http://www.erfan.ir/deutsch/12524.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12525.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12526.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12527.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12528.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12529.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12530.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12531.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12532.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12534.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12535.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12536.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12537.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12538.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12540.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12541.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12542.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12543.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12544.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12545.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12546.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12547.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12549.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12550.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12618.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12619.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12620.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12621.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12622.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12623.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12624.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12625.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12626.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12627.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12628.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12629.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12630.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12631.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12633.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12634.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12635.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12637.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12638.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12639.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12640.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12641.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12642.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12643.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12644.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12646.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12647.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12648.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12649.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12650.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12651.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12656.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12675.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12676.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12712.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12713.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12714.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12743.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12744.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/12745.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13063.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13064.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13066.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13067.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13068.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13069.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13139.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13141.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13142.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13143.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13144.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13145.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13146.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13147.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13148.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13218.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13220.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13223.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13224.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13226.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13228.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13229.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13231.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13232.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13234.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13235.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13236.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13324.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13325.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13326.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13327.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13328.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13330.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13331.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13333.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13334.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13336.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13337.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13418.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13419.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13423.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13424.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13425.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13427.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13429.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13534.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13535.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13536.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13537.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13538.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13539.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13540.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13541.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13542.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13626.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13627.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13628.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13629.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13630.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13631.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13632.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13633.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13634.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13719.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13720.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13721.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13722.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13723.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13724.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13725.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13726.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13727.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13728.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13729.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13731.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13734.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13735.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13736.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13737.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13832.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13833.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13834.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13835.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13836.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13838.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13839.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13840.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13841.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13842.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13927.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13928.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13930.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13931.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13932.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13933.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13934.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13935.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13936.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13937.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/13938.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14026.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14027.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14028.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14029.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14030.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14031.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14032.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14033.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14035.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14037.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14038.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14141.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14142.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14143.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14144.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14145.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14146.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14147.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14148.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14150.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14151.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14152.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14153.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14154.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14155.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14227.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14228.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14229.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14230.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14231.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14232.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14233.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14234.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14317.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14318.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14319.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14320.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14322.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14412.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14413.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14414.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14416.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14417.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14418.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14419.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14420.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14421.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14488.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14489.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14491.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14492.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14493.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14494.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14495.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/14496.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18269.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18270.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18271.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18272.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18273.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18274.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18275.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18276.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18277.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18281.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18283.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18284.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18285.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18286.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18287.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18288.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18289.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18290.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18291.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18292.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18293.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18294.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18295.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18296.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18343.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18345.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18348.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18349.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18350.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18353.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18354.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18356.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18357.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18358.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18360.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18361.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18362.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18449.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18450.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18451.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18452.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18455.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18459.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18528.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18529.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18530.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18534.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18535.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18536.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18541.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18542.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18543.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18544.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18546.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18547.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18616.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18617.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18618.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18619.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18620.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18621.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18624.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18625.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18626.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18627.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18628.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18629.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18630.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18631.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18632.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18633.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18683.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18684.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18685.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18686.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18687.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18688.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18689.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18690.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18692.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18694.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18695.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18696.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18697.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18698.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18699.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18700.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18701.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18702.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18767.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18768.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18769.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18770.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18771.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18772.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18773.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18774.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18776.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18779.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18781.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18782.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18783.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18831.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18832.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18833.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18834.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18835.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18836.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18837.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18838.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18840.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18841.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18842.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18844.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18845.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18846.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18848.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18849.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18935.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18936.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18937.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18938.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18939.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18940.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18942.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18943.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18944.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18945.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18946.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18947.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18997.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18998.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/18999.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19000.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19001.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19002.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19003.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19004.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19005.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19006.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19007.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19008.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19009.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19010.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19013.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19015.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19016.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19017.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19018.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19019.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19020.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19021.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19022.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19024.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19025.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19026.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19086.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19087.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19088.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19089.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19090.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19091.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19092.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19093.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19094.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19095.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19096.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19097.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19098.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19099.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19100.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19101.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19162.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19163.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19164.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19165.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19166.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19167.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19168.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19169.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19170.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19171.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19172.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19173.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19174.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19175.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19176.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19178.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19179.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19180.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19181.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19222.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19223.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19224.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19225.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19226.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19227.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19228.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19229.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19230.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19231.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19232.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19233.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19234.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19235.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19236.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19237.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19238.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19239.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19240.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19241.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19242.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19243.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19349.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19350.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19352.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19353.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19354.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19356.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19357.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19358.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19359.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19360.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19361.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19362.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19363.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19364.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19365.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19366.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19367.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19368.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19369.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19436.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19437.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19438.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19439.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19440.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19441.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19442.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19443.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19444.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19445.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19446.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19447.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19448.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19449.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19450.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19451.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19452.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19453.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19454.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19455.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19456.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19563.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19565.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19566.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19567.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19569.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19570.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19571.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19572.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19574.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19575.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19577.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19579.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19581.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19583.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19585.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19588.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19590.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19592.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19594.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19595.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19670.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19671.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19672.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19673.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19674.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19675.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19676.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19677.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19678.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19679.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19680.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19681.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19682.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19683.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19684.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19690.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19693.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19790.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19791.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19792.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19793.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19794.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19795.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19796.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19798.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19800.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19804.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19805.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19807.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19809.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19810.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19977.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19978.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19979.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19981.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19982.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19983.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19984.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19985.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19986.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19987.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19988.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/19989.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20132.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20133.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20134.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20135.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20136.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20139.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20140.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20141.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20143.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20144.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20145.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20146.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20147.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20148.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20151.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20152.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20153.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20154.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20156.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20157.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20160.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20318.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20320.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20321.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20322.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20323.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20324.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20325.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20326.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20327.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20328.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20329.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20330.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20331.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20332.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20423.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20424.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20425.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20427.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20428.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20429.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20430.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20431.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20432.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/20433.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21566.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21567.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21749.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21750.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21751.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21752.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21753.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21754.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21755.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21756.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21757.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21795.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21796.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21797.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21798.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21799.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21800.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21801.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21802.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21803.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21804.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21805.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21806.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21807.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21808.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21809.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21810.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21811.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21815.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21816.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21818.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21930.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21931.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21932.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21933.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21934.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21935.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21936.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21937.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/21938.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22029.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22030.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22031.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22032.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22033.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22034.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22035.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22036.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22171.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22172.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22173.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22174.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22175.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22176.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22178.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22179.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22181.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22185.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22188.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22255.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22256.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22257.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22258.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22259.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22260.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22261.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22262.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22263.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22270.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22271.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22272.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22321.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22322.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22323.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22324.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22326.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22328.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22331.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22433.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22434.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22435.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22577.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22578.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22579.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22581.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22583.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22584.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22586.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22587.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22588.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22589.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22591.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22592.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22594.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22596.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22597.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22598.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22599.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22600.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22601.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22603.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22688.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22689.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22690.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22692.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22693.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22694.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22695.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22697.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22698.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22699.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22700.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22701.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22702.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22703.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22704.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22705.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22707.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22791.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22792.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22793.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22794.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22795.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22796.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22797.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22798.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22799.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22800.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22801.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22802.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22803.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/22804.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23024.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23025.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23026.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23027.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23028.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23029.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23030.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23031.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23033.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23034.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23035.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23037.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23038.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23149.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23150.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23151.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23152.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23153.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23154.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23222.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23223.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23225.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23226.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23228.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23229.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23326.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23327.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23328.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23329.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23330.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23333.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23334.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23335.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23336.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23338.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23339.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23377.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23378.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23379.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23380.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23381.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23382.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23384.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23385.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23386.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23387.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23441.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23442.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23443.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23444.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23445.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23446.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23447.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23449.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23451.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23452.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23456.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23538.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23541.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23592.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23658.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23659.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23701.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23702.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23703.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23704.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23705.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23706.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23708.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23710.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23820.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23821.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23822.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23866.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23867.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23870.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23871.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23872.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23877.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23879.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23948.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23949.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23950.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23951.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23952.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23953.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/23954.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24039.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24040.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24043.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24082.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24083.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24084.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24085.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24086.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24688.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24689.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24690.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24820.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24821.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24822.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24902.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24903.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24904.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/24905.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25094.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25095.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25096.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25097.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25098.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25190.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25191.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25262.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25263.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25264.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25265.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25266.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25267.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25376.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25377.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25378.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25425.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/25475.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26049.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26050.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26051.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26090.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26091.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26166.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26167.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26168.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26169.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26170.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26171.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26172.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26173.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26179.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26282.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26530.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26531.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26532.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26534.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26643.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26644.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26645.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26911.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26912.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26913.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26997.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26998.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/26999.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27000.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27001.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27068.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27069.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27072.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27074.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27075.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27149.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27150.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27151.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27152.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27153.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27261.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27263.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27264.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27265.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27267.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27268.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27272.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27397.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27399.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27400.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27401.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27402.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27403.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27404.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27405.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27406.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27407.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27459.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27460.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27461.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27462.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27463.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27464.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27630.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27631.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27632.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27633.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27634.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27722.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27723.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27724.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27725.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27726.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27727.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27728.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27729.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27730.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27731.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27732.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27733.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27819.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27820.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27821.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27822.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27823.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/27824.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28318.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28319.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28320.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28321.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28322.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28323.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28409.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28410.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28411.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28412.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/28413.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32231.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32232.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32233.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32342.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32408.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32409.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32410.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32411.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32412.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32416.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32417.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32418.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32490.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32491.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32492.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32493.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32494.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32495.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32546.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32547.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32548.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32549.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32600.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32601.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32602.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32603.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32604.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32605.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32606.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32608.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32704.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32705.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32706.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32707.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32708.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32709.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32710.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32711.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32712.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32805.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32806.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32807.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32808.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32809.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32810.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32812.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32813.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32814.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32816.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32817.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32819.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32939.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32940.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32941.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32942.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32943.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32944.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32945.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32947.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32948.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32949.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32961.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32962.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32964.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32965.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32967.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32968.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32970.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/32971.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33030.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33031.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33032.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33033.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33034.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33035.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33036.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33037.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33038.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33039.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33040.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33041.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33042.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33043.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33044.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33045.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33046.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33047.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33048.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33175.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33176.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33178.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33179.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33180.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33181.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33187.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33189.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33190.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33249.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33250.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33251.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33252.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33253.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33254.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33255.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33256.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33257.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33258.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33259.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33261.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33265.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33266.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33269.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33271.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33275.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33276.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33278.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33503.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33504.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33505.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33506.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33507.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33508.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33509.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33510.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33511.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33512.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33513.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33514.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33515.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33516.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33517.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33518.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33519.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33520.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33729.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33730.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33731.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33732.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33733.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33734.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33739.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33829.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33830.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33831.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33832.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33833.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33834.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33835.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33919.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33920.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33921.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33924.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33925.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33926.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33979.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33980.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33981.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33982.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33983.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33984.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33985.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33986.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33987.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33988.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/33989.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34001.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34033.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34081.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34082.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34083.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34084.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34085.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34086.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34087.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34089.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34091.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34092.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34093.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34094.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34095.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34096.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34097.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34098.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34189.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34190.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34191.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34192.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34193.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34194.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34195.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34196.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34197.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34198.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34199.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34299.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34300.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34301.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34302.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34303.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34304.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34305.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34306.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34307.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34308.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34309.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34310.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34381.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34382.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34383.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34384.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34385.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34386.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34594.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34595.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34596.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34597.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34689.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34690.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34692.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34693.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34694.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34695.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34696.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34697.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34698.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34699.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34700.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34701.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34702.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34775.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34778.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34779.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34884.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34885.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34886.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34887.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34888.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34889.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34890.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34891.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34892.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34893.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34895.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34973.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34974.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34975.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34976.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34977.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34978.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34979.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34980.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34981.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34982.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34983.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34984.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34985.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/34986.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35105.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35106.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35107.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35108.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35109.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35110.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35111.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35116.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35172.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35173.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35174.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35175.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35176.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35178.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35179.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35181.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35182.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35183.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35184.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35185.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35186.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35187.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35273.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35274.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35275.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35276.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35277.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35278.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35279.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35281.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35282.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35283.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35351.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35352.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35353.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35356.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35438.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35439.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35440.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35441.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35445.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35447.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35669.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35670.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35671.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35672.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35673.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35716.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35717.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35718.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35719.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35720.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35721.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35722.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35725.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35726.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35785.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35786.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35787.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35788.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35789.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35791.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35792.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35794.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35796.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35797.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35844.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35845.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35846.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35847.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35849.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35850.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35851.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35907.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35908.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35909.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35910.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35911.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35912.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35913.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35914.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/35915.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36016.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36017.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36018.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36021.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36024.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36025.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36026.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36027.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36080.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36081.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36082.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36084.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36085.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36086.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36087.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36088.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36170.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36171.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36172.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36173.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36174.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36358.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36359.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36360.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36361.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36362.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36363.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36364.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36409.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36410.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36411.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36498.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36499.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36500.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36501.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36502.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36503.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36504.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36505.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36506.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36507.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36508.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36509.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36510.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36511.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36512.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36516.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36517.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36588.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36589.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36590.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36591.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36592.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36594.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36595.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36596.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36639.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36645.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36646.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36647.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36648.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36649.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36650.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36651.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36652.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36653.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36654.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36655.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36656.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36772.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36773.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36774.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36775.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36776.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36777.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36778.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36780.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36781.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36782.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36902.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36903.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36904.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36905.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36906.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36907.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36908.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36909.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36910.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36911.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36912.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36913.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/36914.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37110.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37111.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37112.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37113.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37114.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37115.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37116.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37117.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37118.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37216.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37217.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37218.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37219.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37220.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37222.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37223.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37247.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37248.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37249.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37302.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37362.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37363.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37364.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37365.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37367.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37473.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37474.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37475.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37476.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37477.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37478.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37479.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37606.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37607.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37608.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37609.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37610.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37611.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37612.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37613.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37614.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37615.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37616.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37663.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37664.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37665.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37666.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37667.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37668.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37727.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37728.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37729.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37730.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37731.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37732.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37733.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37734.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37735.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37791.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37793.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37794.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37836.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37837.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37838.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37839.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37956.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37957.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37958.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37959.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37960.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37961.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37962.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37963.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37964.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/37965.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38051.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38052.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38053.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38054.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38055.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38056.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38057.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38058.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38132.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38133.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38134.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38135.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38136.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38217.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38218.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38219.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38220.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38222.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38223.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38224.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38225.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38226.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38343.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38356.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38357.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38358.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38359.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38441.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38442.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38443.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38501.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38502.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38503.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38504.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38505.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38507.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38508.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38509.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38551.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38552.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38553.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38711.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38712.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38713.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38714.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38715.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38716.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38717.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38847.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38915.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38916.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38917.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38918.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38919.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38920.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38921.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38922.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38923.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38991.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38992.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38993.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38994.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38995.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38996.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/38997.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39039.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39040.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39041.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39042.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39043.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39135.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39137.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39139.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39140.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39141.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39142.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39143.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39144.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39150.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39274.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39275.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39276.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39277.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39278.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39279.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39280.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39372.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39373.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39375.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39376.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39377.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39494.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39495.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39496.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39546.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39547.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39548.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39549.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39550.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39551.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39552.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39553.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39554.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39555.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39654.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39655.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39656.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39657.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39658.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39746.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39747.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39748.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39749.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39750.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39751.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39752.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39753.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39754.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39755.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39756.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39757.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39758.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39835.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39836.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39902.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39903.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39946.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/39947.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40021.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40022.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40023.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40024.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40025.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40026.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40027.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40069.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40070.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40071.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40072.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40073.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40077.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40129.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40130.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40131.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40132.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40133.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40134.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40135.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40136.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40168.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40244.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40245.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40246.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40248.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40249.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40270.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40271.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40272.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40273.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40274.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40275.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40276.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40324.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40325.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40326.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40481.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40482.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40483.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40484.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40485.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40525.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40526.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40527.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40528.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40529.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40530.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40605.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40606.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40607.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40719.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40720.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40721.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40722.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40723.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40724.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40847.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40848.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40849.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40867.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40868.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40869.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40871.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40877.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40879.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40918.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40919.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/40920.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41057.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41058.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41061.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41062.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41063.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41115.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41116.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41118.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41119.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41120.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41354.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41356.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41357.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41358.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41359.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41405.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41406.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41407.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41408.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41409.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41413.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41414.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41439.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41440.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41441.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41442.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41443.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41444.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41445.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41446.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41448.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41449.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41450.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41451.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41452.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41453.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41454.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41455.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41456.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41457.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41458.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41459.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41460.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41531.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41532.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41534.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41535.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41536.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41539.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41825.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41826.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41827.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41828.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41829.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41832.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41833.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41904.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41905.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41906.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41907.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41908.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41909.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41910.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/41911.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42232.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42233.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42426.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42427.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42428.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42430.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42499.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42500.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42501.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42502.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42503.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42504.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42505.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42588.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42589.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42590.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42591.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42592.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42593.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42594.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42595.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42596.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42597.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42598.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42682.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42683.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42684.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42685.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42933.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42934.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42935.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42936.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42937.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42938.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42939.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42940.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42941.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/42942.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43067.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43068.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43069.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43070.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43071.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43072.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43073.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43074.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43075.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43076.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43077.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43078.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43079.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43136.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43137.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43138.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43168.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43169.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43204.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43205.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43206.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43207.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43340.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43341.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43343.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43344.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43345.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43346.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43348.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43349.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43350.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43351.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43355.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43356.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43357.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43358.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43359.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43454.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43455.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43456.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43457.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43458.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43459.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43460.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43461.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43642.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43643.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43644.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43645.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43646.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43647.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43648.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43707.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43708.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43709.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43710.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43711.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43712.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43713.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43714.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/43715.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44131.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44132.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44133.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44134.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44135.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44136.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44259.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44260.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44261.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44262.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44263.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44264.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44265.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44266.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44267.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44411.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44412.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44413.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44414.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44415.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44462.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44463.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44536.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44537.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44538.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44608.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44609.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44610.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44611.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44612.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44619.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44620.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44661.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44662.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44663.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44664.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44665.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44666.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44700.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44777.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44778.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44779.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44780.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44781.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44782.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44783.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44784.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44785.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44787.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44788.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44789.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44927.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44928.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44929.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44930.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44931.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44932.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44933.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44934.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44935.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44936.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44937.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44938.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44939.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44940.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44941.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44942.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44943.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44944.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44945.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/44946.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45106.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45107.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45108.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45109.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45110.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45111.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45112.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45113.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45114.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45224.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45225.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45230.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45231.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45233.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45237.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45238.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45239.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45240.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45241.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45247.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45292.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45293.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45294.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45295.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45296.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45297.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45298.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45299.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45396.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45397.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45398.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45399.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45400.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45401.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45402.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45403.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45404.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45405.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45546.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45547.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45548.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45549.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45550.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45551.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45658.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45659.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45661.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45662.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45663.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45664.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45665.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45730.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45731.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45732.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45733.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45734.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45735.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45736.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45737.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45738.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45739.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45995.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45996.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45997.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45998.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/45999.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46000.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46001.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46367.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46368.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46369.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46370.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46371.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46372.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46373.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46374.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46375.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46376.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46377.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46378.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46379.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46458.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46459.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46460.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46461.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46544.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46581.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46582.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46583.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46584.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46660.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46661.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46662.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46664.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46665.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46747.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46748.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46749.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46863.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46864.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46865.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46866.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46911.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46912.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46913.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46914.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/46916.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47067.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47068.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47069.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47070.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47071.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47073.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47075.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47076.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47078.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47081.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47148.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47150.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47217.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47218.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47219.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47220.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47404.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47405.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47406.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47407.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47408.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47409.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47410.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47411.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47412.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47413.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47414.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47523.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47524.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47525.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47526.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47527.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47528.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47529.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47530.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47531.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47624.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47625.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47626.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47627.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47628.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47629.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47632.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47633.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47720.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47721.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47723.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47827.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47828.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47829.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/47830.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48093.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48094.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48095.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48096.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48097.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48098.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48218.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48219.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48220.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48222.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48278.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48279.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48280.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/48281.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/64452.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66587.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66652.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66653.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66755.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66756.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66757.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66856.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66926.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66927.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/66928.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67015.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67016.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67017.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67123.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67599.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67601.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67603.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67672.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67673.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67674.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67675.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67676.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67677.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67735.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67785.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67893.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67894.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67895.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/67896.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68099.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68100.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68101.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68102.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68176.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68178.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68179.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68692.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68693.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68694.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68695.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68696.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68864.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68865.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68866.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68867.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68868.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68869.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68929.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68930.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/68931.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69037.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69038.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69039.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69040.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69041.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69042.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69082.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69083.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/69084.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/70898.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/70899.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71435.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71436.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71437.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71438.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71439.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71440.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71441.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71442.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71443.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71525.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71526.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71528.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71529.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71530.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71531.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71532.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71534.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71846.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71848.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71849.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/71850.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72134.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72135.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72136.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72137.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72138.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72139.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72323.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72324.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72325.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72326.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72327.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72328.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72738.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72739.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72740.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72741.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72742.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72743.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72744.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72802.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72803.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/72970.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73207.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73208.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73209.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73210.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73211.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73212.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73213.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73407.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73408.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73409.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73410.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73411.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73412.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73413.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73414.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73652.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73654.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73655.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73656.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73657.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73659.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73660.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73661.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73790.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73791.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73792.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73793.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73794.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/73795.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74073.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74074.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74075.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74076.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74077.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74078.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74079.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74080.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74149.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74150.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74435.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74436.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74437.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74438.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74512.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74513.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74514.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74515.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74516.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74662.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74663.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74664.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74665.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74667.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74668.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74669.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74670.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74671.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74904.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74905.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74909.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74914.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/74916.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75215.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75216.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75217.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75313.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75314.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75315.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75412.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75413.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75414.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75515.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75516.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75517.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75518.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75586.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75587.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75588.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75589.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75590.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75659.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75660.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75700.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75777.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75778.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75861.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75862.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75900.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75901.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75923.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75970.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/75971.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76093.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76094.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76159.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76160.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76229.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76230.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76362.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76363.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76364.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76365.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76366.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76367.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76422.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76423.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76424.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76489.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76553.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76554.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76626.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76627.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76745.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76746.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76792.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76843.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76887.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76888.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76987.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/76988.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77038.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77089.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77090.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77143.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77144.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77196.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77197.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77254.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77255.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77305.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77341.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77342.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77352.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77353.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77354.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77409.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77410.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77507.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77508.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77509.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77682.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77735.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77891.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77892.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77958.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/77959.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78013.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78064.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78065.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78117.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78118.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78168.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78308.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78363.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78364.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78432.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78433.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78495.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78568.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78569.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78625.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78674.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78675.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78775.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78776.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78796.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78797.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78912.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78913.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78914.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78988.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78989.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78990.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/78991.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79075.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79076.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79077.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79117.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79118.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79119.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79195.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79196.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79197.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79323.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79324.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79380.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79381.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79499.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79500.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79501.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79502.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79557.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79558.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79559.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59420_429143_m.jpg Iran plant Kreierung einer Drehscheibe für Halaltourismus http://www.erfan.ir/deutsch/79560.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59421_429143_m.jpg Größter Bombenfund in Diyala http://www.erfan.ir/deutsch/79561.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79562.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59626_429143_m.jpg Australische Armee rekrutiert ersten Gebetsführer http://www.erfan.ir/deutsch/79563.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59627_429143_m.jpg US-Senator nennt Netanyahu "arrogant" http://www.erfan.ir/deutsch/79564.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59710_429143_m.jpg Berater des irakischen Präsidenten: Die Siege gegenüber den IS-Terroristen verdanken wir dem Iran http://www.erfan.ir/deutsch/79565.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79566.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59711_35431.jpg Kondolation zum Märtyrertod von Fatima Zahra (s.a.) http://www.erfan.ir/deutsch/79567.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59799_429143_m.jpg Internationale islamische Einheitskonferenz http://www.erfan.ir/deutsch/79568.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59800_Thumb_41044_mo.jpg Deutsche Pegida-Bewegung Zeichen der tiefsitzenden Islamophobie http://www.erfan.ir/deutsch/79569.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59801_7.jpg Buch über das Leben Hazrate Zahras (AS) auf Englisch übersetzt http://www.erfan.ir/deutsch/79570.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59863_429143_m.jpg Kanadas Muslime starten Kampagne gegen Extremismus http://www.erfan.ir/deutsch/79571.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59864_Thumb_38220_q.jpg Jugendlicher rekrutiert ISIL-Terroristen http://www.erfan.ir/deutsch/79572.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59865_429143_m.jpg 7 IS-Schafschützen in Tikrit getötet http://www.erfan.ir/deutsch/79573.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/59954_429143_m.jpg Tausende Menschen zeigen ihre Anteilnahme mit Gefangenen in Bahrain http://www.erfan.ir/deutsch/79582.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60027_429143_m.jpg Deutsches Gericht verwirft Kopftuchverbot http://www.erfan.ir/deutsch/79583.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60028_429143_m.jpg Tschechien für Ausbau der Beziehungen mit Iran http://www.erfan.ir/deutsch/79584.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60029_429143_m.jpg 17-jähriger Jugendlicher wegen Mord an Muslim verhaftet http://www.erfan.ir/deutsch/79585.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60030_429143_m.jpg Konferenz über Hijab in Nigeria abgehalten http://www.erfan.ir/deutsch/79586.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60031_429143_m.jpg ISIL-Terroristen fliehen in Frauenkleidern http://www.erfan.ir/deutsch/79587.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60110_429143_m.jpg Tausende Muslime, Juden und Christen marschieren gegen Terror http://www.erfan.ir/deutsch/79588.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60111_429143_m.jpg 4 von 70 schiitischen Libanesen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten deportiert http://www.erfan.ir/deutsch/79589.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60112_429143_m.jpg Lehrerin vom Dienst suspendiert wegen Beleidigung eines Schülers http://www.erfan.ir/deutsch/79590.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60113_429143_m.jpg Fast alle 436 Moscheen in Zentralafrika zerstört http://www.erfan.ir/deutsch/79591.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60114_Thumb_44577_images.jpg Massengrab bei Armeebasis in Nordosten von Baquba ausgehoben http://www.erfan.ir/deutsch/79592.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60115_444_3_444304.jpg Sunnitische Persönlichkeiten über das Epos von Imam Hussein a.s. http://www.erfan.ir/deutsch/79593.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60116_402263.jpg Imam Khomeini (RA) aus der Sicht eines Nichtmuslimen http://www.erfan.ir/deutsch/79595.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/03/60118_Thumb_47436_0001641.jpg 15. Shaban- Der Geburtstag des Imam Mahdi (A http://www.erfan.ir/deutsch/79598.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63224_429143_m.jpg Libanesischer Politiker: "Nur Israel profitiert von saudischen Aggressionen http://www.erfan.ir/deutsch/79599.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63225_429143_m.jpg 4jähriges Kind hält Fotoapparat für Waffe http://www.erfan.ir/deutsch/79600.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63226_Thumb_44577_images.jpg Hunderte protestieren für Bahrain http://www.erfan.ir/deutsch/79601.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63227_Thumb_40539_00024564.jpg Seyyed Hassan Nasrallah: "Jemeniten werden triumphieren- ihr werdet bekämpft" http://www.erfan.ir/deutsch/79602.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63284_429143_m.jpg Terroristen töten acht iranische Grenzsoldaten nahe der pakistanischen Grenze http://www.erfan.ir/deutsch/79603.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63285_Thumb_44577_images.jpg UNICEF warnt vor humanitärer Katastrophe im Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/79604.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63286_Thumb_40076_a-(13).jpg Saudi-arabische Angriffe auf Jemen dauern an http://www.erfan.ir/deutsch/79605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63287_451588.jpg Das Revolutionsoberhaupt in seinen diesjährigen Neujahrsansprachen http://www.erfan.ir/deutsch/79606.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63549_429143_m.jpg Saudis können ihre Frauen essen- neue Fatwa von Salafisten"-Gelehrten" http://www.erfan.ir/deutsch/79607.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63550_Thumb_37862_www.al-shia.org.jpg Moschee in Birmingham eingestürzt http://www.erfan.ir/deutsch/79608.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63551_Thumb_37427_s6.jpg Seyyed Hassan Nasrallah im Fernsehen http://www.erfan.ir/deutsch/79610.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63553_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg ISIL-Hacker legen TV5Monde-Webseite lahm http://www.erfan.ir/deutsch/79611.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63696_527215.jpg Christliche Frau trägt Kopftuch gegen Islamophobie http://www.erfan.ir/deutsch/79614.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63699_429143_m.jpg Deutscher Literaturnobelpreisträger Günter Grass gestorben http://www.erfan.ir/deutsch/79615.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63741_JADID.jpg Die Botschaft von dem Meister, Herrn Hussein Ansarian an jemenetischen Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/79616.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63845_429143_m.jpg Islamophobie in Deutschland: Moschee niedergebrannt http://www.erfan.ir/deutsch/79617.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63846_Thumb_38220_q.jpg Marokko verhaftet französische Frau wegen ISIL-Mitlgliedschaft http://www.erfan.ir/deutsch/79618.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63847_463414_m.jpg "Muslim Day" in Iowa gegen Islamophobie abgehalten http://www.erfan.ir/deutsch/79619.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63848_429143_m.jpg ISIL zerstört christliche Grabmäler http://www.erfan.ir/deutsch/79620.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63849_Thumb_38220_q.jpg Zentralrat der Muslime: Christentum und Islam haben viel gemeinsam http://www.erfan.ir/deutsch/79621.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63992_437667_m.jpg Gratulation zum Geburtstag von Imam Bagher (a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/79622.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63993_527215.jpg Islamischer Lebensstil (38) http://www.erfan.ir/deutsch/79623.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63994_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg Die Mütter der Märtyrer – Vorbild für Tapferkeit und Geduld http://www.erfan.ir/deutsch/79624.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63995_Thumb_42654_dad16c9117cef5a.jpg Anlässlich des Weltgesundheitstages http://www.erfan.ir/deutsch/79625.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63996_Thumb_42654_dad16c9117cef5a.jpg Volkstümliche Erzählungen aus dem Iran (48) http://www.erfan.ir/deutsch/79626.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63997_527215.jpg Familie vermisst- in Syrien vermutet http://www.erfan.ir/deutsch/79627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63998_429143_m.jpg Seyyed Hassan Nasrallah verurteilt US-Luftangriffe auf Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/79628.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/63999_463414_m.jpg Feuer zerstört türkische Moschee in Griechenland http://www.erfan.ir/deutsch/79629.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64000_429143_m.jpg Libanesischer Schäfer entgeht zionistischen Truppen http://www.erfan.ir/deutsch/79630.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64084_429143_m.jpg 20 Jahre für Mursi http://www.erfan.ir/deutsch/79631.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64085_429143_m.jpg 50 Prozent mehr Kanadier bei IS http://www.erfan.ir/deutsch/79633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64087_429143_m.jpg ISIL-Terroristinnen verstecken sich in Türkei http://www.erfan.ir/deutsch/79634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64088_527215.jpg Englische Rechtsanwälte aufgefordert verschleierte Muslimas zu respektieren http://www.erfan.ir/deutsch/79635.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64089_429143_m.jpg Zionisten eröffnen Feuer auf Bauern in Gaza http://www.erfan.ir/deutsch/79636.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64276_429143_m.jpg EU: S-300-Lieferung an Iran wird sich nicht auf Atomverhandlungen auswirken http://www.erfan.ir/deutsch/79638.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64278_Thumb_44872_ziarat.JPG USA: Ausgangssperre in Baltimore nach neuen Unruhen http://www.erfan.ir/deutsch/79640.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64280_527215.jpg Islamischer Lebensstil (39) http://www.erfan.ir/deutsch/79641.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64281_Thumb_45299_167.jpg Teil 658: Sure Schuara (Dichter) Verse (217- 227) http://www.erfan.ir/deutsch/79642.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64283_Thumb_38220_q.jpg Islamischer Lebensstil (37) http://www.erfan.ir/deutsch/79644.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64285_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg Weibliche Vorbilder der Islamischen Geschichte http://www.erfan.ir/deutsch/79645.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64286_Thumb_44872_ziarat.JPG Weibliche Vorbilder der Islamischen Geschichte (25) http://www.erfan.ir/deutsch/79646.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64287_7.jpg Die einmalige Rolle der Frau als Mutter http://www.erfan.ir/deutsch/79647.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64443_429143_m.jpg Saudische Kampfflugzeuge bombardieren Flughafen Sanaa http://www.erfan.ir/deutsch/79648.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64444_Thumb_44577_images.jpg Deutsche Regierung nimmt islamische Inhalte in Bücher auf http://www.erfan.ir/deutsch/79649.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64445_442099.jpg Makarem Shirazi: "Medien sollen Meldungen mit voller Ehrlichkeit abdecken" http://www.erfan.ir/deutsch/79650.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/04/64446_429143_m.jpg Palästinensische Kulturwochen eröffnen in Algerien http://www.erfan.ir/deutsch/79651.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64546_429143_m.jpg Demonstrationen vor dem UNO-Hauptquartier gegen saudische Angriffe auf den Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/79652.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64547_Thumb_44323_labibla.jpg Teil 653: Sure Schuara (Dichter) Verse (167- 175) http://www.erfan.ir/deutsch/79653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64548_429143_m.jpg Der Islam ist die weltweit am stärksten wachsende Religion http://www.erfan.ir/deutsch/79654.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64549_527215.jpg Islamischer Lebensstil (40) http://www.erfan.ir/deutsch/79655.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64550_437667_m.jpg Gratulation zum Geburtstag von Imam Ali (a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/79656.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64657_451588.jpg Polizeiliche Befugnisse berechtigen nicht zu Verstößen gegen die Ethik http://www.erfan.ir/deutsch/79657.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64658_429143_m.jpg Iran entsendet Hilfsgüter über Oman nach Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/79658.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64659_429143_m.jpg Dutzende Verletze bei den Auseinandersetzungen der israelischen Polizei mit den äthiopischen Migranten http://www.erfan.ir/deutsch/79660.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64783_447011_m.jpg Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (14) http://www.erfan.ir/deutsch/79661.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64784_429143_m.jpg Gedenken an tausende muslimische Opfer im Zweiten Weltkrieg http://www.erfan.ir/deutsch/79662.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64866_451588.jpg Appell zum Nachdenken http://www.erfan.ir/deutsch/79663.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64867_429143_m.jpg Zurzeit noch im Zug der Zeit (29) http://www.erfan.ir/deutsch/79664.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64868_Thumb_44872_ziarat.JPG Zurzeit noch im Zug der Zeit (28) http://www.erfan.ir/deutsch/79665.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64869_7.jpg Weibliche Vorbilder der Islamischen Geschichte (11) http://www.erfan.ir/deutsch/79666.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64923_Thumb_40462_00015.jpg Teil 654: Sure Schuara (Dichter) Verse (176- 187) http://www.erfan.ir/deutsch/79667.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64924_429143_m.jpg Stätte der Gottergebenen – ein Dorn im Auge einiger http://www.erfan.ir/deutsch/79668.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64991_429143_m.jpg Taliban flüchten aus afghanischer Provinz Kundus http://www.erfan.ir/deutsch/79669.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/64992_Thumb_44880_187569.jpg Bittgebete zur regelmäßigen Rezitation/ 5. Bittgebet für den Monat Rajab http://www.erfan.ir/deutsch/79670.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65063_429143_m.jpg London bereitet Demonstration für Baqir al Nimr vor saudischer Botschaft vor http://www.erfan.ir/deutsch/79671.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65064_429143_m.jpg US-Senat stimmt für Mitspracherecht beim Atomvertrag mit Iran http://www.erfan.ir/deutsch/79672.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65116_429143_m.jpg ISIL gründet Khalifat in Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/79674.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65179_Thumb_42641_a42088cfc8f8c9b.jpg Teil 32(Fenster zu Licht und zu Glück! ) http://www.erfan.ir/deutsch/79675.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65247_429143_m.jpg Iranischer Wissenschaftler gelingt großer Schritt bei Herstellung von künstlichem Gehirn http://www.erfan.ir/deutsch/79676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65248_429143_m.jpg Iranische Verleger zu Frankfurter Buchmesse eingeladen http://www.erfan.ir/deutsch/79677.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65273_429143_m.jpg Todesopfer des Angriffs auf Hotel in Kabul auf 14 gestiegen http://www.erfan.ir/deutsch/79678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65274_Thumb_38220_q.jpg Muslime aus Florida bekämpfen Islamophobie mit Humor http://www.erfan.ir/deutsch/79679.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65376_429143_m.jpg Deutscher Innenminister:" Muslime waren die ersten Terroropfere hat in einer Ansprache dazu aufgerufen zwischen Extremisten und http://www.erfan.ir/deutsch/79680.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65377_429143_m.jpg Yazidin an australische IS-Terroristen verkauft http://www.erfan.ir/deutsch/79681.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65396_451588.jpg Iranische Regierungsvertreter und Botschafter zu einer Audienz beim geehrten Revolutionsoberhaupt http://www.erfan.ir/deutsch/79682.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65397_31879.jpg Islamischer Staat des Rahmatul lil Alamin http://www.erfan.ir/deutsch/79683.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65516_429143_m.jpg Demonstrationen zur Unterstützung von Scheich Nemr im saudi-arabischen Ghatif http://www.erfan.ir/deutsch/79684.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65517_429143_m.jpg Drei Richter auf Sinai getötet http://www.erfan.ir/deutsch/79685.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65551_429143_m.jpg Irakische Hisbollah in Bereitschaft versetzt http://www.erfan.ir/deutsch/79686.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65552_429143_m.jpg Russisch-chinesisches Marinemanöver im Mittelmeer http://www.erfan.ir/deutsch/79687.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65628_429143_m.jpg 22 Prozent der palästinensischen Gefangenen sind Kinder http://www.erfan.ir/deutsch/79688.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65629_429143_m.jpg Obama schränkt Polizeiausrüstung ein http://www.erfan.ir/deutsch/79689.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65755_429143_m.jpg Die UNO fordert Einstellung des Siedlungsbaus durch Israel http://www.erfan.ir/deutsch/79690.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65756_Thumb_44880_187569.jpg Namaz - Erbauendes Erleben (Teil 8) http://www.erfan.ir/deutsch/79691.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65757_Thumb_47366_ramazan.jpg Namaz - Erbauendes Erleben (Teil 7) http://www.erfan.ir/deutsch/79692.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65758_Thumb_38220_q.jpg Frau im Islam- Teil 1 http://www.erfan.ir/deutsch/79693.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65759_451588.jpg Revolutionsoberhaupt: Eine Inspektion der Militäranlagen des Landes ist verboten http://www.erfan.ir/deutsch/79694.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65826_31879.jpg Sheikh Karbalai eröffnet Imam Hassan Besucherkomplex http://www.erfan.ir/deutsch/79695.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65827_455426.jpg Gratulation zum Jahrestag der Geburt von Imam Hossein (a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/79696.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65850_Thumb_37257_0002.jpg Teil 655: Sure Schuara (Dichter) Verse (188- 197) http://www.erfan.ir/deutsch/79697.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65851_456051.jpg Gratulation zum Geburtstag von Hazrat-e Abolfazl al-Abbass (a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/79698.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65917_429143_m.jpg Iranisches Raketenmanöver erfolgreich gestartet http://www.erfan.ir/deutsch/79699.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65918_429143_m.jpg US-Sanktionen für Airlines wegen Verkauf von Fluggeräten http://www.erfan.ir/deutsch/79700.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65957_429143_m.jpg Ukrainische Truppen wieder in Donbass stationiert http://www.erfan.ir/deutsch/79701.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65958_429143_m.jpg Acht Monate Gefängnis für früheren israelischen Regierungschef Olmert wegen Korruption http://www.erfan.ir/deutsch/79702.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/65999_527215.jpg Holländische Führung stimmt Gesichtsschleierverbot zu http://www.erfan.ir/deutsch/79703.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66000_458339.jpg Der letzte iranische Märtyrer und Verteidiger des Schreins von Hazrat Zeinab http://www.erfan.ir/deutsch/79704.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66071_Thumb_40462_00015.jpg Italien: "Imam aus Florenz boykottiert Kulturelles Event wegen Unterstützung für Zionististches Regime. http://www.erfan.ir/deutsch/79705.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66072_429143_m.jpg Sonderzug “1001 Nacht” kommt nach Iran http://www.erfan.ir/deutsch/79706.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66108_429143_m.jpg Australischer Helfer wird zum Opfer als er Frau mit Kopftuch beschützt http://www.erfan.ir/deutsch/79707.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66109_429143_m.jpg 4 US-Flüge notgelandet wegen IS-Bombendrohung http://www.erfan.ir/deutsch/79708.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66154_429143_m.jpg 14-jähriger ISIL-Terrorist schuldig gesprochen http://www.erfan.ir/deutsch/79709.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66155_429143_m.jpg Saudische Polizei zwang Frau ohne Handschuhe aus Einkaufszentrum heraus http://www.erfan.ir/deutsch/79710.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66223_31879.jpg Der deutsche Botschafter im Irak besuchte den Schrein Imam Alis http://www.erfan.ir/deutsch/79711.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/05/66224_429143_m.jpg 19 Verwundete im Irak bei Terrorangriffen http://www.erfan.ir/deutsch/79712.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66281_429143_m.jpg Zionistische Waffen in der saudischen Botschaft Sanaas gefunden http://www.erfan.ir/deutsch/79713.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66282_527215.jpg Amerikanerin auf United Airlines-Flug diskriminiert http://www.erfan.ir/deutsch/79714.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66358_31879.jpg Dua für Imam Mahdi (AS) http://www.erfan.ir/deutsch/79718.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66419_429143_m.jpg Selbstmordanschlag auf Moschee in Nigeria kostet 9 Menschenleben http://www.erfan.ir/deutsch/79719.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66420_461114_m.jpg Strahlende Zukunft für die ganze Welt http://www.erfan.ir/deutsch/79720.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66421_402263.jpg In dankbarem Gedenken an Imam Chomeini http://www.erfan.ir/deutsch/79721.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66482_429143_m.jpg Israel beklagt einen internationalen akademischen Boykott http://www.erfan.ir/deutsch/79722.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66483_31879.jpg Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (16) http://www.erfan.ir/deutsch/79723.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66536_429143_m.jpg Der IS hat eine weitere libysche Stadt eingenommen http://www.erfan.ir/deutsch/79724.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66537_Thumb_38220_q.jpg Nassrollah: Die Zeit, in der Israel unsere Häuser zerstörte und selbst unversehrt blieb, ist vorüber http://www.erfan.ir/deutsch/79727.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66668_429143_m.jpg Muslima in England wegen Kopftuch auf offener Straße angegriffen http://www.erfan.ir/deutsch/79728.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66669_429143_m.jpg Islamischer Friedhof in Kopenhagen verunstaltet http://www.erfan.ir/deutsch/79729.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66670_527215.jpg Explosion in Balad tötet 8 Pilger http://www.erfan.ir/deutsch/79730.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66671_429143_m.jpg Oberster US-Gerichtshof: Keine Nennung Israels in US-Pässen http://www.erfan.ir/deutsch/79731.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66763_463414_m.jpg Französische Moschee von Angreifern attackiert http://www.erfan.ir/deutsch/79732.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66764_429143_m.jpg Mindestens 15 000 Freiwillige im Kampf gegen ISIL http://www.erfan.ir/deutsch/79734.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66766_463414_m.jpg Belgische Muslime feiern Eröffnung der Slaymiyah Moschee http://www.erfan.ir/deutsch/79735.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66869_Thumb_37257_0002.jpg Koranische Ausstellung in Khorramabd http://www.erfan.ir/deutsch/79736.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66870_429143_m.jpg Palästinensischer Parlamentsvorsitzender aus der Haft entlassen http://www.erfan.ir/deutsch/79737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66914_429143_m.jpg Fotostrecke : Auseinandersetzungen zwischen IS und terroristischen Gruppen http://www.erfan.ir/deutsch/79738.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/66965_429143_m.jpg Siedler und Polizisten stürmen Al Aksa Moschee http://www.erfan.ir/deutsch/79739.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67036_527215.jpg Gymnastik für Frauen in Malaysia verboten http://www.erfan.ir/deutsch/79740.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67089_429143_m.jpg Scheich Ali Salman zu vier Jahren Gefängnis verurteilt http://www.erfan.ir/deutsch/79741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67161_Thumb_45299_167.jpg 30 Tage in der Ramadan Karawane (1) http://www.erfan.ir/deutsch/79742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67193_Thumb_44303_ramazan.jpg Bittgebet zur Begrüßung des Fastenmonats Ramadan http://www.erfan.ir/deutsch/79743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67263_Thumb_42654_dad16c9117cef5a.jpg Iranischer Präsident sendete Glückwünsche zum Ramadan an islamische Länder http://www.erfan.ir/deutsch/79744.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67315_429143_m.jpg Eröffnung des islamischen Zentrums in Graz http://www.erfan.ir/deutsch/79745.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67374_429143_m.jpg Der Täter von Charleston ist verhaftet http://www.erfan.ir/deutsch/79746.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67375_451588.jpg Der Brief der Revolutionsführer an Junge in Europa und Amerika zum zweiten Mal in Venezuela veröffentlicht. http://www.erfan.ir/deutsch/79747.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67447_429143_m.jpg Gründung eines jemenitischen Präsidialrates http://www.erfan.ir/deutsch/79748.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67448_429143_m.jpg Schiitischer Parlamentarier Kuwaits wegen Verleumdung gegen Schiismus zurückgetreten http://www.erfan.ir/deutsch/79749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67516_429143_m.jpg Fotostrecke: Explosion in der schiitischen Moschee in Kuwait http://www.erfan.ir/deutsch/79750.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/79751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67663_429143_m.jpg Erklärung der Ahlulbay Weltversammlung zu terroristischem Angriff in Kuwait http://www.erfan.ir/deutsch/79752.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67664_429143_m.jpg Erklärung von Ayatollah Nouri zum terroristischen Anschlag in Kuwait http://www.erfan.ir/deutsch/79753.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67720_429143_m.jpg IS richtet im vergangenen Jahr 3.000 Syrer hin http://www.erfan.ir/deutsch/79754.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67721_451588.jpg Irans Revolutionsoberhaupt ruft die Judikative auf, sich nicht von Druck und Drohungen beeinflussen zu lassen http://www.erfan.ir/deutsch/79755.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/06/67770_429143_m.jpg Saudische Kampfjets greifen UN-Gebäude im Jemen an http://www.erfan.ir/deutsch/79757.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67821_527215.jpg Englische Muslima von Autofahrerin beschimpft http://www.erfan.ir/deutsch/79758.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67822_429143_m.jpg Saudi Arabien demonstriert gegen Anschlag auf kuwaitische Moschee http://www.erfan.ir/deutsch/79760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67891_Thumb_44303_ramazan.jpg Bittgebet nach dem Gebet im Monat Ramadan http://www.erfan.ir/deutsch/79761.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67968_429143_m.jpg Fastenbrechen-Gastmahl der Union schiitischer Institute Deutschlands http://www.erfan.ir/deutsch/79762.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/67969_429143_m.jpg Islamischer Staat griff ägyptische Armee an http://www.erfan.ir/deutsch/79763.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68028_451588.jpg Ansprachen des geehrten Staatsoberhauptes beim Empfang von Akademikern http://www.erfan.ir/deutsch/79764.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68029_Thumb_37257_0002.jpg Teil 663: Sure Naml (Die Ameise) Verse (23- 28) http://www.erfan.ir/deutsch/79765.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68030_sa4367.JPG Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (23) http://www.erfan.ir/deutsch/79766.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68031_Thumb_44303_ramazan.jpg 30 Tage in der Ramadan Karawane (8) http://www.erfan.ir/deutsch/79767.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68143_429143_m.jpg Religiöse Gemeinschaften Malaysiens fasten nebeneinander http://www.erfan.ir/deutsch/79768.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68144_Thumb_44303_ramazan.jpg 30 Tage in der Ramadan Karawane (10) http://www.erfan.ir/deutsch/79769.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68206_429143_m.jpg Sieben Palästinenser im Süden des Westjordanlandes festgenommen http://www.erfan.ir/deutsch/79770.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68207_429143_m.jpg Zweite saudische Drohne über dem Jemen abgeschossen http://www.erfan.ir/deutsch/79771.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68309_429143_m.jpg USA hat bislang nur 60 syrische Oppositionelle militärisch ausgebildet http://www.erfan.ir/deutsch/79772.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68310_429143_m.jpg Türkei verhaftet 800 Personen beim Versuch, die Grenze zu Syrien zu passieren http://www.erfan.ir/deutsch/79773.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68311_429143_m.jpg Buchtipp: Die Wegwerfkuh http://www.erfan.ir/deutsch/79774.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68312_untitled.png Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha) http://www.erfan.ir/deutsch/79775.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68410_429143_m.jpg Saudi Arabien brach die Waffenruhe in Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/79776.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68411_444_3_444304.jpg Schiitischer Jugendlicher in Syrien getötet http://www.erfan.ir/deutsch/79777.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68541_429143_m.jpg EU-Parlament: Tränengas-Export unterbinden und Nabeel Rajab befreien http://www.erfan.ir/deutsch/79778.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68542_429143_m.jpg Israel lässt Palästinenser nach langem Hungerstreik frei http://www.erfan.ir/deutsch/79779.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68543_429143_m.jpg Bahrainischer Aktivist nochmals verhaftet http://www.erfan.ir/deutsch/79780.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68625_429143_m.jpg ISIL verbietet Fitr-Gebete http://www.erfan.ir/deutsch/79781.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68626_429143_m.jpg Zwei Sunniten von IS hingerichtet http://www.erfan.ir/deutsch/79782.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68679_429143_m.jpg Mogherini: Heutige Einigung ist Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt http://www.erfan.ir/deutsch/79783.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68680_464826_m.jpg Teil 664: Sure Naml (Die Ameise) Verse (29- 35) http://www.erfan.ir/deutsch/79784.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68765_429143_m.jpg Islamischer Lebensstil (54) http://www.erfan.ir/deutsch/79785.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68766_429143_m.jpg 30 Tage in der Ramadan Karawane (13) http://www.erfan.ir/deutsch/79786.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68836_0000034.jpg Eyd-e Fitr - erneute Renaissance http://www.erfan.ir/deutsch/79787.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68837_429143_m.jpg 20 jemenitische Zivilisten in frischen saudischen Luftschlägen ums Leben gekommen http://www.erfan.ir/deutsch/79788.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/68838_527215.jpg IS beschließt scharfe Gesetze für Frauen http://www.erfan.ir/deutsch/79789.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69045_429143_m.jpg Österreich baut seine Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran aus http://www.erfan.ir/deutsch/79790.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69046_429143_m.jpg Europäische Öl-Firmen bereiten sich auf die Zeit nach Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran vor http://www.erfan.ir/deutsch/79791.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69047_429143_m.jpg Islam-Experte erklärte Probleme islamischer Welt http://www.erfan.ir/deutsch/79792.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69066_451588.jpg Wichtige Punkte in den Ansprachen des Revolutionsoberhauptes zum Fitr-Fest http://www.erfan.ir/deutsch/79793.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69067_447011_m.jpg Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (26) http://www.erfan.ir/deutsch/79794.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69068_images.gif Teil 665: Sure Naml (Die Ameise) Verse (36- 40) http://www.erfan.ir/deutsch/79795.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69203_429143_m.jpg Teheraner Freitag-Imam wirft den USA Zerstückelungsversuche in der Nahostregion vor http://www.erfan.ir/deutsch/79796.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69204_429143_m.jpg Menschenrechtler besorgt über das neue kanadische Anti-Terror-Gesetzt http://www.erfan.ir/deutsch/79797.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69255_429143_m.jpg IS hat saudische Schiiten bedroht http://www.erfan.ir/deutsch/79798.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69256_429143_m.jpg Scheich Al-Azhar sprach für die Einheit der Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/79799.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69300_429143_m.jpg Universität von Al-Anbar von IS befreit http://www.erfan.ir/deutsch/79800.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69301_429143_m.jpg Zunehmende Gewalt gegen palästinensische Kinder http://www.erfan.ir/deutsch/79801.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69347_429143_m.jpg Prominenter bahrainischer Aktivist "Ebrahim Sharif" ins Krankenhaus eingeliefrt http://www.erfan.ir/deutsch/79802.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69348_433991_m.jpg Tschechisches Mädchen konvertiert zum Schiitentum http://www.erfan.ir/deutsch/79803.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69399_429143_m.jpg 300 Marrokaner bei Terrorangriffen im Irak und Syrien getötet http://www.erfan.ir/deutsch/79804.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/07/69400_429143_m.jpg UN: Über 12.000.000 Menschen in Syrien bedürfen humanitäre Hilfeleistungen http://www.erfan.ir/deutsch/79807.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69519_429143_m.jpg Türkei beschiesst kurdische Ortschaften in Syrien http://www.erfan.ir/deutsch/79809.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69577_429143_m.jpg 784 IS-Terroristen im vergangenen Monat in Mossul getötet http://www.erfan.ir/deutsch/79810.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69578_429143_m.jpg Islamischer Lebensstil (58) http://www.erfan.ir/deutsch/79811.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69627_447011_m.jpg Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (29) http://www.erfan.ir/deutsch/79812.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69628_images.gif Teil 666: Sure Naml (Die Ameise) Verse (41- 44) http://www.erfan.ir/deutsch/79813.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69689_463414_m.jpg Neue Moschee im Schwarzwald http://www.erfan.ir/deutsch/79814.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69690_429143_m.jpg Christen zwingen Muslime in Zentralafrika zu konvertieren http://www.erfan.ir/deutsch/79815.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69808_429143_m.jpg IS veröffentlicht Propaganda-Video auf Deutsch http://www.erfan.ir/deutsch/79816.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69809_464826_m.jpg Koranische Aktivitäten und Programme in Österreich http://www.erfan.ir/deutsch/79817.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69864_429143_m.jpg Das Verbot für Sami Yusuf im iranischen Fernsehen ist Lüge http://www.erfan.ir/deutsch/79818.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69865_429143_m.jpg Sunnitische Al-Azhar verurteilt die Verbrennung eines palästinensischen Säuglings durch den israelischen Siedler http://www.erfan.ir/deutsch/79819.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69916_429143_m.jpg Alles über die sechste Generalversammlung der Ahlulbayt (a.s.) Weltversammlung http://www.erfan.ir/deutsch/79820.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69917_429143_m.jpg ISIL plant Ermordung von Queen Elizabeth http://www.erfan.ir/deutsch/79821.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/69981_429143_m.jpg Takfiristen haben schiitische Wohnungen in Syrien zerstört http://www.erfan.ir/deutsch/79822.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70002_429143_m.jpg Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands gibt Auszeichnung für beste akademische Arbeit bekannt http://www.erfan.ir/deutsch/79823.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70003_31879.jpg Kondolenz zum Märtyrertod von Imam Dschafar Sadiq (F.s.m.i.) http://www.erfan.ir/deutsch/79824.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70070_429143_m.jpg Schwere Explosion im schiitischen Sadr-Viertel in Bagdad / 61 Tote und 200 Verletzte http://www.erfan.ir/deutsch/79825.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70071_444_3_444304.jpg Neue Inschrift in den Schrein von Imam Hussein (a.s) angebracht http://www.erfan.ir/deutsch/79826.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70161_429143_m.jpg Prediger Ahmed al-Assir im Libanon festgenommen http://www.erfan.ir/deutsch/79827.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70162_464826_m.jpg Islamischer Lebensstil (60) http://www.erfan.ir/deutsch/79828.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70163_447011_m.jpg Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (31) http://www.erfan.ir/deutsch/79829.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70245_429143_m.jpg Interview mit dem Islam-Funktionär Ünal Kaymakci über die Konflikte islamischer Welt. http://www.erfan.ir/deutsch/79830.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70246_464826_m.jpg Teil 668: Sure Naml (Die Ameise) Verse (50- 56) http://www.erfan.ir/deutsch/79831.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70247_429143_m.jpg Islamischer Lebensstil (61) http://www.erfan.ir/deutsch/79832.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70369_429143_m.jpg Islam, Religion des Friedens – Motto eines Kongresses in Dakar http://www.erfan.ir/deutsch/79833.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70370_429143_m.jpg Mehrheit der Berliner für Kopftuch tragende Lehrerinnen http://www.erfan.ir/deutsch/79834.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70371_429143_m.jpg Interview mit Nuri al-Maliki: Saudi Arabien verantwortlich für alle Unruhen in der Region http://www.erfan.ir/deutsch/79835.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70421_429143_m.jpg Endgültige Erklärung der sechsten Generalversammlung der Ahlulbayt Weltversammlung http://www.erfan.ir/deutsch/79836.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70422_429143_m.jpg Links-Fraktion stellte kleine Anfrage zur Islamfeindlichkeit http://www.erfan.ir/deutsch/79837.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70423_429143_m.jpg Takfiristen haben einen Jemeniten verbrannt http://www.erfan.ir/deutsch/79838.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70594_429143_m.jpg Unterweisungen des geehrten Staatsoberhauptes Ayatollah Khamenei http://www.erfan.ir/deutsch/79839.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70596_429143_m.jpg Ballistische Rakette auf größte saudische Militärbasis getroffen/drei Militärfahrzeuge zerstört http://www.erfan.ir/deutsch/79840.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70597_429143_m.jpg Außenminister von Libyen und Ägypten unterstützen den Kampf gegen IS http://www.erfan.ir/deutsch/79841.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70663_429143_m.jpg Jemenitische Armee warnt Saudi-Arabien http://www.erfan.ir/deutsch/79842.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70664_429143_m.jpg 812 Tote bei Angriffen der türkischen Armee auf die PKK im Irak http://www.erfan.ir/deutsch/79843.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70700_433991_m.jpg Gratulation zum Geburtstag von Imam Resa (a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/79844.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70701_447011_m.jpg Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (33) http://www.erfan.ir/deutsch/79845.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70702_433991_m.jpg Imam Resa (a) gewidmet http://www.erfan.ir/deutsch/79846.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70703_429143_m.jpg İraqda 90 İŞİD-çi öldürüldü http://www.erfan.ir/deutsch/79847.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70776_kk.jpg Gastprofessur für islamische Theologie http://www.erfan.ir/deutsch/79848.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70777_429143_m.jpg Gruppe "Tochter der Sonne" von jesidischen Frauen gegründet, um IS zu bekämpfen http://www.erfan.ir/deutsch/79849.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70848_31879.jpg "Mohammed – Der Gesandte Gottes" schlug wie eine Bombe in Montreal Film Festival http://www.erfan.ir/deutsch/79850.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70849_kk.jpg Massenkundgebung in Yemen gegen saudische Verbrechen und schändliches Schweigen der Medien http://www.erfan.ir/deutsch/79851.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70865_429143_m.jpg Überreste der ältesten deutschen Moschee entdeckt http://www.erfan.ir/deutsch/79852.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/08/70866_429143_m.jpg Schiitische Städte des Syriens am Rande der Sturz / heftige Angriffe der Terroristen http://www.erfan.ir/deutsch/79853.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70907_kk.jpg Festival "Meine Wurzeln" zur Unterstützung syrischer Altertümer http://www.erfan.ir/deutsch/79854.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70908_429143_m.jpg Schulfrei für muslimische Schüler an islamischen Feiertagen http://www.erfan.ir/deutsch/79855.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70950_429143_m.jpg USA und RusslanderörternSyrien-Konflikt http://www.erfan.ir/deutsch/79856.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70951_429143_m.jpg Brandstiftung in Moschee geklärt http://www.erfan.ir/deutsch/79857.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70992_kk.jpg Muezzin gefeuert http://www.erfan.ir/deutsch/79858.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/70993_429143_m.jpg Muslima nimmt an weltweit längstem Seerennen teil http://www.erfan.ir/deutsch/79859.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71047_451588.jpg Rede des Revolutionsoberhaupts der IRI über Sanktionen gegen den Iran http://www.erfan.ir/deutsch/79860.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71048_429143_m.jpg Dutzende Tote bei Doppelanschlag auf Moschee http://www.erfan.ir/deutsch/79861.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71113_429143_m.jpg Angriff im Sandsturm: Islamisten erobern Militärflughafen in Idlib http://www.erfan.ir/deutsch/79862.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71114_429143_m.jpg Merkel stimmt Land auf Kraftakt in Flüchtlingskrise ein http://www.erfan.ir/deutsch/79863.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71165_527215.jpg Bürgermeister für eine selektive Hilfsbereitschaft http://www.erfan.ir/deutsch/79864.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71166_429143_m.jpg UNO: Die Menschliche Krise in Jemen ist unbeschreiblich http://www.erfan.ir/deutsch/79865.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71218_437667_m.jpg Mohammad (s.a.) – Film spielt am ersten Abend 200 Millionen Toman ein http://www.erfan.ir/deutsch/79866.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71219_437667_m.jpg Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha http://www.erfan.ir/deutsch/79867.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71313_429143_m.jpg Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinde Deutschlands lädt zum Aktionstag für Flüchtlinge ein http://www.erfan.ir/deutsch/79868.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71314_468808_m.jpg Kondolenz zum Märtyrertod von Imam Jawad (a.s.) + Überlieferungen http://www.erfan.ir/deutsch/79869.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71315_429143_m.jpg 45 für Zusammenarbeit mit IS berüchtigte Terroristen in Kirkuk verhaftet http://www.erfan.ir/deutsch/79870.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71365_429143_m.jpg Islamischer Gelehrter Ayatollah Khazali verstorben http://www.erfan.ir/deutsch/79871.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71366_447011_m.jpg Jahrestag der Heirat von Imam Ali (as) und Hadrat Fatima (as) http://www.erfan.ir/deutsch/79872.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71367_429143_m.jpg Bahrain verweigert Freilassung Sheikh Ali Salmans http://www.erfan.ir/deutsch/79873.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71434_429143_m.jpg Saudi Arabien verhaftete zwei Berüchtigte für Zusammenarbeit mit dem IS http://www.erfan.ir/deutsch/79874.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/09/71435_kk.jpg Islamischer Religionsunterricht wird bundesweit ausgebaut http://www.erfan.ir/deutsch/79875.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71561_kk.jpg Lügen der Al-Sharq Al-Ousat http://www.erfan.ir/deutsch/79876.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71562_437667_m.jpg Morgen ist Jahrestag des Märtyrertodes von Imam Mohammad Baqer (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/79877.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71563_447235.jpg Was wissen wir über Opferfest ? http://www.erfan.ir/deutsch/79878.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71633_429143_m.jpg Al-Khalifa lässt bahrainischen Kleriker verhaften http://www.erfan.ir/deutsch/79879.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71634_451588.jpg Geehrter Revolutionsführer : Empfang von Kampfinvaliden und ihre Angehörigen http://www.erfan.ir/deutsch/79880.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71635_429143_m.jpg Bürger entfernen gemeinsam Hakenkreuz von der Moschee-Fassade http://www.erfan.ir/deutsch/79881.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71701_429143_m.jpg Stellungnahme der IGS zur Trägodie bei der Pilgerfahrt http://www.erfan.ir/deutsch/79882.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71702_kk.jpg Mehrere tausend Tote in Mekka erwartet http://www.erfan.ir/deutsch/79883.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71703_429143_m.jpg Stellungnahme von Islamischem Zentrum Hamburg zu Unfalls in Mekka und die Flüchtlingskrise http://www.erfan.ir/deutsch/79884.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71777_429143_m.jpg Religiöse Gespräche zwischen Iran und katholischer Kirche in Österreich http://www.erfan.ir/deutsch/79885.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71778_429143_m.jpg Syrischer Alte vom IS enthauptet http://www.erfan.ir/deutsch/79886.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71779_429143_m.jpg Stellungnahme des Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt as Schweiz zur Katastrophale Situationin in Mina http://www.erfan.ir/deutsch/79887.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71851_437667_m.jpg Iran boykottiert Frankfurter Buchmesse wegen Verteidigung des großen Propheten Islams http://www.erfan.ir/deutsch/79888.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71852_429143_m.jpg Islamische Gemeinschaft der Schiiischne Gemeinde Deutschlands veranstaltete 3. jährliche Festveranstaltung Ghadir Khumm http://www.erfan.ir/deutsch/79889.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71956_429143_m.jpg Werkstaat zu Herstellung der Münzen von IS in der Türkei zerstört http://www.erfan.ir/deutsch/79890.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71957_429143_m.jpg Erklärung von Ayatollah Nouri zur Mina-Katasrophe http://www.erfan.ir/deutsch/79891.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71958_kk.jpg Taten für den Monat: Dhul Hijja http://www.erfan.ir/deutsch/79892.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71974_429143_m.jpg Syrien: 2 iranische Kommandeure bei IS-Angriff getötet http://www.erfan.ir/deutsch/79893.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71975_429143_m.jpg Afghanistan: Taliban greifen US-Militärkonvoi in Bagram an http://www.erfan.ir/deutsch/79894.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71976_429143_m.jpg IS bestätigt Tod des zweitmächtigsten Mannes http://www.erfan.ir/deutsch/79895.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/71977_images.gif Teil 676: Sure Naml (Die Ameise) Verse (89- 93) http://www.erfan.ir/deutsch/79896.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72083_527215.jpg Hilflose Muslima mit Alkohol überschüttet http://www.erfan.ir/deutsch/79897.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72084_429143_m.jpg Die USA verlegen 300 Militärkräfte nach Kamerun http://www.erfan.ir/deutsch/79898.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72085_429143_m.jpg England storniert Rüstungsexport nach Saudi-Arabien http://www.erfan.ir/deutsch/79899.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72086_429143_m.jpg Irakische Armee erobert Raffinerie aus der Gewalt des IS zurück http://www.erfan.ir/deutsch/79900.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72181_527215.jpg Die Entwicklung und Vollendung der Farbe und Schrift beim Niederschreiben der Offenbarung Gottes http://www.erfan.ir/deutsch/79901.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72182_402263.jpg Lehren von Imam Khumeyni an die Jugend http://www.erfan.ir/deutsch/79902.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72183_429143_m.jpg Bilder: Erste verschleierte Ministerin im türkischen Kabinett http://www.erfan.ir/deutsch/79903.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72184_429143_m.jpg Ex-CIA-Chefs veröffentlichen Buch, das brutale US-Foltermethoden legitimiert http://www.erfan.ir/deutsch/79904.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72326_429143_m.jpg Eilmeldung: zwei terroristische Anschläge auf die Trauerfeier saudischer Schiiten http://www.erfan.ir/deutsch/79905.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72327_429143_m.jpg Islamischer Lebensstil (68) http://www.erfan.ir/deutsch/79906.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72328_images.gif Teil 677: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (1- 4) http://www.erfan.ir/deutsch/79908.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72431_429143_m.jpg Erklärung der Ahlulbayt Weltversammlung zur Sicherheit der Trauerzeremonien zum Muharram 2015 http://www.erfan.ir/deutsch/79909.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72432_429143_m.jpg Generalsekretär der Ahlulbayt Weltversammlung hielt Ansprache in indischer Stadt Bombay zum Muharram http://www.erfan.ir/deutsch/79910.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72433_455426.jpg Imamat von Imam Hussein (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/79911.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72434_456305_m.jpg Die letzten Stunden Imam Hussains (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/79912.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72554_moharam01@rwcards.jpg Jeder Tag ist Aschura Jeder Ort ist Kerbela http://www.erfan.ir/deutsch/79913.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72555_429143_m.jpg IS griff eine italienische Ölfirma in Libyen an http://www.erfan.ir/deutsch/79914.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72556_429143_m.jpg Islamischer Lebensstil (69) http://www.erfan.ir/deutsch/79915.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72557_Thumb_44224_muhammad.jpg Die Wahhabiten lehnen wahres Portrait des Propheten ab http://www.erfan.ir/deutsch/79916.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72677_454967_m.jpg Nicht Muslime über Imam Hussein (as) http://www.erfan.ir/deutsch/79917.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72678_455426.jpg Wenn der Mond sich auf den Speeren rot färbt http://www.erfan.ir/deutsch/79919.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72680_429143_m.jpg Die Muslime in Myanmar http://www.erfan.ir/deutsch/79921.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72789_429143_m.jpg Wahrscheinliche dritte Intifada ! http://www.erfan.ir/deutsch/79922.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72790_451588.jpg Teilnehmer am 9. Nationalkongress „Elitekräfte von morgen“ beim Revolutionsoberhaupt http://www.erfan.ir/deutsch/79923.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72791_454967_m.jpg Schahadat Ali al-Akbar, Abbas, Qasim und Sukaina (a) http://www.erfan.ir/deutsch/79924.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72792_455426.jpg Lehren aus der Tragödie von Karbala http://www.erfan.ir/deutsch/79925.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72793_453737.jpg Überlieferungen des Propheten (s) über Imam Hassan (a) und Imam Hussain (a) http://www.erfan.ir/deutsch/79926.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72923_454370.jpg Ruqaya http://www.erfan.ir/deutsch/79930.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/72927_454967_m.jpg Wenn Ali für Zaynab Tränen der Liebe weint http://www.erfan.ir/deutsch/79931.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73034_455426.jpg Mindestens 15 Tote bei Anschlag auf Schiiten in Pakistan http://www.erfan.ir/deutsch/79932.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73035_452702.jpg Botschaft der Islamischen Gemeinschaft der Schiitischen Gemeinde Deutschlands zu Aschura http://www.erfan.ir/deutsch/79933.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73036_429143_m.jpg Islamischer Lebensstil (70) http://www.erfan.ir/deutsch/79935.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73157_429143_m.jpg Anti-Israel-Demonstration in Österreich http://www.erfan.ir/deutsch/79936.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73158_429143_m.jpg Seit Anfang Oktober wurden über 1.000 Palästinenser verhaftet http://www.erfan.ir/deutsch/79937.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73215_429143_m.jpg IS bekennt sich zu Anschlag auf schiitische Moschee http://www.erfan.ir/deutsch/79938.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73216_429143_m.jpg Heftig kritisiertes saudisches Todesurteil gegen Schiiten bestätigt http://www.erfan.ir/deutsch/79939.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73268_429143_m.jpg Saudische Flugzeuge bombardieren Krankenhaus in Saada http://www.erfan.ir/deutsch/79940.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73269_452702.jpg Artikel über Aschura http://www.erfan.ir/deutsch/79941.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73328_429143_m.jpg Saudischer Botschafter in London warnt vor ernsthaften Folgen für bilaterale Beziehungen http://www.erfan.ir/deutsch/79942.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73329_429143_m.jpg Russland nimmt Kontakte mit „Freier Syrischer Armee“ auf http://www.erfan.ir/deutsch/79943.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73388_452702.jpg Wenn ein Christ die Ereignisse von Aschura besser versteht als viele Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/79944.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/10/73389_527215.jpg Islam richtig kennenlernen (6) http://www.erfan.ir/deutsch/79945.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73446_429143_m.jpg Die arabisch-kurdische Koalition hat ihre erste Offensive gegen IS-Terrormiliz gestartet http://www.erfan.ir/deutsch/79946.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73447_429143_m.jpg USA unterstützen die syrischen Rebellen mit 100 Millionen Dollar http://www.erfan.ir/deutsch/79947.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73504_31879.jpg Muslim ibn Aqil – der Botschafter Imam Husseins (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/79948.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73505_454369.jpg Kleiner Überblick über die Geschichte der Trauerzeremonien für Imam Hussein -a.s.- http://www.erfan.ir/deutsch/79949.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73564_images.gif Teil 678: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (5- 8) http://www.erfan.ir/deutsch/79952.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73623_kk.jpg Die wichtigsten Punkte der Hadsch-Botschaft von 2014 des Revolutionsoberhauptes http://www.erfan.ir/deutsch/79953.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73686_429143_m.jpg Die USA ziehen weitere Waffenlieferungen an die Rebellen in Syrien in Betracht http://www.erfan.ir/deutsch/79954.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73687_429143_m.jpg Unter dem besonderen Schutz Allahs“ http://www.erfan.ir/deutsch/79955.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73786_437667_m.jpg Bericht über die Veranstaltung zur Buchpräsentation „Die blaue Moschee Deutschlands“ http://www.erfan.ir/deutsch/79956.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73787_show.php.jpg Wie können wir andere zum Dua ermutigen? – aus dem Buch „Rüstung des Bittstellers“ http://www.erfan.ir/deutsch/79957.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73788_429143_m.jpg Putin stoppt alle Flüge nach Ägypten http://www.erfan.ir/deutsch/79958.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73857_429143_m.jpg Taliban erobern die afghanische Stadt Marjah http://www.erfan.ir/deutsch/79959.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73858_429143_m.jpg Welche Bestimmungen gibt es für die Transplantation der Organe Gehirntoter in kranke Menschen, um deren Leben zu erhalten? http://www.erfan.ir/deutsch/79960.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73859_429143_m.jpg Sind Ihrer Meinung nach „Asaan“ und „Eqaameh“ notwendig, und kann man mit einem Asaan und einer Eqaameh mehrere Gebete verrichten? http://www.erfan.ir/deutsch/79961.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/73943_429143_m.jpg Tausende Israelis demonstrieren gegen Netanjahu http://www.erfan.ir/deutsch/79963.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74033_429143_m.jpg Von der Leyen prüft Bedarf an Militär-Imamen http://www.erfan.ir/deutsch/79964.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74034_sa4367.JPG Imam Alis (a) Denken im Spiegel des Nahdsch-ul Balagha (30) http://www.erfan.ir/deutsch/79965.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74108_429143_m.jpg Diskriminierung der Schiiten in Saudi Arabien und Verletzung ihrer Menschenrechte http://www.erfan.ir/deutsch/79967.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74162_451588.jpg Das Revolutionsoberhaupt zu Schülern und Studenten http://www.erfan.ir/deutsch/79969.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74244_429143_m.jpg Eine Million syrische Bürger nach Hause zurückgekommen http://www.erfan.ir/deutsch/79970.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74245_527215.jpg Wegen Kopftuch suspendiert http://www.erfan.ir/deutsch/79971.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74246_429143_m.jpg Weit über hundert Tote bei Anschlagsserien in Paris http://www.erfan.ir/deutsch/79972.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74314_429143_m.jpg Sicherheitssrufe in Russland erhöht http://www.erfan.ir/deutsch/79976.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74383_images.gif Teil 679: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (9- 13) http://www.erfan.ir/deutsch/79977.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74448_429143_m.jpg Syrien: IS aus mehreren Regionen in Hasaka vertrieben http://www.erfan.ir/deutsch/79978.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74449_429143_m.jpg Die Tragödie in Mina aus der Sicht der Menschenrechte http://www.erfan.ir/deutsch/79980.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74529_429143_m.jpg Über 30.000 Terroristen nach Syrien und in den Irak gereist http://www.erfan.ir/deutsch/79987.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74707_429143_m.jpg USA lassen israelischen Spion frei http://www.erfan.ir/deutsch/79988.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74708_429143_m.jpg Russischer Botschafter in Ankara erneut ins Außenministerium bestellt http://www.erfan.ir/deutsch/79989.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74709_429143_m.jpg Stellungnahme des Leiters der Islamisch-Europäischen Union der Schia-Gelehrten und Theologen zu den jüngsten terroristischen Ans http://www.erfan.ir/deutsch/79990.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74710_429143_m.jpg Politikerin: „Ausgehverbot für alle Muslime“ http://www.erfan.ir/deutsch/79991.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74805_429143_m.jpg Bahrainer haben gegen das Urteil von zwei Schiiten protestiert http://www.erfan.ir/deutsch/79992.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74806_429143_m.jpg Terroranschläge haben wenig mit Religion zu tun http://www.erfan.ir/deutsch/79993.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74807_429143_m.jpg USA will Al Nusra-Kämpfer abschafen http://www.erfan.ir/deutsch/79994.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74877_429143_m.jpg Kontroverse über Kultfilm http://www.erfan.ir/deutsch/79996.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74905_454370.jpg Aschura-Trauer im Iran und weltweit gefeiert http://www.erfan.ir/deutsch/79997.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74955_455426.jpg 2 Millionen iranische Pilger auf dem Weg nach Kerbala (Irak) http://www.erfan.ir/deutsch/79998.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74956_455426.jpg Der Liebesrausch des Sandes von Kerbela http://www.erfan.ir/deutsch/79999.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/74957_444_3_444304.jpg Kondolenz zum Arbain-e Husseini http://www.erfan.ir/deutsch/80000.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75027_429143_m.jpg Türkei weist Syrien-Flüchtlinge an Grenze ab http://www.erfan.ir/deutsch/80001.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75028_429143_m.jpg Islam richtig kennenlernen http://www.erfan.ir/deutsch/80003.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75112_455426.jpg Zu Fuß zum Tor des Paradieses http://www.erfan.ir/deutsch/80004.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/11/75113_455426.jpg Zu den Arbain-Zeremonien in Kerbela (Irak) werden 20 Millionen Pilger erwartet http://www.erfan.ir/deutsch/80006.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75310_images.gif Die Ursachen von Denkfehlern aus der Sicht des Qurans http://www.erfan.ir/deutsch/80007.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75311_468808_m.jpg Die Bedeutung der Ahlulbayt (a.s.) im Quran und in der Sunnah http://www.erfan.ir/deutsch/80008.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75378_429143_m.jpg Junge Islam Konferenz nun auch in Schleswig-Holstein http://www.erfan.ir/deutsch/80009.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75379_429143_m.jpg Terrororganisation Islamischer Staat will 300 Christen exekutieren http://www.erfan.ir/deutsch/80010.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75380_images.gif Tipps für die erfolgreiche Konzentration während des Gebets http://www.erfan.ir/deutsch/80012.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75448_429143_m.jpg Die Terroranschläge in Paris im November 2015 http://www.erfan.ir/deutsch/80013.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75449_429143_m.jpg Büro des Rates zu islam-amerikanischen Beziehungen in Washington evakuiert http://www.erfan.ir/deutsch/80014.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75530_429143_m.jpg Ein Kommandeur der terroristischen Gruppen in Syrien getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80015.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75531_429143_m.jpg Kopftuchverbot unzulässig http://www.erfan.ir/deutsch/80016.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75584_429143_m.jpg Warum Muslime schächten http://www.erfan.ir/deutsch/80017.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75585_429143_m.jpg 5000 bewaffnete Kämpfer ergeben sich der syrischen Armee http://www.erfan.ir/deutsch/80018.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75637_429143_m.jpg Gefahr des Todes für Scheich Zakzaki und seine Familie http://www.erfan.ir/deutsch/80019.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75638_429143_m.jpg Syrische Armee befreit Militärflughafen aus Kontrolle der Terroristen http://www.erfan.ir/deutsch/80020.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75693_429143_m.jpg Landesregierung unterstützt Staatsverträge http://www.erfan.ir/deutsch/80021.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75694_429143_m.jpg Großangriff der IS-Terroristen in al-Ramadi vereitelt http://www.erfan.ir/deutsch/80022.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75746_429143_m.jpg Muslim-Markt boykottiert ab sofort den Kopp-Verlag http://www.erfan.ir/deutsch/80023.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75747_480285_m.gif Namaz - Erbauendes Erleben http://www.erfan.ir/deutsch/80024.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75794_429143_m.jpg Volkstümliche Erzählungen aus dem Iran http://www.erfan.ir/deutsch/80025.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75795_429143_m.jpg Pressemitteilung zum Massaker in Nigeria http://www.erfan.ir/deutsch/80026.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75859_429143_m.jpg Deutscher Waffen-Nachschub für die Peschmerga http://www.erfan.ir/deutsch/80027.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75860_464826_m.jpg Tag der arabischen Sprache http://www.erfan.ir/deutsch/80028.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75861_images.gif Vierte europaweiter Qur’an-Wettbewerb http://www.erfan.ir/deutsch/80029.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75862_527215.jpg Das Deutsche Institut für Menschenrechte diskutierte über die Religionsvielfalt in der Schule. http://www.erfan.ir/deutsch/80030.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75925_429143_m.jpg Zukunft spreis für lebensrettendes Medikamentan iranischen Forscher http://www.erfan.ir/deutsch/80031.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75926_451588.jpg 1. Absatz – Imam Khamenei’s zweiter Brief http://www.erfan.ir/deutsch/80032.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75927_458339.jpg Gedicht : Ruqayya war da, am Tag von Aschura http://www.erfan.ir/deutsch/80033.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75928_429143_m.jpg Was wir Muslime in Deutschland von Scheikh Ibrahim Zakzaky lernen können http://www.erfan.ir/deutsch/80034.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75993_451588.jpg Die Schuhe ausziehen angesichts des Leids http://www.erfan.ir/deutsch/80035.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75994_images.gif Teil 682: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (22- 25) http://www.erfan.ir/deutsch/80037.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/75996_446876_m.jpg Der Verheißene Mahdi im Nadsch-ul Balagha http://www.erfan.ir/deutsch/80038.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76048_429143_m.jpg Der IS hindert Einwohner von al-Ramadi am Verlassen der Stadt http://www.erfan.ir/deutsch/80039.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76049_429143_m.jpg Nasrallah: Vergeltung für israelische Angriffe ist das Recht der Hisbollah http://www.erfan.ir/deutsch/80040.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76105_429143_m.jpg Israels Armee und Mossad verüben seit jahren gezielte tötungen http://www.erfan.ir/deutsch/80041.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76106_437667_m.jpg Schulschließung nach Islam-Hausaufgabe http://www.erfan.ir/deutsch/80042.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76153_429143_m.jpg Österreich: Falsche ISIS-Blankopässe http://www.erfan.ir/deutsch/80043.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76154_429143_m.jpg Islamismus“!? – Muslime fordern Begriffsänderung http://www.erfan.ir/deutsch/80044.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76205_429143_m.jpg Israel in tiefer Krise http://www.erfan.ir/deutsch/80045.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76206_429143_m.jpg Moscheen öffnen ihre Türen http://www.erfan.ir/deutsch/80046.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76259_31879.jpg Botschaft zu Mawlid-Nacht und Weihnachten http://www.erfan.ir/deutsch/80047.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76260_429143_m.jpg Göring-Eckardt für "ausreichend Moscheen" in Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/80048.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76303_429143_m.jpg Gut 80.000 Asylanträge in ersten elf Monaten http://www.erfan.ir/deutsch/80049.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76304_429143_m.jpg Die Palästinenser bitten die Weltgemeinschaft um UnterstützungRamallah http://www.erfan.ir/deutsch/80050.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76354_429143_m.jpg Terror-Milizen können sich zwischen Müttern und Töchtern entscheiden http://www.erfan.ir/deutsch/80051.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2015/12/76355_429143_m.jpg Muslimischer Gebetsraum verwüstet http://www.erfan.ir/deutsch/80052.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76408_429143_m.jpg Bielefeldt sieht Integrationsverpflichtung skeptisch http://www.erfan.ir/deutsch/80053.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76410_429143_m.jpg Syrien-Konflikt: Armee wehrt Terrorangriffe in Hama ab http://www.erfan.ir/deutsch/80054.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76411_464826_m.jpg Älteste Koranhandschrift in der Berliner Staatsbibliothek http://www.erfan.ir/deutsch/80056.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76482_images.gif Die Einheit aus der Sicht von Imam Chomeini und Ajatollah Khamenei ( zur Woche der Einheit - Teil 3 ) http://www.erfan.ir/deutsch/80058.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76484_kk.jpg Deutsche Verkehrsplaner helfen, tödliches Gedränge in Mekka zu verhindern http://www.erfan.ir/deutsch/80060.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76558_429143_m.jpg Grüne und Linke verurteilen Hinrichtungen in Saudi-Arabien http://www.erfan.ir/deutsch/80061.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76559_429143_m.jpg Pressemitteilung des IGS zur Hinrichtung von Sheikh Nimr al-Nimr und weiterer Oppositioneller in Saudi-Arabien http://www.erfan.ir/deutsch/80062.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76560_429143_m.jpg Saudi-Arabien richtet 47 religiöse Minderheit http://www.erfan.ir/deutsch/80063.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76561_429143_m.jpg Der letzte Brief von Seikh Nimr Baqir an-Nimr an seine Mutter http://www.erfan.ir/deutsch/80064.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76626_429143_m.jpg Angegriffener Koranlehrer bekommt Entschädigung http://www.erfan.ir/deutsch/80065.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76627_429143_m.jpg EU protestiert gegen Massenhinrichtung in Saudi Arabien http://www.erfan.ir/deutsch/80069.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76670_451588.jpg Hörerpostsendung am 03.01.2016 http://www.erfan.ir/deutsch/80070.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76757_429143_m.jpg Dutzende irakische Soldaten in al-Anbar getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80071.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76758_463414_m.jpg 10 Moscheen eröffnen in zentralafrikanischer Republik http://www.erfan.ir/deutsch/80073.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76847_429143_m.jpg Brasilianische Muslime besteht Prüfung wegen Kopftuch nicht http://www.erfan.ir/deutsch/80074.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76921_429143_m.jpg Erklärung des Islamisch- Kulturellen Vereins Ahlebeyt a.s in der Schweiz http://www.erfan.ir/deutsch/80075.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/76922_429143_m.jpg Wie Saudi-Arabien deutschen Salafismus finanziert http://www.erfan.ir/deutsch/80076.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77009_Thumb_40071_a-(8).jpg Moscheegemeinden lehnen Registrierung von Glaubensschulen ab http://www.erfan.ir/deutsch/80077.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77010_429143_m.jpg Slowakei verweigert muslimischen Flüchtlingen die Aufnahme http://www.erfan.ir/deutsch/80078.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77091_429143_m.jpg Die neulich zur Muslimin erklärte deutsche Dame spricht http://www.erfan.ir/deutsch/80079.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77092_451588.jpg Irans Revolutionsoberhaupt: Die Beständigkeit unserer islamischen Revolution besteht in der Besonnenheit unseres Volkes und im Sieg über Intrigen unserer Feinde http://www.erfan.ir/deutsch/80080.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77168_429143_m.jpg Khadem hängt Flagge Zainabs an der Heiligen Kabah auf http://www.erfan.ir/deutsch/80081.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77169_527215.jpg Belästigungen muslimischer Frauen nehmen zu http://www.erfan.ir/deutsch/80082.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77251_images.gif Teil 683: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (26- 28 http://www.erfan.ir/deutsch/80084.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77322_429143_m.jpg Die Islamische Welt 2015 http://www.erfan.ir/deutsch/80086.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77392_429143_m.jpg Die große Rückkehr http://www.erfan.ir/deutsch/80087.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77393_images.gif Teil 684: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (29- 32) http://www.erfan.ir/deutsch/80088.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77453_451588.jpg Zu den Leitern des Kongresses für kunstspezifisches Fiqh http://www.erfan.ir/deutsch/80089.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77454_429143_m.jpg Muslimin wegen stillem Protest von Trump-Kundgebung verbannt http://www.erfan.ir/deutsch/80090.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77541_429143_m.jpg Islamischer Lebensstil (82 – letzter Teil) http://www.erfan.ir/deutsch/80091.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77542_464826_m.jpg Teil 685: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (33- 37) http://www.erfan.ir/deutsch/80092.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77615_429143_m.jpg Muslim eröffnet Zahnarztpraxis auf dem Weg Gottes http://www.erfan.ir/deutsch/80094.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77690_429143_m.jpg Die Wegbereiter der Einheit http://www.erfan.ir/deutsch/80095.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77691_429143_m.jpg Wallstreet Journal: USA planen neue Sanktionen gegen den Iran http://www.erfan.ir/deutsch/80098.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77929_451588.jpg Das geehrte Revolutionsoberhaupt ruft die iranische Bevölkerung zur Beteilgung an den Wahlem am 25. Februar auf http://www.erfan.ir/deutsch/80099.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77930_437667_m.jpg Gratulation zum Beginn der Woche der Einheit http://www.erfan.ir/deutsch/80100.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/77997_3007.jpg Kondolenz zum Jahrestag des Märtyrertodes von Imam Reza (a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/80104.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78115_429143_m.jpg 16 IS-Mitglieder bei Luftangriff in Afghanistan getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80106.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78183_429143_m.jpg 11 Terror-Anschläge in Frankreich vereitelt http://www.erfan.ir/deutsch/80107.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78184_429143_m.jpg Syrische Armee befreit strategische Stadt al-Rabea http://www.erfan.ir/deutsch/80108.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78244_429143_m.jpg UNO: Die Situation in Jemen ist verheerend und düster http://www.erfan.ir/deutsch/80109.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78245_kk.jpg Der Hadsch in Mekka und der Austausch über aktuelle Probleme http://www.erfan.ir/deutsch/80110.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78331_464826_m.jpg Teil 686: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (38- 42) http://www.erfan.ir/deutsch/80112.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78421_429143_m.jpg Mazedonien schließt Grenze zu Griechenland für Flüchtlinge http://www.erfan.ir/deutsch/80113.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80114.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78472_429143_m.jpg Anlässlich des Hadsches: Medina – Die Stadt des Propheten (s) http://www.erfan.ir/deutsch/80115.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78474_527215.jpg Integrier‘ dich, aber lass dich möglichst nicht blicken" http://www.erfan.ir/deutsch/80116.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78546_429143_m.jpg Italienische Dozenten unterzeichnen BDS-Antrag zum Boykott israelischer Universitäten http://www.erfan.ir/deutsch/80117.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78547_429143_m.jpg 76 Palästinenser bei den Auseinandersetzungen mit den Israelischen Soldaten verletzt http://www.erfan.ir/deutsch/80118.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78605_429143_m.jpg Islam richtig kennenlernen (18) http://www.erfan.ir/deutsch/80119.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/01/78606_480285_m.gif Eine liebgewonnene Gewohnheit und Verbindung! http://www.erfan.ir/deutsch/80120.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78668_429143_m.jpg UNO bittet um Milliardenhilfe für den Irak http://www.erfan.ir/deutsch/80121.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78669_429143_m.jpg Reinigung des Reichtums http://www.erfan.ir/deutsch/80122.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78736_429143_m.jpg Irak: 2.300 Tote und Verletzte innerhalb nur eines Monats http://www.erfan.ir/deutsch/80124.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78792_429143_m.jpg US-Repräsentantenhaus verabschiedet Plan für Sabotage des Atomabkommens http://www.erfan.ir/deutsch/80125.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78793_527215.jpg Bevormundung statt offene und moderne Gesellschaft http://www.erfan.ir/deutsch/80126.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78872_429143_m.jpg Syrien: Blockade von zwei strategischen Städten in der Provinz Aleppo gebrochen http://www.erfan.ir/deutsch/80127.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78873_429143_m.jpg Irakische Hauptstadt bekommt Schutzmauer http://www.erfan.ir/deutsch/80128.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78874_527215.jpg 12. Juli: Welttag für Hidschab und Anständigkeit http://www.erfan.ir/deutsch/80129.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78950_429143_m.jpg Palästinensische Demonstranten liefern sich mit israelischen Militärs Gefechte http://www.erfan.ir/deutsch/80130.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78951_429143_m.jpg Vormarsch der syrischen Armee in Aleppo http://www.erfan.ir/deutsch/80131.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/78952_527215.jpg Die Ansicht des Obersten Führers über Hijab (die islamische Bekleidung) http://www.erfan.ir/deutsch/80132.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79040_527215.jpg Der Hijab – "Mein Recht, meine Freiheit, meine Wahl" http://www.erfan.ir/deutsch/80133.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79041_429143_m.jpg Das Gebet- die schönste Manifestation der Dienstbarkeit http://www.erfan.ir/deutsch/80135.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79117_429143_m.jpg Beginn des russischen Militärmanövers http://www.erfan.ir/deutsch/80136.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79118_kk.jpg Auf der Hadsch http://www.erfan.ir/deutsch/80139.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79206_527215.jpg Frau im Islam- Teil 3 http://www.erfan.ir/deutsch/80140.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79207_429143_m.jpg Frau im Islam- Teil 14 http://www.erfan.ir/deutsch/80143.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79443_464826_m.jpg Teil 687: Sure Qasas (Die Geschichten) Verse (43- 46) http://www.erfan.ir/deutsch/80145.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79521_429143_m.jpg Islam richtig kennenlernen (20) http://www.erfan.ir/deutsch/80146.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79522_429143_m.jpg Österreich: Bundesweiter „Tag der Offenen Moschee“ am 13. Februar 2016 http://www.erfan.ir/deutsch/80147.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79523_429143_m.jpg Ausstellung: Frühe Hauptstädte Islamischer Kultur http://www.erfan.ir/deutsch/80148.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79595_429143_m.jpg Türkei und Saudi-Arabien beginnen gemeinsames Manöver http://www.erfan.ir/deutsch/80149.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79596_429143_m.jpg Syrien: 100 türkische Soldaten ins syrische Territorium eingedrungen http://www.erfan.ir/deutsch/80150.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79670_429143_m.jpg Fünf Autos wurden in Istanbul in Brand gesetzt http://www.erfan.ir/deutsch/80151.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79671_429143_m.jpg Bundesjustizminister ist gegen Burka-Verbot http://www.erfan.ir/deutsch/80152.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79807_429143_m.jpg Sayyid Nasrullah spricht über Syrien und Israel http://www.erfan.ir/deutsch/80153.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79808_429143_m.jpg Erste Uno-Hilfskonvois erreichen belagerte Städte http://www.erfan.ir/deutsch/80154.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79809_429143_m.jpg Der Arabischkurs in Köln geht in das 2. Semester! http://www.erfan.ir/deutsch/80155.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79886_429143_m.jpg Ist die Mutter des „Wali der Zeit“ (Imam Mahdi (a.dsch)) „ma´ssum“? http://www.erfan.ir/deutsch/80158.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79941_429143_m.jpg Mindestens 700 Palästinenser ohne Anklageerhebung in israelischer Haft http://www.erfan.ir/deutsch/80159.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/79942_429143_m.jpg Kriminalität bei Flüchtlingen ist gering http://www.erfan.ir/deutsch/80160.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80010_429143_m.jpg Korruption in Israel http://www.erfan.ir/deutsch/80161.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80011_429143_m.jpg Erste wissenschaftliche Konferenz zum " Sahifa Sajjadiya" in England http://www.erfan.ir/deutsch/80162.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80081_429143_m.jpg Kultureller Vertragsabschluss mit dem Goethe-Institut Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/80163.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80082_429143_m.jpg wie deutsche Medien die Ermordung von Sheikh Nimr missbrauchen http://www.erfan.ir/deutsch/80164.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80165_429143_m.jpg Irak: IS richtet 18 Polizisten in Falludscha hin http://www.erfan.ir/deutsch/80165.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80166_429143_m.jpg Rund 250 Extremisten aus Syrien nach Deutschland zurückgekehrt http://www.erfan.ir/deutsch/80166.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80249_429143_m.jpg Bahrain verbietet die Reise nach Libanon http://www.erfan.ir/deutsch/80167.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80250_429143_m.jpg Pegida sieht sich zufrieden mit Mob in Clausnitz ! http://www.erfan.ir/deutsch/80168.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80358_429143_m.jpg Israels Geheimdienst misshandelt palästinensische Gefangene http://www.erfan.ir/deutsch/80169.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80359_429143_m.jpg AfD stellt Antrag zu Übergriffen auf christliche Flüchtlinge http://www.erfan.ir/deutsch/80170.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80398_429143_m.jpg EU-Kommission bleibt bei Kritik an Österreichs Obergrenze http://www.erfan.ir/deutsch/80171.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80399_429143_m.jpg Antiisraelische Plakate in der Londoner U-Bahn http://www.erfan.ir/deutsch/80172.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80491_429143_m.jpg Irakischer Präsident: Befreiung Mosuls in naher Zukunft http://www.erfan.ir/deutsch/80173.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80492_429143_m.jpg Die Gemeinschaft "Die Standhaften" lädt zur dritten Großveranstaltung in Düren "Allahs letzte Botschaft an die Menschheit" http://www.erfan.ir/deutsch/80174.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80544_Thumb_38220_q.jpg Internationale Wochen gegen Rassismus beginnen http://www.erfan.ir/deutsch/80175.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80545_527215.jpg Schweizer Kanton fordert Volksinitiative http://www.erfan.ir/deutsch/80176.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80615_429143_m.jpg Schwere Kämpfe in der Umgebung von Bagdad http://www.erfan.ir/deutsch/80177.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/02/80616_480285_m.gif TU Berlin schließt Gebetsräume http://www.erfan.ir/deutsch/80178.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80664_429143_m.jpg Autobombe in Jemen gezündet http://www.erfan.ir/deutsch/80179.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80665_429143_m.jpg Petry führt weiter AfD in Sachsen und fordert Neuwahlen http://www.erfan.ir/deutsch/80180.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80716_429143_m.jpg Chilenischer Pianist wegen "arabischen Aussehens" angegriffen http://www.erfan.ir/deutsch/80181.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80759_429143_m.jpg Flüchtlinge: Doskozil kritisiert EU-Kommission und Frontex http://www.erfan.ir/deutsch/80182.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80806_3007.jpg Die heilige Stiftung vom Imam Reza (a.s.) verabschiedete sich von ihrem treuen Diener http://www.erfan.ir/deutsch/80183.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80851_429143_m.jpg IS hat ein Pflegeheim in Jemen angeschlagen http://www.erfan.ir/deutsch/80184.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80903_429143_m.jpg IS übernimmt Verantwortung für Explosion in der irakischen Provinz Babel http://www.erfan.ir/deutsch/80185.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/80969_429143_m.jpg Syrien: 14 Tote bei Angriff auf Markt in Aleppo http://www.erfan.ir/deutsch/80186.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81017_429143_m.jpg Hassan Nasrallah wurde in jemenitischer Hauptstadt gelobt http://www.erfan.ir/deutsch/80187.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81088_527215.jpg Muslime gratulieren zum Weltfrauentag http://www.erfan.ir/deutsch/80188.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81165_3007.jpg Biografie und vielfältige Fotos des verstorbenen Vorsitzenden der Verwaltung des Imam-Reza-Schreins Ayatollah Tabasi http://www.erfan.ir/deutsch/80189.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81259_429143_m.jpg Graffiti für Flüchtlingsjungen : Großflächige Botschaft http://www.erfan.ir/deutsch/80190.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81355_429143_m.jpg Russischer Millioner und Telegram-Gründer: IS-Terroristen können innerhalb eines Monats neue Kommunikationsprograme schreiben http://www.erfan.ir/deutsch/80191.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81356_429143_m.jpg Iran spricht Türkei Beileid zum terroristischen Anschlag aus http://www.erfan.ir/deutsch/80192.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81357_429143_m.jpg „Für Gott und Nation“ und „gegen Muslime“ http://www.erfan.ir/deutsch/80193.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81432_429143_m.jpg Deutschland schließt sein Generalkonsulat in Istanbul http://www.erfan.ir/deutsch/80194.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81433_429143_m.jpg Deutscher IS-Kämpfer: Wer uns nicht anerkennt, den werden wir töten, 200 Millionen, 500 Millionen, die Anzahl ist egal http://www.erfan.ir/deutsch/80195.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81434_429143_m.jpg Polizei Berlin: Autobombe explodierte in Berlin http://www.erfan.ir/deutsch/80196.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81435_429143_m.jpg PKK-Splittergruppe Tak bekennt sich zu Anschlag in Ankara http://www.erfan.ir/deutsch/80197.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/03/81436_429143_m.jpg Pegida-Gründer Bachmann muss vor Gericht http://www.erfan.ir/deutsch/80198.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81557_429143_m.jpg Wahhabiten haben die Feierzeremonie für Fatima Zahra (s.a.) in Indonesien gestört http://www.erfan.ir/deutsch/80199.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81558_451588.jpg Neujahrsansprache von Imam Khamenei 1395 http://www.erfan.ir/deutsch/80200.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81628_429143_m.jpg Auseinandersetzung zwischen Rechtsextremen und Gegendemonstranten in Belgien http://www.erfan.ir/deutsch/80201.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81629_429143_m.jpg Auto überfährt muslimische Frau http://www.erfan.ir/deutsch/80202.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81630_429143_m.jpg ISIS hat den syrischen Touristenort in eine Geisterstadt verwandelt http://www.erfan.ir/deutsch/80203.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81756_7.jpg In Istanbul: Große Konferenz zu " Dimensionen der Persönlichkeit von Fatima Zahra (s.a.)" http://www.erfan.ir/deutsch/80204.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81757_429143_m.jpg Syrisches Flugzeug gestürzt und den Kapitän von Terroristen festgenommen http://www.erfan.ir/deutsch/80205.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81758_429143_m.jpg Muslimische Mädchen spielen Fußball http://www.erfan.ir/deutsch/80206.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81869_429143_m.jpg Bahrainische Parteien rufen zur Demo gegen die Reise von John Kerry nach Manama auf http://www.erfan.ir/deutsch/80207.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81870_429143_m.jpg Steinmeier: Türkei muss sich an europäische Grundwerte halten http://www.erfan.ir/deutsch/80208.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81871_429143_m.jpg ِDeutsche Bundesregierung weist türkische Satire-Beschwerde zurück http://www.erfan.ir/deutsch/80209.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81975_429143_m.jpg Franzosen rufen zum Boykott auf http://www.erfan.ir/deutsch/80210.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81976_429143_m.jpg Minarett Petition gegen Gebetsruf - ohne Grund ? http://www.erfan.ir/deutsch/80211.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/81977_Thumb_38220_q.jpg Mitglied des Obersten Rates der Ahlulbayt (a.s) Weltversammlung in Kabul verehrt http://www.erfan.ir/deutsch/80212.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82060_429143_m.jpg Istanbul: Klangbombe nahe einer Busstation explodiert und verletzt drei Menschen http://www.erfan.ir/deutsch/80213.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82061_429143_m.jpg Russische Armee entschärft die Minen in der historischen syrischen Stadt Palmyra http://www.erfan.ir/deutsch/80214.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82062_Thumb_40064_a-(1).jpg Teilnahme der Islamischen Akademie Deutschlands" an der Leipziger internationalen Buchmesse http://www.erfan.ir/deutsch/80215.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82183_527215.jpg Muslimische Frauen haben wenigere Chance im Beruf als Nichtmuslimische http://www.erfan.ir/deutsch/80216.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82184_429143_m.jpg Indien hat dem berühmten wahhabitischen Prediger das Visum verweigert http://www.erfan.ir/deutsch/80217.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82185_429143_m.jpg Französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo hat erneut die Muslime beleidigt http://www.erfan.ir/deutsch/80218.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82304_429143_m.jpg UN würdigt Irans Engagement bei der Flüchtlingsfrage http://www.erfan.ir/deutsch/80219.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82305_429143_m.jpg Keine Konflikte mehr zwischen zwei indischen schiitischen Institutionen http://www.erfan.ir/deutsch/80220.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82306_463414_m.jpg Großes islamisches kulturelles Zentrum in New York wird gegründet http://www.erfan.ir/deutsch/80221.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82412_429143_m.jpg Ein Polizist bei Angriff in Ägypten getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80222.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82413_429143_m.jpg Zweiter alevitischer Friedhof Europas wird eröffnet http://www.erfan.ir/deutsch/80223.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82414_429143_m.jpg Gratulation zum persischen Neujahr und Nourouz http://www.erfan.ir/deutsch/80224.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82554_429143_m.jpg CSU-Generalsekretär fordert Islam-Gesetz http://www.erfan.ir/deutsch/80225.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82555_429143_m.jpg Muslime gedachten der Opfer der Brüsseler Anschläge http://www.erfan.ir/deutsch/80226.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82556_429143_m.jpg Islamfeindliche Parolen an der Wand islamischer Grundschule in Kanada http://www.erfan.ir/deutsch/80227.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82663_448593.jpg Professor der Al-Azhar und Führer der Muslimbrüderschaft bekannte sich zur Schia und kam zum Imam-Ali-Schrein http://www.erfan.ir/deutsch/80228.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82664_429143_m.jpg Milliardenhilfen zur Aufnahme von Syrien-Flüchtlingen http://www.erfan.ir/deutsch/80229.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82665_429143_m.jpg Gericht weist Klage von Kopftuch tragender Lehrerin ab http://www.erfan.ir/deutsch/80230.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82666_429143_m.jpg Sayyid Nasrullah über seine Beziehung zu Ayatullah Bahdschat http://www.erfan.ir/deutsch/80231.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82667_527215.jpg Vergewaltigt und verleumdet http://www.erfan.ir/deutsch/80232.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82747_445883.jpg Biografien der 14 Reinen (kurz) http://www.erfan.ir/deutsch/80233.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82748_429143_m.jpg Tausende Ägypter protestieren gegen Insel-Deal von Al-Sisi http://www.erfan.ir/deutsch/80235.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82751_Thumb_38220_q.jpg IS bedrohte den türkischen Präsidenten mit Enthauptung eines Peschmerga (Warnung: verstörende Fotos) http://www.erfan.ir/deutsch/80236.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82752_429143_m.jpg Stellungnahme der GdM gegen den Terror in Belgien http://www.erfan.ir/deutsch/80237.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82876_429143_m.jpg IS richtete acht Iraker brutal hin http://www.erfan.ir/deutsch/80238.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82877_429143_m.jpg AfD stößt auf heftige Kritik http://www.erfan.ir/deutsch/80239.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82878_527215.jpg Zunehmende Gewalt gegen muslimische Frauen in Niederlande http://www.erfan.ir/deutsch/80240.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82879_527215.jpg Konferenz "Islam und die Frauen" in amerikanischer Stadt "Rockford" http://www.erfan.ir/deutsch/80241.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82880_468808_m.jpg Am Rande der Konferenz "Lebensweise und die Zeit von Imam Jawad (a.s.)" http://www.erfan.ir/deutsch/80242.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82950_448593.jpg Feierlichkeiten zum Geburtstag des Imam Ali im Islamischen Zentrum Frankfurt http://www.erfan.ir/deutsch/80243.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/82951_429143_m.jpg Muslime in Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/80244.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83028_527215.jpg Nigerias Militär soll Hunderte Schiiten getötet haben http://www.erfan.ir/deutsch/80245.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83029_429143_m.jpg 286 Tote bei Lawinenunglück in Afghanistan http://www.erfan.ir/deutsch/80246.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83090_429143_m.jpg IGS, (Islamische Gemeinschaft der Schiitischen Gemeinde Deutschlands) lädt zu Flüchtlingskonferenz ein http://www.erfan.ir/deutsch/80247.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83091_464826_m.jpg Steuer für Gebet in Deutschland! http://www.erfan.ir/deutsch/80248.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83239_31879.jpg Das Donnerstagsunglück http://www.erfan.ir/deutsch/80249.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83240_429143_m.jpg Obama will 250 weitere Soldaten nach Syrien schicken http://www.erfan.ir/deutsch/80250.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83308_429143_m.jpg DITIB weist Vorwürfe um „Import-Imame“ zurück http://www.erfan.ir/deutsch/80251.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83309_429143_m.jpg Demonstration in Schweden gegen Islamophobie in schwedischen Medien http://www.erfan.ir/deutsch/80252.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/04/83380_429143_m.jpg Türkische Behörden feuern rund 400 Journalisten oppositioneller Medien http://www.erfan.ir/deutsch/80253.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83443_429143_m.jpg Irakischer Ministerpräsident besuchte das zerstörte Parlament http://www.erfan.ir/deutsch/80254.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83444_429143_m.jpg Weizenimport im vergangenen Jahr um die Hälfte gesunken http://www.erfan.ir/deutsch/80255.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83493_429143_m.jpg Ab 2017 soll Islamfeindlichkeit erfasst werden http://www.erfan.ir/deutsch/80256.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83494_429143_m.jpg Wissenschaftler kritisiert „Feindbild Islam“ bei der AfD http://www.erfan.ir/deutsch/80257.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83586_429143_m.jpg Bericht zur Büchermesse in Leipzig http://www.erfan.ir/deutsch/80258.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83587_429143_m.jpg „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ http://www.erfan.ir/deutsch/80259.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83642_429143_m.jpg Wie viele IS-Terroristen sind bisher getötet worden? http://www.erfan.ir/deutsch/80260.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83643_429143_m.jpg Fotos aus dem Vertreter des geehrten Oberhaupts in Kroatien http://www.erfan.ir/deutsch/80261.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83736_429143_m.jpg Sadiq Khan ist neuer Bürgermeister von London http://www.erfan.ir/deutsch/80262.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83737_429143_m.jpg Der Tag der offenen Tür wird im Islamischen Zentrum Hamburgs veranstaltet http://www.erfan.ir/deutsch/80263.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83805_Thumb_40941_imagews.jpg Zwölfte internationale Sitzung der “Perspektive der Religionen” in Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/80264.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83806_527215.jpg Das Gericht verurteilte die italienische Firma und unterstützte der muslimischen Frau http://www.erfan.ir/deutsch/80265.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83902_429143_m.jpg München: Mann verletzt vier Personen mit Messer http://www.erfan.ir/deutsch/80266.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/83903_429143_m.jpg Ansprache von Sayyid Hassan Nasrullah bei Veranstaltung der Organisation des Islamischen Widerstandes http://www.erfan.ir/deutsch/80267.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84003_429143_m.jpg Der Amerikaner, der Muslime bedroht hatte, zu Haft verurteilt http://www.erfan.ir/deutsch/80268.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84004_429143_m.jpg Nochmaliger Bruch der Waffenruhe und Angriff auf syrische schiitische Städte http://www.erfan.ir/deutsch/80269.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84104_429143_m.jpg 86 Tote bei Bombenanschlägen in schiitischer Siedlung von Bagdad http://www.erfan.ir/deutsch/80270.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84105_429143_m.jpg AfD-Chefin Petry verabredet Treffen mit Zentralrat der Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/80271.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84165_429143_m.jpg IS schockt nochmals mit Gruppenhinrichtung im Irak http://www.erfan.ir/deutsch/80272.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84166_429143_m.jpg Muslimische Frau wurde Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg http://www.erfan.ir/deutsch/80273.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84228_446876_m.jpg Festveranstaltung anlässlich des Geburtstages von Imam Mahdi (a.) http://www.erfan.ir/deutsch/80275.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84307_429143_m.jpg Syrien: Russland liefert humanitäre Hilfe für Bewohner von Latakia http://www.erfan.ir/deutsch/80276.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84308_429143_m.jpg Terrorangriff in Jemen: Dutzende Polizisten getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80277.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84309_429143_m.jpg Demonstration vor israelischer Botschaft in London http://www.erfan.ir/deutsch/80278.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84397_429143_m.jpg Deutsche Botschaft in Berlin als die Bank der IS-Terroristen vorgestellt http://www.erfan.ir/deutsch/80279.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84398_429143_m.jpg Gleich bis in den Tod? Muslim-Gräber sorgen für Diskussion um Grabesruhe http://www.erfan.ir/deutsch/80280.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84399_429143_m.jpg Sitzung mi den rumänischen Bischöfe in Qom http://www.erfan.ir/deutsch/80281.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84548_429143_m.jpg ISIS nicht vom Himmel fallen http://www.erfan.ir/deutsch/80282.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84549_429143_m.jpg Islamfeindliche „Festung Europa“ http://www.erfan.ir/deutsch/80283.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84550_527215.jpg Schulverweis wegen zu langem Rock http://www.erfan.ir/deutsch/80284.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84667_429143_m.jpg US-Senat: 9/11-Angehörige dürfen Saudi-Arabien verklagen http://www.erfan.ir/deutsch/80285.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84668_429143_m.jpg Papst unterstützt Religionsfreiheit der Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/80286.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84669_429143_m.jpg Hungersnot: Uno beklagt skandalös niedrige Hilfsbereitschaft für den Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/80287.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84751_437667_m.jpg Scheich Hamza Sodagar: Die Briefe haben mich fasziniert! http://www.erfan.ir/deutsch/80288.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84752_468808_m.jpg Kannst du diese Fragen über Imam Mahdis (a.) Bewegung beantworten? http://www.erfan.ir/deutsch/80289.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84753_429143_m.jpg Demonstration in einem amerikanischen Dorf gegen Islamophobie http://www.erfan.ir/deutsch/80290.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84754_429143_m.jpg Konferenz "Islam besser kennenzulernen" in Kanada http://www.erfan.ir/deutsch/80291.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84755_437667_m.jpg Zwei Reisende und acht Brote http://www.erfan.ir/deutsch/80292.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84849_429143_m.jpg Gesetze gegen islamfeindliche Taten in Irland gefordert http://www.erfan.ir/deutsch/80293.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84850_429143_m.jpg Neue Moschee in schiitischer Stadt Georgiens eröffnet http://www.erfan.ir/deutsch/80296.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84977_429143_m.jpg Zwölf tote deutsche Touristen - ISIS-Kommandant befahl Anschlag auf deutsche Touristen http://www.erfan.ir/deutsch/80297.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/84978_429143_m.jpg Verfassungsschutz beobachtet Einzelpersonen in der AfD http://www.erfan.ir/deutsch/80298.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85065_429143_m.jpg Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) ruft zu einer ausgewogeneren Debatte über den Islam auf. Beispielhaft verwies der Präsident des höchsten Gremiums der katholischen Laien in Deutschland, Tho http://www.erfan.ir/deutsch/80299.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85066_429143_m.jpg Wahl ohne Ergebnis: Enges Rennen um Präsidentenamt http://www.erfan.ir/deutsch/80300.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85103_429143_m.jpg Brutale Exekutionen schockt selbst die ISIS-Terroristen - ISIS-Kämpfer Hunden zum Fraß vorgeworfen http://www.erfan.ir/deutsch/80302.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85178_429143_m.jpg Können wir wirklich aufatmen? http://www.erfan.ir/deutsch/80303.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85179_Thumb_40064_a-(1).jpg Freitagsansprache von 06.05.2016 http://www.erfan.ir/deutsch/80304.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85238_437667_m.jpg Bericht zur 6. Einheitskonferenz im Islamischen Zentrum Hamburg http://www.erfan.ir/deutsch/80305.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85239_429143_m.jpg Anbar-Einsatz: Irakische Armee evakuiert 2.000 Menschen und tötet 110 IS-Kämpfer http://www.erfan.ir/deutsch/80308.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85394_429143_m.jpg Vier Tote und 19 Verletzte bei Explosion in türkischer Stadt Silopi http://www.erfan.ir/deutsch/80309.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/05/85395_kk.jpg AfD kritisiert Özils Pilgerreise http://www.erfan.ir/deutsch/80312.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85527_429143_m.jpg Hungerstreik der pakistanischen Gelehrten seit 20 Tagen / Allama Jafari im schlechten Gesundheitszustand http://www.erfan.ir/deutsch/80313.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85528_429143_m.jpg Bundesregierung besorgt über Urteil gegen bahrainischen Oppositionsführer http://www.erfan.ir/deutsch/80315.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85627_429143_m.jpg Flüchtlingsunterkünfte nehmen Rücksicht auf Essenszeiten http://www.erfan.ir/deutsch/80316.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85628_527215.jpg Integrationspflicht für Muslime? http://www.erfan.ir/deutsch/80317.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85866_451588.jpg Monat der Unterscheidung: Ideologie der Einen und der Anderen http://www.erfan.ir/deutsch/80318.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85983_429143_m.jpg Islamische Theologie: Studienplatzbewerbung zum WS 16/17 http://www.erfan.ir/deutsch/80319.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/85984_429143_m.jpg Taliban hat 12 Afghaner ermordet http://www.erfan.ir/deutsch/80320.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86103_429143_m.jpg Gemeinsames Fastenbrechen im Landtag NRW http://www.erfan.ir/deutsch/80321.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86104_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Islamfeinde verpacken Sehnsucht in Warnung http://www.erfan.ir/deutsch/80322.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86105_429143_m.jpg Unterstützung des Hungerstreiks pakistanischer Schiiten im amerikanischen Seattle http://www.erfan.ir/deutsch/80323.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86190_527215.jpg Verbot der islamischen Pflichten in dänischen Schulen http://www.erfan.ir/deutsch/80326.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86294_451588.jpg Göttliche Vernunft gegen Ignoranz der Taghut: Imam Chamene’i zur Berufung des Propheten http://www.erfan.ir/deutsch/80327.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86295_429143_m.jpg Irakische Einheiten befreien Region im Süden von Mosul http://www.erfan.ir/deutsch/80328.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86297_429143_m.jpg Morddrohungen: Elf türkischstämmige Abgeordnete unter Polizeischutz http://www.erfan.ir/deutsch/80329.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86363_429143_m.jpg Muslime verurteilen Massaker von Orlando http://www.erfan.ir/deutsch/80330.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86364_429143_m.jpg Burkini in Oberhausen wieder erlaubt http://www.erfan.ir/deutsch/80331.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86365_444_3_444304.jpg Liebestränen im Monat der Erkenntnis: Von der Unterdrückung Chadidschas bis zum Anschlag auf die Zainabiyya http://www.erfan.ir/deutsch/80332.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86495_429143_m.jpg IS-Anhänger tötet Polizisten in Frankreich - Täter vorbestraft http://www.erfan.ir/deutsch/80333.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86496_429143_m.jpg Jährlich erkranken 90.000 Iraner an Krebs http://www.erfan.ir/deutsch/80335.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86706_464826_m.jpg Iran: Wertvollstes Koranexemplar der islamischen Welt vorgestellt http://www.erfan.ir/deutsch/80336.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86707_429143_m.jpg Reaktion auf Orlando-Massaker: US-Muslim postet Foto von Blutspende http://www.erfan.ir/deutsch/80337.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86708_429143_m.jpg Letzte Warnung: Syrische Armee wirft auf IS-Kämpfer in Raqqa Flugblätter ab http://www.erfan.ir/deutsch/80338.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86823_447011_m.jpg Imam Alis (a.s) Worte an Kumayl bin Ziyad – aus dem Buch „Tuhaf al-Uqool“ http://www.erfan.ir/deutsch/80339.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86824_429143_m.jpg Boko Haram: Mehr als 50 Tote bei Kämpfen zwischen Terroristen und Soldaten http://www.erfan.ir/deutsch/80340.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86825_429143_m.jpg „Die AfD agiert gegen den Geist des Grundgesetzes“ http://www.erfan.ir/deutsch/80341.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86826_sa4367.JPG Die Schiqschiqiyya Predigt von Imam Ali (a) http://www.erfan.ir/deutsch/80343.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86828_437667_m.jpg Die 230. Ansprache von Imam Ali (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/80344.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86890_429143_m.jpg Abhaltung der Freitagsgebete in Deutsch und Persisch im Zentrum der Islamischen Kultur Frankfurt e.V http://www.erfan.ir/deutsch/80345.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86891_429143_m.jpg Schockvideo zeigt, wie ISIS Terroristen Frauen versklaven http://www.erfan.ir/deutsch/80346.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86892_Thumb_40064_a-(1).jpg Soziologin: Radikalisierung betrifft nicht nur Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/80347.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/86894_ramadham_007.jpg Warum lehnen wir die Gnaden des Monats Ramadan ab? http://www.erfan.ir/deutsch/80348.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87064_429143_m.jpg Gericht in Kairo kippt die Vereinbarung zur Übergabe von zwei Inseln an Riad http://www.erfan.ir/deutsch/80349.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87066_447219_m.jpg Nacht der Macht in Köln (24.06.2016): "Laylat-ul-Qadr" http://www.erfan.ir/deutsch/80350.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87158_429143_m.jpg Jemen: Ansarollah-Bewegung lässt 276 Gefangene frei http://www.erfan.ir/deutsch/80351.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87159_Thumb_38220_q.jpg Münchener Moschee-Projekt fehlen Millionen http://www.erfan.ir/deutsch/80352.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87200_429143_m.jpg UNO warnt vor weiterer Verschlechterung der Versorgungslage im Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/80353.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87201_ramadham_007.jpg Das Fasten des Ignoranten http://www.erfan.ir/deutsch/80354.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87202_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Monat Ramadan – Monat der Dankbarkeit http://www.erfan.ir/deutsch/80355.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87360_429143_m.jpg Experten sehen Begriff „Abendland“ kritisch http://www.erfan.ir/deutsch/80356.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87361_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Iran exportiert Datteln in 12 Länder http://www.erfan.ir/deutsch/80357.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87462_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Ramadan – Subtile Kritik an der Lebenshaltung http://www.erfan.ir/deutsch/80358.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87463_429143_m.jpg Taqlid: Blinde Nachahmung der Gelehrten? http://www.erfan.ir/deutsch/80359.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87464_kk.jpg Die Wilaya im historischen Kontext http://www.erfan.ir/deutsch/80360.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87481_437667_m.jpg Hassen und verfluchen: Deine Lossagung von den Feinden http://www.erfan.ir/deutsch/80362.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87626_437667_m.jpg Was sagen Nicht-Muslime über den Propheten Muhammad (a.s)? http://www.erfan.ir/deutsch/80363.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87627_untitled.jpg Betete Imam Ali (a.) eigentlich im Monat Ramadan? http://www.erfan.ir/deutsch/80364.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87628_Thumb_41311_q-(24)..jpg Zeige mir den Propheten… http://www.erfan.ir/deutsch/80366.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87712_437667_m.jpg Die 5. Predigt von Imam Ali bin Abi Talib (a.s) – Predigt nach dem Tode des Propheten http://www.erfan.ir/deutsch/80367.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87820_429143_m.jpg IGS-Iftarempfang 2016: Vize-Bundeskanzler Gabriel und IGS-Vorsitzender Khalilzadeh: http://www.erfan.ir/deutsch/80368.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87821_429143_m.jpg Zentralrat der Zionisten fürchtet sich vor Quds-Tag in Berlin http://www.erfan.ir/deutsch/80369.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/06/87822_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Die Bedeutung von Laylat-ul-Qadr http://www.erfan.ir/deutsch/80370.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87849_429143_m.jpg Musliminnen wurde die Einbürgerung verweigert http://www.erfan.ir/deutsch/80371.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87850_447011_m.jpg Kein gewöhnlicher Morgen – Abschied von Ali (a.) http://www.erfan.ir/deutsch/80372.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87954_468808_m.jpg Rechtmäßiger Verdienst http://www.erfan.ir/deutsch/80373.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87955_437667_m.jpg Konvertierung eines Juden durch Ali ibn Abi Talib (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/80374.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/87956_untitled.jpg Imam Ali (a.s), Umar ibn Khattab und die Juden http://www.erfan.ir/deutsch/80375.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88042_429143_m.jpg Jordanische Regierung verhindert Lieferung von Nahrungsmitteln an syrische Flüchtlinge http://www.erfan.ir/deutsch/80376.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88043_437667_m.jpg Die Almosen Imam Alis (s.a) http://www.erfan.ir/deutsch/80377.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88126_429143_m.jpg Bangladeschs Premierministerin: Stoppt das Blutvergießen im Namen der Religion http://www.erfan.ir/deutsch/80378.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88127_429143_m.jpg Iranisches Außenministerium verurteilt Terrorangriff in Dhaka http://www.erfan.ir/deutsch/80379.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88128_7.jpg Fatima az-Zahra‘ (s.a) Sayyidah Nisa‘ al-Alameen http://www.erfan.ir/deutsch/80380.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88335_429143_m.jpg Waffenpause in Syrien um weitere drei Tage verlängert http://www.erfan.ir/deutsch/80381.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88336_429143_m.jpg NRW-AfD für eingeschränkte Religionsfreiheit http://www.erfan.ir/deutsch/80382.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88337_Thumb_44577_images.jpg Kleines Mädchen aus Bagdad – Irak zum Eid 2016 http://www.erfan.ir/deutsch/80383.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88407_437667_m.jpg Anschlag in Medina gilt allen Muslimen http://www.erfan.ir/deutsch/80384.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88408_429143_m.jpg Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz http://www.erfan.ir/deutsch/80385.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88409_429143_m.jpg Musliminnen, die ungeschütztesten Personen http://www.erfan.ir/deutsch/80386.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88538_11c8c695d78460beb12dea3462e.png Der Iftar-Empfang der Islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands (IGS) http://www.erfan.ir/deutsch/80387.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88539_429143_m.jpg Zorn der Bahrainsleute von SaudisGelage in ihrem Land http://www.erfan.ir/deutsch/80388.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88540_429143_m.jpg Justizminister will Kopftuch verbieten http://www.erfan.ir/deutsch/80389.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88541_Thumb_44577_images.jpg Italien plant staatliche Anerkennung für Imame http://www.erfan.ir/deutsch/80390.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88687_429143_m.jpg Zusammenstöße vor Al-Aksa-Moschee in Jerusalem http://www.erfan.ir/deutsch/80391.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88688_527215.jpg EuGH-Anwältin: Kopftuchverbot ist diskriminierend http://www.erfan.ir/deutsch/80392.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88689_429143_m.jpg Ist Afghanistans Uranium geplündert? http://www.erfan.ir/deutsch/80393.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88690_429143_m.jpg Verherrlichen von "Sayed Hussain Anwari http://www.erfan.ir/deutsch/80394.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88763_429143_m.jpg Terror macht traurig. Tun wir was dagegen! http://www.erfan.ir/deutsch/80395.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88765_437667_m.jpg Wie gelangen wir zum Kapitän? http://www.erfan.ir/deutsch/80397.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88768_429143_m.jpg Muslim wird neuer UN-Berichterstatter für Religionsfreiheit http://www.erfan.ir/deutsch/80398.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88882_429143_m.jpg Saudi-Flugzeugs Landung am Flughafen Ben Gurion in Israel http://www.erfan.ir/deutsch/80399.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88883_0104d4c63c26a5c3a7c56cc0eac.jpg Kirche öffnet Pfarrheim für Muslimen http://www.erfan.ir/deutsch/80400.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/88884_429143_m.jpg Sicherheitsmaßnahmen in europäischen Ländern verschärft http://www.erfan.ir/deutsch/80402.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89024_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Irak: 23 IS-Terroristen bei Luftangriffen getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80403.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89025_429143_m.jpg De Maiziere warnt vor einem Generalverdacht gegen alle Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/80404.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89026_Thumb_38220_q.jpg Tausende Venezuelaner überqueren Grenzübergang zu Kolumbien für Noteinkäufe http://www.erfan.ir/deutsch/80407.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89029_3007.jpg Märtyrertum des Imam Reza (AS) http://www.erfan.ir/deutsch/80408.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89184_429143_m.jpg Das Regime in Bahrain entzieht 208 Bahrainern die Staatsbürgerschaft http://www.erfan.ir/deutsch/80409.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89185_429143_m.jpg Putschversuch in der Türkei http://www.erfan.ir/deutsch/80410.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89282_429143_m.jpg Syrien: 21 Tote beim Angriff von Kampfflugzeuge der Anti-IS-Koalition http://www.erfan.ir/deutsch/80411.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89283_429143_m.jpg Türkei: 1500 Mitarbeiter des Finanzministeriums entlassen http://www.erfan.ir/deutsch/80412.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89365_429143_m.jpg Wissenschaftler kritisiert Medien http://www.erfan.ir/deutsch/80413.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89366_Thumb_40064_a-(1).jpg Pakistanische Regierung entführt schiitischen Geistliche in Mashhad http://www.erfan.ir/deutsch/80414.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89398_429143_m.jpg Prozess gegen Erstürmer der saudi-arabischen Botschaft in Teheran http://www.erfan.ir/deutsch/80415.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89399_429143_m.jpg Strategische Gebiete im Westen von Al-Anbar im Irak befreit http://www.erfan.ir/deutsch/80416.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89485_446876_m.jpg Die Pflichten eines Schiiten während der Verborgenheit Imam Mahdi’s http://www.erfan.ir/deutsch/80417.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89486_447011_m.jpg Mufakhara zwischen Imam Ali (a.s) und Imam Hussein (a.s) – redegewandter Vortrag über die eigenen Vorzüge http://www.erfan.ir/deutsch/80418.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89542_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Dutzende IS-Terroristen im Irak getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80419.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89543_429143_m.jpg „Wir sind in die IS-Medienfalle getappt“ http://www.erfan.ir/deutsch/80420.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89603_429143_m.jpg Ultimatum-Ende in Manbidsch: Syrische Kurden greifen IS-Stellungen an http://www.erfan.ir/deutsch/80421.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89604_Thumb_38220_q.jpg Afghanistan, Pakistan, Iran und UN beraten über afghanische Flüchtlinge http://www.erfan.ir/deutsch/80422.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89655_429143_m.jpg Bericht zum Ramadan-Bankett mit Persönlichkeiten aus Politik, Religion, Wirtschaft und Kultur http://www.erfan.ir/deutsch/80423.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89656_429143_m.jpg "Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers http://www.erfan.ir/deutsch/80424.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89714_429143_m.jpg Pressemitteilung: Zum Terrorakt gegen das Leben des Priesters von Rouen http://www.erfan.ir/deutsch/80425.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89715_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg So grausam foltert ISIS seine Gegner http://www.erfan.ir/deutsch/80426.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89793_429143_m.jpg Demonstration vor der Botschaft von Bahrain in Berlin http://www.erfan.ir/deutsch/80427.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89794_Thumb_40064_a-(1).jpg Europol: ISIS-Terroristen leben bei uns http://www.erfan.ir/deutsch/80428.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89861_429143_m.jpg Angriff auf Islamischen Studentenverein in Wien http://www.erfan.ir/deutsch/80429.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89862_429143_m.jpg Cobra in ganz Österreich in Alarmbereitschaft http://www.erfan.ir/deutsch/80430.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89887_429143_m.jpg Explosion in Ansbach http://www.erfan.ir/deutsch/80431.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89888_429143_m.jpg UNO: Zahl der Todesopfer in Afghanistan ist erschütternd http://www.erfan.ir/deutsch/80432.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89944_464826_m.jpg Deutschland Übergibt antike Koran-Manuskripte an Iran http://www.erfan.ir/deutsch/80433.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/07/89945_429143_m.jpg Bahrains Regime beginnt am Mittwoch Prozess gegen Sheikh Qassim http://www.erfan.ir/deutsch/80434.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90018_429143_m.jpg Muslimische Gemeinde lehnt Bestattung des Priester-Mörders ab http://www.erfan.ir/deutsch/80435.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90019_429143_m.jpg Fragwürdiger Tod eines politischen Gefangenen in Bahrain http://www.erfan.ir/deutsch/80437.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90068_429143_m.jpg Können unreine oder verunreinigte Dinge in Speisen durch Kochen in einen „Estehaaleh“-Zustand versetzt werden? http://www.erfan.ir/deutsch/80439.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90136_429143_m.jpg Angriff auf ein Hotel in Kabul http://www.erfan.ir/deutsch/80440.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90191_429143_m.jpg Frankreich: 20 Moscheen seit Dezember geschlossen http://www.erfan.ir/deutsch/80441.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90237_429143_m.jpg Israel erschwert Familienbesuche bei Gaza-Häftlingen http://www.erfan.ir/deutsch/80442.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90238_429143_m.jpg Kurdische Syrer übernehmen Kontrolle über 40% von Manbidsch http://www.erfan.ir/deutsch/80443.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90288_429143_m.jpg 285 Palästinensischer Häftlinge in Hungerstreik getreten http://www.erfan.ir/deutsch/80444.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90289_429143_m.jpg Teheraner Freitagsimam prangert die saudische Politik bei Hadsch-Zeremonien an http://www.erfan.ir/deutsch/80445.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90332_429143_m.jpg Seit Oktober 2015 sind 2320 palästinensische Kinder festgenommen http://www.erfan.ir/deutsch/80446.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90333_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Russland liefert iranischen Streitkräfte Klaschnikow vom Typ AK-103 http://www.erfan.ir/deutsch/80447.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90389_429143_m.jpg Islam nicht mitGewalt gleichsetzen" http://www.erfan.ir/deutsch/80448.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90390_429143_m.jpg Bürgermeister will Debatte über Rolle von Religion http://www.erfan.ir/deutsch/80449.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90438_429143_m.jpg Anschlag auf irakischen Verteidigungsminister http://www.erfan.ir/deutsch/80450.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90439_Thumb_38220_q.jpg Richterverband offen für Kopftuchverbot http://www.erfan.ir/deutsch/80451.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90481_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Woher das Geld für die Gotteskrieger von "IS" kommt http://www.erfan.ir/deutsch/80452.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90482_429143_m.jpg Verurteilung der jüngsten barbarischen Terroranschläge http://www.erfan.ir/deutsch/80453.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90545_429143_m.jpg Gabriel sendet scharfe Warnung an Saudi-Arabien http://www.erfan.ir/deutsch/80454.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90546_429143_m.jpg Israel ist illegal http://www.erfan.ir/deutsch/80456.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90662_429143_m.jpg Israels 100-Jahr-Besatzungsfeier kann abgesagt werden http://www.erfan.ir/deutsch/80457.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90663_429143_m.jpg Zahl muslimischer Bestattungen nimmt zu http://www.erfan.ir/deutsch/80458.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90731_429143_m.jpg Deutschland setzt sich für Errichtung einer Luftbrücke für Hilfen nach Syrien ein http://www.erfan.ir/deutsch/80459.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90732_429143_m.jpg Verfassungsschutz beobachtet „Identitäre Bewegung“ http://www.erfan.ir/deutsch/80460.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90776_433991_m.jpg Generalsekretär der Ahlulbayt Weltversammlung bei einem TV-Interview im Imam-Reza-Schrein http://www.erfan.ir/deutsch/80461.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90777_437667_m.jpg Ihr Terroristen könnt unserem Propheten nichts anhaben! http://www.erfan.ir/deutsch/80462.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90833_429143_m.jpg Palästinensische Regierung fordert echte Sanktionen gegen Israel http://www.erfan.ir/deutsch/80463.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90834_429143_m.jpg Vatikan sieht interreligiösen Dialog als Mittel gegen Terror http://www.erfan.ir/deutsch/80464.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90878_429143_m.jpg Israel zerstört Häuser von 10 Palästinensern http://www.erfan.ir/deutsch/80465.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90879_429143_m.jpg Iran: Bewaffnete Auseinandersetzung in Kermanschah http://www.erfan.ir/deutsch/80466.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90926_429143_m.jpg Großes Interesse an Religionsprojekt in Moschee http://www.erfan.ir/deutsch/80467.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90927_429143_m.jpg Iran verurteilt saudische Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser im Jemen http://www.erfan.ir/deutsch/80468.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90972_429143_m.jpg Hunderte blockieren Thügida http://www.erfan.ir/deutsch/80469.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/90973_429143_m.jpg IS-Rekruten haben kaum Islamkenntnisse http://www.erfan.ir/deutsch/80470.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91038_429143_m.jpg Seyed Hassan Nasrallah: Hisbollah wird möglichen Kampf gegen Israel gewinnen http://www.erfan.ir/deutsch/80471.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91039_429143_m.jpg menschen hier pdf download http://www.erfan.ir/deutsch/80472.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91121_429143_m.jpg Jemen: Saudi-Arabien setzt Luftangriffe auf das Sicherheitsgebäude in Saade fort http://www.erfan.ir/deutsch/80473.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91122_429143_m.jpg Wissenschaftlerin: Über westliche Geschlechterordnung nachdenken http://www.erfan.ir/deutsch/80474.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91175_429143_m.jpg 9 Tote und Verletze in Bagdad http://www.erfan.ir/deutsch/80475.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91176_429143_m.jpg Nazimobil oder doch nur Parteiwagen? AfD dementiert Hitler-Symbolik auf Nummernschild http://www.erfan.ir/deutsch/80476.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91263_527215.jpg Was ist in Deutschland wo verboten http://www.erfan.ir/deutsch/80477.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91264_429143_m.jpg Irakische Armee befreit Stadt Kajara http://www.erfan.ir/deutsch/80478.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91360_429143_m.jpg Aleppo: Regierungsarmee zerstört Verbindungsstraße zwischen Terroristen-Stellungen http://www.erfan.ir/deutsch/80479.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91361_Thumb_40072_a-(9).jpg Gericht kippt Burkini-Verbot http://www.erfan.ir/deutsch/80480.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91439_429143_m.jpg Irak: 19 Tote und Verletzte bei zwei Bombenanschlägen in Bagdad http://www.erfan.ir/deutsch/80481.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91440_429143_m.jpg Bombe explodiert vor Kriminologie-Institut in Brüssel http://www.erfan.ir/deutsch/80482.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91441_429143_m.jpg Polizei zwingt Frau zum Ausziehen ihrer Kleidung http://www.erfan.ir/deutsch/80483.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91507_429143_m.jpg ISIS Parade in Prag verursacht öffentliche Panik http://www.erfan.ir/deutsch/80484.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91508_429143_m.jpg Islamophobie, ein Hindernis für den Ausbau der schiitischen Zentrum in Amerika http://www.erfan.ir/deutsch/80485.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/08/91509_429143_m.jpg Schottland und Kanada führen Hijab als Polizeiuniform ein http://www.erfan.ir/deutsch/80486.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91575_429143_m.jpg Gesetz gegen Extremisten in der Bundeswehr http://www.erfan.ir/deutsch/80488.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91677_429143_m.jpg Irakische Flüchtlinge kehren in die Provinz al-Anbar zurück http://www.erfan.ir/deutsch/80489.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91678_468808_m.jpg Gedenkveranstaltung zum Martyrium von Imam Baqir (a.) und der Todesopfer von Mina http://www.erfan.ir/deutsch/80490.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91679_429143_m.jpg Soziologin erhält Höffmann-Wissenschaftspreis http://www.erfan.ir/deutsch/80491.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91792_451588.jpg Hadsch-Botschaft des Revolutionsoberhauptes Ajatollah Khamenei http://www.erfan.ir/deutsch/80492.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91793_429143_m.jpg Ammar al-Hakim wird Vorsitzender der irakischen Nationalallianz http://www.erfan.ir/deutsch/80493.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91794_429143_m.jpg Theologe sieht Wandel des Islam in Europa http://www.erfan.ir/deutsch/80494.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91953_527215.jpg Türkei erlaubt Kopftuch für Polizistinnen http://www.erfan.ir/deutsch/80495.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91954_429143_m.jpg Islamrat: „Forderungen sind kontraproduktiv“ http://www.erfan.ir/deutsch/80496.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91955_kk.jpg Saudischer Mufti ruft öffentlich zur Ermordung von Schiiten, Christen und Juden auf http://www.erfan.ir/deutsch/80498.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/91958_444_3_444304.jpg Ersazt Zermonie von Al-Kazemaynsschreins Flagge http://www.erfan.ir/deutsch/80499.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92055_429143_m.jpg Mindestens 35 Tote bei Selbstmordanschlägen in Bagdad http://www.erfan.ir/deutsch/80500.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92056_429143_m.jpg Terrorismus ist Krieg innerhalb des Islam“ http://www.erfan.ir/deutsch/80501.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92057_527215.jpg Weil du ein Kopftuch trägst, bist du eine unterdrückte Frau und merkst das nicht einmal“ http://www.erfan.ir/deutsch/80502.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92058_429143_m.jpg Ayatollah Noori betonte die Rolle der Imams der Moscheen http://www.erfan.ir/deutsch/80503.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92228_429143_m.jpg Antisaudische Demonstration vor der saudischen Botschaft in Berlin http://www.erfan.ir/deutsch/80504.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92229_kk.jpg 239 Pilger bei diesjähriger Pilgerfahrt gestorben http://www.erfan.ir/deutsch/80505.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92230_429143_m.jpg Libyen-Friedenskonferenz findet in Algerien statt http://www.erfan.ir/deutsch/80506.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92231_Thumb_44577_images.jpg Allah ganz nah http://www.erfan.ir/deutsch/80507.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92232_527215.jpg Englischer Schriftstellerin betonte die Bekämpfung der Islamfeindlichkeit http://www.erfan.ir/deutsch/80508.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92429_429143_m.jpg Terroralarm in Ankara: Anschlagsdrohung gegen deutsche Botschaft http://www.erfan.ir/deutsch/80509.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92430_110096.jpg Veranstaltung zum Fest von Ghadir http://www.erfan.ir/deutsch/80510.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92431_429143_m.jpg Polizei nimmt drei mutmaßliche IS-Mitglieder fest http://www.erfan.ir/deutsch/80511.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92432_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Mutmaßliche IS-Mitglieder hatten Verbindung zu Paris-Attentätern http://www.erfan.ir/deutsch/80512.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92544_429143_m.jpg Mehr als 500 Terroristen wollen Anschläge in Europa machen http://www.erfan.ir/deutsch/80515.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92547_429143_m.jpg Brandstiftung in islamischem Zentrum in Florida http://www.erfan.ir/deutsch/80516.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92620_429143_m.jpg Russland meldet den Tod von 250 IS-Kämpfern http://www.erfan.ir/deutsch/80517.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92621_429143_m.jpg Rechtsextreme und Flüchtlinge attackieren sich http://www.erfan.ir/deutsch/80518.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92622_429143_m.jpg Interreligiöse Einheit in Indien http://www.erfan.ir/deutsch/80519.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92623_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Somalia: Mehrere Menschen sterben bei Anschlag auf Strandlokal in Mogadischu http://www.erfan.ir/deutsch/80520.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92624_429143_m.jpg Selbstmörderisches Kind in Kirkuk verhaftet http://www.erfan.ir/deutsch/80521.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92625_429143_m.jpg Großmufti: Muslime sind die „ersten Opfer“ des Terrors http://www.erfan.ir/deutsch/80522.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92733_429143_m.jpg 26 Soldaten der syrischen Armee wegen amerikanischer Angriffe getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80523.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92734_429143_m.jpg Lange Nacht der Religionen in Berlin http://www.erfan.ir/deutsch/80524.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92820_447011_m.jpg Wie ein bestrafter Dieb über Imam Ali (a.) sprach http://www.erfan.ir/deutsch/80525.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92865_429143_m.jpg Heftige Kämpfe in Damaskus trotz Waffenruhe http://www.erfan.ir/deutsch/80527.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92956_429143_m.jpg Irak: Armee startet neue Operationen in al-Anbar und Salaheddin http://www.erfan.ir/deutsch/80528.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/92957_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg USA: Explosion nahe S-Bahn-Station in New Jersey http://www.erfan.ir/deutsch/80529.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95481_429143_m.jpg Australier gegen Einwanderung von Muslimen http://www.erfan.ir/deutsch/80530.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95482_429143_m.jpg Tag der offenen Moschee 2016 in Köln http://www.erfan.ir/deutsch/80531.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95529_429143_m.jpg USA nutzen im Irak Munition mit weißem Phosphor - Medien http://www.erfan.ir/deutsch/80532.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95530_176138223140111111902422215250134186175164175.jpg Nachteile durch Kopftuch bei Jobsuche http://www.erfan.ir/deutsch/80533.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95608_447825.jpg Vierte „Qadir-Konferenz wird morgen in Deutschland veranstaltet http://www.erfan.ir/deutsch/80534.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95609_429143_m.jpg Afghanistan: Hezb-e Islami will an der Seite der Regierungssoldaten gegen Rebellen kämpfen http://www.erfan.ir/deutsch/80535.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95679_429143_m.jpg Die nigerische Armee hat 38 Terroristen von Boko Haram getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80536.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95680_429143_m.jpg Irans Humanitäts Hilfe für die schiitische Stadt Al-Fu'ah und Kafrya http://www.erfan.ir/deutsch/80537.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95810_99bbc73e124513fa1a59e628ebc53a97.jpg Palästina: Festnahme von 79 Reportern seit Beginn der 3.Intifada http://www.erfan.ir/deutsch/80538.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/09/95811_429143_m.jpg Ausstellung zum Thema Pilgern http://www.erfan.ir/deutsch/80539.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/95915_429143_m.jpg Brennende Moscheen werden den Himmel erhellen“ http://www.erfan.ir/deutsch/80541.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96177_429143_m.jpg Großbritannien schickt 250 weitere Soldaten in den Irak http://www.erfan.ir/deutsch/80542.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96178_429143_m.jpg Politik muss Rechtspopulisten mehr Bürgernähe entgegensetzen“ http://www.erfan.ir/deutsch/80544.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96309_429143_m.jpg Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands : Beschwerde an den Rundfunkrat http://www.erfan.ir/deutsch/80545.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96311_images.gif Pressemitteilung: Stellungnahme zu den Beiträgen des Deutschlandfunks zur schiitischen Sicht auf den Koran http://www.erfan.ir/deutsch/80546.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96312_429143_m.jpg Marwa El Sherbini-Stipendium ausgeschrieben http://www.erfan.ir/deutsch/80547.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96313_429143_m.jpg Irans Außenminister Zarif verurteilt saudischen Angriff auf Trauerfeier in Sanaa http://www.erfan.ir/deutsch/80548.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96314_455426.jpg Die Ermordung eines schiitischen Aktivisten in Karachi http://www.erfan.ir/deutsch/80549.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96315_429143_m.jpg Islamrat kritisiert Berliner Entscheidung http://www.erfan.ir/deutsch/80550.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96486_429143_m.jpg Landtag lehnt „Burkaverbot“ ab http://www.erfan.ir/deutsch/80552.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96488_527215.jpg Erklärung zum Rechtsurteil bezüglich des Fahrradfahrens http://www.erfan.ir/deutsch/80554.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96490_444_3_444304.jpg Plan der Al Nour Moschee am Freitag http://www.erfan.ir/deutsch/80555.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96491_444_3_444304.jpg Bangladesch: Ein Toter und viele Verletzte bei Anschlag http://www.erfan.ir/deutsch/80556.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96623_1171006511341231764318617783381702614561.jpg In der Schule Imam Huseins (Friede sei mit ihm) (2) http://www.erfan.ir/deutsch/80557.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96624_133671941581314118347212742271741401945596.jpg In der Schule Imam Huseins (Friede sei ihm) (1) http://www.erfan.ir/deutsch/80558.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96625_1202536319312923280521116784225168856.jpg Muharram – Ein Versprechen http://www.erfan.ir/deutsch/80559.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/10/96626_1242022252182341903993711422611001696202.jpg Hussein … http://www.erfan.ir/deutsch/80560.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80561.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80562.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80563.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80564.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80565.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80566.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80567.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80568.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80569.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80570.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80571.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80572.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80574.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80576.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80577.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80579.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80580.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80581.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80583.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80584.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80586.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80587.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80588.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80592.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97209_429143_m.jpg Özoguz wirft CSU "Generalverdacht gegen Muslime" vor http://www.erfan.ir/deutsch/80593.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97210_444_3_444304.jpg Mindestens 800.000 afghanische Flüchtlinge kehrten in den letzten 10 Monaten zurück http://www.erfan.ir/deutsch/80594.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97211_429143_m.jpg Die 16. Islamwoche in Berlin http://www.erfan.ir/deutsch/80595.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97268_444_3_444304.jpg Deutschland: Burka-Verbot in Sachsen http://www.erfan.ir/deutsch/80596.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97269_444_3_444304.jpg Teheran-Kerbela-Zug in Betrieb genommen http://www.erfan.ir/deutsch/80597.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97270_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg WHO: Zahl der Todesopfer im Jemen-Krieg mehr als 7.000 http://www.erfan.ir/deutsch/80602.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97374_527215.jpg Ist das Kopftuch rückständig? http://www.erfan.ir/deutsch/80603.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97375_429143_m.jpg Erste verschleierte Ministerin im türkischen Kabinett http://www.erfan.ir/deutsch/80604.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97376_429143_m.jpg Ein Eisgeschäft bediente verschleierte Frauen kostenlos am Geburtstag von Imam Reza http://www.erfan.ir/deutsch/80605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97616_429143_m.jpg Israel baut 7.000 neue Wohnungen in Ost-Jerusalem http://www.erfan.ir/deutsch/80606.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97629_451588.jpg Plakat mit Imam Chamenei in Augsburg: Über den Brief an die Jugend im Westen http://www.erfan.ir/deutsch/80611.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97635_437667_m.jpg Die Rückkehr von Imam al-Mahdi (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/80612.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97636_444_3_444304.jpg Brief Imam Mahdis (a.) an seinen letzten Botschafter [safir] Ali ibn Muhammad al-Sammari sechs Tage vor dessen Ableben http://www.erfan.ir/deutsch/80613.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97726_1397689194_165tk3y.jpg Warum hat nur Imam Hussein (a.) ein Arbain? http://www.erfan.ir/deutsch/80614.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97727_752702_464471.jpg Die heutigen Schlachtfelder von Karbala – Sayyid Haschim Al-Haydari über den weltweiten Widerstand gegen Yazid http://www.erfan.ir/deutsch/80616.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97833_429143_m.jpg Irakische Einheiten in den Stadtteil "Qadessia" einmarschiert http://www.erfan.ir/deutsch/80617.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97834_429143_m.jpg Verwaltungsgericht stoppt Moscheebau http://www.erfan.ir/deutsch/80618.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97835_429143_m.jpg Freitagsansprache von 26.08.2016 ( Die göttliche Rechtleitung) http://www.erfan.ir/deutsch/80619.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97908_429143_m.jpg Wachsende Ängste unter Amerikas Muslimen http://www.erfan.ir/deutsch/80620.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80621.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/97909_500x312_1442820302912683.jpg Revolutionsführer: US-Krieg gegen Syrien wird Desaster hervorrufen http://www.erfan.ir/deutsch/80624.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80625.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80626.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98071_429143_m.jpg Razzia gegen Islamisten-Nest: Hunderte Polizisten in zehn Bundesländern im Einsatz http://www.erfan.ir/deutsch/80627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98072_429143_m.jpg Frau mit Kopftuch attackiert http://www.erfan.ir/deutsch/80628.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98073_444_3_444304.jpg Neun Tote bei Selbstmordanschlag im Westen Von Kerbela http://www.erfan.ir/deutsch/80631.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98583_429143_m.jpg Explosion bei Arbain-Veranstaltung in Kabul - viele Tote und Verletzte http://www.erfan.ir/deutsch/80633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/11/98585_429143_m.jpg Rund 1000 IS-Terroristen bei Mossul-Offensive getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80634.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98654_429143_m.jpg AfD hat sich als Sammelbecken für Frustrierte etabliert http://www.erfan.ir/deutsch/80635.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98655_429143_m.jpg Straßenbahnfahrer soll Jugendliche mit Kopftuch ausgewiesen haben http://www.erfan.ir/deutsch/80636.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98692_429143_m.jpg Pentagon: Iranisches Boot richtete Waffe auf US-Hubschrauber http://www.erfan.ir/deutsch/80637.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98693_429143_m.jpg Mindestens zehn Tote bei Bombenanschlag auf Markt http://www.erfan.ir/deutsch/80638.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98747_429143_m.jpg Ankara erkennt Regierung der nationalen Rettung in Jemen nicht an http://www.erfan.ir/deutsch/80639.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98748_527215.jpg Rechtspopulisten in Europa http://www.erfan.ir/deutsch/80641.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98855_429143_m.jpg Mehr als 85.000 Iraker seit Beginn der Mossul-Offensive auf der Flucht http://www.erfan.ir/deutsch/80642.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98856_500x312_1442820302912683.jpg Wir Muslime“ – Hoffnung auf Einigkeit http://www.erfan.ir/deutsch/80643.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98905_429143_m.jpg Ägypische Regierung löst Dutzende Verbände auf http://www.erfan.ir/deutsch/80644.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98906_527215.jpg Warum wir uns endlich integrieren müssen http://www.erfan.ir/deutsch/80645.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98969_429143_m.jpg Muskelshirt und Röhrenjeans: Der Hidschab des Mannes http://www.erfan.ir/deutsch/80646.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98970_500x312_1442820302912683.jpg Die mediale Darstellung des Islam: Muhammad-Karikaturen im Spannungsfeld von Pressefreiheit, Persönlichkeitsrecht und Religionsf http://www.erfan.ir/deutsch/80647.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/98971_451588.jpg Der Imam-Chamene’i-Schal und seine Bedeutung http://www.erfan.ir/deutsch/80648.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99054_429143_m.jpg Gottesbeweise: Eine Übersicht über die Wege der rationalen Gotteserkenntnis http://www.erfan.ir/deutsch/80649.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99055_451588.jpg Imam Khamenei, die Kriegsfront und Märtyrer-Familien (Teil: 1) http://www.erfan.ir/deutsch/80650.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99094_121-1.jpeg Der Ramadan für eine deutsche Muslima http://www.erfan.ir/deutsch/80651.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99095_500x312_1442820302912683.jpg Der Monat der Selbsterkenntnis http://www.erfan.ir/deutsch/80652.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99150_429143_m.jpg Rechtsextreme setzen Stadtrat unter Druck http://www.erfan.ir/deutsch/80653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99151_429143_m.jpg Islam-Stiftung in Frankreich gestartet http://www.erfan.ir/deutsch/80657.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99310_429143_m.jpg Bombenleger von Dresdner Moschee gefasst http://www.erfan.ir/deutsch/80658.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99311_429143_m.jpg Kompromiss zum Thema religiöse Kleidung im Gericht naht http://www.erfan.ir/deutsch/80660.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99437_527215.jpg Merkel fordert Burka-Verbot in Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/80661.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99438_429143_m.jpg IS marschiert wieder in Palmyra ein http://www.erfan.ir/deutsch/80662.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99439_429143_m.jpg Mindestens zwölf Menschen sterben bei Selbstmordanschlag http://www.erfan.ir/deutsch/80663.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99527_429143_m.jpg Außenminister Zarif: Iran hilft weiter zur Herstellung von Stabilität im Irak http://www.erfan.ir/deutsch/80667.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99629_437667_m.jpg Imam Jafar as-Sadiq (ع) und die Rotation der Erde um die Sonne http://www.erfan.ir/deutsch/80668.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99630_446876_m.jpg Die Zeichen von Imam az-Zaman (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/80670.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99632_429143_m.jpg Umzug der Seele http://www.erfan.ir/deutsch/80676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99790_437667_m.jpg Der Diskurs der Islamischen Revolution und der Gedanke der Einheit in der Islamischen Welt (anlässlich der Woche der Einheit - 2 http://www.erfan.ir/deutsch/80677.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99791_429143_m.jpg Über- und Untertreibung - Hauptgefahren für die Einheit (anlässlich der Woche der Einheit 3 http://www.erfan.ir/deutsch/80678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99792_446876_m.jpg Jahrestag des Beginns des Imamats von Imam Mahdi (sein Erscheinen möge Gott beschleunigen) http://www.erfan.ir/deutsch/80679.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99793_500x312_1442820302912683.jpg Die Bedeutung der Einheit und der Vereinigung der Schiiten und Sunniten (anlässlich der Woche der Einheit - Teil 1) http://www.erfan.ir/deutsch/80680.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99884_429143_m.jpg 13 Tote und 48 Verletzte bei Explosion in türkischer Stadt Kayseri http://www.erfan.ir/deutsch/80681.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99885_451588.jpg Das geehrte Revolutionsoberhaupt: England ist stets Quelle der Drohung, Verderbtheit und Katastrophe gewesen http://www.erfan.ir/deutsch/80682.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99967_429143_m.jpg Moskau: Iran, Russland und die Türkei unterstreichen politische Lösung der Syrien-Krise http://www.erfan.ir/deutsch/80683.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/99968_500x312_1442820302912683.jpg Syrien: US-Kampfflugzeuge griffen IS-Stellungen in Palmyra an http://www.erfan.ir/deutsch/80684.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100022_429143_m.jpg The Intependent: Geheime Waffenverkäufe an Saudi-Arabien http://www.erfan.ir/deutsch/80685.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100023_121-1.jpeg Weitere islamfeindliche Aktionen geplant http://www.erfan.ir/deutsch/80686.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100075_429143_m.jpg Londoner Muslime helfen Obdachlosen – mit Tonnen an Lebensmitteln über Weihnachten http://www.erfan.ir/deutsch/80687.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100076_500x312_1442820302912683.jpg Die islamische Versschule – Teil 1 http://www.erfan.ir/deutsch/80690.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100219_437667_m.jpg Islamischer Kulturverein Imam Hossein(as) e.V. : PRESSEMITTEILUNG: „Anschläge von Berlin http://www.erfan.ir/deutsch/80691.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100221_581a4b6805fd6.jpg Wann ist eine Revolution eine Revolution? http://www.erfan.ir/deutsch/80692.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100289_429143_m.jpg Syrien: Aleppo vollständig unter Kontrolle der Regierung http://www.erfan.ir/deutsch/80693.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100290_429143_m.jpg Zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt http://www.erfan.ir/deutsch/80694.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100336_429143_m.jpg Video: IS-Terroristen verbrennen türkische Soldaten http://www.erfan.ir/deutsch/80695.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100337_500x312_1442820302912683.jpg Zahl der Salafisten in Deutschland stark gestiegen http://www.erfan.ir/deutsch/80696.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100412_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Irak: Rund 26000 Tote und Verletzte im Jahr 2016 http://www.erfan.ir/deutsch/80697.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100413_429143_m.jpg USA verlegen 2.000 Kampfpanzer und die 10. Luftwaffenbrigade nach Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/80698.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100488_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Türkei stationiert neue militärische Ausrüstung an ihrer Grenze zu Syrien http://www.erfan.ir/deutsch/80699.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100489_429143_m.jpg Militär erobert letzte Boko-Haram-Hochburg http://www.erfan.ir/deutsch/80700.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100587_429143_m.jpg Explosion im libanesischen Baalbek http://www.erfan.ir/deutsch/80701.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100588_429143_m.jpg Mögliche Helfer und Fluchtroute nach Berlin-Terror im Fokus http://www.erfan.ir/deutsch/80702.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100647_570bf6bce53dd.jpg Maschhad: Olympiade einheimischer und traditioneller Frauenspiele islamischer Länder http://www.erfan.ir/deutsch/80703.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2016/12/100648_57684eb674d96.jpg Die Geburt Jesu im Koran http://www.erfan.ir/deutsch/80704.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100711_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Nato: Große Wahrscheinlichkeit für Zunahme des Krieges in Afghanistan http://www.erfan.ir/deutsch/80705.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100712_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Versuchte Brandstiftung an Moschee-Komplex http://www.erfan.ir/deutsch/80706.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100762_429143_m.jpg Schießerei in Moschee in Istanbul hinterlässt mindestens zwei Verletzte http://www.erfan.ir/deutsch/80707.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100763_429143_m.jpg Drohungen gegen Erzbischof: Gericht gibt AfD recht http://www.erfan.ir/deutsch/80708.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100809_429143_m.jpg Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach mutmaßlichem Attentäter http://www.erfan.ir/deutsch/80709.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100810_429143_m.jpg Nach Einschätzungen des Verfassungsschutzes hat das Pegida-Bündnis in Bayern viele seiner Mitglieder verloren. An den Demonstrat http://www.erfan.ir/deutsch/80710.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100862_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Entlasteter Verdächtiger beschuldigt Polizei http://www.erfan.ir/deutsch/80711.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100863_429143_m.jpg 74 islamische Seelsorger zertifiziert http://www.erfan.ir/deutsch/80712.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100916_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg 6.878 irakische Zivilisten im Jahr 2016 getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80713.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100917_429143_m.jpg Absolventen sind als Religionslehrer gefragt http://www.erfan.ir/deutsch/80714.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/100960_429143_m.jpg Proteste gegen rechtspopulistische ENF-Tagung http://www.erfan.ir/deutsch/80715.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80716.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101056_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg IS-Terrorverdächtiger aus dem Saarland bei Facebook rekrutiert http://www.erfan.ir/deutsch/80717.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80718.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101115_429143_m.jpg Autobombe tötet Dutzende Menschen in Rebellenstadt http://www.erfan.ir/deutsch/80720.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101117_429143_m.jpg Friedensmarsch für Aleppo erreicht Dresden http://www.erfan.ir/deutsch/80721.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101182_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Syrien: Wiederaufbauplan für Alleppo beschlossen http://www.erfan.ir/deutsch/80722.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101183_429143_m.jpg Papst gegen ein Kopftuchverbot http://www.erfan.ir/deutsch/80723.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101266_57f2bda036d63.jpg Irak: Fünf iranishe Pilger sterben bei Hotelbrand in Kerbala http://www.erfan.ir/deutsch/80724.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101267_5759c6b4f2955.jpg 43 Tausend potentielle Extremisten in Deutschland befürchtet http://www.erfan.ir/deutsch/80725.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101268_581a4b6805fd6.jpg Yavuz Özoguz: Dürfen Christen Allah sagen? http://www.erfan.ir/deutsch/80726.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101342_429143_m.jpg CSU begrüßt Urteil zum Schwimmunterricht http://www.erfan.ir/deutsch/80727.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101343_429143_m.jpg Busfahrer hetzt gegen Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/80729.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101416_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg ISIS: Kleinkind muss Gefangenen erschießen http://www.erfan.ir/deutsch/80730.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101417_429143_m.jpg CSU weit vorn – SPD verliert, AfD gewinnt http://www.erfan.ir/deutsch/80731.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101496_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Irak: Weitere Bezirke von Mossul von IS befreit http://www.erfan.ir/deutsch/80732.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101497_429143_m.jpg Erste schiitische Ministerin Deutschlands http://www.erfan.ir/deutsch/80733.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101498_500x312_1442820302912683.jpg Produktion von umstrittenen Schuhen in Amerika http://www.erfan.ir/deutsch/80734.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80735.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101560_429143_m.jpg Anti-Terror-Einsatz in Problemviertel Molenbeek http://www.erfan.ir/deutsch/80736.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101561_121-1.jpeg Turkei macht sich Sorgen um Wohl der Muslime nach Moskauer Bombenanschlägen http://www.erfan.ir/deutsch/80737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101624_429143_m.jpg 21 Tote und 46 Verletzte bei drei Bombenanschlägen im Irak http://www.erfan.ir/deutsch/80738.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101625_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Russlands Sicherheitschef: USA an europäischer Flüchtlingskrise schuld http://www.erfan.ir/deutsch/80739.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101626_121-1.jpeg Yavuz Özoguz: "Die Deutsche Islamkonferenz ist eine Demütigungsveranstaltung" http://www.erfan.ir/deutsch/80740.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101697_570d530787bd9.jpg Glückwünsche zum Jahrestag der Geburt des Propheten und Imam Sadeqs -a.s.- http://www.erfan.ir/deutsch/80741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101698_570d530787bd9.jpg Weitere Einzelheiten über Rigi und seine Festnahme http://www.erfan.ir/deutsch/80742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101757_429143_m.jpg Irakische Armee rückt erstmals im Westen Mossuls ein http://www.erfan.ir/deutsch/80743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101758_429143_m.jpg Bundesverfassungsgericht lehnt NPD-Verbot ab http://www.erfan.ir/deutsch/80744.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101833_527215.jpg Lehrerin mit Kopftuch bekommt kein Schmerzensgeld http://www.erfan.ir/deutsch/80745.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101834_429143_m.jpg Trotz hitziger Debatten um Islam - hohes Spendenaufkommen und Engagement für Flüchtlinge http://www.erfan.ir/deutsch/80746.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101900_5098b3380a0fb24caee411a946fff111.jpg Türkengasse in Denkendorf http://www.erfan.ir/deutsch/80747.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101901_52ffd33b160ee.jpg Kerbela, Karbala http://www.erfan.ir/deutsch/80748.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101970_527215.jpg Stuttgarter eilen muslimischer Bloggerin zu Hilfe http://www.erfan.ir/deutsch/80749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/101971_429143_m.jpg Kanuri http://www.erfan.ir/deutsch/80750.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102028_11005.jpg Der sichere Pfad http://www.erfan.ir/deutsch/80751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102029_557490_479213.jpg Burgen der Osmanen in Ungarn http://www.erfan.ir/deutsch/80752.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102117_406490_448117.jpg Islamischer Friedhof Altach http://www.erfan.ir/deutsch/80753.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102118_406490_448117.jpg Dhul-Hidscha http://www.erfan.ir/deutsch/80754.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102176_429143_m.jpg Palästinenser demonstrieren vor Knesset http://www.erfan.ir/deutsch/80755.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102177_429143_m.jpg SPD verteidigt Staatsvertrag mit Muslimen http://www.erfan.ir/deutsch/80756.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102262_429143_m.jpg Festnahme von 2 mutmaßlichen IS-Anhängern in Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/80757.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102263_121-1.jpeg Rafah-Grenzübergang für drei Tage geöffnet http://www.erfan.ir/deutsch/80758.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102311_429143_m.jpg Abbas reist zur Eröffnung der palästinensischen Botschaft nach Pakistan http://www.erfan.ir/deutsch/80759.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/01/102312_429143_m.jpg Zahl der islamischen Bestattungen steigt http://www.erfan.ir/deutsch/80760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102406_429143_m.jpg Öster­reich­weit erstes Ins­titut für Isla­mische Theologie http://www.erfan.ir/deutsch/80761.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102407_429143_m.jpg Quebec: Sechs Tote nach Terroranschlag auf Abendgebet in Moschee – Viele Verletzte schweben noch in Lebensgefahr http://www.erfan.ir/deutsch/80762.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102408_429143_m.jpg Ali Akbar Velayati zum Vorsitzenden des Gründingsgremiums der Islamischen Azad-Universität ernannt http://www.erfan.ir/deutsch/80766.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102571_429143_m.jpg UNICEF: Mehr als 2 Millionen jemenitische Kinder leiden an Unterernährung http://www.erfan.ir/deutsch/80767.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102572_429143_m.jpg Muslime verurteilen Moscheeanschlag in Québec http://www.erfan.ir/deutsch/80768.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102573_121-1.jpeg Wann wird Deutschland endlich islamisch? – Teil 4: Die körperliche Unversehrtheit http://www.erfan.ir/deutsch/80769.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102695_429143_m.jpg UN-Sicherheitsrat streicht "Hekmatyar" aus Sanktionsliste http://www.erfan.ir/deutsch/80770.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80771.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102696_429143_m.jpg Farsi - an 14. Stelle der Wissenschaftssprachen weltweit http://www.erfan.ir/deutsch/80772.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102787_447011_m.jpg Imam Alis (ع) Märtyrium http://www.erfan.ir/deutsch/80773.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102788_437667_m.jpg Die Shia und die falsche Auffassung von dem Mahdi http://www.erfan.ir/deutsch/80774.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102789_446876_m.jpg Die Rückkehr von Imam al-Mahdi (عجل) http://www.erfan.ir/deutsch/80775.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80778.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102997_429143_m.jpg UNO: Entminung von Mossul kostet 50 Millionen Dollar http://www.erfan.ir/deutsch/80779.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102998_429143_m.jpg Tausende demonstrieren in Münster gegen die AfD http://www.erfan.ir/deutsch/80780.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/102999_429143_m.jpg Moschee mit Hundekot beworfen http://www.erfan.ir/deutsch/80782.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103106_429143_m.jpg Terrorakt: Ranghoher Kommandeur der irakischen Hisbollah getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80783.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103107_429143_m.jpg Senat nach Kopftuch-Urteil uneinig über Neutralitätsgesetz http://www.erfan.ir/deutsch/80784.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80785.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103108_7.jpg Unfehlbarkeit oder Ma’sumiyat Zahra’s (s.a) http://www.erfan.ir/deutsch/80786.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103191_35431.jpg Gedicht : Ya Zahraa http://www.erfan.ir/deutsch/80787.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103192_7.jpg Die wahrhaftige Märtyrerin Fatima az-Zahra‘ (s.a) (Teil 2) http://www.erfan.ir/deutsch/80788.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103193_Thumb_42794_0002.jpg Die wahrhaftige Märtyrerin Fatima az-Zahra‘ (s.a) (Teil 1) http://www.erfan.ir/deutsch/80789.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103194_7.jpg Die Heirat von Imam Ali (a.s) und Fatima (a.s) http://www.erfan.ir/deutsch/80790.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103331_451588.jpg Rede Imam Chameneis vor Offizieren der Luftwaffe http://www.erfan.ir/deutsch/80791.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80792.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80793.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80794.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80795.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103369_5807d6d106c7a.jpg Liebe Gottes als Sinn des Lebens http://www.erfan.ir/deutsch/80796.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103370_402263.png Memoiren von Heldinnen und Helden (anlässlich der vier Buchwidmungen von Ajatollah Khamenei) http://www.erfan.ir/deutsch/80797.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103440_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Autobombenanschlag in Bagdad - Dutzende Menschen sterben http://www.erfan.ir/deutsch/80798.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103441_429143_m.jpg Kundgebungen verlieren an Zulauf http://www.erfan.ir/deutsch/80799.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80800.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80801.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80802.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80803.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80804.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103595_406490_448117.jpg Wrestling der westlichen Weltpolitik http://www.erfan.ir/deutsch/80805.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80806.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80807.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103651_406490_448117.jpg Freitagsansprache von 25.11.2016 http://www.erfan.ir/deutsch/80808.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80809.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80810.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/02/103745_121-1.jpeg Taklif-Fest ( Das Fest der Engel des Paradieses ) http://www.erfan.ir/deutsch/80811.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80812.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80813.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80814.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80815.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80816.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103897_429143_m.jpg Fachtagung des ZMD für Prävention und Gefängnisseelsorge http://www.erfan.ir/deutsch/80817.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80818.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/103925_3007.jpg Die Wissenschaftskommission der Universität Warschau besuchen das Museum und die Bibliothek des heiligen Schreins von Imam Reza http://www.erfan.ir/deutsch/80819.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80820.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104028_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Zahl der deutschen Dschihadisten weiter gestiegen http://www.erfan.ir/deutsch/80821.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80822.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80823.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80824.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80825.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80826.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80828.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80829.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80830.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104148_451588.jpg Das geehrte Revolutionsoberhaupt: Die Zeit der Heiligen Verteidigung ist Reichtum des iranischen Volkes http://www.erfan.ir/deutsch/80831.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80832.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80833.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80834.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80835.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80836.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80837.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80838.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80839.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104211_451588.jpg Das geehrte Revolutionsoberhaupt: Wälder und Nauturressourcen müssen vor Zerstörung bewahrt werden http://www.erfan.ir/deutsch/80840.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80841.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104212_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Irak: Mindestens 30 Tote bei Selbstmordanschlag auf Hochzeit http://www.erfan.ir/deutsch/80842.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/03/104213_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Irak: Polizei befreit staatliche Gebäude im Westen von Mossul http://www.erfan.ir/deutsch/80843.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80844.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80845.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80846.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80848.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80849.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80850.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80851.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80852.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80853.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80854.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80855.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80857.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80859.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80860.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80861.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104477_527215.jpg Österreich beschließt Verbot von Burka http://www.erfan.ir/deutsch/80862.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80863.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80864.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80865.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104531_429143_m.jpg Der heilige Quran lehrt uns den Lebensweg http://www.erfan.ir/deutsch/80866.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80867.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104532_429143_m.jpg Je religiöser, desto toleranter“ http://www.erfan.ir/deutsch/80868.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80869.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80870.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104692_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg IS kontrolliert nur noch knapp 7 Prozent des Irak http://www.erfan.ir/deutsch/80871.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80872.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80873.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80874.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80875.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80876.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80877.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80878.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80879.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104781_464826_m.jpg Radikalisierten Jugendlichen geht es nicht um Religion http://www.erfan.ir/deutsch/80880.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80881.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80882.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104782_429143_m.jpg Was ist Islam? http://www.erfan.ir/deutsch/80883.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/104825_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Weißhelme berichten von mehr als 100 Toten http://www.erfan.ir/deutsch/80884.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80885.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80886.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80887.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80888.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105217_429143_m.jpg Proteste gegen AfD-Bundesparteitag http://www.erfan.ir/deutsch/80889.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80890.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80891.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105258_429143_m.jpg Löhrmann für finanzielle Förderung muslimischer Gemeinden http://www.erfan.ir/deutsch/80892.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80893.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/04/105328_3026.jpg Gäste aus Afrika zu Besuch im heiligen Schrein Imam Rezas ( Friede sei mit ihm ) http://www.erfan.ir/deutsch/80895.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80896.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80898.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105540_429143_m.jpg Pentagon: IS-Anführer in Afghanistan getötet http://www.erfan.ir/deutsch/80899.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105541_429143_m.jpg Größte schiitische Moschee in Schweden in Brand gesetzt http://www.erfan.ir/deutsch/80901.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105602_429143_m.jpg Bittgebet, Dua im Islam – Ausschnitte aus dem Buch Odatool Dae von Ibn Fehd Helli http://www.erfan.ir/deutsch/80902.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105603_121-1.jpeg Warum werden „Duas“ nicht beantwortet? – Auszug aus dem Buch „ODATOOL DAEE“ http://www.erfan.ir/deutsch/80904.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80905.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105666_429143_m.jpg Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ http://www.erfan.ir/deutsch/80906.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80907.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80908.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105704_429143_m.jpg Bundeskanzlerin Merkel gegen ein Islamgesetz http://www.erfan.ir/deutsch/80909.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80910.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105764_429143_m.jpg Israelische Sicherheitskräfte stürmen medizinisches Zentrum in Ramallah http://www.erfan.ir/deutsch/80911.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80912.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80913.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80914.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80916.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105892_429143_m.jpg Weltbank sagt wachsende Armut und Arbeitslosigkeit in Afghanistan voraus http://www.erfan.ir/deutsch/80917.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/105893_429143_m.jpg Terror - ein Synonym für muslimische Gewalt? http://www.erfan.ir/deutsch/80918.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80919.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80920.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80922.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80924.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80925.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106104_429143_m.jpg Laylatul Jumu’a – Freitagnacht http://www.erfan.ir/deutsch/80926.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106105_500x312_1442820302912683.jpg Überlieferungen über das Tragen von Ringen http://www.erfan.ir/deutsch/80928.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80929.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80930.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106166_04.png Wie man seine Konzentration während des Gebets fördern kann http://www.erfan.ir/deutsch/80931.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106167_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Wie wird Dua erhört? – aus dem Buch „Rüstung des Bittstellers“ http://www.erfan.ir/deutsch/80932.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106225_581a4b6805fd6.jpg 15. Scha’ban – Ein segensreicher Tag http://www.erfan.ir/deutsch/80933.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80934.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106226_57c9e430f1684.jpg Dua al-‚Ahd http://www.erfan.ir/deutsch/80935.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80936.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80937.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80938.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80939.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106331_446_9_446908.jpg Dua al-Ma’rifa-tul-Imam (ع) – Dua zum Erkennen Imam Mahdi (ع) http://www.erfan.ir/deutsch/80940.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80941.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106399_445883.jpg Dua al-Nudba – Bittgebet der Wehklage http://www.erfan.ir/deutsch/80942.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106400_446876_m.jpg Dua Allahumma Asleh – Bittgebet „Oh Allah, verbessere die Umstände http://www.erfan.ir/deutsch/80943.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106401_461114_m.jpg Dua Allahumma kun li waliyyik – Bittgebet zum Erflehen der Rückkehr des 12. Imams http://www.erfan.ir/deutsch/80944.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106402_Thumb_43190_CAYJBBX8CAAGU4B.jpg Hilferuf bei Imam Mahdi (ع) – Istighasa-e-Imam ‚Asr (ع) http://www.erfan.ir/deutsch/80945.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80946.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106434_461114_m.jpg Das Bittgebet ist die Rüstung des Gläubigen…“* http://www.erfan.ir/deutsch/80947.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106481_446876_m.jpg Salawat auf Imam Mahdi (ع) http://www.erfan.ir/deutsch/80948.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106482_121-1.jpeg Dua ‚Adeela – Bittgebet zum Schutz vor dem Verlust des Glaubens http://www.erfan.ir/deutsch/80949.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106541_429143_m.jpg Mehr als 600.000 Iraker seit Mossul-Befreiungsoperation auf der Flucht http://www.erfan.ir/deutsch/80950.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106542_451588.jpg Das geehrte Revolutionsoberhaupt: Sieger der Präsidentschaftswahl sind das Volk und die Staatsordnung der Islamischen Republik I http://www.erfan.ir/deutsch/80951.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80952.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80953.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106693_04.png Flüchtlinge besuchen KZ-Gedenkstätte Buchenwald http://www.erfan.ir/deutsch/80954.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106694_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Ausstellung: Islam und Menschenrechte http://www.erfan.ir/deutsch/80955.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106755_1-20.jpeg Kuwait hält zweitägiges Manöver in Gewässern des Persischen Golfs ab http://www.erfan.ir/deutsch/80956.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/106756_09.jpg Erklärung der Ahlulbayt Weltversammlung zur Verurteilung des heutigen Angriffs auf Ayatollah Scheich Isa Qasim http://www.erfan.ir/deutsch/80957.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80958.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80959.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80960.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108292_429143_m.jpg Flehen zu Gott http://www.erfan.ir/deutsch/80961.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80962.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108347_ax-mah-ramezan0-2017-05-24-13-00-36_jpg_pagespeed_ce_I3lmB_eiUm.jpg Imame als Stütze für Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/80963.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80964.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80965.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80966.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108478__1_~1.PNG Imam-Fortbildung in Frankfurt http://www.erfan.ir/deutsch/80967.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/05/108539_446_9_446908.jpg Dua Yastascheer http://www.erfan.ir/deutsch/80969.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80970.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80971.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108628_446_9_446908.jpg Dua at-Tathalul – Bittgebet des Gedemütigten http://www.erfan.ir/deutsch/80972.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108702_446_9_446908.jpg Dua Hifaz-ul-Iman – Bittgebet zur Bewahrung des Glaubens http://www.erfan.ir/deutsch/80973.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108703_446_9_446908.jpg Dua Kumayl http://www.erfan.ir/deutsch/80974.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80975.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80976.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108795_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Internationale Afghanistan-Friedenskonferenz beginnt in Kabul http://www.erfan.ir/deutsch/80977.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80978.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80979.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80980.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108872_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Schießerei im iranischen Parlament http://www.erfan.ir/deutsch/80981.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108873_464826_m.jpg Die 25. Internationale Koranausstellung beginnt heute in Teheran http://www.erfan.ir/deutsch/80982.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80983.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108935_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Iran: 12 Tote und 42 Verletzte bei Terrorangriffen auf das Parlament und Imam-Khomeini-Mausoleum bestätigt http://www.erfan.ir/deutsch/80984.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/108936_446_9_446908.jpg Das Bittgebet, das mit den 360 Vorzügen bekannt ist http://www.erfan.ir/deutsch/80985.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109075_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Irak: 24 Tote und Verletzte bei Terrorranschlag in Kerbela http://www.erfan.ir/deutsch/80986.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80987.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80989.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109077_446_9_446908.jpg Der Dua von Dschibra’il (Gabriel) http://www.erfan.ir/deutsch/80990.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80991.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/80992.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109211_8227.JPG Der Verwalter der Astane Quds Razavi besucht das größte Tisch des Fastenbrechens der islamischen Welt http://www.erfan.ir/deutsch/80993.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109212_429143_m.jpg Dua „Ich bin Ich“ http://www.erfan.ir/deutsch/80994.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109262_Thumb_40599_0004.jpg Dua Abi Hamzah al-Thumali http://www.erfan.ir/deutsch/80996.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109264_464826_m.jpg Dua al-Amaan (Schutz) http://www.erfan.ir/deutsch/80997.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81005.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81006.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81008.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109710_429143_m.jpg Dua von Adam (ع) http://www.erfan.ir/deutsch/81011.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109812_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Jemen: Zahl der Cholera-Toten auf mehr als 1100 gestiegen http://www.erfan.ir/deutsch/81013.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81014.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81015.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/06/109917_0000030.jpg Das Freitagsgebet im Zentrum der Islamischen Kultur Frankfurt, am23.Juni 2017 http://www.erfan.ir/deutsch/81016.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81017.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81019.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81020.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81021.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110133_468808_m.jpg Dua Tawassul (Fürbitte) http://www.erfan.ir/deutsch/81022.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110134_121-1.jpeg Dua Mujeer http://www.erfan.ir/deutsch/81023.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110226_446_9_446908.jpg "Wir unterstützen keine radikalen Islamisten" http://www.erfan.ir/deutsch/81024.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81025.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110294_446_9_446908.jpg Dua Jauschan as-Sagheer http://www.erfan.ir/deutsch/81026.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110295_121-1.jpeg Dua Jauschan al-Kabir http://www.erfan.ir/deutsch/81027.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110296_468808_m.jpg Dua Jam’e http://www.erfan.ir/deutsch/81028.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110346_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Syrien droht mit Bestrafung der Terrorismus-Unterstützer http://www.erfan.ir/deutsch/81029.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81030.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110347_866cb6fc64fc35bb374bfd0cde5.jpg Dua für Vergebung http://www.erfan.ir/deutsch/81031.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81032.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81033.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81034.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81035.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110451_446_9_446908.jpg Dua at-Taubah – Bittgebet der Reue http://www.erfan.ir/deutsch/81036.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110506_3ba128f69f836fca1ed6e1ec1287424c.jpg Neun Tote im Osten von Irak http://www.erfan.ir/deutsch/81037.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81038.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81039.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81040.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110579_hadith_kesa.jpg Dua an-Nour (das Licht) http://www.erfan.ir/deutsch/81042.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81043.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81044.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81045.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110641_500x312_1442820302912683.jpg Dua Allahumma arzuqna Taufiqa – Bittgebet für Erfolg http://www.erfan.ir/deutsch/81046.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81047.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81048.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81049.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81050.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81051.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81052.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81053.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81054.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110829_04.png Dua al-Qadah – Bittgebet der Tasse http://www.erfan.ir/deutsch/81055.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110830_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Dua al-Mi’raj – Bittgebet der Himmelfahrt http://www.erfan.ir/deutsch/81056.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81057.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81058.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110932_576d939b05d35.jpg Islamexperte über jugendliche Salafisten http://www.erfan.ir/deutsch/81059.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81060.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110933_570bf6bce53dd.jpg Dua al-Hazeen http://www.erfan.ir/deutsch/81062.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/110935_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg Dua al-Faraj http://www.erfan.ir/deutsch/81065.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81066.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81068.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81069.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81070.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81072.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81073.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81074.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81075.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81076.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81077.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111475_08c672ea9eb87d8e56744733f44d2175.jpg Bürgerinitiative demonstriert gegen Moschee http://www.erfan.ir/deutsch/81078.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111580_4d8cf78e2dc20817fb1d7928103700b7.jpg Muqtada Sadr trifft saudischen Kronprinz http://www.erfan.ir/deutsch/81079.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111581_14e8aaaa8b6e10e663eaeef1afdc40a0.jpg Der Bücherring der Dschihadisten http://www.erfan.ir/deutsch/81080.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/07/111582_44d29a61c6614596fa7bbac2fd89aefc.jpg Das Freitagsgebet am 28.Juli 2017 im Zentrum der Islamischen Kultur Frankfurt e.V http://www.erfan.ir/deutsch/81081.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81083.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81084.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111739_03a9efe34c29869fcef11113247d8193.jpg Studie: Beten beruhigt das Immunsystem http://www.erfan.ir/deutsch/81085.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81086.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81087.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111851_121-1.jpeg Bittgebet bei Mühsal und Schwierigkeit – Bittgebet Nr. 22 http://www.erfan.ir/deutsch/81088.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/111852_500x312_1442820302912683.jpg Bittgebet der Suche nach Vergebung – Predigt Nr. 20 http://www.erfan.ir/deutsch/81089.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81090.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81091.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81092.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81093.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81094.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81095.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81096.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112103_Qur2.jpg Bittgebet um Regen – Predigt Nr. 115 http://www.erfan.ir/deutsch/81098.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81099.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112183_429143_m.jpg Dua gegen ihre Unterdrücker http://www.erfan.ir/deutsch/81100.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112184_446_9_446908.jpg Dua Nour http://www.erfan.ir/deutsch/81101.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81102.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81103.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81104.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112290_3f97176a4a9545ee10f9b1c2466836d9.jpg Junge Muslime organisieren Workshop gegen Extremismus http://www.erfan.ir/deutsch/81105.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112291_b2c2340e9251eceaa3042583021038f0.jpg Palästinensische Führer fordern UN-Vollmitgliedschaft für Palästina http://www.erfan.ir/deutsch/81106.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112292_a9cf99fbf365b090e72c333429c467d8.jpg Muslimin klagt weil AWO ihr Kopftuch ablehnt http://www.erfan.ir/deutsch/81107.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81108.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81109.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112293_44d29a61c6614596fa7bbac2fd89aefc.jpg Bittgebet vor dem Feldzug gegen Syrien – Predigt Nr. 46 http://www.erfan.ir/deutsch/81110.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112294_44d29a61c6614596fa7bbac2fd89aefc.jpg Über das Segnungs-Bittgebet – Predigt Nr. 72 http://www.erfan.ir/deutsch/81112.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81113.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81114.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81115.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81116.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81117.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81118.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81119.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81120.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81121.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81122.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81123.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81124.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81126.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112572_adc0b95e04d3bf7090a9a69a7fffded4.jpg 25 Jahre nach Lichtenhagen ist Rassismus keineswegs weg http://www.erfan.ir/deutsch/81127.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112645_a514b808c3a370e1e68fbda2ea43c396.jpg UNO: Tausende Iraker flüchten aus Tal Afar http://www.erfan.ir/deutsch/81128.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112646_c129647f7373f5ad0c1167022ceff7b5.jpg Der Untergang des IS kommt – doch seine Ideologie überlebt http://www.erfan.ir/deutsch/81129.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81130.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81131.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81132.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/112866_4db9f8677430ab85d75e84e21bf50c77.jpg Muslime sind besser integriert - aber nicht akzeptiert http://www.erfan.ir/deutsch/81133.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81137.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81138.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81139.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/08/113070_c07079df69ce0655d1d6c7e5c4150261.jpg Papst kündigt Myanmar-Besuch inmitten Rohingya-Krise an http://www.erfan.ir/deutsch/81140.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81141.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81144.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113294_6ee70b2fedf58283e4823d0c8abf3881.jpg Hadsch-Botschaft des Revolutionsoberhauptes Ajatollah Khamenei 2017 http://www.erfan.ir/deutsch/81145.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81146.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113295_07465a58d0d794a10986bfa4c0eea6ce.jpg Iranische Hadschpilger verurteilen die Politik der USA und Israels http://www.erfan.ir/deutsch/81148.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113394_20413980241782814125215171217205105214189155.jpg Das Bittgebet für Samstag http://www.erfan.ir/deutsch/81150.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113446_0660768e5b29e9bc6fd6cd1313aa6a41.jpg Frankreich organisiert Konferenz zur Rückkehr von syrischen Flüchtlingen http://www.erfan.ir/deutsch/81151.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81152.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113506_Imamat.jpg Dua Allahhuma adkhil ‚ala http://www.erfan.ir/deutsch/81153.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113507_aklas_01.jpg Dua as-Sabah – Bittgebet des Morgens http://www.erfan.ir/deutsch/81160.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81161.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/113893_214357e8c68aff01d23d1d7a30970f5b.jpg Terroristen werden meist in Gefängnissen radikalisiert“ http://www.erfan.ir/deutsch/81162.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81163.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81164.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81165.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81166.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114014_أركان ,الإسلام ,عند ,أهل السنة.JPG Überlieferte Bittgebete zur Teilwaschung (Wudu‘) http://www.erfan.ir/deutsch/81167.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114015_A12393.JPG Bittgebet für die Behandlung von allen Arten von Schmerzen http://www.erfan.ir/deutsch/81168.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114016_hadith_kesa.jpg Bittgebet gegen Bauchschmerzen http://www.erfan.ir/deutsch/81169.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114065_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Bittgebet gegen Blasenschmerzen http://www.erfan.ir/deutsch/81170.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114066_04.png Bittgebet gegen Entzündung in den Augen http://www.erfan.ir/deutsch/81171.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81172.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114133_Ya-li1.jpg Bittgebet gegen Herzleiden http://www.erfan.ir/deutsch/81173.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81174.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81175.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81176.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81178.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114233_5d940b4f5a0f1caad79e74b3603f1d14.jpg UNO: 10 Millionen Kinder im Jemen auf humanitäre Hilfen angewiesen http://www.erfan.ir/deutsch/81179.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114234_a10e08e43cfe8cd8751aa5ea5aa126b3.jpg Iran: Sprengstoffpaket in Nadschafabad entschärft http://www.erfan.ir/deutsch/81180.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81181.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81183.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81184.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81185.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81186.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81187.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81189.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81190.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81191.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/09/114578_40104119514722357132961242473161381597.jpg Ziyarah von Imam Hassan ibn Ali (ع) http://www.erfan.ir/deutsch/81192.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81193.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81194.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81195.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81196.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81197.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81198.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81199.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81201.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81202.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81203.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81205.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81206.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81207.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81209.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81210.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115147_ya-huseyn.jpg Ziyarah von Sayyidah Zainab (ع) http://www.erfan.ir/deutsch/81211.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115148_visite_des_quarante_kerbela - Copy 1.gif Ziyarat Arba’in http://www.erfan.ir/deutsch/81215.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81216.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81217.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81218.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81219.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81220.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81222.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81223.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81224.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115461_e6d6605a686d23387b49cdb45fabdeb3.jpg USA unterstützen ISIS-Terroristengruppe, um ihre Vernichtung zu verhindern: Hisbollah-Führer http://www.erfan.ir/deutsch/81225.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81226.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81227.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115475_c9c18d4a69467d955d53fb0e22446408.jpg Schweizer entscheiden über Burka-Verbot http://www.erfan.ir/deutsch/81228.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81229.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115561_a9b78a3ca2580460dfbdf81123d3b2b8.jpg Neue Impulse und die Generation 2017 http://www.erfan.ir/deutsch/81230.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81231.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81232.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81233.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81234.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81235.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81236.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81237.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81238.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81239.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81241.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81242.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81243.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81244.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/10/115967_81fa0d397684890fca0bd41eb1bbb530.jpg Irak: Großayatollah Sistani ruft Kurden zur Zusammenarbeit mit Bagdad auf http://www.erfan.ir/deutsch/81245.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81247.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81248.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81249.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81250.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81252.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81253.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81254.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81255.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81256.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81257.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81258.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81259.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81260.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81261.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116400_5622d9948baf8972d59dcbb99747a522.jpg Professorin entschuldigt sich bei Studentin http://www.erfan.ir/deutsch/81262.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81263.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116442_7a765bd5008edcecdf8953b2747e3ef9.jpg Muslimischer Schüler scheitert mit Klage http://www.erfan.ir/deutsch/81264.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81265.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/116480_159fc9d58ce8ad7814472ed0618e22b1.jpg Untersuchung der Lage der Schiiten in der Ahlulbayt (a.s) Weltversammlung http://www.erfan.ir/deutsch/81266.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81267.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81270.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81272.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81277.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81278.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81279.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81280.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81281.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81282.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81283.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81284.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81285.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81286.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81287.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81288.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81289.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81290.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81291.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81298.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81299.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81302.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81303.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81304.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81305.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81306.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81307.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81308.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81309.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/117195_8068cd9b201ff54e21b785baa2181301.jpg Lösung im Streit um öffentliche Gebete in Clichy http://www.erfan.ir/deutsch/81310.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81311.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/11/117279_fe821a946781a5a19225ced4614d8da5.jpg Bis zu 200 Tote bei Anschlag auf Sinai http://www.erfan.ir/deutsch/81312.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81313.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81314.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81319.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81320.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81321.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81322.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81323.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81324.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81325.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81326.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81327.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81328.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81331.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81332.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81333.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81334.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81335.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81336.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81337.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81338.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81339.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81340.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81341.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81342.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81343.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81344.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81345.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81346.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81349.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81350.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81358.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81359.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81361.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118400_d7e8bee6cb1708bdf34d9c20cb68e1d8.jpg Frauen, an die Waffen http://www.erfan.ir/deutsch/81362.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81363.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81364.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2017/12/118660_379ad964e9b15791fb64dac160aa967d.jpg Ayatollah Nouri Hamedani hat die Zuständigen gefordert, das Volk zu helfen http://www.erfan.ir/deutsch/81365.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81368.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81369.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81370.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81371.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81372.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81373.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81374.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119086_53b56da3f642a9046fcc488cd1bf7d23.jpg 2017 - blutigstes Jahr in Bahrain http://www.erfan.ir/deutsch/81375.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81376.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81377.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119087_45243c519428bffa88e42470d3d3521a.jpg 700 Geiseln entkommen aus Gefangenschaft von Boko Haram http://www.erfan.ir/deutsch/81378.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81379.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81380.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81381.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81382.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81383.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81384.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81385.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81386.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81387.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119400_aa51e676731f0b0b06687c506b4c1486.jpg Parteien fordern Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt http://www.erfan.ir/deutsch/81388.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119401_34ed59147da05add33ba53544aee7df5.jpg „Bibliotheca Arabica“ für neue arabische Literaturgeschichte http://www.erfan.ir/deutsch/81389.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119402_d47205ff6e9fa701f15984778b3acfd2.jpg Islamische Schulen erfolgreicher als städtische http://www.erfan.ir/deutsch/81390.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119403_c677e4d4498bb40d0c0ffe7d36af481f.jpg 6500 Menschen demonstrieren gegen AfD-Bundesparteitag http://www.erfan.ir/deutsch/81397.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119540_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Dua al-‚Afiyah – Bittgebet für das Wohlbefinden http://www.erfan.ir/deutsch/81417.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81418.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119737_56f2dadecfb6dd7ccf72a50c778abff1.jpg Bekannter deutscher IS-Kämpfer in Syrien getötet http://www.erfan.ir/deutsch/81419.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119787_200f1bf43abdd313a632d2fa0c7e3b2a.jpg UNICEF: Täglich werden 5 Kinder im Jemen Opfer saudischer Angriffe http://www.erfan.ir/deutsch/81420.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119788_7e84ae72b79393aaab9f66045007902d.jpg Unter Nichtsgönnern http://www.erfan.ir/deutsch/81421.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119837_8117beebd6f80ed6866b11563784a0f2.jpg UNO fordert drei Milliarden Euro für Jemeniten http://www.erfan.ir/deutsch/81422.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81423.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81424.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/119956_5b02ae8b6b228dcf4b7568edcda3b18c.jpg Etablierung an deutschen Universitäten schwierig http://www.erfan.ir/deutsch/81425.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120019_9af40d8c8109780ca68378c8ccc36fea.jpg Die Stiftung Ätzte ohne Grenze hat vor der Lage von Scheich Zakzaki gewarnt http://www.erfan.ir/deutsch/81426.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120020_b73ddbd2f1e2b06950d1b10f3b4a3f26.jpg Islamfeinde werden in Luxemburg jetzt beobachtet http://www.erfan.ir/deutsch/81427.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120104_f3089ef51e0fa36135088dcbe767f09f.jpg US-Umsturzversuche werden auch in Zukunft scheitern: Die komplette Rede Imam Chameneis vor Vertretern aus Qum http://www.erfan.ir/deutsch/81428.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120105_7533516bbbea51a0c8fe6e3baaeef6e6.jpg Neuer Friedensplan Frankreichs für Palästina http://www.erfan.ir/deutsch/81429.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120190_9c790be4e25dcac164852847e362b201.jpg Moschee mit Hakenkreuzen beschmiert http://www.erfan.ir/deutsch/81430.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120191_d04e7e1eb90ed6bd79162ca64e4cf43c.jpg Landesvorstandsmitglied konvertiert zum Islam und tritt zurück http://www.erfan.ir/deutsch/81431.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81432.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81434.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120366_69.jpg Fatima az-Zahra‘ (s.a. im Vers von Mubahala http://www.erfan.ir/deutsch/81435.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120426_3731ad51734e185698e00a200fef9630.jpg Palästinenser werfen mit Eiern auf US-Delegation http://www.erfan.ir/deutsch/81436.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120427_26b984f6dd896b4a5f193eca6b556332.jpg Revolutionsführer besucht Mausoleum von Imam Khomeini http://www.erfan.ir/deutsch/81437.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/01/120428_37ee57e3f8c85bd5a11e40549e35496d.jpg Türkei ist Gastgeber internationaler Konferenz über al-Quds http://www.erfan.ir/deutsch/81438.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120508_42c016a869ecec1941604640cd252ef0.jpg Konversion kein Anlass zu Neubewertung des Islams http://www.erfan.ir/deutsch/81439.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/120509_9ac380e8af7c232744d615635e8feaf4.jpg Die heilige Zeinab: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort http://www.erfan.ir/deutsch/81440.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81443.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81450.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81451.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81452.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81453.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81454.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81455.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81456.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81457.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81458.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81461.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81462.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81463.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81464.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81466.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81472.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/121142_A12645.JPG Wer sagt, Israel ist ein Apartheidsstaat? http://www.erfan.ir/deutsch/81473.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81474.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81475.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81476.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81477.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81478.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81479.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81480.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81481.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/02/121493_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Proteste verhindern Gebetsraum bei Olympischen Spielen http://www.erfan.ir/deutsch/81482.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81483.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81484.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81488.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121731_5723b405824af.jpg Islamisches Zentrum Hamburg http://www.erfan.ir/deutsch/81489.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121732_54e9e0e5691b8.jpg Freundschaft und Gerechtigkeit - die Botschaft des Propheten des Islam Ayatollah Seyyed Abbas Ghaemmaghami http://www.erfan.ir/deutsch/81490.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121733_57f2bda036d63.jpg Die gesellschaftliche Bedeutung von Recht und Ethik http://www.erfan.ir/deutsch/81491.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121734_585d86ecb655a.jpg Mohammad Johann Peter Hebel http://www.erfan.ir/deutsch/81492.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121842_574debdd0f2ff.jpg Mohammad, der Prophet K. S. Ramakrishna Rao Arabien im 7. Jh. n. Chr. http://www.erfan.ir/deutsch/81493.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121843_576c408ca5239.jpg Ethische Vorbildlichkeit Mohammads http://www.erfan.ir/deutsch/81494.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81495.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81496.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121910_565223ed1f0b8.jpg Charakterbildung als Grundlage der Zivilisation http://www.erfan.ir/deutsch/81497.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/121911_938731_447462.jpg Spirituelle Erneuerung http://www.erfan.ir/deutsch/81498.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81499.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81500.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122022_13q2.JPG Erdogans langer Arm reicht bis Neukölln http://www.erfan.ir/deutsch/81501.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81502.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81505.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122100_13fatima_al_zahra_sa_by_islamicwallpers.jpg Die außergewöhnliche Liebe des Propheten (s.a) zu Fatima az-Zahra‘ (s.a.) http://www.erfan.ir/deutsch/81506.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81507.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81508.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122145_04.png Größe und Dynamik des Propheten des Islam Annemarie Schimmel http://www.erfan.ir/deutsch/81509.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122146_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Aus den Ghaselen des Mewlana Dschelaleddin Rumi http://www.erfan.ir/deutsch/81510.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122147_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg Nichtmuslime über die Person und den Status des Propheten Mohammad http://www.erfan.ir/deutsch/81511.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81512.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81513.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81514.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122223_1-20.jpeg Muslim Ibn Aqil lehnt hinterhältigen Attentat ab http://www.erfan.ir/deutsch/81516.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122290_1-20.jpeg Der Wendepunkt im Hause Tawas http://www.erfan.ir/deutsch/81517.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122291_09.jpg Im Regierungspalst http://www.erfan.ir/deutsch/81519.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81520.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122451_11253.jpg Ein Beispiel für unentschlossene http://www.erfan.ir/deutsch/81521.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122488_406490_448117.jpg In Kerbala http://www.erfan.ir/deutsch/81522.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122573_406490_448117.jpg Dann schrieb er an Umar ibn Saad: http://www.erfan.ir/deutsch/81523.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122574_406490_448117.jpg Der Abend vor der Schlacht http://www.erfan.ir/deutsch/81524.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/03/122575_11253.jpg Imam Hussein ( Friede sei mit ihm ) http://www.erfan.ir/deutsch/81525.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81526.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81527.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81528.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81530.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81531.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81532.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81533.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81534.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81535.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81536.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81537.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81540.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81541.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81542.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81543.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81544.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81545.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81546.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81547.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81548.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81549.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81550.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81551.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81552.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81553.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81554.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81555.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81557.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81558.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81559.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123137_13q2.JPG Hamid ibn Muslim berichtete: http://www.erfan.ir/deutsch/81560.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123138_55cb9dec7457d.jpg Abd-Allah ibn Rabia Al-Himyari berichtete: http://www.erfan.ir/deutsch/81561.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123139_580a7aa578d47.jpg Währenddessen in Kerbala http://www.erfan.ir/deutsch/81562.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123140_406490_448117.jpg Die Namen der Mitglieder des Ahl-Al-Bait Imam Hussain ibn Alis ( Friede sei mit ihm ), die mit ihm in der Ebene von Kerbala getötet wurden. http://www.erfan.ir/deutsch/81563.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81564.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81565.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123238_57f2bda036d63.jpg Die Kinder Imam Hussains ibn Ali ( Friede sei mit ihm ) http://www.erfan.ir/deutsch/81566.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123239_576d939b05d35.jpg Die in diesem Buch erwähnten historischen Persönlichkeiten http://www.erfan.ir/deutsch/81567.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123240_574debdd0f2ff.jpg Die Monate im islamischen Mondjahr http://www.erfan.ir/deutsch/81568.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123241_54bb5b273e14a.jpg Ein Wort für Kinder und Jugendliche http://www.erfan.ir/deutsch/81569.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123242_579bbc7c926f7.jpg Ali und sein Kampf für Allah http://www.erfan.ir/deutsch/81570.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123243_64af1248cda408b9efb418b89b1.jpg Alis Barmherzigkeit http://www.erfan.ir/deutsch/81571.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81572.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123401_625017f3f723a5cde3aa0929800519d5.jpg Wie erreichte Ali die Regierung? http://www.erfan.ir/deutsch/81573.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81574.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123402_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Übersetzerinnen: Fahimeh Faiazi http://www.erfan.ir/deutsch/81575.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123403_04.png KAPITEL: DIE QUELLEN DES SCHIITISCHEN DENKENS http://www.erfan.ir/deutsch/81577.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81578.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81579.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81580.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81581.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81585.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81586.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81587.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123553_52ffd33b160ee.jpg Zentralrat der Muslime wird den Vertrag zur Islamischen Theologie an der HU unterschreiben http://www.erfan.ir/deutsch/81588.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123554_54db445a71cf9.jpg Falsche Interpretation des Heiligen Koran verursachen Reibereien http://www.erfan.ir/deutsch/81589.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123624_04.png . DIE PILGERFAHRT NACH MEKKA (ĤAJ) http://www.erfan.ir/deutsch/81590.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123625_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg DAS KÄMPFEN AUF DEM WEGE GOTTES (JIHAD) http://www.erfan.ir/deutsch/81591.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123626_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg GEBIETEN WAS RICHTIG UND RECHT IST UND VERBIETEN WAS FALSCH UND UNRECHT IST http://www.erfan.ir/deutsch/81592.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81593.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81595.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81596.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81598.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81599.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81600.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81601.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/123971_500x312_1442820302912683.jpg Vorwort zur deutschen Übersetzung http://www.erfan.ir/deutsch/81602.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81603.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124038_Thumb_43380_00016.jpg Die 1. Konsultation - Bitte um Erlaubnis zur Konsultation2 http://www.erfan.ir/deutsch/81604.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124039_Thumb_43190_CAYJBBX8CAAGU4B.jpg Der 2. Konsultation - Erlaubnis zur Konsultation http://www.erfan.ir/deutsch/81605.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124115_dowa.jpg Der 4. Konsultation - Einheit durch Ahl-ul-Bait http://www.erfan.ir/deutsch/81606.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/04/124116_chalis_hadees_walidein.jpg Der 5. Konsultation - Frage nach Argumenten http://www.erfan.ir/deutsch/81607.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81608.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81609.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81610.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81617.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81618.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81619.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81620.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81621.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81622.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124576_088.jpg Die Islamische Tagung 2018 in Hamburg http://www.erfan.ir/deutsch/81623.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81624.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124656_205mahdi_04.jpg Die 15. Konsultation - Details der Wahrheit http://www.erfan.ir/deutsch/81625.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81626.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81627.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124720_x123080b911c3cabe20262f04fb070aef_175.jpg.pagespeed.ic.-MAliAuNH5.jpg Israel greift Hamas-Stellungen in Gaza an http://www.erfan.ir/deutsch/81628.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81629.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124721_xebb002d982ac8dea75940cfddc4a8481_949.jpg.pagespeed.ic.hJEtI-YG0V.jpg Der Stürz eines Militärflugzeugs in Georgia, USA http://www.erfan.ir/deutsch/81630.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81631.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81632.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124808_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Die 17. Konsultation - Dilemma der Kompromisse http://www.erfan.ir/deutsch/81633.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124848_017a209cad70c80bd140bc945506ed70.jpg Spirituelle Zurückgezogenheit als Reflexion des eigenen Daseins http://www.erfan.ir/deutsch/81634.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81635.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81636.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81637.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81638.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81639.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81640.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81641.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81642.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81643.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81644.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81645.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81646.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81647.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81648.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81649.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81650.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/124957_1397121795_35796_mosque01.jpg Einige Charaktereigenschaften des Propheten als Kind http://www.erfan.ir/deutsch/81651.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81652.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81653.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125002_Thumb_44577_images.jpg Mohammad und Chadidscha http://www.erfan.ir/deutsch/81654.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125003_la_prosternation_sur_une_tourba_bout_de_terre.gif Das erste islamische Zentrum http://www.erfan.ir/deutsch/81655.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81656.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81657.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81658.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81659.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125123_5a388582177a85a8ade2f5be4f11639d_800.jpg Schulexperten lehnen Kopftuchverbot für Mädchen ab http://www.erfan.ir/deutsch/81660.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125124_51da95d89d36ae9434d9da61faa10d75_866.jpg Ankunft der Konferenzteilnehmer “ Neue Horizont “ im heiligen Schrein Imam Rezas http://www.erfan.ir/deutsch/81661.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81663.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125289_x72b33c0fb28e4663bf3fd484e8a81905_510.jpg.pagespeed.ic.XM5wJLrMfA.jpg Endergebnis der Irakwahlen verkündet - Sieg der Moqtada-Sadr-Liste http://www.erfan.ir/deutsch/81664.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125290_c0a34eea15bf1621a8e19f9761af025d_725.jpg Islamische Fundamentalisten profitieren von der AfD-Rhetorik http://www.erfan.ir/deutsch/81665.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81666.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81667.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125440_47a026371ca1337ced290ed9ad028c21_976.jpg Pakistanischer Herkunft Sajid Javid wurde zum ersten muslimischen Innenminister Großbritanniens ernannt http://www.erfan.ir/deutsch/81668.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125441_1ramazan-1403535803.png Die Ramadan-Challenge 2018: Verwandle deine Vorsätze mithilfe einer Tabelle in Fortschritte http://www.erfan.ir/deutsch/81669.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81670.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81671.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125561_02ac194863e9774281fa160b49294e68_321.jpg Vertraut ihnen nicht!“ – Imam Chamenei äußert sich zum Ende des Atom-Deals http://www.erfan.ir/deutsch/81672.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81673.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81674.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81675.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125629_Thumb_44577_images.jpg GHADIER -E- CHUM http://www.erfan.ir/deutsch/81676.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125630_x14a788d36d745058ff325d3c09542649_272.jpg.pagespeed.ic.XmIr6Y0RF6.jpg Die letzten Tage des Propheten http://www.erfan.ir/deutsch/81678.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/05/125679_Thumb_44577_images.jpg Das natürliche Produkt des Islam http://www.erfan.ir/deutsch/81680.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81681.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81682.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81683.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81684.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81685.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81686.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81687.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81688.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81689.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81690.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81691.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81692.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81693.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126060_4bppc396727e8515lqx_800C450.jpg Alle sind eingeladen (6) http://www.erfan.ir/deutsch/81695.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81696.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126216_1.jpg Unterdrückung der palästinensischen beim al-Quds-Tag http://www.erfan.ir/deutsch/81697.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81698.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81699.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81700.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81701.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81702.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81703.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126341_b9511dfecf2eeefc45c3ec2898daf4d6_559.jpg Religiöse Aufwiegelung und die Zerstörung von Widerstand sind Ziele des Feindes http://www.erfan.ir/deutsch/81704.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81705.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81706.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126492_4788773_272.jpg UNICEF: 11 Millionen Kinder im Jemen auf humanitäre Hilfe angewiesen http://www.erfan.ir/deutsch/81707.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81708.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81709.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81710.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81711.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81712.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81713.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81714.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126545_17815720423510261852171192001282337692218.jpg 59 Beispiele für koranisches Benehmen aus dem Koran http://www.erfan.ir/deutsch/81715.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126546_cdc679bebbe282e170ab6fe0dca8445e_874.jpg Museum für Koranmanuskripte in Ägypten geplant http://www.erfan.ir/deutsch/81717.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81719.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126631_Thumb_44577_images.jpg Einheit von Religion und Politik http://www.erfan.ir/deutsch/81720.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81721.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81722.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81723.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81724.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126764_17815720423510261852171192001282337692218.jpg Jesus im Qur'an http://www.erfan.ir/deutsch/81725.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126765_x14a788d36d745058ff325d3c09542649_272.jpg.pagespeed.ic.XmIr6Y0RF6.jpg "Islamische Mystik" http://www.erfan.ir/deutsch/81727.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126831_alseqafat.jpg Gemeinsame Verantwortung von Muslimen und Christen http://www.erfan.ir/deutsch/81728.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126877_allah.jpg Die gläubige Frau http://www.erfan.ir/deutsch/81729.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/06/126878_alseqafat.jpg Ehe im Islam" http://www.erfan.ir/deutsch/81730.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81731.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81735.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127115_138232111115157171142195227225561861557317596.jpg Avicennas grundlegende Gedanken zu den Prinzipien des Rechtes und der Ethik http://www.erfan.ir/deutsch/81736.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127116_images.jpg Beitrag zu Grundzügen der islamischen Geschichte http://www.erfan.ir/deutsch/81737.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127117_images.jpg FUNDAMENTALISMUS Gespräch Beyerhaus, von Brück, Falaturi Bayrischer Rundfunk Juli 1993 http://www.erfan.ir/deutsch/81738.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127118_Thumb_44577_images.jpg Gerechtigkeit im Islam http://www.erfan.ir/deutsch/81741.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127304_20413980241782814125215171217205105214189155.jpg Hermeneutik des Dialoges aus islamischer Sicht http://www.erfan.ir/deutsch/81742.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127305_205710888661126229217155171103155163215246.jpg Islam und Abendland Verbindendes und Trennendes http://www.erfan.ir/deutsch/81743.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127306_22244762129612711933201140238131170222438.jpg Der Islam http://www.erfan.ir/deutsch/81744.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127359_tohid.jpg Islam als Lehre und gesellschaftliche Wirklichkeit http://www.erfan.ir/deutsch/81745.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127360_quran_02.jpg Der Islam im Gespräch mit dem Christentum* http://www.erfan.ir/deutsch/81748.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127424_salawat_04_min.jpg Den Islam http://www.erfan.ir/deutsch/81749.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127425_quran01.jpg Schia im Islam http://www.erfan.ir/deutsch/81750.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127485_شهادت_امام_جعفر_صادق_2.jpg Kondolenz zum Märtyrertod von Imam Dschafar Sadiq (a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/81751.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127486_امام-صادق-2-1030x691.jpg Dr. Ezzodin Ibrahim http://www.erfan.ir/deutsch/81752.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81753.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81754.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81755.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81756.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127693_1478466054_581f92e9391dd.jpg Nachkommenschaft (Ahl ul Beyt) des Propheten Mohammed (s.a.w.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/81757.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81759.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81760.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127900_tavasol.jpg Aiman Mazyek: „Wir sind Deutsche, ohne Wenn und Aber“ http://www.erfan.ir/deutsch/81761.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/07/127901_quran01.jpg Millionenspende für Berlins Museum für Islamische Kunst http://www.erfan.ir/deutsch/81762.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81763.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81764.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81765.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81768.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81769.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81770.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81771.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81772.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81773.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81774.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81775.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81776.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81777.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81778.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81781.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81782.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81783.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81785.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81786.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81787.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81788.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81790.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128864_allah.jpg Warum wurde Imam Hossein (a.s.) trotz seiner Nähe zum Propheten getötet? http://www.erfan.ir/deutsch/81791.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128865_beqi_01.jpg Imam Sadjad a.s http://www.erfan.ir/deutsch/81792.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128866_beqi_01.jpg Imam Muhammed Al-Baqir (s.a.a.) http://www.erfan.ir/deutsch/81793.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81794.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/128936_1478466054_581f92e9391dd.jpg Imam Musa Al Kazim a.s http://www.erfan.ir/deutsch/81795.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81796.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129095_شعر-ترکی-شهادت-امام-محمد-تقی-جواد.jpg Muhammad Ibn ` Ali Al-Jawad (an-Taqi) http://www.erfan.ir/deutsch/81797.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81798.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81799.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81801.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81802.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81803.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81804.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81805.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81806.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81809.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81810.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129453_5646b3e53bc13.jpg IMAM HUSSAIN http://www.erfan.ir/deutsch/81811.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81812.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81813.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81816.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129533_ahle_bait_2.jpg Über den Autor Ayatollah Murtadha Motahhari http://www.erfan.ir/deutsch/81817.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129534_alesmat.jpg VERHALTEN UND BENEHMEN DES PROPHETEN MOHAMMED (s.) http://www.erfan.ir/deutsch/81818.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129535_ali_01.jpg Der Unterschied zwischen Fachm und Fiqh http://www.erfan.ir/deutsch/81819.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81821.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81823.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81824.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81827.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81828.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81829.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129799_Interpretación de Sura Ad-Duhâ (La Mañana) - Nº 93 del Sagrado Corán.jpg Einfach und natürlich war der Prophet Mohammed (s.) http://www.erfan.ir/deutsch/81830.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129800_kalima_4.jpg Dschingis Khan und Timur Lenk http://www.erfan.ir/deutsch/81831.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129848_1484154560_wo16_-1.jpg ANWENDUNG DER MITTEL http://www.erfan.ir/deutsch/81832.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129849_1483984115_vnr6h7g.png Qur'anische Erzählungen sind Authentisch http://www.erfan.ir/deutsch/81833.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/129892_5807d6d106c7a.jpg Neue Ableitungen sind gestattet http://www.erfan.ir/deutsch/81834.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81836.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81837.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81839.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/130143_139302221138577922741204.jpg Die Mufakhara zwischen Ali Ibn Abi Talib (ع) und seiner Ehefrau Fatima (a.s) – redegewandter Vortrag über die eigenen Vorzüge http://www.erfan.ir/deutsch/81840.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/130144_24257241814323218417915127702129628114222.jpg Artikel zu Imam Alis (a.s) Märtyrium http://www.erfan.ir/deutsch/81841.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81842.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/08/130198_عید+غدیر+خم+۹۶+۸.jpg Ghadir Khum http://www.erfan.ir/deutsch/81845.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81847.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81849.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81850.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81851.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81852.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130448_quran01.jpg Einladung und Verkündigung - eine schwierige Aufgabe, die gewisse Bedingungen erfordert http://www.erfan.ir/deutsch/81853.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130449_quran_02.jpg Die Art, wie man Leute zu Gott ruft http://www.erfan.ir/deutsch/81854.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130450_Interpretación de Sura Ad-Duhâ (La Mañana) - Nº 93 del Sagrado Corán.jpg Die Propheten und die frohen Botschaften http://www.erfan.ir/deutsch/81855.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81856.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81857.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81858.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81859.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130600_1-171.jpg Die Gründe für den Fortschritt des Islam http://www.erfan.ir/deutsch/81860.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81861.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130634_kalima_4.jpg Auch wenn es erlaubt ist, warum es tun? http://www.erfan.ir/deutsch/81862.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130635_cdc679bebbe282e170ab6fe0dca8445e_874.jpg Gebetszeiten entsprechend dem Qur'an http://www.erfan.ir/deutsch/81863.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130700_islam_siyasa.jpg Hat der Prophet (s) Gebete zusammengelegt? http://www.erfan.ir/deutsch/81864.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/130701_torbat.jpg Aber betraf das nicht Reise, Furcht oder Regen usw.? http://www.erfan.ir/deutsch/81865.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81867.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81868.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81871.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81873.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81877.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81878.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81879.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81880.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81881.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81882.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81883.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131372_147907_59282470.jpg Schiitischer Tattoo-Wahn: Schon gestochen? http://www.erfan.ir/deutsch/81884.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81885.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81888.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81889.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81891.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81892.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131734_1478466054_581f92e9391dd.jpg Was bedeutet Islamische Einheit? http://www.erfan.ir/deutsch/81897.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81898.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81899.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/131864_ISLAM 2.jpg Ägyptische Al-Azhar-Universität verurteilt israelisches Verbrechen gegen Palästinenser http://www.erfan.ir/deutsch/81900.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/131937_1-171.jpg Dua Allahumma adkhil 'ala http://www.erfan.ir/deutsch/81901.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81902.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/131938_1478466054_581f92e9391dd.jpg Tägliches Bittgebet http://www.erfan.ir/deutsch/81903.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/131983_insan-kamil1.jpg Bittgebet bei der Sichtung des Mondes http://www.erfan.ir/deutsch/81905.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81906.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81907.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81908.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81909.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81910.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132188_1475266075_quranghd.jpg Um Yasser, die Frau an der Seite eines Widerstandsführers http://www.erfan.ir/deutsch/81911.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132189_1478466054_581f92e9391dd.jpg Sean Ali Stone übernimmt Hauptrolle in iranischem Film http://www.erfan.ir/deutsch/81912.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132190_1481710299_58505c2d3fcbc.jpg Sicherheitspolitik auf dieser Welt darf nicht länger eine Männerdomäne sein http://www.erfan.ir/deutsch/81913.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132200_1-20.jpeg Von Storch offen für Muslime http://www.erfan.ir/deutsch/81914.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81915.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81916.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81917.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81918.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81920.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81921.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132411_31879.jpg 15. Shaban- Der Geburtstag des Imam Mahdi (AS) http://www.erfan.ir/deutsch/81923.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132414_ahlulbait_01.jpg Wann bin ich zum Islam konvertiert? http://www.erfan.ir/deutsch/81924.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81925.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81926.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132488_Thumb_40462_00015.jpg Internationale Konferenz Religionen, Menschenrechte, Frauen http://www.erfan.ir/deutsch/81927.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81928.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81929.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132599_1-171.jpg Feiern im Vatikan anlässlich des Jahrestages der Geburt des Propheten (s.a.a.s.) http://www.erfan.ir/deutsch/81931.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132601_57572bc22f6a5.jpg Islam ist die Religion der Einheit http://www.erfan.ir/deutsch/81932.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81933.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81934.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81935.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132691_A12948.JPG Kultur des Islams ist Teil der Kultur Deutschlands http://www.erfan.ir/deutsch/81937.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81939.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81940.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81941.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81942.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81943.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132855_1478466054_581f92e9391dd.jpg Apothekerin aus Essen bittet Praktikantin, ihr Kopftuch abzulegen – es kommt zum Streit http://www.erfan.ir/deutsch/81946.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132939_31879.jpg Beginn einer neuen Zeit der Unwissenheit im Westen http://www.erfan.ir/deutsch/81947.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/132943_20687d556bf446769abde476d89f5a85.jpg Das Gebet: Gespräch zwischen Geschöpf und Schöpfer http://www.erfan.ir/deutsch/81950.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81951.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/10/133026_imamat - Copy 1.gif Sinead O’Connor konvertiert zum Islam http://www.erfan.ir/deutsch/81953.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81955.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81956.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81957.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81958.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81959.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81960.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81961.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81962.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81963.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133267_8318258224741782122612821561123019939136.jpg Türkische Frau in Stadtbahn brutal angegriffen http://www.erfan.ir/deutsch/81964.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81965.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133268_6713624399816714989181128124212164561633.jpg Hojatoleslam Valmoslimeen Akhtari über das Medienmonopol des Westens http://www.erfan.ir/deutsch/81973.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81974.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81975.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81976.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81978.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133565_1397650853_014.jpg Wenn diese Moschee NICHT gebaut wird, ist Amerika nicht länger Amerika" http://www.erfan.ir/deutsch/81979.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133566_571645942a3e6dd089c4b0eedee364f0.jpg Nächte des Heiligen Fastenmonat Ramadhan in der Moschee Kufa http://www.erfan.ir/deutsch/81980.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81981.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/133607_images4.jpg 50 EU-Parlamentarier fordern Stopp des Jemen-Krieges http://www.erfan.ir/deutsch/81982.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81983.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81984.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81986.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81987.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81990.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81991.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81992.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/81999.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82000.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82001.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134041_insan-kamil1.jpg Israelische Soldaten nahmen 2018 mehr als 900 palästinensische Kinder fest http://www.erfan.ir/deutsch/82002.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134042_grub_elah_01.jpg Friedensverantwortung im Islam http://www.erfan.ir/deutsch/82003.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134093_1475266075_quranghd.jpg Sure Tohid auf kleinsten Schmuckstein der Welt graviert http://www.erfan.ir/deutsch/82004.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82007.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82011.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/11/134264_90ca3e0b520b6688efd952b94e02a8a5.jpg Ein Islam in, aus und für Deutschland http://www.erfan.ir/deutsch/82012.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82013.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82014.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82015.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82018.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82019.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82020.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134454_ahlul-bayt3.jpg Ein frommer Wunsch http://www.erfan.ir/deutsch/82022.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82026.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82027.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82028.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82029.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82030.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134718_464826_m.png Kinder und ihre Vorstellungen vom Tod http://www.erfan.ir/deutsch/82031.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82032.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134735_Thumb_44577_images.png Wenn Hassprediger Reformer spielen… http://www.erfan.ir/deutsch/82035.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82036.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82037.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82038.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82039.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82040.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2018/12/134834_alseqafat.jpg Eine erstaunliche Hochzeitsgeschichte (Hochzeit der Tochter des Revolutionsführers) (Teil 2) http://www.erfan.ir/deutsch/82043.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82045.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82048.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82049.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82051.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82052.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82058.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82059.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82060.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82061.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82062.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82063.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82064.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82065.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82066.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82067.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82070.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82071.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82073.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82075.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82076.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82077.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82078.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82079.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82080.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82081.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82082.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82083.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82085.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82086.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82087.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82088.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82089.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82090.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82091.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82092.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82093.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82095.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82096.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82097.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/135990_1483984115_vnr6h7g.png Sura An-Nisā‘ (Die Frauen) http://www.erfan.ir/deutsch/82098.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82099.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82100.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136024_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg Sura Al-Fātiĥah (Die Öffnung) http://www.erfan.ir/deutsch/82101.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82102.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82103.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82104.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82105.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136286_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg Sura Al-‚Anfāl (Die Verderblichkeit des Krieges) http://www.erfan.ir/deutsch/82106.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136287_1483984115_vnr6h7g.png Sura At-Tawbah (Die Reue) http://www.erfan.ir/deutsch/82107.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82108.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82109.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82110.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136353_1482642547_1362856574_1253978718_3539450795_4534724662.jpg Sura Ar-Ra`d (Der Donner) http://www.erfan.ir/deutsch/82111.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136354_1484841249_30.jpg Sura ‚Ibrāhīm (Abraham) http://www.erfan.ir/deutsch/82112.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82113.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136395_1484817755_niye-merhum-ucun-fatihe-suresini-oxuyuruq.jpg Sura An-Naĥl (Die Biene) http://www.erfan.ir/deutsch/82114.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136396_54db445a71cf9.jpg Sura Al-‚Isrā‘ (Die Nachtwanderung) http://www.erfan.ir/deutsch/82115.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136397_1475266075_quranghd.jpg Sura Al-Kahf (Die Höhle) http://www.erfan.ir/deutsch/82116.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136418_8318258224741782122612821561123019939136.jpg Sura Maryam (Maria) http://www.erfan.ir/deutsch/82117.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/01/136419_45243143225232799414612416213620924317586178.jpg Sura Ţāhā (Tá Há) http://www.erfan.ir/deutsch/82118.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136472_tawhid_1.jpg Sura Al-‚Anbyā (Die Propheten) http://www.erfan.ir/deutsch/82119.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136473_tawheed_1.jpg Sura Al-Ĥaj (Die Pilgerfahrt) http://www.erfan.ir/deutsch/82120.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136474_tavasol.jpg Sura Al-Mu’minūn (Die Gläubigen) http://www.erfan.ir/deutsch/82121.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136519_cdc679bebbe282e170ab6fe0dca8445e_874.jpg Sura An-Nūr (Das Licht) http://www.erfan.ir/deutsch/82122.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136520_alseqafat.jpg Sura Al-Furqān (Das Kriterium) http://www.erfan.ir/deutsch/82123.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136521_allah.jpg Sura Ash-Shu`arā‘ (Die Dichter) http://www.erfan.ir/deutsch/82124.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136555_1397041999_ww.jpg Sura An-Naml (Die Ameisen) http://www.erfan.ir/deutsch/82125.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136556_1397039711_w_433.jpg.png Sura Al-Qaşaş (Die Erzählung) http://www.erfan.ir/deutsch/82126.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136621_1397039711_w_433.jpg.png Sura Al-`Ankabūt (Die Spinne) http://www.erfan.ir/deutsch/82127.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136622_1453365264_s8hwgvjql9e.jpg Sura Ar-Rūm (Die Römer) http://www.erfan.ir/deutsch/82128.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82129.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82130.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82131.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82132.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82133.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82134.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82135.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82136.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82137.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82138.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82139.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82140.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82141.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82142.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82143.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136749_alseqafat.jpg Sura Al-‚Aĥqāf (Al-Ahqáf) http://www.erfan.ir/deutsch/82144.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136750_cdc679bebbe282e170ab6fe0dca8445e_874.jpg Sura Muĥammad (Mohammed) http://www.erfan.ir/deutsch/82145.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136751_allah.jpg Sura Al-Fatĥ (Der Sieg) http://www.erfan.ir/deutsch/82146.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82147.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82148.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82149.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82150.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82151.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82152.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82153.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82154.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82155.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82156.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136903_8318258224741782122612821561123019939136.jpg Sura Al-Ĥashr (Exodus) http://www.erfan.ir/deutsch/82157.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/136904_45243143225232799414612416213620924317586178.jpg Sura Al-Mumtaĥanah (Die Geprüfte) http://www.erfan.ir/deutsch/82158.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82159.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82160.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/137023_Tips-for-New-Muslims-on-How-to-Read-the-Quran-03_570f28698f5a3.jpg Sura Al-Jumu`ah (Der Freitag) http://www.erfan.ir/deutsch/82161.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/137024_8318258224741782122612821561123019939136.jpg Sura Al-Munāfiqūn (Die Heuchler) http://www.erfan.ir/deutsch/82162.html http://www.erfan.ir/system/assets/sound/2019/02/137025_45243143225232799414612416213620924317586178.jpg Sura At-Taghābun (Wechselseitige Ab- und Zunahme) http://www.erfan.ir/deutsch/82163.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82164.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82165.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82166.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82167.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82168.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82169.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82170.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82171.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82172.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82173.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82174.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82175.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82176.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82177.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82178.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82179.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82180.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82181.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82182.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82183.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82184.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82185.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82186.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82187.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82188.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82189.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82190.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82191.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82192.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82193.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82194.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82195.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82196.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82197.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82198.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82199.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82200.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82201.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82202.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82203.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82204.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82205.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82206.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82207.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82208.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82209.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82210.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82211.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82212.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82213.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82214.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82215.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82216.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82217.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82218.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82219.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82220.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82221.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82222.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82223.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82224.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82225.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82226.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82227.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82228.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82229.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82230.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82231.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82232.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82233.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82234.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82235.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82236.htmlhttp://www.erfan.ir/deutsch/82237.html