فارسی

احکام دفن اموات

مطلب قبلی آداب دفن میت
دعا برای میت مطلب بعدی

چون بیرون آمدن از قبر را اراده کند از طرف پاى میّت بیرون آید، بعد قبر را پر کند، و به اندازه چهار انگشت از زمین بلند کند، و در قبر غیر از خاک قبر نریزد، و ابتدا کند در ریختن آب از جانب سر و آب را در چهار طرف قبر دور دهد، تا بازگردد آنجایى که شروع کرده، اگر چیزى از آب اضافه آمده وسط قبر بریزد، پس وقتى که قبر را پوشانید، هرکسى که مى خواهد دست خود را بر قبر بگذارد، و انگشتان خود را بگشاید و در خاک قبر فرو ببرد

مطلب قبلی آداب دفن میت
دعا برای میت مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز