فارسی

شهادت چهل نفر در حق میت

مطلب قبلی دعای رویت جنازه
آداب حمل جنازه مطلب بعدی

و به سند از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده: چون مؤمنى بمیرد.
و چهل نفر از مؤمنان بر جنازه او حاضر شوند و بگویند: الّلهم انّا لا نعلم منه الاّ خیرا، و انت اعلم به منّا چون این را بگویند حق تعالى فرماید: من گواهى شما را پذیرفتم، و آن گناهانى را که من مى دانم و شما نمى دانید آمرزیدم.
در حدیث معتبر دیگرى از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم نقل شده: اول چیزى که در عنوان نامه مؤمن پس از مرگش مى نویسند، چیزى است که مردم در حق او مى گویند، اگر نیک مى گویند، نیک مى نویسند، و اگر بد مى گویند بد مى نویسند.

مطلب قبلی دعای رویت جنازه
آداب حمل جنازه مطلب بعدی