فارسی
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 - الاثنين 14 رمضان 1440

تکفین میت در جریدتین

مطلب قبلی کیفیت و آداب غسل میت
نماز میت مطلب بعدی

سپس او را کفن کند، و پارچه پنجمى را که ران پیچ باشد حاضر کند، و پهن نماید، و مقدارى پنبه روى آن بگذارد، و بر آن قدرى زریره بپاشد، و بر قبل و دبر میّت گذارد، و بر سوراخ دبر او پنبه بگذارد، سپس آن پارچه را بر رانهای او ببندد و محکم ببندد، و سپس لنگش را از نافش تا هر کجا برسد ببندد، و پیراهنش را بر او بپوشاند، و روى همه اینها سرتاسرى را قرار دهد، و بالاى آن حبره، یا چیزى که جایگزین آن باشد، و بگذارد با او دو جریده از چوب خرما، یا درخت دیگرى، و باید تروتازه باشد، و طولش به اندازه استخوان ذراع [ساعد] ، یکى از آن دو را در جانب راست، چسبیده به بدن، از آن محّلى که موضع بستن لنگ است، و دیگرى را در جانب چپ مابین پیراهن و سرتاسرى و کافور را بر مواضع سجده میّت، که پیشانى و باطن دستها، و سر زانوها، و اطراف انگشتان پاها میباشد بگذارد.
و اگر از کافور چیزى اضافه آمد بر سینه او قرار دهد.
و کفنها را بر او بپیچند، و او را از جانب سر و پاهایش ببندد، تا او را به خاک سپارند، آن وقت گره کفن را بگشایند.
چون از کار کفن فارغ شدند، او را بر تابوت قرار داده، به جانب مصّلى ببرند، و بر او نماز بخوانند

مطلب قبلی کیفیت و آداب غسل میت
نماز میت مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز