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46589.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46590.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46591.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46592.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46593.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46671.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46672.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46673.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46674.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46675.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46676.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46677.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46678.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46679.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46680.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46681.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46682.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46683.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46684.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46685.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46730.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46731.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46732.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46733.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46734.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46735.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46736.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46737.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46738.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46739.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46740.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46741.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46742.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46743.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46744.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46745.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46801.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46802.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46803.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46804.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46805.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46868.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46869.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46870.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46871.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46872.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46918.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46922.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46923.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46924.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46925.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46926.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46928.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46929.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46930.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46968.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/46969.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47082.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47083.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47084.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47085.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47086.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47087.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47088.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47090.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47091.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47092.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47093.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47094.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47095.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47142.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47143.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47144.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47145.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47146.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47147.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47202.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47203.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47204.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47205.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47206.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47207.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47208.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47209.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47210.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47211.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47212.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47213.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47214.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47215.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47216.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47415.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47416.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47417.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47418.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47420.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47422.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47423.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47425.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47483.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47484.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47485.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47486.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47487.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47488.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47489.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47490.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47491.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47532.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47533.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47534.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47535.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47536.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47537.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47538.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47539.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47634.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47635.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47636.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47637.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47638.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47639.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47640.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47641.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47642.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47643.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47644.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47645.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47646.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47647.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47648.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47649.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47650.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47715.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47718.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47719.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47822.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47823.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47824.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47825.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/47826.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48020.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48021.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48022.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48023.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48024.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48025.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48027.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48029.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48030.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48031.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48078.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48079.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48080.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48083.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48084.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48085.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48086.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48087.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48088.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48090.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48091.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48092.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48199.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48200.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48201.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48202.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48203.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48204.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48205.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48206.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48207.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48208.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48209.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48210.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48211.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48212.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48213.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48214.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48215.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48216.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48217.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48266.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48267.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48268.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48269.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48270.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48271.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48272.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48273.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48274.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48275.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48276.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/48277.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56933.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56934.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56941.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56942.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56948.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56949.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56950.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56951.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56952.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56955.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56956.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56960.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56961.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56962.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56963.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56964.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56970.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/56978.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57015.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57016.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57017.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57019.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57020.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57021.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57052.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57054.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57055.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57056.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57057.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57058.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57059.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57060.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57061.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57068.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57090.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57091.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57092.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57093.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57094.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57095.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57096.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57102.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57103.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57104.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57105.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57106.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57107.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57108.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57110.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57111.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57112.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57113.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57114.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57115.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57116.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57119.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57121.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57139.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57140.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57141.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57150.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57151.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57152.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57157.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57165.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57166.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57167.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57168.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57170.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57171.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57172.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57178.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57179.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57180.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57181.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57182.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57183.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57184.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57185.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57208.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57209.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57210.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57211.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57212.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57217.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57218.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57241.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57242.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57247.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57248.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57249.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57250.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57268.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57274.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57275.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57276.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57277.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57278.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57279.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57293.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57297.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57301.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57302.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57304.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57312.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57313.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57314.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57315.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57316.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57317.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57324.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57325.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57326.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57327.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57328.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57329.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57360.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57361.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57362.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57363.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57364.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57384.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57385.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57386.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57387.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57388.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57389.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57390.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57407.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57408.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57409.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57410.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57411.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57412.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57443.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57444.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57445.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57446.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57453.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57496.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57497.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57498.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57499.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57500.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57501.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57502.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57503.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57517.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57527.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57528.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57529.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57530.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57531.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57532.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57533.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57534.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57541.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57542.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57544.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57545.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57546.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57547.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57588.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57589.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57590.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57591.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57592.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57593.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57676.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57677.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57679.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57680.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/57681.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58416.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58417.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58431.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58432.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58433.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58439.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58440.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58441.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58442.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58453.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58454.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58455.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58463.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58464.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58465.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58470.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58471.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58475.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58484.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58485.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58486.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58505.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58506.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58520.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58538.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58539.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58540.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58583.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58584.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58585.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58702.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58800.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58889.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/58890.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66380.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66381.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66390.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66391.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66392.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66514.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66515.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66516.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66517.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66518.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66519.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66520.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66521.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66522.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66581.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66582.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66584.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66683.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66684.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66685.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66731.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66842.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66843.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66844.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66845.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66846.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66847.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66848.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66917.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/66918.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67005.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67006.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67007.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67035.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67036.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67130.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67131.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67132.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67133.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67134.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67235.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67236.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67237.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67238.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67239.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67240.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67241.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67595.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67596.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67598.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67661.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67662.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67663.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67665.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67729.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67730.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67731.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67779.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67780.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67781.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67883.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67884.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67885.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67886.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/67887.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68090.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68091.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68092.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68094.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68166.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68167.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68168.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68170.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68171.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68411.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68412.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68413.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68414.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68415.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68416.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68417.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68418.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68666.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68667.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68668.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68669.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68670.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68671.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68672.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68673.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68674.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68846.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68847.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68848.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68849.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68851.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68921.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68923.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/68924.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69016.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69017.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69018.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69019.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69020.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69021.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69074.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69075.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69076.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/69077.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/70901.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/70902.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/70903.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/70904.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72090.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72091.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72093.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72094.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72095.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72096.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72097.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72098.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72099.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72329.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72330.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72331.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72332.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72333.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72334.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72335.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72336.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72804.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72805.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72806.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72807.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72808.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72971.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72972.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/72973.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73189.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73190.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73191.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73192.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73193.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73194.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73195.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73196.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73415.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73416.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73418.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73420.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73637.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73638.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73639.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73640.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73641.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73642.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73643.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73644.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73645.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73646.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73647.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73648.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73649.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73650.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73651.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73796.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73797.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73798.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73799.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73800.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73801.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/73802.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74081.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74082.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74083.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74084.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74085.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74086.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74087.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74088.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74090.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74091.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74092.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74151.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74152.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74431.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74432.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74433.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74434.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74652.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74653.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74654.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74655.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74658.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74659.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74660.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74661.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74889.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74890.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74891.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74892.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74893.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74894.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74895.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74896.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74897.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74899.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74900.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74901.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74902.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/74903.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75213.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75309.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75310.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75311.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75408.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75409.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75410.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75511.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75512.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75513.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75514.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75582.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75583.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75584.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75585.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75657.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75658.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75697.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75698.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75859.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75898.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75899.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75920.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75921.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75968.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/75969.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76095.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76096.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76097.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76162.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76163.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76188.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76231.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76232.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76233.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76368.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76369.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76370.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76420.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76475.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76477.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76550.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76551.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76552.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76624.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76625.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76689.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76690.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76743.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76744.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76789.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76790.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76840.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76841.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76885.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76886.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76933.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76934.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76985.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/76986.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77036.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77037.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77087.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77088.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77141.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77142.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77194.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77195.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77252.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77253.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77301.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77302.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77303.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77336.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77337.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77350.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77351.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77417.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77418.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77503.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77504.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77505.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77506.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77564.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77565.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77623.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77681.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77734.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77827.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77889.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77890.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77953.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77954.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77955.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/77956.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78010.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78011.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78062.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78063.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78114.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78115.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78116.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78165.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78166.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78215.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78216.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78251.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78252.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78306.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78307.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78361.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78362.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78430.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78431.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78492.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78493.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78494.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78561.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78562.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78563.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78564.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78565.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78566.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78567.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78621.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78622.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78669.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78670.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78671.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78672.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78673.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78777.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78778.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78794.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78795.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78915.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/78992.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79078.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79321.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79322.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79375.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79376.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79503.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79504.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79505.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79506.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79555.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79556.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79557.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59392_429143_m.jpg “İŞİD” Liviyanın neft yataqlarına hücum edib http://www.erfan.ir/azari/79558.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59395_429143_m.jpg Rusiyadan İŞİD-lə bağlı sərt qərar http://www.erfan.ir/azari/79559.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79560.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59624_429143_m.jpg Lənkəran polisi daha bir inanclını həbs etdi http://www.erfan.ir/azari/79561.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59625_31879.jpg Yəhudi və xristian irqçiləri Bolqarıstanda növbəti Məscidə hücum çəkiblər http://www.erfan.ir/azari/79562.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59708_429143_m.jpg Minlərlə yəmənli Ənsarullah-a dəstək ünvanında və xarici ölkələrin müdaxiləsinə qarşı aksiya keçiriblər http://www.erfan.ir/azari/79563.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79564.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59709_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg Hicablı Müsəlman qadın Avstraliyada ilin birinci qadını seçildi http://www.erfan.ir/azari/79565.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59796_429143_m.jpg İraq Müdafiə Naziri Amerika Ordusunun Baş Qərərgahının Başçısı ilə görüşdə İİR-a minnətdarlığını bildirdi http://www.erfan.ir/azari/79566.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59797_show.php.jpg Suriya və İraqda sələfilər Myanmada isə buddistlər tərəfindən Müsəlman soyqırımı davam edir http://www.erfan.ir/azari/79567.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59798_Thumb_44577_images.jpg Misir höküməti Rəfah keçid məntəqəsini müvəqqəti olaraq açdı http://www.erfan.ir/azari/79571.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59946_429143_m.jpg Karakas divarları anti ABŞ rəsm sərgisinə çevrildi http://www.erfan.ir/azari/79572.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59947_429143_m.jpg Doktor Mövsüm Səmədovdan yeni xəbər: “Hər bir azərbaycanlının rifaha qovuşması üçün hər kəs məsuliyyət daşıyır” http://www.erfan.ir/azari/79573.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59948_429143_m.jpg İşğalçı israil rejim hərbiçilərinin Fələstinlilərlə vəhşicəsinə hücumu, yaralanan var http://www.erfan.ir/azari/79574.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59949_429143_m.jpg Bəhreyn Xalqı siyasi məhbuslarlın azadlığı üçün aksiya keçirtdilər http://www.erfan.ir/azari/79575.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59950_429143_m.jpg Alman ordusunda İŞİD təhlükəsi http://www.erfan.ir/azari/79576.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59951_429143_m.jpg Sələfi yaraqlıları Moqadişoda terror aktı törətdi, ölən və yaralanan var http://www.erfan.ir/azari/79578.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59953_429143_m.jpg "Salavat" ayəsi http://www.erfan.ir/azari/79579.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60024_429143_m.jpg Ayətullah Şəbüstəri: `İngilis şiəliyi ən qısa zamanda aradan qaldırılmalıdır` http://www.erfan.ir/azari/79580.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60025_429143_m.jpg Bəşər Əsəddən ABŞ-ın çağırışına cavab http://www.erfan.ir/azari/79581.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60026_429143_m.jpg Suriya Milli Ordusu sələfilərin zirehli maşının belə vurdu http://www.erfan.ir/azari/79582.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60096_429143_m.jpg Əsədin növbəti qələbəsi: Almaniya da geri addım atdı http://www.erfan.ir/azari/79583.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60097_429143_m.jpg Suriyadakı terrorçular İsrail xəstəxanalarında müalicə olunur http://www.erfan.ir/azari/79584.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60098_429143_m.jpg Şəmxani: Sanksiyalar təsirsizdir http://www.erfan.ir/azari/79585.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60099_Thumb_44577_images.jpg İraqın sünni şeyxi "Əl-Əzhər" şeyxinin iddiasına cavab verib http://www.erfan.ir/azari/79586.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60100_429143_m.jpg Azərbaycan Avropada ikinci ən böyük silah idxalçısıdır http://www.erfan.ir/azari/79587.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60101_446876_m.jpg İmam Zaman (ə.f) həzrətləri və onun 313 xüsusi səhabəsi http://www.erfan.ir/azari/79589.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60103_429143_m.jpg Nigeriyada daha bir şəhər “Boko Haram” silahlılarından azad edilib http://www.erfan.ir/azari/79594.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60108_429143_m.jpg Qadının (hicablı ya hicabsız) naməhrəm qarşısında oxumasının hökmü nədir? http://www.erfan.ir/azari/79596.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63220_429143_m.jpg Keniyada üçgünlük matəm elan olunub http://www.erfan.ir/azari/79597.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63221_429143_m.jpg Azərbaycanlılar Yəməndən çıxarıldı http://www.erfan.ir/azari/79598.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63222_Thumb_44577_images.jpg Hacı Mövsüm Səmədova qarşı təzyiqlər davam edir http://www.erfan.ir/azari/79599.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63223_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg Sanksiyaların ləğv edilməsi Tehran-Moskva münasibətlərini möhkəmləndirəcək http://www.erfan.ir/azari/79600.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63281_429143_m.jpg AİP Möhsüm Səmədova qarşı qərəzli mövqeyə etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/79601.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63282_kk.jpg Qəzzədə İŞİD-ə bağlı sələfi şeyxi həbs olundu http://www.erfan.ir/azari/79602.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/79603.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63283_Thumb_40072_a-(9).jpg İranın dünyanın siyasi dəyişikliklərindəki rolunun artdığı vurğulanıb http://www.erfan.ir/azari/79604.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63542_429143_m.jpg Anormal sələfilərin növbəti qəhrəmanlıqları – Vandal vəhhabilər Aşşur imperiyasına aid bir şəhəri viran etdi http://www.erfan.ir/azari/79605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63543_429143_m.jpg Banqladeş Xalq Cumhuriyəti Cəmaət İslami partiyasının liderini edam etdi http://www.erfan.ir/azari/79606.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63544_Thumb_44872_ziarat.JPG Yəmən – Səud sülaləsinin qırıcı təyyarələrinin Təəzzdəki yaşayış massivlərinə vəhşicəsinə hücumu http://www.erfan.ir/azari/79607.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63545_7.jpg Həzrəti Fatimə Zəhranın (s) təvəllüdünün ildönüm münasibəti ilə Kərbəlada Quran Məclisi təşkil olunub http://www.erfan.ir/azari/79608.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63546_7.jpg Xanım Zəhranın (s.ə) mövludu münasibətilə qızıl gül paylanıb http://www.erfan.ir/azari/79609.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63547_7.jpg Bu gün Xanım Zəhranın (s.ə) mübarək mövlud günüdür http://www.erfan.ir/azari/79611.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63693_429143_m.jpg Hikmət və dəyərdən bir bölüm http://www.erfan.ir/azari/79612.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63694_Thumb_40539_00024564.jpg Kəbə nə üçün tikilib? http://www.erfan.ir/azari/79613.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63695_429143_m.jpg Ədədlərin sirri http://www.erfan.ir/azari/79614.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63840_429143_m.jpg Qobustan həbsxanasına salınan AİP Lideri və digər məhbusların hüquqları hər gün pozulur http://www.erfan.ir/azari/79615.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63841_429143_m.jpg "Boko-Haram" Kamerunun iki kəndinə basqın edib, 10 sakini öldürüb http://www.erfan.ir/azari/79616.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63842_429143_m.jpg Səna-da on minlərlə yəmənli BMT-nin ədalətsiz qərarına etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/79617.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63843_429143_m.jpg Bəhreyn xalqı qanlı “Formula 1” maşın yarışmasına etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/79618.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63844_7.jpg İsveçdə Xanım Fatiməi Zəhranın milad bayramı möhtəşəm qeyd edildi – http://www.erfan.ir/azari/79621.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63981_429143_m.jpg Alahsız sələfi ünsürlər 28 Efiopiya xristianın bşın kəsdi http://www.erfan.ir/azari/79622.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63982_429143_m.jpg Homs rayonunun Ummu Came qəsəbəsi sələfilərin qəbristanlığına çevrildi http://www.erfan.ir/azari/79623.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63983_444_3_444304.jpg Hz. Əbülfəzlil Əbbasın (ə) hərəmində “İmam Hüseyn (ə) Sərdabı” layihəsi http://www.erfan.ir/azari/79624.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63984_Thumb_44880_187569.jpg Rəcəb, tövbə və duaların qəbul olunan Mübarək Ay daxil olur – Bu gecənin əməlləri http://www.erfan.ir/azari/79625.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63985_kk.jpg Ərdoğan Suriya qaçqınlarını İstanbulda dilənçilərə çevirib http://www.erfan.ir/azari/79626.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63986_429143_m.jpg Səddamın müavini onun yanına Cəhənnəmə göndərildi http://www.erfan.ir/azari/79627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63987_Thumb_44872_ziarat.JPG İsveçdə Xanım Fatiməi Zəhranın milad bayramı möhtəşəm qeyd edildi http://www.erfan.ir/azari/79628.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63988_31879.jpg İmam Baqirin (ə) təvəllüdü mübarək! http://www.erfan.ir/azari/79629.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63989_31879.jpg İmam Baqirin (ə) şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/79630.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63990_437667_m.jpg İmam Baqir (ə) http://www.erfan.ir/azari/79631.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63991_429143_m.jpg Şölələr arasından (11-ci hissə) http://www.erfan.ir/azari/79632.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64075_429143_m.jpg İŞİD İraqda minlərlə qadını qaçırıb http://www.erfan.ir/azari/79633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64076_429143_m.jpg Bəhreyndə məhbuslar işgəncə olunur http://www.erfan.ir/azari/79634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64077_429143_m.jpg Misirin keçmiş prezidentinin cəzası məlum oldu http://www.erfan.ir/azari/79635.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64078_429143_m.jpg İŞİD "Taliban"a qarşı cihad elan etdi http://www.erfan.ir/azari/79636.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64079_Thumb_42654_dad16c9117cef5a.jpg Səudi sülaləsinin raketləri 6 günahsız Yəmənlini dri diri külə döndərdi http://www.erfan.ir/azari/79637.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64080_31879.jpg İmam Hadi (ə) http://www.erfan.ir/azari/79638.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64081_31879.jpg ONUNCU İMAM İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ (ə) http://www.erfan.ir/azari/79639.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64082_7.jpg Fatimeyi- Zəhranın (ə.s) kəlamının dəyəri http://www.erfan.ir/azari/79640.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64083_7.jpg Fatimə (ə) - ədəb dəryası http://www.erfan.ir/azari/79641.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64268_429143_m.jpg Bağdadda baş verən partlayışlarda 20 nəfər ölüb http://www.erfan.ir/azari/79642.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64269_Thumb_40941_imagews.jpg Liviyanın şərqində 5 telejurnalist qətlə yetirilib. http://www.erfan.ir/azari/79643.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64270_Thumb_37427_s6.jpg Səud vəhhabi rejiminin Sənanın Fag Attan bölgəsindəki raketlə vurduğu Məscid http://www.erfan.ir/azari/79644.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64271_Thumb_38220_q.jpg Sanksiyaların ləğv avropalıların İran bazarına daxil olmaq iştahasını artırıb http://www.erfan.ir/azari/79645.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64272_429143_m.jpg Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri İrana səfər edəcək http://www.erfan.ir/azari/79647.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64274_7.jpg Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) buyurduğu gözəl kəlamları http://www.erfan.ir/azari/79649.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64439_429143_m.jpg İranın Əlborz esminesi Babul-Məndəbdə iştirak edir http://www.erfan.ir/azari/79650.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64440_429143_m.jpg İŞİD iki tunisli jurnalisti edam etdi http://www.erfan.ir/azari/79651.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64441_Thumb_44577_images.jpg Ərəbistanın müvəqqəti işlər vəkili İran XİN-ə çağırıldı http://www.erfan.ir/azari/79652.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64442_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg Ərəbistan Yəmənin şərqində Safir neft yatağını bombaladı http://www.erfan.ir/azari/79653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64542_31879.jpg Həzrət Əli (ə) - Uşaqlıq dövrü http://www.erfan.ir/azari/79654.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64543_437667_m.jpg Əli (ə) - Peyğəmbərin (s) şagirdi http://www.erfan.ir/azari/79655.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64544_447011_m.jpg Anam "Heydər" qoyub adımı... http://www.erfan.ir/azari/79656.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64545_0012193.JPG "Qədir"-dən Mədinəyədək http://www.erfan.ir/azari/79657.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64654_458339.jpg Həzrət Zeynəb (s)-ın səadətli viladəti mübarək olsun http://www.erfan.ir/azari/79658.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64655_429143_m.jpg Yəmənin paytaxtı yenə bombalandı: 20 nəfər dünyasını dəyişib http://www.erfan.ir/azari/79659.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64656_429143_m.jpg Bağdadi əlil olub? http://www.erfan.ir/azari/79660.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64781_429143_m.jpg Hizbullahın bazalarına hücuma keçən onlarla “Nüsrə Cəbhəsi” vəhşiləri yerindəcə gəbərdildi http://www.erfan.ir/azari/79661.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64782_83783.jpg Əməl əhli olun! http://www.erfan.ir/azari/79662.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64862_429143_m.jpg Ərəbistan Yəmənə qarşı təcavüzlərində xarici pilotlardan istifadə edir http://www.erfan.ir/azari/79663.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64863_429143_m.jpg Suriyanın Hasakə şəhərində parltayış; 20 ölü http://www.erfan.ir/azari/79664.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64864_451588.jpg İnqilab Rəhbəri: İran xalqı təhdidlə yanaşı olan müzakirəni qəbul etmir http://www.erfan.ir/azari/79665.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64865_429143_m.jpg Nigeriya Ordusu yeddiyüzə yaxın qadın və uşaqları Boko Haram terrorçularının əsirliyindən azad etdi http://www.erfan.ir/azari/79666.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64921_429143_m.jpg Tehranın cümə namazı xətibi: İranı hərbi təhdid əbədi peşmançılıq olacaq http://www.erfan.ir/azari/79667.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64922_429143_m.jpg İran xalqı cümə namazından sonra Yəmən xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirdi http://www.erfan.ir/azari/79668.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64989_429143_m.jpg Suriya ordusu əl-Qələmun məntəqəsində əməliyyatını davam etdirir http://www.erfan.ir/azari/79669.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64990_Thumb_40064_a-(1).jpg Qüdsün yolu Məkkə və Mədinədən keçir http://www.erfan.ir/azari/79670.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65061_429143_m.jpg İran məclisi ABŞ-ın müzakirələrdəki fitnələri qarşısında susmayacaq http://www.erfan.ir/azari/79671.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65062_429143_m.jpg İraqın Əbülfəzlil Əbas (ə) Briqadası Kərbəla – Əl Anbar əyalətlərinin sərhədlərində yerləşdirildi http://www.erfan.ir/azari/79672.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65114_429143_m.jpg Ərriyad Vaşinqtona Şeyx Nəməri edam edəcəyini deyib http://www.erfan.ir/azari/79673.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65115_429143_m.jpg Səudiyyə döyüş təyyarələri Səna Beynəlxalq Aeroportunu növbəti dəfə bombaladı http://www.erfan.ir/azari/79674.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65180_429143_m.jpg Yəhudilər bir daha Fələstin xalqına qarşı güc tətbiq etdi – http://www.erfan.ir/azari/79675.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65181_Thumb_44872_ziarat.JPG Boko Haram yaraqlılarının əsirliyindən azad olmuş qadın və körpələrin acınacaqlı durumu http://www.erfan.ir/azari/79676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65249_429143_m.jpg Əli Əbdullah Saleh Ənsarullah Hərakatına dəstək verdiyini açıqladı http://www.erfan.ir/azari/79677.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65250_463414_m.jpg Müsəlmanlar İtaliyanın Venesiya şəhərindəki Katolik Kilsəsini Məscid etdilər http://www.erfan.ir/azari/79678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65271_31879.jpg İmam Musa Kazımın(ə) şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/79679.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65272_429143_m.jpg Fələstin Briqadaları sələfiliklə mübarizədə Suriya Milli Ordusuna qoşulur http://www.erfan.ir/azari/79680.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65378_402263.jpg İmam Xamenei cənablarının Həcc məsələləri üzrə nümayəndəsi İtaliyaya səfər edib http://www.erfan.ir/azari/79681.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65394_31879.jpg "Məvəddət" ayəsi http://www.erfan.ir/azari/79682.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65395_429143_m.jpg Ənsarullah hrəkatının BMT-nin Yəmən üzrə nümayəndəsinə məktubu http://www.erfan.ir/azari/79683.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65518_429143_m.jpg İsrail əsgərlərinin hücumu zamanı 21 fələstinli yaralanıb http://www.erfan.ir/azari/79684.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65519_437667_m.jpg ABNA Məbəs Bayramını təbrik edir http://www.erfan.ir/azari/79685.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65549_images1.gif Benəlxalq Qurani Kərim Müsabiqəsinin açılış mərasimində iştirak edən İİR-n rəsmi nümayəndələr http://www.erfan.ir/azari/79686.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65550_429143_m.jpg BMT-nin 50 tonluq yardımı Səna Hava Limanına gətizdirildi http://www.erfan.ir/azari/79687.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65626_429143_m.jpg Qumda Bəhreynə dair “Dəmir Barmaqlıqlar Arasındakı Alimlər Konfrans” keçirilib http://www.erfan.ir/azari/79688.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65627_429143_m.jpg Nigeriya Ordusu üç məntəqəni Boko Haram ünsürlərindən təmizlədi http://www.erfan.ir/azari/79689.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65691_429143_m.jpg İnqilab Rəhbərinin İmam Hüseyn(ə) universitetindəki bəyanatı http://www.erfan.ir/azari/79690.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65692_Thumb_47366_ramazan.jpg M. Hüseyni: Anti-İİR təbliğatlara baxmayaraq xeyli sayda Misir Qariləri Quran Müsabiqələrində iştirak edir http://www.erfan.ir/azari/79691.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65752_451588.jpg Ərəbistan daxili təhlükəsizlikdən nigərandır, Səud rejiminin xüsusi təyinatlıları hərbi manevrə başladılar http://www.erfan.ir/azari/79694.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65828_31879.jpg Fatimənin (ə) oğlu, müsəlmanların 3-cü imamı Hüseynin (ə) mövlud günüdür http://www.erfan.ir/azari/79695.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65829_437667_m.jpg Şaban ayının üçü İmam Hüseynin (ə) təvəllüdünün ildönümüdür, bu günün əməlləri http://www.erfan.ir/azari/79698.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65856_527215.jpg Hollandiyada polis qadınların hicabını küçədə çıxaracaq http://www.erfan.ir/azari/79700.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65915_31879.jpg Bu gün həzrət İmam Zeynulabidinin (ə) milad günüdür, İmam Səccadın (ə) kəlamları http://www.erfan.ir/azari/79701.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65916_429143_m.jpg Prezident Administrasiyasının işçısinin qardaşı həbs olundu http://www.erfan.ir/azari/79702.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65955_429143_m.jpg Əli Laricani: Yəmənə təcavüz etmək İslami ölkəyə yaraşmaz http://www.erfan.ir/azari/79703.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65956_Thumb_40462_00015.jpg Tehran 2015- 32-ci Beynəlxalq Qurani Kərim Müsabiqələrinin bağlanış mərasimi http://www.erfan.ir/azari/79704.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65997_Thumb_42654_dad16c9117cef5a.jpg Din və nigah http://www.erfan.ir/azari/79705.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65998_451588.jpg İmam Xamenei: “Münaqişə yaratmaq məqsədilə fəaliyyət göstərən hər bir qırtlaq düşmənin səsicaldıcısıdır” http://www.erfan.ir/azari/79706.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66069_429143_m.jpg Ali Səud şahzadəsi Ərəbistan Şiələrini hədələdi http://www.erfan.ir/azari/79707.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66070_Thumb_40941_imagews.jpg İraq Hizbullahının Əl Ənbar əmıliyyatı, ABŞ “Ləbbeyk Ya Hüseyn” rəmzindən hiddədtləndi http://www.erfan.ir/azari/79708.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66106_429143_m.jpg İngiltərə padşahlıq rejimi qarışdı, polis etirazçılara qarşı zorakılıq etdi http://www.erfan.ir/azari/79709.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66107_Thumb_44872_ziarat.JPG Səudiyyə rejimi bir daha onlarla Yəmənli körpəni qətlə yetirdi http://www.erfan.ir/azari/79710.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66152_429143_m.jpg Höccətülislam Sədiqi: Qərblilərə İranın hərbi mərkəzlərində təftiş icazəsinin verilməsi qeyri-mümkündür http://www.erfan.ir/azari/79711.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66153_463414_m.jpg Ərəbistanda yenə şiə məscidi partladıldı http://www.erfan.ir/azari/79712.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66221_429143_m.jpg Yəmən Hizbullahı Səud rejimin növbəti hərbi bazasını ələ keçirtdi http://www.erfan.ir/azari/79713.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66222_429143_m.jpg İraq Hizbullahı Rimadinin yarısını azad etdi, İŞİD-çilər Hizbullahın mühasirəsinə düçüb http://www.erfan.ir/azari/79714.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66279_Thumb_44577_images.jpg Ərəbistan bazası yəmənlilərin əlində; 50 hərbçi öldürüldü http://www.erfan.ir/azari/79715.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66280_Thumb_40064_a-(1).jpg Ali Səud kralı Kəbə Evinin divarlarını yudu (!) http://www.erfan.ir/azari/79718.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66378_31879.jpg ABNA İmam Məhdinin mövludunun ildönümü münasibəti ilə hamını təbrik edir! http://www.erfan.ir/azari/79719.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66379_437667_m.jpg Nimei Şəbanda Tehran və Qəzvinin küçə və xiyabanları bəzədildi http://www.erfan.ir/azari/79720.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66417_451588.jpg Ayətullah Xamenei İmam Xomeyni həzrətlərinin vəfatının ildönümü günündə http://www.erfan.ir/azari/79721.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66418_31879.jpg Moskvada İmam Zamanın (ə.f) mövlud gecasi keçirilib http://www.erfan.ir/azari/79722.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66480_527215.jpg Beynəlxalq Amnistiya Şeyx Əli Salmanın dərhal azad olunmasını tələb etdi http://www.erfan.ir/azari/79723.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66481_429143_m.jpg Suriya ordusu terrorçuların hücumunu zərərsizləşdirdi http://www.erfan.ir/azari/79724.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66534_429143_m.jpg Ruhlar harada məskunlaşıb?! http://www.erfan.ir/azari/79725.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66535_Thumb_40071_a-(8).jpg Seyidlərin hörmətini saxlayaq! http://www.erfan.ir/azari/79726.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66592_429143_m.jpg Almaniyada G 7 kampaniyasına qarşı keçirilən aksiyada 100-dən çox insan yaralanıb http://www.erfan.ir/azari/79727.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66593_429143_m.jpg Qum Elmi Hövzəsinin İctihad Dərsi keçən ustadları Yəmən Xalqının Müdafiəsi üzrə Konfrans keçiriblər http://www.erfan.ir/azari/79728.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66664_402263.jpg Məsuməyi Qumda İmam Xomeyniyə (r) həsr edilmiş “Günəşin Xəlvətində” şəkil sərgisi keçirilir http://www.erfan.ir/azari/79729.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66665_429143_m.jpg Yəmən Şiələrinin Səudiyyə quru qoşunlarından qənimət götürdükləri silahlar http://www.erfan.ir/azari/79730.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66666_429143_m.jpg "..Və ya sizi söyürük, xoşlamırsız dinləməyin" http://www.erfan.ir/azari/79731.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66667_429143_m.jpg İraqda daha bir şəhər İŞİD terrorçularından təmizləndi http://www.erfan.ir/azari/79732.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66759_429143_m.jpg İraqda daha bir Azərbaycanlı terrorçu məhv edildi http://www.erfan.ir/azari/79733.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66760_429143_m.jpg "Neynəva" əməliyyatının komandiri: "Mosulda qara bayraq qalmayacaq " http://www.erfan.ir/azari/79734.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66761_Thumb_38220_q.jpg Yəmən ordusu Ərəbistanın cənubunda bəzi bölgələrə nəzarəti ələ keçirib http://www.erfan.ir/azari/79735.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66762_Thumb_40064_a-(1).jpg Həmasın İŞİD ünsürü Suriyada öldürüldü http://www.erfan.ir/azari/79736.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66867_429143_m.jpg Ərəbistan hüquq müdafiəsi qüvvələrinin sözçüsü Cazana edilən hücum zamanı bir nəfərin öldüyünü, birinin isə yaralandığını deyib. http://www.erfan.ir/azari/79737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66868_429143_m.jpg İŞİD qanunsuz ticarəti internet üzərindən həyata keçirir http://www.erfan.ir/azari/79739.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66964_429143_m.jpg Şeytan haqqında http://www.erfan.ir/azari/79740.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67035_Thumb_44303_ramazan.jpg İslam Peyğəmbərinin (s) Ramazan ayı haqqında oxuduğu Şəbaniyyə Xütbəsi http://www.erfan.ir/azari/79741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67088_Thumb_38220_q.jpg Azərbaycan İslam Partiyasının Lideri M.Səmədov yenidən karsa salınıb http://www.erfan.ir/azari/79742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67160_Thumb_44303_ramazan.jpg İİR kanal 1-in verdiyi bəyanatda Ramazan Ayının hilalı görünüb http://www.erfan.ir/azari/79743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67192_Thumb_44303_ramazan.jpg Pakistanda iftar üçün hazırlanan xüsusi yem http://www.erfan.ir/azari/79744.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67262_Thumb_44880_187569.jpg Çin Müsəlmanları Orucu qadağan edən qanuna etinasız yanaşırlar http://www.erfan.ir/azari/79745.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67314_Thumb_44303_ramazan.jpg Qəzzə xalqı Mübarək Ramazan ayını belə qarşıladılar http://www.erfan.ir/azari/79746.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67372_429143_m.jpg Mövsüm Səmədovu orucluqla bağlı istəyinə görə karsa salıblar http://www.erfan.ir/azari/79747.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67373_429143_m.jpg Nyu Yorkda “İŞİD”-ə qoşulmaq istəyən bir cavan həbs edildi http://www.erfan.ir/azari/79748.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67445_429143_m.jpg Qara ciyərdə xəstəliyin olmasını necə bilmək olar? http://www.erfan.ir/azari/79749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67446_Thumb_37257_0002.jpg Niyə İslamı məhv etmək səyləri həmişə təsirsiz qalmışdır? http://www.erfan.ir/azari/79750.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67514_429143_m.jpg Kuveytin İmam Sadiq (ə) adına Məsciddə terror hadisəsi törədildi. Şəhid olan və yaralanan vardır http://www.erfan.ir/azari/79751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67515_429143_m.jpg Terrorçuların Dəra şəhərinə hücumu dəf edildi http://www.erfan.ir/azari/79752.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67661_429143_m.jpg Bakı rejimi AİP lideri M. Səmədovu 20 günə yaxın karserdə saxlayıb http://www.erfan.ir/azari/79753.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67662_451588.jpg Həft-i Tir hadisəsi və Müqəddəs Müdafiə illərində Şəhid olanların ailə üzüvləri İmam Xamenei ilə görüşdü http://www.erfan.ir/azari/79754.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67719_Thumb_44577_images.jpg "Nəhcül-bəlağə"-dən hədislər http://www.erfan.ir/azari/79755.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67768_429143_m.jpg Misirin baş prokuroru terror edildi http://www.erfan.ir/azari/79756.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67769_429143_m.jpg Çin rejimi qabpuz kompaniyasına başladı, siniflərdə Müsəlman tələbələrə zorla qarpuz yedizdirir http://www.erfan.ir/azari/79757.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67819_429143_m.jpg İslam Partiyasının Lideri Doktor Mövsüm Səmədova qarşı zorakılıq davam edir http://www.erfan.ir/azari/79758.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67820_429143_m.jpg Hələb xarabalıqlarında həyat davam edir http://www.erfan.ir/azari/79759.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67888_31879.jpg Tehranın Vila Mədəniyyət Mərkəzində İmam Həsənin (əleyhi səlam) mövlüd şənliki keçirilib http://www.erfan.ir/azari/79760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67889_437667_m.jpg Ümümdünya xalqlarını İmam Həsənin (əleyhi səlam) mövludu münasibəti ilə təbrik edirik! http://www.erfan.ir/azari/79761.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67966_429143_m.jpg Yəhudi işğalçıları 17 yaşlı fələstinliyə atəş açaraq Şəhid ediblər http://www.erfan.ir/azari/79762.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67967_429143_m.jpg Bİr daha Bəhreyn xalqı Şeyx Səlmanın azad olunmasını tələb etdi http://www.erfan.ir/azari/79763.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68024_Thumb_44303_ramazan.jpg Ramazan ayında oxunan dualar (səs) http://www.erfan.ir/azari/79764.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68025_Thumb_40704_CAX2DTEACA02BIU.jpg Obaşdana nə yeyək? http://www.erfan.ir/azari/79765.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68026_429143_m.jpg Ümümdünya Şiəşünaslıq Assambleyasının Baş Katibinin dəfn mərasimi http://www.erfan.ir/azari/79766.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68027_429143_m.jpg Hicab məhbusu 10 ildən sonra ata oldu http://www.erfan.ir/azari/79767.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68141_Thumb_47366_ramazan.jpg Qədr gecələrinin müştərək əməlləri http://www.erfan.ir/azari/79768.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68142_429143_m.jpg Sələfilər azyaşlı uşaqlardan istifadə edərək Suriya Əskərlərini edam etdilər http://www.erfan.ir/azari/79769.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68204_437667_m.jpg Myanma Şiələri və Mübarək Ramazan ayı http://www.erfan.ir/azari/79770.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68205_Thumb_44303_ramazan.jpg Bakıda “Nəfsin hicabı” adlı konfrans keçirildi http://www.erfan.ir/azari/79771.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68304_429143_m.jpg İraq Silahlı Qüvvələri onlarla terrorçunu öldürərək minaladıqları maşınları məhv edib http://www.erfan.ir/azari/79772.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68305_429143_m.jpg Misir Ordusu 241 terroristi öldürüb http://www.erfan.ir/azari/79773.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68306_429143_m.jpg Iraq: 800 Christians join Popular Mobilization Units battling ISIS http://www.erfan.ir/azari/79774.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68307_Thumb_37257_0002.jpg Quranı doğru açıqlayan müəllim http://www.erfan.ir/azari/79775.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68308_Thumb_37257_0002.jpg Quran ayəsi kimə aiddir?! http://www.erfan.ir/azari/79776.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68408_429143_m.jpg Nigeriya Şiələri Qüds Günün möhtəşəm qeyd etdi http://www.erfan.ir/azari/79777.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68409_447755.jpg İmam Əlinin (əleyhi səlam) hərəmi Qədr Gecələrində http://www.erfan.ir/azari/79778.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68538_429143_m.jpg Dostunun arvadını qaçıran İŞİD saytının əslən azərbaycanlı redaktoru həbs edildi http://www.erfan.ir/azari/79779.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68539_429143_m.jpg Seyid Həsən Nəsrullah "Qüds Günü" ilə bağlı çıxış edib: "İsrail Suriya və Yəməndəki vəziyyətdən razıdır" http://www.erfan.ir/azari/79781.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68620_429143_m.jpg Suriya bir daha Müqavimət simvolu olduğunu təsdiqlədi, onminlərlə insan Qüds günün qeyd etdi http://www.erfan.ir/azari/79782.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68621_429143_m.jpg Yəmən xalqının Qüds günündəki Şah Əsəri http://www.erfan.ir/azari/79784.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68623_429143_m.jpg İİR XİN- C. Zərif Qədr gecələrini Vyana İmam Əli Mərkəzində keçirtdi http://www.erfan.ir/azari/79785.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68624_429143_m.jpg On nəfərdən ibarət sələfi briqadası Suriya Hizbullahının pusqusuna düşərək məhv edilib http://www.erfan.ir/azari/79786.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68677_437667_m.jpg Əlidir! (Şeir) http://www.erfan.ir/azari/79787.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68678_447011_m.jpg Həzrət Əli (ə)- Haqq aynası http://www.erfan.ir/azari/79788.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68763_437667_m.jpg Nə üçün Quranda həzrət Əlinin (ə) adı yoxdur? http://www.erfan.ir/azari/79789.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68764_31879.jpg Əli (ə), Ramazan ayında çox ibadət edirdi, yoxsa başqa aylarda?! http://www.erfan.ir/azari/79790.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68834_429143_m.jpg Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbərliyi xalqımızı təbrik edir http://www.erfan.ir/azari/79791.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68835_451588.jpg Fitir Bayramı münasibəti ilə, İİR məsul şəxsləri və xarici dövlətlərin Tehrandakı səfirləri İmam Xamenei ilə görüşüb http://www.erfan.ir/azari/79792.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69048_429143_m.jpg Sionistyönlü sələfi terrorçuları Suriya Şiələrinin Bayram Namazına raketlə hücum etdi http://www.erfan.ir/azari/79793.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69049_429143_m.jpg Əlcəzairdə sələfiəqidəli terrorçuların hücumu nəticəsində 11 hərbçi həlak olub http://www.erfan.ir/azari/79794.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69064_429143_m.jpg Yəhudi işğalçıları İordan Çayının qərb sahilində bir Fələstinli cavanı Şəhadətə yetirdi http://www.erfan.ir/azari/79795.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69065_429143_m.jpg İzmirdə azyaşlı Suriyalı səyyar satıcı Türk kapitalisti tərəfindən vəhşicəsinə döyüldü http://www.erfan.ir/azari/79796.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69201_429143_m.jpg Tovuzda eradan əvvəl 6-cı minilliyə aid qədim əşya tapılıb http://www.erfan.ir/azari/79797.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69202_429143_m.jpg Qarpızın insan sağlamlığına və kosmetikaya olan faydası http://www.erfan.ir/azari/79798.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69253_429143_m.jpg Həzrəti Fatiməi Məsumənin (əleyha səlam) hərəmində iftar süfrəsi http://www.erfan.ir/azari/79799.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69254_429143_m.jpg İŞİD yaraqlıları Suriyada Məscidi partladaraq 25 Nüsrə Cəbhəsinin ünsürünü öldürdü http://www.erfan.ir/azari/79800.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69298_429143_m.jpg Ərdoğan və İŞİD; Hansı o birini xərcləyir? http://www.erfan.ir/azari/79801.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69299_429143_m.jpg Suriya sərhədində Türkiyənin bir kəndi təxliyə olunub http://www.erfan.ir/azari/79802.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69345_429143_m.jpg Moskvada Avropanın ən iri məscidi açılacaq http://www.erfan.ir/azari/79803.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69346_429143_m.jpg Məcburi köçkün özünə od vurdu http://www.erfan.ir/azari/79804.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69397_437667_m.jpg Həzrətin əyatı http://www.erfan.ir/azari/79805.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69398_Thumb_38220_q.jpg Həzrət Əli (ə) - Peyğəmbərin şücaəti http://www.erfan.ir/azari/79806.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69440_445883.jpg Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) ilə görüşən zaman O Həzrətə salam vermiş və Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir? http://www.erfan.ir/azari/79807.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69441_429143_m.jpg Əgər birisi insanı təhqir edərsə, təlimlərə əsasən onunla necə rəftar olunmalıdır? http://www.erfan.ir/azari/79808.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69517_429143_m.jpg Şəvval ayını 1-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79809.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69518_429143_m.jpg Şəvval ayının 3-cü günü http://www.erfan.ir/azari/79810.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69575_429143_m.jpg Əgər etdiyimiz nəzirə əməl etməsək vəzifəmiz nədir? http://www.erfan.ir/azari/79811.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69576_images.gif Yeddi məşhur Quran qariləri kimlərdir? Düzgün Quran qiraətinin qanunu nədir? Məsum İmamların (əleyhimussalam) yeddi məşhur qarilər haqqında nəzərləri nədir? Onların nəzərində ən düzgün qiraət hansıdır? http://www.erfan.ir/azari/79812.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69625_437667_m.jpg İmam Sadiq ələyhis-salam haqqında http://www.erfan.ir/azari/79813.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69626_468808_m.jpg Allah vəhyinin mütərcimləri http://www.erfan.ir/azari/79814.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69687_429143_m.jpg Hədis elmində Şazz və müəllil hədis hansı məna da işlədilir? http://www.erfan.ir/azari/79815.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69688_429143_m.jpg Möminin abrın aparmaq hansı günahla müqayisə olunub? Hansı şərtlərlə icazə verilir? Bu günahdan necə tövbə etmək və yaxa qurtarmaq olar? http://www.erfan.ir/azari/79816.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69806_429143_m.jpg Sələfi terrorçuları Al Anbar şəhərini ikinci dəfə kimyəvi bomba ilə vurdular http://www.erfan.ir/azari/79817.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69807_429143_m.jpg Səud sülaləsi Nəcranın süqut etməməsi üçün dəridən qabıqdan çıxır http://www.erfan.ir/azari/79818.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69862_kk.jpg can verən halla ölüm səkəratı arasında farq nədir? http://www.erfan.ir/azari/79819.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69863_429143_m.jpg Əl telefonuna enerji yükləməkdən ötrü məscidin işığından istifadə etmək olarmı? http://www.erfan.ir/azari/79821.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69915_429143_m.jpg Bizim məntəqəmizdə təzəlikdə su lüləsi çəkilib amma suyun verilməsini nəzarətə alan texnikamız yoxdur. Buna baxmayaraq, bu lülədən bir xət çəkmişik və o sudan istifadə edirik. Bu iş düzgündürmü? http://www.erfan.ir/azari/79822.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69982_429143_m.jpg Nəzirin deyiliş qaydası və düzgün şəraiti nədir? Həddi buluğa çatmayanın nəzir etməsi düzgündür ya yox? http://www.erfan.ir/azari/79823.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70000_429143_m.jpg İraqın Baş müftisi şiə mərcəiyyətinin fətvasını dəstəkləyib http://www.erfan.ir/azari/79824.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70001_31879.jpg 6-cı imam, Şiə Məktəbinin banisi İmam Cəfər Sadiq(ə)-ın şəhadətinin ildönümü günü bütün Əhli-Beyt (ə) sevərlər matəm içindədir. http://www.erfan.ir/azari/79825.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70068_429143_m.jpg Ərəbistanın Yəmənə hava hücumları davam edir http://www.erfan.ir/azari/79826.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70069_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg Oruc tutumayan müsəlman üçün yemək və içməli su hazırlayıb verməyin hökmü nədir? http://www.erfan.ir/azari/79827.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70158_000705.JPG Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər http://www.erfan.ir/azari/79828.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70159_0003611.jpg Həzrət Məsumə (ə.s) cavab verdi... http://www.erfan.ir/azari/79829.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70160_0003611.jpg Həzrət Məsumənin (ə.s) təvəllüdü günü http://www.erfan.ir/azari/79830.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70242_000705.JPG Müqəddəs Qum şəhəri həzrəti Məsumənin təvəllüdünün ildönümü gecəsində http://www.erfan.ir/azari/79831.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70243_429143_m.jpg Suriyada daha bir azərbaycanlı terrorçu öldürülüb http://www.erfan.ir/azari/79832.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70244_0003611.jpg Həzrət Məsumənin (ə.s) kəramətləri http://www.erfan.ir/azari/79833.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70366_429143_m.jpg Ərəbistanın Yəmənə olan hücumları davam edir http://www.erfan.ir/azari/79835.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70368_429143_m.jpg Liviyanın Sirt şəhərində 12 nəfərin edamı ilə İŞİD-in cinayətləri davam edib http://www.erfan.ir/azari/79836.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70418_31879.jpg Həzrət Əlinin (ə) haqsılığa münasibəti http://www.erfan.ir/azari/79837.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70419_429143_m.jpg Aclığın dəyəri nədir?! http://www.erfan.ir/azari/79838.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70420_429143_m.jpg Qədr gecəsinin əməlləri http://www.erfan.ir/azari/79839.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70598_429143_m.jpg Azərbaycanın Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalından 22 il ötür. http://www.erfan.ir/azari/79840.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70599_kk.jpg 217 bankı soyub Fələstinin hesabına 28 milyon $ yatırdi http://www.erfan.ir/azari/79841.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70600_429143_m.jpg İngiltərənin Böyük İran-dan qorxusu http://www.erfan.ir/azari/79842.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70661_247415.jpg Həzrət Məsumənin (ə.s) fəzilətləri http://www.erfan.ir/azari/79843.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70662_000705.JPG Həzrət Fatimeyi-Mə`sumə (ə.s) http://www.erfan.ir/azari/79844.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70696_451588.jpg İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri: Həcc İslam Ümmətinə aiddir və İslamın davamına zamindir http://www.erfan.ir/azari/79845.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70697_433991_m.jpg Az. R-da İmam Rza(ə)-ın təvəllüdü münasibəti ilə möhtəşəm şənlik mərasimi keçirilib http://www.erfan.ir/azari/79846.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70698_433991_m.jpg İmаm Rizаnın (ə) hәyаtı haqqında qısа mә’lumаt http://www.erfan.ir/azari/79848.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70774_468808_m.jpg Əxlaqi hədislər http://www.erfan.ir/azari/79849.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70775_kk.jpg Ziyarətin dəyəri http://www.erfan.ir/azari/79850.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70850_429143_m.jpg İraqda 90 İŞİD-çi öldürüldü http://www.erfan.ir/azari/79851.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70851_kk.jpg Quran və rəvayətdə ixtiyari ölüm http://www.erfan.ir/azari/79852.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70863_429143_m.jpg Bakı Məhkəməsi İŞİD üzvlərini mühakimə etdi http://www.erfan.ir/azari/79853.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70864_429143_m.jpg Rusiyada erməniyə verilən sürücülük vəsiqəsində TƏHLÜKƏ http://www.erfan.ir/azari/79854.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70905_429143_m.jpg İŞİD üzvləri neft pulları ilə Türkiyəyə qaçır - İDDİA http://www.erfan.ir/azari/79855.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70906_kk.jpg Ərəbistan Yəmən xalqına qarşı kasetli bombalardan istifadə edib http://www.erfan.ir/azari/79856.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70948_429143_m.jpg İranda ABŞ və İsrail casusuları yaxalandı http://www.erfan.ir/azari/79857.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70949_429143_m.jpg Türkiyə ayağa qalxdı: PKK əleyhinə mitinqlər keçirilir http://www.erfan.ir/azari/79858.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70990_429143_m.jpg qadın xanəndəsinin səsini eştiməyin nə hökmü var? http://www.erfan.ir/azari/79860.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71045_429143_m.jpg İŞİD-ə qoşulanlar vətəndaşlıqdan məhrum olunacaq http://www.erfan.ir/azari/79861.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71046_437667_m.jpg Frensis Koppoladan `Məhəmməd Peyğəmbər (s)` filminə alqış http://www.erfan.ir/azari/79862.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71111_429143_m.jpg Bəhreyndə həbslər prosesinin şiddətlənməsindən nigaranlıq edilib http://www.erfan.ir/azari/79863.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71112_429143_m.jpg Səudiyyədən yeni fitnə: Şeyx Nimr Cizana köçürülür http://www.erfan.ir/azari/79864.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71163_429143_m.jpg Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının binasına hücum edilib. http://www.erfan.ir/azari/79865.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71164_kk.jpg Əl Qaidə lideri: “Bu Xilafəti tanımırıq” http://www.erfan.ir/azari/79866.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71216_31879.jpg Ehram bağlamış şəxsin heyvan ovlamasının müxtəlif hallarının hökmü http://www.erfan.ir/azari/79867.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71217_437667_m.jpg Azyaşlı İmam http://www.erfan.ir/azari/79868.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71310_429143_m.jpg ŞOK! Azərbaycanda 7-ci sinif şagirdi intihar edib http://www.erfan.ir/azari/79869.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71311_429143_m.jpg Sionist rejim bu gün ikinci dəfə Əqsa məscidinə hücum etdi http://www.erfan.ir/azari/79870.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71312_437667_m.jpg Quran və İmam Əli (ə) ilə hz. Fatimənin (s) izdivacı http://www.erfan.ir/azari/79871.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71362_kk.jpg İŞİD Azərbaycan bankına kiber-hücum etdi http://www.erfan.ir/azari/79872.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71363_Thumb_44577_images.jpg ISIS-Terrororganisation wird HIV-Infizierte Kämpfer als Selbstmordattentäter einsetzen http://www.erfan.ir/azari/79873.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71364_429143_m.jpg İşğalçı erməni silahlıları atəşkəs rejimini 78 dəfə pozub http://www.erfan.ir/azari/79874.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71432_429143_m.jpg İraq Hizbullahının lideri, Vilayəti Fəqihə bağlılığın zəruriliyini açıqladı http://www.erfan.ir/azari/79875.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71433_429143_m.jpg Ali Səud rejimin qırıcıları bir daha Yəmənin yaşayış obyektlərini bombaladı, ölən və yaralanan var http://www.erfan.ir/azari/79876.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71558_429143_m.jpg Suriyalı qaçqınların Yunanıstana etdikləri xətərli səfərləri http://www.erfan.ir/azari/79877.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71559_447825.jpg Qədir Xum Bayramı və bu günün əməlləri haqda izahlı məlumat http://www.erfan.ir/azari/79878.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71560_447235.jpg Qədir Xum Bayramınız Mübarək! http://www.erfan.ir/azari/79879.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71630_429143_m.jpg Vəhhabilər ağaları ABŞ-a müraciət etdilər: Bizə raket verin! http://www.erfan.ir/azari/79880.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71631_429143_m.jpg Suriyada 700-ə yaxın yaraqlı silahı yerə qoydu http://www.erfan.ir/azari/79881.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71632_447235.jpg "Qədir" hadisəsinin insan həyatında rolu http://www.erfan.ir/azari/79882.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71698_429143_m.jpg Məkkə şəhərində hörmətininin saxlanması vacib olan Allah Evi Kəbənin Hacıları http://www.erfan.ir/azari/79883.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71699_kk.jpg Tövhidi bağlantını daim diqqətdə saxlamaq http://www.erfan.ir/azari/79886.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71775_429143_m.jpg Zi-hiccə ayının 10-cu günü http://www.erfan.ir/azari/79887.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71776_429143_m.jpg İmam Səccadın şərəfli övladı Zeyd ibn Əlinin (əleyhimə səlam) məqbərəsi http://www.erfan.ir/azari/79888.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71849_429143_m.jpg 24 zilhiccə - Mübahilə günü http://www.erfan.ir/azari/79889.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71850_429143_m.jpg Mina Qətliamında Şəhid olan İsfəhanlı hacıların pak cəsədləri Xomeynişəhrdə dəfn edildi http://www.erfan.ir/azari/79890.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71892_429143_m.jpg Səudi Ərəbistanın ABŞ istehsalı olan pilotsuz təyyarə Yəmənlilər tərəfindən vuruldu http://www.erfan.ir/azari/79891.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71893_429143_m.jpg Məkkə və Mədinəyə hakim kəsilmiş vəhhabilər hindistanlı qadın xidmətçinin qolun kəsdilər http://www.erfan.ir/azari/79892.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71894_429143_m.jpg Xəlifə sülaləsinin əleyhinə qalxmış bəhreynlilər Şeyx Əli Səlmanın azad olmasını tələb etdilər http://www.erfan.ir/azari/79893.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71953_429143_m.jpg Uşağı yəhudi terrorçuları tərəfindən şəhid olmuş ata http://www.erfan.ir/azari/79894.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71954_429143_m.jpg “Əş-Şabab” terrorçuları prizedentin qardaşı oğlunu öldürdülər http://www.erfan.ir/azari/79895.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71955_kk.jpg Dəməşqdə Şəhid olmuş Əhli Beyt (ə) hərəminin müdafiəçiləri Qumda dəfn olundu http://www.erfan.ir/azari/79896.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71970_429143_m.jpg Qüds əməliyyatında öldürülmüş radikal yəhudi hahamının dəfn mərasimi http://www.erfan.ir/azari/79897.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71971_429143_m.jpg Şəmkirin Ziyəm kəndindəki Məscid tikintisinin dayandırılmasına rəsmi reaksiya http://www.erfan.ir/azari/79898.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71972_1751502_444.jpg Məhərrəm ayı oktyabrın 15-də başlayır, oktyabrın 24-ü Aşuradır http://www.erfan.ir/azari/79899.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71973_429143_m.jpg Almaniyada anti-İslama mitinqlərinə start verildi http://www.erfan.ir/azari/79900.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72079_429143_m.jpg Suriya ordusu Homs vilayətində genişmiqyaslı əməliyyatlara başladı http://www.erfan.ir/azari/79901.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72080_429143_m.jpg Yəhudi terrorçuları Fələstinli yeniyetmələri küçə və xiyabanlarda terror etməyə davam edir http://www.erfan.ir/azari/79902.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72081_429143_m.jpg Səlman Farsinin (rizvanullahi əley) Mədain şəhərindəki məqbərəsi http://www.erfan.ir/azari/79903.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72082_429143_m.jpg Yanan binanın bir qrup sakini aksiya keçirdi http://www.erfan.ir/azari/79904.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72177_429143_m.jpg Suriyada hava zərbələrində İŞİD-ə qoşulan azərbaycanlı terrorçuların ailələri məhv edildi http://www.erfan.ir/azari/79905.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72178_429143_m.jpg Şəhid anası: Balamı son dəfə gördüm, bayrağa bükmüşdülər - REPORTAJ http://www.erfan.ir/azari/79906.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72179_moharam01@rwcards.jpg Məhərrəm ayının 1-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79907.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72180_429143_m.jpg Məhərrəm ayının 2-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79908.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72322_429143_m.jpg Suriya Hələbin azadlığı uğrunda genişmiqyaslı quru əməliyyatlarına başladı http://www.erfan.ir/azari/79909.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72323_455426.jpg Səudi Ərəistanın Əl Əvamiyyə Şiələri İmam Hüseynə (ə) belə əza saxlayır http://www.erfan.ir/azari/79910.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72324_429143_m.jpg Əli yalın Fələstinli əli silahlı sionisti göz qabağında belə ölümcül yaraladı, lütfən baxın http://www.erfan.ir/azari/79911.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72325_429143_m.jpg Qumda təhsil almış alim MTN-ə çağrıldı http://www.erfan.ir/azari/79912.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72427_429143_m.jpg Qələbə: Bici şəhəri və İraq Neft Yataqları terrorçulardan azad edildi, yüzlərlə sələfi öldü və yaralandı http://www.erfan.ir/azari/79913.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72428_429143_m.jpg Yəhudilər Yusif Peyğəmbərin (ə) məzarına od vurub yandırdılar http://www.erfan.ir/azari/79914.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72429_429143_m.jpg “Sürəyya Aşura” Müqavimət Hərakatının döyüşçüləri http://www.erfan.ir/azari/79915.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72430_429143_m.jpg M. Mursi edama məhkum olduğu halda Misir diktatorunun oğlu azadlığa buraxıldı http://www.erfan.ir/azari/79916.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72550_429143_m.jpg World of Warcraft yeniyetməni qatilə çevirdi http://www.erfan.ir/azari/79918.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72552_moharam01@rwcards.jpg Məhərrəm ayının 3-cü günü http://www.erfan.ir/azari/79919.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72553_1751502_444.jpg Məhərrəm ayının 4-cü günü http://www.erfan.ir/azari/79920.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72672_429143_m.jpg Nəcəfi Əşrəfdə aparılan anti-sələfi əməliyyatlarında bir terror qrupu zərərsizləşdirilib http://www.erfan.ir/azari/79922.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72674_455426.jpg Məhərrəm ayının 6-cı günü http://www.erfan.ir/azari/79923.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72675_454967_m.jpg Məhərrəm ayının 7-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79924.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72676_31879.jpg Məhərrəm ayının 8-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79925.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72784_451588.jpg İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin nüvə anlaşmasının icrası haqda İran prezidentinə məktubu http://www.erfan.ir/azari/79926.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72785_454370.jpg Doktor Ruhani Seyyidi Şühədanın əzadarlıq mərasimində iştirak edir http://www.erfan.ir/azari/79927.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72786_429143_m.jpg Bəhreynli körpələrin əzadarlıq mərasimi http://www.erfan.ir/azari/79928.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72787_455426.jpg Məhərrəm ayının 9-cu günü http://www.erfan.ir/azari/79929.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72788_454967_m.jpg Məhərrəm ayının 10-cu günü http://www.erfan.ir/azari/79930.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72918_455426.jpg Məhərrəm ayının 11-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79931.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72919_455426.jpg Məhərrəm ayının 12-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79932.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72920_454369.jpg Məhərrəm ayının 13-cü günü http://www.erfan.ir/azari/79933.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72921_1751660_350.jpg Məhərrəm ayının 15-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79934.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72922_452702.jpg Məhərrəm ayının 19-cu günü http://www.erfan.ir/azari/79935.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73030_455426.jpg Nardaranda on minlərlə Hüseynçilərin iştirakı ilə Aşura günü Şəbih mərasimi keçirildi http://www.erfan.ir/azari/79936.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73031_455426.jpg İndoneziyada vəhhabilərin İmam Hüseyn (ə) əzadarlığına qarşı keçirtdikləri piket nəticəsiz qaldı http://www.erfan.ir/azari/79937.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73032_429143_m.jpg Ayətullah M. Şirazi və N. Həmədani səud rejiminin Ayətullah Numura verdikləri edam hökmün məhkum etdilər http://www.erfan.ir/azari/79938.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73033_456051.jpg Həzrət Əbülfəzl-Abbasın (ə) şəhadəti! http://www.erfan.ir/azari/79939.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73155_429143_m.jpg Marneuli şəhərində Tasua günü münasibəti ilə möhtəşəm yürüş keçirildi http://www.erfan.ir/azari/79940.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73156_455426.jpg Uqanda: Afrikada yaşayan “Xucaların” Məscidində Əli Əsğər günü http://www.erfan.ir/azari/79941.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73213_429143_m.jpg Yəhudi terrorçuları daha 3 fələstinli cavanı Şəhid etdi http://www.erfan.ir/azari/79942.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73214_463414_m.jpg İngiltərə ölkədə ən böyük Məscidin tikintisinə icazə vermədi http://www.erfan.ir/azari/79943.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73266_429143_m.jpg Manyak ləqəbilə tanınan sələfi əqidəli Səudiyyə şahzadəsini seksual təcavüzə görə mühakimə ediləcək http://www.erfan.ir/azari/79944.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73267_429143_m.jpg Almaniyada minlərlə cühüd və xristian irqçiləri Müsəlmanlara qarşı etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/79945.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73326_429143_m.jpg Höccətulislam vəlmuslimin Molayi avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib http://www.erfan.ir/azari/79946.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73327_83783.jpg "Səhifeyi-Səccadiyyə" kitabı haqqında http://www.erfan.ir/azari/79947.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73386_429143_m.jpg İntifada davam edir, yəhudi işğalçıları 3 fələstinlini Şəhid etdi http://www.erfan.ir/azari/79948.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73387_437667_m.jpg Hidayət çırağı və nicat gəmisi olan İmam (ə) http://www.erfan.ir/azari/79949.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73444_454369.jpg Hər gün işa namazının dəstəmazı ilə sübh namazını qılan və gündə Quran xətm edən Kərbəla qəhrəmanı http://www.erfan.ir/azari/79950.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73445_455426.jpg Bəs Aşura günü şeytan nədən peşman oldu? http://www.erfan.ir/azari/79951.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73502_83783.jpg İmam Səccad (ə) http://www.erfan.ir/azari/79952.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73503_Thumb_43313_baqi1.jpg İmam Səccad ələyhis-salam http://www.erfan.ir/azari/79953.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73562_455426.jpg İmam Hüseyn (ə) üçün ağlamaq təqva ilə birgə olsa, insanı behiştə aparar http://www.erfan.ir/azari/79954.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73563_429143_m.jpg Moskvada İmam Hüseyn (ə) yad edilib http://www.erfan.ir/azari/79955.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73620_429143_m.jpg Miyanmardan qovularaq İndoneziyaya pənahəndə olmuş Ruhinqa Müsəlmanları http://www.erfan.ir/azari/79956.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73621_429143_m.jpg Şahzadə narko baronun terrorçulara aparacağı Kaptaqon həbləri müsadirə edildi http://www.erfan.ir/azari/79957.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73684_468808_m.jpg İmam Səccadın (ə) təvəllüdü http://www.erfan.ir/azari/79958.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73685_437667_m.jpg İmam Səccadın (ə) şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/79959.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73783_429143_m.jpg "Hakimiyyət daxilində intiqam ardınca olan qüvvələr saf dindarlardan maksimum sui-istifadə etməyə çalışır" http://www.erfan.ir/azari/79960.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73784_429143_m.jpg İŞİD terrorçşuları Misirdə intihar əməliyyatı keçirtdi http://www.erfan.ir/azari/79961.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73785_437667_m.jpg İmam Səccadın (ə) duası http://www.erfan.ir/azari/79962.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73854_429143_m.jpg Amerika Tennesi universiteti həyətində atışma aktı qeydə alınıb, 3 nəfər yaralanıb http://www.erfan.ir/azari/79963.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73855_455426.jpg İMAM HÜSEYN (Ə) http://www.erfan.ir/azari/79964.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73856_468808_m.jpg Kərbəla qəhrəmanı http://www.erfan.ir/azari/79965.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73941_455426.jpg YA HÜSEYN http://www.erfan.ir/azari/79966.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73942_468808_m.jpg HƏZRƏT FATİMEYİ MƏSUMƏ (ƏLƏYHA SALAM)- IN HƏYATINA BİR BAXIŞ http://www.erfan.ir/azari/79967.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74030_429143_m.jpg QƏDİR HADİSƏSİNİ YADDAŞLARDAN SİLMƏK http://www.erfan.ir/azari/79968.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74031_Thumb_44577_images.jpg DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSI http://www.erfan.ir/azari/79969.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74106_429143_m.jpg İlham Əliyevin növbəti anti-milli addımı http://www.erfan.ir/azari/79970.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74107_451588.jpg İmam Xamenei: Aşura nə üçün İslam tarixində bu qədər böyük təsirlər qoymuşdur? http://www.erfan.ir/azari/79971.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74160_kk.jpg Mina faciəsi itkinlərinin vəziyyəti ciddi şəkildə izlənilir http://www.erfan.ir/azari/79972.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74161_437667_m.jpg Məhərrəm ayının 20 -ci günü http://www.erfan.ir/azari/79973.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74241_455426.jpg Həzrət Fatiməi Məsumənin (ə) hərəmi Ərbəin mərasiminə tədarük görür http://www.erfan.ir/azari/79974.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74242_images.gif Ölüyə və qəbirstanlıqda Quranın ''Yasin'' surəsini oxumaq olarmı? http://www.erfan.ir/azari/79975.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74243_Thumb_44577_images.jpg QƏTI SIFARIŞ http://www.erfan.ir/azari/79976.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74311_429143_m.jpg Vəzifəsi cənabət qüslü olan şəxs, qüsl verdikdən sonra dəstəmaz da almalıdırmı? http://www.erfan.ir/azari/79977.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74312_kk.jpg Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir? http://www.erfan.ir/azari/79978.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74313_429143_m.jpg Seyidlərə hörmətin səbəbi nədir? Dünya və axirətdə seyidlərlə qeyri seyidlərin fərqi varmı? http://www.erfan.ir/azari/79979.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74380_429143_m.jpg Talış Bölgəsi ictimaiyyəti Ali Təqlid Mərcələrinin Xalqa düşmən kimi tanıtdırılmasına etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/79980.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74381_429143_m.jpg Bilmək istərdim ki, İslamda başqasının övladını övladlığa götürməkliydə məhdudiyyət varmı? http://www.erfan.ir/azari/79981.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74446_429143_m.jpg Azərbaycan İslam Partiyası Baş Məclisinin növbəti iclası keçirilib http://www.erfan.ir/azari/79982.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74447_458339.jpg Bu gün həzrəti Rüqəyyənin Şəhadətinin ildönümüdür http://www.erfan.ir/azari/79984.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74522_468808_m.jpg İmam Həsən Müctəba (əleyhissalam) kim olub və hansı fəzilətləri olub? http://www.erfan.ir/azari/79985.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74523_468808_m.jpg Müaviyə ibn Əbu Sufyanın qısa həyatı və zirəkliyi haqqında nə demək olar? http://www.erfan.ir/azari/79986.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74524_447011_m.jpg Həzrət Əlinin (əleyhissalam) dövründə xumsun cəm olunması kimin öhdəsində idi? http://www.erfan.ir/azari/79987.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74525_447011_m.jpg Niyə Həzrəti Əli (ə)ın qızı Ümmi Külsümün həyatı barədə tarixi faktlar ortaya qoyulmur və yazılmır? Onun ikinci xəlifə ilə evlənməyi doğrudurmu? Onun uşaqlarının olması necə? http://www.erfan.ir/azari/79990.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74614_429143_m.jpg Ərəbistanın Yəmənə olan təcavüzləri 7400 can alıb http://www.erfan.ir/azari/79991.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74615_429143_m.jpg Ayətullah Məkarim Şirazinin Ərbəinlə bağlı tövsiyələr http://www.erfan.ir/azari/79992.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74616_429143_m.jpg İsrailin etirafı: Fələstinlilərin anti-İsrail hərəkətləri misilsizdir http://www.erfan.ir/azari/79993.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74617_454967_m.jpg Məhərrəm ayının 25-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79994.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74618_468808_m.jpg Məhərrəm ayının 26-cı günü http://www.erfan.ir/azari/79995.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74620_moharam01@rwcards.jpg Məhərrəm ayının 28-ci günü http://www.erfan.ir/azari/79996.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74703_429143_m.jpg Barizaninin kürd yaraqlıları İŞİD terrorçuları ilə əvəz olunur http://www.erfan.ir/azari/79997.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74704_429143_m.jpg Türk dünyası “Kərküklilər Şiədir” deyə onlara yardımdan çəkinirlər http://www.erfan.ir/azari/79998.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74705_429143_m.jpg İki sionisti məhv edib daha üç nəfəri yaralayan Fələstinli cavan mərəkədən sağ çıxdı http://www.erfan.ir/azari/79999.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74706_429143_m.jpg ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA http://www.erfan.ir/azari/80003.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74875_437667_m.jpg "Sarəllah" sözünün mənası nədir?! http://www.erfan.ir/azari/80006.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74952_429143_m.jpg Suriyada yaralanan terror başçısı İstanbul xəstəxanalarından birinə yerləşdirilib http://www.erfan.ir/azari/80007.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74953_455426.jpg Eşq yəni Hüseyn ibni Əli (ə), Ərbəin ziyarətinə gedən əlil zəvvar http://www.erfan.ir/azari/80008.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74954_455426.jpg Eşq Karvanı Ərbəin Davamçıları http://www.erfan.ir/azari/80009.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75024_454369.jpg Ərbəin Zəvvarlarına Olunan Tövsiyələr http://www.erfan.ir/azari/80010.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75025_429143_m.jpg Türkiyəlilər Rus pilotlarını qətlə yetirdilər http://www.erfan.ir/azari/80012.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75109_429143_m.jpg NIYƏ RƏNGLI SÜFRƏ BAŞINDA ƏYLƏŞDIN?! http://www.erfan.ir/azari/80013.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75110_429143_m.jpg BEYTÜL-MALI TALAYANLARA CIDDI XƏBƏRDARLIQ http://www.erfan.ir/azari/80016.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75309_437667_m.jpg İmam Hüseyn (ə) "Cəməl" və "Süffeyn" döyüşlərində http://www.erfan.ir/azari/80017.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75375_31879.jpg 28 Səfər Həzrət Məhəmməd (s) və İmam Həsənin (ə) şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/80018.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75376_429143_m.jpg Sionist əliyevin göstərişi ilə Nardaran ziyarətgahının axundu hacı Nuhbala da saxlanıldı http://www.erfan.ir/azari/80020.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75444_3026.jpg Bu gün İmam Rzanın (ə) Şəhadətini il dönümüdür – İmam Rzanın (ə) Hikmətli Kəlamları http://www.erfan.ir/azari/80021.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75445_429143_m.jpg Heydər sülaləsi Nardaran ağsaqqalı hacı Natiq Kərimovu da saxladı http://www.erfan.ir/azari/80023.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75528_527215.jpg Hicab http://www.erfan.ir/azari/80024.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75529_429143_m.jpg Vəhabi və salavat http://www.erfan.ir/azari/80025.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75582_429143_m.jpg Tehranda İlham Əliyevin səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası http://www.erfan.ir/azari/80026.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75583_429143_m.jpg Qanlı 26 Noyabr faciəsi ilə bağlı "Ümməti Vahidə" Beynəlxalq Birliyininin BƏYANATI http://www.erfan.ir/azari/80027.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75635_429143_m.jpg Dövlət Komitəsi: Yəhudi və xristian missionerlərinə Azərbaycanda mərasim aparmaq qadağan edilməyib http://www.erfan.ir/azari/80028.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75636_527215.jpg Əliyevlər sülaləsinin İstanbuldakı səfirliyinin qarşısında Nardaran Qətliamı ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirilib http://www.erfan.ir/azari/80029.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75691_429143_m.jpg Çağırın, sizə cavab verim! http://www.erfan.ir/azari/80030.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75692_Thumb_40071_a-(8).jpg Müsəlmanların günahları http://www.erfan.ir/azari/80031.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75744_429143_m.jpg Nә üçün hәqiqәti qәbul еtmәk istәmirik ?! http://www.erfan.ir/azari/80032.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75745_429143_m.jpg Saf niyyət əməlin qəbul olması üçün şərtdir! http://www.erfan.ir/azari/80033.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75792_445883.jpg SÜFYANININ XƏBƏRI http://www.erfan.ir/azari/80034.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75793_446876_m.jpg QEYRİ ZƏRURİ BƏHSLƏRİN İRƏLİ ÇƏKİLMƏSİ http://www.erfan.ir/azari/80035.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75855_429143_m.jpg Tehranın 8 universitetinin bəsic tələbələri Azərbaycan və Nigeriya rejimlərini məhkum etdi http://www.erfan.ir/azari/80036.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75856_429143_m.jpg Əliyevlər sülaləsi mərhum Hacı Əlikramın oğlu Hüseyn Əliyevi də həbs etdi http://www.erfan.ir/azari/80037.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75857_447011_m.jpg Hacı Tale Bağırovdan yeni xəbər var http://www.erfan.ir/azari/80038.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75858_429143_m.jpg Bəhreyn Kəramət İnqilabı Davam Edir http://www.erfan.ir/azari/80039.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75921_468808_m.jpg Allahsız sələfilər İmam Həsən Əkərinin (ə) hərəmin raketlə vurdular http://www.erfan.ir/azari/80040.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75922_468808_m.jpg Rəbiul Əvvəl ayının 8-i İmam Həsən Əskərinin (ə) Şəhadət günüdür – İmam Həsən Əskərinin (ə) Kəlamları http://www.erfan.ir/azari/80041.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75923_429143_m.jpg Tehran universitetində “Nardarandan Zariyaya kimi Xomeyni Övladları” adlı elmi konfrans keçirilib http://www.erfan.ir/azari/80042.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75924_429143_m.jpg İraq azərləri sionist terrorçularını belə məhv etdi http://www.erfan.ir/azari/80043.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75989_429143_m.jpg Azərbaycan möminləri tərəfindən İslam ümmətinin yenilməz sərkərdəsi cənab Qasim Süleymaniyə müraciət http://www.erfan.ir/azari/80044.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75990_429143_m.jpg Baltimor şəhərinin qəzəbli qaradərili vətəndaşları Məhkəmə sisteminin irqçi siyasətlərinə etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/80045.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75991_429143_m.jpg Nigeriya xristianları Şiə qətliamı ilə bağlı xalqa, hökumətə və dünya xristian liderlərinə səsləndilər http://www.erfan.ir/azari/80046.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75992_446876_m.jpg İCTIMAI PROQRAMLAR http://www.erfan.ir/azari/80047.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76046_429143_m.jpg Devalvasiyadan sonra “Binə” “ölüb”, “Sədərək” “can verir”... http://www.erfan.ir/azari/80048.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76047_429143_m.jpg ƏS-SƏCDƏ SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80049.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76103_429143_m.jpg Bakıda etiraz yürüşü başlayıb, yüzlərlə insan küçələrə çıxdı http://www.erfan.ir/azari/80050.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76104_437667_m.jpg ƏLI (ƏLEYHISSALAM)-IN NƏZƏRINDƏ BEYTÜL-MAL OĞRULARI http://www.erfan.ir/azari/80051.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76151_Thumb_43380_00016.jpg ƏL-MUMINUN SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80052.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76152_447011_m.jpg KUMEYLIN TƏNBIHI! http://www.erfan.ir/azari/80053.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76203_429143_m.jpg İlham Azərbaycanda araq və siqaret satışı üçün lisenziyalar ləğv etdi- Bahalıqla yanaşı xalqı məst etmək lazımdır http://www.erfan.ir/azari/80054.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76204_429143_m.jpg Norveçlilər Nigeriya Şiələrinin soyqırımı ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirtdilər http://www.erfan.ir/azari/80055.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76257_437667_m.jpg ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80056.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76258_31879.jpg LOĞMAN ‏ SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80057.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76301_468808_m.jpg ƏR-RUM ‏ SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80058.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76302_468808_m.jpg ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80060.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76353_468808_m.jpg İmam Sadiqin (ə) təvəllüdü http://www.erfan.ir/azari/80061.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76404_429143_m.jpg Kanadalılar Şeyx Zəkzakinin azad edilməsini tələb etdilər http://www.erfan.ir/azari/80062.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76405_437667_m.jpg Həzrət Məhəmmədin (s) həyatı http://www.erfan.ir/azari/80065.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76478_429143_m.jpg əliyevlər rejiminin icazəsi ilə, Bakıda üzdəniraqlar jurnal açdı http://www.erfan.ir/azari/80066.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76479_429143_m.jpg ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ http://www.erfan.ir/azari/80068.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76481_447011_m.jpg MALIK ƏŞTƏR–SƏRKƏRDƏLƏRIN SƏRKƏRDƏSI http://www.erfan.ir/azari/80069.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76554_429143_m.jpg Ali Təqlid Mərcələri Ayətullah Nimrin edamına etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/80071.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76556_468808_m.jpg Peyğəmbər (s) - Şölələnən çıraq http://www.erfan.ir/azari/80073.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76622_429143_m.jpg Hindistanda Sünni, Şiə və Hindular bir araya gələrək Ali Səuda qarşı etiraz aksiyası keçirtdilər http://www.erfan.ir/azari/80074.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76623_429143_m.jpg Qum Elmi Hövzəsinin Tələbələri Ayətullah Nimrin Şəhadəti ilə bağlı Məscidi Əzəmdə toplaşdılar http://www.erfan.ir/azari/80075.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76624_451588.jpg İmam Xamenei,Ayətullah Sistani və Ayətullah Lənkərani Ayətullah Nimrin edamına etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/80076.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76625_429143_m.jpg Səudiyyə rejimi Ayətullah Nimr və daha 46 nəfəri edam etdi - Şəhidlərin adları açıqlandı http://www.erfan.ir/azari/80077.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76667_429143_m.jpg Nigeriyada Ayətullah Zəkzakinin azadlığı üçün aksiyalar davam edir http://www.erfan.ir/azari/80078.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76668_31879.jpg “Heç kəs mənim kimi əzab-əziyyətə məruz qalmayıb" http://www.erfan.ir/azari/80079.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76755_429143_m.jpg Təbrizdə Azərbaycan konsulluğu yaxınlığında Nardaran Şəhidləri yad edildi http://www.erfan.ir/azari/80080.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76756_429143_m.jpg ABŞ-ın İndiyana əyaləti də Səudiyyə rejimini Şeyx Nimri edam etdiyinə görə məhkum etdi http://www.erfan.ir/azari/80082.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76845_429143_m.jpg Aleksandr Duqin: “Şiələrlə həmrəylik Rusların borcudur, Şəhid Şeyx Nimrə eşq olsun!” http://www.erfan.ir/azari/80083.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76919_429143_m.jpg Sərçeşmə Məscidində Nardaran şəhidləri və Şeyx Nimr yad edildi http://www.erfan.ir/azari/80084.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76920_429143_m.jpg İlahm Əliyevin Tale Qorxusu, əlyevlər rejimi Hace Tale Bağırzadəyə işgəncə verir http://www.erfan.ir/azari/80085.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77007_437667_m.jpg ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSI http://www.erfan.ir/azari/80086.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77008_429143_m.jpg ÜSTÜN CƏHƏTLƏRƏ GÖRƏ VƏZIFƏYƏ TƏYIN ETMƏK http://www.erfan.ir/azari/80087.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77089_429143_m.jpg Elşən Bağırov qardaşı Tale Bağırovun işgəncə olunduğunu təsdiqlədi http://www.erfan.ir/azari/80088.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77090_429143_m.jpg Yəmənlilər Ayətullah Nimrin edamına etiraz olaraq Səudiyyənin səfirliyi önünə toplaşdılar http://www.erfan.ir/azari/80089.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77166_429143_m.jpg Abbas Hüseynin Anası müraciət yaydı http://www.erfan.ir/azari/80090.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77167_451588.jpg “19 Dey” münasibəti ilə Qum əhalisi İmam Xamenei həzrətlərinin görüşünə gedib http://www.erfan.ir/azari/80091.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77249_429143_m.jpg Nigeriya dövlətinin törətdiyi Şiə Soyqırımının zərərçəkənləri http://www.erfan.ir/azari/80092.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77250_429143_m.jpg Ali Səuda qarşı qlobal etirazların davamında Avstraliyalıar ayağa qalxdı http://www.erfan.ir/azari/80093.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77320_429143_m.jpg Səudiyyəyə qarşı qlobal etirazlar səngimir, Kanadalılardan növbəti möhtəşəm aksiya http://www.erfan.ir/azari/80094.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77321_429143_m.jpg ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI http://www.erfan.ir/azari/80095.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77390_429143_m.jpg ON SƏKKIZ YAŞLI CAVAN RUMLULARLA OLAN MÜHARIBƏNIN SƏRKƏRDƏSI http://www.erfan.ir/azari/80096.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77391_Thumb_44577_images.jpg CAMAATI ÖZÜ VƏ AILƏSINDƏN QABAĞA TUTMAQ http://www.erfan.ir/azari/80097.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77451_429143_m.jpg Nigeriyada Şeyx Zəkzakinin azadlığı uğrunda genişmiqyaslı aksiyalar davam edir http://www.erfan.ir/azari/80098.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77452_429143_m.jpg Vaşinqton və Çikaqo şəhərləri Səudiyyəyə qarşı etiraz etdi http://www.erfan.ir/azari/80100.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77540_31879.jpg Həzrət (s), uşaq yaşlarında (Şeir) http://www.erfan.ir/azari/80101.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77613_445883.jpg Rozenberg: Müsəlmanların Mehdiyə inamının qorxusunu dərk edən prezident seçin http://www.erfan.ir/azari/80102.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77614_527215.jpg ABŞ-ın Hamtramk şəhərindəki Müsəlmanların artan rolu http://www.erfan.ir/azari/80103.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77688_429143_m.jpg Şeyx Zəkzakidən xəbər var http://www.erfan.ir/azari/80104.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77689_429143_m.jpg Beyləqanda ayağa qalxdı http://www.erfan.ir/azari/80105.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77761_429143_m.jpg Azərbaycan tələbələri Ayətullah Amilinin 19 yanvarla bağlı çıxışını dəstəkləyən bəyanat verdilər http://www.erfan.ir/azari/80107.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77927_451588.jpg İmam Xamenei nüvə anlaşması ilə bağlı prezidentin qarşısında 5 şərt qoydu http://www.erfan.ir/azari/80108.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77928_429143_m.jpg Şeyx Səfi məqbərəsinin kənarında 19 Yanvar “Dünya Müsəlman Azəriləri” günü qeyd olindu http://www.erfan.ir/azari/80109.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77995_0003611.jpg Həzrət Fatiməi Məsumənin Şəhadətinin ildönümü günü ilə əlaqədar hərəmin xadimləri əzadarlıq etdi http://www.erfan.ir/azari/80110.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77996_429143_m.jpg Müqəddəs Qum şəhərində “Ali Rəhbərin Qərb cavanlarına ünvanladığı məktubun açıqlaması” ilə bağlı könfrans http://www.erfan.ir/azari/80111.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78060_429143_m.jpg Mübariz mömin və möminələr 20 Yanvar faciəsilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanın ziyarət etdi http://www.erfan.ir/azari/80112.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78061_429143_m.jpg Suraxanıda qadın özünü yandırıb öldürdü http://www.erfan.ir/azari/80113.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78113_429143_m.jpg Suriya Milli Ordusu Dərada xeyli sayda terrorçunu məhv etdi http://www.erfan.ir/azari/80114.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78114_429143_m.jpg Nigeriyada Zariya Şiə Soyqırmına etiraz əlaməti olaraq Şəhidlərin 40-da Şeyx Zəkzakiyə azadlıq tələb olundu http://www.erfan.ir/azari/80115.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78181_429143_m.jpg ALDATMAQDAN UZAQ OLMAQ http://www.erfan.ir/azari/80116.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78182_464826_m.jpg ZƏIFLƏRI HIMAYƏ ETMƏK http://www.erfan.ir/azari/80117.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78242_429143_m.jpg Yəhudi canavarlarının Şəhid etdikləri 13 yaşlı Fələstinli məktəbli qız uşağı möhtəşəm dəfn edildi http://www.erfan.ir/azari/80118.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78243_429143_m.jpg Yeni Naliyyət: Ordumuz “Odundağ” yüksəkliyini erməni işğalçılarından geri aldı http://www.erfan.ir/azari/80119.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78329_429143_m.jpg İlham Əliyev rejimi AİP-n sabiq sədr müavinini həbs etdiı http://www.erfan.ir/azari/80120.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78330_429143_m.jpg Qanlı Zariya Şiə Soyqırımının Şəhidlərindən biri dəfn edildi http://www.erfan.ir/azari/80121.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78419_images.gif Xristianları şoka salan İncil tapıldı – Hz. İsa (ə) Allahın oğlu deyil! http://www.erfan.ir/azari/80122.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78420_429143_m.jpg İran İslam Respublikasına məxsus 3 min dəyərli fossil Amerikadan qaytarılıb http://www.erfan.ir/azari/80123.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78470_429143_m.jpg Fazil Mustafa Azərbaycan xalqına “siyğədən əmələ gəlmişlər” Hz. Aişəyə isə əxlaqsız dedi http://www.erfan.ir/azari/80124.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78471_463414_m.jpg İran İslam Respublikası 75 minlik Sünni Məscidini inşa edir http://www.erfan.ir/azari/80125.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78544_429143_m.jpg Kanadalı Şiələrin “Flaş Mobu”. Qarın ortasında insanlara 1000 ədəd isti kofe paylanıldı http://www.erfan.ir/azari/80126.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78545_429143_m.jpg ÖZÜNÜ VƏ AILƏSINI BƏLALARA QALXAN ETMƏK http://www.erfan.ir/azari/80127.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78603_429143_m.jpg Suriya Ordusu tərəfindən azad edilən Şeyx Miskin şəhəri http://www.erfan.ir/azari/80128.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78604_429143_m.jpg Türkmənistanda meyiti tapılan neftçi Qarabağ döyüşçüsü imiş... http://www.erfan.ir/azari/80129.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78666_429143_m.jpg Türkiyənin erməni sevgisi Azərbaycanı Ermənistan kimi təqdim edir http://www.erfan.ir/azari/80130.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78667_429143_m.jpg ŞOK! Məhvə doğru gedən sələfilər İraqlıların başlarını belə kəsdi http://www.erfan.ir/azari/80131.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78734_429143_m.jpg İGIRMI BIR YAŞLI CAVAN MƏKKƏNIN BAŞÇISI http://www.erfan.ir/azari/80132.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78735_437667_m.jpg CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏK http://www.erfan.ir/azari/80133.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78790_429143_m.jpg Fələstini işğal etmiş cühüd rejimi Fələstinli cavanı avtomat silahla Şəhid etdi http://www.erfan.ir/azari/80134.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78791_429143_m.jpg Şiə ilə sələfinin fərqi - Yəmən Şiələri əsir tutduqları yaralı Səudiyyə əskərinə tibbi yardım edir http://www.erfan.ir/azari/80135.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78869_527215.jpg Olimpiya oyunlarında ilk dəfə Hicabla iştirak edəcək ABŞ idmançısı http://www.erfan.ir/azari/80136.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78870_429143_m.jpg Ənsarullah: "2016-ci il Yəmən ordusunun qələbə ili olacaq" http://www.erfan.ir/azari/80137.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78871_429143_m.jpg Hacı İlqar İbrahimoğlu: Daxilimizdə bir savaş var. Möminlər o kəslərdir ki, bu savaşdan qalib çıxır http://www.erfan.ir/azari/80138.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78947_429143_m.jpg Sələfi zombilərinin əlinə keçməyən Hələbin qədim tarixi qalası http://www.erfan.ir/azari/80139.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78948_429143_m.jpg Ekvadorda Ərdoğana qarşı üsyan, Terrorçu Rədd Ol! Deyə ekvadorlular şüar verdilər http://www.erfan.ir/azari/80140.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78949_429143_m.jpg Nigeriya ordusunun Şeyx Zəkzəkinin evində törətdiyi Şiə soyqırımının yeni görüntüləri yayıldı http://www.erfan.ir/azari/80143.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79039_429143_m.jpg ИНСАН МӘДӘНИЈЈӘТИ ВӘ ҺӘЈАТЫНА ҮМ http://www.erfan.ir/azari/80145.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79115_Thumb_44577_images.jpg МҮАСИР ГӘРБ МӘДӘНИЈЈӘТИНИН ГИЈМ& http://www.erfan.ir/azari/80147.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79202_429143_m.jpg “Pegida” anti-İslam cərayanı bütün qərb ölkələrində mitinq etdi http://www.erfan.ir/azari/80148.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79203_429143_m.jpg Türk xəyanətkarlarının Azərbaycan Səfəvilər dövlətini dağıtması http://www.erfan.ir/azari/80149.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79204_mol12.jpg Vəkil: Tale Bağırov məhkəmədə işkəncələrlə bağlı izahat verdi http://www.erfan.ir/azari/80152.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79441_458339.jpg ABNA Xanım Zeynəbin (ə.s) mövludu günü münasibətilə Sizi təbrik edir! - Şer http://www.erfan.ir/azari/80153.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79442_429143_m.jpg Yəmənə təcavüz edən Səudiyyə rejiminin Rəbuə şəhəri süqut etdi http://www.erfan.ir/azari/80154.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79518_113316817864947114645771701.jpg "Gözəllikdən başqa bir şey görmədim" http://www.erfan.ir/azari/80155.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79519_h-zainab02.jpg "Aranızda bir nəfər də müsəlman yoxdurmu..." http://www.erfan.ir/azari/80156.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79520_h-zainab02.jpg “Ey göz, səy et, çox ağla..." http://www.erfan.ir/azari/80157.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79593_113316817864947114645771701.jpg Səmavi ad http://www.erfan.ir/azari/80158.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79594_h-zainab02.jpg Atasın zinəti http://www.erfan.ir/azari/80161.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79810_429143_m.jpg Suriya, 5 il dağıdıcı müharibə alovunda müqavimət göstərən Hələb http://www.erfan.ir/azari/80162.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79811_451588.jpg “29 Bəhəmən Təbriz Qiyamı”nın ildönüm günü Təbriz xalqı İmam Xameneinin görüşünə getdi http://www.erfan.ir/azari/80163.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79812_429143_m.jpg Nigeriyallı xanımlar Şeyx Zəkzəkinin azad edilməsi üçün təzahürat etdilər http://www.erfan.ir/azari/80164.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79883_446876_m.jpg İİR-da ilk dəfə “Yolüstü Namazxanalar” mövzüsunda Müsafir Mehrabı adlı seminar keçirildi http://www.erfan.ir/azari/80165.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79884_444_3_444304.jpg İmam Hüseynin (ə) hərəmindən çəkilmiş orginal şəkillər http://www.erfan.ir/azari/80167.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79939_429143_m.jpg Mənfur Türkmənçay müqaviləsi - İranı parçalayan sənədin TAM MƏTNİ http://www.erfan.ir/azari/80171.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80079_35431.jpg Həzrət Fatimənin (s.ə) kəlamlarından nümunələr http://www.erfan.ir/azari/80172.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80080_7.jpg Fatimənin (s.ə) "Mushəf"-i nədir?! http://www.erfan.ir/azari/80173.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80163_35431.jpg Peyğəmbərin (s) cənnəti http://www.erfan.ir/azari/80175.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80247_429143_m.jpg İngiltərəlilər Londonun Səudiyyə rejiminə dəstəyini məhkum etdilər http://www.erfan.ir/azari/80176.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80248_429143_m.jpg Suriya Silahlı Qüvvələri 31 qəsəbə və kəndi düşmən əlindən azad etdi http://www.erfan.ir/azari/80177.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80356_429143_m.jpg Ümümdünya Əhli Beyt (ə) Assamblyası Mina Faciəsi zamanı Şəhid olanların xatirəsini andı http://www.erfan.ir/azari/80178.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80357_429143_m.jpg Ali Təqlid Mərcələri İran xalqını seçkilərdə iştirak etməyə səslədilər http://www.erfan.ir/azari/80179.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80396_451588.jpg İmam Xamenei: Amerikanın regionla bağlı bir planı və İranla bağlı başqa bir planı var http://www.erfan.ir/azari/80180.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80397_429143_m.jpg Şəxs və cəmiyyət http://www.erfan.ir/azari/80181.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80489_7.jpg Həzrət Siddiqeyi-Kubranın (s.ə) həyatı http://www.erfan.ir/azari/80182.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80490_35431.jpg Həzrət Əli (ə) və həzrət Zəhranın (ə.s) nigahı http://www.erfan.ir/azari/80184.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80543_7.jpg Fatimə (ə.s )- varlıqın dəyəri http://www.erfan.ir/azari/80185.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80613_7.jpg Fatimeyi-Zəhra (s.ə) Məsumların baxışında http://www.erfan.ir/azari/80186.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80614_35431.jpg Fatimeyi- Zəhranin (ə.s) fəziləti http://www.erfan.ir/azari/80187.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80662_429143_m.jpg Suriya Ordusu Hələbin növbəti maqistiral yolunu azad etdi http://www.erfan.ir/azari/80188.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80663_429143_m.jpg İraqda qan su yerinə axdı, terror aktı zamanı 50 günahsız Şiə Şəhid oldu http://www.erfan.ir/azari/80189.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80722_429143_m.jpg Fədək bütün bəhanələri puç etdi! http://www.erfan.ir/azari/80190.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80723_429143_m.jpg Şölələr arasından (10-cu hissə) http://www.erfan.ir/azari/80191.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80764_429143_m.jpg Nigeriya paytaxt sakinləri Şeyx Zəkzəkinin azad edilməsi üçün nümayiş etdi - http://www.erfan.ir/azari/80192.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80765_429143_m.jpg Zeynəbiyyə məntəqəsində Şəhid olanların xatirəsi anıldı http://www.erfan.ir/azari/80193.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80807_3007.jpg Mərhum Ayətullah Vaizi Təbəsi İmam Xamenei həzrətləri ilə birlikdə http://www.erfan.ir/azari/80194.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80808_429143_m.jpg Müqəddəs Qumda “Fatimə (səlamullahi əleyha) Günləri” ilə bağlı “Qürbət Hədisi” adlı sərgi açılıb http://www.erfan.ir/azari/80195.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80856_429143_m.jpg Nastiyanın başını kəsən qatilin kimliyi müəyyən olundu http://www.erfan.ir/azari/80196.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80857_429143_m.jpg Ərdoğan etirazçıları belə susdurdu http://www.erfan.ir/azari/80197.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80906_429143_m.jpg Analoqsuz inkişafı olan Bakı kasıbçılıq üzündən dünya çempionatından imtina etdi http://www.erfan.ir/azari/80198.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80907_429143_m.jpg Nigeriyanın müxtəlif bölgələri bir daha Şeyx Zəkzəkinin azad edilməsi üçün nümayiş keçirib http://www.erfan.ir/azari/80199.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80974_429143_m.jpg Zülfüqar Mikayılzadə, Elçin Qasımov və Tale Bağırovun həbs müddəti uzadıldı http://www.erfan.ir/azari/80200.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80975_429143_m.jpg Samirra əməliyyatında düşmən ilə üz-üzə döyüşən Şiə Ruhaniləri http://www.erfan.ir/azari/80201.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81022_7.jpg Fatimə (ə.s) razı deyilsə ... http://www.erfan.ir/azari/80203.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81093_429143_m.jpg İslam və ağız qoxusundan qurtulmağın yolları http://www.erfan.ir/azari/80204.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81094_451588.jpg Şok: İmam Xamenei İlham Əliyevə Şiə məhbuslarının azad etməsini bildirib http://www.erfan.ir/azari/80205.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81159_451588.jpg İmam Xamenei Fatimə (s) Günlərində əza mərasimi keçirir http://www.erfan.ir/azari/80206.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81160_429143_m.jpg Talış xalqının tanınmış alimi Növruzəli Məmmədova MTN-də hansı işgəncələr verilib? http://www.erfan.ir/azari/80207.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81447_429143_m.jpg Vəhhabilər Nigeriyada Məscid partladılıb, 22 nəfər həlak olub http://www.erfan.ir/azari/80208.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81448_429143_m.jpg Səudiyyə qırıcıları Yəməni bird aha bombalandı, 41 Şəhid, 75 yaralı http://www.erfan.ir/azari/80209.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81449_429143_m.jpg Pakistanda məmurları daşıyan avtobus partladıldı, azı 15 nəfər öldü http://www.erfan.ir/azari/80210.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81450_7.jpg Fatimiyyə Günləri Azərbaycanda möhtəşəm qeyd edildi (Lənkəran) http://www.erfan.ir/azari/80211.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81451_7.jpg ABŞ-ın Denver şəhərində Xanım Fatiməi Zəhranın (s) əzadarlıq mərasimi qeyd edilir http://www.erfan.ir/azari/80212.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81452_445883.jpg İmam Zamanın (ə) səhabələrinin xüsusiyyətləri http://www.erfan.ir/azari/80213.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81555_437667_m.jpg İmam Əlinin (ə) hərəmində 9 yaşına çatmış qız uşaqları üçün “Həddi Buluğ Bayramı” qeyd edilib http://www.erfan.ir/azari/80214.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81556_429143_m.jpg Seyyid Həsən Nəsrullah: Ayətllah Bəhcət Hizbullahın mənəvi atası idi! http://www.erfan.ir/azari/80215.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81637_429143_m.jpg Möminlərin bir-biri ilə rabitəsi necə olmalıdır? http://www.erfan.ir/azari/80216.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81638_451588.jpg İmam Xamenei həzrətlərinin gündəlik xərcləri haradan təmin olunur? http://www.erfan.ir/azari/80217.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81639_429143_m.jpg Aborgen Xalqlar Talışlar http://www.erfan.ir/azari/80218.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81765_429143_m.jpg Qələbə yaxındadır! - “Milli Mənəvi Dəyərlər” İctimai Birliyi http://www.erfan.ir/azari/80219.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81766_429143_m.jpg İİR-dan Azərbaycana dəstək http://www.erfan.ir/azari/80220.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81767_429143_m.jpg Kaduna şəhəri də Şeyx Zəkzəki və həbs edilən yüzlərlə Şiənin azad edilməsini tələb etdi http://www.erfan.ir/azari/80221.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81872_527215.jpg Hicab və Hicab Məhbuslarının hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin Bəyanatı http://www.erfan.ir/azari/80222.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81873_429143_m.jpg Yaxın zamanlarda İlqar Məmmədov və Mövsüm Səmədov azad edilə bilər http://www.erfan.ir/azari/80223.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81874_429143_m.jpg Kiyevdə Qarabağa dəstək aksiyası keçirildi http://www.erfan.ir/azari/80224.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81970_Thumb_40599_0004.jpg Müqəddəs Rəcəb ayının ilk gecəsinin əməlləri http://www.erfan.ir/azari/80225.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81971_429143_m.jpg ŞOK! Misirdə qadın paltarı geyinmiş sələfi terrorçu həbs edildi http://www.erfan.ir/azari/80226.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81972_468808_m.jpg Ustad Füruği: Rəcəb, tövhid nalələri ayıdır http://www.erfan.ir/azari/80228.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82063_429143_m.jpg Əbu Bəkrin e`tirafı http://www.erfan.ir/azari/80230.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82065_437667_m.jpg Allah Peyğəmbərinin (s) kəlamlarından http://www.erfan.ir/azari/80231.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82066_images.gif Nurun doğulması http://www.erfan.ir/azari/80232.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82178_468808_m.jpg Həzrət İmam Əliyyən-Nəqi əl-Hadinin (ə) Şəhadətinin ildönümülə bağlı təsliyyət ərz edirik! http://www.erfan.ir/azari/80233.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82179_429143_m.jpg Qədim Palmira şəhər sakinləri geri dönür http://www.erfan.ir/azari/80234.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82180_437667_m.jpg Haqqın eşqi (Şeir) http://www.erfan.ir/azari/80235.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82181_464826_m.jpg Nəfs - təhlükə mənbəyi http://www.erfan.ir/azari/80236.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82307_429143_m.jpg 5 ilin dəyişməz statistikası: Körpələrə Zəhra, Yusif, Hüseyn, Əli, Zeynəb adları qoyulur http://www.erfan.ir/azari/80237.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82308_429143_m.jpg Əliyev rejiminin Nardaranda növbəti əməliyyat: saxlanılan var http://www.erfan.ir/azari/80238.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82309_444_3_444304.jpg Samirra İmam Hadinin (ə) şəhadətinin ildönümü günü http://www.erfan.ir/azari/80239.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82310_429143_m.jpg Avstraliyanın səfiri həzrəti Əmirəl Möminin Əlinin (ə) pak hərəmini ziyarət etdi http://www.erfan.ir/azari/80240.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82408_527215.jpg Hicablı qadınlar işə buraxılmadıqları şirkətdən ABŞ məhkəməsinə şkayət etdilər http://www.erfan.ir/azari/80241.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82409_429143_m.jpg Cinayətkar Benyamin Netanyaho “İŞİD” terrorçuları ilə əməkdaşlıq etdiyinə etiraf etdi http://www.erfan.ir/azari/80242.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82410_429143_m.jpg Palmira- Tədmur şəhər sakinləri evlərinə qayıdır http://www.erfan.ir/azari/80243.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82411_429143_m.jpg Nigeriya Şiələrinin genişmiqyaslı etiraz aksiyası: Şeyx Zəkzəkini Azad Edin! http://www.erfan.ir/azari/80244.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82546_3007.jpg Muhəmməd Mursinin müəllimi vəhhabi alimi Şiə oldu http://www.erfan.ir/azari/80245.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82547_429143_m.jpg Suriyada Parlament Seçkiləri işə başladı http://www.erfan.ir/azari/80246.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82548_429143_m.jpg CNN agentliyi Şiəliyin Kubada yayıldığını xəbər verdi http://www.erfan.ir/azari/80247.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82549_m-h-zahra09@rwcards.jpg ABNA olaraq həzrəti Fatimeyi Zəhranın (s) mövlud bayramı münasibətilə təbrik edirik! http://www.erfan.ir/azari/80248.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82659_429143_m.jpg Sələfi terrorçularından azad edilmiş İraqın Hit şəhəri http://www.erfan.ir/azari/80249.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82660_429143_m.jpg Astarada qəbir daşları sındırıldıqdan sonra Xaçmazda Pir yandırılıb. Vəhhabi təxribatı? http://www.erfan.ir/azari/80250.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82661_463414_m.jpg İspaniyanın Kordova (Qurtubə) şəhərinin ən əhəmiyyətli binası Məscidə çevrilir, ancaq... http://www.erfan.ir/azari/80251.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82662_429143_m.jpg Məscid sözü ilk dəfə harada işlənmişdir? http://www.erfan.ir/azari/80252.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82753_451588.jpg İmam Xamenei: “Gənclərin Rəcəb ayında keçirilən etikaf mərasimlərində iştirakı gözəl bir mənzərədir” http://www.erfan.ir/azari/80253.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82754_429143_m.jpg Bəhreynlilər Şeyx Əli Səlmanla həmrəy olduqlarını bir daha elan etdilər http://www.erfan.ir/azari/80254.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82755_429143_m.jpg Nigeriya Şiələri Şeyx Zəkzəkinin azadlığı üçün etiraz aksiyalarına davam etdirir http://www.erfan.ir/azari/80255.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82757_images.gif Qurana və İslama sığınan iki amerikalı müsəlman - Məhəmməd Əli və Malik Əbdül Əziz (Tayson) http://www.erfan.ir/azari/80256.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82881_429143_m.jpg Əliyev rejiminin Şiələrə qarşı nifrəti səngimir, Lənkəran ruhaniləri və ağsaqqalları həbs edildi http://www.erfan.ir/azari/80257.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82882_429143_m.jpg Fəlsəfə doktoru Elşən Mustafayevin ailəsi ölkə prezidentinə müraciət etdi http://www.erfan.ir/azari/80258.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82883_429143_m.jpg Suriya Ordusu Dəməşqin ətraf rayonlarını xarici terrorçulardan azad etməyə hazırlaşır http://www.erfan.ir/azari/80259.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82884_429143_m.jpg Nigeriyanın bir neçə şəhəri ayağa qalxdı, Şeyx Zəkzəkiyə Azadlıq! http://www.erfan.ir/azari/80260.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82952_527215.jpg SciencesPo Paris universiteti "Hicab Günü" aksiyası keçirib http://www.erfan.ir/azari/80261.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82953_437667_m.jpg ABNA 13 Rəcəbin Həzrət Əlinin (ə) viladətinin ildönümü günü və “Atalar Günü” münasibətilə təbrik edir! http://www.erfan.ir/azari/80262.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83026_458339.jpg ABNA, Kərbəla həqiqətlərinin carçısı həzrəti Zeynəbin (s) vəfatı münasibətilə təsliyyət ərz edir http://www.erfan.ir/azari/80263.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83027_461114_m.jpg Müqəddəs Qum, İmam Həsən Əskəri (ə) adına Məsciddə Etikaf mərasimi http://www.erfan.ir/azari/80264.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83092_429143_m.jpg “İŞİD” Banqladeşli professoru terror etdi http://www.erfan.ir/azari/80265.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83093_429143_m.jpg Tiblisidə “Qadının Dəyərləri və Dəyərli Qadın”mövzusunda Elmi Seminar keçirildi http://www.erfan.ir/azari/80266.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83241_429143_m.jpg Vilayəti-fəqihin zəruriliyi http://www.erfan.ir/azari/80267.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83242_429143_m.jpg Şiə Ruhanisi Zülfüqar Mikayılzadənin istintaq müddəti daha 3 ay artırıldı http://www.erfan.ir/azari/80268.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83306_31879.jpg Ayətullah Bəhcətdən 6 nəsihət: “Hər kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiyi elmi öyrədər...” http://www.erfan.ir/azari/80269.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83307_448593.jpg İsveçrənin XİN-in müavini Nəcəfi Əşrəfdə İmam Əlinin (ə) pak hərəmini ziyarət etdi http://www.erfan.ir/azari/80270.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83381_429143_m.jpg Şiə Ruhanilərinə qan utduran əliyev rejimi silahlı insidentd törədən sələfilərin cəzalarını azaldıb http://www.erfan.ir/azari/80271.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83382_429143_m.jpg Qanunsuz Xəlifə rejiminə qarşı çıxan Bəhreyn xalqı Şeyx Əli Səlmanın azad olunmasını tələb etdi http://www.erfan.ir/azari/80272.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83441_429143_m.jpg ABŞ, Qərb, sionist rejim və Səudiyyə Ərəbistan Hizbullah niyə hədəf seçib? - ANALİZ http://www.erfan.ir/azari/80273.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83442_429143_m.jpg ŞOK! Harınlamış İcra başçısının qızı ABŞ-da “dollar qonaqlığı” verdi http://www.erfan.ir/azari/80274.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83495_429143_m.jpg Flaşbom: Avstraliya Şiələri qeyri-Müsəlmanlara şaxə gül təqdim edərək İmam Hüseyni (ə) tanıtdırdılar http://www.erfan.ir/azari/80275.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83496_429143_m.jpg ŞOK! Katoliklər hücuma keçdi, Nyu Nyorkda Pravoslav Kilsəsi Yandırıldı http://www.erfan.ir/azari/80276.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84979_429143_m.jpg Sionist terrorçularının Lazqiyyə əyalətində 7 intihar əməliyyatı 100 yaxın sivili Şəhid etdi http://www.erfan.ir/azari/80277.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84980_show.php.jpg Ədən şəhəri qan gölünə çevrildi, terrorçular 45 sivili Şəhid etdi http://www.erfan.ir/azari/80278.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85067_429143_m.jpg Ayətullah Məkarim Şirazi Qərbin pozğunçuluq siyasəti qarşısında durmağı vacib bildi http://www.erfan.ir/azari/80279.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85068_Thumb_40071_a-(8).jpg “Qarabağ İslam torpağı olaraq Azərbaycana qaytarılmalıdır”- Ayətullah Şəbistəri http://www.erfan.ir/azari/80280.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85101_429143_m.jpg Nyu Yorkda silahlı hücum, ölən və yaralananların sayı 4 nəfərdir http://www.erfan.ir/azari/80281.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85102_429143_m.jpg Fəllucə əməliyyatı davam edir, İraq Ordusu terrorçuları belə darmadağın edir http://www.erfan.ir/azari/80282.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85180_451588.jpg İmam Xameneinin İslam Şurası Məclisinin onuncu dövrünün açılması mərasiminə müraciəti http://www.erfan.ir/azari/80283.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85181_429143_m.jpg Oman Sultanlığı azanda “Əliyyən Vəliyyullah” (ə) kəlməsinin deyilməsini rəsmiləşdirdi http://www.erfan.ir/azari/80284.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85182_kk.jpg Axund Nuhbala Rəhimova günahsız yerə hökm oxundu http://www.erfan.ir/azari/80285.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85240_456305_m.jpg Həzrət Əbbas (ə) Briqadasının Komandiri Ali Təqlid Mərcələri ilə görüşüb http://www.erfan.ir/azari/80286.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85241_447011_m.jpg İmam Əli Rəhmanov: İraq və Suriyada 300 tacikistanlı terrorçu öldürülüb http://www.erfan.ir/azari/80287.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85242_429143_m.jpg Nüsrə terrorçuları İdlibdə Məscid yaxınlığında terror aktı törətdilər http://www.erfan.ir/azari/80289.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85316_464826_m.jpg Nəml surəsində “Dabbətul-ərz”dən məqsəd nədir? http://www.erfan.ir/azari/80290.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85317_437667_m.jpg Ayişənin Cəməl döyüşündəki rəftarı Əhzab surəsinin 30-cu ayəsində qeyd olunmuş açıq-aydın günahın nümunəsidirmi? http://www.erfan.ir/azari/80291.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85389_429143_m.jpg Fəllucənin azadlığı uğrunda döyüşən Şiə Ruhaniləri (1810 və 2016-cı illər) http://www.erfan.ir/azari/80292.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85390_kk.jpg Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Hicri Qəməri tarixi ilə 1216-cı ildə İngiltərənin dəstəyi ilə Səud ibn Əbdül Əzizin başçılığı altında döyüşən 15000 nəfərlik zombilərin Nəcəfə etdiyi hücumunun qarşısını alan Nəc http://www.erfan.ir/azari/80293.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85391_429143_m.jpg Sələfi alimindən şok açıqlama: Pişiklə selfi çəkdirmək haramdır! http://www.erfan.ir/azari/80294.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85443_464826_m.jpg Al- İmran surəsinin 14- ci ayəsinə əsasən, qadınlar da kişilərin bəzi maddi və çirkin işləri üçün olnmuş və heyvanlardan hesab edilməlidirmi? http://www.erfan.ir/azari/80295.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85444_527215.jpg Peyğəmbər (s) digər insanlarla müqayisədə niyə cinsi ləzzətlərdən faydalanmaqda daha azad olub və hətta Peyğəmbər (s)- in həyat yoldaşları müəyyən qədər məhdudlaşdırılıblar? http://www.erfan.ir/azari/80296.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85445_Thumb_41162_q-(23).jpg Qissə bəyan etməkdə Quranın hədəfi nədir? http://www.erfan.ir/azari/80297.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85446_447011_m.jpg İmam Əli (əleyhis-salam)-ın nəzərindən Quranın məqamı necədir? http://www.erfan.ir/azari/80298.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85529_444_3_444304.jpg Fransanın səfiri İmam Əlinin (ə) məzarını ziyarət etdi http://www.erfan.ir/azari/80299.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85530_429143_m.jpg Dünyada yenidən ərə gedən bir qadın behiştdə özünün hansı həyat yoldaşı ilə birlikdə olacaq? http://www.erfan.ir/azari/80301.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85629_429143_m.jpg Lahur sakinləri ölkə başçılarının Pakistanda Şiələrin qətliam edilməsinə biganə yanaşmasına etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirir http://www.erfan.ir/azari/80302.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85630_429143_m.jpg Yəmən xalqının ölkələrini işğal etmiş ABŞ və Səudiyyə rejimi əleyhinə keçirtdiyi möhtəşəm aksiyas http://www.erfan.ir/azari/80303.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85631_6c0434e8b2f50045cbb1d480ca56d56b.jpg İslam Hərəkatının başlanğıc nöqtəsi sayılan 15 Xordad Qalı Qiyamı qeyd olundu http://www.erfan.ir/azari/80304.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85632_429143_m.jpg Məşhur Boks Kralı Muhəmməd Əli 74 yaşında vəfat etdi / Hollivudu təəccübə gətirən şəxsin əhvalatı http://www.erfan.ir/azari/80307.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85861_451588.jpg İmam Xamenei cənabları Ramazan ayı ilə əlaqədar gündəlik Quran məclisi keçirir http://www.erfan.ir/azari/80308.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85985_429143_m.jpg ŞOK! Əhli-sünnə vəl cəmaə şeyxi: Bacı ilə nikaha girmə cihadı halaldır! http://www.erfan.ir/azari/80309.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85986_429143_m.jpg İmam Əlinin (əleyhi səlam) hərəmində səhər radələrində keçirilən Quranla Üns proqramı http://www.erfan.ir/azari/80310.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85987_3026.jpg İmam Rzanın (əleyhi səlam) hərəmində 3 km-lik iftar süfrəsi http://www.erfan.ir/azari/80311.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85988_Thumb_40599_0004.jpg Təl-Əviv dəhşət içində, İntifadə 3 davam edir, 4 sionist darmadağın edildi http://www.erfan.ir/azari/80312.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86106_429143_m.jpg Təcili: Yəhudi planlarının davamında həzrəti Zeynəbin (ə) hərəmi yaxınllığında dəhşətli partlayışla http://www.erfan.ir/azari/80313.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86107_Thumb_38220_q.jpg Fəllucənin Fəlahat və Səbihat məntəqələri azad edildi, terrorçular ağır itkilər verdi http://www.erfan.ir/azari/80314.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86108_429143_m.jpg Hicablı xanım Kanadanın “ən yaxşı beyini” adına layiq görülüb http://www.erfan.ir/azari/80315.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86109_429143_m.jpg Tehranın İmam Cüməsi: Ali Səud beynəlxalq sionizimə xidmət edir http://www.erfan.ir/azari/80316.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86203_429143_m.jpg Fəllucə süqut astanasında sionist muzdluları darmadağın edilir http://www.erfan.ir/azari/80317.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86204_429143_m.jpg Banqladeş rejimi ateist və homoseksuallara görə anti-İslam siyasətlərə start verdi, 900-ə yaxın islamçı saxlanılıb http://www.erfan.ir/azari/80318.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86205_444_3_444304.jpg Misirlilər mübarək Ramazan ayını həzrəti Zeynəb (ə) Məqamında qeyd edirlər http://www.erfan.ir/azari/80319.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86206_429143_m.jpg Abgül Süleymanovdan xəbər var http://www.erfan.ir/azari/80320.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86269_429143_m.jpg İraq əskəri sələfi terrorçularını hurilərin yanına belə göndərdi http://www.erfan.ir/azari/80321.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86270_429143_m.jpg Sosial şəbəkəlrdə Şəhid Əllamə Şəhhatənin xatirəsinə yayımlanan İmadəddin Nəsiminin qəzəli http://www.erfan.ir/azari/80322.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86271_429143_m.jpg Ərdoğanın yürütdüyü siyasətlərin nəticəsi, İstanbulda terror, 11 nəfər ölü http://www.erfan.ir/azari/80323.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86272_Thumb_37427_s6.jpg Ziyarətin fəlsəfəsi http://www.erfan.ir/azari/80324.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86273_Thumb_40071_a-(8).jpg MƏSUMLAR HAQQINDA http://www.erfan.ir/azari/80325.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86354_451588.jpg İmam Xamenei cənabları məhbusların azad olinması üçün 3 milyard riyal kömək etdi http://www.erfan.ir/azari/80326.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86355_429143_m.jpg Sələfi terrorçuları təslim olmaq istəyən 19 ünsürünü edam etdi http://www.erfan.ir/azari/80327.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86356_447755.jpg İmam Əlinin (ə) hərəmində Müsəlmanlara səhər yeməyi verilir http://www.erfan.ir/azari/80328.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86357_3007.jpg İmam Rzanın (ə) hərəmində gündəlik açılan iftar süfrəsi http://www.erfan.ir/azari/80329.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86358_429143_m.jpg Vəkil: Seyid Elman və Z. Mikayılzadənin istintaqı davam edir, Nardaranla bağlı istintaq işinin bağlanması xəbəri yalandır http://www.erfan.ir/azari/80331.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86468_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Suriyada müqəddəs Ramazan ayı http://www.erfan.ir/azari/80332.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86469_447011_m.jpg İmam Əlinin (ə) döğum evi olan, müsəlmanların qibləsi Kəbə Evi müqəddəs Ramazan ayında http://www.erfan.ir/azari/80333.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86470_451588.jpg İran İslam Respublikasının məsul şəxsləri İmam Xamenei cənablarının görüşündə http://www.erfan.ir/azari/80334.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86471_464826_m.jpg ƏL-QƏSƏS ‏ SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80335.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86472_Thumb_40462_00015.jpg ƏN-NƏML ‏ SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80336.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86473_images1.gif ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI http://www.erfan.ir/azari/80337.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86578_429143_m.jpg Hizbullah Zabadanidə geniş hərbi əməliyyatlar keçirdi http://www.erfan.ir/azari/80338.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86579_429143_m.jpg Abbas Hüseynov cərimə təcridxanasına salınıb - SƏBƏB http://www.erfan.ir/azari/80341.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86582_11c8c695d78460beb12dea3462e.png İmam Əlinin (əleyhi səlam) hərəmində səhər radələrində keçirilən Quranla Üns proqramı - http://www.erfan.ir/azari/80342.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86583_31879.jpg Həzrəti İmam Cavadın (ə) möcüzəli mövludu http://www.erfan.ir/azari/80343.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86698_429143_m.jpg Fəllucə şəhərin mərkəzi İŞİD-dən azad edildi http://www.erfan.ir/azari/80344.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86699_429143_m.jpg İslamçı məhbus Muraz Rəhimov azadlıqda! http://www.erfan.ir/azari/80345.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86700_Thumb_44577_images.jpg Sionizim cinayətləri: Suriya və Fələstini müdafiə edən ingiltərəli deputat terror edildi http://www.erfan.ir/azari/80346.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86701_429143_m.jpg Dövlətə işdiyən yerli hüquq müdafiəçiləri İslamçı məhbuslara sanki düşmən kəsilib http://www.erfan.ir/azari/80348.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86703_527215.jpg Kanadalı Hicablı qadının müdafiə kampaniyası işə başladı http://www.erfan.ir/azari/80349.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86704_527215.jpg Dünya çempionu: “Ailəm qarşı çıxdı – Onları dediklərinə peşman etdim” http://www.erfan.ir/azari/80350.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86705_Thumb_41044_mo.jpg Alman məhkəməsi hicab qadağasını təsdiqlədi http://www.erfan.ir/azari/80351.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86818_429143_m.jpg Gürcüstanda "Ramazan Akademiyası 2" adlı proqrama start verilib http://www.erfan.ir/azari/80352.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86819_Thumb_38220_q.jpg İntifadə 3 davam edir, Tel-Əvivdə 4 sionist leh edildi http://www.erfan.ir/azari/80353.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86820_429143_m.jpg Pakistanda “Müsəlmanların Vəhdət Məclisi” partiyası liderinin aclıq aksiyası 35-ci günə qədəm qoydu http://www.erfan.ir/azari/80354.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86821_429143_m.jpg Məşhur boksçu Muhəmməd Əlinin Beyrut, Kərbəla, Məşhəd və Kəbə Evinə etdiyi səfərləri http://www.erfan.ir/azari/80355.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86822_Thumb_40072_a-(9).jpg Aclıq Aksiyasında Əllamə Race Nasir Əbbas Cəfərinin əxlaq dərsləri http://www.erfan.ir/azari/80356.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86895_429143_m.jpg Mücahid İslamçılar Şəhid Seyyid Mübarizin məzarını ziyarət etdi http://www.erfan.ir/azari/80357.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86896_429143_m.jpg Qərb və dünya sionizimin dəstək verdikləri terrorçualardan növbəti dəhşətsaçan cinayət – http://www.erfan.ir/azari/80358.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86897_429143_m.jpg Əhli Sünnə alimindən növbəti şeytani fətva: Homiseksuallıq halaldır (!) http://www.erfan.ir/azari/80359.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86898_11c8c695d78460beb12dea3462e.png İmam Muhəmməd Baqirin (əleyhi səlam) hər Ramazan səhəri oxuduğu dua http://www.erfan.ir/azari/80364.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86903_464826_m.jpg İslam Peyğəmbərinin (s) böyük Səhabəsi İmam Hüseyndən (ə) nəql olunan hədislər http://www.erfan.ir/azari/80365.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87055_429143_m.jpg İraq əskərləri Fəllucə şəhərində, xeyli sayda itki vermiş terrorçular - http://www.erfan.ir/azari/80366.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87057_imamhasan_03.jpg Bu gecə həzrət İmam Həsən Muctəbanın (ə) mövludunun ildönümüdür (həyatı haqda qısa məlumat) http://www.erfan.ir/azari/80367.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87155_429143_m.jpg Ali Xəlifə rejimi Ayətullah Şeyx İsa Qasimin ofisinə hücum etdi http://www.erfan.ir/azari/80368.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87156_527215.jpg Bakıda"müasirlik, mədəniyyət və qadın" mövzularıla əlaqədar "Nəfsin hicabı" konfransı keçirildi http://www.erfan.ir/azari/80370.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87189_429143_m.jpg Azərbaycan İslam Partiyası Ali Xəlifə rejiminə səsləndi http://www.erfan.ir/azari/80371.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87364_429143_m.jpg Norveç təşkilatı Azərbaycanda dindarların məruz qaldığı repressiyaları araşdırıb http://www.erfan.ir/azari/80372.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87365_429143_m.jpg Mübarək Qədr gecəsi Bakıda belə qeyd edildi http://www.erfan.ir/azari/80373.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87366_429143_m.jpg İşğalçı israil yenə fələstinlilərə Cümə Namazında təzyiq göstərdi http://www.erfan.ir/azari/80374.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87456_429143_m.jpg Əl Şəbab terrorçuları Muqadişoda hotelə hücum etdi, 15 ölü 27 yaralı http://www.erfan.ir/azari/80375.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87457_429143_m.jpg Yəhudi terrorçuları Əqsa Məscidində namaz qılan Müsəlmanları ölümcül döydülər http://www.erfan.ir/azari/80376.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80377.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87458_429143_m.jpg Qələbə! Fəllucə “İŞİD” və “Bəs” ünsürlərindən tam təmizləndi – rəsmi açıqlama http://www.erfan.ir/azari/80378.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87478_429143_m.jpg Şiələr ilə ən yaxşı rəftar, onları kislata qazanına atmaq və onlarla Hitler kimi davranmaqdır! – Sənədlər http://www.erfan.ir/azari/80379.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87479_437667_m.jpg Nəcəfi Əşrəf həzrəti İmam Əlinin (ə) Şəhadət gecəsində http://www.erfan.ir/azari/80380.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87480_429143_m.jpg İraq silahlı qüvvələri Mosul azadlıq əməliyyatları zamanında Şirqat şəhərinin darvazalarına çatıblar http://www.erfan.ir/azari/80381.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87594_92ba2d81973a3077fa3800f958dce7ab.jpg Miyanmar Şiələri həzrəti Əlinin (ə) Şəhadətinin ildönümün qeyd etdilər http://www.erfan.ir/azari/80382.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87595_04.png Allah yanında xoşagəlməz əməllər http://www.erfan.ir/azari/80383.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87597_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg Xəstəliklər insanı günahdan təmizləyər http://www.erfan.ir/azari/80384.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87598_1397688898_kzbzdfb.jpg Məscid – dua etmək üçün ən gözəl məkan http://www.erfan.ir/azari/80385.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87721_429143_m.jpg Ümümdünya Qüds Günü ilə əlaqədar Əhli Beyt (ə) Assambleyasının bəyanatı http://www.erfan.ir/azari/80386.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87722_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Atatürk hava limanındakı partyalış, diqqəti Türkiyənin israil və Rusiya ilə anlaşmasından yayındırmaq olub- Fakt http://www.erfan.ir/azari/80387.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87723_429143_m.jpg Bakı rejimi Nardaranda Qədr gecəsini əks etdirmək üçü çəkilişə maneə yaratdı http://www.erfan.ir/azari/80388.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87813_429143_m.jpg İdlibdə terrorçuların mərkəzinə havadan zərbələr endirildi, çoxlu sayda yaraqlı məhv edildi http://www.erfan.ir/azari/80389.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87814_Thumb_40599_0004.jpg İnsanı cəhənnəmdən azad edən əməllər http://www.erfan.ir/azari/80390.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87815_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg İmam Xamenei həzrətləri Qüds Günü barədə çağırış etdi http://www.erfan.ir/azari/80391.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87816_437667_m.jpg PEYĞƏMBƏRƏ VƏ ONUN AİLƏSİNƏ SALAVAT GÖNDƏRMƏK http://www.erfan.ir/azari/80392.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87842_429143_m.jpg Suriyada yaralan terrorçular işğalçı israil və Türkiyəninn mərkəzi xəstəxanalarında müalicə alırlar http://www.erfan.ir/azari/80393.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87843_429143_m.jpg Sakaryadan Suriyanın Cəbəl Türkmən bölgesine göndərilən terroçu Yavuz Batur gəbərdildi http://www.erfan.ir/azari/80394.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87844_446876_m.jpg ABŞ, israil və İngiltərə 12-ci İmam axtarışında, son 20 ildə İraq və Əfqanıstanda xüsusi əməliyyatlar aparılıb http://www.erfan.ir/azari/80395.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87957_429143_m.jpg Şeyx Zəkzəki zindanda olsa da, Şiələr Nigeriya hərbiçilərin manevrinə baxmayaraq Qüds Günün qeyd etdilər http://www.erfan.ir/azari/80396.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87958_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg Pakistanın müxtəlif əyalətlərində keçirilən Qüds Günü http://www.erfan.ir/azari/80397.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87959_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg Brüksel, Qərb İttifaqı qarşısında Beynəlxalq Qüds Günü münasibətilə mitinq http://www.erfan.ir/azari/80398.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87960_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg Beynəlxalq Qüds Günü” Suriyanın müxtəlif bölgələrində qeyd edildi http://www.erfan.ir/azari/80399.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80400.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88044_437667_m.jpg Peyğəmbərimiz (s) Allah yanında yüksək məqam üçün nələri tövsiyə etdi? http://www.erfan.ir/azari/80401.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88045_527215.jpg HİCAB xoşbəxtlik gətirər http://www.erfan.ir/azari/80402.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88129_429143_m.jpg Qanlı Nardaran hadisəsinə görə şərlənərək həbs edilən Ələkbər Qurbanova hökm oxunub http://www.erfan.ir/azari/80403.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88130_429143_m.jpg Xəlifə sülaləsinin qətlə yetirdiyi Şiə qadının dəfn mərasimi aksiyaya çevrildi http://www.erfan.ir/azari/80404.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88131_429143_m.jpg İsveçrə hökuməti əlbisəsiz hovuza girməyən Müsəlman qızlara vətəndaşlıq verilmədi http://www.erfan.ir/azari/80405.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88132_447235.jpg 14 Məsum (ə) Qədir-Xum barədə http://www.erfan.ir/azari/80406.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88224_429143_m.jpg Siyasi məhbus ailəsi Axundzadə Tamara Talıb Qızının BMT və İKT-ya Müraciəti http://www.erfan.ir/azari/80407.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88225_429143_m.jpg Ərəbistanda Şiələrin yaşadığı Qətif şəhərində iki terror aktı həyata keçirildi, terrorçunun tikələri yerdə qaldı– Vide http://www.erfan.ir/azari/80408.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88226_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Həyəcan! Səudiyyəli müftinin fətvasından sonra Peyğəmbərin (s) məzarını partladmağa cəhd etdilər http://www.erfan.ir/azari/80409.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88305_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Suriya Ordusu Hələbin həyatı Kastilo magistiral yoluna nəzarəti bərpa etdi http://www.erfan.ir/azari/80410.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88306_429143_m.jpg Türkiyə və sionist israil rejimin dəstəklədiyləri terrorçular Hələbi minaatanla vurdular 50-yaxın Şəhid var http://www.erfan.ir/azari/80411.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88307_Thumb_40071_a-(8).jpg Tiblisidə azyaşlı uşaqlar arasında Dimizi Öyrənək adlı müsabiqə təşkil olunub http://www.erfan.ir/azari/80412.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80413.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88308_437667_m.jpg Dünya Hələ Dağılmayacaq http://www.erfan.ir/azari/80414.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88400_429143_m.jpg İraq sakini kamikadzeni qucaqlayaraq onlarla insanı xilas edib - FOTOLAR http://www.erfan.ir/azari/80415.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88401_429143_m.jpg Who is Hussain? təşkilatı kimsəsiz və ehtiyaclı insanlara hədiyyə payladı http://www.erfan.ir/azari/80416.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88402_437667_m.jpg Zühur əsri http://www.erfan.ir/azari/80417.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88403_31879.jpg DÜNYANIN SONU DİNLƏRİN NƏZƏRİNDƏ NECƏDİR? http://www.erfan.ir/azari/80418.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80419.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88542_429143_m.jpg İsfəhanlılar Hicab və İffət günü mərkəzi meydana toplaşdılar http://www.erfan.ir/azari/80421.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88579_31879.jpg Səudiyyə Ərəbistanın Vəqflər, Təbliğ və İrşad Nazirliyinin rəsmi saytının Əhli-Beyt (ə) yolunun haqq olduğuna dair etirafı http://www.erfan.ir/azari/80422.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88580_Thumb_43313_baqi1.jpg Əhli-beyt tərəfdarının 12 xüsusiyyəti http://www.erfan.ir/azari/80423.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88581_31879.jpg Dünya bu gün Əhli-Beyt(ə) məktəbini qəbul etməyə hazırdır http://www.erfan.ir/azari/80424.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88582_468808_m.jpg Əhli-Beyt (ə.s) Aşiqlərinin Xüsusiyyətləri http://www.erfan.ir/azari/80425.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88583_Thumb_44577_images.jpg DİNDARLIQDA MÖHKƏMLİYİN, DÜZLÜYÜN SƏMƏRƏLƏRİ http://www.erfan.ir/azari/80426.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88691_468808_m.jpg Zöhr namazından sonra 100 dəfə salavat göndərənin borcu olmaz, imanı qorunar, nemətdən sorğu edilməz http://www.erfan.ir/azari/80427.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88692_31879.jpg Salavatın dünya və axirət savabları hansıdır? http://www.erfan.ir/azari/80428.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88693_437667_m.jpg Cümə günü Rəsulallaha (s) yüz salavat deyib bu duanı oxuyaq http://www.erfan.ir/azari/80430.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88695_429143_m.jpg MƏSCİDİN HÖKMLƏRİ, QURAN, SALAM ETMƏK http://www.erfan.ir/azari/80431.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88696_Thumb_44577_images.jpg Necə olur ki, namaz insanı günahdan saxlayır? http://www.erfan.ir/azari/80432.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88739_446876_m.jpg İmam Zaman ağa (ə.f) üçün dua etməyin əhəmiyyəti http://www.erfan.ir/azari/80433.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88740_437667_m.jpg Seyri-suluk http://www.erfan.ir/azari/80434.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88741_429143_m.jpg İmanı çox olanın, həyası da çox olar http://www.erfan.ir/azari/80435.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88742_480285_m.gif Həya əldə etməyin sadə formulu http://www.erfan.ir/azari/80437.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88744_429143_m.jpg Dua - bəndə ilə Allah arasında rabitə halqasıdır http://www.erfan.ir/azari/80438.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88873_429143_m.jpg HƏMAS Qəzza və Qərb sahilində seçkilərin keçirilməsinə səslədi http://www.erfan.ir/azari/80439.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88874_429143_m.jpg Türkiyədə ordu hakimiyyəti devirməyə cəhd göstərir http://www.erfan.ir/azari/80441.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88876_000705.JPG Bu gün Həzrət Məsumənin (s.ə) vəfat günüdür http://www.erfan.ir/azari/80442.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88877_3007.jpg İMAM RZAYA (Ə) NİYƏ "QƏRİB İMAM" DEYİRLƏR? http://www.erfan.ir/azari/80443.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88878_429143_m.jpg Niyə ancaq İmam Hüseynin (ə) 40 məclisi qeyd edilir? http://www.erfan.ir/azari/80444.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88879_000705.JPG Qədim Mərv şəhərində İmam Rza (ə)-ın sakin qaldığı evin dağılmış divarları http://www.erfan.ir/azari/80445.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88880_464826_m.jpg Kimlər Qiyamət günü kor məhşur olacaq? http://www.erfan.ir/azari/80446.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88881_Thumb_44577_images.jpg MƏAD - Ölümdən sonrakı həyatın isbatı http://www.erfan.ir/azari/80449.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89032_437667_m.jpg İmam Əli (ə) həqiqi Şiələri hansı xüsusiyyətləri ilə tanıtdırır? http://www.erfan.ir/azari/80451.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89034_429143_m.jpg Qorxaq alimin və saray mollasının cəmiyyətə faydası yoxdur! http://www.erfan.ir/azari/80455.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89187_429143_m.jpg ABŞ-da növbəti anti-polis əməliyyat, 3 polis öldürüldü http://www.erfan.ir/azari/80456.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89188_429143_m.jpg Yəmənin Kəhbub məntəqəsində Səudiyyəyə ağır zərbələr endirildi http://www.erfan.ir/azari/80457.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89189_Thumb_38220_q.jpg Kəşmirdə komendant saatı 10-cü günə daxil oldu http://www.erfan.ir/azari/80458.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89284_429143_m.jpg Əbubək Bağdadinin sağ əli başda olmaqla Suriya və İraqda xeyli sayda öldürülmüş terrorçu http://www.erfan.ir/azari/80459.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89285_429143_m.jpg Türkiyənin 14 itkin hərbi gəmisindən xəbər var http://www.erfan.ir/azari/80460.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89286_show.php.jpg Nardaran işi''ndə təqsirləndirilənlərin bəzisi vəkilsizdir http://www.erfan.ir/azari/80461.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89370_429143_m.jpg İşğalçı Səudiyyə rejimi Yəmənin taxıl daşıyan maşın karvanın bombaladı http://www.erfan.ir/azari/80462.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89371_Thumb_40071_a-(8).jpg Sensasiya! Çin prezidenti Məscidi ziyarət etdi və ölkə Müsəlmanlarına salamlarını çatdırdı http://www.erfan.ir/azari/80463.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89372_429143_m.jpg Libiya höküməti sələfi terrorçuları ilə müharibədə http://www.erfan.ir/azari/80464.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89393_429143_m.jpg Ağaəli Yəhyayevin istintaq müddəti 5 ay artırıldı http://www.erfan.ir/azari/80465.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89394_Thumb_38220_q.jpg Yəhudi işğalçı ünsürlər də sələfilər kimi azyaşlı uşağı güllələyərək Şəhid etdilər– http://www.erfan.ir/azari/80466.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89395_429143_m.jpg Ali Xəlifə qüvvələri Şeyx İsa Qasimin mənzilinə yaxınlaşdıqdan sonra xalq ayağa qalxdı http://www.erfan.ir/azari/80467.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89480_31879.jpg İmam Əli (ə) obrazı poeziyamızda http://www.erfan.ir/azari/80468.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89481_437667_m.jpg Tanrı payı http://www.erfan.ir/azari/80469.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89482_Thumb_44577_images.jpg ATA ƏTRİ http://www.erfan.ir/azari/80470.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89539_429143_m.jpg Tale Bağırzadə: O kitabçanın mənə aidiyyatı yoxdur http://www.erfan.ir/azari/80471.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89540_429143_m.jpg Libiya höküməti “İŞİD”-in paytaxt elan etdiyi Sirtə şəhəri uğrunda azadetmə əməliyyatına davam etdirir http://www.erfan.ir/azari/80472.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89541_31879.jpg Samirra, İmam Hadi (ə) və İmam Əskərinin (ə) hərəmi asudə ziyarət olunur http://www.erfan.ir/azari/80473.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89605_429143_m.jpg Həqiqi Əhli-beyt (ə) davamçısının müəyyən edilməsi üçün 8 xüsusiyyət http://www.erfan.ir/azari/80474.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89606_429143_m.jpg Əlcəzairdə məcburi köçkünün əl işi, 1300 ədəd butulkadan qeyri-adi ev inşa etdi http://www.erfan.ir/azari/80475.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89607_Thumb_40071_a-(8).jpg Ali Xəlifə rejimin muzdluları gecə saatlarında bəhreynliləri silahla atəşə tutdu http://www.erfan.ir/azari/80476.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89659_458339.jpg Xanım Zeynəbin (ə) əzəməti http://www.erfan.ir/azari/80477.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89660_437667_m.jpg İmam Əlidən (ə) 14 hikmətli öyüd http://www.erfan.ir/azari/80478.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89661_468808_m.jpg Şərab məclisi bir-birinə dəyir http://www.erfan.ir/azari/80479.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89706_429143_m.jpg Filodelfiyada sionist israil rejimin bayrağı belə yandırıldı http://www.erfan.ir/azari/80480.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89707_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Fransalı rahibin boğazını kəsən Mason terrorçusu http://www.erfan.ir/azari/80481.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89708_Thumb_38220_q.jpg Minlərlər bəhreynli Şeyx İsa Qasimin mühakimə olunmasına etiraz olaraq xiyabanlara tökülüşdü http://www.erfan.ir/azari/80483.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89796_468808_m.jpg Bəşşar Əsəd cənabları İslam Peyğəmbərinin (s) Milad Bayramı ilə bağlı keçirilən mərasimdə iştirak edib http://www.erfan.ir/azari/80484.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89797_429143_m.jpg Keçmiş MTN-çinin həbs etdirdiyi ilahiyyatçının ailəsi ədalət istəyir... http://www.erfan.ir/azari/80485.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89854_429143_m.jpg Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir http://www.erfan.ir/azari/80487.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89856_429143_m.jpg Səbirli insanın 3 bariz xüsusiyyəti http://www.erfan.ir/azari/80488.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89889_437667_m.jpg Bu gecə İmam Sadiqin (ə) məzlumcasına Şəhadətə yetməsini ildönümüdür (Hədislər) http://www.erfan.ir/azari/80489.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89890_527215.jpg Avstriyada miqrant tərəfdarları radikal sağçıların qarşısını alıblar http://www.erfan.ir/azari/80490.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89891_429143_m.jpg Vəhşi səudiyyəlilər Allahın Evini partladıb Yəmənin Sərari kənd sakinlərini tikə tikə etdilər http://www.erfan.ir/azari/80491.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89946_show.php.jpg ŞOK!!! Xanım Şiə olduğuna görə atası tərəfindən Şəhid edildi http://www.erfan.ir/azari/80492.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89947_429143_m.jpg Yəhudi izi: Qaradərili Müsəlmanın polis tərəfindən qətlə yetirilməsi kanadalıların hiddətini artırdı http://www.erfan.ir/azari/80493.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89948_429143_m.jpg İslam və çörək - ürəyi qoruyur, xərçəngin qarşısını alır http://www.erfan.ir/azari/80494.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90020_429143_m.jpg ABŞ-da silahlı hücum: 3 ölü http://www.erfan.ir/azari/80495.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90021_429143_m.jpg Amerikanın Yəməni işğal etməsinə dair sənəd http://www.erfan.ir/azari/80496.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90022_429143_m.jpg Alim və ruhaniləri məhbəs həyatı sürən Bakıda üzdəniraq “transla” gənc oğlanın “nişanı” keçirildi http://www.erfan.ir/azari/80497.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90064_447011_m.jpg Həzrət Əlidən (ə) xəbərdarlıq: insan onlardan gizlənə bilməz! http://www.erfan.ir/azari/80498.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90065_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Allahın Peyğəmbəri (s): "Ramazan ayının hilalı görünəndə..." http://www.erfan.ir/azari/80499.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90066_468808_m.jpg Bu gün İmam Həsənin (ə) mövlud günüdür http://www.erfan.ir/azari/80500.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90137_464826_m.jpg Həzrət Əbülfəzlil Əbbasın hərəmində azyaşlı uşaqlara Quran Dərsləri keçirilir http://www.erfan.ir/azari/80501.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90138_429143_m.jpg Bəhreynli Şəhidin möhtəşəm dəfn mərasimi http://www.erfan.ir/azari/80502.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90139_429143_m.jpg İslamçı Yazar Vüsal Nadiroğlunun məhkəməsi keçirilib http://www.erfan.ir/azari/80503.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90194_429143_m.jpg Nigeriya xalqı Şeyx Zəkzəkini azadlığı uğrunda sülhməramlı aksiyalara davam etdirir - http://www.erfan.ir/azari/80504.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90195_429143_m.jpg Suriyada Ordunun yaranmasının ildönümü günü keçirildi http://www.erfan.ir/azari/80506.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90239_429143_m.jpg Quran Hafizi Hacı Zülfüqar Mikayılzadənin apellyasiya şikayəti təmin edilmədi http://www.erfan.ir/azari/80507.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90240_429143_m.jpg Əliyev rejiminin zülmü, Qanlı Naradaran işi üzrə məhkəmədə: “Polisi gözümün qabağında o biri polis güllələdi” http://www.erfan.ir/azari/80508.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90241_429143_m.jpg Şeyx Zəkzəkinin oğlu: "Atamın bir gözü kor, əli və ayağı isə iflic olub" http://www.erfan.ir/azari/80509.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90290_429143_m.jpg Seyyid Elman Ağazadədən xəbər var http://www.erfan.ir/azari/80512.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90334_429143_m.jpg Müsəlmanam, zorla məni içirtməyə çalışdılar” – Portuqaliya ilə vidalaşan futbolçudan açıqlama http://www.erfan.ir/azari/80513.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90335_429143_m.jpg Rioda İsrail idmançıları baykot edildi, hamı komfort avtobuslarda hərəkət edərkən yəhudilər... http://www.erfan.ir/azari/80514.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90336_480285_m.gif Son Dəqiqə: Azərbaycanda hərbi hissələrdə namaz otaqları ləğv olunur http://www.erfan.ir/azari/80518.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90440_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Libiya sahillərində İŞİD-lə mübarizə davam edir, ağır döyüşlər gedir http://www.erfan.ir/azari/80519.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90441_429143_m.jpg Səudiəlilər Yəmədə Məscidləri dağıtmaqda davam edir http://www.erfan.ir/azari/80520.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90442_429143_m.jpg Hikmət nədir? Kimlərə verilir? http://www.erfan.ir/azari/80521.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90483_429143_m.jpg Böyük Şeytan ABŞ aviasiyası Mosulda İslam Universitetini darmadağın etdi http://www.erfan.ir/azari/80522.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90484_527215.jpg Olimpiya tarixində ilk dəfə qeyri-İslam ölkələrinin Hicablı idmançı xanımları oyunlara qatıldı http://www.erfan.ir/azari/80524.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90547_429143_m.jpg Hadi TV3 kanalının peyk ünvanı dəyişdi http://www.erfan.ir/azari/80525.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90548_429143_m.jpg Nigeriya xalqının Şeyx Zəkzakiyə dəstək aksiyası səngimir http://www.erfan.ir/azari/80526.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90549_Thumb_38220_q.jpg Aleksandır Duqin: "Amerika Türkiyədəki dövlət çevrilişinə 2 milyard dollar ayırdı" http://www.erfan.ir/azari/80527.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90603_429143_m.jpg Qələbə: Terrorçular Suriyanın Mənbic şəhərində məğlubiyyətə uğradılar http://www.erfan.ir/azari/80528.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90604_429143_m.jpg Mərhum boksçu Məhəmməd Əlinin məzarı ilk dəfə olaraq tam şəkildə göstərilib http://www.erfan.ir/azari/80529.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90664_468808_m.jpg İmam Rzanın mövludu münasibətilə hamını təbrik edirik! İmam Rzanın (ə) inci dolu kəlamları http://www.erfan.ir/azari/80530.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90665_429143_m.jpg İslam və sevinc http://www.erfan.ir/azari/80531.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90666_Thumb_37332_a..jpg Dostluq haqqında qısa yazı http://www.erfan.ir/azari/80532.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90733_429143_m.jpg D. Trupun anti-İslam çıxışlarından sonra irqçilər Nyu-Yorkda Məscid İmam Camaatını terror etdilər http://www.erfan.ir/azari/80533.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90734_429143_m.jpg Moskva İslami düşərgə sona yetdi - http://www.erfan.ir/azari/80534.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90778_429143_m.jpg Hizbullahın 33 günlük müharibədə israil üzərindəki qələbəsinin ildönümü günü keçirilən bayram mərasimi- http://www.erfan.ir/azari/80535.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90779_429143_m.jpg 33 günlük İsrail-Hizbullah müharibəsinin ildönümü günü Seyyid Həsən Nəsrullahın tarixi çıxışı http://www.erfan.ir/azari/80536.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90780_429143_m.jpg Nyu-York Müsəlmanlarının qəzəbi səngimir: D. Trampın çıxışından sonra İmam Camatı Şəhid etdilər http://www.erfan.ir/azari/80537.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90835_429143_m.jpg Rəcət nədir? http://www.erfan.ir/azari/80538.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90836_Thumb_44577_images.jpg Cəhənnəm və cənnət:Axirət Aləminin mərhələləri http://www.erfan.ir/azari/80539.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90837_Thumb_43380_00016.jpg Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə) http://www.erfan.ir/azari/80540.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90880_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Pişmərqə döyüşçüləri Mosul şəhərinə yaxınlaşır, sələfi terrorçuların mühasirəsi daraldıqca daralır http://www.erfan.ir/azari/80541.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90881_527215.jpg Hicab cəmiyyətin psixoloji balansını qorumaq üçün ən mühüm amillərdən biridir http://www.erfan.ir/azari/80542.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90928_Thumb_45299_167.jpg Nə üçün həzrət Əlinin (ə) adı Quranda yazılmayıb? http://www.erfan.ir/azari/80543.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90929_Thumb_40064_a-(1).jpg Nə qədər ki, sizin aranızdan getməmişəm, hər nə istəsəniz məndən soruşun” http://www.erfan.ir/azari/80544.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90930_437667_m.jpg VACİB VƏ VACİBDƏN DAHA VACİB NƏDİR? http://www.erfan.ir/azari/80545.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90974_429143_m.jpg Yəhudilər “Azan səsindn narahatıq” deyib Məscidlərin səsucaldanlarını sökdülər http://www.erfan.ir/azari/80546.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90975_429143_m.jpg Ali Xəlifə vəhhabi rejimi bu həftə də, şiələrin Cümə Namazını bərpa etməsinə mane oldu http://www.erfan.ir/azari/80547.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90976_429143_m.jpg Libiya Milli Birlik Dövləti “İŞİD”-in paytaxtı Sirtə şəhərin azad etdi http://www.erfan.ir/azari/80548.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91040_Thumb_38220_q.jpg Həccin mənəvi və maddi bərəkəti http://www.erfan.ir/azari/80549.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91041_429143_m.jpg Kim günah edir, amma cənnət arzusundadır ? http://www.erfan.ir/azari/80550.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91042_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Ramazanla necə vidalaşırlar? http://www.erfan.ir/azari/80551.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91123_429143_m.jpg İraq ordusu Mosulun cənubundakı Əl-Qəyyara qəsəbəsini yaxın saatlarda azad edəcək http://www.erfan.ir/azari/80552.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91124_429143_m.jpg Nigeriya xalqı Şeyx Zəkzəkinin azadlığı üçün keçirilən aksiyalara davam etdirir http://www.erfan.ir/azari/80553.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91125_429143_m.jpg Bakılı gey: "Bizim əsas "müştərilərimiz" dövlət rəsmiləri və vəhhabi mollalardır! http://www.erfan.ir/azari/80554.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91177_429143_m.jpg Yəhudilərin apardığı siyasətin qanunsuz israil rejiminə olan mənfi təsirləri - Təfərrüat http://www.erfan.ir/azari/80555.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91178_451588.jpg İmam Xamenei Amerikanın Yaxın Şərqdə zəifləməsindən danışdı http://www.erfan.ir/azari/80556.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91179_429143_m.jpg Ramazan ayında salavat göndərmək üçün nə savab yazılar? http://www.erfan.ir/azari/80557.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91265_429143_m.jpg Qiyarə şəhəri İŞİD-in əlindən azad edildikdən sonra http://www.erfan.ir/azari/80558.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91266_429143_m.jpg 'Qanlı Nardaran Faciəsilə bağlı iş'': Bədəndə olan güllələr çıxarılsın! "Məni toka verdilər!" http://www.erfan.ir/azari/80559.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91267_429143_m.jpg SOS!!! Azərbaycanda Altı ayda 110 qadın 28 uşaq intihar edib! http://www.erfan.ir/azari/80560.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91362_429143_m.jpg Kano sakinləri Şeyx Zəkzəkinin azadlığını tələb etməkdə israrlıdır http://www.erfan.ir/azari/80561.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91363_444_3_444304.jpg İmam Əlinin (ə) hərəmi tərəfindən İraq qaçqınlarına 100 mənzilli məskən tikilir http://www.erfan.ir/azari/80562.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91364_429143_m.jpg Anormal sələfi ünsürlər Ədənin şimalında terror hadisəsi törətdi, 20 terrorçu öldü http://www.erfan.ir/azari/80563.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91442_429143_m.jpg Yəhud əsilli Səudiyyə rejimi şeytana daş atma müddətini də, qısaltdı http://www.erfan.ir/azari/80564.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91443_429143_m.jpg İŞİD Sirtə şəhərinin mərkəzindən qovuldu- Liviya qüvvələri http://www.erfan.ir/azari/80565.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91444_429143_m.jpg Terrorçular Kərbalada hadisə törətdi, onlarla insan Şəhid oldu http://www.erfan.ir/azari/80566.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91445_3007.jpg Məşhəd, İmam Rzanın (ə) ziyarət olunması təkid olunan gün http://www.erfan.ir/azari/80567.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91510_437667_m.jpg İblisin аğlаmаsı http://www.erfan.ir/azari/80568.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91511_31879.jpg İmam Əli (ə): “...Qəlbinizin qulaqlarını açın ki, sözlərimi dərk edəsiniz” http://www.erfan.ir/azari/80569.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91512_429143_m.jpg HƏTTA PEYĞƏMBƏRLƏR DƏ HƏZRƏT MÜHƏMMƏD (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM)-İN ŞƏFAƏTİNƏ MÖHTACDIR http://www.erfan.ir/azari/80570.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91513_31879.jpg Qaib İmamdan (ə.f) faydalanmaq mümkündürmü? http://www.erfan.ir/azari/80571.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91578_429143_m.jpg Elçin Qasımov karserə salınıb - Vəkili http://www.erfan.ir/azari/80572.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91579_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Terrorun mənbəyi olan işğalçı sionist rejimində azyaşlılara terror təlimi verilən mərkəzlər http://www.erfan.ir/azari/80573.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91580_31879.jpg İmam Cavadın (ə) şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/80574.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91680_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Malidə terrorçular tərəfindən şəhər ələ keçirilib http://www.erfan.ir/azari/80575.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91681_429143_m.jpg Ömrünün 51-ci ilini karserdə qarşılayan Siyasi Lideri əqidədaşları təbrik etdi http://www.erfan.ir/azari/80576.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91682_866cb6fc64fc35bb374bfd0cde5.jpg Sevgililər Günü olan İmam Əli ilə Xanım Fatimənin (ə) İzdivacının ildönümü mübarək! http://www.erfan.ir/azari/80578.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91795_429143_m.jpg Sələfi yaraqlıları Homs şəhərində terror aktı törətdilər http://www.erfan.ir/azari/80579.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91796_451588.jpg İmam Xamenei cənablarının Allah Evinin zəvvarlarına müraciəti - Tam mətn http://www.erfan.ir/azari/80580.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91797_429143_m.jpg Siyasi Liderin qızı Zəhra Səmədovadan atasına məktub: Əziz atam, ad gününüz mübarək və bərəkətli olsun! İnşa-Allah. http://www.erfan.ir/azari/80581.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91798_444_3_444304.jpg Hacı Namiq Babaxan: Ukraynanın iki şəhərində ibadət ocaqları açılacaq, Kiyevdə isə yeni məscid tikilir http://www.erfan.ir/azari/80582.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91959_527215.jpg İranın qadın idmançıları çempionat platformasında İmam Hüseynin (ə) Bayrağını ucaltdılar http://www.erfan.ir/azari/80583.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91960_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Suriya ordusu Hələbin Ramusa rayonunu azad etdi http://www.erfan.ir/azari/80584.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91961_99c7e711467ebb10e340b18f587.jpg Küfə Məscidində İmam Muhəmməd Baqirin (ə) əzadarlıq mərasimi qeyd edildi http://www.erfan.ir/azari/80585.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91962_99c7e711467ebb10e340b18f587.jpg İmam Muhəmməd Baqirin (ə) şəhadətinin ildönümü münasibətilə baş sağlığı veririk! http://www.erfan.ir/azari/80586.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91963_429143_m.jpg Ayətullah Taha Nəcəfi kim idi? http://www.erfan.ir/azari/80587.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91964_429143_m.jpg Suriyanın Mənbic şəhəri sələfi terrorçularından azad olduqdan sonra http://www.erfan.ir/azari/80588.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92059_429143_m.jpg Məhbus dindarların şəkillərinə icazə verilməs də 11 Sentyabr mitinqi uğurla başa vuruldu http://www.erfan.ir/azari/80589.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92060_429143_m.jpg Pakistan müftisi: "Həccin idarəçiliyi Səudiyyə rejiminin əlindən alınmalıdır" http://www.erfan.ir/azari/80590.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92061_50747ad3678f1ea5620aad5a577.jpg ABNA Ərəfə günü və Qurban bayramının əməllərini təqdim edir http://www.erfan.ir/azari/80592.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92063_429143_m.jpg İmam Hüseynin (ə) mübarək hərəminin yeni görüntüləri http://www.erfan.ir/azari/80594.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92233_442099.jpg Ayətullah Məkarim Şirazi doktor Mövsüm Səmədova müraciət etdi: Sizi aksiyanı dayandırmağa dəvət edirəm! http://www.erfan.ir/azari/80596.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92235_429143_m.jpg Vaqifiyyə məzhəbi nədir? Və İmamların bu məzhəbə münasibəti necadir? http://www.erfan.ir/azari/80599.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92238_31879.jpg Mayın 21-dən 22-nə keçən gecə İmam Zamanın (ə) mövludu və bu gecənin əməlləri http://www.erfan.ir/azari/80601.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92240_464826_m.jpg Buddistlər Ruhinqa Müsəlmanlarına Quran və İslam Maarifini keçməyi qadağan etdilər! http://www.erfan.ir/azari/80602.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92420_429143_m.jpg Şeyx Əli Salman BMT-yə etiraz etdi BMT də Bəhreyn hakimiyyətini tənqid etdi http://www.erfan.ir/azari/80604.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92422_446876_m.jpg Neye gore Allahin ismini cekende ayaga galxmiriq, amma Imam zamanın (a.s.) adini cekende ise ayaga galxiriq? http://www.erfan.ir/azari/80605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92423_429143_m.jpg Müalicədən ötrü xanımlar olan baseyndə çimmək olarmı? http://www.erfan.ir/azari/80606.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92424_Thumb_44577_images.jpg Hacı Piyvəsi deyilən bir şey həqiqətdirmi? http://www.erfan.ir/azari/80608.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92426_464826_m.jpg İlk və sonuncu nazil olan ayələr hansıdır? http://www.erfan.ir/azari/80613.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92565_464826_m.jpg "Fatihə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/80614.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92566_images.gif "Bəqərə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/80615.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92567_Thumb_38370_zzann.jpg "Ali-İmran" surəsi http://www.erfan.ir/azari/80616.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92589_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ABŞ işğalçı israil rejiminə 38 milyard dollarlıq hərbi yardım edir http://www.erfan.ir/azari/80619.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92592_480285_m.gif Namazda Bismillahın deyiliş tonu http://www.erfan.ir/azari/80620.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92593_429143_m.jpg Tolerantlıq İslama Yasaq Deməkdir http://www.erfan.ir/azari/80621.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92594_show.php.jpg Namazda əti haram olan heyvanın əzalarn daşınma hökmü http://www.erfan.ir/azari/80622.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92595_429143_m.jpg Böyük oğul dünyasın dəyişərsə atanın qəza namazı kimə vacib olur? http://www.erfan.ir/azari/80623.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92596_Thumb_40071_a-(8).jpg Cənabət qüsulu nədir və necə alınmalıdır? http://www.erfan.ir/azari/80624.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92597_429143_m.jpg Məsh çəkərkən saç quru olmalıdır yoxsa başın dərisi? http://www.erfan.ir/azari/80625.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92735_429143_m.jpg Polis 17sentyabr mitinqində jurnalistləri və fəalları saxlayıb http://www.erfan.ir/azari/80626.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92736_Thumb_40064_a-(1).jpg Ombudsman Abbas Hüseynin vəziyyəti ilə maraqlanmır - Vəkil http://www.erfan.ir/azari/80627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92737_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Təzyiqlərə baxmayaraq bu gün Bakıda Monarxiya və Talana Yox mitinqi keçirilib http://www.erfan.ir/azari/80630.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92867_447825.jpg İmam Əlinin (ə) Allahın Xəlifəsi təyin edilən Qədir-Xum Bayramı Mübarək! – Tarixə Qısa Nəzər http://www.erfan.ir/azari/80631.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92868_447755.jpg Əmirəl Möminin Əli ibn Əbu Talibin (ə) mübarək zərihinin tozu Ayətullah Cənnəti tərəfindən alındı http://www.erfan.ir/azari/80633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92958_442099.jpg Ayətullah Məkarim Şirazinin M. Səmədova məktubu nəyə hesablanıb? http://www.erfan.ir/azari/80634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92959_429143_m.jpg Rusiyada pornosaytlara giriş qadağası alqışlandı http://www.erfan.ir/azari/80635.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92960_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Vəhşi yəhudilər 16 yaşlı fələstinli yeniyetməni Şəhid etdilər http://www.erfan.ir/azari/80636.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95468_429143_m.jpg Yəmən xalqı cəbhə bölgəsinə iransayağı yardımlara keçdi. Böyük nəticələr əldə etdi http://www.erfan.ir/azari/80637.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95469_429143_m.jpg Suriya Ordusu Hələb şəhərində irəliləiş edib http://www.erfan.ir/azari/80638.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95470_31879.jpg İmаm Cаvаddan (ә) qırх hәdis http://www.erfan.ir/azari/80639.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95531_429143_m.jpg Səduddin Həririnin qızı başıaçıq Həcc mərasimini yerinə yetirməklə Ali Səudun bacarıqsızlığını sübuta yetird http://www.erfan.ir/azari/80640.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95532_429143_m.jpg İlahiyyatçı Seyid Elman Ağazadənin səhhətində problemlər yaranıb http://www.erfan.ir/azari/80641.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95533_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İraq Ordusu və Könüllü Dəstələri Şorqat şəhərinin mərkəzini azad etdi http://www.erfan.ir/azari/80642.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95598_429143_m.jpg Freedom House: ''Azad olmayan Azərbaycanın'' son azadlıqları da tükənir http://www.erfan.ir/azari/80643.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95599_429143_m.jpg Əmirəl Möminin (ə) hərəmində Xanən Zəhra (s) adına səhn http://www.erfan.ir/azari/80644.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95600_429143_m.jpg "Mən, Həzrət İbrahimin (ə) duasının nəticəsiyəm" http://www.erfan.ir/azari/80645.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95681_429143_m.jpg Nigeriya polisi Şeyx Zəkzəkinin azadlığı üçün keçirilən sülhamiz aksiyaya vəhşicəsinə hücuma keçdi http://www.erfan.ir/azari/80646.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95682_429143_m.jpg ABŞ-da "Müsǝlman Günü" yürüşü keçirildi http://www.erfan.ir/azari/80647.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95683_429143_m.jpg Azərbaycanda hicablı şagirdlərin təhsil problemləri hələ də davam edir http://www.erfan.ir/azari/80648.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95807_429143_m.jpg Ayətullah İsa Qasimin mənzili önündə keçirtdikləri piket 100-cü günə qədəm qoydu http://www.erfan.ir/azari/80649.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95808_429143_m.jpg Səudiyyə rejimi müsəlmanları qətliam etməkdə davam edir. Şəhidlər arasında hamil əqadın da var http://www.erfan.ir/azari/80650.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95809_31879.jpg Ərdəbil Əzəm Məscidində Məhərrəmlik ayına belə hazırlaşırlar http://www.erfan.ir/azari/80651.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/95917_429143_m.jpg Şeyx Zəkzakinin Nicat Qrupu” hakimiyyətə Zəkzakinin sərbəst buraxılması üçün 1 həftə vaxt verib http://www.erfan.ir/azari/80652.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/95918_464826_m.jpg Əməlləri qeyd edən mələklər haradadır? http://www.erfan.ir/azari/80653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/95919_437667_m.jpg Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər http://www.erfan.ir/azari/80654.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96181_429143_m.jpg İlahiyyatçı Zülfüqar və Elmanın işi üzrə istintaq başa çatıb. http://www.erfan.ir/azari/80655.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96182_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Ərəbistanının Sanada İşlədiyi Qorxunc Cinayətdə Həyatını itirənlərin sayı 900-ə çatıb. http://www.erfan.ir/azari/80656.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96183_429143_m.jpg Gəncədə Aşura öncəsi həbslər davam edir. http://www.erfan.ir/azari/80658.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96185_20799172167884224214167941812211201961135.jpg Tasua günü və Aşura gecəsinin əməlləri http://www.erfan.ir/azari/80659.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96277_429143_m.jpg Nigeriyalı Şiələrə qarşı hücum http://www.erfan.ir/azari/80660.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96278_429143_m.jpg Hacı İlqar İbrahimoğlu aşurafoblardan yazdı. http://www.erfan.ir/azari/80661.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96279_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İraqın Hit adası İŞİD'dən təmizləndi http://www.erfan.ir/azari/80662.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96280_429143_m.jpg Xristian aləmində "Məsihin müsibət günü" inanılmaz kadrlar http://www.erfan.ir/azari/80663.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96281_444_3_444304.jpg Kərbəla qatilləri seriyasından: Sinan bin Malik bin Ənəs Nəhai http://www.erfan.ir/azari/80664.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96282_1751660_350.jpg Bu gün “Aşura”dır http://www.erfan.ir/azari/80665.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96283_179422506122190101362151537.jpg Kərbəlanın qəhrəman xanımları http://www.erfan.ir/azari/80666.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96492_0308632d6dcfe7a0dd9734c0518cfbbb.jpg HƏZRƏT ƏLİ ƏKBƏRİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ http://www.erfan.ir/azari/80667.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96493_4753284cb414853268d915a4eba9d558.jpg Xanım Zeynəb (ə) - Aşura qiyamının fəryadı... http://www.erfan.ir/azari/80668.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96494_13823322253722412424123417073592107195239.jpg İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi” http://www.erfan.ir/azari/80669.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96495_105213882131596389191071607857113951218.jpg İMAM HÜSEYNİN (Ə) İRAQA DOĞRU HƏRƏKƏTİ http://www.erfan.ir/azari/80670.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96496_1149656144196439812322821511522632145221168.jpg İMАM HÜSЕYNIN (Ә) İNQLİBAININ SƏBƏBLƏRİ http://www.erfan.ir/azari/80671.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96497_1242022252182341903993711422611001696202.jpg İMAM HÜSEYNİN (Ə) HİCRƏTİ http://www.erfan.ir/azari/80672.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96498_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg ӘN BÖYÜK VАRLIQLА GÖRÜŞ http://www.erfan.ir/azari/80673.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96499_erfanmov_18142340.jpg Hüseyn (ə) kimi insana gərək ağlayanlar ağlasın http://www.erfan.ir/azari/80674.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96590_906cd0a4446d1d102ee714ff0c2632a8.jpg İmam Hüseynin (ə) zalım hakimlərə qarşı çıxmayanlara mühüm mesajı http://www.erfan.ir/azari/80675.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96591_1171006511341231764318617783381702614561.jpg İmam Hüseynin (ə) şəfaəti hər 2 dünyada olacaq http://www.erfan.ir/azari/80676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96592_49b8b7a18812d37d8a607817a204c876.jpg Aşuradan sonra Məhərrəmin 12-də baş verən hadisələr http://www.erfan.ir/azari/80677.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96593_104602302613021227212267020718110196205171.jpg Aşura Qiyamının ilk şəhidi http://www.erfan.ir/azari/80678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96594_15221717281382131091721441632221062437193234.jpg İmam Hüseyn (ə) qatili Aşura günündə məhv edildi http://www.erfan.ir/azari/80679.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96617_479d805baf1e1efe6c2b8ae94158d197.jpg Kərbəlanın qəhrəman xanımları haqqında http://www.erfan.ir/azari/80680.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96618_Thumb_38220_q.jpg Əhli-Beyti (ə) İslama xatir sevmək vəzifəsi http://www.erfan.ir/azari/80681.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96619_429143_m.jpg Nemətlər haqqında sual http://www.erfan.ir/azari/80682.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96620_429143_m.jpg Hətta Qiyamət də həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısının hədəfi deyil. O, Allaha tərəf gedən müsafirdir http://www.erfan.ir/azari/80683.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96621_429143_m.jpg Məsumların (ə) Bəqidəki hərəmlərinin dağıdılmasından 93 il ötür http://www.erfan.ir/azari/80684.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96622_468808_m.jpg Əhli-Beyti (ə) sevən hər kəs, onların məqamı haqqında sərhədi aşmamalıdır http://www.erfan.ir/azari/80685.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80686.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80687.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80688.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80689.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80690.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80691.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80692.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80693.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80694.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80695.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80696.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80697.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80698.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80699.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80700.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80701.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80703.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80704.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80705.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80706.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80707.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80709.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80710.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80711.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80712.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80713.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80714.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80716.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80717.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80719.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80720.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80721.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80722.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80723.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80724.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80725.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80728.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80729.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80733.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80734.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80735.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97256_429143_m.jpg Əl-Əman! Ali yəhud Ərbəin axşamı Nardarandakı Hüseyn bayraqlarını və şüarlarını belə məhv etdi http://www.erfan.ir/azari/80738.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97257_429143_m.jpg Nardaran faciəsinin son görüntüləri http://www.erfan.ir/azari/80740.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97342_429143_m.jpg ABŞ Hazırda 7 Ölkəni bombalayır; 7-si də müsəlman ölkələridir. http://www.erfan.ir/azari/80741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97343_429143_m.jpg Mosulda kütləvi məzarlığı tapıldı, onlarla qadın və uşaqların başsız bədənləri aşkarlandı http://www.erfan.ir/azari/80742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97344_429143_m.jpg Yevda Abramovun dalıyca Ağacan Əbiyev: “İslam dini yaranandan indiyədək nəyə nail olub?!” http://www.erfan.ir/azari/80743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97345_527215.jpg Nigeriyanın Kaduna şəhər sakinləri Şeyx Zəkzəkinin azad edilməsini tələb edirlər http://www.erfan.ir/azari/80748.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97455_1171006511341231764318617783381702614561.jpg İMAM HÜSEYN (Ə)2 http://www.erfan.ir/azari/80749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97456_104982251862069616112119222866614415342173.jpg İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (1) http://www.erfan.ir/azari/80750.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97598_429143_m.jpg Haşdi Şabidən; Vətən və Namus Savaşı http://www.erfan.ir/azari/80751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97599_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Sionist-Təkfiri Terror Təşkilatının Başçısının Oğlu Mosulda Öldürüldü http://www.erfan.ir/azari/80752.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97600_429143_m.jpg Yəmənli mücahidlər Asir Bölgəsində Səudiyyə hərbi bazasını Ələ Keçrdi http://www.erfan.ir/azari/80753.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97601_429143_m.jpg İŞİD-in inanılmaz döyüş taktikası: Taxtadan Tanklar və Hərbi Vasitə http://www.erfan.ir/azari/80754.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97602_429143_m.jpg 'Nardaran işi'': Təqsirləndirilən şəxslərin ailə üzvləri təhdid olunur http://www.erfan.ir/azari/80755.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97603_444_3_444304.jpg Ərbəin ziyarəti ilə bağlı İraqın müxtəlif bölgələrindən aşiqlər hərəkətə başladı http://www.erfan.ir/azari/80756.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97604_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ABŞ Raqqada dinc əhalini bombaladı http://www.erfan.ir/azari/80758.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97606_437667_m.jpg İmam Hadinin (ə) şəhadətinin ildönümü günü Samirra şəhəri 1 milyondan artıq zəvvarı qəbul edib http://www.erfan.ir/azari/80759.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97607_31879.jpg İmam Zaman həzrətlərinin imamlıq məqamına çatdığı gün münasibətində Cəmkəran Məscidi http://www.erfan.ir/azari/80760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97694_husain_02.jpg IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI http://www.erfan.ir/azari/80763.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97697_imamhusain_01.jpg HÜSEYN (Ə)-IN İRAQA TƏRƏF YOLLANMASI http://www.erfan.ir/azari/80765.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97699_1448086960_564f7f06d8419.jpg İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2) http://www.erfan.ir/azari/80766.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97700_1397688789_00.jpg KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1) http://www.erfan.ir/azari/80767.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97701_1397664312_693744_435781.jpg KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2) http://www.erfan.ir/azari/80768.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97824_429143_m.jpg Son Dəqiqə: İŞİD-in əlinə keçən Nimrud antik şəhəri İraq ordusu tərəfindən qurtarıldı http://www.erfan.ir/azari/80769.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97825_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Pakistanda Ölümcül Hücum: Yüzlərlə ölü və yaralı / İŞİD: Hədəfimiz Şiələrdir http://www.erfan.ir/azari/80770.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97826_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İŞİD-in Mosuldaki Mərmi Və Bomba İstehsal olunan Evləri http://www.erfan.ir/azari/80771.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97827_images1.gif Dini təbliğ etməyin ən gözəl yolu http://www.erfan.ir/azari/80772.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80773.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97910_444_3_444304.jpg Canlı bomba özünü zəvvarların arasında partlatdı. http://www.erfan.ir/azari/80774.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97911_429143_m.jpg Nigeriya ordusu Ərbəin mərasiminə hücuma hazırlaşır. http://www.erfan.ir/azari/80775.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97912_444_3_444304.jpg İraqın cənub bölgəsindən Kərbəlaya piyada yürüş http://www.erfan.ir/azari/80776.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97913_429143_m.jpg PAŞAZADƏNİN AXUNDU İLHAM HOCANIN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ DAVAM EDİR http://www.erfan.ir/azari/80777.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97914_ramadham_007.jpg LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR? http://www.erfan.ir/azari/80778.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97915_Thumb_38370_zzann.jpg ÖZÜNDӘN ХӘBӘRSİZLİK http://www.erfan.ir/azari/80781.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97969_0308632d6dcfe7a0dd9734c0518cfbbb.jpg MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (1) http://www.erfan.ir/azari/80782.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97970_4753284cb414853268d915a4eba9d558.jpg MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (2) http://www.erfan.ir/azari/80783.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98038_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Nigeriya Ordusu '' Ərbəin yürüşünə '' qoşulan şiələrə hücum etdi: 10 Şəhid http://www.erfan.ir/azari/80784.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98039_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İŞİD terrorçusunun ələ keçirildiyi an http://www.erfan.ir/azari/80786.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98040_444_3_444304.jpg Küfə Məscidi Ərbəin ziyarəti qabağı http://www.erfan.ir/azari/80787.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98041_429143_m.jpg Mosul əməliyyatına qatılan '' Əbu Əzrail '' işid qəsbkarlarına Belə meydan oxudu http://www.erfan.ir/azari/80789.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98043_444_3_444304.jpg Ərbəin ziyarəti astanasında İmam Əlinin hərəmində Camaat Namazı http://www.erfan.ir/azari/80790.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80791.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98044_429143_m.jpg Məhz Türkiyə Ermənistana 50 milyon dollar yardım edib http://www.erfan.ir/azari/80793.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98046_454967_m.jpg Ərbəin Yürüşündə Nigeriya ordusu İmam Hüseyn (ə) aşiqlərinə Qarşı Böyük Bir qırğın Törətdi / Yüzlərlə Şəhid Və Yaralı http://www.erfan.ir/azari/80794.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98374_imagesCA1GKCVC.jpg PEYĞƏMBƏRIN (S) İRANIN PADŞAHI KƏSRAYA MƏKTUBU http://www.erfan.ir/azari/80795.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98375_imagesCANCR8D3.jpg IMAM HӘSӘN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI http://www.erfan.ir/azari/80796.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98376_imagesCA56DFGO.jpg İmam Həsən Müctəba (ə) (1) http://www.erfan.ir/azari/80797.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98550_433991_m.jpg HӘZRӘT RZANIN OĞLUNA MӘKTUB http://www.erfan.ir/azari/80798.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98551_3026.jpg Xorasan vilayəti İslamın ilk dövrlərindən indiyədək http://www.erfan.ir/azari/80799.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98552_3026.jpg IMAM RZA ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI http://www.erfan.ir/azari/80800.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98553_437667_m.jpg ALLAIN RƏSULU (S) HƏYAT NÜMUNƏSİDİR http://www.erfan.ir/azari/80801.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98656_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Peyğəmbərin(s) vəfat günü 3 milyon musəlman İmam Əlinin(ə) türbəsini Ziyarət edib http://www.erfan.ir/azari/80802.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98657_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Sionist-Təkfiri Terroristlər silahlarını təslim etdikdən Sonra Xan Şeyx-dən Çıxarkən / http://www.erfan.ir/azari/80803.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98658_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Suriya Xan Şeyx şəhəri yağı düşməndən azad edilərkən http://www.erfan.ir/azari/80804.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98681_31879.jpg Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı http://www.erfan.ir/azari/80805.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98682_500x312_1442820302912683.jpg SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ! http://www.erfan.ir/azari/80806.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98683_500x312_1442820302912683.jpg BƏNDƏLİK! http://www.erfan.ir/azari/80807.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98740_429143_m.jpg Müqtəda Sədr: Peyğəmbərin qəbrini Vahhabiyet təhlükəsindən qoruyun! http://www.erfan.ir/azari/80808.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98741_429143_m.jpg Mosul xalqı sionist-təkfiri terror təşkilatı İşid-in zülmündən qaçmağa başladı http://www.erfan.ir/azari/80809.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98742_429143_m.jpg Hal şahidləri işdə prosessual pozuntu olduğunu etiraf ediblər. http://www.erfan.ir/azari/80810.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98743_429143_m.jpg Hamı 12 İmamdan itaət etməlidir- Sünni Alimi http://www.erfan.ir/azari/80811.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98857_429143_m.jpg Ermənistan minaatanlardan Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub http://www.erfan.ir/azari/80812.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98858_527215.jpg Xəlifə rejimi qadın məhbuslara işgəncə və təcavüz edir http://www.erfan.ir/azari/80813.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98859_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Sionist-Təkfiri Terror Təşkilatı İşid-ə Beyət Etmiş qəbilə rəislərindən Vəhşi Cina http://www.erfan.ir/azari/80814.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98908_121-1.jpeg Myanma Şiələri İmam Həsən Müctəba və Peyğəmbəri Əkrəmin Şəhadətin qeyd etdi http://www.erfan.ir/azari/80816.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98910_429143_m.jpg Anti-imperialist İnqilabçı Fidel Kastro vəfat etdi http://www.erfan.ir/azari/80817.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98972_20120130174024296_sh-imamaskari-05.jpg IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI http://www.erfan.ir/azari/80818.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98973_20120130174024390_sh-imamaskari-06.jpg ELM VƏ ALIMIN ŞƏHADƏT VERMƏSI http://www.erfan.ir/azari/80819.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98974_139409281234523296737594.jpg İmаm Hәsәn Әskәridən (ә) qırх hәdis http://www.erfan.ir/azari/80820.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98975_139409281235467456737614.jpg İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/80821.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99056_429143_m.jpg İİR yük təyyarəsi 3 il təkfirçilərin mühasirəsində olan Fuə və Kəfraya şəhərlərinə yardım bağlamaları atır– http://www.erfan.ir/azari/80822.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99057_429143_m.jpg Sionist Döyüş Təyyarələri Şamda Hərbi havalimanını Vurdu http://www.erfan.ir/azari/80823.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99058_429143_m.jpg Biləcəridə kasıblar pulsuz ərzaq, geyim götürə bilərlər http://www.erfan.ir/azari/80824.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99081_121-1.jpeg Nigeriya rejimi Şeyx Zəkzəkiyə qarşı yeni təxribat hazırladı: Şeyx Zəkzəki yenidən həbs olunmalıdır! http://www.erfan.ir/azari/80825.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99082_500x312_1442820302912683.jpg Nigeriya rejimi Şeyx Zəkzəkinin azadlığını tələb edən aksiya iştirakçılarını zəhərlərdi http://www.erfan.ir/azari/80826.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99083_429143_m.jpg Pakistanda göyərtəsində 47 nəfər olan təyyarə dağa çırpılıb http://www.erfan.ir/azari/80828.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99153_24_8805130903_L600.jpg Onuncu imam həzrət Əli İbn Məhəmməd (ə) http://www.erfan.ir/azari/80829.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99154_48.jpg Rəbiul Əvvəl-in 9-zu İmam Zaman həzrətlərinin İmamət Əqamına çatan gündür http://www.erfan.ir/azari/80830.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99245_429143_m.jpg Abbas Hüseynov cərimə kamerasına salınıb http://www.erfan.ir/azari/80831.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99246_527215.jpg Hicabfobiya siyasətləri səngimir, Astarada şagird və müəllimələrə Hicab qadağası http://www.erfan.ir/azari/80832.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99247_429143_m.jpg Amerikanın Səudiyyə Koalisiyası İlə Birlikdə Yəmənli Vətəndaşları Öldürmək Hiyləsi. http://www.erfan.ir/azari/80833.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99248_451588.jpg İmam Xameneyinin Mesajı Münhen-də Avropalı Gənclər qarşısında http://www.erfan.ir/azari/80834.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99313_429143_m.jpg Netanyahunun Azərbaycana səfəri Təbriz əhalisinin aksiya keçirərək etiraz etməsinə səbəb oldu http://www.erfan.ir/azari/80835.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99314_500x312_1442820302912683.jpg Ayətullah Amili: Netanyahunun Azərbaycana səfəri dünya azəriləri üçün böyük rüsvaylıqdır http://www.erfan.ir/azari/80836.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99315_429143_m.jpg Nəsrullah: Hələbdəki vəd edilmiş zəfər yaxındır. http://www.erfan.ir/azari/80837.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99316_429143_m.jpg Güzgü http://www.erfan.ir/azari/80838.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99440_429143_m.jpg Azərbaycan İslam Partiyası Netanyahunun səfəri ilə bağlı XİN qarşısında piket keçirtdi http://www.erfan.ir/azari/80839.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99441_121-1.jpeg Hələb həqiqətlərini suriyalı qaçaın qadının naləli dilindən eşidin http://www.erfan.ir/azari/80840.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99442_429143_m.jpg Qəhrəman Yəmən Xalqı həzrət Peyğəmbərin Milad Bayramını möhtəşəm qeyd etdi http://www.erfan.ir/azari/80841.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80842.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99531_Thumb_38220_q.jpg Paşayevlərin şirkəti 4 ildə 18 dəfə böyüyüb http://www.erfan.ir/azari/80843.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99532_429143_m.jpg Zərdüşt Əlizadə: “90-cı illərin sonunda Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi tanınması təklifini məhz Tehran irəli sürdü" http://www.erfan.ir/azari/80844.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99533_-5_1_~1.JPG Quran və Sünnəyə əsasən Həzrət Peyğəmbər (s) vəfat etmişdir, yoxsa Şəhid olmuşdur? http://www.erfan.ir/azari/80848.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99635_emam_sadegh_1.jpg IMAM CӘFӘR SADIQ ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI http://www.erfan.ir/azari/80850.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99637_2915037245384043104641017721413915623372.jpg PEYĞƏMBƏRİN (s) UŞAQLIĞI VƏ CAVANLIĞI http://www.erfan.ir/azari/80851.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99638_Birthday_of_Prophet_Muhammad_PBUH_2.jpg Adəm Peyğəmbər (ə) və onun yaranması http://www.erfan.ir/azari/80852.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99639_hou5963.jpg Məbəs bayramı http://www.erfan.ir/azari/80853.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99640_pic23_www_jahaniha_com_5.jpg PEYĞƏMBƏRIN (S) RUM PADŞAHINA YAZDIĞI MƏKTUBU http://www.erfan.ir/azari/80854.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99794_437667_m.jpg Bu gün Əziz İslam Peyğəmbəri (s) və İmam Sadiqin (ə) Mövlud Günüdür http://www.erfan.ir/azari/80855.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99795_429143_m.jpg Suriyanın əl-Zəhra şəhərində əziz İslam Peyğəmbəri ilə İmam Sadiqin Milad Bayramları qeyd edildi http://www.erfan.ir/azari/80856.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99796_429143_m.jpg Əfsanəvi Qasim Süleymani Hələbdə http://www.erfan.ir/azari/80857.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99797_3007.jpg Mübarək mövludlar gecəsi İmam Rzanın (ə) hərəmində böyük coşqu ilə başladı http://www.erfan.ir/azari/80858.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99798_429143_m.jpg Nardaran işi": Vəkilləri girov saxlamısınız http://www.erfan.ir/azari/80859.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99799_429143_m.jpg Bosniyalı Müsəlmanlar Peyğəmbərimizin mövludunu qeyd etdi http://www.erfan.ir/azari/80860.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80861.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99800_ramadham_007.jpg Qurani-kərimdə nə üçün dastanlara yer verilib? http://www.erfan.ir/azari/80863.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99802_437667_m.jpg Həzrət Peyğəmbərin (s) Əhli-beytinə məhəbbət bəsləmək vacibdir http://www.erfan.ir/azari/80864.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99803_121-1.jpeg İmamın vücudunun fəlsəfəsi(səbəbi) http://www.erfan.ir/azari/80865.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99804_121-1.jpeg Sadiqin" (Doğruçular) ayəsi http://www.erfan.ir/azari/80866.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99886_121-1.jpeg 26 Noyabr Qanlı Nardaran olaylarına adiyatı olmayan 12 nəfərdən xəbər var http://www.erfan.ir/azari/80867.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99887_500x312_1442820302912683.jpg Rustavidə "Vəhdət həftəsi" tədbiri keçirilib http://www.erfan.ir/azari/80868.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99888_451588.jpg İmam Xamenei: İngils "şiə"liyi və amerikan "sünni"liyi qayçının iki başı kimidir http://www.erfan.ir/azari/80869.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99970_500x312_1442820302912683.jpg Rusiyanın Ankaradakı səfiri silahla vurulub http://www.erfan.ir/azari/80870.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99971_437667_m.jpg Gürcüstanda Peyğəmbərin (s) doğum günü qeyd oludu http://www.erfan.ir/azari/80871.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99972_429143_m.jpg Amerikanın Maryland əyalətində Peyğəmbərin (s) Mövludu qeyd edildi http://www.erfan.ir/azari/80872.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100024_446876_m.jpg İmam Məhdinin (əc) imaməti http://www.erfan.ir/azari/80874.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100026_468808_m.jpg 1-“Səqəleyn” hədisi http://www.erfan.ir/azari/80875.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100078_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Dünya möminin zindanı və kafirin cənnətidir” http://www.erfan.ir/azari/80876.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100079_1446965309_34.jpg Gülərüzül ol ki, Allah gülərüzlü insanı sevir, qaşqabaqlı ilə düşməndir” http://www.erfan.ir/azari/80877.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100080_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg MӘSUMLАRIN TÖVSİYӘLӘRİ http://www.erfan.ir/azari/80878.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100179_429143_m.jpg Nardaran işi: “Dustaqlar Kürdəxanıdan çıxarılır, amma məhkəməyə gətirilmir” http://www.erfan.ir/azari/80879.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100180_429143_m.jpg Nardaran əməliyyatında güllələnən Əbülfəz Bünyadov həbsdən buraxıldı http://www.erfan.ir/azari/80880.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100181_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İŞİD Suriyalı Gənci '' Çarmıxa '' Çəkdi http://www.erfan.ir/azari/80881.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100222_121-1.jpeg Həyatın müşküllərini çözən 25 hədis! http://www.erfan.ir/azari/80882.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100223_437667_m.jpg Nur yağışı http://www.erfan.ir/azari/80883.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100224_500x312_1442820302912683.jpg İpə-sapa düzülməmiş incilər http://www.erfan.ir/azari/80884.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100291_121-1.jpeg Tərbiyəvi hədislər http://www.erfan.ir/azari/80885.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100292_500x312_1442820302912683.jpg Ruh oxşayan hədislər http://www.erfan.ir/azari/80886.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100293_121-1.jpeg Rəhmət haqqında rəvayətlər http://www.erfan.ir/azari/80887.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100338_429143_m.jpg Zina haqqında http://www.erfan.ir/azari/80888.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100339_455426.jpg İlahi höccətin zəruriliyinə aid Quran ayələri və məntiqi dəlillər http://www.erfan.ir/azari/80889.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100340_54e9e0e5691b8.jpg Təvəssül http://www.erfan.ir/azari/80890.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100414_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Filippində Xomeyni Şəhid edildi http://www.erfan.ir/azari/80891.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100415_429143_m.jpg Hizbullah Suriya sərhədində əməliyyatlara davam edir http://www.erfan.ir/azari/80892.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100416_429143_m.jpg Nigeriyada Şeyx Zakzakinin sərbəst buraxılması üçün aksiyalar davam edir http://www.erfan.ir/azari/80893.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100490_500x312_1442820302912683.jpg MÖMİNİ SEVİNDİRMƏK İBADƏTDİR http://www.erfan.ir/azari/80894.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100491_437667_m.jpg Quranda şərabın haram edilməsi http://www.erfan.ir/azari/80895.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100492_Thumb_44224_muhammad.jpg Peyğəmbərin səlləllahu ələyhi və alihin möhrü http://www.erfan.ir/azari/80896.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100589_429143_m.jpg Mütləq bu biabırçığa baxın və hər yerdə paylaşın! Deputat Mirzəcan Xəlilov usta və fəhlələrə belə atıb http://www.erfan.ir/azari/80897.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100590_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Bölgədə Lider Ölkə Olan Azərbaycan http://www.erfan.ir/azari/80898.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100591_429143_m.jpg Nigeriya Şiələri Şeyx Zəkzəkiyə dəstək aksiyalarını davam etdirir http://www.erfan.ir/azari/80899.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100650_576d939b05d35.jpg «Ayətül-kürsü»də adı çəkilən Urvətil-vusqa kimdir? http://www.erfan.ir/azari/80900.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100651_52ffd33b160ee.jpg Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış http://www.erfan.ir/azari/80901.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100652_576d939b05d35.jpg Qiyamət günündə kimlərin yükünü daşımalı olacağıq? http://www.erfan.ir/azari/80902.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100713_121-1.jpeg Terrorçular Türkiyədə 2017-nin süftəsin etdilər, İstanbulda yeni il gecəsi dəhşətli terror - 39 ölü, 69 yaralı http://www.erfan.ir/azari/80903.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100714_437667_m.jpg Salamlaşmaq http://www.erfan.ir/azari/80904.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100715_3007.jpg İmam Rza (ə) hərəmində xristian İslamı qəbul etdi http://www.erfan.ir/azari/80905.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100764_429143_m.jpg Məsuməyi Qum, Şəhid Ayətullah Şeyx Nəmir Baqir əl Nəmirin birinci ildönümü http://www.erfan.ir/azari/80906.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100765_500x312_1442820302912683.jpg Nəcəf Əşrəfdə silsiləvi terror aktları törədən anormal sələfi intiharçıların leşi http://www.erfan.ir/azari/80907.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100766_447011_m.jpg İmam Əli (ə): «Yəqinlik qəm-qüssəni necə də gözəl yox edir». Yəqinin nişanələri http://www.erfan.ir/azari/80908.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100811_429143_m.jpg QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN http://www.erfan.ir/azari/80909.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100812_Thumb_38370_zzann.jpg İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək http://www.erfan.ir/azari/80910.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100813_454967_m.jpg İMAM HÜSEYN (Ə) VƏ BİR ƏRƏB http://www.erfan.ir/azari/80911.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100864_-----_~1.JPG İmam Həsən Əsgərinin (ə) nəzərində Qeyb məsələsi http://www.erfan.ir/azari/80912.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100865_0Emam-Asgarii2_784313893472263696.jpg İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər http://www.erfan.ir/azari/80913.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100866_1_asgari.png Həyatı http://www.erfan.ir/azari/80914.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100918_31879.jpg Həzrət Həsən Əsgərinin (ə) şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/80915.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100919_Thumb_44183_mahdi.jpg İmam Həsən Əskəri (ə)-nin təvəllüdü http://www.erfan.ir/azari/80917.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100961_429143_m.jpg Azərbaycanda ŞƏRLƏNƏRƏK həbs olunan Şiə ruhanilərinə Moskvadan dəstək http://www.erfan.ir/azari/80918.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100962_121-1.jpeg Ümümdünya Müsəlmanlarının Ali Lideri Seyid Əli Xamenei cənablarının “Fiqh Risaləsi” çap edildi http://www.erfan.ir/azari/80919.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100963_500x312_1442820302912683.jpg Ümid http://www.erfan.ir/azari/80920.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101057_500x312_1442820302912683.jpg İnsan danışdığı sözlərə görə hesab verəcəyini bilsə... http://www.erfan.ir/azari/80921.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101058_121-1.jpeg QEYBƏTƏ MANE OLMAQ http://www.erfan.ir/azari/80922.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101059_Thumb_40462_00015.jpg QEYBƏTİN KƏFFARƏSİ http://www.erfan.ir/azari/80929.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101186_galpic-112-1396329988_8.jpg Həzrət Məsumənin (ə.s) buyurduqlarından http://www.erfan.ir/azari/80930.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101270_52ffd33b160ee.jpg HƏYA İSLAMIN LİBASIDIR http://www.erfan.ir/azari/80931.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101271_57a9561e7c3bb.jpg Nә qәdәr ki, vахt vаr, fürsәti qәnimәt bil http://www.erfan.ir/azari/80932.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101272_576d939b05d35.jpg SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ http://www.erfan.ir/azari/80933.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101273_585d86ecb655a.jpg QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR http://www.erfan.ir/azari/80934.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101345_429143_m.jpg Vətəndaşlar Nardaran işi üzrə məhkəmə binasından Hacı Tale və digər məhbuslara belə dəstək oldular http://www.erfan.ir/azari/80935.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101346_437667_m.jpg İmam Həsən Əskərinin (ə) Şiələrə vəsiyyəti: Sünnilərin toplumunda namaz qılın, cənazələrinin dəfnində hazır olun... http://www.erfan.ir/azari/80936.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101347_121-1.jpeg Cәnnәt әhlinin хüsusiyyәtlәri http://www.erfan.ir/azari/80937.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101348_500x312_1442820302912683.jpg Kaşiful-Qita cini cavandan uzaqlaşdırdı http://www.erfan.ir/azari/80938.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101418_570bf6bce53dd.jpg NAMAZA ETİNASIZLIQ http://www.erfan.ir/azari/80939.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101419_54e9e0e5691b8.jpg Həzrət Peyğəmbərin (s) bərəkətli köynəyi http://www.erfan.ir/azari/80940.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101420_54db445a71cf9.jpg Ölüm mələyinin iki nəfərə yazığı gəlib http://www.erfan.ir/azari/80941.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101499_429143_m.jpg Üç qrup qiyamət günü Allaha şikayət edəcək http://www.erfan.ir/azari/80942.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101500_Thumb_44880_187569.jpg Əziz İslam Peyğəmbəri (s) və İmam Sadiqin (ə) mövlududur - Mövlud günlərinin əməlləri http://www.erfan.ir/azari/80943.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101501_Thumb_41314_q-(28).jpg Qurani-Kərimdə imamət və vilayət http://www.erfan.ir/azari/80944.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101502_Thumb_44880_187569.jpg Namaz şeytanı məhv edir http://www.erfan.ir/azari/80945.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101503_Thumb_44870_hadis2.jpg QURAN VƏ “NƏHC ƏL-BƏLAĞƏ” http://www.erfan.ir/azari/80946.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101562_429143_m.jpg Suriyalı müxaliflər Astana müzakirələrinə hazır deyil http://www.erfan.ir/azari/80947.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101563_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Suriya Ordusundan minlərlə əsgər, yeni əməliyyat üçün əl-Bab yaxınlarına göndərildi http://www.erfan.ir/azari/80948.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101564_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İraq ordusu Dəclə çayının şərq ətrafında nəzarəti bərpa etdi http://www.erfan.ir/azari/80949.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101565_121-1.jpeg Nаmаzdаn әvvәl bir nеçә dәqiqә, nаmаzdа diqqәt hаqqındа düşünmәk fаydаlıdır http://www.erfan.ir/azari/80950.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101627_437667_m.jpg 4 min şagirdi olan İmam (ə) http://www.erfan.ir/azari/80951.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101628_429143_m.jpg Zülmkar Yezidin zillətli sonu http://www.erfan.ir/azari/80952.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101629_121-1.jpeg Peyğəmbərin dilindən 12 İmamın adlarının keçdiyi Əhli-Sünnə kitabları http://www.erfan.ir/azari/80953.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80954.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80956.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101631_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Ermənistan daha bir təxribata əl atıb http://www.erfan.ir/azari/80957.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101632_500x312_1442820302912683.jpg Siz yох оlmursunuz, әksinә bir еvdәn bаşqа bir еvә köçürsünüz http://www.erfan.ir/azari/80958.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101702_57b9265f93662.jpg Hesablaşma fürsəti http://www.erfan.ir/azari/80959.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101703_52ffd33b160ee.jpg Əhli-beytlə (ə) tanışlığın zəruriliyi http://www.erfan.ir/azari/80960.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101705_1482642547_1362856574_1253978718_3539450795_4534724662.jpg Quran və lüğətdə “imam” sözü http://www.erfan.ir/azari/80961.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101759_429143_m.jpg Natiq Kərimovun məhkəməsinin vaxtı məlum oldu http://www.erfan.ir/azari/80962.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101760_429143_m.jpg Tehran səmalarındakı naməlum pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsi zenit sistemlərilə vuruldu http://www.erfan.ir/azari/80963.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101761_121-1.jpeg Əllamə Şeyx Zəkzəki həbsxanadan mesaj verdi http://www.erfan.ir/azari/80964.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101835_121-1.jpeg Müsəlman ümmətin imamları on iki nəfərdir http://www.erfan.ir/azari/80965.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101836_447011_m.jpg Əmirəl-möminin Əlinin (ə) ən üstün fəzilətləri o həzrətin öz dilindən http://www.erfan.ir/azari/80966.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101837_437667_m.jpg “Mübahilə” ayəsi –iftixar sənədi http://www.erfan.ir/azari/80967.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101902_580a7aa578d47.jpg İlahi məhəbbət və ona aparan yol http://www.erfan.ir/azari/80968.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101903_56afc50923084.jpg Quran Fatimə (s) ismətinin sənədi http://www.erfan.ir/azari/80969.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101904_13q2.JPG İnsanın 3 əməl dəftəri http://www.erfan.ir/azari/80970.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101972_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Bir Xalqın Tarixi məhv edilir, Tarixi Lənkəran qalası dağılır - Ayrılan pullar hara xərclənib? http://www.erfan.ir/azari/80971.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101973_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Qazaxlı Axund Rusiya, Almaniya və İİR-dan sığnacaq istədi http://www.erfan.ir/azari/80972.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/80973.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102031_11299.jpg Peyğəmbərin (s) Əlinin (ə) xəlifəliyini sübut etmək üçün tədbirləri http://www.erfan.ir/azari/80974.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102032_406490_448117.jpg Quran və hədis baxımından “təvəlla” və “təbərra”nın fəlsəfəsi http://www.erfan.ir/azari/80975.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102033_406490_448117.jpg Allahın vədi dəyişməz http://www.erfan.ir/azari/80976.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102121_11253.jpg Nəhs “Səqifə” toplantısında nələr baş verdi? http://www.erfan.ir/azari/80977.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102122_406490_448117.jpg Cənnət qadınlarının sərvəri və cahilanə ölüm ?! http://www.erfan.ir/azari/80978.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102123_406490_448117.jpg Təvəlli və təbərri (dost və düşmən tutmaq) vilayətin ayrılmaz hissəsi http://www.erfan.ir/azari/80979.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102178_429143_m.jpg Məşhəd-2017 İslam dünyasının mədəni paytaxtı" tədbirinin qonaqları İmam Rzanı (ə) ziyarət etdi http://www.erfan.ir/azari/80980.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102179_442099.jpg Ayətullah Məkarim Şirazi: "Mömin əsla riyakar olmaz" http://www.erfan.ir/azari/80981.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102180_429143_m.jpg Fələstinli ailələr etiraz aksiyası keçirdi http://www.erfan.ir/azari/80982.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102264_437667_m.jpg Səqifə damı altında “Səqifə” cərəyanı http://www.erfan.ir/azari/80983.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102265_500x312_1442820302912683.jpg İnsanın əməllərini yazan 2 mələyin şahidliyi http://www.erfan.ir/azari/80984.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102266_500x312_1442820302912683.jpg Nəfs dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı nəfs şər və mənfiliklərə meyillidir? http://www.erfan.ir/azari/80985.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102313_429143_m.jpg Tohid İbrahimbəyli İlham Əliyevə səmimi müraciət etdi: "Bu xalq sevdiyi xidmətçisini ayağa verməz" http://www.erfan.ir/azari/80986.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102314_121-1.jpeg Haarets azərbaycanlıları təhqir etdi: “Azərbaycan Respublikası İsrail yönümlü Şiə ölkəsidir” http://www.erfan.ir/azari/80987.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102315_429143_m.jpg Əliyevlərin multikulturalist siyasəti sionistlərin ürəyini nə cür ələ gətirdi - Araşdırma http://www.erfan.ir/azari/80988.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102409_429143_m.jpg Ləvvamə nəfs əmmarə nəfsdən güclü olarsa, insan daha çox təqvaya meyil edər http://www.erfan.ir/azari/80989.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102410_121-1.jpeg Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə http://www.erfan.ir/azari/80990.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102411_500x312_1442820302912683.jpg Mübahilə günü nələr baş verdi? http://www.erfan.ir/azari/80991.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102412_500x312_1442820302912683.jpg Mübahilə - Əhli-beytin (ə) haqq olmasına bir şəhadətdir http://www.erfan.ir/azari/80992.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102479_H_Zeynabs-15.jpg Həzrət Zeynəb (ə.s) http://www.erfan.ir/azari/80995.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102482_h-zeinab-02S.jpg Ey göz, səy et, çox ağla..." http://www.erfan.ir/azari/80996.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102567_429143_m.jpg Nardaranda öldürülən polislər dindar idi'' http://www.erfan.ir/azari/80997.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102568_121-1.jpeg İlham Əliyevin Şiə Ruhanilərinə divanı səngimir, Zülfüqar Mikayılzadə, Elman Ağayev və s.-in məhkəməsi keçirilib http://www.erfan.ir/azari/80998.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102569_429143_m.jpg BMT Myanmada qətliam məsələsin qəbul etsə də lakin Myanma rejimi əleyhinə qətnamə qəbul etmədi http://www.erfan.ir/azari/80999.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102570_429143_m.jpg İnqilab Əhədov və Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədrinin məhkəməsində ittiham aktı elan olunub http://www.erfan.ir/azari/81000.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102682_121-1.jpeg Mübahilə gününün əməlləri http://www.erfan.ir/azari/81001.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102683_500x312_1442820302912683.jpg Ülul-əmr” kimlərdir? http://www.erfan.ir/azari/81002.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102684_429143_m.jpg TƏVƏKKÜLSÜZ İNANC?! (2) http://www.erfan.ir/azari/81003.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102685_429143_m.jpg Ümmətin bu dövrdəki İmamı kimdir? http://www.erfan.ir/azari/81004.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102745_13q2.JPG Mömin şəxsin qəbrinin üstündə 7 dəfə qədr surəsini oxumağın savabı http://www.erfan.ir/azari/81005.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102746_55cb9dec7457d.jpg Hansı üç dəstəni cəhənnəm atəşi yandırmaz? http://www.erfan.ir/azari/81006.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102747_56afc50923084.jpg İmam Hüseyn (ə) bir küfəliyə hansı əməli ən xeyirli əməl olaraq tanıtdırdı? http://www.erfan.ir/azari/81007.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102748_580a7aa578d47.jpg Ümmətül-vəsət" kimlərdir? http://www.erfan.ir/azari/81008.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102819_121-1.jpeg Allah heç kimə zülm etmir http://www.erfan.ir/azari/81009.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102820_446876_m.jpg Digər səmavi kitablarda "rəcət" http://www.erfan.ir/azari/81010.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81011.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81012.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102821_445883.jpg Axirətimizi məhv edən kiçik günahlar http://www.erfan.ir/azari/81013.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102880_121-1.jpeg Əgər insanların pis işlərinə görə Allah cəza verməkdə tələssəydi, hamı məhv olardı http://www.erfan.ir/azari/81015.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102882_429143_m.jpg İlаhi mәhәbbәtә nаil оlmаq yоlu http://www.erfan.ir/azari/81016.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102883_shahr-ramazan.2.jpg “Sаnki Onu görürsәn” http://www.erfan.ir/azari/81017.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102884_429143_m.jpg Günаhkаrlаr kаr, lаl, kоrdurlаr http://www.erfan.ir/azari/81018.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102955_1_000143_gpcdc_9.jpg Öz evində ... http://www.erfan.ir/azari/81019.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102956_07.jpg Ya Zəhra! http://www.erfan.ir/azari/81020.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102957_09.jpg Siddiqə - “tamamilə doğru danışan” deməkdir http://www.erfan.ir/azari/81021.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102958_10.jpg "Fatimə" adı http://www.erfan.ir/azari/81022.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102959_11.jpg Fatimə (s) şəfaəti http://www.erfan.ir/azari/81023.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102960_12.jpg İmamların anası – Həzrət Fatimə (ə) http://www.erfan.ir/azari/81024.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103095_429143_m.jpg Suriya Silahlı Qüvvələri İŞİD terrorçularına ağır itkilər yaşatmağa davam edir http://www.erfan.ir/azari/81025.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103096_7.jpg Əyyami Fatimə münasibətilə 3000 tələbə İmam Hüseynin (ə) və Həzrət Əbülfəzl Abbasın (ə) hərəmində sədaqət andı içdilər http://www.erfan.ir/azari/81026.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103097_402263.png 22 Bəhmən yürüşünün yekun qətnaməsi: ABŞ İranın 1 nömrəli düşmənidir http://www.erfan.ir/azari/81027.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103098_429143_m.jpg 22 Bəhmən yürüşündə əzəmətli iştirak; İran xalqının düşmənlərə qətiyyətli cavabı http://www.erfan.ir/azari/81028.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103099_402263.jpg Azərbaycan Xalqının Tarixini məhv edən rejimdə Rəsulzadənin Stalini gizlətdiyi Məscid dağılır http://www.erfan.ir/azari/81029.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103100_429143_m.jpg ABŞ-ın ilk hicablı olimpiyaçısı Trampın viza qadağasına görə gömrükdə saxlanılıb http://www.erfan.ir/azari/81030.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103101_429143_m.jpg Fil Dişi Sahilində baş verən kütləvi qırğınlar ölkədə siyasi gücün zəifliyindən xəbər verir http://www.erfan.ir/azari/81031.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103185_121-1.jpeg Qüdrət” qanunu (burhanı) http://www.erfan.ir/azari/81032.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103186_500x312_1442820302912683.jpg Bütün günahların tövbə və saleh əməllə bağışlanması http://www.erfan.ir/azari/81033.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103187_121-1.jpeg Xalis tövbə http://www.erfan.ir/azari/81034.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103188_Thumb_38220_q.jpg Bağışlanmanın səbəbləri hansılardır? http://www.erfan.ir/azari/81035.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103189_kk.jpg Təhrif olunmuş Tövrat və İncildə Peyğəmbərin (s) nişanələri http://www.erfan.ir/azari/81036.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103190_Thumb_40064_a-(1).jpg Peyğəmbərin (s) spesifik xüsusiyyətləri onun çağırışının doğru olmasına sübutdur http://www.erfan.ir/azari/81037.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103329_429143_m.jpg Çingiz Mustafayevin Xocalıya aid daha bir videosu http://www.erfan.ir/azari/81038.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103330_451588.jpg Ayətullah Xamenei ABŞ rəsmilərinin “İranla müharibə” mesajlarına münasibət bildirdi http://www.erfan.ir/azari/81039.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81040.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81041.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81042.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81045.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81046.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81047.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81049.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103373_121-1.jpeg Qiyamət günü Allahın qəzəbinə düçar olan 10 dəstə http://www.erfan.ir/azari/81051.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103375_429143_m.jpg Babilik və Bəhailik http://www.erfan.ir/azari/81052.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103376_99c7e711467ebb10e340b18f587.jpg Həcc karvanının ilk dayanacağı http://www.erfan.ir/azari/81057.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103489_13q2.JPG QEYBƏTİN TƏHLÜKƏLƏRİ http://www.erfan.ir/azari/81058.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103490_565223ed1f0b8.jpg QEYBƏTƏ QULAQ ASMAQ VƏ ONUN HÖKMÜ http://www.erfan.ir/azari/81060.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103545_11249.jpg Peyğəmbərin (s) əziz qızı həzrət Fatiməi Zəhranın son sözləri http://www.erfan.ir/azari/81061.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103546_406490_448117.jpg Sionistlərin qorxduğu həyata keçdi, Sünni Müftisi: "İran İslam Respublikası öz adı ilə belə dünyanı şərəfləndirir” http://www.erfan.ir/azari/81062.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81064.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103588_56561f4bcf8c4.jpg YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA http://www.erfan.ir/azari/81065.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103589_11299.jpg YALAN İMANLA UYĞUN GƏLMİR http://www.erfan.ir/azari/81066.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103652_13q2.JPG YALANIN ACI NƏTİCƏLƏRİ http://www.erfan.ir/azari/81068.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103654_406490_448117.jpg İSLAMDA VƏHDƏT VƏ BİRLİYİN RƏMZİ– ƏFV VƏ GÜZƏŞT (2) http://www.erfan.ir/azari/81069.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103655_56561f4bcf8c4.jpg İnsanı həlak edən yeddi böyük günah http://www.erfan.ir/azari/81070.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103746_437667_m.jpg BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN http://www.erfan.ir/azari/81071.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103747_500x312_1442820302912683.jpg Tərs, qara ləkəli və geniş ürəklər http://www.erfan.ir/azari/81073.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103749_429143_m.jpg ƏXLAQIN TƏRİFİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ -1 http://www.erfan.ir/azari/81077.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81078.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81079.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81080.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81081.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103898_7.jpg Əmirəl-möminin Əlinin (ə) evinə hücum http://www.erfan.ir/azari/81082.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103899_429143_m.jpg Həqiqətə gedən yol “Bağdad alimlərinin toplantısı” kitabının tərcüməsi, 12-ci bölüm http://www.erfan.ir/azari/81083.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103918_500x312_1442820302912683.jpg Allah dostlarının düşmənləri http://www.erfan.ir/azari/81084.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103919_121-1.jpeg Haram yeməyin təsirləri http://www.erfan.ir/azari/81085.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103920_Thumb_38220_q.jpg Övliyalar ölüm ayağında http://www.erfan.ir/azari/81086.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81087.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104027_437667_m.jpg Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir http://www.erfan.ir/azari/81088.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81089.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81090.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81091.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104068_429143_m.jpg Jurnalist: Şeyx Sərdar Beynəlxalq İslam Oyanışı Təşkilatında təmsilçimizdir http://www.erfan.ir/azari/81092.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81093.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81094.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104069_7.jpg Quran və hədislərdə Hz. Fatiməi Zəhranın (ə) məqam və mənziləti http://www.erfan.ir/azari/81095.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81097.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81098.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81099.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81100.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81101.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81102.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81103.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81104.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81105.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81106.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104182_464826_m.jpg Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti http://www.erfan.ir/azari/81107.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81108.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81109.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81110.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104214_121-1.jpeg Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır? http://www.erfan.ir/azari/81111.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81112.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81113.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81114.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104215_437667_m.jpg Peyğəmbərin heç vaxt dilinə gətirmədiyi adi söz http://www.erfan.ir/azari/81115.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81116.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81117.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104216_500x312_1442820302912683.jpg Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr http://www.erfan.ir/azari/81118.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81119.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81120.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81121.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104250_464826_m.jpg Quranda möminlərin sifətləri http://www.erfan.ir/azari/81122.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81123.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81124.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81125.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81126.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81128.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81129.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81130.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81131.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81132.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81133.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81135.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81136.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81137.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81138.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81139.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104349_5874.jpg İMAM BAQIR (Ə) HAQQINDA QISA MƏLUMAT http://www.erfan.ir/azari/81140.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104350_11471_470.jpg İmam Baqirin (ə)Əbdullah ibn Muəmmər Lisi ilə söhbəti http://www.erfan.ir/azari/81141.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104351_0087562htfd5872h8.jpg IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI http://www.erfan.ir/azari/81142.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104352_94080_188.jpg İmam Baqir (ə) İmam Mehdinin (ə.f) zühuru barədə nə buyurmuşdur? http://www.erfan.ir/azari/81143.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104353_136728_161.jpg İmam Baqir ələyhis-salamın elmi mübahisəsi http://www.erfan.ir/azari/81144.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81145.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104478_429143_m.jpg İran İslam Respublikasının Məşhəd şəhərində güclü zəlzələ baş verib. Ölənlər var http://www.erfan.ir/azari/81146.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81147.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104479_121-1.jpeg Rəcəb ayı, Cənnətə açılan bir qapı http://www.erfan.ir/azari/81148.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81149.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104480_451588.jpg Düşmənin gözünə tikan kimi girmiş 78 yaşlı lider İmam Xamenei http://www.erfan.ir/azari/81150.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81151.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104533_07.jpg İlahi Hidayət Çırağının Doqquzuncu Nuru İmam Cavad (ə)-ın şəhadəti günüdür http://www.erfan.ir/azari/81152.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104534_11.jpg İmam Əliyyən Nəqi(ə.s) haqqında http://www.erfan.ir/azari/81153.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104535_14.jpg Xoşagəlməz gün olurmu? – İmam Hadidən (ə) mübarək aydınlatma http://www.erfan.ir/azari/81154.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81155.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104536_16.jpg İMAM HADİNİN (Ə) DUA, MÜNACAT VƏ ZİYARƏTƏ BAĞLILIĞI http://www.erfan.ir/azari/81156.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104537_20.jpg İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİNİN (Ə) DUA VƏ MÜNACAT VASİTƏSİLƏ DİNİ TƏBLİĞATI http://www.erfan.ir/azari/81157.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81158.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81159.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81160.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81162.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81163.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81164.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81167.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81168.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81169.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81170.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104776_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg Sionist İsrail rejimi Fələstindəki daha bir məscidi sökür http://www.erfan.ir/azari/81171.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81175.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104778_447011_m.jpg Əhli-beyt (ə) və Qədir-Xum http://www.erfan.ir/azari/81176.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81177.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104779_121-1.jpeg Səqələyn” hədisinə təhlili bir baxış http://www.erfan.ir/azari/81178.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104780_446_9_446908.jpg Şiəliyin Peyğəmbər (s) zamanında yaranması və sübutları http://www.erfan.ir/azari/81179.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104826_429143_m.jpg Yalançı şiə http://www.erfan.ir/azari/81180.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104827_447011_m.jpg Namaz "Nəhcül-Bəlağə"də (3) http://www.erfan.ir/azari/81181.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104828_31879.jpg Namaz "Nəhcül-Bəlağə"də (2) http://www.erfan.ir/azari/81182.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81183.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81184.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104829_121-1.jpeg Namaza daha çox diqqət etmək üçün nə etməli? http://www.erfan.ir/azari/81185.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81186.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104830_866cb6fc64fc35bb374bfd0cde5.jpg Qəlbi qüvvətləndirmək yolları http://www.erfan.ir/azari/81187.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104831_447011_m.jpg Allah insanı niyə yaratmışdır? http://www.erfan.ir/azari/81188.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104906_429143_m.jpg İnsanın ən böyük eybi – özündə olan qəbahəti başqalarında tutmaq istəməkdir http://www.erfan.ir/azari/81189.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104907_500x312_1442820302912683.jpg Bu hədisi yanınızda saxlayıb, arabir oxuyun http://www.erfan.ir/azari/81190.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104908_437667_m.jpg Yalnız günahları paklanandan sonra! http://www.erfan.ir/azari/81191.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104909_Thumb_43380_00016.jpg Özünəpərəstiş süqut amilidir http://www.erfan.ir/azari/81192.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104910_Thumb_38370_zzann.jpg Quranda şirk (Allaha şərik qoşmaq) http://www.erfan.ir/azari/81193.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81194.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81195.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104911_Thumb_37427_s6.jpg Allaha yaxınlaşmaq üçün günahı tərk etmək lazımdır http://www.erfan.ir/azari/81197.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81198.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105127_4471985_240.jpg Qara simalı kəndli kişi İmam Kazimin (ə) nəyi idi? http://www.erfan.ir/azari/81199.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105128_1462382885_u3_kaz.jpg İMAM KAZİM (Ə) VƏ ETİQADİ MƏSƏLƏLƏR http://www.erfan.ir/azari/81200.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105129_20110627130904612_sh-imam-kazem05.jpg Odun içində qala bilən İmam http://www.erfan.ir/azari/81201.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105130_20110627130905877_sh-imam-kazem11.jpg İmam Musayi-Kazim (ə)-ın şəhadəti http://www.erfan.ir/azari/81202.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81203.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105215_437667_m.jpg ABNA “Məbəs” gecəsi və gününün əməllərini təqdim edir http://www.erfan.ir/azari/81205.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105254_480285_m.gif Namazın tərcüməsi http://www.erfan.ir/azari/81206.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105255_437667_m.jpg Yeddi tərkibli nəsihətlər - Peyğəmbərdən (s) http://www.erfan.ir/azari/81207.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105256_468808_m.jpg İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI http://www.erfan.ir/azari/81208.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105257_446876_m.jpg İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (S) ÖMRÜNÜN SON GÜNLƏRİ http://www.erfan.ir/azari/81209.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105329_emam_hosein_4.jpg Həzrət İmam Hüseyn (ə) nə kimi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik olmuşdur? http://www.erfan.ir/azari/81210.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105330_emam-hosein3.jpg İMAM HÜSEYNİN (Ə) KƏLAMINDA ZÜHUR ƏLAMƏTLƏRİ-2 http://www.erfan.ir/azari/81211.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105331_emam-hosein697.jpg İmam Hüseynin (ə) Müaviyənin (lən) məktubuna yazdığı tarixi cavab http://www.erfan.ir/azari/81212.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105332_emam-hossein.jpg İmam Hüseyndən (ə) müxtəlif hədislər http://www.erfan.ir/azari/81213.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105401_28147140908184217294612011532011073557.jpg Həzrət Abbasa (ə) niyə səqqa dedilər? http://www.erfan.ir/azari/81214.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105402_dostaneh_com-sms-hazrat-abolfazl.jpg Həzrət Əbülfəzl Abbasa (ə) nəzir etmək http://www.erfan.ir/azari/81215.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105403_Gamar%205.jpg Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar http://www.erfan.ir/azari/81216.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105404_ghamar.jpg Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salam http://www.erfan.ir/azari/81217.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105454_1_s_imam_sajjad2_69023.jpg İmam Səccadın (ə) Kərbəladan şəhadətə qədər həyatı http://www.erfan.ir/azari/81218.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105455_4_yghf16p81zroud2b9xw.jpg İmam Səccadın (ə) mübarək dəlilləri ilə qoca şamlının tövbəsi http://www.erfan.ir/azari/81219.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105456_26_747223.jpg İMAM SƏCCADDIN (Ə) HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT http://www.erfan.ir/azari/81220.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105457_46227_723.jpg İmam Səccadın(ə) şəhadət günü http://www.erfan.ir/azari/81221.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105536_429143_m.jpg İsveçdə İmam Əli (ə) Məscidi yandırılıb http://www.erfan.ir/azari/81222.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105537_429143_m.jpg Ədalətsiz hakim Zeynal Ağayev jurnalistləri məhkəmədən qovdu-"Nardaran işi 3" təxirə düşdü http://www.erfan.ir/azari/81223.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105538_99c7e711467ebb10e340b18f587.jpg Həzrət İmam Səccadın (əleyhi səlam) milad bayramı hər kəsə mübarək http://www.erfan.ir/azari/81224.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105539_456305_m.jpg Həzrət Əbülfəzlil Abbasın (əleyhi səlam) mövludu hər kəsə mübarək http://www.erfan.ir/azari/81225.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105596_454967_m.jpg İmam Hüseynin (ə) milad bayramı hərkəsə mübarək http://www.erfan.ir/azari/81226.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81227.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105597_28466_orig.jpg Mübarək Şəban ayının əməlləri http://www.erfan.ir/azari/81228.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105598_121-1.jpeg Neysan suyunun xüsusiyyəti. Bahar yağışından qafil olmayın! http://www.erfan.ir/azari/81229.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81230.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81231.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105663_527215.jpg İsveçdə etiraz aksiyası: "Hicab, sizə aid deyil" http://www.erfan.ir/azari/81232.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105664_437667_m.jpg 7 və 9 Yanvar İmam Həsən Əsgərinin (ə) mübarək mövlud günləridir http://www.erfan.ir/azari/81233.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81234.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81236.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81237.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81238.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105765_447755.jpg Nəcəfi Şərəfdə yerləşən Hənnanə Məscidi və onun tarixi http://www.erfan.ir/azari/81239.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81240.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105766_121-1.jpeg Təqvası ilə seçilən mərhum Axund Kaşi... http://www.erfan.ir/azari/81241.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81242.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105807_121-1.jpeg Naradaran işi-3" təxirə salındı Şiə ruhaniləri hələ də karsdadır http://www.erfan.ir/azari/81243.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105808_02.jpg Həzrət Əli Əkbərin (ə) mövludu və Cavan Günü mübarək! http://www.erfan.ir/azari/81244.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105809_0003611.jpg Həzrət Məsumənin hərəmində “Peyğəmbərlərin Varisləri” adlı konfrans keçirildi http://www.erfan.ir/azari/81245.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105894_138905123221.jpg Həzrət Mehdi, (ə.c) hakim olacağı labüddür http://www.erfan.ir/azari/81246.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105895_18083181996400032207.gif İmam Zaman (ə) zühur edən zaman birinci bu sözü deyəcək http://www.erfan.ir/azari/81247.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105896_18083181996400032207.gif Ən fəzilətli insanlar dünya tarixinin bu dövrünün insanlarıdır http://www.erfan.ir/azari/81248.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105897_207841194450120492552073198146232054781.jpg İMAM MEHDİNİN (Ə) HƏYAT TƏRZİ http://www.erfan.ir/azari/81249.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105982_hou7467.jpg YER ÜZÜNDƏ SALEHLƏRİN HÖKUMƏTİ http://www.erfan.ir/azari/81251.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105984_hou7465.jpg Sahibzamanın (əc) buyurduqları http://www.erfan.ir/azari/81252.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105985_hou7464.jpg Ey İmam, gəl dünyanı zülmdən qurtar! http://www.erfan.ir/azari/81253.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106039_1402464556_11.jpg Şaban ayının 15-ci gecəsi və onun bəzi əməlləri http://www.erfan.ir/azari/81254.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106040_207901461998814981821310023459249248253.jpg Nimeyi Şəban"ın əməlləri http://www.erfan.ir/azari/81257.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106072_681581011852112520011919621056633241245119.jpg İntizar http://www.erfan.ir/azari/81258.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106073_cardpostal-happy-1.jpg Sonuncu imam (əc) harada məskunlaşıb?! http://www.erfan.ir/azari/81259.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106074_cardpostal-happy-8.jpg Ya İmamzaman! http://www.erfan.ir/azari/81260.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106075_Cart_Postale_Emame_Zaman_RadsMs_com_13.jpg İmam Mehdini (əc) tanıyaq! http://www.erfan.ir/azari/81261.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106155_7a068925db8c3add16e752c357fbda33.jpg Hər yerdə olsanız, Allah sizin hamınızı bir yerə toplayacaqdır.” http://www.erfan.ir/azari/81262.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106156_1397650853_014.jpg Onun intizarını çəkməliyik! http://www.erfan.ir/azari/81263.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106157_1428859833_u3_im.jpg On ikinci İmamın (əc) məqamı ilə tanışlıq http://www.erfan.ir/azari/81264.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106158_1922092912110214122437821023275180217987.gif Həzrət Məhdi (əleyhissəlam) ilə görüş http://www.erfan.ir/azari/81265.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106159_7a068925db8c3add16e752c357fbda33.jpg 313 nəfər http://www.erfan.ir/azari/81266.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106160_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Həzrət Mehdinin (əc.) dostlarının xüsusiyyətləri http://www.erfan.ir/azari/81267.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106228_570bf6bce53dd.jpg İtaliyada 28 min Müsəlman əsilli uşaq yoxa çıxıb- RƏSMİ http://www.erfan.ir/azari/81268.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81269.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106229_54db445a71cf9.jpg Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz http://www.erfan.ir/azari/81270.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106230_1475266075_quranghd.jpg “Fələq” və “Nas” surəsini fəziləti http://www.erfan.ir/azari/81271.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81272.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106310_402263.png Dünyasını dəyişmiş Ayətullah Əhməd Sabiri Həmədaninin həyatına bir baxış http://www.erfan.ir/azari/81273.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81274.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81275.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106311_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İntifazə 3 davam edir, iordaniyalı cavan bir işğalçı cühüdü məhv etdi http://www.erfan.ir/azari/81276.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106312_437667_m.jpg Rəsuləllahın(s) ayı http://www.erfan.ir/azari/81277.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81278.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106313_31879.jpg Peyğəmbəri (s) görmək şövqündə olsaydıq, bu gəncə baxardıq" http://www.erfan.ir/azari/81279.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106314_02.jpg Əli Əkbərin (ə) şücaəti http://www.erfan.ir/azari/81280.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106377_13q2.JPG Peyğəmbərə (s) ən çox bənzəyən Əli Əkbər! http://www.erfan.ir/azari/81281.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106378_55cb9dec7457d.jpg Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək? http://www.erfan.ir/azari/81284.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81286.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81287.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106380_580a7aa578d47.jpg Behişt əhlinin nişanələri http://www.erfan.ir/azari/81288.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81289.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81290.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106435_Thumb_37427_s6.jpg Günah etmiş bədən əzalarını paklamaq haqqında http://www.erfan.ir/azari/81291.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106468_121-1.jpeg Kiçik günahların, böyük günahlara çevrilməsindən xəbərsiz olma http://www.erfan.ir/azari/81292.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106469_429143_m.jpg Yəhudinin Peyğəmbərə (s) suallar http://www.erfan.ir/azari/81293.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106470_437667_m.jpg Peyğəmbərin (s.ə.a.s) şeytanla söhbəti http://www.erfan.ir/azari/81294.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106538_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Yəhud kökənli Səudiyyə rejimi Əvamiyyə şəhərində yerləşən “Zəhra (ə)” mehmanxanasını viran etdi http://www.erfan.ir/azari/81295.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106539_429143_m.jpg Vəhhabi rejim Ayətullah Şeyx İsa Qasimi bir il müddətinə azadlıqdan məhrum etdi http://www.erfan.ir/azari/81296.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106540_451588.jpg Amerikalı politoloq: Avropa Ayətullah Xamenei qarşısında zəlil oldu http://www.erfan.ir/azari/81297.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106600_429143_m.jpg Heyz http://www.erfan.ir/azari/81298.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106601_500x312_1442820302912683.jpg İmamət, yaxud canişinlik haqqında qısa məlumat http://www.erfan.ir/azari/81299.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106602_429143_m.jpg Daş üzərində çiçək? http://www.erfan.ir/azari/81300.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106680_04.png Allaha təvəkkül" etmək haqqında http://www.erfan.ir/azari/81301.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106681_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Təqvanın təvəkkül ilə əlaqəsi http://www.erfan.ir/azari/81302.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106682_389165592001742570891031131.png Təqva haqqında http://www.erfan.ir/azari/81303.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106752_1475266075_quranghd.jpg Nəhcül-Bəlağədə kamil insanın xüsusiyyətləri http://www.erfan.ir/azari/81304.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106753_52ffd33b160ee.jpg Allaha yaxınlaşmaq haqqında mülahizələr http://www.erfan.ir/azari/81305.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106754_1484324953_imam-elinin-e-omrunun-sonunda-13-muhum-vesiyyeti.jpg Hər kəs nəfsini qoruyub saxalasa... http://www.erfan.ir/azari/81306.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108227_6253521_515.jpg İftar duası http://www.erfan.ir/azari/81308.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108229_6253524_207.jpg Obaşdan zamanı soğan və sarımsaq yeməkdən çəkinin! http://www.erfan.ir/azari/81309.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108290_0000030.jpg Uşaq Qatili olan Səudiyyə rejimi Ramazan ayında da vəhşicəsinə hücumlarına davam etdirir http://www.erfan.ir/azari/81310.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108291_3026.jpg Ramazan Fanusu”, Misirdə Fatimilər Dövlətindən qalma gözəl sünnət http://www.erfan.ir/azari/81311.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81312.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108350_al-af-1.jpg Oructutanın yuxu zamanı http://www.erfan.ir/azari/81313.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108352_1396030211293810010969894.jpg Ramazan ayında Quranın bir ayəsini oxumağın dəyəri nədir?! http://www.erfan.ir/azari/81314.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108355_76715469a67f36ba9e9d54d01fdc0fb1.jpg Quran tilavətinin fəzilətlərindən http://www.erfan.ir/azari/81315.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81316.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81317.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108415_0000030.jpg İsfahanlılar həzrət Əbülfəzlil Əbbasın (ə) hərəminə əl ilə toxunmuş qiymətli xalçanı hədiyyə etdilə http://www.erfan.ir/azari/81318.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108473_Ramadan-Karim.jpg Bilirsinizmi ramazan ayının özəlliyi nədir? http://www.erfan.ir/azari/81319.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81320.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108474_ramadan-alkarim.jpg Peyğəmbər (s) Əliyə (ə) iftar barəsində nə tapşırdı? http://www.erfan.ir/azari/81321.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108629_402263.jpg Bakıda İmam Xomeyninin(r.ə) xatirəsi anılıb http://www.erfan.ir/azari/81324.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108630_446_9_446908.jpg Ramazan ayına məxsus əməllər http://www.erfan.ir/azari/81326.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108705_437667_m.jpg Rəsulallahın (s) həyat yoldaşı Xədicə (s) http://www.erfan.ir/azari/81327.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81328.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108706_31879.jpg Mənim ümmətimə beş imtiyaz verilib ... http://www.erfan.ir/azari/81329.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108707_468808_m.jpg Oruc tutan zaman halın elə halda olsun ki, özünü axirətə müşərrəf görəsən...” – İmam Sadiqin (ə) oruc tutanlara tövsiyəsi http://www.erfan.ir/azari/81330.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108796_451588.jpg Dünya və region KİV-də İnqilab Rəhbərinin çıxışı http://www.erfan.ir/azari/81331.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81332.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108797_429143_m.jpg Həyat yoldaşım mənə xəyanət edib? http://www.erfan.ir/azari/81333.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108860_baraat.jpg İmam Sadiq ələyhis-salamın kəlamında bəraətin vacibliyi http://www.erfan.ir/azari/81334.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108861_446_9_446908.jpg Bilirsinizmi ölülər kimlərə qibtə edirlər? http://www.erfan.ir/azari/81335.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108862_6255934_303.jpg Həzrət Adəmin (ələyhi-səlam) səhvinin kəffarəsini biz ödəməliyik http://www.erfan.ir/azari/81336.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108863_6257292_232.jpg Adəm övladını məhv edən üç xislət http://www.erfan.ir/azari/81337.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108927_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg İŞİD-in İmam Xomeyni (r) məqbərəsində və İİR parlamentində törətdiyi terror aktı http://www.erfan.ir/azari/81338.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108928_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Şeyx Sərdarın növbəti məhkəməsi başladı http://www.erfan.ir/azari/81339.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108929_c9bd3ad3b8eb21ed2a54f5e6a269f1f4.jpg Ayətullah Behcətin nəzərində günahkarın aqibəti http://www.erfan.ir/azari/81340.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81341.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109048_8227.JPG İmam Rzanın mübarək hərəmində Quran Kərimin təfsir dərsləri Möhsün Qiraəti http://www.erfan.ir/azari/81342.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109049_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Yəhud kökənli ali Səud qüvvələri Ramazan ayında da Yəmənliləri qətlə yetirir http://www.erfan.ir/azari/81343.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109050_11.jpg İmam Həsən Müctəbanın İnci Dolu Kəlamları – 40 hədis http://www.erfan.ir/azari/81344.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109051_12.jpg Hz. İmam Həsənin (ə) Milad Bayramı mübarək! – O, həzrətin həyatına qısa baxış http://www.erfan.ir/azari/81345.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81346.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109052_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Bəyanat: İİR-ın müxtəlif bölgələrində aparılan əməliyyatlar nəticəsində 41 vəhhabi həbs edilib – ETTELAAT http://www.erfan.ir/azari/81347.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109217_10.jpg Həyatda ikən ölmüş şəxs http://www.erfan.ir/azari/81348.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109218_ede6ef654627f0bb7f146281b9371282.jpg İmam Həsən (ə) Müaviyyə (lən) ilə niyə sülh müqaviləsi bağladı? http://www.erfan.ir/azari/81349.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81350.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81351.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109219_4706604_204.jpg İmam Həsən-Müctəbanın(ə) şəhadət günü http://www.erfan.ir/azari/81352.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109244_437667_m.jpg Həzrət İmam Həsəndən (ə) hikmətli sözlər http://www.erfan.ir/azari/81353.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109245_464826_m.jpg Oruc vacib oldu http://www.erfan.ir/azari/81357.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109248_447011_m.jpg Bilirsinizmi qiyamət gününün müəzzini kimdir? http://www.erfan.ir/azari/81358.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109249_31879.jpg Bilirsinizmi həqiqi paxıl kimdir ? http://www.erfan.ir/azari/81359.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109340_76977_892.jpg Bilirsinizmi nə üçün cümə günü “cümə” adlandırlıb ? http://www.erfan.ir/azari/81360.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109341_04.png Bilirsinizmi qəlblərə aramlıq bəxş edən zikr hansıdır? http://www.erfan.ir/azari/81361.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109342_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg Bilirsinizmi müsəlmanlar Peyğəmbərdən (s) sonra Əlinin (ə) vilayətini nə üçün qəbul etmədilər? http://www.erfan.ir/azari/81362.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109343_464826_m.png Yaxşı və pis əməllər necə hesablanır? http://www.erfan.ir/azari/81363.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109344_0376cf5600482ad472acae2f4cbd07dc.jpg Qiyamət günü mütləq soruşulacaq dödr sual http://www.erfan.ir/azari/81364.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109345_4.jpg Qədr gecələrinin əhəmiyyət və fəziləti http://www.erfan.ir/azari/81365.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109346_17.jpg Əhya və Qədr gecəsinin əməlləri http://www.erfan.ir/azari/81366.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109456_04.png Hüsni-zənnin qiyamət günü faydasını bilirsinizmi? http://www.erfan.ir/azari/81367.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109457_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Bilirsinizmi şəban ayında ən üstün əməl hansıdır? http://www.erfan.ir/azari/81368.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109458_0376cf5600482ad472acae2f4cbd07dc.jpg Bilirsinizmi qeybət zamanın qorxunc şübhələrindən qurtulmaq üçün nə etmək lazımdı? http://www.erfan.ir/azari/81369.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109459_92ba2d81973a3077fa3800f958dce7ab.jpg Bilirsinizmi şiələr Həmd surəsindən sonra nə üçün "əlhəmdulillah", əhli-sünnə isə "amin" deyir? http://www.erfan.ir/azari/81370.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109460_24623e4fd86ed814a6dc1bba77daa247.jpg Bilirsinizmi həqqun-nas üçün də şəfaət var? http://www.erfan.ir/azari/81371.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81372.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81373.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81374.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81375.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81376.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81377.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81378.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81379.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81381.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109705_0376cf5600482ad472acae2f4cbd07dc.jpg "Cohəni" gecəsi hansıdır? http://www.erfan.ir/azari/81382.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109706_1397683714_y2h4akd.jpg Hansı oructutanlar üzü üstə cəhənəmmə düşəcək http://www.erfan.ir/azari/81383.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109707_92ba2d81973a3077fa3800f958dce7ab.jpg Həzrət Əli ələyhis-salam, beytül-mala xəyanət edənlə necə rəftar edirdi? http://www.erfan.ir/azari/81384.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81385.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81386.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81387.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109808_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg Üzümün tükü sənə lazım idi? Niyə yoldun?" \ Nardaran “işi”-3 http://www.erfan.ir/azari/81388.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109809_451588.jpg İmam Xamenei: "Sizin (ABŞ) İslam quruluşunu dəyişmək istəmədiyiniz vaxt olub?" http://www.erfan.ir/azari/81389.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109810_121-1.jpeg Nə üçün "Vadiüs-salam" məzarlığı müqəddəsdir? http://www.erfan.ir/azari/81390.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109873_0000030.jpg İmam Xameneinin Baş Ofisinin İstehlal şöbəsindən bayram açıqlaması http://www.erfan.ir/azari/81391.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81395.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81397.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81398.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81399.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/110090_429143_m.jpg Bu gün 7 tir terror partlayışının ildönümü günüdür http://www.erfan.ir/azari/81400.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81401.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/110091_121-1.jpeg Qiyamət günü heç kimin, hətta Ruhül-Qüdsün danışmağa icazəsi olmadığı bir zaman, kim "savab" danışa biləcək? http://www.erfan.ir/azari/81403.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110131_447011_m.jpg Nə üçün həzrət Əli ələyhis-salamın qılıncı "Zülfüqar" adlanır http://www.erfan.ir/azari/81405.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110228_437667_m.jpg Salavatın fəziləti haqqında -2 http://www.erfan.ir/azari/81406.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81410.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110299_500x312_1442820302912683.jpg Riyakarın əlamətlərini bilirsinizmi? http://www.erfan.ir/azari/81413.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110344_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Rusiyanın bombardmançı təyyarələri “İŞİD”-n qərəgahlarını, neft bazalarını, silah anbarlarını belə dağıtdı - http://www.erfan.ir/azari/81414.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81415.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81416.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110345_480285_m.gif Gündəlik beş namaz nə üçündür? http://www.erfan.ir/azari/81417.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81418.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110452_451588.jpg İmam Xamenei: İİR Məhkəmə hakimiyyəti Şeyx Zəkzaki kimi haqsızılığa məruz qalmış şəxsiyyətlərin hüquqlarını qorumalıdır http://www.erfan.ir/azari/81419.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81420.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81421.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81422.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81423.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110453_446876_m.jpg Müqəddəs Cəmkəran Məscidində Nüdbə Duası http://www.erfan.ir/azari/81425.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110455_121-1.jpeg Tövbə etmək yolu http://www.erfan.ir/azari/81426.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81427.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110512_57f2bda036d63.jpg Sehrbazlığa icazə varmı? http://www.erfan.ir/azari/81428.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110513_576d939b05d35.jpg Kəramətlər http://www.erfan.ir/azari/81429.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110514_570bf6bce53dd.jpg Qur`an tilavətindən öncə Allaha sığın! http://www.erfan.ir/azari/81431.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110516_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg "Nisa" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81434.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110583_quran_02.jpg "Maidə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81435.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110629_464826_m.jpg "Ənam" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81436.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110630_images4.jpg Tövbə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81437.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110631_images1.gif "Əraf" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81438.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110632_images.gif Ənfal" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81439.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110633_ramadham_007.jpg Yusif" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81440.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110685_Thumb_47366_ramazan.jpg "Yunis" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81441.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110686_Thumb_45299_167.jpg Hud" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81442.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110687_Thumb_44870_hadis2.jpg "Hicr" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81443.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110688_Thumb_44323_labibla.jpg "Rəd" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81444.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110689_Thumb_41314_q-(28).jpg "İbrahim" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81445.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81446.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110820_0cab61d407e729c6e4b9087b89595dc3.jpg "Kəhf" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81447.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110821_04.png "Nəhl" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81448.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110822_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg "İsra" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81449.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110823_464826_m.png "Ənbiya" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81450.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110824_1397039711_w_433.jpg.png "Məryəm" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81451.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110825_1397041999_ww.jpg "Taha" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81452.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110826_1397686918_s82r8pb.jpg "Nur" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81453.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110827_1397692545_1kk6r1a.jpg "Həcc" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81454.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81455.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110828_1397689749_fyak53f.jpg "Nəml" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81456.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81457.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81458.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81459.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81460.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110937_quran-5.jpg "Furqan" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81461.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110938_adbus_sulok.jpg "Şuəra" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81462.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110939_ad0c162762feda59a06c981d53165acf.jpg "Rum" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81463.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110940_241183411631642422953203819956902249992.jpg Qəsəs" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81464.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110941_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg Ənkəbut" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81465.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110942_57d1caa503f01.jpg "Əhzab" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81466.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110943_1484841249_30.jpg Loğman" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81467.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110944_57f2bda036d63.jpg "Səcdə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81468.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111071_thm_14.jpg Həqiqi tərəfdarlarn sayı nə qədərdir ?! http://www.erfan.ir/azari/81471.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111125_imamsadiq01.jpg His Birth And His Death http://www.erfan.ir/azari/81472.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111126_mam hsn.jpg His Children http://www.erfan.ir/azari/81473.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111128_imam sadiq (7).jpg The Scientific School of Imam Ja'far al-Sadiq(AS) http://www.erfan.ir/azari/81474.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81475.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111259_c1afa2f1e3189c7b07b82bf26b776585.jpg İmam Sadiq (ə), mübarizə və müqavimət simvolu kimi təqdim olunmalıdır http://www.erfan.ir/azari/81476.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111260_55cb9dec7457d.jpg Yasin" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81479.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81480.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81481.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81482.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111422_axlaq-1-1.jpg Gözəl əxlaq barədə nurani və dəyərli kəlamlar http://www.erfan.ir/azari/81483.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111423_axlaq-1-1.jpg İslamda evlilik http://www.erfan.ir/azari/81484.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111424_5700293f5183f.jpg Yaxşılıq haqqında hədislər http://www.erfan.ir/azari/81485.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111478_e01fb64c8d748c83ce5cc0a1fdbbcca8.jpg Müsəlman futbolçu “Xaç” nişanəsindən imtina etdi http://www.erfan.ir/azari/81486.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111479_2b2a7e8b447919bdf94e6e1c2b897e0c.jpg Kaliforniyada cühüd irqçiləri Qurani Kərimə qarşı görünməmiş təhqir ediblər http://www.erfan.ir/azari/81487.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81488.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81489.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111567_9601b960bb1aec63de7c14b8ff49e41a.jpg İstanbulun Yeniqapı meydanında 'Böyük Qüds Mitinqi' təşkil edildi http://www.erfan.ir/azari/81490.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111568_d417136051f5c6e79e84cf1c48cd6d72.jpg İmam Xamenei: Həcc, ABŞ-ın şər mövqeini elan etmək üçün ən yaxşı fürsətdir http://www.erfan.ir/azari/81491.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81492.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111569_57572bc22f6a5.jpg Qeybət haqqında nə bilirik? http://www.erfan.ir/azari/81493.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111656_112056_396.jpg İmam Rza (ə) və Culudi adlı zalım sərkərdənin əhvalatı http://www.erfan.ir/azari/81494.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111657_411190_k5t8qwcb.jpg İmam Rzanın (ə) Əhlibeyt tərəfdarlarına göndərdiyi 8 mühüm tövsiyə http://www.erfan.ir/azari/81495.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111658_469215951.jpg İmam Rzaya (ə) niyə qərib deyirlər? http://www.erfan.ir/azari/81496.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81497.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111740_6b28519fde6a3b187700c32acad2ca3f.jpg Ateizim puçluğunun növbəti sübutu, NASA asteriodə Müsəlman xanımın adını qoydu http://www.erfan.ir/azari/81498.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111741_31.jpg Hər kim İmam Rzanı (ə) ziyarət edərsə, İmam (ə) onu 3 yerdə ziyarət edər http://www.erfan.ir/azari/81499.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81500.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81501.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111786_99b5ec36994e09e88cd4769e8920c683.jpg Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti AŞPA-da müzakirə ediləcək http://www.erfan.ir/azari/81502.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111848_Thumb_40462_00015.jpg "Səba" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81503.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111849_Thumb_41165_q-(26).jpg " Fatir" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81504.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111850_Thumb_41162_q-(23).jpg "Zumər" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81505.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81506.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81507.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81508.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111936_5646b3e53bc13.jpg Sad surəsi http://www.erfan.ir/azari/81509.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111937_57572bc22f6a5.jpg "Şura" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81510.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111938_938731_447462.jpg "Mömin" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81511.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81512.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81513.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81514.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112094_464826_m.jpg "Fussilət" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81515.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112095_images.gif "Casiyə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81516.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112096_Thumb_40462_00015.jpg Zuxruf" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81517.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112151_ad0c162762feda59a06c981d53165acf.jpg Duxan" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81518.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112152_1475266075_quranghd.jpg "Fəth" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81519.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112153_57f2bda036d63.jpg "Əhqaf" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81520.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112154_1475266075_quranghd.jpg Məhəmməd" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81521.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112155_54db445a71cf9.jpg "Zariyat" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81522.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112156_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg "Hucurat" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81523.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112157_1484841249_30.jpg Qaf" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81524.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112158_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg "Qəmər" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81525.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112159_1483984115_vnr6h7g.png "Tur" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81526.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112160_1484154560_wo16_-1.jpg "Nəcm" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81527.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112274_f616c46863802653613559bd52a92202.jpg Seyyid Həsən Nəsrullah: İsrail qarşıda olacaq istənilən yeni müharibədə rüsvaycasına məğlub olacaq http://www.erfan.ir/azari/81528.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112275_42d5f67b37a34c9a194f5c3b0e7a937d.jpg Yəmən qüvvələri 30 İŞİD-çi terroristi öldürdü http://www.erfan.ir/azari/81529.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112276_54448fdbef47152ecc0b351e60fbe563.jpg İsrail İyul müharibəsində məğlubiyyətə uğradığını etiraf edir http://www.erfan.ir/azari/81530.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112277_af905791dbd1a83d9248ff813973d73f.jpg Doktor Mövsüm Səmədovdan xəbər var – Vəkil http://www.erfan.ir/azari/81531.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112278_905ea5e3f09291be74e56c160ca7a0cd.jpg Molla Sədra düşüncəsində "vilayət-i fəqihin" yeri və İslam fəlsəfəsinin insani elmlərin inkişafında olan rolu http://www.erfan.ir/azari/81532.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112279_d5d77815f0374009d9069bf9c928c2b1.jpg ŞOK! Cənubi Afrikanın Sələfi alim 121 nəfərlə birlikdə Şiə məzhəbinə qovuşdu http://www.erfan.ir/azari/81533.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112280_57572bc22f6a5.jpg Əba Sələt Hərəvi http://www.erfan.ir/azari/81534.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112281_104246239337619643292391223447152210164173.jpg Kərbəla qəhrəmanı- Müslim ibn Övsəcə http://www.erfan.ir/azari/81535.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112282_20413980241782814125215171217205105214189155.jpg Bilal haqqında http://www.erfan.ir/azari/81536.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112283_104246239337619643292391223447152210164173.jpg KƏRBƏLA ŞƏHİDİ MÜSLÜM İBN OVSƏCƏ http://www.erfan.ir/azari/81537.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112385_k-sa.jpg MƏHƏMMƏD İBN ƏBU BƏKRİN HƏYATI http://www.erfan.ir/azari/81541.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112389_nur.jpg Təqva – Əhli-beyt (ə) vilayətinin meyarı http://www.erfan.ir/azari/81542.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112390_1-20.jpeg "Hədid" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81543.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112391_57d1caa503f01.jpg "Rəhman" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81544.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112392_57f2bda036d63.jpg "Vaqiə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81545.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112393_570bf6bce53dd.jpg Mumtəhinə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81546.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112394_1475266075_quranghd.jpg Mücadilə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81547.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81548.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81549.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81550.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81551.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81552.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81554.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81555.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81556.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81557.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81560.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81561.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112642_aebd9e47accc8c316a1cc18abb7ef2d2.jpg İmam Cavadın (ə) şəhadətinin ildönümü gecəsi Tehran, Məşhəd və Qum şəhərləri matəmə qərq oldu http://www.erfan.ir/azari/81563.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81564.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81565.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81566.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81567.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112867_48e69e4294e0df08a922bbac6a1a8e3a.jpg Ali Xəlifə rejiminin əsir saxladığı müctəhid Ayətullah Şeyx İsa Qasımın səhhəti pisləşdi http://www.erfan.ir/azari/81568.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112868_40e96f8b49d2744d5bbfff8f21bcecae.jpg Sentyabırın 1-i Qurban Bayramıdır – Ərəfə günü və Qurban bayramının əməlləri http://www.erfan.ir/azari/81569.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81570.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112869_57572bc22f6a5.jpg Təğabün" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81571.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112948_gfVhtm-1024x683.jpeg "Talaq" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81572.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112949_OroUl5-1024x768.jpg "Haqqə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81573.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112950_Shia_Ali.jpg "Mulk" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81574.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112951_OroUl5-1024x768.jpg Nun" və ya "Qələm" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81575.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112993_32.jpg İmаm Bаqirdən (ә) qırх hәdis http://www.erfan.ir/azari/81576.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112994_30.jpg İmam Baqir (əleyhissəlam): "... ayəni sizə göstərərəm.” http://www.erfan.ir/azari/81579.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81580.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113073_12.jpg İsveçdə İmam Muhəmməd Baqirin şəhadətinin ildönümü qeyd edildi http://www.erfan.ir/azari/81581.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81582.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113081_fafd7dae06c4d1a8b5a2677c9a0aa036.jpg Cühüd casusu yaxalandı, Libiyada məscid imamı israil rejimin casusu çıxdı http://www.erfan.ir/azari/81583.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113147_13q2.JPG "Cin" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81584.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113148_55cb9dec7457d.jpg "Məaric" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81585.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113149_5646b3e53bc13.jpg "Nuh" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81586.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113150_565223ed1f0b8.jpg "Qiyamə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81587.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81588.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113201_7da283a051975ab43ab8755a5fcb6389.jpg İmam Xamenei cənablarının Həcc mərasimi münasibətilə İslam Dünyasına müraciəti http://www.erfan.ir/azari/81590.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113203_361814_796.jpg Ərəfə günü və Qurban bayramının əməllərini təqdim edir http://www.erfan.ir/azari/81591.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113204_0c91fd58eeafceea454b7212c344dd10.jpg Ərəfə günü və Qurban bayramına keçən gecə və onun əməlləri http://www.erfan.ir/azari/81592.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81593.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81594.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81596.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81597.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81598.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113387_le_mariage_un_lien_sacre.gif "Muddəssir" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81599.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113388_bible3.jpg "Nəbə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81600.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113389_0cab61d407e729c6e4b9087b89595dc3.jpg "İnsan" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81601.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113390_9654291221491011813521994484521109140135.jpg Mursəlat" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81602.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113391_291241116621383155150186158791051442920231.jpg "Təkvir" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81603.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113392_21795851162111184222237103941111614717395.jpg "Naziat" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81604.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113443_4af7e9695ef2f902acde9535ee815725.jpg 3 hicablı qadını təhqir edən şəxs cəzalandırıldı- İsveçdə http://www.erfan.ir/azari/81605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113444_62ddb6464a4a77e482cecace5ff834bb.jpg Qaraciyərin təmizlənməsi üçün kişmiş suyu http://www.erfan.ir/azari/81606.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113445_d2cb70db0521ffb94b3fe2f6ce316989.jpg Bu gün Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun doğum günüdür http://www.erfan.ir/azari/81607.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81608.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113515_54db445a71cf9.jpg Əbəsə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81609.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113516_581a4b6805fd6.jpg İnşiqaq" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81610.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113517_1475266075_quranghd.jpg "İnfitar" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81611.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113518_ad0c162762feda59a06c981d53165acf.jpg Mutəffifin" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81615.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113568_20101120114858359_hadi006.jpg İMAM MƏHƏMMƏD TƏQI (Ə) MEHRIBANLIQ SIMVOLU http://www.erfan.ir/azari/81618.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113668____1_~2.JPG Həzrət Əlinin (ə) mədhi http://www.erfan.ir/azari/81619.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81620.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113890_imam-kazem5.jpg İmam Museyi Kazım (ə) http://www.erfan.ir/azari/81622.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81623.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113964_2c2cec5bb763b2ae458c4cc29f224ab6.jpg Seyid Əbdülməlik Əl-Husi: “Arakandakı qətliamlar ABŞ-ın təhriki və İsrail rejiminin dəstəyi ilə edilir” http://www.erfan.ir/azari/81624.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81625.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113965_da6d6f6fdcb032b58373ec4db759ea27.jpg Hicab İngiltərə məktəblərində rəsmi geyim formasının tərkib hissəsidir http://www.erfan.ir/azari/81626.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114011_امثلة ,من,تصرفات ,الصحابة.JPG "Əbəsə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81628.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114012_المرجعية, البديلة ,والمواجهة.JPG "İnşiqaq" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81630.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114063_464826_m.png "Mutəffifin" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81631.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81632.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114064_1397692545_1kk6r1a.jpg Buruc" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114131_437667_m.jpg Mübahilə gününü - (Mübahilə hadisəsi və günün əməlləri) http://www.erfan.ir/azari/81634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114132_33cf5bf463ad1218573ce86adf45066a.jpg Bakı qadağan etdiyi halda İsveçdə ilk dəfə bir müsəlman partiyası quruldu http://www.erfan.ir/azari/81635.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114172_A12393.JPG "Tariq" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81636.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114173_المرجعية, البديلة ,والمواجهة.JPG "Bələd" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81637.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114230_464826_m.jpg "Ğaşiyə" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81638.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114231_Thumb_45299_167.jpg "Fəcr" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81639.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114232_Thumb_47366_ramazan.jpg "Züha" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81644.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114433_efccf0544b332377c4d3401034104de3.jpg Nəsrullah: ABŞ başda olmaqla bütün düşmənlərə qarşı mübarizə aparmağa davam edəcəyik http://www.erfan.ir/azari/81645.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81652.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114563_245204248199649517119674292553610512581102.jpg IZZƏTLI ÖLÜMÜN ZILLƏTLI ÖLÜMDƏN ÜSTÜNLÜYÜ http://www.erfan.ir/azari/81653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114564_2451861214221119417245513416759179156114204.jpg GƏLƏCƏKDƏN XƏBƏR! http://www.erfan.ir/azari/81654.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114565_2391281161111642282354803125218677232160115.jpg BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR http://www.erfan.ir/azari/81657.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114644_karbala_06.jpg HƏZRƏT ƏBULFƏZL ABBASIN (Ə) TƏVƏLLÜDÜ http://www.erfan.ir/azari/81664.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81670.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81673.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81674.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/114884_1446297032963545.jpg İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış http://www.erfan.ir/azari/81678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/114886_439400_292.jpg IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI http://www.erfan.ir/azari/81679.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/114887_201900_907.jpg İmam Hüseyni (ə) piyada ziyarət etməyin savabı nədir? http://www.erfan.ir/azari/81693.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115223_8959225b7bb642b3a701e81e51995ea2.jpg “Nardaran işi – 2”: “Bizə bu zülmləri eləyənləri Allaha tapşırmışam” http://www.erfan.ir/azari/81694.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81695.htmlhttp://www.erfan.ir/azari/81703.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115353_Shia_Ali.jpg Şəms" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81704.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115354_The-world-happyness.jpg "Ləyl" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81705.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115450_eb1e31de8f3afe411a847f54383f0e88.jpg Ələq" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81706.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115451_ahlul-bayt3.jpg "İnşirah" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81707.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115452_eb1e31de8f3afe411a847f54383f0e88.jpg "Tin" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81708.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115483_quran1.jpeg "Zilzal" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81709.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115484_Qur2.jpg Qədr" surəsi http://www.erfan.ir/azari/81710.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115485_quran1.jpeg "Bəyyinə" surəsi