فارسی

کیفیت و آداب غسل میت

مطلب قبلی کفن میت
تکفین میت در جریدتین مطلب بعدی

و باید میّت را به سه غسل، غسل دهند: غسل اول با آب سدر، دوّم با آب کافور، سوم با آب خالص.
و کیفیّت غسلش مانند غسل جنابت است.
ابتدا میکند به شستن دستهاى میّت سه مرتبه، پس عورت او را با کمى از اشنان سه مرتبه میشوید، سپس سر او را سه مرتبه با کف سدر غسل میدهد، سپس جانب راست و بعد جانب چپ را به همین صورت و دست خود را به تمام بدن میّت میکشد، و باید همه این شستنهاى اول با آب سدر باشد، سپس ظرفها را بشوید تا اثر سدر از آنها برود، سپس به همین ترتیب با آب کافور آنگاه او را با آب خالص غسل دهد، و غسل دهنده در حال غسل دادن هر عضوى بر جانب راست او بایستد و بگو: عفوا عفوا، چون از غسل دادن فارغ شود، بدن میّت را با جامه تمیزى خشک کند، و بر غسل دهنده در این حال یا بعد از آن غسل میّت واجب است.
و مستحبّ است وضو، پیش از غسلهاى میّت.

مطلب قبلی کفن میت
تکفین میت در جریدتین مطلب بعدی

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز